Sunteți pe pagina 1din 4

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ INIȚIALĂ

COMPANIA:

Denumire ________________________________________________________________

Adresa Sediului social / central / Sucursală


________________________________________________________________________

Nr./Serie/Data Certificat înregistrare la Registrul Comerțului ________________________

Cod unic de înregistrare (echivalent) __________________________________________

Tel./Fax __________________Email: _________________________________________

Adresa paginii de internet ___________________________________________________

Cont nr. _____________________Deschis la Banca______________________________

Reprezentant legal ________________________________________________________

Dorește să înscrie la cursurile autorizate organizate de Asociația Brokerilor un număr


de ____angajați, conform documentelor anexate.

Instrucțiuni de înscriere:
Prezentul formular, împreună cu:
 Următoarele documente ale fiecărui angajat desemnat să participe:
1. Formularul de înscriere la cursurile autorizate – angajați (Anexa 1);
2. Informarea și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter
personal (Anexa 2);
3. Copia actului de identitate al angajatului;
4. Copia ultimei diplome de studii;
5. Copia certificatului de căsătorie (pentru persoanele care și-au schimbat numele)
 Dovada achitării taxei de participare, în valoare de __________ Lei, în contul
Asociației Brokerilor: IBAN RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001, Banca Comercială
Română – Agenția WTC, Cod fiscal: 8313194,
vor fi transmise la adresa: secretariat@asociatiabrokerilor.ro sau la numărul de fax:
021/317.99.34.

Formularul de înscriere va fi transmis pe e-mail/fax, cu cel putin 14 de zile calendaristice


înainte de data programată pentru începerea cursului. Vă rugăm să ne contactați dacă nu
primiți în scris confirmarea înscrierii. Toate înregistrările sunt supuse politicii de protecție a
datelor, termenilor și conditiilor de mai jos.

Înlocuirea participantului sau anularea participării:


Înlocuirea persoanei înregistrate cu o altă persoană poate fi făcută cu condiția anunțării
Asociației Brokerilor de aceasta înlocuire, cu cel puțin 72 de ore înainte de data începerii
cursului. În cazul anulării participării, taxa de participare va fi integral rambursată, dacă
anularea este anunțată Asociației Brokerilor cu cel putin 7 zile înaintea datei de începere a
cursului. Participanții care anunță anularea participării cu 5-7 zile înainte de începerea
cursului, vor primi 50 % din taxa de participare. Pentru anularea participării cu mai puțin de 5
zile înainte de data începerii cursului, taxa de participare va fi reținută integral.

Asociația Brokerilor își rezervă dreptul de a modifica sau anula cursul, sau orice parte a
programului afișat al acestuia, urmare a unor circumstanțe neprevăzute. În astfel de situații,
Asociația Brokerilor va face toate eforturile rezonabile pentru a-l contacta pe participant și pe
organizație, pe e-mail/fax.

Răspundere
Deși Asociatia Brokerilor va face toate eforturile să se asigure că informația prezentată la
curs este actualizată și corectă, ea nu va fi răspunzătoare față de niciun participant sau
organizație pentru orice inexactitate sau informație care induce în eroare, și nici pentru orice
daune indirecte, cheltuială, pierdere de profit sau orice răspundere fată de terți, apărute ca
urmare a utilizării informațiilor din cadrul cursului, care sunt furnizate doar pentru scopuri
educaționale.
Răspunderea totală a Asociatiei Brokerilor, în temeiul prezentului acord, se limitează la
taxele datorate.

Semnătura reprezentant legal sau împuternicit Data


Anexa 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA
PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ INIȚIALĂ
- ANGAJAȚI -
(se va completa de către fiecare angajat înscris)

Nume/Prenume Angajat Ghica Livia-Georgiana

Cetățenia romana Data și locul nașterii 04.08.1997, Buza

Domiciliul / reședință / adresă locuință completă Strada Constantin Brancoveanu, nr.


9bis,Buzau

CI/BI seria XZ nr. 719509, CNP / sau echivalent 2970804100150

Data eliberării 10.09.2015 Entitatea care l-a eliberat SPCLEP Buzau

Telefon 0763951022 E-mail liviaghica97@gmail.com

Se va completa denumirea cursului, codul acestuia, perioada dorită și data


examenului:
Doresc sa urmez cursul:
Curs pentru Personalul care Ofera Informatii Clientilor

Cod curs POI, organizat de Asociatia Brokerilor in perioada:_________________

și să particip la examenul aferent cursului din data:______________________________

Semnatura angajat Data

_______________ ___________________
Anexa 2
INFORMARE ȘI DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

Asociatia Brokerilor, cu sediul in Str. Povernei nr. 15-17, etaj 1, ap. 1, telefon: 021 3179933, Fax: 021
3179934, e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro, avand ca responsabil cu protectia datelor cu
caracter personal pe d-na Cristina Ionescu, e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro, prelucreaza
datele cu caracter personal colectate prin intermediul prezentului formular, in conformitate cu cerintele
Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei
95/46/CE (GDPR), in urmatoarele scopuri:
 Inscrierea la programele de formare profesionala autorizate de Autoritatea de Supraveghere
Financiara (ASF), precum si la sesiunile de examinare aferente acestora, avand ca temei legal
respectarea obligatiilor legale impuse de Regulamentul ASF nr. 28/2020 privind formarea,
pregatirea si perfectionarea profesionala pe piata de capital;
 Raportarea datelor participantilor la programele de formare profesionala catre ASF, avand ca
temei legal respectarea obligatiilor legale impuse de Regulamentul ASF nr. 28/2020 privind
formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala pe piata de capital;
 Intocmirea facturilor si inregistrarea documentelor de plata pentru serviciile oferite de noi,
avand ca temei legal obligatiile legale impuse de Legea Contabilitatii si Codul Fiscal;
 Comunicarea cu participantii la cursuri si transmiterea de informari, avand ca temei legal
interesul legitim al Asociatiei legat de asigurarea bunei desfasurari a programelor de formare
profesionala la care participati, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca
prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii.
 Marketing, pentru promovarea serviciilor si evenimentelor Asociatiei, pe baza
consimtamantului liber si neviciat dat de catre dumneavoastra in momentul in care ne furnizati
datele.
Datele vor fi stocate la Asociatia Brokerilor in format electronic si pe suport de hartie, pe toata
perioada existentei Asociatiei, in vederea asigurarii certificarii ulterioare a participarii la programele de
formare profesionala. Persoanele vizate au dreptul de a solicita operatorului, in ceea ce priveşte datele
cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea acestora sau
restrictionarea prelucrarii precum si dreptul la portabilitatea datelor; Persoanele vizate au dreptul de a
depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Dreptul la stergerea datelor sau cel de a se
opune prelucrarii nu pot fi exercitate, avand in vedere necesitatea respectarea unei obligatii legale care
prevede prelucrarea in temeiul dreptului intern, precum si interesul legitim de a putea certifica
absolvirea programelor de formare profesionala autorizate de ASF. Avand in vedere ca furnizarea de
date cu caracter personal ce fac obiectul acestui formular reprezintă o obligatie legală, Asociatia
Brokerilor nu va putea permite inscrierea la programele de formare profesionala autorizate de ASF a
persoanelor care nu vor furniza aceste informatii.

Subsemnatul/Subsemnata................................................, identificat/a cu datele din „FORMULARUL


DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE AUTORIZATE – ANGAJAȚI”, declar că:
SUNT de acord NU SUNT de acord
cu utilizarea şi prelucrarea datelor personale furnizate în cadrul formularului, în scop de marketing.
Am luat cunoștință de “Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Asociației
Brokerilor” publicată la:
http://www.asociatiabrokerilor.ro/info/GDPR_Politica_privind_protectia_datelor_personale_AB.pdf
precum și de drepturile persoanelor vizate, inclusiv de existența dreptului de a-mi retrage
consimțămantul în orice moment, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Semnatura Data

_______________ ___________________

S-ar putea să vă placă și