Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetirii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnicl a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatici qi Microelectronici

COORDONAT APROBAT
Ministrul Educa{iei, Culturii qi $edin{a Senatului UTM
Cercetirii al Republicii Moldova proces - verbal nr. 8 din 30.03.2021
Prof. univ., dr. hab. Lilia Pogolga
intele Senatului UTM
f. univ., dr. hab.
Viorel Bostan

nr. de tnregistr

pentrucicrurrr,.,,f l$ilS"f"l)."*f,t"Y"+ffi TconrormrscED)

Domeniul general de studiu: 061 Tehnologii ole informaliei Si comunicaliilor


Domeniul deformare profesionald: 0613 Dezvoltarea produselor program gi a
aplicaliilor

Programul de master: Ingineria software

Tipul programului: Master Stiinlffic


Numdr total de credite de studii: 90 ECTS
Titlul conferit: Master tn Inginerie
Baza sdmiterii: diploma studii superioare de licenld (ciclul I)
sau un act echivalent de studii
Limba de instruire: romdnd, englezd
Forma de organizare ainvdldmdntului: cufrecvenld

Chiqiniu,2021

qe<
,."/ 6--'
1. Calendarul Universitar

Activitdli didactice Sesiuni de examene Vacanle

Anul Stagii de
de practicd
studii Sem, I Sem. II Sem, I Sem, II Iarnd Primdvara Vard

u I .uv- zo,ul- uz.v5-v l.vt


05.10 (5 01.03 (s (1 (1
Vacantra pentru
sdpt6mdni) s6pt6m6ni) s6pt[mdnl) sdpt6mdn6)
s6rbdtorile de
20.04-26.04 25 decembrie 13 iunie - 30
I 3. l0- 09.03- 17.11-23.11 Paqti, I s[pt6-
(1 7 ianuaie(2 august (l I
I 16.11 (5 12.04 (s (1 m6n6 (confonn
sdptlmin6) slptdmdni) sEptdmdni)
sEptlmdni) sipt[mdni) slptlm6nd) calendarului
24.11- 27.04- 08.01-25.01 01.06-14.06 creptin)
24.12 (s 31.0s (5 (2 (2
.x^+Xm6ni\ -X^+B*A-.i\ .Xn+Xm6ni\

6.10-t4.12 08.01-25.01 1.09 - 5.10


II (10 (2 (5
sdptlimdni) sdpt[mdni) saptam6ni)
2. PLANUL PROCESULUI DE INSTRUIRE PE SEMESTRE/ANI DE STUDII
Numdrul total de
Numdr de ore ore pe lipuri de \)
activitdli
p
q) Nr.
Cod Denumirea disciplinei/ modulului AJ
ECTS
N
.s
la
\B q)
\
\ d
q q$
Anul I, Semeslrul I
50 40 0 20 20 E 5
F.O.001 Analiza exploratorie a datelor
50 40 10 20 20 E 5
F.O.002 Machine leaming 5i Data mining
20 20 E 5
s.o.006 fuhitecturi Cloud 50 40 10

50 40 10 20 20 E 5
F.O.003 Analiza qi vizualizarea datelor
50 40 t0 20 20 E 5
s.o.007 Arhitectura sistemelor software
s.o.008 Proiect Inginerie Software 50 40 l0 40 E 5

Total semestrul I 900 240 660 100 100 40 6E 30

Anul Semestrul II
s.A.00l/ Iehnici gi rnetode de criptanalizd/ Sisteme 150 40 110 20 20 E 5
s.A.l01 de agenli inteligenli
150 40 110 20 20 E 5
s.o.009 Aplicafii in Cloud
150 40 110 20 20 E 5
F.O.004 Modelarea in medii virtuale
F.O.005 Retele neurale gi DeeP Leaming 150 40 I l0 20 20 E 5

300 80 220 80 E l0
s.o.010 Proiect Inginerie Software
Total semestrul II 900 240 660 80 80 80 5E 30

Total anul I de studii r800 480 1320 180 180 120 llE 60

Anul II, Semestrul III


I 300 300 E l0
S.O.0l lPractica de cercetare
600 600 E 20
s.o.012 Elaborarea gi sus{inerea tezei de master
III 900 2E 30
Total semestrul 900
Total anul II de studii 900 900 2E 30

Total la programul de studii 2700 480 2220 180 180 120 13E 90

3. FORMA DE EVALUARE FINALA A STUDIILOR


Termen de organizare Nr. ECTS
Nr.crl Forma de evaluare finali a studiilor
dece mbrie-ianuarie )
1 IezI de master

4. STAGIILE DE PRACTICA
Durattr (nr.
Perioda Nr.
Iipul stagiului de Practici An de studii Semestrul strpt/
Nr. Crt desf?iqurlrii SNCS
nr.ore)
Septembrie-
Practica de cercetare II 3 5/300 l0
1 Octombrie
6. MINIMUL CURRICULAR INITIAL NECESAR
de credite de studii transferabile la disciplinele
fundamentale pi de
candida{ii din domeniile inru<lite urmeaza s6 acumuleze 30
opteaz[, ceea ce reprezintd minimul curricular inilial necesar'
specialitate afercnte domeniului de studii pentru care
q) g
Total ore 6t
c! din care o
(l
o o o

Cod Denumirea disciPlinei de studiu


c! C S/P Pr c! )cg

Z
'75 l5 30 E 5
75 30
F.04.O.011 Calculabilitate $i complexitate
s.05.A.043/ @clalesollr*arei 75 75 30 30 l5 E 5

s.05.A.044 Verilicarea Si validarco produselor prograttt


75 30 l5 30 E 5
F.04.O.010 Lirnbaj e lormale Ei proiectarea compi latoarelor 75
'75 l5 30 E 5
75 30
s.03.o.030 Baze de date
75 75 30 l5 30 E 5
s.03.o.028 Programarea orientat6 Pe obiect
l5 30 E 5
iilor distribuite 75 75 30
s.07.o.038 [)rogramarea aplicaf

Total ore 450 180 105 t65 6E 30


450
ohlisatorii

nr'8 din 30'03'202 I


Aprobat la Sedintra Senatului UTM, proces verbal

Dumitru CIORBA

$ef departament Ingineria


lon FIODOROV ? ,/ Software Ei Automatica,
, t tL con[. univ., dr.