Sunteți pe pagina 1din 4
Ministerul Educatiei, Cultw Facultatea Calculatoare, Informatie’ si »APROBAT” Sedinja Senatului UTM proces-verbal nr. 7 din 27.03.2018 Presedintele Senatului UTM Rector, prof. univ., dr. hab. Universitatea Tehnic& a Moldovei PLAN DE iNVATAMANT. si Cercetirii al Republicii Moldova pentru ciclul II, studii superioare de master (nivelul 7 conform ISCED) ‘Domeniul general de studit 061 Tehnotogii ale informatiei si comuni Programul de master: ‘Tehnologia informatiei pentru afaceri ‘Tipul programului de master: Master profesional Nr. total de eredite de stud 120 Master Limba de instruire: Forma de organizare a invatiméntului: _invitimant cu freeventa un act echivalent de studii Romana Diploma de studii superioare de licenta (ciclul 1) sau 1. CALENDARUL UNIVERSITAR Practica de Aad: cercetare gi Nie | Activititididactice | Sesiuni de examinare | elaborarea Vacante studit tezei de master sem. I arn’. Vara Jarna Primavara Vark 1 15 z + 2 i é siptiméni | siptiméni | siptimani saptimani | SEPHMANE | csresmini 29.01- | (08.01- | (28.05- = (25.12- anata (18.06- 20.05) 28.01) 17.06) 07.01) crestin) 31.08) IL 3 15 2 ii | sipeimani siptiméni | sAptimani caters (08.01- 5 29.01- Qs.12- | Sev aril Z 28.01) 20.05) 701) | *Sestny O Cobann a r— 2. Planul de invatamAnt pe semestre/ani de studiu Anull Semestrul I | Numdrul de ore Total ore pe tipuri de S activités § = 3 g Denumirea unitifit de 3 Bee | a ce curs/modulului Ps Bicoe: | 8 8|§ $ = g a1] c |sri: i 2 E| 3 & PGs F01.0.001 | Transformarea bazati pe 4 = tehnologii a afacerilor gah 30 VEU [ee ae pasa le 8 F.01.0.002 _|Analizi exploratorie a datelor 150 | 40 | 110 | 20 | 20 |F.01.0.003 |Fundamente ale tehnologiei 300} 80 | 220] 40 | 40 informatie’ }S.01.0.007__|Managementul datelor_ 300 | 80 | 220 380 PA. ‘Total semestrul k| 900 | 240 | 660 -8°1 8-180 35, ipa Semestrul II |Numarul de ore 2 Total ore pe tipuri § cactivitiitt § ‘Cea Denumirea unitiii de g 2 carvmodsia | [ea zy} a fe 3 i & alc js : = a € |F.02.0.004 __|Managementul proiectelor_ 180 | 40 | 140 | 20 | 20 E 'S.02.0.008 _|Fundamente in rejele de 270 | 80 | 190 | 40 | 40 E |calculatoare Optiunea Infrastructurd IT 'S.02.4.009__|Sisteme de operare 150 | 40 | 110 | 20 | 20 E 1S.02.A.010__|Administrarea retelelor 300 | 80 _| 220 80. PA Total per optiune:| 450 | 120 | 330 | 20 | 20 | 80 Opfiunele Analiza datelor si Management si Aplicatii IT S.02.A.014 [Analid satisicd inferenialn | 155] ay | 110] 20 | 20 fF leconomie gi afaceri S.02.4.015 [Marketing si promovare online _| 300 | 80 | 220 80. PA Total per optiune:| 450 | 120 | 330 | 20 | 20 | 80 Total semestrul H:| 900 | 240 | 660 | 821 80-1 80! 3p, pq 1800 | 480 | 1320| 160 | 160 | 160| 6E,2PA Anul IT Semestrul HL ‘Numdral de ore] Total ore pe tipuri de = Ps g eg Denumirea unititii de —| sett 2 3 curs/modulului = |B3lad Ae § z i 32 c |sP| | z 2 bad & [F.03.0.005 _ [Business digital 150 | 40 [110 [20 | 20 E 3 F.03.0.006 | Fundamente ale secur fehl ao fet |i a0' kaa 5 3 lcibernetice Optiunea Infrastructurd IT S.03.A.011 |Securitatea rejelelor informatice| 150 | 40 | 110 | 20 | 20 E 3 8.03.A.012 |Managementul securita tesa ito: [an ie Fi z informationale S.03.4.013 jehnologii [oT 300 | 80_| 230 [so [PA | 10 Total per optiune:| 600 [160 | 440 | 40 [40 [so | 0 | 20 Optiunea Analiza datelor S.03.A.016 [Data mining 150 [ 40 [110 | 20 [20 E 3 S.03.A.017 _[Aplicatii si tehnologii Big Data | 150| 40 | 110 | 20 | 20 | E 3 8.03.A.018 [Aplicaii de analiza si eas ae Picea ib vizualizare date Total per optiune:| 600 | 160 | 440 | 40 | 40 | 80 20 Optiunea Management si Aplicagit IT [S03,A.019 [Management strategic 150 | 40 [110 | 20 | 20 E 3 S.03.4.020|Sisteme de gestiune a alin ia 388 an 5 5 intreprinder S.03.A.021 [Modelarea proceselor de ere een areas (a8 business Total per optiune:| 600 | 160 | 440 | 40 | 40 | 80 20 ‘otal semestrut 1] 900 | 240 | 660 3 e 80 | 4r,1PA | 30 Semestrul IV ‘Numiruldeorel = | Total ore pe tipuri de g iS a g og Denumirea unititii de oe g ? curs/modulului | 3 8 c |se| = : 2 é| & [$.04.0.022 _ [Practica si elaborarea tezei de i at Imaster [S.04.0.023 _ |Sustinerea tezei de master E 2 Total semestrul ofotol 2 | 30 iS Total anul Il de studi ‘80 | 80 | 80 | SE, 60. ‘Total la programul de studiu:] 3600] 720] 2880] 240| 240] 240] 118, 3PA] 120 3. Stagiile de practices Nomar] Stagiile de practics Semestrul [Durata, sipt/ore|Perioada | de credit T, Practica gi elaborarea tezei de master a 15/840 28 Total: 15/840 28 4. Unititi de curs la libera alegere (facultative) [Namaral ore] [Numi] Nr. ert. Denumirea Anul|Sem.| pe tipuride | Evaluiri | de c [SP credit 1___ | Managemental calitati produselor soft 1 | 1 [20[i0| E 2 2__[Psihoinventica 1_ [1 [20 [40) =e. 2 3___ [Filozofia cognitiva 1 [1 [20 [tof 2 4 |Securitatea web 1 [1 [30 [30] E 4 3___|Securitatea bazelor de date es 2 6 ___ | Tehnici de inginerie inverst me Ee ees 4 7 [Psihologia managerial 1 [2 [20fio| £ A 8 |Guvernarea electronic& 1 | 2)20[10| £ 2 ‘9 __ | Tehnologii Blockchain 1 [2 [30]30] -F 4 5. Teza de Master Numi Nr. ert. Denumirea activititii Perioada| de credite 1___ [Practica gi elaborarea tezei de master Sem.4 | 28 2 |[Sustinerea projectului de master Mailfunie | 2 Total 30 6. Minimul curricular initial necesar rreniru geynawru wipiome! ue Uden Suu aipiomel de master Gere GE GumeMiu! Ge LOrmare proIs1ONtA BOSOIVIL 1 ciclul I, licentS, candidaii urmeaz& si acumuleze 30 de credite de studi transferable la disciplinele fundamental $i de specialitate aferente domeniului de studii pentru care opteaz2, ceea ce reprezintt minimul curricular inial Total ore 3 = meee | ft Coa Denumirea discipline! de stuain | 3 & z2 Bs Ce bik me 1 z 4 Cu arewils eos] 10 F-01.0.01 _ [Matematicé economics 90 a[as{ | & 6 [F.02.0.05 Statistica generala si economics 90, 45 | 45 Fo 6 F-02.0.03 | Bazele antreprenoriatului si management T sual 120 | 120 | 60 | 60 E 8 [G.01.0.011 | Programarea caleulatoarelor 90 | 90 [30] 30 [30] 6 [G.01.0.012 | Tehnologit Informational (Inifere) 0 | 60 | 30] 30 E 4 450 | 210] 210] 30] 7e | 30 Aprobat la sedinja Senatului UBM, propes verbal nr. 7 din 27.03.2018 Ton BALMUS a Decanul Facultitii CIM, conf. uniy., dr. Dumitru CIORBA. bit, 7 Sef departament Ingineria Software si Automatic ore conf. univ., dr.