Sunteți pe pagina 1din 9

Disciplina: consiliere şi orientare

PLANIFICARE ANUALĂ
Avizat,
Director:

Resp.comisia dirigintilor:

Filiera: TEORETICĂ
Profil: UMAN
Specializarea: STIINTE SOCIALE
Clasa: a X-a
SCOALA : LICEUL TEORETIC CRESTI ‚PRO DEO’
diriginte: prof. PETRIC IOAN
Nr. ore/sapt :1 oră / săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020 - 2021

În conformitate cu PROGRAMA ŞCOLARĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU CLASA a X-a, ciclul inferior al liceului(nr. 5287/09.10.2006)
Număr Număr de ore
Modulul total de ore Submodulul Observaţii
Sem. I Sem. II
Autocunoaştere 1 -
1.Autocunoaştere şi dezvoltare personală 3
Managementul resurselor personale - 2
Comunicare 2 -
2.Comunicarea şi abilităţile sociale 5
Managementul emotiilor - 3
Managementul informaţiilor 3 -
3.Managementul informaţiilor şi al învăţării 8
Managementul învăţării 2 3
4.Planificarea carierei 5 Planificarea carierei 3 2
Calitatea vietii personale 2 2
5. Calitatea stilului de viaţă 9
Calitatea relatiilor sociale si a mediului de munca 2 3
Ore la dispoziţia dirigintelui 2 1
Ore la dispoziţia dirigintelui 3
S9
Programul național: Școala altfel (sem II – săpt. 9 – 12- 17 16+1
TOTAL ORE 33+1
16 Aprilie 2021)
Disciplina: consiliere şi orientare

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Avizat,
Director: Caraman Maximilian

Resp.comisia diriginților: Vochescu Alina

Filiera: TEORETICĂ
Profil: UMAN
Specializarea: STIINTE SOCIALE
Clasa: a X-a
SCOALA : LICEUL TEORETIC CRESTI ‚PRO DEO’
diriginte: prof. PETRIC IOAN
Nr. ore/sapt :1 oră / săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020 - 2021
SEMESTRUL I
Nr. Modalităţi
Competenţe Strategii de realizare Observaţii
Modulul Submodulul Tema de Săpt. de evaluare /
specifice (Metode şi mijloace)
ore Feed-back
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Oră la - Probleme Organizarea 1 S1
dispoziţia organizatorice; clasei si stabilirea
dirigintelui responsabilitatilor
Prelucrarea ROI 1 S2
si a procedurilor;
1.Autocunoaşte Autocunoaştere: „Harta valorilor” 1 S3 1.1Identificarea • Exercitii pentru stabilirea - fişe
re şi dezvoltare - calitati si valori relatiei dintre criteriilor de autoevaluare a comparative;
personală personale calitatile calitatilor personale. -
- reusita personala personale, autoevaluarea
valorile personale • Exercitii de clarificare a
si reusita valorilor: „Ecuatia
personala personala”, „Harta valorilor”.
2.Comunicarea Comunicare: Forme de 1 S4 2.1 Proiectarea • Studiu de caz, colaje, -rezolvarea
şi abilităţile - comunicarea eficienta comunicare in unei strategii de sarcini de grup privind rapidă a
sociale în familie: moduri de familie comunicare comunicarea eficienta în diverselor
realizare eficienta în familie familie. situaţii
1 S5 • Exercitii de exersare a problematice;
Relatia cu parintii mesajelor de tip “Eu” si de -ameliorarea
ascultare activa. Scenarii de relaţiei elev-
comunicare / lipsa de elev, elev-
comunicare cu parintii. profesor;
3.Management Managementul Accesarea 2 S6-7 3.1 Exersarea • Utilizarea Internet-ului în - chestionar
ul informaţiilor informaţiilor: paginilor web: deprinderilor de identificarea optiunilor privind
şi al învăţării - cautarea pe MEdC: utilizare a educationale si ofertelor de utilizarea
Internet a www.edu.ro tehnologiilor munca potrivite diverselor
informatice si
informatiilor despre MMSSF: aspiratiilor individuale. surse de
comunicationale,
învatare, munca si www.mmssf.ro pentru clarificarea
Accesarea paginilor web: informare;
cariera ANOFM: traseului MEdC: www.edu.ro, - realizarea
- E-learning-ul ca www.anofm.ro educational si MMSSF: www.mmssf.ro, unui mate-
sistem educational JA Romania: profesional ANOFM: www.anofm.ro. rial privind
alternativ; www.jaromania.or - baze de date pentru gasirea succesul
învatarea on-line: g unui loc de munca: şcolar,
avantaje si limite etc. www.bestjobs.ro, folosind
www.semm.ro. diverse surse
- platforme europene: de informare.
Utilitatea 1 S8 www.europa.eu.int/ploteus,
sistemului www.fit-for-europe.info.
e-learning de - informatii cu privire la
învatare. finantarea proiectelor
europene: ANSIT:
www.ansitromania.ro,
Comisia Europeana:
www.europa.eu.int.

• Brainstorming, discutii în
grupuri de lucru, cu privire la
utilitatea sistemului e-
learning de învatare.
Managementul „Stiluri de 2 S9 3.2 Analizarea • Discutii cu elevii pe tema : -
învăţării: învatare, stilurilor de „Stiluri de învatare, autoevaluarea
- succes scolar; performanta si învatare care pot performanta si succes.” - comentarii
performanta scolara: succes.” conduce la • Elaborarea unor proiecte şi aprecieri
caracteristici, obtinerea (individual sau în grup) de ale eseurilor;
factori favorizanti / succesului scolar îmbunatatire a performantelor
frenatori scolare.
- rolul stilurilor de
învatare în
optimizarea învatarii
4.Planificarea Planificarea Mi-ar placea sa 1 S10 4.1 Exersarea • Discutii, interviuri cu - chestionar
carierei carierei: fiu...! abilitatilor de persoane adulte angajate de interese;
- planul de cariera elaborare a (parinti, profesori, oameni de -
dupa finalizarea CV-ul personal 1 S11 planului de succes) cu privire la autoevaluare
învatamântului cariera de scurta planul de cariera si (identificarea
obligatoriu: si lunga importanta stabilirii propriilor
obiective, resurse, S12 durata obiectivelor de scurta si lunga limite şi a
obstacole, actiuni Etica in afaceri. 1 4.2 Analizarea durata. modalităţilor
- optiuni alternative consecintelor • Exercitii, discutii de grup, de depăşire a
(consecinte, (avantaje si studii de caz cu privire la acestora)
avantaje, limite): dezavantaje) decizia privind continuarea
continuarea traseului privind liceului sau
educational în ciclul continuarea insertia pe piata muncii.
superior traseului • Cautarea pe Internet,
al liceului/ insertia educational sau documentarea cu privire la
profesionala; insertia conditiile de angajare, discutii
- resurse necesare profesionala cu specialisti din
îndeplinirii cadrul departamentelor de
obiectivelor propuse resurse umane.
• Explorarea site-ului
www.go.ise.ro.
5.Calitatea Calitatea vietii Stil de viata 1 S13 5.1 Analizarea •Dezbateri pe tema calitatii - identificarea
stilului de viaţă personale: sanatos! informatiilor, vietii si a stilului de viata. unei atitudini
- calitatea vietii si serviciilor si • Discutii de grup de pozitive faţă
stilul de viata; stilul resurselor care identificare a factorilor care de minorităţi;
de viata de promoveaza un influenteaza performanta în - observarea
calitate ca resursa a „Cum 1 S14 stil de munca. unui
performantei în influenteaza viata de calitate • Proiecte individuale si de comportamen
activitatea calitatea vietii grup de promovare a unui t
scolara/ profesionala performanta în comportament sanatos (ex. nediscrimina-
activitatea exercitiul fizic) care creste toriu.
scolara/ calitatea vietii personale si
profesionala?” profesionale.
• Dezbatere cu tema: „Cum
influenteaza calitatea vietii
performanta în activitatea
scolara/ profesionala?”
Calitatea relatiilor „Traficul de 1 S15 5.2 Analizarea • Dezbatere cu tema: „Ce este -
sociale si a persoane” unor fenomene cu exploatarea copiilor prin autoevaluare;
mediului de consecinte munca?” - identificarea
munca: „Prevenirea negative asupra • Proiect de grup, postere cu resurselor
- exploatarea prin exploatarii prin 1 S16 vietii tinerilor si a tema: „Prevenirea exploatarii personale
munca, exploatarea munca a copiilor.” stilului de viata prin munca a copiilor.” pentru
sexuala – sanatos îmbunătăţirea
consecintele calităţii vieţii.
negative asupra
vietii tinerilor
Oră la - Analiza activităţii Bilanţul activităţii 1 S17 • discuţii; - evaluarea
dispoziţia desfăşurate în semestriale • aprecieri şi critici asupra corectă a
dirigintelui semestrul I; activităţii desfăşurate. activităţii
- Stabilirea desfăşurate;
măsurilor şi - stabilirea de
acţiunilor necesare măsuri şi
pentru îmbunătăţirea acţiuni
activităţii. realiste
pentru
îmbunătăţirea
activităţii.
Disciplina: consiliere şi orientare

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Avizat,
Director: Caraman Maximilian

Resp.comisia diriginților: Vochescu Alina

Filiera: TEORETICĂ
Profil: UMAN
Specializarea: STIINTE SOCIALE
Clasa: a X-a
SCOALA : LICEUL TEORETIC CRESTI ‚PRO DEO’
diriginte: prof. PETRIC IOAN
Nr. ore/sapt.:1 oră / săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020 - 2021
SEMESTRUL II
Nr. Modalităţi de Obser/
Competenţe Strategii de realizare
Modulul Submodulul Tema de Data evaluare / vaţii
specifice (Metode şi mijloace)
ore Feed-back
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Autocunoaşte Managementul resurselor Analiza 1 S1 1.2 Elaborarea • Dezvoltarea unui proiect - autoevaluare;
re şi dezvoltare personale: personala unui plan de de actiune pentru - chestionar privind
personală - tipuri de resurse personale dezvoltare a gestionarea optima a caracteristicile
- utilizarea optima a resurselor resurselor personale. fizice, cognitive,
resurselor personale personale •Tehnici art-creative de emoţionale;
Ghid de 1 S2 analiza personala:
dezvoltare modelaj, miscare, desen.
personala
2.Comunicarea Managementul emotiilor: Autocontrol 3 S 3-5 2.2 Elaborarea • Realizarea unei liste de - aprecierea
şi abilităţile - practicarea autocontrolului emotional unui plan de emotii si de modalitati de materialelor despre
sociale emotional în diferite situatii îmbunatatire autocontrol emotional. inteligenţa
de viata a • Elaborarea unui plan de emoţională;
autocontrolului îmbunatatire a - succesul aplicării
emotional autocontrolului emotional unui program
propriu de pregătire
emoţională pentru
diferite activităţi
3.Management Managementul învatarii: Succesul 1 S6 3.2 Analizarea • Discutii cu elevii pe - aprecierea
ul informaţiilor - succes scolar; performanta scolar stilurilor de tema : „Stiluri de învatare, eseurilor;
şi al învăţării scolara: caracteristici, învatare care pot performanta si succes.” - aprecieri verbale
factori favorizanti / frenatori Timpul din 1 S7 conduce la • Elaborarea unor proiecte asupra activităţilor.
- rolul stilurilor de învatare fata obtinerea (individual sau în grup) de
în optimizarea învatarii calculatorului succesului îmbunatatire a
scolar performantelor scolare.
Creativitate şi 1 S8
originalitate
4.Planificarea Planificarea carierei: Plan de 1 S10 4.1 Exersarea • Discutii, interviuri cu - înţelegerea S9
carierei -planul de cariera dupa cariera la abilitatilor de persoane adulte angajate necesităţii alegerii
finalizarea învatamântului sfarsitul clasei elaborare a (parinti, profesori, oameni unei profesii ,, Scoala
obligatoriu: obiective, resurse, aXa planului de de succes) cu privire la adecvate; altfel
obstacole, actiuni cariera de scurta planul de cariera si - autoevaluarea.
- optiuni alternative
si lunga importanta stabilirii
(consecinte, avantaje,limite):
continuarea traseului
Analiza durata obiectivelor de scurta si
educational în ciclul superior SWOT 1 S11 4.2 Analizarea lunga durata.
al liceului/ insertia consecintelor • Exercitii, discutii de
profesionala; (avantaje si grup, studii de caz cu
- resurse necesare îndeplinirii dezavantaje) privire la decizia privind
obiectivelor propuse privind continuarea liceului sau
continuarea insertia pe piata muncii.
traseului • Cautarea pe Internet,
educational sau documentarea cu privire la
insertia conditiile de angajare,
profesionala discutii cu specialisti din
cadrul departamentelor de
resurse umane.
• Explorarea site-ului
www.go.ise.ro.
5.Calitatea Calitatea vietii personale: Obiceiurile 1 S12 5.1 Analizarea •Dezbateri pe tema - observarea unui
stilului de viaţă - calitatea vietii si stilul de mele ... informatiilor, calitatii vietii si a stilului comportament
viata; stilul de viata de serviciilor si de viata. adecvat;
calitate ca resursa a resurselor care • Discutii de grup de - aprecierea
performantei în activitatea promoveaza un identificare a factorilor eseurilor.
scolara/ profesionala Analiza starii 1 S13 stil de care influenteaza
de sanatate viata de calitate performanta în munca.
• Proiecte individuale si de
Sarcina grup de promovare a unui
nedorita 1 S14 comportament sanatos
(ex. exercitiul fizic) care
creste calitatea vietii
personale si profesionale.
• Dezbatere cu tema:
„Cum influenteaza
calitatea vietii
performanta în activitatea
scolara/ profesionala?”
Calitatea relatiilor sociale Drepturile 2 S15-16 5.2 Analizarea • Dezbatere cu tema: „Ce - autoevaluare
si a mediului de munca: copiilor unor fenomene este exploatarea copiilor privind propria
- exploatarea prin munca, cu consecinte prin munca?” alimentaţie;
exploatarea sexuala – negative asupra • Proiect de grup, postere - aprecieri verbale
consecintele negative asupra vietii tinerilor si cu tema: „Prevenirea asupra activităţilor.
vietii tinerilor a stilului de exploatarii prin munca a
viata sanatos copiilor.”
Oră la - Analiza activităţii Bilanţul 1 S17 •discuţii; - evaluarea corectă a
dispoziţia desfăşurate în anul şcolar activităţii • aprecieri şi critici asupra activităţii
dirigintelui 2013-2014; activităţii desfăşurate. desfăşurate;
- Discutarea exemplelor de - stabilirea de
bună practică; măsuri şi acţiuni
- Dificultăţi întâmpinate în realiste pentru
desfăşurarea activităţii; îmbunătăţirea activi-
- Stabilirea de măsuri şi tăţii.
acţiuni pentru îmbunătăţirea
activităţii.

S9 (12-16 aprilie 2021), Programul național Școala altfel