Sunteți pe pagina 1din 7

Ed.

2/6 septembrie 2007


Rev.1/27 mai 2008
Clorură ferică pag.1/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE


Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

CLORURĂ FERICĂ ANHIDRĂ p.a.

1. Identificarea substanţei şi a companiei producătoare


1.1. Identificarea substanţei
Denumire: Clorură ferică anhidră
Alte denumiri: clorură de fier III anhidră
Formula chimică: FeCl3
Masa moleculară: 162,21 g/mol
1.2. Utilizarea substanţei
Ca reactiv pentru analiză şi în diverse scopuri industriale.
1.3. Identificarea companiei producătoare
Denumirea companiei: S.C. CHEMICAL COMPANY S.A
Adresă: B-dul Chimiei, nr. 14, Iasi, cod 700293
Tel/fax: 0232-214267, 0232-239170
e-mail : office@chemical.ro, www.chemical.ro
1.4. Numărul de telefon pentru urgenţe: 0232-217411

2. Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanţei

Substanţa este clasificată ca fiind:


Nociv (Xn)
2.1.1 Pericole pentru om/sănătate:
În caz de inhalare: cauzează iritaţii ale membranelor mucoase, tuse şi respiraţie grea (dispnee).
În caz de contact cu ochii: are efect iritant, prezintă risc de deteriorare serioasă a ochilor.
În caz de contact cu pielea: iritaţii severe.
În caz de ingerare: iritaţii ale membranelor mucoase din gură, faringe, esofag şi tractul
gastrointestinal. Provoacă greaţă şi vomă. În general, compuşii solubili cu fier la absorbţia unor
cantităţi mari determină tulburări cardiovasculare cu simptome specifice. Prezintă efect toxic
asupra ficatului şi rinichilor.
2.1.2 Pericole pentru mediu:
A nu se permite infiltrarea în ape, ape reziduale sau sol.
2.2 Clasificarea preparatului: nu este cazul
2.3 Efecte adverse
2.3.1 Efecte adverse ale proprietăţilor fizico-chimice şi mod de manifestare: la pct. 11
2.3.2 Efecte adverse asupra sănătăţii umane şi simptomele de manifestare: În general, compuşii
solubili cu fier la absorbţia unor cantităţi mari determină tulburări cardiovasculare cu simptome
specifice. Prezintă efect toxic asupra ficatului şi rinichilor.
2.3.3 Efecte adverse asupra mediului: la pct. 12
2.4 Alte pericole ce nu rezultă din clasificare: nu sunt date disponibile

1
Ed.2/6 septembrie 2007
Rev.1/27 mai 2008
Clorură ferică pag.2/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE


Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

3. Compoziţia/ informaţii asupra componenţilor


3.1 Produsul trebuie considerat
- substanţă
Nr. Denumirea Concentraţia Număr Număr Număr Index din Simbol Fraze de risc
crt. componenţilor CAS EINECS ”Lista substanţelor de
periculoşi periculoase pericol
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Clorură ferică 98 % min. 7705-08-0 231-729-4 - Xn R 22-38-41

4. Măsuri de prim ajutor


4.1 Simptome şi efecte în urma expunerii: poate da simptome ca tuse şi respiraţie grea în cazul
inhalării precum şi vomă şi greaţă în cazul înghiţirii.
4.2-4.3 Măsuri de prim ajutor:
În caz de inhalare– se va scoate victima la aer curat. Se va apela la asistenţă medicală.
În cazul contactului cu pielea – se va spăla zona contaminată cu multă apă. Poate fi utilizată apă
caldă. Acoperiţi suprafaţa contaminată cu emolient. Se vor îndepărta hainele contaminate.
În cazul contactului cu ochii– se va spăla cu multă apă inclusiv sub pleoape timp de cel puţin 15
minute. Poate fi utilizată apă caldă. Se va apela la asistenţă medicală.
În caz de înghiţire – victimei i se va da să bea multă apă. Nu se va provoca voma decât sub
asistenţă medicala. Se anunţă imediat medicul.
4.4 Asistenţă medicală calificată
Se solicită în următoarele situaţii: pentru pielea înroşită sau inflamată, iritaţie permanentă a
ochilor, în cazul înghiţirii accidentale.
4.5 Alte informaţii: nu este cazul

5. Măsuri de combatere a incendiilor


5.1 Mijloace (medii, materiale) de stingere recomandate
Adaptare la materialele care sunt depozitate în imediata apropiere.
5.2 Mijloace (medii, materiale) de stingere nerecomandate
Alegerea agenţilor de extincţie se va face în funcţie de celelalte substanţe chimice existente în
mediul de lucru.
5.3 Pericole de expunere speciale
Clorura ferică este necombustibil. Căldura ambientală poate genera vapori periculoşi. În caz de
incendiu se pot degaja următoarele: acid clorhidric.
5.4 Echipamentul de protecţie special pentru pompieri
Nu staţionaţi în zona periculoasă fără aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu
pielea, păstraţi o distanţă de siguranţă şi purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată.
5.5 Alte informaţii
Reziduurile rezultate de la stingerea incendiului nu se vor deversa în canalele dc irigaţie sau în
canalele de alimentare cu apă.

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale


6.1 Măsurile de precauţie pentru personal
Se va anunţa imediat personalul de protecţie a muncii. Personalul care asigură curăţenia trebuie
să fie protejat împotriva inhalării şi a contactului cu pielea. Se va izola şi se va ventila zona. Se
va contacta furnizorul sau producătorul autorizat pentru recomandări detaliate.
2
Ed.2/6 septembrie 2007
Rev.1/27 mai 2008
Clorură ferică pag.3/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE


Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

6.2 Măsurile de precauţie pentru mediu


Nu permiteţi pătrunderea în reţeaua de canalizare, in ape reziduale sau infiltrarea in sol.
6.3 Metodele de curăţare
Strângeţi cu grijă uscat si trimiteţi spre evacuare. Curăţaţi zona afectată şi evitaţi generarea de
praf.
6.4 Alte informaţii
Se va contacta furnizorul sau producătorul autorizat pentru recomandări detaliate.

7. Manipulare şi depozitare
7.1 Manipulare (inclusiv măsurile de protecţie a mediului)
Nu se va mânca, nu se va bea şi nu se va fuma niciodată în zona de lucru.
Se va asigura o bună igienă personală după utilizare, înainte de masă, înainte de a bea, de a fuma,
înainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor.
Temperatura de manipulare – temperatura ambientală.
Măsuri de prevenire – în timpul manipulării nu se vor folosi recipiente improvizate şi
neetichetate.
7.2 Depozitare
7.2.1 Cerinţe pentru depozitare
Clorura ferică anhidră se păstrează uscată în flacoane închise ermetic, în loc uscat , bine ventilat.
Se păstrează uscat la temperaturi cuprinse între +15 şi +25 oC.
7.2.2 Cerinţe specifice
Protejaţi recipientele de deteriorări şi de contactul cu apa.
7.3 Utilizări specifice: reactiv pentru analiză
7.3.1 Recomandări referitoare la utilizare: se vor respecta indicaţiile de la punctele 7.1 şi 7.2
7.3.2 Reglementări proprii aprobate: nu sunt
7.4 Alte informaţii: nu este cazul

8. Controlul expunerii/ protecţia individuală


8.1 Valori limită de expunere: nu sunt reglementate de Normele Generale de Protecţie a Muncii
ed. 2002.
8.1.1 Parametrii de control specifici: nu sunt reglementaţi de Normele Generale de Protecţie a
Muncii ed. 2002
8.1.2 Preparate, valori limită admise în ingrediente: nu este cazul
8.1.3 Informaţii cu privire la procedurile curente de monitorizare: nu este cazul
8.2 Controlul expunerii
8.2.1 Controlul expunerii ocupaţionale
Recipientele pentru depozitare trebuie să fie etanşe. Sunt necesare surse de apă pentru spălarea
ochilor în zona de lucru în caz de urgenţă şi duşuri rapide de protecţie, sisteme de ventilaţie
locală şi generală. Se preferă ventilarea locală de evacuare deoarece previne dispersia noxelor în
zona de lucru prin captarea la sursă.
8.2.1.1 Protecţia căilor respiratorii: este necesară când sunt generaţi vapori/aerosoli. Se utilizează
aparat respirator cu filtru pentru particule solide şi lichide de substanţe nocive.
8.2.1.2 Protecţia mâinilor: este necesară la manipulare. Mănuşi de protecţie.
8.2.1.3 Protecţia ochilor: este necesară la manipulare. Ochelari de protecţie chimică.
8.2.1.4 Protecţia pielii: este necesară la manipulare. Îmbrăcăminte de protecţie la chimicale.

3
Ed.2/6 septembrie 2007
Rev.1/27 mai 2008
Clorură ferică pag.4/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE


Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

8.2.2 Controlul expunerii mediului: pentru emisii în sol sau apă se determină conţinutul de
contaminant
8.3 Alte informaţii: nu sunt

9. Proprietăţi fizice şi chimice


9.1 Informaţii generale
9.1.1 Aspectul substanţei: pulbere de culoare gri închis
9.1.2 Mirosul: puţin înţepător
9.2 Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu
Nr. Proprietăţile fizico-chimice ale substanţei UM Valoare
crt.
9.2.1 pH (200 g/l, H2O, 20oC) - 1
0
9.2.2 Punct de fierbere C -
0
9.2.3 Temperatura de aprindere C -
0
9.2.4 Temperatura de inflamabilitate C -
9.2.5 Proprietăţi explozive
9.2.5.1 Limita minimă de explozivitate v/v -
9.2.5.2 Limita maximă de explozivitate v/v -
9.2.6 Proprietăţile oxidante -
9.2.7 Presiunea de vapori (200C) hPa -
9.2.8 Densitatea (250C) g/cm3 2,9
9.2.9 Solubilitatea
9.2.9.1 În apă (20 0C) g/l 920
9.2.9.2 În grăsimi g/l -
9.2.10 Coeficientul de partiţie -
9.2.11 Vâscozitatea cSt -
9.2.12 Densitatea vaporilor -
9.2.13 Viteza de evaporare -
9.3 Alte proprietăţi fizico-chimice
9.3.1 Miscibilitatea -
9.3.2 Conductivitatea -
0
9.3.3 Punctul de topire C > 300
9.3.4 Grupa de gaze -
9.3.5 Temperatura de autoaprindere -
9.3.6 Granulometrie -
9.3.7 Tensiune superficială -
9.3.8 Constanta de disociere -

10. Stabilitate şi reactivitate


10.0 Stabilitate
Este stabil la temperatura camerei, în containere închise, în condiţii normale de manipulare şi
depozitare.
10.1 Condiţii de evitat
10.1.1 Temperatura: a se evita expunerea la temperaturi ridicate
10.1.2 Presiunea: nu sunt date
4
Ed.2/6 septembrie 2007
Rev.1/27 mai 2008
Clorură ferică pag.5/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE


Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

10.1.3 Iluminatul: nu sunt date


10.1.4 Şocul: se vor evita şocurile mecanice
10.2 Materiale care trebuie evitate
10.2.1 Apa: este puternic higroscopic
10.2.2 Aerul: a se evita contactul cu aerul
10.2.3 Acizii: nu este cazul
10.2.4 Bazele: incompatibil
10.2.5 Agenţi de oxidare: incompatibil
10.2.6 Altă substanţă specifică: metale alcaline, prezintă risc de explozie şi/sau formare de gaz
toxic cu următoarele substanţe: apa.
10.3 Produse de descompunere periculoase: în caz de incendiu poate degaja acid clorhidric.
10.4 Alte informaţii: nu este cazul

11. Informaţii toxicologice


11.1 Informaţii toxicologice şi alte efecte asupra sănătăţii
Căi de pătrundere în organism: inhalare, ingerare.
11.1.1 Efecte toxicologice prin inhalare: cauzează iritaţii ale membranelor mucoase, tuse şi
respiraţie grea (dispnee).
11.1.2 Efecte toxicologice la contactul cu ochii: are efect iritant, prezintă risc de deteriorare
serioasă a ochilor.
11.1.3 Efecte toxicologice prin contactul cu pielea: iritaţii severe.
11.1.4 Efecte toxicologice prin înghiţire: iritaţii ale membranelor mucoase din gură, faringe,
esofag şi tractul gastrointestinal. Provoacă greaţă şi vomă. În general, compuşii solubili cu fier la
absorbţia unor cantităţi mari determină tulburări cardiovasculare cu simptome specifice. Prezintă
efect toxic asupra ficatului şi rinichilor.
11.1.5 Carcinogenitate: nu sunt informaţii disponibile.
11.1.6 Mutagenitate: nu sunt informaţii disponibile.
11.1.7 Toxicitate pentru reproducere: nu sunt informaţii disponibile.

12.Informaţii ecologice
12.1 Ecotoxicitatea
12.1.1 Date de toxicitate asupra organismelor acvatice: toxicitate peşte, O. Latipes,
LC50 : 23 mg/l/48 h.
12.1.2 Date de toxicitate (posibilă) pentru micro şi macroorganismeele din sol: nu există
informaţii disponibile
12.1.3 Date de toxicitate pentru alte organisme importante pentru mediu: teste pe animale:
Nu există informaţii disponibile.
12.1.4 Efecte inhibitoare posibile asupra activităţii microorganismelor: nu există informaţii
disponibile
12.2 Mobilitatea: apa-produsul se va amesteca cu apa; sol-produsul se infiltrează în sol.
12.3 Persistenţa şi degradabilitatea
12.3.1 Potenţialul substanţei de a se degrada: metodele pentru măsurarea biodegradabilităţii nu
sunt aplicabile substanţelor anorganice.
12.3.2 Timpul de înjumătăţire: nu sunt date disponibile
12.3.3 Potenţialul substanţei de a se degrada în staţiile de epurare a apelor uzate: este posibilă
neutralizarea în staţiile de tratare a apelor reziduale.
5
Ed.2/6 septembrie 2007
Rev.1/27 mai 2008
Clorură ferică pag.6/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE


Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

12.4 Potenţialul de bioacumulare: nu este de aşteptat concentrarea în organisme


12.5 Alte efecte adverse: nu este cazul.

13. Consideraţii referitoare la îndepărtare (evacuare, distrugere)


Precauţii: a se vedea capitolul 7 înaintea manipulării containerelor cu produse
13.1 Metodele corespunzătoare de eliminare a substanţei: deşeurile de produs se vor recupera sau
recicla dacă este posibil. Deşeul recuperat se va incinera. Reziduurile organice se vor incinera, în
instalaţii autorizate de către autoritatea publică teritorială de mediu.
13.2 Metodele corespunzătoare de eliminare a ambalajelor contaminate: ambalajele contaminate
vor fi reutilizate
13.3 Prevederi ale legislaţiei locale: a se vedea capitolul 15

14. Informaţii referitoare la transport


14.1 Informaţii privind clasificarea pentru transportul rutier (ADR)
14.1.1Numărul ONU (UN): UN1773
14.1.2 Clasificarea (clasa) produsului periculos: 8
14.1.3 Denumirea produsului: Clorura ferică
14.1.4 Grupa de ambalare: III – pentru substanţe mai puţin periculoase
14.1.5 Prevederi speciale: nu este cazul
14.1.6 Alte informaţii aplicabile: nu este cazul

15. Informaţii referitoare la reglementări aplicabile


15.1 Etichetarea substanţei: Xn; R 22-38-41
Număr EC 231-729-4 Etichetă EC
15.2 Prevederi specifice: nu este cazul
15.3 Informaţii relevante privind legislaţia naţională: Norme departamentale de prevenire şi
stingere a incendiilor; Legea 90/1996 R; Norme Generale de Protecţie a Muncii ed. 2002;
Specificaţie standard SS 83/2006; Legea 451/2001 pentru aprobarea OUG 200/2000; Legea
324/2005; OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase; HG 490/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a OUG 200/2000; HG 92/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase; Norme departamentale
PSI în industria chimică şi petrochimică; Legea 426/2001 privind regimul deşeurilor, HG
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor; Substanţe chimice utilizate în laboratoare – V.
Şunel, G.I. Rusu, M. Rusu, I.Căplănuş; Norme specifice de protecţia muncii pentru laboratoarele
de analize fizico-chimice – 36; SR ISO 11014-1/98; Index Merck, editia 9; Material Safety Data
Sheets – ChemDat

16. Alte informaţii


16.1 Lista frazelor R relevante: R 22 – Nociv în caz de înghiţire.
R 38 – Iritant pentru piele.
R 41 – Risc de leziuni oculare grave.
16.2 Evidenţierea informaţiilor care au fost adăugate, şterse sau modificate: se inversează
capitolele 2 cu 3.

6
Ed.2/6 septembrie 2007
Rev.1/27 mai 2008
Clorură ferică pag.7/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE


Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

16.3 Alte informaţii: fraze de securitate: S26 –În cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu
multa apa şi se consultă un specialist.
S39 – A se purta mască de protecţie a ochilor /a feţei.

Această informare se referă numai la produsele descrise mai sus şi nu poate fi aplicată atunci când aceste produse
sunt în amestecuri sau combinaţii cu alte substanţe.
Informaţiile conţinute în această fişă de securitate se bazează pe cunoştinţele noastre actuale şi date din literatura de
specialitate.
Utilizatorii produselor noastre au obligaţia să se asigure că produsele sunt adecvate scopului dorit şi să-şi asume
răspunderea pentru respectarea legilor şi reglementărilor existente privind manipularea, transportul şi depozitarea
produsului respectiv.
Pentru informaţii suplimentare şi detaliate se va lua legătura cu S.C. CHEMICAL COMPANY S.A.

Editat: Serviciul tehnic