Sunteți pe pagina 1din 5

R/

VIN

Istoric

Inceputurile sunt legate de “existenta primelor


plantatii realizate de geto-daci”. Plaiurile cele mai favorabile care au condus la dobandirea
unui mare prestigiu sunt situate mai ales pe malul drept al Oltului, in fata orasului Dragasani,
castru si asezare romana in secolul II-III.

Numeroase documente de pe vremea lui Mircea cel Batran (1386-1418), Vlad Dracul (1346-
1447), Vlad Calugaru (1481-1495), Radu cel Mare (1495-1508) etc. Arata ca toata istoria
acestei zona este marcata de cultura vitei de vie si a producerii vinurilor.

Unii calatori straini, vizitand Principatele romane, impresionati de podgoriile si vinurile de


aici, au lasat aprecieri elogioase. Cu privire la acestea. Neugebauer, in cartea sa
“Beschreibung der Moldau und Walachei”-Breslau 1854, mentioneaza ca printre localitatile
mai cunoscute in productia vinicola un loc important ocupa Cotnari, Odobesti si Dragasani.

Vinurile de Dragasani s-au bucurat de inalte aprecieri si cu prilejul unor expozitii si


concursuri de vinuri organizate in tara sau strainatate. Un succes remarcabil au obtinut la
Expozitia Internationala din 1887. J. Roi Chevier, in cartea sa “Ampélographie” (Paris, 1903),
subliniaza ca “vinul de Cramposie din Dragasani a fost incercat pentru sampanizare la
Stuttgart de catre N. Benger, dand cele mai fericite rezultate”.

Ca si alte podgorii, Dragasanii a trecut prin perioade critice. Cea mai dezastuoasa a fost cea
datorata atacului filoxerei, care la Dragasani a fost semnalata in anul 1890, mai tarziu decat in
alte podgorii ale tarii. Trecerea de la viticultura prefiloxerica la cea postfiloxerica a necesitat
mari eforturi si schimbarea tehnologiei de infiintare si de cultura a vitei de vie.
Podgoriile Drăgăşani şi Sâmbureşti.

Sunt amplasate pe cele două maluri ale Oltului, prima în dreapta Oltului, iar cealaltă în stânga.
Podgoria Drăgăşani este una din cele mai vestite podgorii, unde vechimea culturii viţei de vie
„se-mpleteşte cu începuturile de istorie nescrisă a noroadelor”.
Se întinde pe aproape 60 de km de la Ariceşti până la Ioneşti, cuprinzând o suprafaţă de
apoximativ 10.000 ha., amplasată pe terase si coline de o altitudine de 200-460 metrii.

Dintre centrele viticole mai importante evidenţiem pe cele de la Mitrofani, Prundeni,


Zăvideni, Orleşti, Scundu, Ioneşti, Zlătărei, Stefăneşti, Lungeşti, Suţeşti, Creţeni, Goşoieni,
Amărăşti, Fumureni, Uşurei si bineînţeles Drăgăşani.

Merită citate si câteva unităţi delimitate natural ca: Dealul Oltului, Colina, Dobruşa,
consacrate producerii vinurilor cu denumire de origine.

Sortimentul vechi al podgoriei era compus din: Braghină, Crimpoşie şi Gordan. În prezent s-a
extins foarte mult Galbena de Ardeal (Feteasca regală).

Soiurile Riesling italian si Pinot gris produc struguri din care se obţin vinuri albe de calitate
superioară, foarte fine.

Podgoria Drăgăşani produce şi vinuri aromate de înaltă marcă prin cultivarea soiurilor
Tămîioasă albă de Drăgăşani, Muscat Ottonel şi Sauvignon. Vinurile roşii sunt mai puţin
reprezentate, unele încercări făcându-se cu Cabernet Sauvignon şi Pinot noir.

Podgoria Sâmbureşti, cu o suprafaţă de aproapte 2000 ha. a fost până nu de mult inclusă în
cea a Drăgăşanilor. Este renumită ca producătoare de vinuri roşii de înaltă calitate.

Sortimentul de bază este format din Pinot noir din care se obţine un vin roşu, catifelat şi
Cabernet Sauvignon, ce produce vinuri extractive, dure la gust, când sunt tinere, şi pline de
nerv după o maturare de 2-3 ani. Menţionăm de asemenea cultura soiului autohton Negru
vârtos ca şi tendinţele de extindere a Merlotului.

În microclimatul acesto podgorii, soiurile pentru strugurii de masă sunt puţin favorizate, de
aceea ele nu se cultivă pe suprafeţe însemnate.

Podgoria Drăgăşani se remarcă şi prin „Tulburelul de Drăgăşani” ca şi prin „Pelinul de mai”

Vinurile de Dragasani si istoria lor

Podgoria Dragasani a fost denumita “podgoria voievodala a Banilor Olteniei”.


I.C.Teodorescu, intr-un articol publicat in “Romania viticola” nr. 9 din septembrie 1943 ii
gaseste inceputurile legate de “existenta primelor plantatii realizate de geto-daci”. Plaiurile
cele mai favorabile care au condus la dobandirea unui mare prestigiu sunt situate mai ales pe
malul drept al Oltului, in fata orasului Dragasani, castru si asezare romana in secolul II-III.
Numeroase documente de pe vremea lui Mircea cel Batran (1386-1418), Vlad Dracul (1346-
1447), Vlad Calugaru (1481-1495), Radu cel Mare (1495-1508) etc. Arata ca toata istoria
acestei zona este marcata de cultura vitei de vie si a producerii vinurilor.

Unii calatori straini, vizitand Principatele romane, impresionati de podgoriile si vinurile de


aici, au lasat aprecieri elogioase. Cu privire la acestea. Neugebauer, in cartea sa
“Beschreibung der Moldau und Walachei”-Breslau 1854, mentioneaza ca printre localitatile
mai cunoscute in productia vinicola un loc important ocupa Cotnari, Odobesti si Dragasani.
Vinurile de Dragasani s-au bucurat de inalte aprecieri si cu prilejul unor expozitii si
concursuri de vinuri organizate in tara sau strainatate. Un succes remarcabil au obtinut la
Expozitia Internationala din 1887. J. Roi Chevier, in cartea sa “Ampélographie” (Paris, 1903),
subliniaza ca “vinul de Cramposie din Dragasani a fost incercat pentru sampanizare la
Stuttgart de catre N. Benger, dand cele mai fericite rezultate”.

Ca si alte podgorii, Dragasanii a trecut prin perioade critice. Cea mai dezastuoasa a fost cea
datorata atacului filoxerei, care la Dragasani a fost semnalata in anul 1890, mai tarziu decat in
alte podgorii ale tarii. Trecerea de la viticultura prefiloxerica la cea postfiloxerica a necesitat
mari eforturi si schimbarea tehnologiei de infiintare si de cultura a vitei de vie.

Etichete vechi

POZE

Premii si distinctii – galerie

POZE
E/

VIN

The beginnings are related to "the existence of the first plantations made by Geto-Dacians".
Most favorable lands led to the acquisition of prestige are located mostly on the right bank of
the River Olt, in front of Dragasani town, Roman fort and place II-III century.

Numerous documents from the time of Mircea cel Batran (1386-1418), Vlad Dracul (1346-
1447), Vlad Calugaru (1481-1495), Radu cel Mare (1495-1508).It looks like the entire history
of this area is marked by viticulture and wine production.

Some foreign travelers visiting the Romanian Principalities, impressed by vineyards and
wines here have left feedback praised. Thereofore, Neugebauer, in his book "Beschreibung
und der Moldau Walachei"-Breslau 1854, mentions that among the most famous towns in
wine production occupies an important place Cotnari, Odobesti, Dragasani.

Dragasani wines were highly appreciated and enjoyed the opportunity of wine shows and
competitions organized in the country or abroad. Achieved remarkable success at the
International Exhibition of 1887. J. Roi Chevier in his book "Ampélographie" (Paris, 1903),
notes that "wine Cramposie de Dragasani was tried to make champagne in Stuttgart by N.
Benger, giving the happiest results."

Like other vineyards, Dragasanii passed through critical periods. The most disastrous was the
attack due to phylloxera, which at Dragasani was detected in 1890, later than in other
vineyards in the country. Moving from viticulture to the prefiloxerica required great efforts
and changing technology foundation and culture of the vine.
Drăgăşani vineyards and Samburesti.

They are located on both sides of the Olt river, first right and the other left. Drăgăşani
Vineyard is one of the most famous vineyards where vines age culture "is interweaved with
early crowds unwritten history".

It covers almost 60 km from Aricesti to Ioneşti comprising an area of 10,000 ha , located on


terraces and hills of an altitude of 200-460 meters.

Among the most important wine centers emphasize those at Mitrofani, Prundeni Zavideni,
Orleşti, Scundu, Ioneşti, Zlatarei, Stefanesti, Lungesti, Sutesti, Creteni, Guşoieni, Amărăşti,
Fumureni, and Drăgăşani of course.

It s worth quotes and few natural units defined as: Olt Hill, Calina, Dobruşa dedicated to
producing wines with denomination of origin.

Assortment old vineyard was comprised of: Braghina, Crimpoşie and Gordan. Now greatly
expanded Galbena de Ardeal ( Feteasca Regala).

Italian Riesling and Pinot Gris grapes produce that yield high quality white wines, fine.

Drăgăşani vineyard produces highly aromatic wines with trademark white incense- Tamaioasa
Alba de Drăgăşani cultivation, Muscat Ottonel and Sauvignon. Red wines are less
represented, some attempts being made with Cabernet Sauvignon and Pinot noir.

Samburesti vineyard, with an area of 2000 ha almost. was until recently included in
Dragasani. It is famous for producing high quality red wines.

Basic assortment consists of Pinot noir from which the red wine, velvety and Cabernet
Sauvignon, which produces wines extractive harsh taste when young, and full of nerve after
aging for 2-3 years. We also mention the variety of local culture and trends Black Wash the
extension of Merlot.

These is the microclimate vineyards for table grapes varieties are less favored, so they do not
grow on large surfaces.

Drăgăşani vineyard stands and "Tulburel de Drăgăşani" as in "Pelinul de Mai"

Dragasani wines and their history

Dragasani vineyard was named "Princely vineyards of Oltenia". IC Teodorescu, in an article


published in "Romania vineyard" no. 9 September 1943 finds them early about the "existence
of the first plantations made by Geto-Dacians". Most favorable lands led to the acquisition of
prestige are located mostly on the right bank of the Olt River, in front of Dragasani town,
Roman fort and place II-III century . Numerous documents from the time of Mircea cel
Batran(1386-1418), Vlad Dracul (1346-1447), Vlad Calugaru (1481-1495), Radu cel Mare
(1495-1508), etc.. Looks like the entire history of this area is marked by viticulture and wine
production.

Some foreign travelers visiting the Romanian Principalities, impressed by vineyards and
wines here have left feedback praised. Thereofore, Neugebauer, in his book "Beschreibung
und der Moldau Walachei"-Breslau 1854, mentions that among the most famous cities in wine
production occupies an important place Cotnari, Odobesti, Dragasani.

Dragasani wines were highly appreciated and enjoyed the opportunity of wine shows and
competitions organized in the country or abroad. Achieved remarkable success at the
International Exhibition of 1887. J. Roi Chevier in his book "Ampélographie" (Paris, 1903),
notes that "wine Cramposie de Dragasani was tried to make champagne in Stuttgart by N.
Benger, giving the happiest results."

Like other vineyards, Dragasanii passed through critical periods. The most disastrous was the
attack due to phylloxera, which at Dragasani was detected in 1890, later than in other
vineyards in the country. Moving from viticulture to the post phylloxera required great efforts
and changing technology foundation and culture of the vine.

Old Labels

POZA

Premii si distinctii – galerie