Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. APBAN ELECTRIC S.R.L.

FIŞA POSTULUI
anexă la contractul de muncă nr. ………….…............

Fisa postului- Muncitor Necali-


ficat la Asamblarea Montarea
Pieselor
-COD COR 932906
I. Identificarea postului
I.Identificarea postului
1. Numele şi prenumele titularului: .............................................................................

2. Denumirea postului: Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor.

3. Poziţia in COR / Cod: 932906

4. Departamentul / locaţia: Tehnic

5. Nivelul postului: Execuţie

6. Relaţii ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):Se subordonează şefului de echipă.

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului :Montează şi asamblează piese.

2. Competenţe personale:
- să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de
observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de
comunicare etc.);
- să nu aibă antecedente penale.

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 100% din norma de bază, corespunzătoare unei
părţi de 100% din salariu de bază:
-este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite în prezenta fişă
-este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;
II. Atribuţii
- să monteze piese;
-să asambleze piese;
-să lucreze cu o serie de echipamente spefice;
-să întreţină echipamentele;
- să menţină curăţenia;
-să anunţe de îndată administratorul orice neregulă constatată;
- să ia în primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei, având obligaţia să asigure
păstrarea şi utilizarea acestora în bune condiţii;
- să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relaţiile de serviciu;
respectă prescripţiile tehnice precum şi prevederile specifice ale desfăşurărilor de
echipamente;
-întocmesc rapoarte cu proiecte de realizare a unor modificări sau îmbunătăţiri de
funcţionare ale instalaţiilor electrice de circuite secundare, curent continuu din centrale şi staţii elec-
trice;
- foloseşte materialele şi echipamentele de protecţia muncii din dotare în timpul activităţilor
întreprinse;
- să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relaţiile de serviciu;
să răspundă la toate solicitările venite din partea şefului de echipă sau a oricărei persoane
investite să-i solicite pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului;
- să manifeste grijă deosebită in mânuirea şi utilizarea materialelor şi echipamentelor pe care
le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
- să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovada în toate împrejurările de o atitudine civilizată
şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
-să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară
serviciul;
-angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase,
instalaţiile ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;
-să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de
pericol;
- angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea
şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajatul are următoarele obligaţii:


- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de
aplicare a acestora;
-să aducă la cunoştinţa de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de propria
persoană sau de alţi angajaţi;
- să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de
autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi.
să informeze de îndată administratorul despre orice deficienta constatată sau eveniment
petrecut;
- să execute alte activităţi în legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

4. Restricţii:
- nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât daca ea vine de la
persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul
spaţiului de lucru;
-este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe
timpul serviciului;
-la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie să lase echipamentul curat, iar celelalte
mijloace pe care le-a folosit în bună stare.

5. Condiţiile de lucru ale postului


a. Desfăşurarea activităţii
Acesta îşi desfăşoară activitatea în diferite medii:
- fabrici;
- depozite;
- hale de producţie.

b. Condiţii de formare profesională: Participă la diverse traininguri, conferinţe.

c. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate):Doar în situaţii de urgenţă


d.Cunoștințe necesare
- Limba maternă: Cunoştinţe privind structura şi conţinutul limbii materne, inclusiv
a înţelesului şi ortografiei cuvintelor, regulilor de compoziţie şi a gramaticii.

-Matematică:Cunoaşterea aritmeticii, algebrei, geometriei, aritmeticii, statisticii, şi


aplicării acestora.

6. Responsabilităţile postului: Legat de sanatatea si securitatea in munca, conform art. 22-23 din


L 319/2006

Lucratorul trebuie să isi desfasoarea activitatea, in conformitate cu instructiunile primite din


partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in tim -
pul procesului de munca.
In scopul realizarii obiectivelor de mai sus, lucratorul are urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipa-
mentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,
sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlatu-
rarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, unel-
telor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului acci-
dentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este nece-
sar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii
de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desem-
nati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

III. Specificaţiile postului


1. Nivelul de studii:Studii generale

2. Aptitudini personale
- încredere în sine;
- rapiditate în reacţii şi judecată;
- concentrare;
- promptitudine;
- punctualitate.

3.Abilități necesare
-Vederea de aproape:Abilitatea de a vedea detalii de la o distanţă mică (la câţiva
centimetri de observator)

-Rezistenţa trunchiului corporal:Abilitatea de a utiliza muşchii abdominali şi ai


spatelui pentru a susţine partea superioară a corpului în mod repetat şi continuu mai mult
timp fără a ceda sau a obosi

-Siguranţa braţelor:Abilitatea de a avea siguranţă în mâini şi braţe în timp ce braţul


se mişcă sau în timp ce braţul şi mâna sunt ţinute în aceeaşi poziţie

-Precizia controlului:Abilitatea de a ajusta instrumentele de control ale unei maşini


sau vehicul în poziţii exacte, intr-un mod rapid şi repetat

4. Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

DATA Intocmirii :____________________


SEMNĂTURI
INTOCMIT, APROBAT, SALARIAT,
Ing. Ban Peter

S-ar putea să vă placă și