Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educafiei, Culturii gi Cercetlrii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic[ a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informaticl si Microelectronici

COORDONAT
$.di4l3*?;fiIu,'
Cercetdrii proces - verbal nr. 9 din 27.04.2021
Prof. univ
Pregedintele Senatului UTM

I
- 1ao9z

PLAN tn iNvATArvrANr
pentru studii superioare de licenfi, ciclul I (nivelul 6 conform ISCED)

Domeniul general de studiu: 071 Inginerie Si activitdli inginereSti


Domeniul de formare profesionald: 07l4 Electronicd Si automatizdri
Programul de studiu: 07 I 4. 9 Inginerie biomedicald

Numdr total de credite de studii: 240 ECTS


Titlul conferit: Inginer licenliat
Baza admiterii: diplomd de bacalaureat sau un act echivalent
de studii, diploma de studii profesionale,
diploma de studii superioare
Limba de studii: romdnd. rusd
Forma de organizare a invdldmdntului: cufrecvenld

Chfuinlu,2021

--'Z' 4 -
LncnxoA:
Disciplinele/modulele sunt codihcate conform sistemului unic al universitdlii. Codul disciplinei
include categoria formativd, gradul de obligativitate gi eligibilitate, numdrul de ordine.
Numerotarea disciplinelor este realizatdpentru fiecare categorie separat. Disciplinele de domeniu

sunt discipline de specialitate, identificate la nivel de domeniu de formare profesionald.

Notarea Categoria formativi/Gradul de obligativitate 9i eligibilitate


F Disciplind fundamental[
D Disciplind de domeniu profesional
G Disciplind de formare a competenfelor generale
U Disciplind de orientare socio-umand
S Disciplind de specialitate, inclusiv stagiile de practic[
o Disciplind obligatorie
A Disciplind opfionald
L Disciplind la libera alegere

1. CALENDARULUNIVERSITAR

Anul Activitdti didactice Sesiuni de examene Stagii Vacante


de de
Sem.I Sem.II Sem.I Sem,II Iarnd Primdvard Vard
studii nracticd
15.06 - 30.08
1.09 - 14.12 26.01-17.05 15.12 -25.01 18.05 -
14.0( 25.12 - 07 .01 (l l
I (15 saptdmdni (15 saptamdni) (4 saptdmdni) (4 saptAmdni (2 saptiiLrndni)
sApatamani)

15.06 - 30.08
1.09 - 14.12 26.01-t7.05 15.t2 -25.01 18.05 -
14.0( 25.12 - 07 .0r Vacantra pentru (11
II (15 septAmdni (15 saptamdni) (4 saptemAni) (4 sAptAmdni (2 saptamdni) sdrbdtorile de sdpatdmAni)
Pa9ti,

t.09 - 14.12 25.12 -07.0r


(conform r 5.06 - 30.08
1.09 - 14.12 26.01-17.05 t5.t2 -25.0r 18.05 - 14.0( (11
III (15 saptAmdni (15 sapt5rnani) (4 sdptamdni) (4 s[ptamdni 4 sAptamani) (2 s6ptamAni)
calendarului
cregtin ortodox) sapltdmdni)
23.03 -29.03 t.o9 - 14.12
t.09 - 14.12 23.02 - 17.05 15.12 -25.0r (l saptimdna 4 sdptdmdni) 25.12 - 07 .01
Iv (15 sdptlm6ni (11 saptamdni) (4 siptdmdni) 01.06-14.06 t6.01-22.02 (2 septamdni)
(2 sdotdm6ni 4 siptimAni)
Total t6 15 12 8 4 33
60 56
nr. de siptlmini sbptim6ni sdptlmini siptdm0ni siptlmini siptim6ni
siptimini sEptimini
sdpt.
2. PLANUL PROCESULUI DE INSTRUIRE PE SEMESTRE/ANI DE STUDII

Anul I

Numdrul de ore pe
Numdr de ore T
tipuri de activitdli s
ts n
F!
u .x Q
Cod Denumirea disciplinei/ modulului p
P
I\ St
Ii :-. ts r.l
(
sFT ),i €s ! q3

.S
't,l Tt .:
t
ts
;€.s f:
uic
Se s
R
s "!
{
Semestul I
F.O.001 Algebra liniard gi geometria analiticd 90 45 45 30 l5 E J

90 90 30 30 30 E 6
F.O.002 Fizica 180
90 45 45 t5 30 E J
F.O.003 Grafica insinereascd
120 60 60 30 30 E 4
F.O.004 Analizamatematicf, I
D.O.001 Probabilitate si statisticd aplicatd t20 60 60 30 t5 l5 E 4

u.A.001/ Eticd gi integritate academicd


60 30 30 30 E 2
u.A.101/ Comportam er't or ganiza[ionaV
u.A.201 Psiholoeie insinereascb
90 90 30 30 30 E o
G.O.001 Pro gramarea calculatoarelor 180
30 E 2
G.O.002 Limba str[in6 (ers,leza, franceza) 60 30 30
Limba romdn[ (alolingvi de 60 30 30 30 E* 2*
c.o.003 comunicare)
Educatie fizicd. I 60 30 30 30 E*
G.O.004
Total semestrul I 900 4s0 450 195 60 90 105 8E 30
Semestrul II a
F.O.005 Matematici speciale 90 45 45 30 l5 E .f

E 4
F.O.006 Analizamatematici II 20 60 60 30 30
r20 60 60 30 30 E ?A
F.O.007 Mecanica teoreticd
F.O.008 Bioloeie si biochimie 50 t) 75 45 30 E 5

F.O.009 Structuri de date si algoritmi 50 t) '75 30 t5 30 E 5

30 30 E 4
D.O.002 Grafica pe calculator 20 60 60

Comunicare si scriere academici 90 45 45 30 15 E .t


G.O.005
G.O.006 Limba str[in[ ( engleza, fr atceza) 60 30 30 30 E 2

Limba romAnd (alolingvi, de 30 30 30 E+ 2*


60
G.O.007 soecialitate)
G.O.008 Educatie fizicL2 60 30 30 30 E*
Total semestrul II 900 450 450 )t\ 30 75 120 0 8E 30
Total anul I de studii 1800 900 900 420 90 165 111 0 16E 60

Notd: * nu se calculeazi in suma totald a formelor de evaluare, deoarece disciplinele Limba romAnd (alolingvi) 9i EducaJia
fizicd se realizeazdin regim extracurricular. Disciplina Limba romAni (alolingvi) se cuantificd cu credite suplimentare celor
240 per program, Educalia fizicd nu se cuantificd cu credite.
Anul II
Semestrul III
180 90 90 45 15 30 E, PA 6
F.O.010 Circuite si dispozitive electronice
Anatomia si fiziologia umand I 210 105 105 60 15 30 E 7
D.O.003
Programarea orientatd pe obiecte t20 60 60 30 30 E 4
D.O.004
120 60 60 30 30 E 4
D.O.005 Biofizica
D.O.006 Optica medicall qi echipamente optice 90 45 45 30 l5 E J

u.A.002/ Bazele statului qi dreptului/ 30 30 E 2


60 30
u.A.102 Dreptul de proprietate intelectuald
u.A.003/ Filosofie gi gdndire criticFt/ r20 60 60 30 30 E 4
TT A IOJ F'ilnsnfie si oindire insinereascS
Educatie fizicd3 60 30 30 30 E*
G.O.009
Total semestrul III 900 450 450 255 30 60 135 7E,lPA 30
Semestrul IV
120 60 60 30 30 E 4
D.O.007 Mdsurdri electronice
45 15 30 E, PA 6
D.O.008 Circuite integrate I 180 90 90
t20 30 30 E 4
D.O.009 fuhitectura sistemelor de calcul 60 60

D.O.010 Anatomia si fiziologia umani 2 150 t) IJ 30 l5 30 E 5

t20 60 60 30 t5 15 E 4
s.o.001 Dispozitive micro-optoelectronice
Proiectarea asistatl de calculator a 45 30 l5 E
a
J
s.o.002 90 45
dispozitivelor medicale A
t20 60 30 30 E
D.O.O11 Biomateriale OU

Educatia frzicd 4 60 30 30 30 E:r.


G.O.010
Total semestrul IV 900 450 450 7)< 45 180 7E,IPA 30
t4E,
60
Total anul II de studii 1800 900 900 480 30 105 315
2PA
Anul III
Semestrul V
r20 60 60 30 30 E 4
D.O.012 Manasementul oroiectelor
D.O.013 Securitatea si sf,ndtatea in muncd 90 45 45 30 l5 E J

r20 60 60 30 30 E 4
D.O.014 Sisteme cu Microprocesoare
D.O.015 Prelucrarea Semnalelor 5i Imaginilor 150 75 75 45 l5 l5 E 5

90 90 45 15 30 E 6
D.O.016 Circuite intesrate 2 180
E 8
s.o.004 Practica in productie 240 240
Total semestrul V: 900 330 s70 180 60 90 6E 30
Semestrul VI
r20 60 60 30 30 E 4
D.O.017 Antreprenoriat
Traductoare gi Biosenzort r20 60 60 30 30 E 4
s.o.004
lnstrumentatie biomedicald 180 90 90 45 l5 30 E, PA 6
s.o.005
Dispozitive medicale pentru 30 E 4
s.o.006 r20 60 60 30
diaenostic si terapie 1
s.A.001/ Sisteme electronice incorporate / 30 E 4
t20 OU 60 30
s.A.101 Proiectare microsistemelor
Tehnici gi sisteme de imagisticd
s.A.002/ 45 30 E 5
medicald / Sisteme de achizilie a 150 75 75
s.A.102
imaeinilor medicale
Modelarea slstemelor Dlomeorcale /
s.A.003/ ?o 15 E
a
J
Analiza qi modelarea sistemelor 90 45 45
s.A.103 fizioloeice
Total semestrul VI 900 4s0 450 240 45 165 78, lPA 30

t{{ l3E,
Total anul III de studii 1800 780 1020 420 105
IPA
60

2
Anul IV

Semestrul VII
Dispozitive medicale psntru terapia 30 E 4
s.o.007 t20 60 60 30
intensivi si investisatii de laborator
Elemente de medicind internd 5i 4
s.o.008 t20 60 60 30 JU E
chirursie
Dispozitive medicale pentru 30 E 4
s.o.009 120 60 60 30
cardioloeie si oncologie
30 30 30 E, PC z
s.o.010 Mbsurdri fiziologice 60

s.A.004/ lngineria clinici gi managementul l5 E 4


r20 60 60 30 15
s.A.104 tehnologiei medicale / Managementul
dispozitivelor medicale
s.A.00s/ Sisteme computerizate in medicind / l5 E 4
r20 60 60 45
s.A.105 Informatica medicald
240 240 E 8
s.o.011 Practica tehnolosici
Total semestrul VII 900 330 570 165 t5 15 r05 30 78,IPC 30
Semestrul VIil
Dispozitive medicalepentru diagnostic '75 t) 30 l5 30 E, PA 5
s.o.012 150
si terapie 2
Verificarea, calibrarea gi mentenanfa 90 45 45 30 l5 E J
s.o.013
dispozitivelor medicale
240 240 E 8
s.o.014 Practica de licentd
Elaborarea gi susfinerea 420 420 E t4
s.o.015 proiectului/t ezei de licenti

Total semestrul VIII 900 120 780 60 0 l5 45 0 48, IPA 30


I lll,
Total anul IV de studii 1800 450 r350 225 15 30 150 30 IPA 60
1pa
548,
Total la programul de studii 7200 3030 4170 1545 135 405 945 30 3PA, 240
lPc

3. FORMA DE EVALUARE FINALA A STUDIILOR

Termen de organixare Nr. ECTS


Nr.cfl Forma de evaluarefinsld a studiilor
7
I Pr oiecll tez\ de licent[ tunte

4. STAGIILE DE PRACTICA

Perioda
Durald (nr. sdpU Nr,
Nr. crt Tipul stagiului de An de sludii Semestrul desfd;ur
Practic,i nr,ore) ^sNc^s
drii

I Practica ir productie III 5 4/240 septembrie 8

2 Practica tehnologicd IV 7 4t240 septembrie 8


ranuane-
IV 8 41240 8
J Practica de licentd februarie

Total: 121720 24
5. DISCIPLINELE/IVIODULELE LA LIBERA ALEGERE

Numdrul de ore pe lipuri


Numdr de ore
de activitdli
Nr.
Cod Den umirea disc iplinei/ mo dulului
E* €s Ss t ECTS
s k t3
F$ rE .:s ll
-S s-
r: s s€
'=
.s

d
ii
r't S
ss
t
.S

An ll, Semestrul II
30 30 E 2
L.A.001 Introducere in specialitate 60 30
Anu lI.. Semestul III
60 30 30 30 E L
L.A.002 Limba strdin6 3
30 30 l5 15 E 2
L.A.003 Proorietate intelectuali 60
30 30 30 E 2
L.A.004 Filozofia culturii tehnice 60
60 30 30 t5 15 E z
L.A.005 Marketins electronic
90 45 45 30 l5 E J
L.A.006 Biolosie celulard
Anul II. Semestrul IV
30 30 E z
L.A.007 Limba strlini 4 60 30
L.A.008 Inventica 60 30 30 l5 l5 E 2

Filozofia cocnitivd 90 45 45 30 15 E J
L.A.009
a
90 45 45 30 15 E J
L.A.010 Bazele sistemelor de achizitie de date
Anu lll. Semestrul V
60 30 30 30 E 2
L.A.01l Limba strdind 5
30 30 30 E 2
L.A.0l2 Educatia frzicd 5 60
45 45 30 15 E J
L,A.013 Securitatea radiologicl 90

L.A.014 Tehnica microundelor 90 45 45 30 l5 E J

Anu Ill. Semeslrul VI


Limba strlini 6 60 JU 30 30 E 2
L.A.O15
Educatia fizicl.6 60 30 30 30 E 2
L.A.016
L.A.017 Aplicafii practice ale 90 45 45 15 30 E J
microcontrolerol
a
90 45 45 t5 30 E J
L.A.018 Elecffoacustica
Anuf IV. Semestrul VII
Limba strdini 7 60 30 30 30 E 2
L.A.019
60 30 30 30 E z
L.A.020 Educatia ftzic6.7
L.A.02l Psihologia manageriald 90 45 45 30 15 E J

L.A.022 Nanotehnolosii in medicind 90 45 45 30 l5 E 5


6. PLANUL MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

Numdrul de ore pe
Numdr de ore
tipuri de activitdli P
B
?
h
t3
.!),ia U
I\ Sr t
q)
Cod Den umirea disciplinei/ mod ulului F tB h
s ()
t.S i
t .S
'c
II
It .: t3 .r:
R
.s
Fi B q) ,s :i s t
s \ U) ,S

a '-l

F.O.001 Pedasosie 240 120 t20 60 60 E 8

180 90 90 45 45 E 6
F.O.002 Psiholoeie
a
Etica si deontolosia profesionald 90 45 45 30 15 E J
F.O.003
F.O.004 Manasementul educational 90 45 45 30 15 E 3

s.o.00l Didactica disciplinelor tehnice 150 t) 75 30 45 E 5

lnvdfarea axatd pe rezolv area de 30 45 E 5


s.o.002 150 75 75
orobleme
s.o.003 Practica pedaeogicd I 300 300 E 10
E 18
s.o.004 Practica pedagogicd II 540 540
modulului 60 60 E 2
s.o.005 Examen definalizare a
Total: r800 4s0 1350 225 13s 90 0 0 9E 60

7. MINIMUM-UL CURRICULAR INITIAL, DE ORIENTARE, CATRE ALT DOMENIU

Numdrul de ore pe
Numdr de ore
tipuri de activitdli T
c3

s s ?
F .! t) U
Cod Denumirea disciplinei/ modulului N t St t
S
u
t.= r B
.s .T
.: S |j
R
FT !
rY \
4
q
,F

{
\i s t

F.O.010 ircuite si dispozitive electronice 210 105 105 45 30 30 E 7

IJ 30 30 E 9
D.O.003 Anatomia si fiziologia umani I 270 135 135

Biofizica r20 60 60 30 30 E 4
D.O.005
D.O.015 Circuite inteprate (analogoce) 180 90 90 45 15 30 E 6

D.O.007 Mdsurdri electronice r20 60 60 30 30 E 4

Total: 900 450 450 )'r< 0 15 150 0 6E,lPA 30


8. DISCIPLINE CU CREDITE RECUNOSCUTE
acumulate de absolvenlii instituliilor de invdydmdnt postsecundar postsecundar nonterliar din domeniul deformare
Si
d07 tronicd
automalEart
Numdrul de ore pe tipuri
Numdr de ore
de uctivildli
\ .s
.::

Cod Denumirea disciplinei/ modulu lui \ s s.)


B I
tS
rE *g
Nr.
€ .: .SNSC
't,ll\
!,1
lt ?
::t .i r:
.: t\ ss
tS =
c; h St t
rY
r\
t \.1

Anuf I. Semestrul I
u.A.001/ Eticd qi integritate academicd/
30 E 2
u.A.l0t/ Comportament organ izaf ional/ 60 30 30
u.A.20l Psihologie inginereasci

gramarea cal culatoarel or 180 90 90 30 30 30 E 6


G.O.001 Pro
30 30 E 2
G.O.002 Limba striind I 60 30
Anul I, Semestrt III
30 E 2
G.O.006 Limba striini 2 60 30 30

AnulII. Semestrt I ITI

u.A.002/ Bazele statului qi dreptului/ 60 30 30 30 E 2


u.A.102 Dreptul de proprietate intelectuald
Anul II, Semestrul IV
A
t20 60 60 30 30 E
D.O.010 Arhitectura sistemelor de calcul
t20 60 60 30 30 E 4
D.O.007 Misurdri electronice

60 90 0 1''
Total: 660 330 330 150 30

Aprobat la $edintra senatului uTM, proces-verbal nr.9 din 27.04.2021

Dumitru CIORBA Decanul Facultatii CIM,


conf. univ., dr.

Serghei RAILEAN $ef interimar departament


Microelectronicd qi Inginerie
BiomedicalS,
conf, univ,, dr.