Sunteți pe pagina 1din 10

(proiect)

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA


Invatamantul preprimar face parte din sistemul national de invatamant si este integrat in structura invatamantului preuniversitar care urmareste realizarea instruirii si educatiei de baza a copiilor, conform idealului educational intemeiat pe traditiile umaniste , pe valorile democratiei si pe aspiratiile societatii romanesti. Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si creative. Activitatea unitatilor de invatamant prescolar este organizata si se desfasoara pe baza prevederilor Constitutiei, Legii invatamantului nr. 84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Hotaririlor de Guvern, actelor normative elaborate de Ministerul educatiei si Cercetarii si de inspectoratele scolare.

SECVENTE:
Cap. I. Echipa manageriala

Cap. II. Consiliul de administratie Cap. III. Consiliul profesoral Cap. IV. Activitatea cadrului didactic Cap. V. Comisiile metodice pe nivele Cap. VI. Personalul didactic, auxiliar si administrativ Cap. VII. Comitetele de parinti si Consiliul reprezentativ al parintilor Cap. VIII. Dispozitii finale Cap. IX. Regulamentul copiilor

I ECHIPA MANAGERIALA: DIRECTOR

Echipa manageriala reprezinta compartimentul de decizie in gradinita, factorul decizional care transmite conform organigramei compartimentului de executie , responsabilitatile ce revin fiecarui cadru didactic. Directorul gradinitei :. Va raspunde pentru deciziile luate; Va consulta Consiliul de administratie si cel profesoral in problemele activitatii ce le implica planul managerial; Transmite sarcini si va supraveghea indeplinirea lor, sefilor comisiilor metodice si managerilor clasei; Elaboreaza fisa postului pentru cadrele didactice si pentru ceilalti angajati; Este presedintele Consiliului de administratie si a Consiliului profesoral; Reprezinta juridic gradinita in relatiile cu toti partenerii; Executa distribuirea copiilor pe grupe, incadrarea si normarea cadrelor; Elaboreaza planul managerial impreuna cu sefii comisiilor metodice; Rezolva conflictele aparute in gradinita; Aproba planificarea anuala a concediilor de odihna; Analizeaza secvential, cu ajutorul sefilor de comisii metodice datele unui anumit moment, le sintetizeaza, si propune un plan de corijare ( semestrial, anual, sau ori de cate ori ete nevoie) Efectueaza asistente la ore.

II.

ACTIVITATEA CONSILILUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de administratie este organul de decizie numai in domeniul administrativ: Elaboreaza Regulamentul de ordine interioara; Elaboreaza criteriile de acordare a salariului de merit si a gradatiei de merit ; Elaboreaza criteriile de evaluare si stabileste calificativele anuale pentru intregul personal Elaboreaza fisele posturilor pentru intregul personal; Proiecteaza activitatile manageriale si distribuie responsabilitatile, stabilind termenele de realizare; Raporteaza secvential, la sedinte de analiza, activitatea pe arii curriculare; Stabileste echipa de lucru pentru realizarea orarului gradinitei si urmareste realizarea sarcinilor la timp.

III. CONSILIUL PROFESORAL


A. Componenta:

Toate cadrele didactice B. Atributiile si responsabilitatile Consiliului profesoral: Dezbate variantele de proiecte curriculare propuse; Stabileste modalitatile de parcurgere a materiei pe diferite discipline; Valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar; Participa la sedintele convocate de conducerea gradinitei si transmite informatiile spre familie si copii; Voteaza propunerile pentru acordarea salariului si a gradatiei de merit si stabileste lista finala in functie de punctajul obtinut; Primeste responsabilitati din partea echipei manageriale; Aproba programul managerial al gradinitei si aduce imbunatatiri; Aproba proiectul planului de scolarizare.

IV. ACTIVITATEA CADRULUI DIDACTIC


Personalul didactic isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile cuprinse in Legea invatamantului , Statutul personalului didactic, Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si cele stabilite prin legislatia muncii. Personalul didactic are obligatii si raspunderi publice de natura profesionala, materiala si morala, care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ; cadrele didactice raspund in fata conducerii gradinitei de calitatea si de rezultatele obtinute in activitatea pe care o desfasoara. A. Conform Legii nr. 154/1998 si a Statutului personalului didactic, norma didactica a cadrului didactic cuprinde: Activitati de predare-invatare: 25 ore/saptamana; Activitati de pregatire metodico-stiintifica: 2 ore/zi; Proiectarea ativitatilor de predare-invatare: 5 ore/saptamana; Evaluarea prescolarilor ( teste, mape, portofolii, proiecte, eseuri, etc): 4-5 ore/saptamana; Serviciu pe gradinita: Comunicare cu parintii; Activitati extracurriculare
B. Personalul didactic este obligat sa indeplineasca urmatoarele sarcini

didactico-educative si de perfectionare, in gradinita si in afara gradinitei; Sa manifeste receptivitate, corectitudine si initiativa in realizarea sarcinilor profesionale;

Sa aiba o comportare corespunzatoare calitatii de cadru didactic, atat in

gradinita, cat si in afara ei; sa contribuie la crearea si mentinerea unui climat de colaborare intre membrii colectivului didacti; Sa-si imbogateasca in permanenta pregatirea in domeniul specialitatii si sa-si perfectioneze continuu maiestria pedagogica prin participarea la activitatile de perfectionare profesionala, conform metodologiei de organizare si desfasurare a acestora; Sa realizeze integral orele de predare, in raport cu norma didactica pentru indeplinita -5 ore/zi Sa participe la activitatile metodice organizate in cadrul gradinitei ( comisia metodica), precum si la activitatile metodice si stiintifice organizate in afara ei: cercuri pedagogice, schimburi de experienta, colocvii didactice). Responsabilul comisiei de dezvoltare profesionala are urmatoarele atributii: Intocmeste programe de activitate, conduce sedintele si tine evidenta activitatilor desfasurate; Ajuta conducerea gradinitei in efectuarea indrumarii si controlului; Asigura asistenta de specialitatein in organizarea si desfasurarea activitatilor instructiv-educative si de pregatire a diferitelor materiale; Organizeaza schimburi de experienta si selectioneaza cele mai bune materiale in scopul cunoasterii si generalizarii celor mai valoroase activitati; Intocmeste semestrial si anual rapoarte de activitate privind activitatea comisiei metodice. Toate cadrele didactice au obligatia sa participe la sedintele consiliului profesoral si la sedintele si activitatile consiliului de administratie cand este solicitat; absentarea nemotivata la doua sedinte ale consiliului profesoral atrage dupa sine diminuarea calificativului anual; Sa participe la elaborarea programelor manageriale ale gradinitei si a materialelor de analiza si raportare statistica; Sa contribuie la imbunatatirea continutului invatamantului si activitatilor didactice ( mape metodice, proiecte didactice, -cel putin 10 proiecte model/an; teste de cunostinte/ evaluare); Sa cunoasca continutul Programei si a altor documente de proiectare didactica, sa intocmeasca corect si la timp planificarile calendaristice si sa asigure parcurgerea ritmica si integrala a materiilor planificate; Sa utilizeze in mod rational si eficient, in functie de activitate, materialul didactic, mijloacele audio-vizuale, aparatele si instrumentele de lucru din dotarea unitatii ;sa asigure functionalitatea mijloacelor de invatamant folosite si implicarea copiilor in utilizarea acestora;

Sa desfasoare actiuni sistematice de investigare si cunoastere obiectiva a

nivelului copiilor ( evaluare initiala, formativ-continua, sumativa) in vederea realizarii progresului scolar, dar si de ameliorare a carentelor; Sa desfasoare cu copiii activitati extra-grupa si extrascolare atractive si educative ( concursuri, actiuni cultural-educative ); Sa manifeste preocupare permanenta pentru cunoasterea particularitatilor de varsta si individuale a personalitatii copiilor (fise de observatii, fise psiho-pedagogice, teste); Sa manifeste preocupare pentru asigurarea scolarizarii, cuprinderii si mentinerii la cursuri a tuturor copiilor ( verificarea zilnica a frecventei, tinerea unei evidente stricte a miscarii elevilor, efectuarea recensamantului populatiei prescolare din cartier); Sa efectueze periodic instructajul copiilor privind normele de securitate a muncii, de protectie civila si protectia mediului, regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii; Sa colaboreze cu celelalte educatoare din gradinite, sa realizeze comunicarea cu familia si alti factori ai sistemului muncii educative, in vederea coordonarii eforturilor pentru obtinerea unor rezultate optime in instruirea si educarea copiilor, asigurarii progresului scolar si a unei stari disciplinare corespunzatoare; Sa completeze corect catalogul ( date personale ale copiilor ) si alte documente de evidenta a scolarizarii ( situatii statistice ); Sa utilizeze rational baza didactico-materiala; sa-si aduca contributia la dotarea unitatii cu mijloace materiale; Sa manifeste preocupare pentru mentinerea in stare de functionare a spatiului de invatamant, a instalatiilor; Sa indeplineasca cu responsabilitate sarcinile ce revin educatoarei de serviciu, avand urmatoarele atributii: o Se prezinta la gradinita cu 30 minute inaintea inceperii programului si verifica modul in care au fost pregatite salile de grupa pentru desfasurarea activitatii didactice; o Raspunde de efectuarea curateniei, ordinii si disciplinei in curtea gradinitei; o Asigura comunicarea operativa a notelor telefonice, adreselor primite de gradinita si ia primele masuri, atunci cand este cazul, pentru realizarea sarcinilor transmise; o Mentioneaza in registrul educatoarei de serviciu problemele deosebite aparute in ziua respectiva;

Activitatea cadrului didactic si atributiile, costituie reperele fisei de evaluare in conexiune cu fisa postului.

V.

COMISIA METODICA
A. Activitatea comisiei metodice;

o Proiecteaza activitatile si planurile manageriale ale comisiilor; o Stabilesc obiectivele cadru si responsabilitatile; o Intocmesc dosarul reprezentativ care va contine: Prezentul extras di ROI referitor la lucrul comisiilor; Membrii comisiei ( arie curriculara, disciplina, vechimea, gradul, telefon, atributii); Incadrarea ( TC* optionale*extinderi); Planul managerial anual si trimestrial; Planificari calendaristice; Procese verbale; Strategii didactice ( referate, proiecte, portofolii ); Evaluarea semestriala; Activitatea extracurriculara; Performante obtinute. Criteriile de selectare a responsabilitatilor comisiilor si a colectivelor de lucru: 1. 2. Experienta didactica; Atitudine pozitiva fata de reforma in invatamant; Implicare in bunul mers al gradinitei; Stil didactic echilibrat, democratic, comunicativ; Contributii deosebite la procesul instructiv-educativ Componenta proiectiva Elaboreaza planificarea calendaristica semestriala/anuala; Programul de evaluare semestriala/finala; Fisa de observare a fiecarui copil; Strategii de predare/invatare; Proiecte, planuri,scheme de activitati de predare- invatare; Mape tematice. Componenta actionala Foloseste metode participativ-active; Actioneaza pentru formarea de capacitati intelectuale la copii conform standardelor de performanta, de serviciul national de evaluare si examinare;

Valorifica pozitiv valente formative ale activitatilor de organizare cu grupele de copii; Utilizeaza judicios timpul de instruire; Foloseste cele mai adecvate strategii evaluative ( obiectele evaluarii, metode de evaluare, instrumente de evaluare, nivele de performante, reglarea rezultatelor evaluarii); 3. Componenta relationala Asigura receptarea mesajelor de catre parinti prin comunicare inteligibila, fluenta si accesibila; Creaza un climat socio-afectiv de tip permisiv, care incurajeaza afirmarea personalitatii copiilor; Comunica progresul scolar al copiilor dupa fisa de observare a managerului grupei, responsabilului comisiei, si parintilor prin diferite forme ( statistici, diagrame, corespondenta, consultatii etc.); Comunica in mod constructiv si pozitiv cu alte cadre didactice in vederea realizarii unor proiecte transdisciplinare; Consulta permanent actele oficiale ( legislative, curriculare, didactice si financiare ) afisate sau expuse in mapa cu documente ; Se adreseaza, pentru clarificarea problemelor, echipelor de lucru constituite 4. Componenta metodico-stiintifica Se reflecta in proiectarea activitatii de invatare-predare-evaluare si este un criteriu de evaluare si validare a activitatii cadrului didactic; Se inscrie in procesul de formare continua a personalului didactic.

VI. PERSONALUL ADMINISTRATIV SI AUXILIAR


Personalul administrativ isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile cuprinse in Legea invatamantului, Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si conform reglementarilor cuprinse in actele normative privind activitatea economico-financiara a unitatilor de invatamant si cele stabilite prin legislatia muncii. Ingrijitoarea: Asigura curatenia localului, curtii si gradinii unitatii; Realizeaza curatenia zilnica a salilor de grupa, cabinetelor; Spala holurile dupa venirea si plecarea copiilor;

Asigura curatenia permanenta a grupurilor sanitare ( spalat, dezinfectat ); Spala ferestrele claselor si holurilor o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie; Realizeaza curatenia generala a localului in fiecare vacanta scolara; Supravegheaza grupurile sanitare in timpul pauzelor si insotesc copiii la toaleta; Matura curtea gradinitei zilnic sau ori de cate ori este nevoie; Executa lucrari de intretinere a spatiului verde din fata gradinitei; Asigura securitatea localului gradinitei prin inchiderea usilor, ferestrelor, surselor de apa, energiei electrice; Pastreaza si raspund de mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in gradinita si de sanatatea copiilor; Indeplinesc functia de curier, portar sau orice alta sarcina incredintata de conducerea gradinitei.

VII. COMITETELE DE PARINTI SI CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR


Comitetele de parinti se constituie la nivelul clasei, ele sunt formate din 3-5 membri care reprezinta legatura gradinitei cu familia. Atributiile lor sunt cele stabilite in deplin acord cu managerul clasei. Directorul gradinitei convoaca adunarea comitetelor de parinti la nivelul grupei si discuta asupra prioritatilor educative si administrativ-financiare ale gradinitei. Prioritatile sunt cele stabilite de consiliul de administratie. In adunarea generala se alege Consiliul reprezentativ al parintilor, format din cel putin un parinte pe fiecare nivel de grupa din unitatea de invatamant. Cei 7 parinti vor fi numiti dupa cum urmeaza: Un presedinte; Un casier; Un secretar; Patru membri; Trei membri- comisia de cenzori. Presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor este membru al consiliului managerial. Atributiile si responsabilitatile comitetelor de parinti si ale Consiliului reprezentativ al parintilor: o Comitetele de parinti: Sprijina managerii grupelor pentru cuprinderea tuturor copiilor la cursuri si imbunatatirea frecventei;

Sprijina conducerea gradinitei in intretinerea si imbunatatirea , dezvoltarea si modernizarea bazei materiale; Conlucreaza cu comisiile de ocrotire a minorilor acolo unde este cazul; Sprijina grupa in organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare. o Consiliul reprezentativ al parintilor; Are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de studiu si de viata ale prescolarilor; Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale sustin programe de modernizare a educatiei copiilor si a bazei materiale a gradinitei;

VIII. DISPOZITII FINALE


Pentru evitarea esecurilor sau rezultatelor partial negative, pentru stoparea si prevenirea lor este necesar ca prezentul document sa fie respectat intocmai. Este obligatoriu ca munca noastra sa fie comuna atat in ceea ce priveste programul educativ-formativ, cat si in privinta unui cod comun care sa imbunatateasca comportamentul copiilor. Functia manageriala a directorului consta in realizarea obiectivelor, ori acestea nu pot fi realizate fara colaborare si intelegere intre factorii de decizie si executie.

COPIII DIN INVATAMANTUL PRESCOLAR


Invatamantul prescolar se organizeaza in gradinite de copii si cuprinde

prescolari cu varste intre 3 si 6/7 ani; Invatamantul prescolar se organizeaza, de regula , pe grupe constituite dupa criteriul de varsta al copiilor sau dupa nivelul de dezvoltare globala al acestora; Pentru asigurarea continuitatii dintre invatamantul prescolar si cel primar, se organizeaza si se generalizeaza treptat grupa pregatitoare pentru scoala; Forma de organizare in invatamantul prescolar si structura dupa care functioneaza unitatea noastra este: gradinita cu program prelungit ( 10-11 ore/ zi), care asigura educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala; Grupa de copii cuprinde maxim 20 copii; Inscrierea copiilor in gradinita se face in perioada 15 mai 15 iunie, in limita locurilor disponibile; La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea dupa orice criteriu. Actele necesare inscrierii copiilor in gradinita sunt;

Cerere de inscriere; Copie dupa certificatul de nastere al copilului certificat de director; Adeverinte de serviciu de la ambii parinti; Copie B.I/C.I. parinti; Analize medicale conform cu dispozitiile D.S.P. Constanta; Transferul copilului de la o gradinita la alta, se face la cererea parintilor sau sustinatorilor legali, cu avizul celor doua unitati, in limita locurilor planificate; Scoaterea copilului din evidenta gradinitei, se face in urmatoarele situatii: In caz de boala infectioasa cronica, cu avizul medicului; In cazul in care copilul absenteaza doua saptamani consecutiv, fara motivare; In invatamantul prescolar se respecta structura anului de invatamant scolar stabilita pentru invatamantul preuniversitar; In demersul educational al educatoarei, jocul reprezinta activitatea, forma fundamentala de invatare, mijlocul de realizare si metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit trebuintelor proprii. Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii pe parcursul intregului an scolar si a unui orar stabilit de educatoare si avizat de directoare. Calitatea de prescolar, se dobandeste in urma solicitarii scrise , catre aceasta gradinita de catre parinti sau sustinatorii legali, indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa si acesta este obligat sa se comporte conform normelor impuse de gradinita; Prezenta zilnica a copilului, la programul stabilit de gradinita indiferent daca activitatea este curriculara sau extracurriculara; Evidenta copiilor se face la fiecare grupa de catre educatoare, care consemneaza in catalog si in foaia de prezenta. Absentele datorate imbolnavirii sau altor cazuri de forta majora, sunt motivate. Pentru bunul mers al activitatii in gradinita, parintii care nu respecta prezentul Regulament manifestand dezinteres sau dispret fata de activitatea acesteia, va fi obligat sa-si transfere copilul , pentru a nu aduce atingere muncii cadrelor didactice si personalului gradinitei.

S-ar putea să vă placă și