Sunteți pe pagina 1din 10

Procedura: Gestiune deseurilor Cod: CRP05.

PRO

Aprobat: Nume 1. Claudia Turcu 2. 3. 4. Functie Manager Sistem Calitate Semnatura

Editie/Revizie:3/0; Ex.:

Data intrarii in vigoare: 20.01.2010

Pag.: 1/10

i P

il .P

1 SCOP P z t po i po l tio ti , i t ib i i o i lt tivit t to po i o j to to . Co fo politi ii p ot ti i l i, l i l ti p ivito l p ot ti li it l p v z t 2 DOMENIU DE APLICARE P z t po po i , i t ib i OODS E S.R.L.. pli i oi lt p t tivit t to t to il z lt t i i o p tivit ilo i S.C. S AR ilo i, z lt t i p o op l p o i t tii i . l t to t

t i i l i fl t i vi o

3 DEFINI II , PRESCURTARI
3.1 D fi i ii o fo SR EN ISO 9 2 1 - Si t t l lit ii P i ipii t l i vo b l f DS 3027 E- S it t li t l i o fo HACCP (A liz i l i ip t l iti o t ol) Ceri te re treb ie ti f te e tre o p iile pro to re i b o tractantii lor. M i Medi l nconj r tor n care f nc ioneaz o organiza ie, care incl de aerul, apa, p ntul, resursele naturale, flora, fauna, fiin ele umane i rela iile ntre acestea. Aspect medi element al activit ilor, produselor sau serviciilor unei organiza ii care poate interac iona cu mediul Impact asupra mediului orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile organizatiei Prevenirea poluarii utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ce impiedica, reduc sau controleaza poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a resurselor si includerea materialelor. Be neficiile potentiale ale prevenirii poluarii includ reducerea impactului daunator asupra mediului, imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor Politica de mediu declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor sale referitoare la performantele de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu ale acesteia Obiectiv de mediu el general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa -l atinga si care este cuantificat, acolo unde acest lucru este posibil Emisie poluantii efectuati in mediu, inclusiv zgomote, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa

y y

y y y y

E iti /

i i : / ; E .:

t i t

ii i

  
. /

       

Procedura:

estiunea deseurilor od: RP05.PRO

y y y

Imisie transferul de poluanti in atmosfera catre un receptor (omul si factorii sistemului sau ecologic, bunuri materiale etc.) Deseuri substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele refolosibile Poluant orice substanta solida, lichida, sub forma gazoasa sau de vapori, sub forma de energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale.

y y y

3.2 Prescurtari MP&M Materii Prime si Materiale HACCP Analiza riscurilor in punctele critice de control Dept. Sistem HACCP Departament Igiena si Securitatea Alimentelor 4 DOCUMENTE DE REFERIN

MSMI - Manualul Sistemului de Management integrat din cadrul SC Star oods EM SRL SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte DS 3027 E - Securitatea alimentului conform HACCP (Analiza riscului si punctele critice de control) Cerinte care trebuie satisfacute de catre companiile producatoare si subcontractantii lor. Regulamentul 178/2002 EE Privind igiena produselor alimentare odex alimentarius Principii generale de igiena pentru produselor alimentara LE ISLATIA DE MEDIU REFERITOARE LA DESEURI - Ordin 90/ . . 00 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i de euri de ambalaje - HG 9/ .0 . 00 privind gestionarea ambalajelor i de eurilor de ambalaje, cu mo - OU 6/ 6.0 . 00 privind gestionarea de eurilor industriale reciclabile - HG 856/ 6.08. 00 privind evidenta gestiunii i pentru aprobarea listei cuprinznd de eurile, inclusiv de eurile periculoase PLT01.PRO - Controlul documentelor Standard Frito Lay RP Environmental & Waste management, versiunea nr / 009

DESCRIEREA PROCESULUI
5.1 Date de intrare

Datele de intrare n proces sunt: y Colectarea, sortarea i depozitarea deseurilor y Inventare pentru produsele expirate si deteriorate y Buletine de carantina
"1 # "    
E iti / i i : / ; E .: t i t ii i i : . . P . /

(%

"1 "0 1 " "0 '%)(  & '%' & % %$

Procedura:

estiunea deseurilor od: RP05.PRO

y y

Rapoartele controlorilor eficien productie Rapoartele Responsabilului Gestiune De euri


5.2 Activitatile din cadrul procesului

Activitatile care se desfasoara in cadrul procesului sunt: y Colectarea i sortarea de eurilor, y Valorificarea de eurilor (inclusiv emiterea documentatiei pentru valorificarea deseurilor), y Eliminarea de eurilor (inclusiv emiterea documentatiei pentru eliminarea deseurilor), y Intocmirea documentatiei privind gestionarea deseurilor, conform legislatie i in vigoare y Emiterea documenta iei aferente recuper rii i recicl rii de eurilor de ambalaje puse pe pia
5.3 OLE TAREA I SORTAREA DE EURILOR
H

De eurile generate n cadrul activit ilor ce se desfa oar n SC Star oods EM SRL sunt enumerate n Clasificare eseuri, cod F-PO CP 03-2, cu men ionarea ncadr rii lor n grupele i la codurile specifice, conform legisla iei de mediu n vigoare.
5.3.1. Deseurile de ambalaje Sunt depozitate SEPARA , n func ie de materialul din care sunt confec ionate : polipropilen , polietilen , hrtie. Aferent spatiului de depozitare este amenajat un spatiu separat, n care se depoziteaz de eurile de ambalaje n func ie de materialul din care sunt confec ionate., conform IL PR 5 Colectarea si separarea deseurilor. Acest spatiu este amenajat astfel nct permite manipularea u oar la opera ia de nc rcare n vehiculele de transport la companiile de reciclare/ valorificare ale acestora. 5.3.2. Materiale care nu se preteaza consumului si procesarii In aceasta categorie sunt incluse produse le expirate i deteriorate. Acestea sunt colectate n fiecare zi n spa iul special amenajat din cadrul unit ii. Este interzis depozitarea i a altor de euri (metale, ambalaje, lemn, hrtie) n acest spa iu. De eurile cu regim special din punctul de vedere al legisla iei sanitar -veterinare, sunt nc rcate n mijloace auto speciale, de c tre companiile colectoare a de eurilor menajere i transportate la sediul companiilor care le elimin prin incinerare. 5.3.3. unoiul menajer Este colectat in fiecare zi n spa iul special amenajat pentru gunoi menajer din cadrul unit ii. Este interzis depozitarea i a altor de euri (metale, ambalaje, lemn, hrtie) n acest spa iu. Aceste de euri sunt nc rcate n mijloacele auto ale compa niei specializate in colectarea de eurilor menajere i transportate c tre groapa de gunoi, autorizat pentru preluarea i eliminarea de eurilor.

8G

E iti /

i i : / ; E .:

t i t

ii i

DA

8G 8F G 8 8F 3CAED 5 B CAC B A A@

3 6 534 3 2

. 4/

Procedura: 5.4 VALORIFI AREA DE EURILOR

estiunea deseurilor od: RP05.PRO

Pentru urmatoarele de eurile men ionate n Clasificarea e eurilor, cod -F-PO CP 03-2 pentru care este permis i posibil valorificarea, se ncheie specific, pe tip de de eu, Contracte de Vnzare Cump rare cu companii autorizate de stat pentru acest tip de activit i. Companiile cu care se ncheie contract sunt listate n Documente oficiale n vigoare De euri, cod F-PO CP 03-1. Documentatia pentru valorificarea deseurilor este specifica, in functie de tipul deseurilor si de provenienta acestora:
5.4.1. Deseurile de ambalaje Documentatia se intocmeste separat, pentru ambal ajele din hartie si carton si respectiv pentru ambalajele din material plastic.
a

Ambalajele din hartie si carton pot rezulta din procesul de depozitare sau pot proveni de la furnizori. Rebutul rezultat din procesul de depozitare se inregistreza in formularul "Raport rebut in procesul e productie " cod F-PO CP 03-3 si se pred beneficiarului, in functie de cantitate, cel putin o data pe lun , n baza unui Avi de insotire a m rfii. In baza acestui Aviz de nso ire a m rfii, Departamentul Contabilitate emite i factura pentru cantitatea de de eu vndut . In cazul rebutului de la furnizor, se completeaza "Buletin de carantina" cod F-PG MI 04-1 de catre Manager Control Calitate Materii Prime si Materiale, se anunta furnizorul s i se returneaza acestuia. Ambalajele din material plastic se colecteaz i se depoziteaz separat, n func ie de materialul din care sunt confec ionate, ntr -un spatiu special amenajat. O data pe luna se ridica de catre Beneficiar, n baza unui Avi de insotire a m rfii . In baza acestui Aviz de nso ire a m rfii, Departamentul Contabilitate emite i factura pentru cantitatea de de eu vndut .
5.5 ELIMINAREA DE EURILOR
d c b b

Pentru restul de de euri men ionate n Clasificarea de eurilor, cod F-PO CP 03-2 pentru care nu este permis sau posibil valorificarea, se ncheie contracte de colectare i transport sau incinerare cu companii autorizate de stat pentru acest tip de activit i. Companiile cu care se ncheie contracte sunt nregistrate n lista Documente oficiale n vigoare De euri, cod F-PO CP 03-1.
5.5.1. Materiale care nu se preteaza consumului si procesarii (produse expirate sau deteriorate) Materialele care nu se preteaza consumului si procesarii produse finite pentru distributie deteriorate sau expirate, se ntocme te de c tre Manager Control Calitate MMP&M un "Buletin de anali pentru materiale neconforme" , pentru materiale neconforme, cod F-PO CP 03-5, este vizat de Buletinul de anali Manager Sistem HACCP . Pentru produsele finite f abricate de alte companii decat Star ods, acesta va fi semnat i de Manager rade Marketing.
S` S` SY ` S SY V U
E itie/ evi ie: / ; E .: ata i trarii i vi

XW V

are:

Pag. 5/

Procedura:
r t

estiunea deseurilor od: RP05.PRO

In baza "Buletinului de anali pentru materiale neconforme" , pentru produsele i materiile prime f r componente de origine animal se intocme te de c tre Direc tia de S n tate Public , Compartimentul Igien , "Procesul Verbal de constatare a conditiilor igienico sanitare" anexa 17, prin care sunt confiscate cantit ile de produse men ionate n Buletinul de anali pentru materiale neconforme . In baza "Buletinului de anali pentru materiale neconforme" , pentru produsele i materiile prime cu componente de origine animal se intocmeste de c tre Direc ia Sanitar Veterinar i siguran a Alimentului, "Procesul Verbal de confiscare a produselor" anexa 18 , pentru prin care sunt confiscate canit ile de produse men ionate n Buletinul de anali materiale neconforme. Administratorul unit ii hot r te prin Deci ie modalitatea de eliminare a produselor men ionate n "Buletinul de anali materiale neconforme " cod F-PO CP 03-5, n acord i cu decizia autorit ii care a f cut confiscarea. Decizia este vizat de: Departamentul Juridic i Administrator si este ntocmit n dou exemplare. Pentru eliminarea produselor i materiilor prime f r componente de origin e animal se anun firma cu care S.C. S AR OODS EM S.R.L. are contract de prestari servicii colectare deseuri (salubritate), iar pentru cele cu componente de origine animal , compania cu care S.C. S AR OODS EM S.R.L. are contract de incinerare. Se nt ocme te un "Proces Verbal de predare primire", cod F-PO CP 03-7 n dou exemplare originale. La Departamentul Control Calitate Productie respectiv Control Calitate MP&M r mn n original urm toarele documente: y "Buletin de anali a materiale neconforme", cod F-PO CP 03-5 y "Deci ie de distrugere", cod F-PO CP 03-6 "Proces Verbal de constatare a conditiilor igienico - sanitare, anexa 17 sau Proces Verbal de Confiscare a produselor, anexa 18 y "Proces Verbal de predare primire", cod F-PO CP 03-7 y "Bon", anexa 19, in care se inscrie cantitatea de deseuri care a fost ridicata de catre firma de colectare a deseurilor (salubritate) La Departamentul Contabilitate se predau in copie urmatoarele documente: y Buletin de anali a materiale neconforme, cod F-PO CP 03-5 y Deci ie de distrugere, cod F-PO CP 03-6 y Proces Verbal de predare primire, cod F-PO CP 03-7 y Bon, anexa 19, in care se inscrie cantitatea de deseuri care a fost ridicata de catre firma de colectare deseuri (salubritate). La firma de colectare deseuri (salubritate) se predau urmatoarele documente: y Buletin de anali a materiale neconforme , cod F-PO CP 03-5 (copie), y Deci ie de distrugere, cod F-PO CP 03-6 y Proces Verbal de predare- primire, cod F-PO CP 03-7 (original). La Directia de Sanatate Publica, Compartimentul Igiena se predau in copie urmatoarele documente:
hq hq hp q h hp
Editie/Revi ie: / ; E .:

Data intrarii in vigoare:

Pag. 6/

Procedura:

estiunea deseurilor od: RP05.PRO

y y y

Buletin de anali a materiale neconforme , cod F-PO CP 03-5 Proces Verbal de predare primire, cod F-PO CP 03-7 Bon, anexa 19, in care se inscrie cantitatea de deseuri care a fost ridicata de catre firma de salubritate.

Pentru produsele care au fost scoase direct din depozit fara a mai fi t ransferate in spatiul de produs refuzat se inmaneaza Sefilor de depozit copie dupa " Buletin de anali a materiale neconforme" si "Proces Verbal de predare primire".
Pentru sediile din tara: luj, Timisoara, Bacau, onstanta

Depozitele din tara trimit lunar, pana cel tarziu in penultima zi a lunii " Inventarul produselor expirate sau deteriorate", cod F-PO CP 03-4, semnat de Office Manager. In baza acestuia, Manager Sistem HACCP emite in dublu exemplar "Deci ia de distrugere" cod F-PO CP 03-6, n acord cu decizia autorit ilor locale. Unul din exemplarele originale este trimis depozitelor in original, iar celalalt este pastrat impreuna cu inventarul in Departamentul Sistem HACCP.
5.6. INTOCMIREA DOCUMENTATIEI PRIVIND CONFORM LE ISLATIEI IN VI OARE ESTIONAREA DESEURILOR,

In conformitate cu legisla ia n vigoare, aferent gestionarii de eurilor, n baza documentelor men ionate pe parcursul acestei proeduri, se ntocmesc documentele necesare gestion rii fiec rui tip de de eu n parte. Astfel, se completeaz lunar, de c tre Responsabilul Gestiune De euri urm toarele documente: y Raport anual Generare deseuri , cod F-PO CP 03-12 y Raport anual Stocare provi orie, tratarea si transportul deseurilor , cod F-PO CP 03-13 y Raport anual Valorificarea deseurilor, cod F-PO CP 03-14 y Raport anual Eliminarea deseurilor, cod F-PO CP 03-15 Anual, n baza acestor documente i a altor situa ii statistice furnizate de Departamentul Contabilitate, Responsabilul Gestiune De euri completeaz urm toarele d ocumente, care se vor transmite pn la data de 0 .0 a fiec rui an la Agen ia de Protec ia Mediului: y Cantitate ambalaje pline importate , cod F-PO CP 03-10. y Cantitate ambalaje corespunzatoare productiei, cod F-PO CP 03-11. y Plan de reciclare anual, cod F-PO CP 03-16.
5.7 EMITEREA DOCUMENTA IEI AFERENTE DE EURILOR DE AMBALAJE PUSE PE PIA RECUPER RII I RECICL RII

In conformitate cu legisla ia n vigoare, aferent recuper rii i recicl rii de eurilor de ambalaje puse pe pia , n baza situa iei stat istice ce nsumeaz vnz rile pe fiecare tip de produs i a cantit ii caracteristice de ambalaj aferent fiec rui tip de produs, Responsabilul

Editie/Revi ie: / ; E .:

Data intrarii in vigoare:

Pag. 7/

Procedura:

estiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO

Gestiune De euri ntocme te un raport cu cantitatea de de euri pus pe pia de companie n luna precedent Raport lunar - Cantitate ambalaje puse pe piata Cod F-PO CP 03-17, aferent produselor Star oods precum i produselor al c ror importator direct este Star oods EM SRL. Aceast cantitate este raportat pana cel tarziu data de 0 a lunii urmat oare apoi companiei c reia i s-a predat prin contract responsabilitatea recuper rii i recicl rii cantit ilor de de euri obligatorii conform men iunilor din legisla ia n vigoare. Aceasta la rndul ei va raporta c tre Star oods pana cel tarziu data de 5 a lunii urmatoare i c tre Administra ia ondului de Mediu (de cate ori ii este cerut) ndeplinirea obiectivelor de recuperare i reciclare aferente lunii anterioare.
5.8 Date de iesire

y y y y y y y

Datele de iesire ale procesului sunt: Documenta ie colectare de euri Documenta ie valorificare de euri Documenta ie eliminare de euri Documente gestionare de euri Colectare/Recuperare/Valorificare de euri Eliminare de euri Mediu sanatos
6 RESPONSABILIT I

y y y

Administrator asigur resursele necesare: resurse umane si calific ri specializate, resurse materiale, tehnologice si financiare; aprob Decizia de distrugere aproba rapoartele statistice care se trimit la Agen ia de Protec ia Mediului. Responsabilul cu protectia mediului verifica modul in care este tinut sub control procesul de colectare, depozitare si transport al deseurilor rezultate in organizatie; verifica aplicarea prezentei proceduri in toate zonele implicate, prin audit intern; ehnic, identifica, inregistreaza si informeaza Managerul Productie, Managerul Managerul Sistem HACCP cu privire la orice neconformitate manifestata in activitatile de colectare, depozitare si gestionare ale deseurilor . efectueaza instruirea si constientizarea in mod corespunzator ale personalului din subordine care manipuleaza deseuri le periculoase si nepericuloase Responsabil gestiune deseuri elaboreaz documentele necesare valorific rii de eurilor, gestion rii de eurilor, raport rii cantit ilor de de euri de ambalaje puse pe pia

Data intrarii in vigoare: . . Pag. 8/

y y y

Editie/Revizie: / ; Ex.:

Procedura:

estiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO

tine sub control atat transportul intern, cat si transportul catre unitatile specializate in depozitarea si reciclarea deseurilor;
Manager Control Calitate - MP&M elaboreaz Buletinul de Analiz pentru Materiale econforme pentru produsele finite primite pentru distribu ie i pentru materiile prime, pe b aza inventarelor primite de la Depozit elaboreaza Decizia de distrugere si o supune aprobarii Administratorului elaboreaz Procesul Verbal de Predare -Primire al de eurilor incluse n Buletinul de Analiz pentru Materiale econforme

y y

Departament Paza y intocmeste Proces verbal de predare-primire pentru fiecare transport de rebut tehnologic. Coordonator departament Juridic avizeaza Decizia de distrugere analizeaza si avizeaza contractele incheiate de SC Star oods EM SRL cu companiile specializate in colectarea, reciclarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor.

y y

7 NRE ISTR RI SI ANEXE

Rezultatele aplicarii acestei proceduri sunt documentate in formularele pentru inregistrari specifice descrise in tabelul de mai jos. inerea sub control: - a formularelor conform prezentei proceduri; - a inregistrarilor formularelor completate conform PG MI 02, Controlul inregistrarilor

d d

Editie/Revizie: / ; Ex.:

Data intrarii in vigoare:

Pag. 9/

Procedura:

estiunea deseurilor Cod: CRP05.PRO


Durata pastrarii in departament/ organizatie(ani)

Nr anexa : 1

Formular Denumire Documente oficiale n vigoare - De euri Clasificare de euri Raport rebut din procesul de productie Inventar produse expirate si deteriorate Buletin de analiza materiale neconforme Decizie de distrugere Proces Verbal de predare primire Raport saptamanal livrari rebut Raport lunar - Baterii si acumulatori, anvelope uzate Cantitate ambalaje pline importate Cantitate ambalaje corespunzatoare productiei Raport anual Generare deseuri Raport anual Stocare provizorie, tratarea si transportul deseurilor Raport anual Valorificarea deseurilor Raport anual Eliminarea deseurilor Plan de reciclare anual

Cod -PO CP 0 -1

Colectat la:

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabil gestiune deseuri Responsabil -PO CP 0 gestiune deseuri Responsabil -PO CP 0 gestiune deseuri Control Calitate -PO CP 0 Productie Control Calitate -PO CP 0 -5 Productie Control Calitate -PO CP 0 -6 Productie Control Calitate -PO CP 0 -7 Productie Responsabil -PO CP 0 -8 gestiune deseuri Responsabil -PO CP 0 -9 gestiune deseuri Coordonator -PO CP 0 -10 Protectia mediului Coordonator -PO CP 0 -11 Protectia mediului Coordonator -PO CP 0 -12 Protectia mediului -PO CP 03-13 -PO CP 03-14 -PO CP 03-15 -PO CP 03-16 Coordonator Protectia mediului Coordonator Protectia mediului Coordonator Protectia mediului Coordonator Protectia mediului Coordonator Protectia mediului Control Calitate Productie Control Calitate Productie Control Calitate Productie

1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Raport lunar cantitate de -PO CP 03-17 ambalaje puse pe piata Proces Verbal de constatare Document legal a conditiilor igienico sanitare Proces Verbal de confiscare Document legal a produselor Document Bon furnizor
e

fh fh

fh fg h f fg

Editie/Revizie: / ; Ex.:

Data intrarii in vigoare:

Pag.