Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ....................................

Aviz Director, Prof. ___________


Disciplina: Informatică şi TIC
Anul şcolar: 2022- 2023
Clasa: a VIII – a
Aviz responsabil comisie metodică, Prof. ____________
Nr. de ore / săptămână: 1 oră / săpt.
Profesor: nume profesor

PROIECTARE DIDACTICĂ PE MODULE (2022 - 2023)


UNITĂŢI
Modul COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE NR.
DE CONŢINUTURI SĂPT.
Nr. VIZATE ORE
ÎNVĂŢARE
Normele de securitate şi protecţie a muncii în laboratorul de informatică
Noțiuni
Lecție recapitulativă inițială
introductive
și recapitulative 5 septembrie
1 Test iniţial de verificare a cunoştinţelor 6
21 octombrie
Lecții recapitulative suplimentare
Algoritmi de
bază
Evaluare

Tipuri de fișiere
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei
informației și comunicațiilor Librăria FSTREAM
1.1. Utilizarea fisierelor în
Algoritmi
vederea rezolvării unor situații problemă simple Operații cu fișiere:
Programare 31 octombrie
2 1.2 Utilizarea unui editor dedicat pentru • citire date din fișier 7
cu 22 decembrie
realizarea de aplicatii • afişare date din fișier
Fișiere
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode • ștergere fișier
intuitive de prelucrare a informației • redenumire fișier
2.1. Identificarea șirurilor de valori în diferite
contexte de prelucrare în vederea construirii Lecție recapitulativă
algoritmilor Evaluare
2.2 Rezolvarea unor probleme simple prin construirea Șiruri de valori (noțiuni introductive)
unor algoritmi de prelucrare a
șirurilor de valori Generare de șiruri (Fibonacci)
3.1. Elaborarea de produse informatice
3.3. Implementarea algoritmilor într-un mediu Operații cu șiruri tip tablouri unidimensionale:
de programare • citire și afişare
• parcurgere tablou
Algoritmi 9 ianuarie
3 • ștergeri și inserari 6
Șiruri 18 februarie
Algoritmi pentru șiruri de valori:
• numărare, sume și produse, minime și maxime
• vectori de frecvență
• verificarea de proprietăți, sortare,prelucrare pe secvențe.
Lecție recapitulativă
Evaluare
UNITĂŢI
Modul COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE NR.
DE CONŢINUTURI SĂPT.
Nr. VIZATE ORE
ÎNVĂŢARE
Lec ț ie recapitulativă generală despre Internet, Re ț ele
informatice, Browser, Email, Editorul de texte MSWord.
Prezentare unelte software de realizare de pagini web si
elementele de structură ale unei pagini web: antet, titlu,
corp, subsol.
Lec ț ie recapitulativă
Pagini Web: 27 februarie
4 Pagini Web
• Opera ț ii de editare a elementelor de con ț inut (paragraf, 8 aprilie
imagini, tabele, liste, legături): inserare, ș tergere,
mutare, copiere
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a
• Opera ț ii de formatare la nivel de text, paragraf, fundal
tehnologiei informației și comunicațiilor
• Utilizare aplica ț ie WYSIWYG pentru realizare proiect
1.1. Utilizarea foilor de calcul tabelar în
de pagină web
vederea rezolvării unor situații problemă simple
Evaluare proiecte pagini web
1.2 Utilizarea unui editor dedicat pentru realizarea unor
Calcul tabelar:
pagini web cu diverse teme
 Elemente de interfaţă ale unei aplicaţii de calcul
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode
tabelar
intuitive de prelucrare a informației
 Structura unui registru de calcul (foaie de calcul,
2.1. Identificarea datelor de valori în diferite contexte de
coloană, rând, celulă, adresă de celulă)
prelucrare în vederea construirii functiilor automate
 Opera ț ii cu un registru de calcul (deschidere,
3. Elaborarea creativă de mini-proiecte care
închidere, salvare, creare)
vizează aspecte sociale, culturale ș i personale,
 Opera ț ii cu foi de calcul (accesare, redenumire)
respectând creditarea informa ț iei ș i drepturile
 Operaţii de editare (selectare, copiere, mutare,
de autor
ştergere)
3.1. Elaborarea de produse informatice,
 Opera ț ii de formatare a rândurilor / coloanelor
utilizând aplicaţii de calcul tabelar 24 aprilie
5 Calcul Tabelar  Opera ț ii de formatare a celulelor (aliniere
3.2. Elaborarea / actualizarea de pagini web 16 iunie
con ț inut, borduri, culori de umplere, stiluri
conform unor specificaţii date
predefinite)
 Tipuri de date: numeric, text, dată calendaristică
 Sortarea crescătoare / descrescătoare a datelor
dintr-un tabel după unul sau mai multe criterii
 Formule de calcul care utilizează operatori
aritmetici (+, -,*, /)
 Func ț ii specifice aplicaţiei de calcul tabelar pentru
sumă, maxim, minim, medie aritmetică şi decizie
 Grafice: tipuri de grafice. Serii de date
Recapitulare - Evaluare