Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
1.2. Facultatea Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
1.3. Departamentul Finanțe
1.4.Domeniul de studii Finanțe
1.5.Ciclul de studii Licență
1.6. Programul de studii/ Calificarea Finanţe și bănci – limba română
1.7. Forma de învăţământ Învățământ la distanță

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea Analiză financiară Codul ELR0046
disciplinei disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs – Coordonatorul Prof.univ.dr. Monica Violeta ACHIM
de disciplină
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ Prof.univ.dr. Monica Violeta ACHIM
proiect – tutorele
2.4. Anul de 2.5. Semestrul 2.6. Tipul 2.7. Regimul Conţinut Felul
disciplinei

studiu III 5 de evaluare E disciplinei DS


Obligatorie/
Obligativitate opțională
DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 4 2
din care: 3.2. curs 3.3. seminar/ laborator/ proiect
cu frecvenţă 2
3.4. Total ore pe semestru – forma 125 din care: 3.5.SI 97
3.6. AT (8) + TC (20) + AA (0)
Învățământ la distanță 28
Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual ore
3.5.1. Studiul după manual, suport decurs, bibliografie şi notiţe 40
3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 31
3.5.4.Tutoriat (consiliere profesională) 2
3.5.5.Examinări 2
3.5.6. Alte activităţi 2
3.7. Total ore studiu individual 97
3.8. Total ore pe semestru(număr ECTS 125
x 25 de ore)
3.9. Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Cursul presupune cunoaşterea unor elemente de bază, asigurate de disciplinele Contabilitate,
parcurse in anii I şi II ai ciclului Licenta.

4.2. de competenţe  Nu este cazul.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului Platforma eLerning a UBB
Studenții se vor prezenta la activități cu telefoanele mobile setate pe profilul
silențios sau închise.
Pe parcursul desfășurăriiactivităților,studenții trebuie să dea curs solicitărilor
cadrului didactic de a participa la dezbateri respectiv de a răspunde la întrebări
legate de materie.
5.2. de desfăşurare a seminarului/ Prezenţa la orele de AT/AA este obligatorie pentru toți studenţii.
laboratorului/ proiectului La începutul fiecărei activități, studenții trebuie să prezinte la solicitarea cadrului

1
didactic tema primită în seminarul/seminarele precedent(e).
Pe parcursul desfășurării activităților, studenții trebuie să dea curs solicitărilor
cadrului didactic de a rezolva aplicații practice (atât la tablă cât și în bancă)
respectiv de a răspunde la întrebări legate de materie.

6. Competenţe specifice acumulate


Evaluarea stării financiare a entităţilor economice utilizând sistemele de indicatori financiari, care implică
Competenţe profesionale

acumularea următaoelor competenţe profesionale de către student :


1. Cunoaşterea bazei teoretico-metodologice proprii analizei financiare
2. Identificarea şi interpretarea sistemei de indicatori utilizate în analiza financiară
3. Aplicarea procedeelor specifice analizei financiare în scopul identificării cauzelor şi interpretării
sistemului de indicatori financiari
4. Evaluarea critică a rezultatelor obţinute în cadrul analizei financiare, sintetizarea şi formularea
concluziilor.
5.Elaborarea raportului de analiză şi interpretarea concluziilor analizei financiare în vederea utilizării sale
inovative în procesul evaluării.

1. Comunicare, lucrul în echipă şi asumarea rolului de lider


Competenţe
transversale

2. Demonstrarea preocupărilor pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale


prin asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea cu conceptele fundamentale ale analizei economico-
financiare;
 Evidenţierea comportamentul fenomenelor şi proceselor ce se derulează
în mediul economic, prin utilizarea unor metode de investigare generale
sau specifice acesteia;
 Crearea deprinderilor de a utiliza instrumentele statistico-matematice în
practica analizei financiare;
 Învăţarea, înţelegerea şi stăpânirea instrumentelor (procedeeelor) utile
elaborării unor modele de analiză performantă a fenomenelor ce se
derulează în mediul microeconomic;
 Interpretarea influenţelor factorilor care acţionează asupra fenomenelor
economice şi propunerea unor soluţii pertinente de creştere a eficienţei
economice;
 Localizarea rolului analizei financiare pentru fiecare decident-utilizator
al situaţiilor financiare;
 Formarea deprinderilor de a “citi” Situaţiile financiare;
 Familiarizarea cu componentele Situaţiilor financiare şi a informaţiilor
pe care le furnizează fiecare, în vederea unei analize financiare globale
cât mai pertinente;
 Însuşirea metodologiei de analiză a Situaţiilor financiare şi dezvoltarea
capacităţii studenţilor de a calcula şi mai ales de a interpreta indicatorii
specifici analizei financiare.
7.2. Obiectivele specifice  Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului;
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi lucru în echipă.

8. Conţinuturi
8.1. SI Metode de predare Observaţii
Modulul 1 Bazele teoretico-metodologice ale analizei Studiu individual,
economico-financiare parcurgerea materialelor 10%
disponibile pe platformă.
Modulul 2 Metodologia analizei financiare Studiu individual, 30%

2
parcurgerea materialelor
disponibile pe platformă.
Modulul 3 Analiza poziției financiare Studiu individual, 20%
parcurgerea materialelor
disponibile pe platformă
Modulul 4 Analiza performanțelor financiare Studiu individual, 20%
parcurgerea materialelor
disponibile pe platformă
Modulul 5 Analiza fluxurilor de numerar Studiu individual, 10%
parcurgerea materialelor
disponibile pe platformă.
Modulul 6 Analiza riscurilor Studiu individual, 10%
parcurgerea materialelor
disponibile pe platformă.
Bibliografie:
1. Analiză financiară – Syllabus ID
2. Achim M.V. , Borlea Nicolae Sorin (2020), GHID PENTRU ANALIZA-DIAGNOSTIC A STĂRII FINANCIARE, Editura
Risoprint ,Cluj-Napoca.
3. Achim M.V. (2017), ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA. EXERCITII SI STUDII PRACTICE, Ed. Risoprint, Cluj-
Napoca, p. 245
4. Achim M.V. , Borlea N.S. (2014) ANALIZA FINANCIARĂ ACTUALIZATĂ CU PREVEDERILE IFRS, Ed. Presa
Universitară Clujeană Cluj-Napoca.
5. Achim M.V. , Borlea Nicolae Sorin (2020), GHID PENTRU ANALIZA-DIAGNOSTIC A STĂRII FINANCIARE, Editura
Risoprint ,Cluj-Napoca.
6. Bragg, S.M. (2015), THE INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS, USA;
7. Bragg, S.M. (2014), FINANCIAL ANALYSIS, A BUSINESS DECISION GUIDE, Second edition, USA;
8. Peek E, Healy P.M., Palepu K.G. (2016), BUSINESS ANALYSIS AND VALUATION, IFRS EDITION, published by
South-Western, a division of Cengage.
9. Buglea Al (2004), ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII, Editura Mirton, Timişoara, 2004
10. Damodaran A., DAMODARAN ON VALUATION: SECURITY ANALYSIS FOR INVESTMENT AND CORPORATE
FINANCE, the second edition., John Wiley and Sons, 2006
11. Mironiuc M, (2006), ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ. ELEMENTE TEORETICO-METODOLOGICE ŞI
APLICAŢII, Editura SedcomLibris, Iaşi, 2006
1. * *OMFP 1802/20014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile
financiare consolidate
Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitara, Biblioteca FSEGA
8.2. AT Metode de predare-învăţare Observaţii
Modulul 1 Bazele teoretico-metodologice ale analizei Prelegere, studii de caz, Prima întâlnire tutorială
economico-financiare aplicații practice
Modulul 2 Metodologia analizei financiare
Analiza competițională.
Modulul 3 Analiza poziției financiare Prelegere, studii de caz, A doua întâlnire tutorială
Modulul 4 Analiza performanțelor financiare aplicații practice
Modulul 5 Analiza fluxurilor de numerar
Modulul 6 Analiza riscurilor
Bibliografie:
12. Analiză financiară – Syllabus ID
13. Achim M.V. , Borlea Nicolae Sorin (2020), GHID PENTRU ANALIZA-DIAGNOSTIC A STĂRII FINANCIARE, Editura
Risoprint ,Cluj-Napoca.
14. Achim M.V. (2017), ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA. EXERCITII SI STUDII PRACTICE, Ed. Risoprint, Cluj-
Napoca, p. 245
15. Achim M.V. , Borlea N.S. (2014) ANALIZA FINANCIARĂ ACTUALIZATĂ CU PREVEDERILE IFRS, Ed. Presa
Universitară Clujeană Cluj-Napoca.
16. Bragg, S.M. (2015), THE INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS, USA;
17. Bragg, S.M. (2014), FINANCIAL ANALYSIS, A BUSINESS DECISION GUIDE, Second edition, USA;
18. Peek E, Healy P.M., Palepu K.G. (2016), BUSINESS ANALYSIS AND VALUATION, IFRS EDITION, published by
South-Western, a division of Cengage.
19. Buglea Al (2004), ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII, Editura Mirton, Timişoara, 2004
20. Damodaran A., DAMODARAN ON VALUATION: SECURITY ANALYSIS FOR INVESTMENT AND CORPORATE
FINANCE, the second edition., John Wiley and Sons, 2006
21. Mironiuc M, (2006), ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ. ELEMENTE TEORETICO-METODOLOGICE ŞI

3
APLICAŢII, Editura SedcomLibris, Iaşi, 2006
2. * *OMFP 1802/20014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile
financiare consolidate
Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitara, Biblioteca FSEGA
Metode de transmitere a
8.3. TC Observaţii
informaţiei
Metodologia analizei financiare (probleme privind Platforma eLearning a UBB. Tema va fi încărcată pe
analiza competițională și analiza stării interne) Forumul de discuții și alte platforma eLearning a UBB
instrumente de comunicare cu specificarea termenului
de pe platforma eLearning. final de trimitere a
rezolvărilor în format PDF
sau WORD.
Ponderea TC nr.1 în nota
finală este 20%.
Referat Analiza sării financiare financiare (pe o tema Platforma eLearning a UBB. Tema va fi încărcată pe
aleasă de student din lista de teme pusă la dispoziție de Forumul de discuții și alte platforma eLearning a UBB
profesor) instrumente de comunicare cu specificarea termenului
de pe platforma eLearning. final de trimitere a
rezolvărilor în format PDF
sau WORD.
Ponderea TC nr.2 în nota
finală este 30%.
Bibliografie:
1. Analiză financiară – Syllabus ID
2. Achim M.V. (2017), ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA. EXERCITII SI STUDII PRACTICE, Ed. Risoprint, Cluj-
Napoca, p. 245
3. Achim M.V. , Borlea N.S. (2014) ANALIZA FINANCIARĂ ACTUALIZATĂ CU PREVEDERILE IFRS, Ed. Presa
Universitară Clujeană Cluj-Napoca.
4. Achim M.V. , Borlea Nicolae Sorin (2019), GHID PENTRU ANALIZA-DIAGNOSTIC A STĂRII FINANCIARE, Editura
Risoprint ,Cluj-Napoca.
5. Bragg, S.M. (2015), THE INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS, USA;
6. Bragg, S.M. (2014), FINANCIAL ANALYSIS, A BUSINESS DECISION GUIDE, Second edition, USA;
7. Peek E, Healy P.M., Palepu K.G. (2016), BUSINESS ANALYSIS AND VALUATION, IFRS EDITION, published by
South-Western, a division of Cengage.
8. Buglea Al (2004), ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII, Editura Mirton, Timişoara, 2004
9. Damodaran A., DAMODARAN ON VALUATION: SECURITY ANALYSIS FOR INVESTMENT AND CORPORATE
FINANCE, the second edition., John Wiley and Sons, 2006
10. Mironiuc M, (2006), ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ. ELEMENTE TEORETICO-METODOLOGICE ŞI
APLICAŢII, Editura SedcomLibris, Iaşi, 2006
11. * *OMFP 1802/20014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile
financiare consolidate
Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitara, Biblioteca FSEGA
8.4. AA Metode de predare-învăţare Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,


asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina Analiza financiară este extrem de utilă în toate profesiile liberale ce derivă din profesia de economist cum ar
fi:
- Această disciplină este inclusă în acreditarea oferită de către Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA);
- Analist de credit, pentru fundamentarea analizei bonităţii clienţilor bancari
- Analist bursier, pentru fundamentarea deciziei de investiţii pe bursa
- Evaluator financiar, pentru fundamentarea diagnostciului de evaluare
- Auditor financiar, pentru exprimarea opiniei auditorului mai ales în ce priveşte aplicarea principiului continuităţii
activităţii dar nu numai
- Expert contabil, în cadrul diverselor speţe de expertiză contabilă ce au tangenţă cu diagnostciarea stării financiare a
unei societăţi
- Consultant fiscal, în cadrul fundamentării bazei de impozitare, care este în legătură directă cu performanţele
financiare realizate de o societate comercială
Lichidator financiar, în cadrul fundamentării diagnosticului de lichidare a unei societăţi.

4
10. Evaluare
10.3.
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare Pondere din
nota finală
10.4.SI (curs) Cunoaşterea sistemului conceptual şi Examen scris cu subiecte tip 50 %
practic a metodelor şi procedeelor grilă.
utilizate de Analiza financiară.
10.5. TC / AA 1.Însuşirea şi înţelegerea Verificarea abilităţilor practice 50 %
problematicii tratate la în ce priveşte problematizarea
curs şi seminar; activităţii de analiză financiară,
2.Participare activă la seminar pe parcursul seminariilor de
inclusiv intocmirea temelorde control Analiză financiară.Rezolvarea
3.Ca şi criterii de evaluare a studiilor de caz în cadrul orelor
referatului de Analiză financiară de seminar impreuna cu
menţionăm: profesorul
 Conţinutul şi forma referatului; In paralel, studentul aplică
 Modul de identificare şi tematica abordata in cadrul
valorificare a surselor fiecarui seminar, prin studiu
bibliografice; individual, la o societate
 Mod de susţinere publică a comercială aleasă de acesta. În
referatului; acest sens, studentul va intocmi
 Mod de asumare a rolurilor în un referat de Analiză financiară,
cadrul echipei, realizat in echipe de cate 2
 Răspunsuri la întrebări. persoane la o societate
 Predarea si sustinerea la timp a comercială, cu tematica stabilite
referatului. de către profesor, cu precizarea
dimensiunii, structurii
referatului, cu indicarea
bibliografiei minimale, cu
indicaţii suplimentare de
realizare la solicitarea
studentului.
Referatul va fi predat si sustinut
la termenul stabilit de profesor
10.6. Standard minim de performanţă
 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);
 Notele acordate sunt între 1(unu) si 10(zece);
 Examenul este scris și durează 120 minute.

Coordonator de disciplină Tutore de disciplină/


Prof.univ.dr. Monica Violeta ACHIM Prof.univ.dr. Monica Violeta ACHIM

Data Responsabil de studii ID/IFR,


23 Februarie 2019 Lect.univ.dr. Vasile-Daniel CARDOȘ

S-ar putea să vă placă și