Sunteți pe pagina 1din 22

Liceul /Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I

Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar


Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08- Ed F Nr. ex.:

Unitatea de învățământ :

Departamentul (Direcţia): Consiliu de Administratie

Catedra de educație fizică

PROCEDURĂ OPERATIONALA
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar 2020 - 2021
COD: PO-CA-08-Ed F
Ediţia I Revizia: I

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii OPERATIONALA
Nr. Elemente Numele și prenumele Funcţia Data Semnătura
Crt. privind
responsabilii/op
eraţiunea
0 1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Catedra de educație fizică

1.2 Verificat Responsabil Comisie


Monitorizare
1.3 Avizat Responsabil Comisie
Monitorizare
1.4 Aprobat Director
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

Cuprins
Pagina de garda ...
Cuprins ...
1. Scopul procedurii operationala ...
2. Domeniul de aplicare a procedurii operationala ...
3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate ...
4. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională ...
5. Descrierea procedurii ...
6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activităţii ...
7. Situaţia ediţiilor și a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operationala ...
8. Formular de analiza procedurala. ...
9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei ...
procedurii operationala
10. Anexe, înregistrări, arhivări ...
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

1. Scopul procedurii operationale

1.1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate:


Avînd ca scop organizarea, monitorizarea orelor de educație fizică în unității scolare pentru anul 2020 -
2021 în condițiile de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2.
1.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii:
1.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului:
1.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei:
1.5 Alte scopuri specifice procedurii operationala:
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizicăr pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

2. Domeniul de aplicare a procedurii operationala

2.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operationala:


Procedura se refera la modul de pregătire a unității în desfățurarea orelor de educație fizică în anul școlar
2020 - 2021
2.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate de
entitatea publică:
Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.
2.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:
De activitatea procedurată depind demersurile corecte și la timp a activităților /proceselor educaționale cu
caracter sportiv
2.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate:
Catedra de educație fizică
2.4.1 Compartimente furnizare de date:

Catedra de educație fizică

2.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:


Catedra de educație fizică
2.4.3 Compartimente implicate în procesul activităţii:
Consiliu de Administratie

Consiliul Profesoral

Catedra de educație fizică


Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

3.1. Reglementări internaţionale:


- Nu este cazul

3.2. Legislaţie primară:


Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin
misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern
managerial la entitățile publice
Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu
SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ
3.3. Legislaţie secundară:
- Nu este cazul

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:


- Regulamentul de ordine interioară al instituției
- Planul de bază al instituției
- Programul de dezvoltare al Comisiei de Monitorizare
- Regulamentul de funcționare al Comisiei de Monitorizare
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii / Dispoziţii ale Conducătorului Instituției
- Circuitul documentelor;
- Ordine şi metodologii emise de M.E.C.T.;
- Alte acte normative
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

4. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

4.1. Definiţii ale termenilor:


Nr. Termenul Definiţia și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
Crt.
1. Procedura Procedura care descrie o activitate sau un proces care
se desfăşoară la nivelul tuturor directiilor / servicilor /
compartimentelor din cadrul instituției, numite şi "proceduri
generale".
Nu se consideră de sistem acele proceduri care presupun
doar o implicare limitată a direcţiilor de specialitate.
2. Procedura de sistem Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat
în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual. Mai
sunt cunoscute şi sub denumirile de „proceduri specifice”,
„proceduri de proces”, „proceduri formalizate” etc.
Metodele de lucru şi procedurile formalizate sunt specifice
fiecărei instituţii şi constituie obiectul sistemului de control
managerial intern, respectiv al standardului intitulat „Proceduri”.
Pentru ca procedurile să reprezinte instrumente eficiente,
trebuie să îndeplinească un număr de condiţii esenţiale:
Să fie:
- scrise şi formalizate pentru fiecare activitate principală în
parte,
- simple şi specifice,
- actualizate în mod permanent,
- aduse la cunoştinţa salariaţilor, precum şi terţilor daca
este cazul ,
- bine înţelese şi bine aplicate,
- să nu fie redundante.
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

3. Procedura operațională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce


trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat
în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual. Mai
sunt cunoscute şi sub denumirile de „proceduri specifice”,
„proceduri de proces”, „proceduri formalizate” etc.
Metodele de lucru şi procedurile formalizate sunt specifice
fiecărei instituţii şi constituie obiectul sistemului de control
managerial intern, respectiv al standardului intitulat „Proceduri”.
4. Document Dispoziţii, prevederi etc. scrise pe suport de hârtie sau
magnetic (diskete, CD-uri etc.), care reglementează modul de
efectuare a unor activităţi şi / sau precizează cerinţe pentru acestea.
Documentele pot fi de provenienţă internă: ROF, fişele posturilor,
Regulamente interne privind desfășurarea activității dar şi externă:
standarde, legi, prescripţii, instrucţiuni şi orice alte documente cu
caracter normativ, tehnice sau legislaţie
5. Aprobare Confirmarea scrisă, semnătura şi datarea acesteia, a
autorităţii desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului
document în organizaţie.
6. Verificare Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective
de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt
satisfăcute cerinţele specificate, inclusiv cerinţele Comisiei de
Monitorizare.
7. Gestionarea / controlul
Multiplicarea, difuzarea, păstrarea, retragerea din uz şi
documentelor
arhivarea documentelor.
8. Ediție a unei proceduri Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri,
aprobată și difuzată
9. Revizia în cadrul unei ediții Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei
ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
10. Sistem Ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune

4.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


Crt.
1. PS Procedura de sistem
2. PO Procedura operațională
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

3. Ed. Ediție
4. Rev. Revizie
5. E Elaborare
6. V Verificare
7. A Aprobare
8. Ap. Aplicare
9. Ah. Arhivare
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-ed F Nr. ex.:

5. Descrierea procedurii
5.1. Generalităţi:
În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele
umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii
îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:
Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și
aplicarea tuturor normelor de protecție
Scenariul 2 Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din
clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și Revenirea parțială
(prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea
tuturor normelor de protecție
Scenariul 3 Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online
Scenariul de funcționare se va alege, în concordanță cu:
● situația epidemiologică la data de 7 septembrie și în datele de referință a Comisiilor zonale de Situații de
Urgență
● infrastructura și resursele existente în unitate
În contextul confirmării unuia sau mai multor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de învățământ se
vor aplica ”Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitate” , clasa sau întreaga școală putând fi
închise pentru 14 zile, cursurile desfășurându-se online.

Pregătirea unităților de învățământ, înainte de deschidere


a) Se va evalua infrastructura unității și spațiile de care dispune și pot fii folosite în procesul de învățare,
precum și un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Iar dacă este cazul se vor identifica
împreună cu autoritățile publice locale, la nevoie, spațiile suplimentare, necesare procedului educativ;
b) Organizarea spațiilor (sălii de sport , curte), astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1,5 metru între
elevi

c) Stabilirea circuitelor funcționale;


d) Evaluarea necesarului de resurse umane;
e) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție pentru sala de sport, vestiare, terenuri de sport
f) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal;
g) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.

Măsuri de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar, în contextul epidemiologic al infecției cu


SARS-CoV-2
1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;


3. Organizarea accesului în sala de sport,terenuri sportive, curtea unității;

4. Folosirea vestiarelor, toaletelor aferente sălilor sportive ;


5. Organizarea programului școlar;
6. Măsuri igienico-sanitare la nivel individual;
7. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ;
8. Instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi și părinți privind măsurile de
prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;
9. Măsuri pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile de învățământ aflate în grupele de vârstă
la risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități.

Triajul epidemiologic elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare:


În prima zi de școală, elevii vor prezenta o adeverință medicală din partea medicului de familie precum
sunt apți de a participa la orele de educație fizică.Documentul se predă la profesorul de sport, va fi
înregistrat și centralizat la nivelul unității de învățământ.

5.2. Documente utilizate:

5.2.1. Lista și provenienţa documentelor:


Documentele utilizate sunt :planul sălii de sport, a terenurilor sportive aflate în curtea școlii, amplasamentul
clădirii, anexe, vestiare

5.2.2. Conţinutul și rolul documentelor:


- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de
implementare a activității procedurate.
- Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic
la care au acces salariaţii entității sau prin punerea la dispozitia acestora a legislatiei tiparite

5.2.3. Circuitul documentelor:


Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entității a prevederilor legale
care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.9

5.3. Resurse necesare:

5.3.1. Resurse materiale:


Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

- Dosare
- Conexiune internet

- Jaloane
- Dezinfectant
- Afise informative
- Marcaje

5.3.2. Resurse umane:


- Personalul cu responsabilități privind activitatea procedurată

5.3.3. Resurse financiare:


- Conform Bugetului aprobat al Instituției
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

5.4. Modul de lucru:


5.4.1. Planificarea operaţiunilor și acţiunilor activităţii:
Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către compartimentul administrativ
și personalul care are responsabilități stabilite, conform instrucțiunilor din prezenta procedură și profesori de
educație fizică
DESFĂȘURAREA ORELOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ SE DESFĂȘOARĂ ÎN LIMITA
POSIBILITĂȚILOR ÎN AER LIBER ( curte )
5.4.2. Derularea operaţiunilor și acţiunilor activităţii:

a)Organizarea vestiarelor

- Elevii la ora de sport vor purta echipament sportiv, spălat și călcat după fiecare folosință
-Elevii claselor primare vor purta încălțăminte sportivă cu scai și nu cu șireturi
-Echiparea și dezechiparea se organizează în serii în funcție de mărimea vestiarelor, în 5 minute
-Hainele vor fi agățate pe cuier ( după fiecare clasă cuierele vor fi dezinfectate ), pantofii sub bănci
-Măștile de unică folosință vor fi colectate în coș de gunoi separat și vor fi transportate într-un container
special amenajat în școală
-după fiecare oră elevii vor duce echipamentul sportiv acasă pentru spălat și călcat-dezinfectat
-vestiarele sunt aerisite în timpul orelor, supravegheate de elevul de servici, sau elevul scutit de efort
b) Organizarea sălii de sport

● Sala de sport va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică
următoarele:
- Eliminarea ( depozitarea ) aparatelor care nu sunt necesare;
- Dispunerea aparatelior astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1,5 metru între elevi;
- Stabilirea modurilor de ocupare a sălii în funcție de numărul de elevi ;
● Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun
efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul
măștii nu este indicat;
● Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activității să nu își
atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
● La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un
dezinfectant pe bază de alcool;
● Va fi păstrată componența grupelor/claselor.
● Este interzis schimbul de obiecte personale;
● Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul sălii, spre exemplu prin stabilirea unui sens de
circulație, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
● Va fi asigurată aerisirea sălii înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30
minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;

Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I


Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

● Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică;


● Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi
efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
● Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă/ clasă de
elevi.

c) Organizarea grupurilor sanitare

● Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la oră, evitarea
aglomerării în interiorul grupului sanitar);
● Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;
● Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele
(cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică
folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);
● Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să
existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință
etc);
● Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent
(conform Planului de curățenie și dezinfecție);
● Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

d) Organizarea curții școlii:

● Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să păstreze distanțarea fizică;
● Spațiile de joacă vor fi curățate periodic , igienizate cu jeturi de apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate
pentru suprafețe, înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învățământ;
•Curtea școlii în limita posibilităților, va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea
începerii cursurilor.
• Curtea școlii va fi delimitată de jaloane în spațiu de joacă/recreere pauză --și spațiu de desfășurare a orei
de sport simultan ( dacă orele încep decalate).
•Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi
evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;
•Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței
dintre elevi;
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

e) Organizarea programului școlar


Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare
diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire în pauze.

f) Monitorizarea prezenței:

● La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor


● Autoritățile sanitare locale vor fi anunțate în cazul înregistrării unei creșteri mari a numărului de absențe
ale elevilor , cauzate de boli respiratorii.

g) Măsuri de protecție la nivel individual:

Se vor afișa la loc vizibil mesaje precum cele prezentate în Anexa 4


a. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți elevii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
● imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
● înainte de pauza/ pauzele de masă;
● înainte și după utilizarea toaletei;
● după tuse sau strănut;
● ori de câte ori este necesar.

h). Purtarea măștii de protecție

● În orele de educație fizică purtarea măștii nu este obligatorie


● Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată doar în
sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci
când se află în interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în spațiile aglomerate,
atunci când nu este asigurată distanța de minim 1 metru între elevi;
● Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!

i) Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învățământ

Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipamentelor reprezintă componente esențiale în lupta împotriva


răspândirii virusului.
Se va elabora PLANUL DE CURĂȚENIE ŞI DEZINFECȚIE a sălii de sport, auxiliarelor etc.

• Instruirea personalului și comunicarea permanentă de informații pentru elevi și părinți privind măsurile de
prevenire a infecției cu SARS-CoV-2

a. Personalul medical sau, în absența acestuia, personalul desemnat de unitatea de învățământ, va efectua
instruirea personalului pentru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru implementarea normelor din
prezentul document și va furniza informații privind: elemente generale despre infecția SARS_CoV2, precum
cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19,
modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare.
Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea
unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (ex. tuse,
febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare
generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

b. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi instruiți
de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu
SARS_CoV2

c. Comunicarea de instrucțiuni / informații pentru părinți:


Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igienă și sănătate a copiilor, astfel încât revenirea în
școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să
acționeze responsabil.
Părinții / aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea
acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.
Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp
a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate dar și alte
subiecte propuse în Anexa 5
Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:
● Elevul prezintă simptome specifice;
● Elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2;
● Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 și se află în carantină.
Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea
stării de sanatate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

5.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii:


Rezultatele activității vor fi valorificate de către toate comisiile și compartimentele din Instituție.

6. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activităţii


Conducătorul instituției
- Aprobă procedura
- Asigură implementarea și menținerea procedurii
- Monitorizează procedura

Administrator
- Aplică și menține procedura
- Realizează activitățile descrise la termenele stabilite în prezenta procedură
- Asigură resursele materiale necesare desfășurării activității, conform legislației aplicabile

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic


- Aplică și menține procedura
- Realizează activitățile descrise la termenele stabilite în prezenta procedură

Elevii
- Aplică și mențin procedura
- Realizează activitățile descrise la termenele stabilite în prezenta procedură
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

7. Situaţia ediţiilor și a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operationala


Nr. Ediţia sau, după Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la
Crt. caz , reviza ia în care se
cadrul ediţiei aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei
ediţiei
1 2 3 4 5
7.1 Editia I X X 20.08.2020
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

8. Formular de analiză a procedurii


Nr. Compartim Nume și prenume Aviz Data Observaţii Semnătura
Crt ent
.
1 2 3 4 5 6 7
1 Consiliu de Favorabil
Administra
tie
2 Consiliul Favorabil
Profesoral
3 Resurse Favorabil
Umane
4 Secretariat Favorabil
5 Manageme Favorabil
nt
6 Contabilita Favorabil
te
7 CEAC Favorabil
8 Administra Favorabil
tiv
Catedra de
educație
9 fizică Favorabil
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operationala
Nr Scopul Ex Comparti Funcţia Nume și prenume Data Data Data Semnatur
. difuzări . ment primirii retragerii intrarii in a
Cr nr procedurii vigoare
t. inlocuite
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liceul/Colegiul/Școala Gimnazială Procedură operationala: Ediţia: I
Desfasurarea orelor de educație fizică pentru anul scolar
Revizia: I
2020 - 2021
Cod: PO-CA-08-Ed F Nr. ex.:

10. Anexe, înregistrări, arhivări


- Toate documentele şi dovezile pe baza cărora se realizează activitatea procedurată se află în dosarele
compartimentului şi în documentele echipei manageriale.
- Analiza şi revizuirea procedurii se face anual, sau ori de câte ori apar modificări ale reglementărilor
legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activităţile care fac obiectul acestei proceduri.
Anexe

Nr. Denumirea Elaborato Aproba Numar de Difuzare Arhivare Alte elemente


ane anexei r exemplar Loc Perioada
xa e
1. DRAFT- 0
ANEXA-
1.docx
2. DRAFT- 0
ANEXA-
2.docx
3. DRAFT- 0
ANEXA-
3.docx
4. ANEXA 4- 0
Mesaje care
vor fii afișate
în cadrul
școlii.docx
5. ANEXA 5 - 0
Sfaturi utile
pentru
părinții.docx