Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ APELE VII

ANUL ŞCOLAR 2022-2023


CLASA a III-a

Denumirea opţionalului: Să învăţăm ortografia prin joc!


Tipul opţionalului: integrat
Cadrul didactic propunător: Predescu Georgeta- Janina
Unitatea de invăţământ: Şcoala Gimnazială Apele Vii
Clasa a III-a
Arii curriculare:
Limbă şi comunicare;
Om şi societate;
Arte;
Discipline:
Limba şi literatura română;
Educaţie civică;
Arte vizuale şi abilităţi practice;
Numărul de ore pe săptămână: 1 oră
Durata de desfăşurare: 1 an
Anul şcolar: 2022-2023
,, Nicio limbă nu poate fi redată în scris absolut cum se pronunţă şi,
deoarece scrierea cere totdeauna o anumită cultură de la aceia care o aplică,
este necesară o stăruinţă de a înţelege anumite nuanţe ale ei.”
(Ovid Densusianu)

1.Nota de prezentare
De ce „Să învăţăm ortografia prin joc !” ? În primul rând datorită obiectivului major pe care îl
urmăreşte, perioada de început a „carierei” de elev , acela de dezvoltare a capacităţilor de comunicare
orală şi în scris , de relaţionare, ambele fiind condiţii de bază ale desfăşurării activităţilor în clasă la
toate disciplinele .
În clasa a-III-a se simte nevoia unei ore speciale de scriere, pentru a consolida deprinderile de
scris dobândite în clasele anterioare. Pentru a realiza cele patru obiective cadru de la limba română am
ales , împreună cu părinţii , opţionalul „Să învăţăm ortografia prin joc !”.
Cine nu doreşte să scrie corect! Dar, pentru a scrie corect, nu ajunge numai să dorim. Alegerea
acestui opţional are drept scop înţelegerea de către elevi de ce unele cuvinte, deşi se rostesc într-un
singur fel, se pot scrie în două sau trei feluri, după enunţul în care sunt folosite.
Prezentul opţional va veni în sprijinul elevilor pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare
scrisă .
Unele exerciţii cer elevilor să folosească pentru rezolvarea lor şi cărţile citite, cele împrumutate de
la biblioteca şcolii sau cele din biblioteca familiei, precum şi textele învăţate la orele de citire.
Astfel, prin seturi variate de exerciţii, elevii dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului
scris, de folosire corectă, precum şi nuanţată a cuvintelor, de formulare clară şi personală a unui mesaj
propriu, de argumentare a unui punct de vedere.Îşi îmbogăţesc vocabularul şi utilizează , astfel, resursele
limbii în contexte concrete şi variate de comunicare.
Studiind această disciplină şi lucrând exerciţiile pe care le oferă, ortografia nu va mai fi o
problemă, iar dictările vor fi pentru elevi o adevărată bucurie.
În alegerea acestui optional am ținut cont de faptul ca majoritatea elevilor au un vocabular
restrâns, cu multe greșeli de exprimare, greseli ce se regasesc si in scriere, iar posibilitatea de a fi
corectati de catre familie e foarte restrânsă.
Cu toată dezvoltarea fără precedent a mijloacelor de comunicare în masă, scrisul va rămâne unul
dintre instrumentele fundamentale ale muncii intelectuale.
Această disciplină opţională aduce uriaşe beneficii elevilor, deoarece nu este doar frumoasă,ci şi
utilă şi plăcută.
2.Competenţe generale

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


1. Intuirea unor concepte referitoare la scrierea corectă;
2. Exprimarea unor gânduri, păreri, emoţii în cadrul unor mesaje simple
EDUCAŢIE CIVICĂ
3. Dezvoltarea capacităţii de a aprecia munca în echipă în vederea creşterii
randamentului şcolar;

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE


4. Manifestarea capacităţii de a realiza diferite creaţii folosind materiale din
natură;

3. Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
- construirea de enunţuri cât mai variate cu cuvinte şi
1.1. Analizarea logică a ortograme;
enunţurilor; - completări de texte lacunare;
-corectarea greşelilor prin crearea de enunţuri
( pe cât posibil hazlii) din care elevii să-şi dea seama de
mesajul total schimbat care rezultă în urma comiterii
acestor greşeli;
- exerciţii de asociere şi grupare, după anumite
criterii;
-completarea unor enunţuri cu ortogramele
corespunzătoare;
- discutarea problemelor întâlnite în folosirea
ortogramelor;
- alcătuirea unor propoziţii folosind ortogramele
indicate;
-jocuri didactice ;
-exerciţii susţinute de îmbogăţire a
vocabularului;
-exerciţii de descoperire a greşelilor de exprimare
şi scriere pe reţelele de socializare şi corectarea
acestora - jocuri - "Mă exprim corect!", "Aşa , da!
Aşa, nu!"
-dictări şi autodictări;
1.2. Construirea pe suporturi - discutarea și corectarea greșelilor apărute în scriere;
diferite a unor texte cu - corectări de texte cu greşeli ,,intenţionate” ;
ortogramele studiate; - concurs de alcătuire de poezii, compuneri, dialoguri
scurte;
- exerciţii –joc de completare a unui text fara semne de
punctuatie;
2.1. Sesizarea greşelilor - exerciţii de corectare reciprocă, între colegi, a
având texte suport; dictărilor, pentru a-şi dezvolta capacitatea de a sesiza
formele greşite;

EDUCATIE CIVICĂ
COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1. Valorizarea - exprimarea aprecierii faţă de comportamentul
avantajelor/dezavantajelor potrivit al colegilor;
muncii în echipă; -implicarea activă în rezolvarea unor sarcini de
lucru, în grup şi în echipă.
- crearaea unor replici scurte și participarea la
jocuri de rol;

3.2.Aprecierea calitățior -jocuri de cunoaștere, descrieri, folosind părţi de


membrilor echipei; vorbire indicate;
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
4.1. Realizarea unor jocuri -exerciţii de colorare după cod - părţi de vorbire;
interactive folosind jetoane; - crearea unor jucării, preluate de pe wordwall şi
adaptate - "Roata aleatoare", "Domino", "Puzzle",
"Cutia surprizelor";
4.2. Crearaea unor imagini -realizarea unor afişe , desene, planşe cu semnele
sugestive cu scopul de a uşura de punctuaţie, părţi de vorbire, etc
învăţarea; - realizarea posterului "Copacul scrierii corecte";

4. Conţinuturi
1. Elemente pregătitoare
*Alfabetul. Grupurile de litere învăţate
*Scrierea corectă a unui text în versuri, narativ sau dialogat
*Dictare. Evaluare. Jocuri
2. Cuvântul . Propoziţia
*Cuvântul, parte de vorbire
*Propoziţia enunţiativă , interogativă , exclamativă
3. Ortograme
*Să scriem corect ortograme!
cea /ce-a ; cel /ce-l ; cei /ce-i ; ceai/ ce-ai
ia /i-a ; iau /i-au ; iar /i-ar ;
nea /ne-a ; neam /ne-am ;
sar /s-ar ; săi /să-i ; car /c-ar ;
sa /s-a ; sau /s-au ; la /l-a ;
nai /n-ai ; noi /n-oi; nor /n-or;
va /v-a ;var /v-ar ; vii /vi-i
mie /mi-e ; mii /mi-i ;mai /m-ai ;
moi /m-oi ; mor /m-or; cor /c-or ;
4.Părţi de vorbire
Substantivul-utilizarea majusculei şi a liniuţei de unire; despărţirea în silabe
Adjectivul. Locul adjectivului în propoziţie şi scrierea lui corectă
Numeralul
Pronumele-scrierea corecta lângă un verb
Verbul. Utilizarea liniuţei de unire. Relaţia verb- pronume
5. Emoţii, trăiri , sentimente
* Emoticoane, jocuri de socializare
*Proverbe şi zicători
6. Planşe, desene, afişe, postere

5. Sugestii metodologice

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în


proiectarea şi realizarea activităţilor de predare - învăţare în concordanţă cu specificul
disciplinei dominante.
Opţionalul „Să învăţăm ortografia prin joc!” are la bază şi promovează valori şi
atitudini : respect faţă de scrierea caligrafică şi ortografică, considerarea scrierii corecte
ca parte importantă a limbii și literaturii române, asumarea responsabilităţii faţă de modul
de scriere, implicarea activă în toate momentele lecţiei.
Pentru formarea competențelor asumate prin acest opțional, urmăresc
particularizarea proiectării didactice, în funcție de nivelul cognitiv al elevilor, precum și
în funcție de resursele materiale disponibile. Din perspectiva noilor abordări curriculare,
centrate pe competențe, întregul demers didactic trebuie să pună accent pe latura
formativă.
În acest sens, strategiile didactice activ-participative nu sunt doar necesare, ci și
mult mai atractive pentru elevi. De aceea, voi utiliza cu precădere unele metode
traditionale, precum observarea sistematica, conversatia euristica, explicatia,
exercițiul,etc, unele alternative , cum ar fi metoda inductiva, invatarea dirijata si prin
descoperire, portofoliul, dar si metodele activ - participative foarte indragite ce copii , ca
de pilda "Ciorchinele", "Brainstorming", "Cvintetul", "Stiu/Vreau sa stiu/Am invatat",
"Turul galeriei". Un loc important revine utilizării instrumentelor TIC. Ele pot fi utilizate
atât ca sursă, cât și ca instrument de lucru: proiectarea unor imagini, a unor jocuri
didactice etc., sursă de documentare pentru elaborarea unor teme, proiecte.
Lucrul independent permite asumarea, responbilizarea actului învățării, elevul fiind
pus în situația de a exersa. Practic, fiecare lecție poate fi adaptată la lucrul independent,
iar prin elaborarea unor fișe de observații se asigură cu ușurință feed-backul. În același
timp, activitatea independentă poate fi alternată cu cea pe echipe, mai ales pe perechi,
fără dificultăți de organizare
Ca principale modalităţi de evaluare voi folosi :
*observarea sistematică a interesului şi a participării la activităţile de învăţare;
*probe orale si probe scrise
* autoevaluarea
*concursuri cu acordare de diplome ,,Eu scriu cel mai corect!”;
*joc de rol – miniscenete umoristice cu scopul ironizării greşelilor de ortografie.
*portofoliul;
*fişe de observaţii
*produse ale copiilor

6. Bibliografie
*Ministerul Educaţiei Naționale, Programa școlară pentru disciplina limba si literatura
romana, clasele a III-a – a IV-a, Anexa 2 la Ordinul M.E.N. nr. 5003/2.12.2014,
Bucuresti , 2014;
*Ministerul Educaţiei Naționale, Programa școlară pentru disciplina educatie civica,
clasele a III-a – a IV-a, Anexa 2 la Ordinul M.E.N. nr. 5003/2.12.2014, Bucuresti , 2014
*Ministerul Educaţiei Naționale, Programa școlară pentru disciplina arte vizuale si
abilitati practice, clasele a III-a – a IV-a, Anexa 2 la Ordinul M.E.N. nr. 5003/2.12.2014,
Bucuresti , 2014
*Giurgea, Doina: „Ghid metodic pentru discipline opţionale”,Bucureşti, 2006
*Berca, Ion: ,,Metodica predării limbii române”, E.D.P.,Bucureşti, 1972;
*Berdescu, G.: ,,Ortografia în şcoală”,E.D.P.,Bucureşti, 1973;
*Constantinescu, Maria: ,,Capcanele ortografiei”,E.D.P., Bucureşti, 1996;
*Peneş, Marcela; ,,Ortografie – exerciţii pentru clasele I-IV”, Aramis, Bucureşti,1998;
*Nicola, Ioan: ,,Pedagogie”, E.D.P., Bucureşti, 1996;
*Şerdean, Ioan: ,,Metodica predării limbii române”, E.D.P., Bucureşti, 1993;

“Să înveţi pentru tine , dar să ştii pentru toţi”


(Nicolae Iorga)

S-ar putea să vă placă și