Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

PLANIFICAREA ANUALĂ A ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE


An şcolar 2021-2022

Clasa: a XI-a Avizat,


Disciplina: Consiliere şi orientare Director, prof.
Diriginte: prof. Petric Ionuț
An şcolar: 2021-2022
Semestrul I: 14 ore
Semestrul II: 20 ore Resp.comisie,
Total ore: 34 de ore (în sem. al II-lea, S28 , Programul Național Școala altfel) Prof.

NR.
CRIT. COMPONENTA SEM. I SEM. AL II-LEA ANUAL

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 3 4 7


2. Comunicare şi abilităţi sociale 2 4 6
3. Managementul informaţiilor şi învăţării 3 4 7
4. Planificarea carierei 3 3 6
5. Calitatea stilului de viaţă 2 4 6
6. Analiza situaţiei şcolare 1 1 2
Total/ an 14 20 34
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

NR. MODULUL COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI SEM. NR.


CRT. ORE
1. Explorarea resurselor personale care 1.1. Autocunoastere I. 3
influenţează planificarea carierei: - Auto-eficacitate si succes. Programe de
1.1. Analizarea prioritatilor, aspiratiilor, dezvoltare a autoeficacitatii;
valorilor personale, calitatilor, - (Auto) evaluare personala – notiuni
punctelor tari si scopurilor prin generale, modalitati de realizare. Importanta
Autocunoaştere estimarea resurselor individuale si (auto)evaluarii pentru dezvoltarea personala;
1. şi dezvoltare sociale; 1.2. Managementul resurselor personale II. 4
personală 1.2. Proiectarea unui plan de actiune - Managementul resurselor materiale și banilor:
pentru dezvoltarea personala prin modalitati, consecinte;
raportarea la situatia prezenta si la - Autocunoastere si explorare profesionala.
obiectivele de viitor; Programe educationale pentru managementul
1.3. Aplicarea modalitatilor privind un resurselor personale.
management eficient al resurselor
material în diverse situatii.
2. Integrarea abilităţilor de 2.1. Managementul emotiilor I. 2
interrelaţionare, în vederea - Raspunsuri emotionale adecvate si inadecvate.
dezvoltării personale şi profesionale: Distinctia între cuvintele care desemneaza
2.1. Distingerea între raspunsurile emotiile.
emotionale adecvate si cele inadecvate; 2.2. Comunicarea II. 1
Comunicare şi
2. 2.2. Proiectarea unei strategii de - comunicare eficienta în familie: transmitere,
abilităţi sociale
comunicare eficientă în familie ascultare, comportament non-verbal / paraverbal.
2.3. Evaluarea datelor despre diferite 2.3. Familia 3
configuratii familiale. - Configuratiile diferitelor familii:
recunoasterea si respectarea diferentelor.
Adoptia.
Managementul 3. Utilizarea adecvată a informaţiilor, 3.1. Managementul informatiilor I. 3
3. informaţiilor şi în propria activitate, pentru - Obstacole si dificultati în colectarea
învăţării obţinerea succesului: informatiilor despre optiunile educationale sau
3.1. Analizarea obstacolelor si profesionale: strategii de depasire a acestora si
dificultatilor în colectarea informatiilor modalitati concrete de implementare.
despre învatare, munca si cariera; 3.2. Managementul învatarii II. 4
3.2. Analizarea relatiei dintre - Relatia succes scolar – reusita personala si
performantele scolare si succesul în profesionala: criterii de analiza a reusitei
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

viata personala si profesionala. personale /profesionale. Rolul factorului scolar


pentru succesul personal si în cariera: perceptia
elevilor, profesorilor, factorilor de decizie,
opiniei publice.
4. Elaborarea proiectului de dezvoltare 4.1. Planificarea si dezvoltarea carierei I. 3
personală şi profesională: - Continuarea traseului educational sau insertia
4.1. Analizarea consecintelor (avantaje profesionala: consecinte, avantaje, limite.
si dezavantaje) privind continuarea Resurse pentru îndeplinirea obiectivelor propuse;
traseului educational sau insertia - Planul pentru cariera dupa finalizarea primului
profesionala; an al nivelului superior al liceului: actualizare;
4. Planificarea
- Explorarea site-ului www.go.ise.ro.
carierei
4.2. Aplicarea conceptelor si proceselor 4.2. Piata muncii II. 3
specifice pietei muncii în conturarea - Dinamica pieţei muncii: cererea şi oferta de
planului de cariera. muncă. Selecţia şi recrutarea forţei de munca;
- Somaj si protectie sociala.
- Formare şi reconversie profesională în condiţiile
pierderii locului de munca.
5. Exersarea abilităţilor de 5.1. Calitatea vietii personale I. 2
management al unui stil de viaţă de - Comportamentele stilului de viata si
calitate: influenta lor asupra planificarii si dezvoltarii
5.1. Proiectarea unor activitati de carierei.
promovare a unui stil de viata sanatos - Promovarea comportamentelor de calitate în
si de calitate în dezvoltarea carierei; dezvoltarea propriei cariere.
5.2. Evaluarea consecintelor 5.2. Calitatea relatiilor sociale si a mediului de II. 4
Calitatea
schimbarilor sociale, economice si munca
5. stilului de viaţă
tehnologice asupra stilului de viata si a - Profesii si stil de viata. Diferentele dintre profesii
profesiilor; în functie de stilul de viata asociat lor;
5.3. Demonstrarea unor abilitati de - Implicare comunitara si voluntariat: modalitati
promovare a implicarii comunitare si a de dezvoltare a propriei cariere;
voluntariatului; - Actiuni comunitare în situatii criza, de exemplu
5.4. Analizarea conceptului de egalitate în urma unor catastrofe naturale (inundatii,
de sanse si egalitate de gen din cutremur), accidente (aviatice, nucleare), rapiri,
perspective planificarii carierei. terorism etc.
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

6. Ore la dispoziţia dirigintelui I. 1


6. II. 1

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ A ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE


An şcolar 2021-2022

STRATEGII DE REALIZARE
NR. MODULUL CONŢINUTURI/ NR. OBS
C.S. SĂPT. .
CRT. TEMATIC TEME ORE METODE MIJLOACE

1.1. 1.1. Autocunoaştere  Analiza personală prin - fişe de lucru;


1. „Regulamentul – reguli şi 1 S2 analiza SWOT (puncte tari, - fişe de autoevaluare;
îndatoriri”. puncte slabe, oportunităţi, - teste de
obstacole). autocunoaştere;
2. „Despre autocunoaştere şi 1 S6 - chestionare;
intercunoaştere”.  Proiectarea aspiraţiilor si - autoportret;
scopurilor în exerciţii - jocuri de
şi dezvoltare personală

3. “Cunoaşte-te!” 1 S 12 variate. autocunoaştere,


Autocunoaştere

intercunoaştere.
1.2. 1.2. Managementul  Exerciţii de clarificarea
1.3. resurselor personale valorilor. - lectura unor texte-
1.

4. „Cum mă vad şi cum sunt 1 S 17 premisă;


perceput de ceilalţi”  Completarea unui jurnal, - activitate pe grupe;
aplicare de chestionare, - fişe de lucru;
„O hartă a valorilor” 1 S 24 exerciţii de intercunoaştere. - modele de
5. documente
„Promovarea imaginii de 1 S 27  Stabilirea unor legaturi personale;
6. sine. Personalitatea umană” concrete între situaţia - prezentare de caz
prezenta şi situaţia viitoare,
7. „Sistemul propriu de valori. 1 S 32 reprezentate grafic prin
Decalogul personal” diferite exerciţii.
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

2.1. 2.1. Managementul emoţiilor


8. “Ce dorim să discutăm la 1 S1  Jocuri de rol cu situaţii - chestionare;
dirigenţie?” Prelucrarea care implica emotii - teste de
regulamentelor şcolare similare, cu intensitate autocunoaştere;
diferită. - lista de emotii
9. „Adolescenţii – dialogurile 1 S7 pentru raspunsuri
vârstelor?”  Exercitii de exersare a emotionale adecvate
2.2. Comunicarea mesajelor de tip “Eu” şi de si
Comunicare şi
abilităţi social

“Individualismul şi spiritul 1 S 15 ascultare activa. inadecvate;


10. de echipă” - conversaţia;
2.

„Bariere în comunicare.  Scenarii de comunicare / - aprobarea;


Mituri şi erori.” lipsa de comunicare cu - dezaprobarea;
părinţii. - exemplul;
2.2. 2.3. Familia - exerciţiul
11. „Eu şi ai mei” 1 S 22  Discuţii, interviuri cu stimulativ;
membrii diferitelor familii, - diseminarea
12. „Comunicare şi mass- 1 S 19 studierea articolelor despre rezultatelor prin:
media” configuraţiile familiilor (de postere, pliante,
13. 1 S 23 ex. puncte tari şi puncte vizitarea altor clase
„Sunt oare influenţabil?” slabe). de elevi etc.
3.1. 3.1. Managementul  Dezbateri pe tema - discuţie dirijată;
informatiilor obstacolelor în colectarea - dezbatere;
14. „Află tipul tău de 1 S3 informaţiilor privind - elaborarea unei liste
inteligenţă”. traseul de educaţie şi cu sugestii pentru a
formare profesională. face accesibile
15. „Cum direcţionăm, 1 S8 informatiile despre
selectăm şi procesăm o  Elaborarea unor proiecte si oportunitati
informaţie?” cautarea de finanţari la educaţionale si de
16. 1 S 11 diferite organizatii pentru carieră;
„Internetul –informaţie sau deschiderea unor centre de - chestionare cu
stress?” privire la relaţia
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

3.2. 3.2 Managementul învăţarii informare accesibile dintre performantele


17. „Cartea-prietenul cel mai 1 S 18 elevilor din licee. scolare si succes;
bun”. - teste de

informaţiilor şi
Managementul  Dezbateri elevi – profesori autocunoaştere;

învăţării
18. „Ştiu să învăţ?” 1 S 31 - consilieri cu privire la - internet, chat;
3.

rolul învăţarii în obţinerea - activităţi


19. „Am un stil de învăţare ”. 1 S 33 succesului personal şi interactive;
profesional. - conversaţia;
20. „De la cine pot învăţa?” 1 S 25 - exerciţiul
stimulativ.
4.1. 4.1.Planificarea si  Dicţionar, enciclopedie / - utilizarea
dezvoltarea carierei manual / poster / pliant cu dictionarelor
21. „CV -ul“ 1 S4 prezentarea într-o formă (biblioteca);
atractivă a celor mai - conversaţia;
22. „Cariere de succes”. 1 S9 importante concepte / - teste de
procese legate de mediul autocunoaştere;
Planificarea

23. ,,Modele de urmat?” 1 S 10 academic sau piaţa muncii. - aprobarea;


carierei

4.2. 4.2. Piaţa muncii - exerciţiul


4.

24. “Este nevoie şi de mine  în 1 S 21 stimulativ;


societate? “  Consultarea ziarelor, - afişe;
sondaje de opinie, studiul - reviste;
25. „Cunoştinţe şi 1 S 28 documentelor şi - internet
aplicatibilitate“. rapoartelor formale cu - profiluri
privire la dinamica pieţei ocupaţionale;
26. „Profesie fără pasiune?” 1 S 26 muncii. - conversaţia;
- chestionare.
5.1. 5.1. Calitatea vieţii  Exercitii de identificare a - materiale
5.2. personale comportamentelor stilului informative
Calitatea stilului de

27. “ Fumatul, drogurile şi 1 S5 de viata si modul cum colaborarea cu


alcoolul = pericol”. acestea influenteaza centre de sănătate,
planificarea si dezvoltarea nutriţie etc.;
viaţă
5.

28. “ HIV-SIDA-pericolul unui 1 S 16 carierei. - teste de


timp nou ? “  Discutii de grup de autocunoaştere;
analizare a relatiei dintre - completarea unui
29. “Pledoarie pentru timpul 1 S 20 comportamentele stilului chestionar de
liber ?” identificare a
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

6.1. 5.2. Calitatea relaţiilor sociale de viaţă si componentele stilului de viaţă


şi a mediului de muncă unui cariere. preferat şi
„Voluntariatul – o formă de  Dezbatere pe tema rolului profesiile asociate
implicare socială”. 1 stilului de viaţă în alegerea acestuia;
6.2. Acţiune de voluntariat 1 unei profesii. - discuşii de grup pe
30. tema implicării în
Vizite la O.N.G.-uri 1  Activitati de grup: listarea acţiuni comunitare
31. organizaţiilor care lucrează şi în acţiuni de
S 13 cu voluntari, invitarea voluntariat;
32. S 29 reprezentanţilor acestor - reactivarea
organizaţii, diseminarea grupului de
S 30 informatiilor pentru voluntari al clasei
alţi colegi şi pentru noastre;
membrii comunităţii. - joc de rol;
- proiecte
individuale şi de
grup.

6.
33. Analiza S 14
34. situaţiei la S 34
învăţătură

Săptămâna: 8 -14 Aprilie 2022, va fi dedicată activităţilor educative extraşcolare, în cadrul programului Național „Şcoala altfel”.