Sunteți pe pagina 1din 156

AMANDA ROY

Adev`rul
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

IRINA TRANDAFIRESCU

ALCRIS
Capitolul 1

„Sosesc Cowes 3.00 p.m. feribot la 4.00“ era tot ce spunea


telegrama.
Ceea ce \nsemna cu siguran]` c` trebuia s` se a[tepte s` \ntâl-
neasc` un pasager pedestru, reflect` Rachel, privind prin
mul]ime, f`r` s` z`reasc` omul. Albumul de familie pe care-l
primise recent, con]inea destule fotografii care s` asigure
recunoa[terea [i \i d`dea certitudinea c` nu l-ar fi sc`pat.
Pierduse feribotul, ori venise cu ma[ina [i ar fi putut trece pe
lâng` ea f`r` s`-l observe.
|n acest ultim caz, vina ar fi fost a lui pentru c` n-a clarificat
lucrurile, \[i zise \n sinea ei. Ar fi fost acceptabil` explica]ia
sumar`, \ntâlnit` des \n lumea jurnalisticii, dar nu cu pre]ul
confuziei.
Hot`r\ c` nu avea sens s` mai a[tepte, când ultimii pasageri
debarcar` [i cei pentru Southampton \ncepur` s` se \mbarce.
Rachel se \ntoarse la locul unde-[i parcase ma[ina, ridicând din
umeri când omul \mbr`cat \n uniform` cenu[ie ie[i ca s`-i
deschid` portiera din spate.
6 AMANDA ROY

– Se pare c` e o ne\n]elegere, spuse ea. N-a ap`rut la feribot.


– Doamn`, \ndr`znesc s` v` spun c` domnul Lindhurst va
ajunge singur la Apperknowle, replic` [oferul, pe un ton plat.
Rachel se urc` \n ma[in`, strângându-[i fusta ro[ie plisat`, \n
timp ce Grayson \nchidea portiera. Mirosul amestecat de
tapi]erie scump` din piele [i de furnir lustruit \i era familiar.
Pân` acum doi ani, v`zuse rar un Rolls-Royce, [i nu c`l`torise
niciodat` cu unul. }inând cont de \ngustimea [i aglomera]ia dru-
murilor de pe insul` – la sfâr[it de sezon, cel pu]in – nu era
deloc vehiculul ideal de c`l`torie, dar nu se s`turase \nc` de el.
Ma[ina era un simbol al succesului lui Charles, p`strând esen]a
omului pe care-l iubise cu atâta pasiune. |n ultimele luni, reu[ise
s` se obi[nuiasc` cu dispari]ia lui [i s` se gândeasc` la \nlocuirea
lui. Chiar dac` Craig Lindhurst ar vedea lucrurile la fel
chestiunea ar r`mâne deschis`. Ultima dorin]` a unui om mort
ar putea \nsemna foarte pu]in pentru un jurnalist de afaceri
externe, imun la suferin]ele oamenilor cum trebuia s` fie el.
– Ne \ntoarcem la Apperknowle, doamn`? \ntreb` Grayson,
a[ezându-se la volan.
– Da, te rog, mergem acas`. Ar fi putut veni cu un feribot de
mai devreme [i s` fie deja acolo.
A[ezându-se mai bine pe banchet`, \n timp ce [oferul punea
ma[ina \n mi[care, Rachel \ncerc` s` se gândeasc` exact la ceea
ce-i va spune noului sosit \n caz c` avea s`-l \ntâlneasc`. Toate
rudele lui Craig Lindhurst [tiau deja c` el a[tepta s` mo[teneasc`
jum`tate din averea unchiului s`u. Condi]ia pus` pentru
mo[tenire era asem`n`toare cu distrugerea unui lucru proasp`t
reparat. Câ]i b`rba]i pu[i \n fa]a unei asemenea alegeri ar
accepta-o pur [i simplu?
ADEV~RUL 7

Majoritatea covâr[itoare, r`spunse partea cinic` a gândirii ei.


Pierderea par]ial` a libert`]ii era cu siguran]` un pre] destul de
mic. La rândul ei, pl`tise cel mai mare pre], dar o promisiune
f`cut` \n aceste \mprejur`ri era inviolabil`. Numele Lindhurst [i
Apperknowle fuseser` strâns legate \n ultimii dou` sute de ani.
Cea mai mare dorin]` a lui Charles fusese ca aceast` leg`tur` s`
continue. Dac` ar mai fi avut timp, nimic n-ar mai fi fost necesar.
Numai c` timpul i-a p`r`sit \n acea diminea]` de octombrie de cu
[ase luni \nainte.
Rachel clipi des, \ncercând s` mascheze involuntara umezeal`
de sub pleoape. Lui Charles nu i-ar fi pl`cut s` [tie c` plânge
pentru el. Avuseser` aproape un an \ntreg de fericire \mpreun`
– mai mult decât putuse cineva anticipa. Via]a trebuia s` conti-
nue. Apperknowle trebuia s` mearg` \nainte. Dac` Craig
Lindhurst nu \ndeplinea condi]iile impuse de mo[tenirea
comun`, totul avea s` fie pierdut. Trebuia s`-l conving`!
Sco]ând oglinda din l`ca[ul dul`piorului din fa]a sa, verific`
dac` machiajul i-a r`mas \n stare perfect`. Figura din oglind`
p`rea mai degrab` uimitoare decât dr`gu]`, cu pome]ii proemi-
nen]i [i ochii mari alba[tri. P`rul ei lung, blond de culoarea
mierii, era strâns \n coc, f`când-o s` par` mai vârstnic` decât cei
dou`zeci [i trei de ani pe care-i avea. Era timp, se gândi cu umor
[i am`r`ciune, sim]indu-se cu mult mai b`trân` decât era.
Trecu]i de por]ile duble de fier ale propriet`]ii Osborne
House, ie[ir` curând \n câmp deschis, proasp`t [i \nverzit \n
soarele dup` amiezii, dealurile cu pante blânde formând un ori-
zont nu prea \ndep`rtat. N`scut` [i crescut` pe insul`, Rachel nu
sim]ise vreodat` lipsa spa]iilor \ntinse. Anglia era destul de
8 AMANDA ROY

apropiat` ca s` poat` fi vizitat` destul dac` cineva sim]ea nevoia,


destul de aproape pentru drumuri zilnice la serviciu, \n caz de
nevoie.
|ncepând s` lucreze cu Charles imediat dup` ce terminase
[coala, p`ruse o man` cereasc`, de[i acum [tia, bine\n]eles, c`
abilit`]ile ei \n materie de secretariat trecuser` pe planul al
doilea fa]` de poten]ialul ei \n alte domenii. Unii au considerat
c` Charles Lindhurst c`uta o mam` pentru copilul pe care-l
cre[tea cu destul` neglijen]`. Al]ii au considerat contrariul.
Ea fusese uluit` ini]ial de onestitatea cu care el abordase
problema. Date fiind \mprejur`rile, el recunoscuse c` nu
\ntrev`zuse niciodat` posibilitatea apropierii lor atât de rapide,
oricât de tare [i-ar fi dorit-o. Oricum, lucrurile fiind cum erau,
nu-i r`m`sese decât s` accepte ceea ce \mprejur`rile \i oferiser`.
Rachel [tia c` n-ar fi putut accepta c`s`toria, dac` n-ar fi avut
sentimente pentru el. Poate p`rea straniu pentru unii s` iube[ti
un b`rbat cu peste patruzeci de ani mai vârstnic, dar ea \l iubise.
Cu p`rul grizonant, ar`tând cu mult mai tân`r decât era, \n afar`
de boala lui, fusese unul dintre cei mai buni [i mai de \ncredere
b`rba]i pe care-i cunoscuse vreodat`. Un fel de \nlocuire a
tat`lui pe care-l pierduse \n fraged` copil`rie, poate, dar un so]
impecabil.
C`s`toria ei stricase rela]ia cu mama ei care nu reu[ise s`
accepte situa]ia. E[ecul lui Rachel de a da na[tere copilului
dup` care Charles tânjea, o f`cuse pe mama ei s` respire
u[urat`. Laura Howard nu cuno[tea condi]iile impuse de
Charles pentru mo[tenire, iar Rachel spera c` nu era deloc
necesar ca ea s` le afle.
ADEV~RUL 9

Charles stipulase ca termenul \ntre moartea sa [i c`s`toria ei


cu nepotul lui s` nu fie mai mare de un an. Dac` \ntârzierea lui
Craig n-ar fi durat atât de mult, ar fi putut beneficia de \ntreg ter-
menul pentru a se cunoa[te unul pe altul \nainte de pecetluirea
contractului.
Se gândi hot`rât` c` trebuia s` se descurce \n aceast` situa]ie
impus`. Oricum, opiniile celorlal]i erau de importan]` minor`.
Newport era aglomerat la \nceput de aprilie cum avea s` fie
[i de-a lungul lunilor urm`toare, [i circula]ia cerea aten]ie supli-
mentar` din partea lui Grayson.
– Se pare c` a fost un accident, coment` acesta din urm` \n
apropiere de prima intersec]ie. Dup` cum se pare, au fost impli-
cate dou` vehicule.
Rachel se aplec` s` vad` scena din fa]` prin parbriz. O ma[in`
– un Jaguar – era lovit` \ntr-o parte, aripa din fa]` fiind \nfun-
dat`. Cum amândoi [oferii erau lâng` drum [i vorbeau cu
poli]istul, Rachel trase concluzia c` nu existau r`ni]i.
Unul dintre [oferi vocifera despre accident, cel`lalt st`tea [i
asculta, f`r` s` comenteze. |nalt, brunet [i foarte sigur de sine.
– Mai bine opre[te [i a[teapt`, \i spuse Rachel lui Grayson,
\ntinzând mâna spre mânerul portierei. Se pare c` e omul nostru!
Un grup mic de oameni se adunase pe carosabil. Rachel se
\nghesui s` ajung` la cei trei care purtau discu]ia. Poli]istul era
tân`r [i bine cl`dit, cu p`r negru ondulat. Ea-i zâmbi.
– Bun`, Keith. |mi pare r`u c` te \ntrerup, dar trebuia s` m`
\ntâlnesc acum un sfert de or` cu domnul Lindhurst. Este nepo-
tul lui Charles.
Keith Barratt \[i atinse chipiul \n semn de salut, mai degrab`
un salut de mântuial`.
10 AMANDA ROY

– Bine a]i f`cut c` v-a]i oprit, doamn`. Se pare c` avem un caz


de rezolvat.
– N-a fost vina mea, v-am spus, \ncepu din nou b`rbatul care
vorbise pân` atunci. El ar`t` \n direc]ia lui Craig Lindhurst – a
c`lcat pe accelera]ie!
– Amândoi am f`cut-o, replic` cel`lalt. Un obicei prost pe
care amândoi va trebui s`-l supraveghem pe viitor. Din fericire,
am sc`pat cu bine de data asta. El privi pe sub o sprâncean` ridi-
cat` spre reprezentantul legii. M` voi supune hot`rârii dum-
neavoastr`, bine\n]eles. Ce spune]i, domnule ofi]er?
Keith \l privi o clip`, apoi ridic` din umeri [i \nchise
carne]elul.
– Trebuie s` scriu raportul, dar nu cred c` vor fi urm`ri din
moment ce nu sunt r`ni]i. Dup` cum a]i spus, fi]i mai aten]i pe
viitor. Arunc` o privire expert` celor dou` ma[ini ce blocau \nc`
o jum`tate de drum. Ve]i avea nevoie de o ma[in` de transport
pentru Jaguar, dar acum nu putem decât s-o tragem la marginea
drumului. El d`du nemul]umit din cap când o v`zu pe Rachel
gr`bindu-se s` dea o mân` de ajutor pentru a \mpinge vehiculul.
Nu e treab` pentru o doamn`!
– Ocup`-te tu, spuse ea dulce.
– Cum spune]i dumneavoastr`, doamn`!
– Are dreptate, interveni Craig Lindhurst pe ton ferm. Nu e
treab` pentru o doamn`, \n nici un caz.
Ochii alba[tri ai lui Keith c`p`tar` aspectul o]elului [i se plim-
bau de la unul la cel`lalt. O clip`, Rachel fuse tentat` s`-i spun`
b`rbatului ce s` fac`, dar se r`zgândi. Avea nevoie de
bun`voin]a, nu de du[m`nia lui.
Schi]ând un zâmbet, f`cu un gest de abandon.
ADEV~RUL 11

– Am s` a[tept \n ma[in`. Vei avea nevoie de transport dup`


ce aranjezi lucrurile. Ai vreo obiec]ie, Keith?
– Nu, doar s` muta]i ma[ina dup` dunga galben`, spuse el.
Craig pusese deja spinarea la treab` pentru a separa cele
dou` ma[ini, cu ajutorul a doi b`rba]i din mul]ime. Rachel \i
zâmbi din nou tân`rului.
– Ce mai fac Lindsy [i copilul?
– Bine, r`spunse acesta. De ce nu treci pe la noi s` vezi
singur`?
– Mi-ar face mare pl`cere. Chiar era sincer`. I-ar fi pl`cut s`
spun` mai mult, dar nu era nici locul [i nici timpul potrivit.
Vechii ei prieteni fuseser` neglija]i \n aceste ultime optsprezece
luni. Mai mult din cauza lor nu mai p`straser` leg`tura cu ea
dup` ce se c`s`torise cu Charles.
– Spune-i c` am s` dau telefon, ad`ug` ea.
Grayson mut` ma[ina \n locul potrivit, imediat ce ea se urc`
din nou. |ncepu s` a[tepte. Sim]ea c` nelini[tea interioar` i se
treze[te din nou. Craig Lindhurst sem`na fizic cu unchiul s`u,
dar nu avea temperamentul acestuia.
Iar acesta era b`rbatul pe care nu numai c` trebuia s`-l ia de
so], ci s` mai aib` [i un copil cu el. Pân` \n acest moment nu
luase \n considerare factorii necesari [i eviden]i ai acelei
\n]elegeri. Charles era unicul b`rbat pe care-l cunoscuse \n acel
fel [i unicul b`rbat pe care [i-l putea imagina a-l cunoa[te intim.
Gândul oric`rei rela]ii fizice cu nepotul lui devenise pentru ea
de ne\nchipuit. Cum putea \ncerca m`car s` ia in considerare
aceast` posibilitate?
12 AMANDA ROY

Ma[ina celuilalt [ofer se dovedi a putea fi condus`. Dup` ce


aranjar` detaliile legate de asigurare, el p`r`si scena accidentu-
lui. Asta se petrecu \nainte cu o jum`tate de or` de sosirea
ma[inii de transport. Craig a[teptase \n Jaguar.
Mai devreme sau mai târziu – trebuiau s` vorbeasc`.
Amânarea nu era \n favoarea nim`nui. Cea mai bun` cale ar fi
s`-i arate copia testamentului [i s`-l lase s` trag` singur con-
cluziile asupra implic`rii sale. Era mai pu]in stânjenitor decât s`-i
explice ea.
O dat` Jaguarul \nc`rcat pentru plecare, Craig \[i lu` valiza [i
se \ndrept` spre Rolls, o d`du lui Grayson s-o pun` \n portbagaj
[i se urc` \n spate cu Rachel. Chiar [i a[ezat, era cu mult mai \nalt
decât ea, prezen]a lui masculin` \n ma[in` exercitând o putere
stranie asupra ei. Tr`s`turile netede ale fe]ei lui p`reau cioplite
\n piatr`.
– Cu greu s-ar zice c` \ntâmplarea este ideal` pentru a ne
cunoa[te, coment` el f`r` urm` de regret. Apropo, am mai fost
la Apperknowle [i alt` dat`.
– Sunt sigur`, dar n-am [tiut dac` ai sau nu mijloc de trans-
port, r`spunse aproape [optit. Am a[teptat la doc. Trebuie c` ai
trecut pe lâng` mine. El o privi atent, \ntârziind o clip` cu ochii
pe gura ei plin`, \nainte de a se uita din nou la ochii ei, pe buzele
lui bine conturate ap`rând un zâmbet u[or r`ut`cios.
– Nu te-a[ fi recunoscut. E[ti chiar mai tân`r` decât am
crezut.
– Trebuie c` \mi cuno[teai deja vârsta, spuse ea, regretând
deja tonul defensiv.
Zâmbetul lui deveni mai pronun]at.
ADEV~RUL 13

– Nu m` refeream la ani.
La rândul ei, Rachel \l privi cu apreciere.
– Nici tu nu-]i ar`]i cei treizeci [i patru de ani.
– Spre deosebire de unchiul meu.
– {aizeci nu \nseamn` antichitate!
– |nseamn`, când te c`s`tore[ti cu o fat` abia coborât` din
leag`n, spuse Craig intransigent. {tiai c` e pe moarte când ai
acceptat s` te c`s`tore[ti cu el, bine\n]eles.
Grayson se preg`tea s` se urce la volan. Rachel se \ntinse [i
ap`s` butonul care ridic` ecranul antifonic, \nainte de a
r`spunde acuza]iei implicate de afirma]ia lui.
– Dac` sugerezi c` m-am m`ritat cu el doar pentru c` [tiam
c` era un timp limit` \n aranjament, te \n[eli. Charles era unul la
un milion!
– Era de asemenea [i foarte bogat! veni imediat replica.
Rachel inspir` adânc. Craig Lindhurst nu era primul care gân-
dea astfel [i n-avea s` fie nici ultimul, dar tot o deranja c` era
socotit` o vân`toare de avere.
– Felul t`u de a gândi e evident influen]at de slujba ta, spuse
caustic. E[ti cinic! Nu m` a[teptam s` fii altfel.
Ma[ina pornise, dar mi[carea era lin` [i aproape f`r` zgomot.
Craig o privi din nou, de data asta pe \ndelete, f`r` ca ochii lui
s` exprime ceva.
– Vrei s`-mi spui c` ai fost \ndr`gostit` de un b`rbat destul de
b`trân ca s`-]i fie bunic?
Rachel nu gândise niciodat` astfel. Nici acum nu o f`cea.
Charles fusese Charles. Doar atât. Nici vârsta [i nici titlul lui nu-i
afectaser` sentimentele. {i nu se a[tepta ca b`rbatul de lâng` ea
s`-i dea crezare. Putea crede orice dorea s` cread`.
14 AMANDA ROY

– Propun s` l`s`m acest subiect, spuse pe ton sigur. Nu este


ceva ce doresc s` discut cu tine. E[ti aici pentru a-]i revendica
partea de mo[tenire.
– Sunt aici, replic` el, pentru a afla de ce un unchi, pe care
nu l-am v`zut de când a murit tata, trebuia s` m` treac` \n testa-
mentul lui.
– M-am gândit c` era evident. Por]i numele Lindhurst.
– {i fratele meu la fel.
Ochii alba[tri se \ntunecar`.
– N-am [tiut de nici un frate. Charles n-a vorbit niciodat` de
el.
El o privi gânditor.
– Dar a pomenit de mine?
– Ei bine, da. |ncerc` s` se adune. Fratele t`u e mai mare sau
mai mic?
– {i ce mai vrei s` [tii? Gary are dou`zeci [i [ase de ani.
– E tot jurnalist?
– Nu, lucreaz` la o firm` de brokeraj.
– Un tip cu câ[tiguri u[oare? Rachel regret` imediat comen-
tariul, v`zând nemul]umirea pe care o stârnise.
– Nu e[ti informat`. Afacerile cu bunuri mobile evolueaz`
lent.
– M` rog, cel pu]in, vei fi \n situa]ia s`-l po]i ajuta, spuse \n
\ncercarea de a repara lucrurile.
– A[a se pare. P`rea sceptic. Nu pot s` cred c` totul este
asigurat. Ca v`duv` a lui Charles e[ti \ndrept`]it` s` mo[tene[ti
mult. Sunt uimit c` nu ai \ntreprins nimic pentru a ataca
testamentul. Rachel sim]i c`-i \nghea]` obrajii.
ADEV~RUL 15

–Orice a dorit Charles este bine pentru mine. Nici nu m-a[ fi


gândit s`-i contest dorin]ele \n vreaun domeniu!
– Foarte l`udabil, coment` el cu ironie. S` \mpar]i averea cu
un str`in n-are cum s` fie u[or.
}inând cont, mai ales, pân` unde se \ntinde acest a \mp`r]i,
\i veni ei \n minte. B`rbatul acesta era revolt`tor din cap pân`-n
picioare. Cum naiba putea ea [i numai s` se gândeasc` la
intimitatea fizic` ce f`cea parte din parteneriat, \n condi]iile \n
care el ar accepta condi]iile? Pentru prima dat`, \ncepu s` spere
c` el va \ntoarce totul pe dos – de[i, conform promisiunii f`cute
lui Charles, ea trebuia s` \ncerce s`-l conving` s` accepte.
Treceau prin Calbourne [i se \ndreptau spre Brighstone
Forest. |n zece minute aveau s` vad` Apperknowle. C`minul
pentru urm`toarele [ase luni, indiferent ce-avea s` se \ntâmple.
Amintirea a ceea ce urma s` devin` acest c`min dup` aceea, dac`
nu se \ndeplineau condi]iile testamentului, \i f`cu inima grea.
Dou` sute de ani de istorie aruncate la canal. Nici nu suporta s`
se gândeasc`.

Craig privea prin fereastra lateral` defilarea peisajului, pe


chipul lui nev`zându-se nimic. Va trebui s`-[i dea mare osteneal`
s` afle ce gândea [i sim]ea. Nu c` \[i f`cuse speran]e prea mari \n
privin]a comportamentului lui fa]` de ea. Dar el \[i exprimase
p`rerea mult prea clar.
Frem`tând sub cerul albastru, marea \[i f`cu apari]ia. B`rci
cu vele la oarecare distan]`, \n timp ce vase mai mari intrau \n
canal. Rachel avea aceea[i vedere de la fereastra din dormitor [i
\i pl`cea enorm. Era singurul lucru pe care avea s`-l regrete \n
caz c` va fi vreodat` nevoit` s` p`r`seasc` aceast` cas`.
16 AMANDA ROY

Apperknowle \i devenise la fel de drag` pe cât \i fusese lui


Charles, iar el o cunoscuse, de-aceea avusese \ncredere \n ea.
Va trebui s` lupte cu din]ii [i cu unghiile, \[i spuse, pentru a
merita aceast` \ncredere.
Por]ile din fier forjat ce p`zeau Apperknowle de lumea din
afar` se deschiser` lent la atingerea butonului telecomenzii lui
Grayson. Câteva sute de metri de alee str`juit` de copaci alinia]i
trebuiau str`b`tute pân` când se putea vedea casa. Construit` pe
la 1750 de unul din \nainta[ii Lindhurst, cunoscut la fel de bine
pentru câ[tigurile la jocurile de noroc cât [i pentru afacerile sale
prospere, era \n stil clasic georgian, cu ferestre \nalte [i peronul
de la intrare cu stâlpi. Piatra se \ng`lbenise cu trecerea anilor [i
devenise aurie \n lumina soarelui.
Partea din fa]` a casei p`rea un parc, iar gr`dina era \n spate,
lâng` piscina \nc`lzit` pe care Charles o instalase singur [i un
teren de crochet pe care Rachel \nv`]ase s`-l aprecieze. V`zuse
locul la scurt` vreme dup` interviu [i se \ndr`gostise de el ime-
diat. Mare [i impozant cum era, o f`cuse s` se simt` acas`.
– Pare c` a fost ieri, spuse Craig \ncet, dup` ce ma[ina lu`
ultima curb`. Nu s-a schimbat nimic.
– Cât timp e de când ai fost ultima oar` aici? \ntreb` Rachel,
doar din dorin]a de a spune ceva.
– Zece ani, cu aproxima]ie. Tata [i Charles porniser` mai
devreme pe c`i diferite.
– Dup` ce a mo[tenit Charles?
El \i arunc` o privire necru]`toare.
– Ca fiu mai mare, avea dreptul prin tradi]ie. Tata a plecat
f`r` s` fie sup`rat sau s`-i poarte ranchiun`, dac` la asta te
gândeai.
ADEV~RUL 17

– M` bucur s` aud. N-avea nici un chef s`-[i cear` scuze


pentru implicarea ei. Dac` Craig o putea judeca dup` b`nuieli,
ea n-avea motiv s` procedeze la fel. Acum s-a \ntors din nou
roata. Ce-a pierdut el, câ[tigi tu.
– Nu tot, \i reaminti rece. Acum, numele Lindhurst \nc`
de]ine monopolul, adev`rat, dar m` \ntreb dac` Charles s-a gân-
dit serios la ceea ce se va \ntâmpla dac` tu te vei rec`s`tori?
Rachel sim]i o b`taie dureroas` a inimii.
– Da, s-a gândit, spuse st`pân` pe sine [i v`zu sprâncenele
\ntunecate ridicându-se.
– Cum adic`? O schimbare de nume desemnat`? Asta ar putea
s`-]i limiteze alegerea partenerului. Nu to]i b`rba]ii ar putea fi de
acord.
Rachel folosi oprirea ma[inii \n fa]a intr`rii ca scuz` pentru a
nu r`spunde am`nun]it.
– Toate \]i vor fi explicate, spuse, ie[ind singur` din ma[in`
\nainte ca Grayson s` poat` veni s`-[i \mplineasc` aceast` parte
a slujbei pe care ea o considera inutil` atâta timp cât era capabil`
s`-[i deschid` singur` u[ile. Vorbim la Ceai.
Craig o urm` afar` din ma[in`, l`sând [oferul s` se \ntoarc`
la volan cu o min` filozofic` [i s` plece apoi \n direc]ia terenului
de sport.
Holul de la intrare era mare, impozant [i cu stâlpi lucra]i \n
piatr` ce formau un alcov \n care era a[ezat bustul \mp`ratului
roman Tiberius. Pe jos erau covoare groase Wilton de culoarea
prunei, acoperind pardoseala original` din mozaic de piatr` [i
marmur` neagr`. Prea rece, declarase Charles.
Rachel zâmbi \n semn de salut spre femeia de vârst` mijlocie
cu tr`s`turi pl`cute care ap`ru din spatele holului.
18 AMANDA ROY

– Era]i aici acum zece ani, nu-i a[a, doamn` Brantley? Vi-l
aminti]i pe domnul Lindhurst?
– Bine\n]eles. Femeia aplec` fruntea \n semn de respect. Bun
venit, domnule.
– Mul]umesc. Indignarea de pe chipul lui era destul de slab`
[i sc`pa neobservat` dac` cineva nu-i privea linia gurii – ceea ce
Rachel f`cea.
– Ceaiul va fi servit acum \n bibliotec`. Doar dac` nu vrei s`
te aranjezi pu]in \nainte. Grayson \]i va aduce valiza prin spate.
– S-ar putea s` fie o idee bun`, fuse el de acord. M-am oprit
\n drum de la aeroport doar s`-mi iau câteva lucruri [i ma[ina,
\nainte de a porni \ncoace. Toaletele liniilor aeriene sunt
departe de a fi pe placul meu.
– Atunci, ceaiul peste o jum`tate de or`, d`du Rachel dis-
pozi]ii. Am s`-i ar`t eu camera domnului Lindhurst.
Avu o mic` re]inere, dar tot re]inere, la gândul c` vor urca
\mpreun` scara de stejar. Era nemul]umit` de dezv`luirea ce
avea s` fie f`cut`. Nu reu[i s`-[i imagineze reac]ia lui Craig la
hot`rârea lui Charles. Va afla \n curând.
Dormitorul pe care ea \l alesese pentru Craig era \n spatele
casei, ca [i al ei. Decorat \n alb [i albastru, cu mobil` scump`, un
pat uria[ [i baie separat`.
Valiza de piele era deja a[ezat` pe suportul de la picioarele
patului.
– Dr`gu], coment` Craig. Pu]in diferit de confortul obi[nuit
din ultimele câteva luni. Câ]i angaja]i ai?
– Câ]i angaja]i avem, \l corect` Rachel. {ase, dac` socote[ti [i
cei doi gr`dinari.
ADEV~RUL 19

– To]i locuiesc \n cas`?


– Cu greu s-ar putea spune. Doamna Brantley are camera ei,
bine\n]eles [i Grayson un mic apartament deasupra grajdurilor,
restul vin \n fiecare zi.
– Sunt to]i localnici?
– Cu greu ar putea fi orice altceva pe o insul` de doisprezece
pe dou`zeci [i unu.
– Marcat. Dac` observase sarcasmul, n-o ar`ta. El se \ndrept`
spre una dintre ferestrele \nalte ce oferea o priveli[te impresio-
nant`. Mul]i ar pl`ti bani grei ca s` aib` toate acestea \n pragul
casei.
Fiind cu spatele spre ea, nimic n-o \mpiedica s`-l m`soare din
cap pân`-n picioare. Umeri la]i, [olduri \nguste, musculatur`
dezvoltat` [i putere latent`. Un b`rbat ce se ]inea \n strict`
condi]ie fizic` de lupt`, se gândi, sim]ind o oarecare tensiune \n
stomac. Poate c`-i displ`cea personalitatea lui, dar farmecul lui
masculin nu-l putea nega. N-avea cum s` fie ea prima femeie care
o sim]ea de la distan]`.
– Doar c` nu e de vânzare, ad`ug` ea pu]in prea repede. Nu
\nc`, veni gândul. Ad`ug` gr`bit`:
– Te las. Biblioteca e prima pe dreapta cum cobori sc`rile.
El se \ntoarse [i-i arunc` o privire printre gene.
– |ndr`znesc s` spun c` \mi va pl`cea.
Biblioteca era camera ei preferat` din toat` casa. |mbr`cat` \n
stejar, cu rafturile de c`r]i ce acopereau pere]ii, era destul de
mare pentru a fi folosit` [i ca salona[ sau camer` de zi. Pentru c`
soarele de aprilie nu era \nso]it de c`ldur`, se f`cuse focul \n
[emineul de piatr`, cu lemn de m`r care \mpr`[tia un parfum
pl`cut.
20 AMANDA ROY

A[ezându-se \ntr-un fotoliu, Rachel \ncerc` s` se concentreze


pentru experien]a ce avea s` urmeze. Dup` o clip` se ridic` din
nou, [i se duse s` descuie sertarul vechiului birou de lâng`
fereastr` [i scoase o copie a testamentului lui Charles pe care i-o
trimisese notarul pentru acest scop. El se oferise s`-i expun`
detaliile relevante lui Craig, dar Rachel sim]ise c` e de datoria ei
s` \nfrunte personal atacul r`spunsului. Mai aveau [ase luni pen-
tru a \ndeplini cerin]ele; se \ndoia c` [ase ani ar face ca ceea ce
sim]ea s` se schimbe.
Craig sosi \n acela[i timp cu ceaiul. }inu u[a deschis` pentru
tân`ra care \mpingea c`ruciorul, luându-l de la ea cu un zâmbet
[i un cuvânt de mul]umire.
O cucerire clar`, observ` Rachel, v`zând expresia fetei care se
preg`tea s` ias`. |mbr`cat acum \n pantaloni gri deschis [i o
jachet` tricotat`, ar`ta destul de bine pentru a suci capul oric`rei
femei. Avusese timp chiar s` se [i rad`.
– Lapte [i zah`r? \ntreb` când el se a[ez` pe canapeaua din
fa]a ei.
– Nimic. {i cafeaua [i ceaiul \mi plac ne\ndulcite.
– Am s` \ncerc s` ]in minte, spuse Rachel f`r` s` \ncerce s`-[i
\ndulceasc` tonul. Un sandvi[? Cred c` e somon afumat.
– Da, n-am prea mâncat pe drum. Se servi cu trei buc`]i,
rezemându-se comod, cu farfuria \n mân` [i \nghi]ind
primul sandvi[ din dou` \mbuc`turi. Bune, dar nu pe
m`sura unui b`rbat. Va trebui s` m` adaptez rafinamentelor
vie]ii la ]ar`.
– Te-ai hot`rât s` r`mâi? \ntreb` Rachel repede.
Ochii cenu[ii se ridicar` spre ea, f`r` vreo expresie.
ADEV~RUL 21

– Nu te a[teptai?
– Nu eram sigur` la ce trebuie s` m` a[tept, m`rturisi,
regretând deja remarca prea gr`bit`. Nu pari s` petreci prea mult
timp \ntr-un loc.
– M` duc oriunde [i oricând o cer \mprejur`rile. Acum, am
hot`rât s`-mi iau o vacan]` ca s` scriu o carte.
– O autobiografie?
El f`cu o strâmb`tur`.
– N-am tr`it destul ca s`-mi scriu autobiografia. Nu c` expe-
rien]a nu mi-ar oferi material suficient pentru a scrie romanul pe
care mi l-am propus.
– R`zboi pres`rat cu sex, presupun. De obicei e o re]et` de succes.
El o privi pe sub o sprâncean` ridicat`.
– Nu genul de lectur` care te-ar dezam`gi. Asta denot` c`
prima impresie poate fi foarte gre[it`.
– Chiar? Rachel \ncerc` s` nu se lanseze \ntr-o discu]ie care s-o
fac` ]inta vreaunui atac. Tu m-ai considerat a fi doar o vân`toare
de avere. Am s`-]i ar`t c` [i tu ai gre[it.
– Sunt deschis oric`rei discu]ii, spuse el, ridicând u[or din umeri.
Nepl`cute, gândi ea. Ce dovad` palpabil` putea oferi? Nu
avea de partea ei decât cuvintele. Nu erau \ns` suficiente pentru
acest b`rbat.
Neimportant, oricum, \[i zise cu hot`râre. Trebuia s` priveasc`
lucrurile \n perspectiva viitorului, nu a trecutului. Luând paginile
dactilografiate de pe bra]ul fotoliului s`u, i le \nmân`.
–Ar fi bine s`-l cite[ti.
Capitolul 2

Craig l`s` farfuria pentru a lua documentul din mâna ei [i \l


deschise. Rachel \l urm`ri cum cite[te primele rânduri. Nimic nu
p`rea s`-l tulbure. Charles fusese generos cu cei pe care-i con-
siderase demni de \ncrederea sa, dar sumele nu erau apreciabile
fa]` de valoarea propriet`]ii. Pagina trei era cea la care \ncepea
nelini[tea.
|ncepu s`-[i ]in` respira]ia când privirea lui ajunse la para-
grafele cu pricina, p`strând t`cerea, dar observând expresia lui
total descurajat`. Reac]ia lui fusese cea la care se a[teptase, a[a
c` de ce se sim]ea dezam`git`? Craig poate c` era un om cu un
autocontrol demn de invidie, dar nici el nu se dovedi capabil s`
accepte lucrurile cum erau enun]ate.
|i p`ru o eternitate pân` când el \[i ridic` ochii din docu-
ment. Rachel era preg`tit` s`-i \ntâlneasc` privirea cu aplomb.
– E[ti de acord cu toate acestea? \ntreb` el pe ton straniu.
– Ca s` p`strez Apperknowle intact, da. Dac` vei citi \n
continuare, ai s` \n]elegi ce vreau s` spun.
ADEV~RUL 23

El se supuse, de data asta \ns`, expresia lui nu se mai


schimb`. Rachel putea repeta cuvânt cu cuvânt fraza care avea
cea mai mare \nsemn`tate pentru ea. „Nerespectarea condi]iilor
urm`toare va duce la vânzarea casei [i a p`mântului [i banii vor
fi folosi]i pentru dezvoltare.“ Aceast` dezvoltare fusese \n]eleas`
de ea ca o transformare a propriet`]ii \n blocuri cu apartamente
[i un complex de recreere, cu piscin` \ncorporat`. Peste
cadavrul ei, fusese reac]ia imediat`.
Charles [tiuse ce va crede ea despre acest plan, bine\n]eles.
Promisiunea verbal` pe care o ob]inuse de la ea \naintea mor]ii
fusese un mijloc de a o face s` adere acestei cauze. |n ceea ce o
privea, Rachel era dispus` s` coopereze.
– Constat c` tu oricum nu vei pleca cu mâinile goale,
coment` Craig. Chiar dac` nu vei pune mâna pe capital, ai via]a
asigurat`, nu e de lovit cu piciorul.
– Nu m` intereseaz` banii, neg` f`r` n`duf. Doar s` p`strez
intact Apperknowle.
– A[ zice c` sunt sinonime.
Rachel inspir` adânc. Povestea se ar`ta mai dificil` decât
prev`zuse. Craig nu-i d`dea nici o posibilitate s` ac]ioneze.
– |ntr-un fel, trebuie s` fie, dar asta nu \nseamn` c` eu sunt
ceea ce crezi tu despre mine. I-am f`cut lui Charles o promisi-
une. Inten]ionez s` fac tot ce pot pentru a o \ndeplini.
– Inclusiv s` te c`s`tore[ti cu un b`rbat pe care nici m`car nu-l
cuno[ti?
– Da. R`spunsul veni pe ton sec [i lipsit de emo]ie.
– |n]eleg. O privea de parc` nu mai v`zuse vreodat` ceva
asem`n`tor, având un \nceput de zâmbet \n col]ul gurii. Sunt
24 AMANDA ROY

sigur c` nu-i nevoie s` eviden]iez ce altceva se mai a[teapt` din


partea noastr` pentru completarea verigilor din lan]. Evident,
cuno[ti toate aspectele.
Sim]i un tremur interior când \i v`zu duritatea tr`s`turilor.
Când vorbi, o f`cu pe ton rezervat.
– Sunt preg`tit` s` urmez calea, da.
El o privi batjocoritor.
– E un fel delicat de a o spune. Presupunând c` Charles a
f`cut tot posibilul ca tu s` r`mâi \ns`rcinat` cât era \nc` \n via]`,
ce te face s` fii sigur` c` nereu[ita nu e din vina ta?
Rachel ro[i puternic. Trebui s`-[i adune toat` puterea pentru
a nu spune ce gândea.
– Nu pot fi sut` la sut` sigur`.
– Dar faptul e ciudat, sunt de acord. |[i \ndrept` deliberat
privirea spre locul \n care st`tea ea, m`surându-i cu privire
impertinent` curbele sânilor de sub bluza de m`tase, lungimea
[i forma frumoas` a picioarelor acoperite de ciorapi \nchi[i la
culoare. Trebuie s` recunosc, nici mie nu mi-ar fi p`rut greu de
\ndeplinit aceast` sarcin`. E[ti dotat` cu tot ce face un b`rbat s`
treac` la fapte. Nu-i l`s` timp s`-i r`spund` la obr`znicie. Dac`
aceast` c`s`torie a fost prev`zut` doar cu scopul de a asigura
proprietatea, nu v`d ce ne-ar putea \mpiedica s` ducem vie]i
separate? Chiar s` divor]`m dup` \ndeplinirea misiunii, dac` se
va ajunge acolo?
Rachel \i arunc` o privire rapid`, plin` de indignare.
– Legal, nu cred c` se poate. Considerând c`, decizia nu e
foarte greu de luat. Oricum, dac` refuzi, te vei alege cu nimic!
– Acum, \n]eleg. |n ochii lui ap`ruse o sclipire aspr`. Charles
n-a prea l`sat loc de manevre.
ADEV~RUL 25

– Adic`, accep]i? se gr`bi ea s` \ntrebe.


Charles râse foarte amuzat.
– Bine\n]eles c` accept. A[ fi cel mai mare nebun dac` a[
refuza o asemenea ofert` tentant`. Cât de repede putem aranja
lucrurile?
Rachel sim]i un junghi \n inim`.
– Nu trebuie s` fie imediat. Mai avem \nc` [ase luni pân` la
expirarea termenului.
Craig ridic` din umeri.
– Nu v`d de ce am a[tepta. Ceea ce trebuie f`cut, trebuie
f`cut. T`cu pu]in. Doar dac` nu preferi o dovad` tangibil` a
abilit`]ii mele \nainte de a lua startul?
Fiind mai mult decât preg`tit` s` duc` o lupt` lung` pentru
a-l convinge, Rachel se sim]i dezarmat` \n fa]a acestei grabnice
accept`ri. Promisiune sau nu, \[i dorea s`-l vad` plecând [i
l`sând-o \n pace. Apropourile lui o f`cuser` s` i se \ntoarc`
stomacul pe dos. To]i b`rba]ii erau atât de blaza]i fa]` de actul
sexual, ca acesta? se \ntreb` \ntr-o doar`.
– Sunt mai mult decât preg`tit` s` a[tept pân` dup`
c`s`torie. {i nu sunt preg`tit` deloc s` intru \n aceast` leg`tur`
pân` nu se va \mplini un an de la moartea lui Charles.
– Din cauza p`rerii oamenilor? Craig scutur` din cap. N-are
nici o importan]`! N-ar putea stârni mai multe bârfe decât a
f`cut-o c`s`toria ta cu Charles.
– Nici m`car n-ai fost la nunt`, se r`sti Rachel. Cum ai putea
[ti ce fel de reac]ii a stârnit?
– Vestea c`s`toriilor celor iernatici se r`spânde[te pân`
departe.
26 AMANDA ROY

– Ce poetic! exclam` ea cu voce acr`. Ar fi trebuit s` m`


a[tept din partea ta s` folose[ti asemenea terminologie.
– Din partea mea te po]i a[tepta la multe lucruri.
Se ridic` \n picioare, ignorând teancul de hârtii ce c`zuse pe
jos. Rachel r`mase ca o statuie \n timp ce el ocoli c`ruciorul pen-
tru a ajunge la ea. Nici nu-i trecu prin minte s` se opun` când el
o ridic` din fotoliu.
Charles o s`rutase totdeauna cu tandre]e, cu iubire [i cu
infinit` delicate]e. Acest s`rut nu sem`na cu nimic din ceea ce
experimentase vreodat` – o c`utare arz`toare, ce o for]` s`-[i
despart` buzele f`r` voie \ntr-un r`spuns involuntar, trupul ei
devenind rigid. Sim]i strânsoarea ce-i zdrobea sânii de pieptul
puternic [i indubitabila eviden]` a masculinit`]ii lui. Ceva se
r`suci \n stomacul ei [i prinse via]`, provocând o senza]ie de
c`ldur`.
Era prea [ocat` pentru a putea spune ceva când el o l`s` din
bra]e. Reu[i doar s`-l priveasc`, total uluit`. Ochii lui aveau o
expresie stranie [i când vorbi, vocea-i era r`gu[it`.
– Cum am spus, orice s-ar \ntâmpla, nu-l pot \nvinov`]i prea
tare pe Charles c` a profitat de oportunitate.
– N-a profitat, protest` Rachel, rec`p`tându-[i vocea, chiar
dac`-i tremura. }i-am spus, l-am iubit. Nu m-a[ fi m`ritat cu el
altfel.
– Nu-mi r`mâne decât s` te cred pe cuvânt. Ceea ce, acum, e
irelevant, oricum. Ochi lui devenir` din nou misterio[i. Despre
aceast` c`s`torie...
– Nu va fi prea curând, \ncerc` Rachel s` spun` cu voce plin`
de siguran]`. Mama mea...
ADEV~RUL 27

– Ar gândi mai r`u despre tine, decât a f`cut-o pân` acum?


termin` el \n locul ei. Nu cred c` ai spus p`rin]ilor t`i despre
con]inutul testamentului!
– Nu, n-am f`cut-o. {i e vorba de un singur p`rinte. Tat`l meu
a murit acum [apte ani.
Expresia lui se schimb` pu]in.
– Asta explic` tot.
Rachel se \ndrept` de spate.
– Dac` te gânde[ti la ceea ce cred eu, las-o balt`. L-am iubit
pe Charles ca b`rbat, nu ca \nlocuitor!
– Crezi c` l-ai fi iubit la fel dac` ar fi fost s`rac?
– L-a[ fi iubit oricum.
Craig d`du nemul]umit din cap, se \ntoarse la locul lui [i la
sandvi[urile r`mase. Rachel se a[ez` pe fotoliu [i r`mase cu
privirea pironit` pe cea[ca cu restul de ceai rece.
– |]i pun ceai proasp`t, spuse ea, \ntinzându-se dup` cealalt`
cea[c`. V`rs` ceaiul rece \n vasul special, umplu cea[ca din
ceainicul de argint [i i-o d`du \nainte de a repeta ac]iunea pen-
tru sine. Tr`gea de timp, [tia. Nimic nu mergea cum \[i imagi-
nase. Craig o acuzase pe ea c` vânase averea [i acum se gr`bea
s` pun` el mâna pe bani.
– Ce propui s` facem cu timpul r`mas pân` la c`s`torie?
– Spuneai c` vrei s` scrii o carte. Ce loc poate fi mai potrivit
ca acesta pentru o vacan]`?
– S` tr`iesc [i s` lucrez aici \n urm`toarele [ase luni? N-ar
constitui motivul bârfelor de care te temi atât?
Rachel ignor` ironia.
– M-ar deranja dac` am r`mâne singuri. Fiind aici [i doamna
Brantley , situa]ia e diferit`. Nu c` lucrurile sunt... rezolvate
28 AMANDA ROY

\ntre noi, dar se va afla c` tu ai mo[tenit jum`tate din avere.


Pân` acum [tiu numai eu [i notarul lui Charles – Julian
Turnbull.
Sprânceana lui se ridic` din nou.
– Ceea ce ar constitui un [oc chiar [i pentru mama ta, nu-i
a[a? Cum vei explica \ntârzierea de a o informa c` nu e[ti singura
beneficiar`?
– Destul de simplu. Detaliile au trebuit ]inute secrete pân`
când ai fost tu contactat. Julian m` va ajuta \n aceast` problem`.
Apoi ad`ug` curioas`. Oricum, unde-ai fost \n aceste luni? Parc`
ai fi disp`rut de pe fa]a p`mântului!
Gura lui deveni o simpl` linie.
Mi-am f`cut datoria \n \mprejur`ri pe care nu vreau s` le dis-
cut. Acum, sunt aici. E tot ce trebuie s` [tii.
– |mi cer scuze c` am \ntrebat. Tonul ei c`p`tase duritate.
Departe de mine inten]ia de a m` amesteca \n afacerile tale!
– Calm, protest` el, rec`p`tându-[i expresia ironic`. Am s`
joc dup` regulile tale, trebuie s` p`rem compatibili – cel pu]in,
la suprafa]`.
–Asta \nseamn` c` vrei s` faci lumea s` cread` c` ne c`s`torim
din dragoste [i nu doar din interes?
Rachel \[i mu[c` buza. Sarcasmul o jignise chiar dac` asta-[i
dorea. Nu putea suporta ca altcineva s` [tie adev`rul. S` se
prefac` \ndr`gostit` de acest b`rbat pe care aproape-l detesta,
acum, n-avea s` fie un rol pl`cut. Dar acum, trebuia s` joace.
Pentru binele mamei sale ca [i pentru al ei.
– Tot n-ai spus dac` vei r`mâne, zise cu un calm aparent. Aici
ai tot ce-]i trebuie – inclusiv biroul lui Charles dac` vrei s`
lucrezi \n el.
ADEV~RUL 29

– Da, r`mân, r`spunse Craig calm. Nici eu nu m` pot gândi


la o formul` mai bun`. Am s` sub\nchiriez apartamentul pentru
aceast` perioad`.
– Chiar crezi c` vei mai avea vreodat` nevoie de el? \ntreb`
ea, ridicând din umeri.
– |n afar` de faptul c` e bine s` ai un apartament \n ora[, doar
nu-]i imaginezi c` m` voi muta definitiv aici din cauza jum`t`]ii
de mo[tenire? Pot rezista câteva luni, cât lucrez la carte. Mai mult
de-atât, cred c` m-ar face s` mor de plictiseal`. Tu ce naiba-]i
g`se[ti de f`cut pe o insul` de doisprezece pe dou`zeci [i unu?
– O mul]ime de lucruri. Nu m-am plictisit niciodat` \n via]`!
Plictiseala denot` lips` de imagina]ie, arunc` ea s`geata otr`vit`.
– S-ar putea s` ai dreptate, \ncuviin]` Craig imperturbabil. {i
eu sunt un om de ac]iune.
– Ceea ce spune mult despre romanul pe care vrei s`-l scrii.
Imagina]ia trebuie s` joace un rol important \n orice fic]iune.
Craig râse amuzat.
– Iute la replic`, nu-i a[a? Dac` voi r`mâne f`r` idei, [tiu unde
s` cer ajutor. O privi gânditor. Ai fost secretara lui Charles
\nainte de c`s`torie, a[a-i? Ba]i bine la ma[in`?
– Bine\n]eles. Mintea lui Rachel o luase repede \nainte. Mi-ar
face pl`cere s` te pot ajuta cu ceva, dac` asta voiai s`-mi ceri.
– S-ar putea. Eu bat doar cu dou` degete, nu repede [i nu
foarte corect [i un manuscris trebuie prezentat cum se cuvine.
– Te-ai gândit deja la un editor?
– {i \nc` unul interesat. Unul care cunoa[te bine oamenii.
Apropo, romanul va fi bazat pe fapte reale, nu numai pe fic]iune.
S-ar putea s` ]i se par` sup`r`toare unele detalii. |ndr`znesc s`
spun c` m` voi descurca.
30 AMANDA ROY

Rachel \ncerca s` uite motivul principal pentru care el era acolo.


–Când te-ai gândit s` \ncepi?
– Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Trebuie s` m` \ntorc
\n ora[ ca s`-mi aranjez lucrurile dar nu va dura mai mult de o
zi, dou`.
– Vei pleca destul de curând, nu?
El zâmbi decep]ionat.
– S` zic, luni. Vom avea weekendul. Trebuie s` m` prezin]i
mamei tale [i celorlal]i. |n ce parte a insulei locuie[te mama ta?
– Dincolo de Sandown. Lucrurile se derulau prea repede
pentru gustul lui Rachel. Craig p`rea gr`bit. Poate s` a[tepte
pân` te \ntorci.
– Nu cred. Tonul lui era destul de calm, dar privirea lui o
provoca. Nu sunt genul de om care las` lucrurile s` treneze.
Propun s-o chemi la cin` disear`. Vom rezolva astfel [i aceast`
problem`. A[ putea sc`pa vestea mamei mele, când o voi vedea.
Rachel b`tu \n retragere. El nu-i spusese c` [i mama lui ar
putea fi prin preajm`. Doar dac` n-a avut primul copil târziu, ar
putea probabil s` nu fie cu mult mai mare decât mama ei. Nu c`
ar fi avut mare importan]`.
– Am s` v`d dac` e liber` disear`.
– F`-o acum Telefonul e pe birou.
Rachel se supuse ca un automat. Era o nebunie, se \nfurie ea.
Era aici doar de cinci minute, [i ea deja \ncepuse s` se supun`.
Dar era prea târziu s` mai dea \napoi. Par]ial \i d`dea dreptate.
Mama ei avea dreptul s` [tie ce se petrecea, chiar dac` nu totul.
Laura Howard conducea un mic atelier \n care lucra ea [i pen-
tru care lucrau angaja]i cu munca la domiciliu. Pl`nuia s`-[i
extind` afacerea \ntr-un local mai mare cu o ceain`rie. Fiind o
ADEV~RUL 31

afacere mai mult sezonier`, banca nu se ar`tase prea


entuziasmat`. Chiar dac` problema viitorului ei nu era rezol-
vat`, se gândi Rachel \n timp ce forma num`rul de telefon, va
avea posibilitatea de a-[i ajuta mama. Acceptarea ofertei \ns`,
era o alt` problem`.
Dur` aproape un minut pân` când Laura r`spunse.
– Grota Merlin, anun]` ea. |mi pare r`u pentru \ntârziere, am
avut un client. Cu c` v` pot ajuta?
Con[tient` c` urechea lui Craig nu era prea departe, Rachel
\ncerc` s` aib` un ton normal.
– Mam`, eu sunt. Po]i veni disear` la cin`?
– P`i... da, cred c` da, veni r`spunsul, mirat. De ce m-ai
anun]at atât de târziu?
– Vreau s`-]i prezint pe cineva, [i am s`-]i spun ceva, dar nu
\nainte de a-]i da o explica]ie.
Laura f`cu o pauz` lung` \nainte de a r`spunde.
– Pl`cut sau nu prea? |ntreb` cu re]inere.
– Depinde de punctul t`u de vedere. Rachel nu-[i putea
permite s` spun` mai mult. S` trimit ma[ina s` te ia?
– Nu, mul]umesc. Vin eu cu ma[ina mea. {apte [i jum`tate e
bine?
– Bine, ne vedem atunci. Pa.
– Nu-i place ideea de a fi condus`? coment` Craig, dup` ce ea
\nchise telefonul. Nu pot spune c` o condamn.
Rememorând iute ultima parte a conversa]iei pe care ar fi
putut-o el auzi, Rachel r`spunse caustic:
– Ce ]i-a l`sat aceast` impresie?
– Tonul vocii tale. P`reai resemnat`. Se \ntoarse ca s` se uite la
ea. Dac` [tiai deja ce-avea s`-]i r`spund`, de ce ai mai \ntrebat-o?
32 AMANDA ROY

– Pentru c` totdeauna exist` [ansa ca ea s` se hot`rasc` s`


accepte. Presupun c` [i tu consideri inutil` prezen]a lui Grayson.
– Ca unul care prefer` s` conduc` singur, da. M-am gândit c`
[i tu ai prefera s` fii independent`
– Eu nu conduc.
– Nu? Sau nu po]i?
– Bine, nu pot, spuse ea ridicând din umeri. N-am \nv`]at.
– Ar cam fi timpul s-o faci. Va fi o prioritate, dac` tot sunt aici.
– Ai s` fii prea ocupat ca s`-]i scrii cartea, spuse ostil` [i v`zu
cum gura lui cap`t` aspectul familiar, o dung`.
– Nu m-am oferit s` te \nv`] eu. Ar pune cap`t oric`rei posi-
bile [anse de a avea o rela]ie stabil`. Sunt sigur c` sunt destule
[coli bune pe insul`.
|ncheieturile degetelor ei deveniser` albe de cât strânsese
marginea biroului.
– Nu \ncerca s`-mi conduci via]a! r`bufni ea. Sunt mai mult
decât capabil` s` iau propriile decizii! Am s` \nv`] s` conduc
atunci când am s` fiu \n stare s-o fac, nu \nainte!
Ridicarea lui din umeri denota oarecare indiferen]`.
– A fost doar o p`rere. Sunt departe de a te for]a s` faci
ceva ce nu vrei. Cred c` am s` m` duc s` m` plimb prin
gr`din`, spuse Craig. Ne va prinde bine s` lu`m o pauz` pân`
la cin`. N-ar fi bine s` ap`rem boto[i \n fa]a mamei tale, dac` tre-
buie convins` de reciproca noastr` atrac]ie, prev`zut` a se
dezvolta \n sentimente ce duc la c`s`torie \n urm`toarele câteva
s`pt`mâni, nu?
Nu mai d`du cu ochii de el vreme de dou` ceasuri. La [apte
[i dou`zeci, \mbr`cat` \n m`tase albastru \nchis, cobor\ sc`rile
ADEV~RUL 33

spre sufragerie, pentru a fi gata la sosirea mamei sale. Un gin o


ajut` s`-[i calmeze pu]in nervii. Dup` ce va trece prezentarea
ini]ial` [i anun]ul, avea s` se simt` mai bine.
Camera \ns`[i \i era de ajutor. Decorat` \n alb [i nuan]e de
piersic`, cu piese frumoase vechi ce se armonizau cu mobilierul
relativ nou, radia o c`ldur` [i un confort ce-i negau m`rimea.
|n toate camerele de la parter – ca [i \n unele de la etajul
superior – era câte un [emineu. Stând \n fa]a [emineului, Rachel
privi \ndelung fotografia ce o reprezenta pe ea \mpreun` cu
Charles, \n ziua nun]ii. De ce, o, de ce trebuise s` moar`?
Craig nu-[i f`cuse \nc` apari]ia când sosi mama ei.
Bine\n]eles, blond` ca [i ea [i purtând un costum purpuriu,
Laura Howard la cei patruzeci [i opt de ani, nu era prototipul
mamei de vârst` mijlocie. Pierzându-[i so]ul de tân`r`
ajunsese \n situa]ia de a fi nevoit` fie s`-[i remodeleze total
via]a, fie s` se resemneze. Avea o via]` social` plin` [i p`rea
destul de mul]umit`, de[i Rachel se \ntreba de multe ori dac`
era \ntr-adev`r mul]umit` de situa]ia ei. V`duvia era o
problem` de singur`tate, oricât ar fi fost ea de consolat`; ceea
ce numai ea [tia.
– Unde e persoana pe care vrei s` mi-o prezin]i? fu prima
\ntrebare dup` ce se salutar`.
– Va cobor\ imediat, r`spunse Rachel [i v`zu ochii alba[tri ca
ai ei r`cindu-se pu]in.
– Un b`rbat? Locuind aici?
Rachel inspir` adânc \nainte de a trece la explica]ii, furioas`
pe Craig c` nu era acolo ca s-o ajute, de[i nu era foarte sigur`
Laura ascult` f`r` comentarii, pân` la finalul dificil.
34 AMANDA ROY

– |n]elegi, n-am putut s`-]i spun mai \nainte.


– Nu \n]eleg de ce, r`spunse Laura. Dar nu am dreptul s` m`
amestec. Acest... Craig, zici c`... inten]ioneaz` s` locuiasc` la
Apperknowle mai mult` vreme?
– Va fi aici cel pu]in câteva luni de-acum \nainte, r`spunse
Rachel, ]inându-se cât mai departe de adev`r. Inten]ioneaz` s`
scrie un roman, aici.
Tr`s`turile \nc` frumoase ale mamei sale fur` str`b`tute de
umbre ale unei expresii de necitit.
– Adev`rat? E un autor cunoscut?
– Nu \nc`, dar sper` s` fie, spuse subiectul \n discu]ie din
pragul u[ii.
Intr` \n camer`, \nf`]i[area lui fiind total lipsit` de mândrie.
Purta un costum gri de aceea[i nuan]` cu ochii s`i, c`ma[` alb`
[i o cravat` \n dungi gri [i bleumarin. C`ma[a [i cravata erau din
m`tase, ceea ce nu-i sc`p` lui Rachel. Era evident o persoan`
care nu s` zgârcea la cheltuieli personale. |ncepând cu Jaguarul
care era acum la reparat [i apartamentul din Londra, era evident
c` deja nu ducea lips` de bani, ceea ce f`cea mai de ne\n]eles
graba lui de a accepta condi]iile impuse de Charles.
– Cred c` de-acum v-a pus Rachel la curent cu faptele, spuse
\n timp ce d`dea mâna cu Laura. M-am gândit s` v` las s` vorbi]i
câteva minute singure despre asta. {i pentru mine a fost un [oc,
a[a c` nu trebuie s` v` preface]i.
– Nu inten]ionam, r`spunse Laura. Charles era perfect
\ndrept`]it s` fac` ce poftea cu averea lui. Jum`tate din toat`
averea o pune pe Rachel \n situa]ia de a fi foarte atent` cu
oportuni[tii de-acum \nainte.
ADEV~RUL 35

– Be]i ceva? se gr`bi Rachel s` intervin`, evitând privirea lui


Craig. Sherry, ca de obicei, mam`?
– Las`-m` pe mine, spuse Craig. Doar arat`-mi barul.
Rachel ced` gra]ios.
– Acolo este dulapul cu b`uturi. Eu am s` mai beau un gin,
te rog.
El \i lu` paharul [i se \ndrept` spre dulap, deschizând u[a ce
scoase la iveal` [irurile de sticle [i pahare. Laura \l privi atent o
clip`, apoi \[i \ntoarse aten]ia spre fiica ei.
– E diferit de ceea ce m` a[teptam, spuse [optit.
Având \n vedere \mprejur`rile, ea presupuse c` seara fusese
reu[it`. Craig [i mama ei se descurcaser` bine dup` ce
dep`[iser` rezerva ini]ial`. Rezerv` doar de partea mamei sale,
din câte observase. Craig se sim]ise \n largul s`u de la \nceput.
Laura plec` la zece [i jum`tate, motivând c` activitatea
pr`v`liei \ncepea devreme. Rachel o conduse.
– |mi place, declar` mama sa. Cred c` poate fi b`d`ran dac`
situa]ia o cere, dar cred c` se aliniaz` comportamentului impus
de meserie. |[i privi gânditoare fiica. S-ar putea s` ai probleme
când va trebui s` iei decizii importante cu privire la
Apperknowle.
– Nu poate fi vândut, spuse Rachel. Nu doar... se opri,
mu[cându-[i buza, apoi continu` repede...doar dac` atac` testa-
mentul \n instan]`.
– Caz \n care ar putea sfâr[i cu mai pu]in decât a \nceput,
depinzând de bun`voin]a judec`torului. Nu-l v`d asumându-[i
acest risc. Se a[ez` la volanul ma[inii albastre, un Sierra [i \nchise
portiera. Cobor\ fereastra ca s` adauge. Nu uita de vânzarea de
peste dou` s`pt`mâni. Contez pe tine s` m` aju]i.
36 AMANDA ROY

– N-am s` uit, promise Rachel. Ne vedem oricum, pân`


atunci. Noapte bun`, mam`.
Craig era tot \n salon. Se \ntinsese confortabil pe una dintre
canapelele din fa]a [emineului.
– Dr`gu]` femeie, coment` el, [i inteligent`.
– Probabil nu cum te a[teptai, \l atac` Rachel.
El scutur` din cap, evident neimpresionat de tonul ei.
– |ncerc s` fiu obiectiv.
– Se pare c` nu [i \n ceea ce m` prive[te. Continui s` crezi c`
m-am m`ritat pentru ceea ce puteam ob]ine de la Charles, nu-i a[a?
El o privi f`r` s` se mi[te.
– Aproape c` sunt convins. Dac` Charles chiar a \nsemnat ceva
pentru tine, ar trebui s` fii mai ner`bd`toare decât e[ti ca s`-i
\ndepline[ti ultimele dorin]e. E mort de [ase luni deja. De ce s`
mai a[tep]i \nc` [ase? Oamenii vor bârfi oricum.
– Nu atât de mult cât ar face-o dac` ar avea loc c`s`toria atât
de devreme pe cât vrei tu, replic` ea. Va fi destul de dificil s` trec
prin toate acestea f`r` a mai \nr`ut`]i [i tu lucrurile! Din neferi-
cire, eu nu pot pretinde aceea[i perspectiv` clinic` dac` e
vorba... Nu mai continu`, con[tient` de zâmbetul lui r`ut`cios la
ezitarea ei.
– Când trebuie \ndeplinite func]iile necesare, cred c` asta
\ncercai s` spui. Trebuie s` [tii, opinia mea despre a face
dragoste este departe de a fi clinic`. Pl`cerea mutual` ar fi o
exprimare mai apropiat` de adev`r.
– Un subiect despre care, sunt sigur`, [tii tot ce se poate [ti,
\l tachin` ea. Atâta doar c` eu consider folosirea cuvântului
„dragoste“ deplasat` \n context. Dorin]` senzual` ar suna mai
potrivit!
ADEV~RUL 37

– O problem` de interpretare. Doi oameni nu trebuie s` fie


\ndr`gosti]i ca s` se bucure de exprimarea fizic`. O privi \n timp
ce obrajii i se \nro[eau. Sau poate m-am \n[elat eu \n privin]a
motivelor tale de a te c`s`tori cu Charles. Poate tu chiar l-ai iubit
\n felul t`u. Dai impresia de maturitate, dar \n fond e[ti o feti]`
naiv`. E timpul s` te maturizezi, Rachel. E timpul s` mai \nve]i
câte ceva despre via]`.
– Dac` asta \nseamn` s` ajung s` dau dovad` de cinismul pe
care-l afi[ezi tu, nici nu m` ostenesc, mul]umesc. Tonul ei
devenise dur. Ce-ar fi s` consider`m subiectul \nchis?
– De ce ]i-e cel mai tare fric`, \n mod exact? \ntreb` ironic.
Sau ar trebui s` spun cine?
– De cine, \l corect` ea. Dar nu este vorba despre team` cât
de repulsie. Dac` Charles te-ar fi cunoscut mai bine, sunt sigur`
c` nu mi-ar fi cerut asemenea lucru!
– Am spus team` [i a[a am [i gândit, insist` el calm. R`spun-
sul pe care l-am trezit \n tine mai devreme te-a [ocat profund,
nu? N-ai [tiut niciodat` c` poate fi astfel – mai ales cu un b`rbat
care nici m`car nu-]i place, dar s`-l mai [i iube[ti.
Unghiile ei se \nfipser` \n palme [i vocea-i sun` slab.
– M-ai luat prin surprindere, asta-i tot.
Craig râse.
– Poate c` ar fi trebuit s` fac doar atât. Dac`-i a[a, ar trebui
deja s` sim]i altfel despre tot. Neag` cât pofte[ti, dar pe-acolo pe
undeva e o femeie adev`rat`. Una capabil` s` dea \n m`sura \n
care prime[te. Te-o fi tratat Charles ca pe un por]elan fin dar eu
n-am asemenea inten]ie.
– Du-te la dracu’! spuse ea cu n`duf.
Pentru o clip`, expresia lui deveni serioas`.
38 AMANDA ROY

– Am fost. Tonul lui deveni din nou vesel, iar zâmbetul lui
reducându-i furia la neputin]`. Nu lua via]a atât de \n serios. Mai
are [i distrac]ii dac` te ui]i bine.
– Nu ca tine. |[i rec`p`tase st`pânirea de sine, chiar dac`
mâinile \i tremurau. E[ti aici doar de câteva ore [i deja totul se
n`ruie[te. Nu mai sunt sigur` c` Apperknowle mai valoreaz` ceva!
– Dar cuvântul t`u dat lui Charles valoreaz` cu siguran]` –
doar dac` nu te-ai r`zgândit [i \n privin]a asta?
– Nu, nu, bine\n]eles c` nu. Doar fere[te-te din calea mea!
D`-mi timp.
– Am s` m` mai gândesc. Se ridic` \n picioare [i d`du
nemul]umit din cap când f`cu involuntar un pas \napoi. Nu te
\ngrijora. Acum sunt prea obosit ca s` dau dreptate vreaunuia
dintre noi. Nu prea am dormit noaptea trecut` \n avion. Avem \n
fa]` tot weekendul. Timp destul pentru orice. E[ti gata s` mergi
[i tu sus?
Rachel cl`tin` din cap, nesigur` pe vocea sa.
– Atunci, am s`-]i spun noapte bun`. Aten]ie la purici.
Ea se a[ez` zdrobit` pe cel mai apropiat scaun dup` ce u[a se
\nchise \n urma lui.
Craig avea dreptate \ntr-o singur` privin]`, ea se temea.
Teama \ncepuse azi dup` amiaz` când el o s`rutase [i totul se
n`ruise \n capul ei. |[i dorea s` se \ntâmple din nou, dar nu se
cuvenea. Ar fi tr`dat dragostea ei pentru Charles. Tot ce-i trebuia
de la Craig era un copil cu drepturi asupra numelui Lindhurst.
Dup` aceea, el putea s` plece pe calea sa.
Capitolul 3

Mergând prin dormitorul pe care-l \mp`r]ise cu so]ul ei sim]i


cum tresare. |n aceast` diminea]` de sâmb`t` primul ei gând
fusese la b`rbatul care urma s` devin` urm`torul ei so]. Lumina
soarelui dimine]ii ce trecea prin ferestre reu[i s`-i \mpr`[tie
pesimismul. |ntr-o astfel de zi era greu s` fii posomorât.
Dormitorul era decorat \n culori pastel. Rachel alesese culorile
verde pal, roz [i alb, ce se \ntindeau [i \n balconul acoperit, pe per-
nele scaunelor de metal [i pe mas`. |[i lu` un halat ce se asorta cu
rozul c`m`[ii sale de noapte din satin \nainte de a ie[i s` se rezeme
cu coatele de balustrada balconului pentru a inspira adânc aerul
proasp`t [i parfumat. Nimic nu putea fi mai \ncânt`tor!
Dedesubt [i lâng` terasa din spate, era piscina. Charles
optase pentru forma eliptic` a[ezat` \ntr-o curte interioar` mare,
\n jurul c`reia erau plantate tufe [i copaci mici ce creau un spa]iu
intim. De unde era, Rachel putea privi calmul apei albastre.
Chiar |n timp ce privea, apa fu tulburat` de impactul cu un trup
ce se scufunda.
40 AMANDA ROY

|notând craul, Craig f`cu câteva lungimi de bazin \nainte de a


ie[i pe marginea piscinei [i a-[i trece mâinile prin p`r pentru a
\nl`tura excesul de ap`. Trupul lui era bronzat. Pieptul lat [i
puternic era acoperit cu p`r. Stomacul nu i se rev`rsa de loc
peste elasticul slipului – nu se vedea nic`ieri un exces de
gr`sime pe trupul armonios.
Rachel \l observ` cu o \ncordare a propriilor mu[chi de la
stomac. Charles era \n condi]ie fizic` bun` pentru vârsta sa, [i
nici acum, când se gândea la el. Nu-l g`sise resping`tor atunci,
dar nu putea nega superioritatea unui trup \ntre]inut, s`n`tos [i
tân`r. Craig era un exemplar masculin magnific. Trebuia s` fie
oarb` sau insensibil` ca s` nu recunoasc`.
|n timp ce ea-l observa, el se uit` spre cas`, ridicând mâna s-o
salute când o v`zu stând acolo.
– Hai jos, strig` el. Apa e bun`!
Piscina fusese umplut` abia de vreo s`pt`mân` [i pân` atunci
Rachel nu intrase \n ea decât de dou` ori. N-avea acum inten]ia
de a r`spunde invita]iei. Nu era dispus` s` apar` \n fa]a lui \n
costum de baie. {tia c` e ridicol, luând \n considera]ie ceea ce
urma s` se petreac` \ntre ei, dar asta urma s` fie \ntr-un viitor
destul de \ndep`rtat.
Ea se \ntoarse \n camer` f`r` s` \ncuviin]eze. Mai avea la dis-
pozi]ie dou` zile \nainte de a putea respira u[urat`. Dou` zile [i
dou` nop]i. Nu adormise prea u[or asear`. Se perpelise aproape
toat` noaptea \nainte de a adormi pentru scurt` vreme. Nu se
sim]ea foarte obosit` cât nervoas`. Fiecare nerv din trupul ei
p`rea s` fie \ntins la maxim.
Micul dejun fusese servit ca de obicei, \n sufrageria mic`.
V`zând masa a[ezat` din nou pentru dou` persoane dup` atâtea
ADEV~RUL 41

luni de singur`tate, se emo]ion`. Era pl`cut s` aib` companie


dar era mai bine s` fi fost altcineva \n locul lui Craig. Nu se
sim]ea \n stare \nc` s` dea ochii cu el. El veni o dat` cu cafeaua.
De fapt el o aduse, \ntâlnindu-se cu Doreen pe hol.
– Frumoas` diminea]`, spuse \n timp ce se uita la cerealele
pe care le putea alege. Ar fi trebuit s` vii s` \no]i. E un fel
minunat de a \ncepe ziua.
– S` r`cesc? \[i g`si ea repede scuza.
– Poate peste o s`pt`mân` sau dou`.
Craig o privi ne\ncrez`tor.
– Atunci de ce a fost umplut` piscina dac` n-ai de gând s-o
folose[ti \nc`?
– Vreau s` spun, diminea]a devreme, protest` ea. Nu toat`
ziua.
– |n cazul acesta, vom face o baie \mpreun` dup` amiaz`.
Ceea ce \nseamn` c` trebuie s` ne facem program pentru
diminea]`. Ai vreo propunere?
– Poate un tur al insulei cu ma[ina, dac` n-ai v`zut-o \n
ultimii zece ani.
– Nici acum zece ani nu cred c` am v`zut prea mult din ea,
recunoscu el. Bine, a[a facem. Numai c` voi conduce eu. Cred c`
Charles nu folosea Rolls-ul pentru transport.
– Nu, recunoscu ea f`r` tragere de inim`. Mai este un
Mercedes \n garaj.
– A[a da. {i ]ie ]i se va p`rea u[or de condus. Are o cutie de
viteze moale ca m`tasea.
– Dac` voi \nv`]a vreodat` s` conduc, va fi o ma[in` cu o
cutie automat`.
42 AMANDA ROY

– Trebuie s` fii capabil` s` schimbi vitezele cu mâna dac` vrei


s` iei carnet de conducere, veni prompt r`spunsul.
– Atunci, nu m` mai ostenesc. N-am o minte de mecanic.
– Minte-porceasc` ar fi cuvântul pe care l-a[ folosi eu.
– Sunt dou` cuvinte, spuse ea pedant`.
– Legate prin cratim`. |ncepuse s`-[i piard` r`bdarea. E[ti
hot`rât` s` faci afacerea asta dificil` pe cât posibil, a[a-i? |]i
lini[te[te con[tiin]a \n vreaun fel?
– N-am nici o con[tiin]` de lini[tit! se r`sti ea.
– Dar crezi c` eu ar trebui s` am, asta e? Strânse din buze. Ce
s-ar fi \ntâmplat cu tine dac` eu a[ fi r`sturnat totul? Afar` doar,
bine\n]eles, dac` ai hot`rât c` nu e[ti legat` de promisiunile
f`cute la patul de moarte.
– N-a fost a[a, neg` Rachel. El n-a...
– Amândoi [tia]i c` era pe moarte, i-o t`ie el. Nu conteaz`
cum ]i-a smuls promisiunea. N-avea dreptul s` ]i-o cear`. {i dac`
tot am ajuns aici, |n primul rând n-avea dreptul s`-]i vorbeasc`
despre c`s`torie!
– Nu mi-a vorbit, spuse ea printre din]i. Mi-a cerut.
– Punându-te \n situa]ia de a nu putea refuza.
– Nu! Rachel \ncepuse s` respire greu, abia ]inându-[i nervii
\n frâu doar cu o a]`. Asear` erai pe jum`tate convins c` sunt o
materialist`.
– {i m-am r`zgândit. Nu m` sup`r` s` admit c` mai gre[esc
câteodat`. Craig \i studie ochii furtuno[i, ai lui fiind impenetra-
bili. Doar dac` nu atac`m testamentul \n tribunal, c`s`toria
trebuie s` aib` loc – dac` vrei s` p`strezi intact Apperknowle,
asta-i – dar nu s-a spus nimic despre copii. I-ai promis lui
Charles c` vei merge atât de departe?
ADEV~RUL 43

– Da, i-am promis. Ce rost avea s` p`streze Apperknowle


intact dac` nu era un mo[tenitor pentru a-l prelua? Rachel
\ncerc` s` se st`pâneasc`. Chiar crezi c` m-a[ fi gândit s` m`
c`s`toresc cu tine dac` a[ fi avut alt` ie[ire?
– Este alt` ie[ire, tot ce trebuie s` faci e s` pronun]i cuvântul.
Mai ai [ase luni la dispozi]ie ca s` g`se[ti pe altcineva. |n situa]ia
dat`, n-ar fi foarte dificil.
Ea-l privi uluit`.
– Ceea ce te va l`sa f`r` nimic.
– Nu despre mine discutam. Ci despre tine. El o privi lini[tit
\n timp ce expresii contradictorii se succedau pe chipul ei.
Merit`?
|n r`spunsul ei se putea ghici un fel de disperare.
– Mi-am dat cuvântul.
El ridic` din umeri.
– Fie. Dar dac` vom juca acest joc, o vom face dup` regulile
mele. Nu-i l`s` timp s` r`spund`. Trebuie s` iau leg`tura cu
societatea de asigur`ri \nainte de a \nchide pentru weekend. A[
vrea de asemenea s`-mi fac o idee despre cum este organizat
locul, a[a c` vom amâna pentru moment turul insulei. Cred c`
este un administrator al propriet`]ii!
Rachel \ncuviin]`, f`r` s` vorbeasc`.
– {i unde ar putea fi g`sit sâmb`t` diminea]a?
– Acas`, r`spunse ea. Nu lucreaz` \n weekend decât dac`
sunt probleme presante cu recoltele.
– Tocmai au ap`rut. Unde lucreaz` când este aici?
– Biroul propriet`]ii e jos, lâng` vechile grajduri.
Rachel nu vedea s` poat` ie[i nimic bun contrazicându-l. Ca
de]in`tor al unei jum`t`]i de proprietate, Craig era \ndrept`]it s`
44 AMANDA ROY

cear` s` fie pus \n tem`. Robert Wallace, administratorul, n-o s`


fie prea \ncântat de \ntreruperea weekendului, dar nu asta era
grija ei. De la moartea lui Charles, ar`tase prea pu]in interes \n
conducerea propriet`]ii. De fapt, nu prea ar`tase interes pentru
ceva \n aceste ultime luni. Era timpul s`-[i trag` un [ut ca s`
revin` la normal.
Craig mânc` bine \n timp ce ea se juca cu o felie de pâine
pr`jit` [i omleta din farfurie. Cafeaua proasp`t` fusese adus`,
turnat` [i b`ut` [i masa se goli \n jurul orei nou`. |n zilele
s`pt`mânii, Rachel termina micul dejun la opt [i jum`tate, iar
restul timpului \l petrecea cu alte activit`]i. Gândul de a se apuca
din nou de lucru dup` ce Craig avea s` \nceap` cartea \i f`cu
pl`cere. Insistase s` se ocupe \n continuare de activitatea de
secretariat [i dup` nunt`, dar era o bun` bucat` de vreme de
când nu mai atinsese claviatura ma[inii de scris. Din fericire, ca
[i mersul pe biciclet`, aceast` \ndeletnicire odat` \nv`]at`, nu se
putea uita, chiar dac` reluând-o, viteza ei s-ar dovedi pu]in cam
ruginit`.
|i ar`t` lui Craig unde era biroul, ca el s` poat` suna compania
de asigur`ri \n lini[te. Ma[ina trebuie c` fusese garat` \n timp ce el
era plecat, b`nui ea – doar dac` n-o folosise cineva \n acest timp.
|nchizând u[a \n urma lui, r`mase o clip` locului, rememorând tot
ce discutaser` \n timpul micului dejun, mai ales ultima lui
declara]ie. „Dar dac` vom juca acest joc, o vom face dup` regulile
mele“ \[i repet` ea \n minte. {ase luni – nici mai mult, nici mai
pu]in. Pân` atunci poate va fi g`sit o form` de reconciliere.
|[i petrecu diminea]a sortând câteva lucruri pentru
vânz`toarea de vechituri din sat. Toate lucrurile lui Charles
ADEV~RUL 45

plecaser` la Oxfam, \mpachetate de doamna Brantley, pentru c`


Rachel nu fusese \n stare s` fac` aceast` treab`. Garderobele
erau aproape goale.
Era cazul s` \nceap` s` se trezeasc`, chiar dac` numai ca un
tribut adus lui Charles. Erau multe magazine \n Newport, de alt-
fel un drum prin Southampton ar putea servi multor scopuri.
Londra era cel mai bun loc dintre toate, bine\n]eles, dar dac`
pleca acolo ar trebui s` fie \n timpul cât nu era [i Craig tot acolo.
Totul depindea de acel individ, se gândi ea nemul]umit`.
Partea b`rb`teasc` din orice leg`tur` se presupunea c` guverna
sexul copilului. Dar dac` avea s` fie o feti]` – ceea ce nu fusese
luat \n calcul de Charles? Caz \n care, trase ea concluzia, pur [i
simplu trebuiau s` \ncerce \nc` o dat` – [i s` tot \ncerce pân`
reu[eau. |n condi]iile \n care Craig era dispus s` r`mân` \n curs`.
Vremea prânzului sosi \nainte ca ea s` prind` de veste.
Comandase somon rece [i salat`, urmate de crem` de l`mâie, [i
putea doar s` spere c` era destul pentru Craig al c`rui apetit se
dovedise robust. Charles mâncase totdeauna cu m`sur`.
Craig ie[ise din camera lui [i pornea pe hol când ea ie[i. El
\[i schimbase blugii [i jacheta \n care fusese \mbr`cat diminea]a
cu pantaloni bej [i c`ma[` de bumbac. Rachel \[i d`du seama c`
era \mbr`cat` \n aceea[i ]inut` crem pe care o purtase de
diminea]`.
– Cum merge? \ntreb` ea. Cu Robert, adic`.
– Pân` acum, bine. Din câte am v`zut, proprietatea a fost con-
dus` cum trebuie. Ferma nu aduce profituri \nsemnate, dar nu e
de mirare \n condi]iile acestui climat. Charles nu s-a gândit
niciodat` s` \nchirieze parcela de pe deal pentru un camping?
46 AMANDA ROY

– Nu, nu s-a gândit. Tonul ei fusese ascu]it. {i sper c` nici tu nu


te vei gândi. Ar putea fi la fel de r`u ca arendarea \ntregii propriet`]i.
– E doar o idee. Dac` e[ti \mpotriv`, nu prea am de ales.
Wallace pare s` fie de aceea[i p`rere.
– {i el e n`scut [i crescut pe insul` [i nu apreciaz` deloc
turismul f`cut \n zon`. Nu tr`im pe muchie de cu]it, de ce atâta
grab` s` facem capital?
El \i adres` un zâmbet fugar.
– Cred c` sem`n mult cu fratele meu, nu lua \n seam`.
Ajunseser` \n capul sc`rilor. |ncepând s` coboare, Rachel \[i
ag`]` tocul pantofului \n marginea treptei [i ar fi c`zut dac` n-ar
fi prins-o Craig de bra]. Se trezi la pieptul lui [i nu putu s` nu
rememoreze experien]a precedent`. Tremurul interior pe care-l
sim]i era produsul unei emo]ii care n-avea nimic \n comun cu
accidentul abia trecut.
– Trebuie s` te ui]i pe unde calci, \i [opti el. Ar fi putut fi o
c`z`tur` urât`.
– Am alunecat doar. Mi-e bine, mul]umesc. |ncerc` s` se
\ndep`rteze. Serios.
– |]i bate inima ca un ciocan pneumatic, coment` el, f`r`
inten]ia de a o elibera. O aud de-aici.
Era foarte posibil, b`t`ile inimii \i sunau \n urechi ca ni[te
tunete. |ncerc` s` dep`[easc` momentul, râzând.
– Nu exagera. Nu eram gata s` cad.
El \i privi printre gene obrajii \nro[i]i.
– Ai fi putut fi. Tocurile prea \nalte sunt periculoase pentru
picioarele femeilor, dar pot fi fatale când intervine pierderea
echilibrului. Sfatul meu e s` por]i pantofi pla]i \n zilele
obi[nuite.
ADEV~RUL 47

A[a ar fi purtat [i ea, dac` nu total f`r` toc, cel pu]in nu atât
de \nalt ca cei pe care-i avea \n picioare. Dar \n`l]imea câ[tigat`
prin tocuri, \i m`rea pu]in siguran]a de sine \n fa]a lui – sigu-
ran]` de care avea mare nevoie \n prezen]a acestui b`rbat care
urma s` devin` prea curând so]ul ei. Cei câ]iva centimetri de la
tocuri nu o aduseser` la acela[i nivel cu el. Gura lui era la nivelul
ochilor ei.
|[i umezi buzele cu vârful limbii [i v`zu un mu[chi tres`rind
pe maxilarul lui, \n timp ce strânsoarea mâinii lui pe bra]ul ei se
m`ri. De data asta reu[i s` se fereasc` de s`rut, s`rind \napoi ca
pe arcuri.
– Nu!
Craig o privi aproape amuzat.
– De ce ai re]ineri? Vom face mult mai multe decât un s`rut
când va veni vremea.
– Dar \nc` n-a venit. {i pân` atunci nu vreau s` m` atingi.
Amuzamentul din ochii lui deveni scânteie.
– Nu e prea bine. N-am destul sânge rece pentru a juca un rol
pe care nu l-am repetat. Doar n-ai s`-l dezam`ge[ti pe Charles
permi]ându-]i s`-]i fac` pl`cere.
Era prea inteligent, Rachel constatase. Era prea con[tient de
senza]iile pe care le trezea \n ea. Dar ea sim]ea c` nu numai pe
Charles \l dezam`gea ci [i pe sine. Era gre[it s` simt` ceva pen-
tru un b`rbat care era practic un str`in.
– Nu te \ngrijora, o sf`tui el, las` lucrurile s` se \ntâmple \n
mod firesc.
Ea se \ntoarse orbe[te [i porni \n jos pe scar` [i pân` s`-[i dea
seama, coborâse jum`tate. Craig o ajunse la piciorul sc`rii.
48 AMANDA ROY

– Te-ai purtat nebune[te, o dojeni el. Ce credeai c` am s` fac


– s` m` culc cu tine din când \n când? Nici nu mi-am dat seama
cât` dreptate aveam când ]i-am spus s` te maturizezi!
– Ca v`duv` la dou`zeci [i trei de ani, izbucni ea, a[ spune c`
mi-am f`cut datoria!
– Nu vorbeam de doliu, o [tii prea bine. Poate c` a fost destul
de necinstit Charles când ]i-a smuls acea promisiune la momen-
tul când [tia c` nu-i vei refuza nimic, dar nici el nu s-ar fi a[tep-
tat s-o \ndepline[ti cu sânge rece! Craig se enervase [i nu \ncerca
s-o ascund`. |ncepe s` tr`ie[ti pu]in, pentru numele lui
Dumnezeu! Nu e nimic r`u \n a dori un b`rbat.
Râsul lui Rachel sun` fals.
– }i se pare c` vezi prea mult \n prea pu]in. Sau e[ti de p`rere
c` toate femeile te doresc?
– Am cunoscut foarte pu]ine, veni replica rece, nu pot s`
r`spund pentru celelalte. Ai fost singur` [ase luni dup` un an de
c`s`torie. E firesc s` sim]i pierderea \n toate felurile nu numai
\ntr-unul.
– Adic` s` doresc orice b`rbat cu care intru \n contact?
\ntreb` b`t`ioas`, uitându-[i stresul \n furia de moment.
Furia era câteodat` amuzant`.
– Nu m-a[ fi a[teptat la o asemenea \ntoarcere de fraz` din
partea unor buze atât de dulci! {i \ncurajatoare, trebuie s`
recunosc. Ad`ug` pe ton catifelat. Nu orice b`rbat – doar pe cei
care prezint` garan]ii.
– {i bine\n]eles, te consideri unul dintre ei!
– Va veni vremea când vei fi \n stare s` judeci singur`, spuse
privind-o intens. Pân` atunci, va trebui s` iei de bun cuvântul
meu. Mergem s` hr`nim b`rbatul din mine?
ADEV~RUL 49

Nu prea avea de ales [i \l \nso]i la mas`. Sim]ea c` e sfâ[iat`


de sentimente contradictorii. Chiar dac`-l detesta pe Craig \n
prezent, nu putea nega atrac]ia fizic`. Se \ndoia c` data
urm`toare când el avea s` \ncerce s-o s`rute va avea t`ria
necesar` de a-i rezista.
Petrecur` dup` amiaza plimbându-se pe lâng` proprietate.
Ajungând pe p`[unea de la \n`l]ime la care se referise Craig,
Rachel fuse tentat` s` admit` c` ar putea \ntr-adev`r fi un loc
ideal pentru caravane, ascuns vederii din cas` de o vale. Nu avea
nici o inten]ie s` urmeze idea lui Craig. Charles fusese un \nvesti-
tor priceput [i din punct de vedere financiar, nu erau probleme.
Dar ar fi fost teribil de nemul]umit s` [tie c` p`mântul lui era
folosit de cei ce-[i petreceau acolo vacan]a.
Craig suger` s` coboare poteca \ngust` ce ducea la plaj`. De[i
nu f`cea parte din proprietate, plaja era erodat` de valuri
aproape pân` unde devenea \n \ntregime privat`. Se putea \nota
\n siguran]` \n timpul refluxului dar nu era indicat \n timpul
fluxului, când valurile loveau ]`rmul. Apa era oricum mult prea
rece acum, spusese Rachel când venise vorba.
– Atunci vom a[tepta s`pt`mânile urm`toare, spuse Craig
amical. Am \n]eles c` e o barc` ancorat` la Cowes. Tu navighezi?
– M-a \nv`]at Charles, \ncuviin]` ea. El era un expert,
bine\n]eles. A participat [i la competi]ii. {i de fapt sunt dou`
b`rci, nu numai una. Este Silver Streak pe care o folosea la com-
peti]ii [i o barc` mic` Little Streak, care era doar pentru distrac]ie.
El o privi uimit.
– Vorbe[ti la trecut. Vrei s` spui c` n-ai ie[it cu nici una dintre
ele de la moartea lui Charles?
Rachel scutur` din cap.
50 AMANDA ROY

– Silver Streak este evident mult prea mare pentru nivelul


meu de cuno[tin]e [i oricum, n-am sim]it nevoia s` \ncerc s-o
conduc singur`.
De data asta \l privi ea.
– Tu navighezi?
– Am f`cut-o de câteva ori. N-a[ putea spune c` sunt un
expert cum era Charles. F`cu o pauz`. Nu e nici un rost s` ne
ag`]`m de iaht, dac` nici unul din noi nu e interesat de com-
peti]ii. Ce-ai zice s`-l punem \n vânzare [i s` p`str`m barca
pentru când avem chef s` ie[im \n larg?
– |mpreun`?
– Dac` vrei. Tonul lui fuse firesc.
Rachel nu era preg`tit` s` promit` nimic. Ar fi fost pl`cut s`
navigheze cu Craig; dar nu era dispus`.
– Sunt de acord \n privin]a lui Silver Streak, spuse. Lui
Charles nu i-ar fi pl`cut s-o ]in` la ancor`. M-am gândit [i eu la
aceast` posibilitate bine\n]eles, dar n-am putut \ntreprinde
nimic pân` la apari]ia ta. Julian Turnbull [tie toate detaliile. A
spus c` va veni luni diminea]` pentru a discuta lucrurile \n
general. Zâmbi pu]in. Dup` ce vei fi avut pu]in timp s` dep`[e[ti
[ocul, dar dac` nu vei fi aici...
– Putem aranja lucrurile pân` plec. Craig se aplec` [i ridic` o
piatr` pe care o arunc` la rasul apei pentru a o face s` ]op`ie de
mai multe ori pe suprafa]a ei \nainte de a disp`rea \n sfâr[it. Ce-ar
fi s` vii cu mine? S-o cuno[ti pe mama. Putem merge [i la un
spectacol cât suntem acolo.
O clip`, Rachel \[i f`cu planul. Ar fi o ocazie bun` pentru
cump`r`turile pe care [i le propusese, dar se r`zgândi imediat.
ADEV~RUL 51

Avea nevoie de câteva zile f`r` prezen]a tulbur`toare a lui Craig,


pu]in timp \n care s`-[i recapete controlul asupra propriilor
emo]ii.
– Cred c` nu, mul]umesc. Voi avea destul timp s-o \ntâlnesc
mai târziu, când lucrurile vor fi... mai a[ezate.
– Vrei s` spui, atunci când ea va afla toat` povestea?
Ea-l privi nemul]umit`.
– Doar n-ai de gând s`-i spui ceva?
El o privi f`r` s` clipeasc`.
– Preferi s` cread` c` ne-am \ndr`gostit?
– Putea s` se \ntâmple [i astfel, protest` ea. Oamenilor li se
\ntâmpl`.
– Nu f`r` oarecare str`danie. Va trebui s` \nscen`m acela[i
lucru [i pentru mama ta. Nu e o proast`
– E destul` vreme. O apuc` din nou disperarea. De ce \ncerci
s` gr`be[ti lucrurile, Craig?
El o privi cum st`tea \n lumina soarelui dup` amiezei, p`rul
ei blond fluturând \n b`taia brizei.
– Pentru c` mi se pare dificil s` joc orice fel de roluri, spuse
f`r` grab`. Pentru c` e[ti o femeie foarte frumoas` [i foarte
atr`g`toare [i te doresc – \n acela[i fel \n care m` dore[ti [i tu pe
mine.
Rachel sim]i durere \n inim`, mu[chii interiori i se crispar`
involuntar \ntr-un spasm nedorit. Dintr-un pas ar fi putut ajunge
\n bra]ele lui care [tia c` ar fi primit-o; sim]ea tenta]ia, aproape
irezistibil`. Se concentr` s-o alunge.
– }i-am spus [i mai devreme. }i se pare c` vezi prea mult \n
prea pu]in, [i prea curând. E o diferen]` colosal` \ntre un s`rut
[i... tot restul.
52 AMANDA ROY

– Eu prefer s` spun a face dragoste. El \[i \ngustase ochii [i


privea fix spre gura ei moale [i vulnerabil`. Vreau s` fac dragoste
cu tine, Rachel. Am adormit asear` gândindu-m` la tine, m-am
trezit azi diminea]` gândindu-m` la tine. Ceea ce a devenit rapid
o problem`.
Rachel \ncepu s` se team`. Nici un b`rbat nu-i mai vorbise
astfel. Uverturile lui Charles o f`cuser` s` simt` c`ldur` inte-
rioar`, dar nu fierbin]eal` ca acum. Tobele din urechi erau cu
siguran]` amplificarea b`t`ilor inimii, creându-i senza]ia c` se
privea din afara trupului. Când \n sfâr[it \[i rec`p`t` glasul,
acesta suna slab [i r`gu[it.
– E evident c` ai fost prea mult` vreme singur!
O clip`, lumina din ochii lui c`p`t` alt` str`lucire, apoi f`cu
loc cinismului.
– S-ar putea s` ai dreptate. Mergem? Trebuie s` fie aproape
ora ceaiului.
F`când ce-[i propusese s` fac` \i mai r`corise ardoarea, se
gândi lini[tit` \n timp ce se \ntoarse ca s` porneasc` \napoi pe
drumul pe care veniser`, dar de ce sim]ea dezam`gire? Chiar \[i
dorea \n adâncul inimii clipa de pasiune pe care o oferea el?
Nu caut` r`spunsul prea tare de team` s` nu afle prea mult
despre sine...
Capitolul 4

Julian Turnbull sosi luni de diminea]` la zece [i jum`tate. Era


un om la [aizeci de ani [i-i cunoscuse lui Charles aproape toat`
via]a. Oricare ar fi fost p`rerea lui despre ultima dorin]` [i
despre testament, o p`strase strict pentru sine. El adopt` acela[i
comportament [i \n fa]a noului legatar.
– Fa]` de ceea ce [ti]i deja, nu prea a[ mai avea ce s` adaug,
spuse el \n timp ce-[i beau cafeaua \n bibliotec`. Tot ceea ce tre-
buie eu s` [tiu este dac` sunte]i de acord s` respecta]i cerin]ele
testamentului.
Rachel era gata s` spun` c` mai aveau la dispozi]ie [ase luni
pentru a lua hot`rârea, dar Craig i-o lu` \nainte.
– Suntem de acord. Unica \ntrebare r`mas` este când trebuie
s` aib` loc nunta.
Expresia lui Julian r`mase neschimbat`.
– Numai dumneavoastr` pute]i hot`r\ – dac` asta intervine \n
interiorul termenului prev`zut de dou`sprezece luni. S` \n]eleg
c` ve]i r`mâne la Apperknowle, domnule Lindhurst?
54 AMANDA ROY

– Pentru \nceput, \ncuviin]` Craig. Nu pot promite pentru un


termen lung.
Julian \[i \ndrept` privirea \n direc]ia lui Rachel ca [i cum
a[tepta acela[i semn. Ea \i \ntâlni privirea cu o pace de care era
cu totul str`in` [i se sim]i foarte u[urat` când acesta se uit` din
nou la Craig. Acesta p`strase distan]a de sâmb`t` dup` amiaz` –
fizic, cel pu]in. Pân` \n acest moment, ea nu fusese sigur` de
r`spunsul pe care el putea s` i-l dea lui Julian \n aceast` diminea]`.
Recunoscu \n sinea ei c` nu fusese sigur` nici de propriul r`spuns
fa]` de orice hot`râre ar fi luat el. Nici acum nu era.
Aruncând o privire spre el \n timp ce acesta se \ntindea dup`
cea[ca de cafea, resim]i durerea corzilor inimii cu resemnare. Nu
mai putea nega atrac]ia fizic`; \ntr-un fel, ar fi fost mai u[or dac`
n-ar fi fost prea con[tient` de adev`r.
Pe cine p`c`lea ea? F`r` aceast` atrac]ie toat` afacerea ar fi
fost [i mai antipatic`. Trebuia s` se considere norocoas`. Craig
Lindhurst putea s` nu fie genul de partener pe care [i l-ar fi ales
dac` i s-ar fi oferit ocazia unei alegeri, dar ar fi putut fi cu mult
mai r`u.
Ca [i cum i-ar fi ghicit concluzia, el o privi pozna[ pe sub
sprânceana ridicat`, ceea ce ea ura teribil. Declara]ia lui de pe
plaj` nu fusese repetat` \n cuvinte sau ac]iune. De fapt, el se pur-
tase ca un gentleman perfect tot restul weekendului. |ntâlnind
ochii cenu[ii acum, v`zând insulta din ei, \n]elese c` el era
perfect con[tient de tulburarea ei interioar`. Un b`rbat ca el [tia
totdeauna când era dorit de o femeie – [i ea \l dorea, \n pofida
eforturilor de a nesocoti aceast` nevoie. El avusese dreptate;
acum \i lipsea exprimarea fizic` a dragostei – sau trupului ei. Cu
Craig avea s` fie diferit – [tia deja – dar o diferen]` ce excita ceva
ADEV~RUL 55

din ea cu nu fusese atins \nainte. Ea \[i feri privirea de el [i


\ntinse mâna cu o u[oar` tremurare spre cea[ca de cafea. |n
dou` ore el avea s` fie plecat, de[i nu spusese pentru cât timp.
Pân` când el avea s` se \ntoarc`, ea trebuia s` fie destul de
st`pân` pe sine \ncât s` poat` pretinde m`car c` prive[te obiec-
tiv afacerea. Craig putea s-o doreasc` dar n-avea sentimente [i
probabil nici n-avea s` aib`. Asta-[i tot spunea ea.
Julian plec` pu]in mai târziu. |mbarcat pe feribotul de ora
unu [i jum`tate, Craig luase Mercedesul \n locul ma[inii sale care
nu fusese \nc` reparat`. Rachel d`duse dispozi]ii ca prânzul s`
fie servit la ora dou`sprezece ca s`-i lase destul timp s` parcurg`
distan]a. El nu mai repetase invita]ia de a merge cu el, nici nu
d`duse vreaun semn c` inten]iona asta. Ea oricum nu era
hot`rât` s` accepte.
– N-a fost foarte r`u, coment` el la mas`. Dar am senza]ia c`
trebuie s` mai fie ni[te surprize.
– Ce surprize?
Craig ridic` din umeri.
– Cine [tie? Unchiul meu era un om imprevizibil.
– E punctul t`u de vedere sau al tat`lui t`u?
El o privi atent o clip` \nainte de a-i r`spunde, pe ton sur-
prinz`tor de lini[tit.
– Mai mult al tat`lui meu, a[ zice, dac` ]in socoteal` de cât de
pu]in l-am cunoscut pe fostul t`u so].
– L-ai vizitat acum zece ani. Trebuie s` fi fost un motiv
\ntemeiat.
– Era. A trebuit s` \nfrunt c`derea financiar` a tat`lui meu [i
\n timp ce eu nu eram \n pozi]ia de a-l ajuta, fratele lui era
aproape sigur.
56 AMANDA ROY

– {i l-a ajutat?
– Da. De[i tata nu voia s` accepte. Era hot`rât s` se descurce
singur decât s` se \nvârteasc` pe lâng` Apperknowle ce n-avea s`
fie niciodat` al lui. Problema era c` el, nu era genul de om care
s` stea lini[tit.
– {i ce s-a \ntâmplat?
– A murit dou` luni mai târziu \ntr-un accident de ma[in`.
Spuse Craig calm. Charles oferise r`scump`rarea propriet`]ii,
dar el a refuzat. Rezultatul a fost c` mama a fost l`sat` pe dina-
far`. E directorul editorial al unei edituri din ora[. El observ`
brusca schimbare de expresie a ochilor lui Rachel [i \[i \nclin`
capul. Da, aceea[i care este interesat` de cartea mea. Nu m`
deranjeaz` s` recunosc, m` folosesc de influen]a ei. Tot ce-mi
trebuie acum sunt cele o sut` de mii de cuvinte sau mai mult,
scrise \n ordinea corect`, plus publicarea!
Rachel zâmbi.
– Cum expui tu lucrurile, totul pare s` fie simplu. Faci mai
\ntâi un rezumat?
– E deja f`cut, \l am \n minte. Am avut destul timp \n aceste
ultime luni.
Era teribil de tentat` s`-l \ntrebe cum [i de ce, dar el \[i
\ndreptase deja aten]ia spre mâncarea din fa]a lui, v`dit interesat
s` nu mai dea alte informa]ii. Avea s`-i simt` lipsa dup` ce va
pleca. Casa avea s` par` goal` f`r` el. O trezise la via]` \n multe
feluri. Chiar [i furia era preferabil` apatiei.
El plec` spre Cowes la ora unu. Rachel \l conduse, pe
jum`tate sperând [i pe jum`tate temându-se c` el avea s-o s`rute
la plecare. R`mase mai degrab` dezolat` decât u[urat` când el
nu f`cu nici o \ncercare [i doar \i atinse mâna. Privi \n urma
ADEV~RUL 57

ma[inii pân` când asta disp`ru \n lungul drumului, \ntrebându-se


dac` el se r`zgândise [i nu o mai dorea. Toate focurile aveau
nevoie de combustibil, iar ea nu-l prea \ncurajase.
Faptul c` putea s` gândeasc` [i s` simt` astfel despre el dup`
un timp atât de scurt o f`cu s` se simt` ru[inat`. Era totu[i mai
bine astfel, s` manifeste oarecare emo]ie decât s` fac` torul cu
singe rece. Tot ce trebuia s` fac`, era s` se fereasc` de o
adev`rat` profunzime a sentimentelor, pentru c` Craig \i
spusese clar c` nu inten]ioneaz` s`-[i petreac` tot restul zilelor
la Apperknowle. De \ndat` ce va r`mâne \ns`rcinat` \[i va fi
\ndeplinit partea lui de misiune.
Cu perspectiva unei \ntregi dup` amieze \nainte, \ncepu s`-[i
stoarc` mintea cum s`-[i petreac` timpul. Cu oarecare ezitare,
decise pân` la urm` s` dea curs invita]iei lui Keith Barratt [i lu`
leg`tura cu so]ia acestuia. Fusese coleg` de [coal` cu Lindsay.
De[i prietenia lor \ncetase s` mai fie prea strâns` dup` ce
Lindsay \ncepuse s` ias` la [aisprezece ani cu Keith, dar Rachel
tot fusese invitat` s` fie domni[oar` de onoare la nunta lor de
acum trei ani. Aveau o feti]` de optsprezece luni acum [i din cele
auzite, mai a[teptau un copil.
Lindsay r`spunse la telefon [i nu \ncerc` s`-[i ascund` sur-
prinderea la auzul vocii lui Rachel.
– Mi-a spus Keith c` s-ar putea s` suni, dar n-am crezut c`
\ntr-adev`r ai s-o faci, recunoscu ea. Vino negre[it, Gema e la
mama pentru toat` dup` amiaza [i Keith e de serviciu, dar m-a[
bucura s` te v`d. Ezit` pu]in, apoi ad`ug`. Te rog doar s` nu vii
cu Rolls-ul, vrei?
– N-am s` vin cu el, promise Rachel, \n]elegând cu
nemul]umire c` avusese dreptate Craig când spusese c` trebuia
58 AMANDA ROY

s` \nve]e s` conduc` singur`. Nu c` ar fi fost mare diferen]`


acum, când el luase cealalt` ma[in`. Oricum, nu era o problem`,
putea chema un taxi. Am s` fiu la tine pe la trei.
Familia Barratt locuia \n afar` de Stanklin, \ntr-o cas` mic`,
dar modern`. Lindsay era \n fa]a u[ii de la intrare când taxiul
opri \n fa]` la trei [i cinci. Supl`, Lindsay nu se schimbase deloc
fa]` de ultima dat` când o v`zuse ea, p`rul ei lung piept`nat spre
spate, l`sa la vedere chipul ce nu-[i schimbase tr`s`turile ado-
lescentine. Sarcina i se vedea pu]in [i Rachel \[i f`cu socoteala c`
ar fi \n luna a cincea.
Orice rezerv` disp`ru \n timpul ceaiului. |ncercarea ei de a-[i
cere scuze c` nu luase leg`tura mai devreme cu ei fuse \ntâm-
pinat` de o alt` scuz`.
– Era o situa]ie neobi[nuit`, m`rturisi Lindsay. Nu [tiam cum
s` proced`m. Adic`, te c`s`torise[i cu un lord [i...
– Mai ales c` era destul de b`trân ca s`-mi fie bunic, interveni
Rachel. Acum \n]eleg cum a ap`rut aceast` situa]ie \n ochii
majorit`]ii oamenilor, dar eu l-am iubit cu adev`rat pe Charles.
Era un b`rbat cum nu sunt mul]i.
– Sunt sigur` c` era. Spuse cealalt` cu oarecare ezitare. Keith
spunea c` unul dintre cei implica]i \n accident era nepotul lui.
– A[a este. Rachel se st`pâni s` nu spun` toat` povestea. Se
mul]umi s` \n[ire jum`tatea de adev`r pe care o servise [i mamei
ei. El [i cu mine mo[tenim proprietatea.
Lindsay f`cu ochii mari.
– Dar... noi am crezut c` tu vei mo[teni totul!
– N-a fost niciodat` astfel. Charles n-a f`cut un secret din asta.
Craig fiind plecat din ]ar` \n ultimele luni, n-a putut veni mai
devreme.
ADEV~RUL 59

– Va locui la Apperknowle?
– Acum. E scriitor. Dep`[ise o faz` dar n-avea motive s` se
\ndoiasc` de eventualul lui succes. Cu mama care-l mâna din
urm`, trebuia s` reu[easc`. A plecat la Londra pentru câteva zile,
dar mi-ar face pl`cere s`-l cuno[ti când se va \ntoarce. Dac` Keith
e liber \n weekend, a]i putea veni. Cu Gemma, bine\n]eles.
Putem face o petrecere la piscin` dac` e vremea bun`.
Lindsay p`rea nesigur`.
– Trebuie s` v`d \n ce tur` e Keith.
Rachel era sigur` c` [tia prea bine, dar aprecie motivul
ezit`rii.
– Anun]`-m` dac` veni]i, spuse lini[tit`. Dac` nu weekendul
acesta, vor mai fi [i altele.
Continuar` cu aducerile aminte, râser` de escapadele din
vremea [colii [i ambi]iile fetelor, povestir` o mul]ime [i
ajunser` din nou, aproape la fel de prietene cum fuseser` cu ani
\n urm`. |n taxiul pe care \l comandase, Rachel se sim]i mai
fericit` decât \n lunile din urm`. Lindsay [i Keith fuseser` tot-
deauna un cuplu echilibrat, chiar \n adolescen]`. C`s`toria lor
era un exemplu.
Nu putea face compara]ie cu situa]ia care o determina s`
devin` so]ia lui Craig, dar alung` acest gând, refuzând s` se
enerveze. Viitorul era o carte nescris`; cine putea spune ce se
putea \ntâmpla?

S`pt`mâna trecu \ncet [i \n cea mai mare parte, lipsit` de


evenimente. Mar]i seara, Rachel \ncepuse s` se \ntrebe dac`
Craig mai avea de gând s` se \ntoarc`. Poate c`, analizând
60 AMANDA ROY

situa]ia pe \ndelete, hot`râse s` renun]e la aranjament. Câ[tigul


financiar fusese unicul stimulent real, dar el, \n mod evident, nu
era lipsit de bani.
Telefonul sun` \nainte de ora zece [i o nedumeri. Craig
spusese c` avea s` se \ntoarc` sâmb`t` dup` amiaz`. Cum
Lindsay sunase mai devreme ca s` se scuze c` nu puteau veni \n
acest weekend, asta nu prezenta nici o problem`, dar tot nu era
de \n]eles de ce-i luase atâta timp ca s`-[i aranjeze problemele.
– Totul e bine? \ntreb` el \ntr-o pauz`. Nu s-a ivit nici o
problem` de care ar trebui s` [tiu?
– Ce ar putea fi? ridic` ea pu]in tonul.
– Dac` [tiam r`spunsul, n-a[ mai fi pus \ntrebarea. Mi-ai
sim]it lipsa?
I se m`ri pulsul.
– Mi-ai lipsit, ca o gaur` \n cap, se gr`bi s`-l \n]epe. Ce face
mama ta?
– Neschimbat`, veni r`spunsul.
– Nu s-a sup`rat prea tare c` ai venit direct aici \n loc s` fi
mers la ea?
– N-a fost nici ea \n ]ar` pân` ieri, spuse catifelat. Am avut
asear` marea \ntrevedere.
– |nduio[`tor, trânti ea ironia cu naturale]e. {i cum a
reac]ionat la... toate?
– Cum te-ai fi a[teptat, spuse acru. Abia a[teapt` s` te \ntâl-
neasc` [i s` se conving` singur`.
Rachel sim]i mai \ntâi c` \nghea]` [i apoi c` fierbe.
– Doar nu i-ai spus tot!
– Pân` la cel mai mic detaliu, a[a c` fa]` de ea nu trebuie s`
te prefaci.
ADEV~RUL 61

– N-ai avut nici un drept!


– Am avut toate drepturile. {i via]a mea este \n aceea[i cof`.
Ce-ai hot`rât s`-i spui mamei tale, te prive[te. Numai c`, nu fi
prea surprins` dac` \[i d` seama c` nu totul e cum ar trebui s`
fie.
Rachel \[i \nghi]i nodul din gât.
– {i cum a privit lucrurile?
– Cum le prime[te pe toate \n ultima vreme, adic` filozofic.
Gândul de a fi bunic` nu o \ncânt` foarte tare. Trebuie s` se mai
obi[nuiasc`.
– Ai s`rit calul, protest` ea. Nici nu suntem c`s`tori]i.
– Ceea ce trebuie s` rezolv`m când m` \ntorc, spuse f`r` s`-i
mai dea ocazia de a-i r`spunde. Ne vedem sâmb`t`.
Rachel puse jos receptorul cu mâna tremurând.
Craig p`ruse nemilos. Ei bine, [i ea putea fi la fel. {ase luni,
nu \nsemna o a[teptare prea mare!
Era afar` lâng` piscin`, bucurându-se de soarele fierbinte
când ap`ru Craig. Deschizând ochii [i v`zând cum \i studiaz`
trupul abia acoperit de un costum \n dou` piese, cu nedisimu-
lat` apreciere, Rachel ro[i.
– N-am auzit ma[ina, se scuz` ea, \ntinzând mâna dup` halat.
– N-ai cum s-o auzi aici. Era vizibil amuzat de reac]ia ei. Te-ai
bronzat frumos. Ai grij` s` nu te arzi.
– Tocmai m` gândeam s` intru, min]i ea. Ai c`l`torit bine?
– Nici mai bine, nici mai r`u ca \nainte. E o rut` aglomerat`.
F`cu o pauz`, expresia lui neavertizând-o de ceva. A[ vrea s-o
cuno[ti pe mama.
Rachel \ntoarse capul [i v`zu o femeie ce nu intrase pân` atunci
\n câmpul ei vizual. Noua venit` zâmbi [i o salut` cu mâna.
62 AMANDA ROY

– Bun`, Rachel, sunt Caroline.


|nalt`, cu p`r \nchis la culoare, ar`tând de parc`-[i b`tea joc
de trecerea timpului, femeia n-ar`ta câtu[i de pu]in cum \[i
imaginase. |n taiorul crem din stof` fin` de lân` [i pe tocuri,
p`rea mai degrab` top model decât editor. Ochii ei erau de
aceea[i culoare cu ai fiului ei [i la fel de cercet`tori.
– M-a]i luat prin surprindere, spuse Rachel \ntinzând mâna.
Craig nu mi-a spus c` v` aduce \ncoace.
– A fost o decizie de ultim moment din partea mea, nu-l
\nvinui]i. Trebuie s` fiu \napoi mar]i, a[a c` n-am s`-]i stau pe
cap prea mult` vreme.
Rachel se reculese repede.
– Sunte]i mai mult decât binevenit`. Oricum, Apperknowle e
[i casa lui Craig. Mi-ar fi pl`cut doar s` fi preg`tit deja o camer`
pentru dumneavoastr`.
– Va fi gata \n timp ce ne vom bea ceaiul, interveni Craig.
I-am spus deja doamnei Brantley. Am cerut ca ceaiul s` fie servit
aici. Am putea profita de vremea bun`.
Caroline Lindhurst se a[ez` pe bancheta pe care el i-o indic`,
f`când-o pe Rachel s` se simt` mai \n dezavantaj pe [ezlongul ei
jos. Craig r`m`sese \n picioare, cu mâinile \n buzunarele pan-
talonilor [i privind suprafa]a apei.
– Trebuie cur`]at`, coment` el.
– Contractul \ncepe de luni, \l asigur` ea sim]indu-se vinovat`
c` neglijase. Suprafa]a a fost cur`]at` azi diminea]`.
– A fost doar un comentariu. Nu te alarma. }ii totul \n stare
bun`.
– Vrei s` spui, angaja]ii. Nu reu[ise s`-[i re]in` tonul. Eu nu
trebuie s` ridic un deget.
ADEV~RUL 63

– Dar [i angaja]ilor trebuie s` li se dea dispozi]ii, r`spunse el


pe un ton surprinz`tor de dulce. E o adev`rat` art`, mai ales
dac` nu te-ai n`scut cu ea.
– Nici unul dintre noi nu s-a n`scut astfel, interveni Caroline.
|n]eleg c` te-ai n`scut pe insul`, Rachel?
– Da. P`rin]ii mei s-au mutat aici la scurt` vreme dup`
c`s`torie.
– N-ai alte rude?
– Doar o m`tu[` din partea tatei, la Manchester. Charles \mi
cuno[tea originea.
– Dac` ]i s-a p`rut deplasat` \ntrebarea, \mi cer scuze. G`sesc
aceast` situa]ie mai degrab` greu de abordat, cred c` e[ti de
aceea[i p`rere. Charles a gre[it profund c` a recurs la [antaj sen-
timental. Nici o cas` nu poate valora atât ca s` te fac` s` treci prin
asemenea situa]ie.
– Nu e doar o cas`, protest` Rachel, e o \ntreag` linie de
sânge. Chiar dac` m-a[ m`rita cu cineva din afara familiei, care ar
fi \n stare s`-[i schimbe numele, n-ar fi de sânge Lindhurst.
– Charles te-a \ndoctrinat, nu? spuse aspru Craig. Nici un
sacrificiu nu e prea mare!
– Nu pentru mine, r`spunse Rachel privindu-l fix. Aveai
nevoie de mama ta ca s`-mi spui c` ba]i \n retragere?
El f`cu un pas spre ea, strângând din buze, apoi se opri, privi
spre Caroline [i zâmbi for]at.
– Vezi cu ce m` lupt?
– Gre[e[ti, interveni Caroline. Craig n-are inten]ia s` dea
\napoi. Am venit pentru c` \ntr-adev`r voiam s` te cunosc. Cred
c` e firesc s` vreau s` cunosc fata cu care fiul meu inten]ioneaz`
s` se c`s`toreasc`, nu?
64 AMANDA ROY

Furia lui Rachel p`li, dar se sim]i vl`guit` [i f`r` ap`rare –


de[i nu foarte lipsit` de ap`rare, dac` se gândea bine.
– Cred c` da. Cred c` vestea a fost [ocant`.
– Din fericire, sunt destul de rezistent`. Tonul lui Caroline
fusese sec. A trebuit s` fiu – mai ales \n aceste ultime luni \n timp
ce Craig a fost disp`rut...
– E mai bine s` uit`m, interveni el brusc. Iat` ceaiul. S` ne
ocup`m de el.
Rachel \nghi]i \ntrebarea ce-i st`tea pe vârful limbii. Disp`rut,
avea alt \n]eles decât plecat. Faptul c` el refuza s` vorbeasc`
implica o experien]` traumatizant`. Chiar dac` avea s`-i fie vreo-
dat` satisf`cut` aceast` curiozitate, deocamdat` avea \ndoieli.
Craig trase unul din scaunele metalice, acceptând cea[ca pe
care Rachel o turnase pentru el cu o scurt` mul]umire. P`rul lui
des [i \nchis la culoare c`p`tase str`lucire \n lumina soarelui.
Tuns scurt la ceaf`, l`sa vederii o piele mai palid` decât cea a
restului trupului, p`rând s` fi fost mult mai lung. Era prima dat`
c` observa.
– Nu m` a[teptam s` mai stau vreodat` astfel la
Apperknowle, dup` cea de-a doua c`s`torie a lui Charles, spuse
Caroline. {tiai c` erai a doua sa so]ie, bine\n]eles.
– Fire[te. De data asta, Rachel p`str` un ton neutru. Divor]ul
a fost acum [aisprezece ani.
– Cu mult \nainte de a fi \nnobilat. Caroline zâmbi. Debora ar
fi ac]ionat altfel dac` ar fi [tiut ce-i rezerv` viitorul.
– O cunoa[te]i?
– Doar din auzite. Se pare nu numai c` a refuzat s`-i fac` un
copil lui Charles, dar avea leg`turi [i cu al]i b`rba]i pe deasupra.
ADEV~RUL 65

A fost surprinz`tor c` el a a[teptat atât de mult pân` s` se


rec`s`toreasc`, dac` interesul s`u principal era s` aib` un fiu
care s`-l mo[teneasc`.
|ntâlnind privirea femeii, Rachel se gândi nemul]umit`. La
ce se a[tepta? Dup` mintea ei, Craig trebuia s` mo[teneasc`
tot?
– Cred c` s-a consolat când a aflat c` va muri, spuse senin`.
Apoi a fost un noroc s` g`seasc` pe cineva destul de tân`r pen-
tru a-i oferi o [ans` de succes, cât mai avea timp.
– {i nu te-a deranjat s`... fii folosit` astfel?
– N-am v`zut lucrurile a[a. Charles m-a iubit la fel de mult cât
l-am iubit [i eu. Nimic din ce a]i putea spune dumneavoastr` sau
oricine altcineva nu poate schimba asta
– Cred c` e destul, interveni Craig. Unicul interes acum, este
\ndeplinirea prevederilor testamentului.
– Ceea ce se va \ntâmpla când voi fi eu preg`tit`, [i nu
\nainte, spuse Rachel t`ios.
Privirea lui Craig devenise amenin]`toare.
– Cum ai spus. Atunci când vei fi preg`tit`. Acum, nu vre]i s`
schimb`m subiectul? M-am gândit c` am putea ie[i s` lu`m cina
undeva. Dac` e liber`, ar fi dr`gu] s-o invi]i [i pe mama ta.
– Am comandat deja cina aici, r`spunse Rachel.
– {i eu tocmai am anulat-o. Unde propui s` mergem?
Sim]i c` se sufoc`. Proprietar sau nu pe jum`tate din avere,
\[i lua prea multe libert`]i. I-ar fi pl`cut teribil s`-i poat` spune
unde ar trebui s` se duc`. Se mul]umi s` fac` un gest care
implica indiferen]a.
– G`se[ti restaurantele \n Paginile aurii. Alege tu.
– Acum te por]i copil`re[te, o admonest` el.
66 AMANDA ROY

– Conform p`rerii tale ini]iale, asta [i sunt, replic` Rachel. La


ce te po]i a[tepta? Se ridic` [i \[i \nc`l]` sandalele. M` duc s-o sun
pe mama.
|ndep`rtându-se, putu sim]i ambele perechi de ochi a]intite
asupra ei. Caroline Lindhurst nu f`cea decât s` \ngreuneze
situa]ia [i a[a greu de suportat. Era greu de ghicit ce crezuse c`
rezolv` venind aici. Pân` acum reu[ise doar s` \nfig` cu]itul [i
mai tare \n ran`.
Ca \n fiecare sâmb`t` dup` amiaz`, mama ei era la atelier.
R`spunse invita]iei cu un nea[teptat entuziasm.
– Dr`gu] din partea lui Craig, coment` ea. Unde mergem?
– Nu ne-am hot`rât \nc`, m`rturisi Rachel. Venim s` te lu`m.
E bine pe la [apte?
Sunase din bibliotec`. Când intr` Craig, ea tocmai punea jos
receptorul.
– Am presupus c` voi g`si aici un exemplar din Pagini aurii
ca s` \ncep s` caut, spuse pe un ton destul de lini[tit ca ea s` se
simt` stânjenit`. Avusese dreptate, se gândi ea, fusese un gest
copil`resc.
– Farringford, dincolo de Freshwater, ar fi un loc bun. Se
\ndrept` spre m`su]a mic`. Acesta este num`rul de telefon.
El o apuc` de deasupra cotului [i o \ntoarse cu fa]a. Fiind pe
tocuri foarte \nalte, ochii ei c`zur` pe gâtul lui [i-i veni un gând
nebun, s`-l s`rute acolo unde ar fi ajuns.
– S-o lu`m de la \nceput? [opti el.
Rachel nu \ndr`zni s`-l priveasc` \n ochi. Se trezi parc` din
somn când el se aplec` s-o s`rute, dându-se \napoi.
– Nu!
El o strânse de mân`.
ADEV~RUL 67

– Trebuie s` clarific`m un lucru. Nu accept s` fiu respins de


fiecare dat` când \ncerc s` m` apropii de tine. Trebuie s` renun]i
la copil`rii [i s` \ncepi s` te por]i ca un adult. Este ceea ce dorea
Charles, \]i aminte[ti?
– Nu mi-a cerut s`-mi [i plac`, bomb`ni ea. Nu pot face ca
tine, abstrac]ie de \mprejur`ri.
– Ai putea, dac` ai \ncerca. Strânsoarea lui devenise
r`ut`cioas`. S-ar putea s` ai re]ineri dar e[ti foarte departe de a
fi frigid`. Crezi c` nu-mi dau seama ce sim]i sub acest „nu m`
atinge“?
– Nu, nu [tii! Respingea ideea cu disperare. Pentru un b`rbat
e altfel.
– Cu siguran]`, spuse el ironic. O femeie poate s` se prefac`.
A[ avea o problem` major` dac` nu te-a[ g`si atr`g`toare din
punct de vedere fizic.
Ridic` o mân` [i \i mângâie u[or obrazul, atingerea f`când-o
s` simt` un fior lung pe [ira spin`rii. |n]epeni când mângâierea
ajunse pe maxilar, dorindu-[i s` nu mai simt` acea dorin]`
irezistibil`.
El \i prinse fa]a cu ambele mâini, ridicând-o pentru a o s`ruta
u[or, f`când-o s` simt` fiori, ca ni[te [ocuri electrice \n toate
extremit`]ile. Se trezi s`rutându-l [i ea, gura ei l`sându-se moale,
invitându-l parc` s` continue, acceptând mângâierea limbii lui.
E[ti pierdut`, auzi ea vocea subcon[tientului, dar n-o lu` \n
seam`. Toat` f`ptura ei era concentrat` asupra senza]iilor
deosebite.
Sutienul costumului de baie era ]inut de dou` \nchiz`tori,
una la ceaf` [i una la spate. Craig le desf`cuse pe amândou`
\nainte ca ea s`-[i fi dat seama ce face. |mbr`cat` doar \n slip [i
68 AMANDA ROY

halat, se sim]i total vulnerabil`. |ncerc` s` se elibereze, dar el o


]inu, mângâindu-i spatele cu o senzualitate care-o f`cu s`
tremure.
– Nu fi bleag`, \i [opti el u[or. Este cel mai firesc lucru din
lume ca eu s` vreau s` te mângâi [i tu s` vrei ca eu s-o fac. E[ti
foarte senzual` [i ar trebui s` accep]i, \n loc s` lup]i. Ai sim]it la
fel ca [i mine \n clipa \n care ne-am privit \n ochi. Recunoa[te.
– Te-am urât, neg` repede. {i te ur`sc \nc`! Las`-m` s` plec,
Craig.
– Nu-i adev`rat. Dac` e ceva ce ur`[ti, atunci ur`[ti faptul c`
eu trezesc \n tine ceva ce Charles n-a reu[it vreodat`.
Pentru a \nchide subiectul, Rachel recunoscu. S`rut`rile lui
Craig, senza]ia creat` de mâinile lui pe trupul ei, toat` esen]a lui
masculin`, dep`[eau tot ce cunoscuse. Era chiar acum pe punc-
tul de a r`spunde chem`rii ce-o trezise el \n ea. Numai c` asta ar
fi condus la ceva pentru care ea nu era \nc` preg`tit`.
– E deja trecut de cinci, spuse repezit. I-am spus mamei c`
trecem s-o lu`m la ora [apte, iar tu trebuie s` faci rezervarea.
El p`ru s` nu aib` inten]ia de a-i r`spunde. Ridic` resemnat
din umeri [i o eliber`. Se aplec` [i ridic` de jos sutienul pe care
i-l \ntinse.
– Data viitoare, spuse sec.
Adunându-[i halatul pe lâng` ea, Rachel se \ndep`rt`. De-acum,
\[i spuse tremurând, trebuia s` fie bine \mbr`cat` \n preajma lui
Craig
Hainele erau unica barier` care-i r`m`sese.
Capitolul 5

A[ezat` \ntr-un parc plin de stejari [i pini, Casa Farringford


era renumit` [i pentru mâncare [i pentru atmosfer`. Unele din-
tre c`r]ile [i mobilele lordului Tennyson erau \nc` \n cl`dire.
–Cred c` aici \[i ]inea \ntrevederile Emily Tennyson, coment`
Caroline la cafea, \n decorul gotic al salonului. Edward Lear,
Arthur Sullivan – chiar [i Prin]ul Consort \n persoan`. Dac` e
adev`rat ce se spune, aceste ziduri ar putea relata o \ntreag`
istorie!
– Ca [i multe altele, \ncuviin]` Laura. {i Apperknowle are o
oarecare istorie. Pasajele subterane ce duc de la pivni]` pe plaj`
se spune c` au fost folosite pentru contraband`.
Cealalt` femeie p`ru interesat`.
– N-am [tiut. So]ul meu vorbea foarte rar despre istoria
familiei.
– Poate c` n-a vrut s` se afle c` \n familie au mai fost [i din-
tre cei care \nc`lcau legea, spuse Craig \ncet. Rachel, nu mi-ai
spus de nici un pasaj secret.
70 AMANDA ROY

– Era blocat de mult` vreme. De[i se poate vedea \nc` unde


era intrarea, dac` [tii unde s` te ui]i. Ie[ea \n spatele unei pivni]e
care s-a pr`bu[it.
– Fascinant! exclam` Caroline. Am s` fac investiga]ii. Cine [tie
ce-au mai f`cut \n trecut cei din familia Lindhurst?
Laura cl`tin` din cap.
– Nu prea multe. Am f`cut câteva studii de când Rachel a
p`truns \n clan. F`cu o pauz`, apoi continu` pe ton de scuz`. Am
crezut c` ar putea constitui subiectul unei c`r]i.
Sprâncenele perfecte ale lui Caroline se ridicar` brusc.
– Scrii?
– Pân` acum, doar pove[ti pentru copii, spuse Laura
amuzat`. Nu m` pot l`uda decât cu trei respingeri la publicare,
ceea ce m-a f`cut s` m` orientez spre alt` pia]`.
– Fantezia copiilor este cea \n care se p`trunde cel mai greu,
recunoscu Caroline. Dar trebuie s` perseverezi dac` a[a sim]i c`
e bine. Ezitarea fu scurt`. Noi nu ne ocup`m de acest domeniu,
dar a[ putea s`-]i spun p`rerea mea. Doar dac` te sim]i \n stare
s` supor]i o critic` obiectiv`.
– Lucrezi \n domeniu? \ntreb` Laura uluit`. O, Doamne, ce-o
fi crezând despre mine? Adic`, [tiu, Craig inten]ioneaz` s` scrie
o carte, dar nu m-am gândit c` [i tu lucrezi \n domeniu. Am vor-
bit doar pentru c`... Chiar nu [tiu. Rachel, de ce naiba n-ai spus?
Rachel o privi uluit`.
– Nici nu m-am gândit. De când scrii pove[ti pentru copii? Nu
mi-ai spus niciodat`.
– Cam de un an. Laura era stânjenit`. Uite, hai s` nu mai
discut`m, vre]i?
Craig interveni, amuzat.
ADEV~RUL 71

– Dac` chiar vrei s` devii scriitoare, trebuie s` folose[ti orice


oportunitate. O critic` obiectiv` se poate dovedi nepre]uit`.
– Poate de asemenea dovedi c` nu sunt bun` de nimic. |[i
\ndrept` privirea spre mama lui. Oricum, nu m` a[tept s` dai
curs ofertei.
– Dac` e[ti slab`, nu ajungi nic`ieri. Po]i s`-mi dai
manuscrisele \n seara asta ca s` m` uit peste ele. Cine [tie? Poate
vom descoperi o alt` Enid Blyton...
– Mergem? \ntreb` Craig. Mai vrea cineva ceva de b`ut?
Nimeni nu \ncuviin]`, dar oferta \[i atinsese scopul de a
schimba subiectul. |n urm`toarele dou`zeci de minute Rachel
nu particip` la conversa]ie. Dezv`luirea fusese un [oc pentru ea.
Nici nu b`nuise aspira]iile ei de a deveni scriitoare. Acum putea
spera doar ca descurajarea mamei sale s` fie f`cut` cu bini[orul
de c`tre Caroline. Oricum, nu putea fi cine [tie ce, dac` lucrarea
ei fusese deja respins` de trei editori.
Plecar` la ora zece. Craig insistase s` conduc` el Mercedesul,
chiar dac` asta \nsemnase s` nu bea decât un pahar de vin \n tim-
pul cinei. Rachel b`nuia c` dac` el proceda astfel, Grayson putea
r`mâne f`r` slujb`, iar Rolls-ul putea fi vândut. N-o deranja \n
mod particular pierderea celui din urm`, dar ar fi luptat pentru
men]inerea lui Grayson. Unde avea s` mai g`seasc` o alt` slujb`
la vârsta lui?
Laura \i pofti pe to]i s` mai bea o cafea \n timp ce ea avea s`
caute manuscrisele cerute de Caroline. De[i mic, apartamentul
ei era frumos [i confortabil. Aranjamentele din vaze cu flori de
prim`var` stârnir` comentarii admirative din partea lui
Caroline.
72 AMANDA ROY

– E ceva ce eu n-a[ putea face niciodat`, coment` ea. Pun


florile \n vaz` [i sper s` fie bine. Lu` teancul de dosare din mâna
Laurei [i le puse \n poal`. S` sper`m c` aranjezi cuvintele la fel
de bine cum faci cu florile!
Pe drumul de \ntoarcere, Rachel nu particip` din nou la
discu]ie. Se a[ezase pe bancheta din spate f`r` nici o ezitare,
l`sând mama [i fiul s` mearg` \n fa]`. De unde st`tea, nu-[i lua
ochii de pe Craig \n oglinda retrovizoare. Nu era sigur` dac` [i
el o vedea. Dup` episodul petrecut \n bibliotec` se sim]ea stân-
jenit` [i nu-i convenea s`-i \ntâlneasc` ochii. Se \ncord` la gân-
dul de a ajunge din nou \n bra]ele lui. Dac` continua cu aceste
atacuri asupra sim]urilor ei, ea se \ndoia c` va fi capabil` s` lupte
\mpotriva lui \nc` [ase luni. Ar fi fost [i mai ru[inos s`-l lase s`
abuzeze de sl`biciunea ei. Trebuia s`-i reziste, indiferent cât avea
s`-i fie de greu.
Imediat ce ajunser`, Caroline \[i anun]` inten]ia de a urca
sus, ca s` profite de rara ocazie de a se culca devreme, dup` cum
spusese. Rachel observ` c` avea manuscrisul cu ea când urca
sc`rile. Nu [tia dac` inten]iona s`-l citeasc` sau \l luase doar ca
pe un paravan. C`sc` pref`cut.
– Cred c` am s` urc. Te las s` hot`r`[ti singur cum o vei dis-
tra mâine pe mama ta.
– Fugi? |ntreb` el când Rachel se \ndrept` spre scar`.
– Merg, \l corect` ea f`r` s` se \ntoarc`. Noapte bun`.
El o prinse \nainte ca ea s` ajung` la prima treapt`, \ntorcând-o
[i obligând-o s`-[i despart` buzele sub ap`sarea s`rutului lui ce
o f`cu s` tremure.
ADEV~RUL 73

– Vise pl`cute, spuse el râzând.


Rachel \ncepu s` urce sc`rile cu genunchii moi. Dac` ar l`sa-o
\n pace, se gândi cu disperare. Dac` ar pleca [i nu s-ar mai
\ntoarce pân` când nu va fi absolut necesar!
{i la ce bun? \ntreb` vocea mic` a ra]iunii. Când va sosi tim-
pul, el va fi aceea[i persoan` – [i ea la fel.
Surprinz`tor, dormi bine, trezindu-se la [apte, \n lumina
soarelui [i cântecul p`s`relelor. Ie[i afar` pe balcon, iar pas`rea
neagr` de pe balustrad` o privi cu un ochi. Ea f`râmi]` un bis-
cuit din cei pe care-i avea mereu \n camer` [i hr`ni pas`rea din
mân` cum o f`cea de când se l`sase frigul. Acum n-avea s` mai
vin` \n fiecare diminea]` pentru c` ap`ruser` alte surse de hran`,
dar iarna avea s` re\nnoiasc` cu siguran]` dependen]a de hran`.
Craig nu se vedea pe lâng` piscin`. Str`lucind \n lumina
soarelui, apa era o real` invita]ie. {i aerul era destul de cald,
chiar la aceast` or`, pentru a o tenta s` sar` \n ap`. De ce s` nu
profite? Mâine putea fi \nnorat [i s` bat` vântul.
Costumul de baie \ntreg, albastru-\nchis, pe care-l alesese era
r`scroit adânc, dar o acoperea destul ca s` se simt` mai \n sigu-
ran]` decât \n costumul pe care-l purtase cu o zi \nainte. |i su-
blinia de asemenea silueta, detaliu pe care \l observ`.
Cu halatul de baie deasupra [i sandalele \n picioare, cobor\
sc`rile [i salut` vesel` trecând prin dreptul u[ii de la buc`t`rie,
unde doamna Brantley [i doamna Johnston, buc`t`reasa, discu-
tau problemele casei – pe lâng` altele – \n fa]a unei ce[ti de ceai,
cum f`ceau de obicei la aceast` or`, \n timp ce Doreen d`dea
instruc]iunile necesare celor dou` ajutoare.
Casa mergea ca un ceasornic, l`sând-o pe Rachel f`r` activi-
tate cu excep]ia meniurilor s`pt`mânale [i verificarea cheltu-
ielilor din timp \n timp. |i spusese lui Craig c` nu se plictisise
74 AMANDA ROY

niciodat` \n via]`, dar min]ise, pentru c` \n ultimele s`pt`mâni


se trezise din depresia cauzat` de moartea lui Charles. Lucrul
\mpreun` cu Craig la cartea pe care acesta inten]iona s-o scrie
avea s-o ajute din multe puncte de vedere.
Sco]ându-[i halatul, se arunc` \n ap`, ie[ind la jum`tatea
piscinei [i dându-[i p`rul de pe fa]`. Ar fi trebuit s`-l lege \nainte,
dar acum era prea târziu.
|not` de câteva ori \n lungul piscinei, mai \ntâi craul, apoi
spate [i termin` cu stilul fluture \nainte de a se opri ca s` se
odihneasc`.
– Frumos, o compliment` Craig de la distan]`. Mi[c`rile
pu]in cam scurte, poate, dup` pauza din timpul iernii, dar cu
pu]in antrenament se \mbun`t`]e[te [i asta.
El avea un slip cum Rachel nu mai v`zuse; l`sa imagina]iei
foarte pu]in de lucru. Ea sim]i c` se \nfierbânt` mai \ntâi, apoi c`
se r`ce[te, independent de temperatura constant`. Un mascul
superb, suplu ca o panter` [i puternic ca un leu – [i la fel de
periculos ca ambele la un loc, \i veni ei \n gând.
– Se poate, r`spunse scurt, e[ti campion mondial?
El râse amuzat.
– Dac` a[ fi fost, a[ fi tras foloase. Nu m` a[teptam s` te v`d
aici cel pu]in \nc` o lun`, dup` ceea ce ai spus s`pt`mâna
trecut`.
– Nu era la fel de cald s`pt`mâna trecut`. Nu voia s` spun`
nimic ce l-ar fi dus cu gândul c` ea era acolo \n speran]a de a-l
vedea pe el. Oricum, apa e \nc`lzit`.
– Era [i s`pt`mâna trecut`, spuse el, privind-o ne\ncrez`tor.
Dac` nu frigul te face s` te \nfiori, m` \ntreb care e cauza?
ADEV~RUL 75

– Nu m` \nfior! r`spunse ea pe un ton prea ascu]it. Nu fi ridicol!


– Atunci, tremuri. Era nemilos. Te ui]i oriunde \n alt` parte
decât la mine. Te tulbur?
– M` dezgu[ti! \i arunc` ea. De ce te-ai mai ostenit s` pui ceva
pe tine?
– Chiar! \[i b`g` degetele pe sub elasticul slipului ca [i cum
ar fi inten]ionat s`-l dezbrace, zâmbind când v`zu gestul speriat
al lui Rachel.
– Nu asta am vrut s` spun!
– Doar s` fii sarcastic`, \i repro[` el. Nu mi se pare stânjeni-
tor s` fac baie \n pielea goal`.
Rachel r`mase unde era când el plonj` \n ap`. O dureau bra]ele
de când se sprijinea de marginea piscinei dar nu-i veni s`-i dea dru-
mul.. Craig trebuie c` [tiuse c` ea era aici, \mbr`case slipul acela
doar ca s-o tachineze pe ea. Sim]i un nod dureros \n stomac – de
parc` fusese lovit`. |ncerc` s` par` senin` când el ie[i la
suprafa]a apei \n fa]a ei.
– Ai putea scoate chestia asta [i s` sim]i pe pielea ta o mostr`
de libertate, spuse foarte serios. Va veni o vreme când vom fi
\mpreun` f`r` ornamente vestimentare [i nu v`d de ce n-am
\ncepe acum.
–|mprejur`rile nu sunt acelea[i, spuse ea printre din]i. Nu fac
baie \n pielea goal`!
– |mprejur`rile sunt ceea ce facem din ele. Acum simt o
nevoie intens` de a face dragoste cu tine. Se apropie, punând
mâinile pe balustrad` \n stânga [i \n dreapta ei, prinzând-o la
mijloc. A[a.
Ea-[i \ntoarse capul \ntr-o parte, \ncercând s` scape de
c`utarea gurii lui, dar \ncercarea se dovedi un exerci]iu inutil.
76 AMANDA ROY

Craig o prinse \n bra]e [i o lipi de el \n timp ce o s`rut`, f`când-o


s` geam` când sim]i c` el era excitat. El era gata de ac]iune [i nu
d`dea semne de jen`, mi[cându-se lipit de ea [i f`când-o s` simt`
fior dup` fior.
Instinctul o \mpingea s`-[i desfac` picioarele [i s` se
lipeasc` de el pentru a nu se mai desp`r]i, dar ra]iunea o f`cu
s`-[i aminteasc` barierele dintre ei. |l s`rut` la rândul ei cu
fervoare, cu dorin]`, \ncol`cindu-[i bra]ele \n jurul gâtului lui
\ntr-o frenezie incontrolabil` de dorin]` cum nu mai sim]ise
vreodat`.
Dispari]ia soarelui \n spatele unui nor o trezi. Suprafa]a
piscinei, lipsit` de lumin`, deveni cenu[ie. |l \mpinse cu o for]`
care-i surprinse pe amândoi [i urc` scara, ie[ind din ap`. Acum
tremura \ntr-adev`r [i nu putea s` se opreasc`. Cum avea s` mai
dea vreodat` ochii cu el dup` acest episod?
Craig nu \ncerc` s-o urm`reasc`. Ea \[i lu` halatul [i porni
spre cas`. Când privi \napoi, \l v`zu \notând cu vitez` de-a lun-
gul piscinei. Era rezultatul furiei, nu trebuia s`-i spun` nimeni. |l
l`sase frustrat dup` ce-l f`cuse s` cread` c` era gata s` mearg`
pân` la cap`t. Inten]ionat sau nu, fusese o purtare reprobabil`.
Capitolul 6

Laura veni la u[a de la intrare. Ar`ta, avu Rachel impresia, de


parc` cineva aprinsese o lamp` \n interiorul ei.
– Haide]i, \i invit` ea. Caroline nu se gr`be[te s` plece dac`
nici voi nu v` gr`bi]i.
– N-avem de ce s` ne gr`bim, o lini[ti Craig cu o ironie pe
care Rachel sper` c` numai ea o observase. E vreo veste bun`?
– Cea mai bun`! r`spunse Laura cu o privire str`lucitoare.
Mama ta crede c` sunt publicabil`. Nu-mi vine s` cred! Dup` o
clip` de ezitare, ad`ug`. Sper c` n-ar spune-o doar de com-
plezen]`, nu?
Râsul lui Craig ]inu loc de orice alt` asigurare.
– Numai dac` nu e un om de caracter. |n privin]a lucrului, e
nemiloas`, a[a cum trebuie s` fie. Crede-m`, dac` nu era cazul,
nu te \ncuraja.
La a[a mam`, a[a fiu, \i veni lui Rachel \n minte. F`cu un efort
s` par` mul]umit` de dragul mamei sale. Asta din urm` merita
toat` aten]ia [i admira]ia.
– E minunat, exclam` ea cu entuziasm exagerat. Un scriitor
\n familie! Cred c` soarta a adus-o pe Caroline aici! Ajunser` \n
78 AMANDA ROY

cap`tul sc`rilor ce duceau la apartament. Craig le l`s` pe ele


\nainte, s` intre \n living. Rachel \l sim]ea aproape \n spatele ei,
chiar dac` el n-o atingea. |[i d`du seama c` \i sim]ea c`ldura
trupului. Deloc surprinz`tor. Dup` mai bine de o or`, ea sim]ea
\nc` urma atingerii degetelor lui pe sân.
Caroline era pe unul dintre cele dou` fotolii comode, relaxat`.
– Bun`, copii, \i \ntâmpin` ea. A]i construit castele frumoase
din nisip?
– N-am avut pl`cerea, spuse ea calm. Am auzit c` te-ai jucat
de-a editorul.
– Cu un scop nobil. Zâmbetul ei era \ndreptat spre Laura.
Pre[colarii de azi sunt mai dispu[i s` povesteasc` despre un
computer magic decât de copacul dorin]elor. Oricum, [tiu c`rei
firme s` m` adresez. Zâmbetul ei seam`n` tare cu al fiului ei.
Sunt \n rela]ii bune cu directorul editorial.
– Vor accepta lucrarea mamei dac` ea se supune cum se
obi[nuie[te? \ntreb` Rachel, regretând imediat comentariul când
v`zu schimbarea de expresie a mamei sale. |mi pare r`u. Nu
inten]ionam s` sune astfel.
–Dac` ai fi avut cea mai mic` idee ce riscuri financiare
implic` lansarea unui nou autor, n-ai mai fi \ntrebat. Nici un edi-
tor nu [i-ar asuma un asemenea risc f`r` a fi sigur de succes,
indiferent cine i-ar cere-o.
– Dar am fost respins` de trei ori, \i reaminti Laura, pierzând
ceva din entuziasmul de pân` atunci. Oricine le-ar fi respins, nu
s-a gândit foarte bine la cât am lucrat.
– Probabil pentru c` nu le-ai trimis unde nu trebuia – sau
poate cei care au citit materialul n-au v`zut ce poten]ial are.
Materialele trimise editorului sunt trimise pentru o nou` evaluare
numai dac` sunt sus]inute de cineva, altfel sunt aruncate.
ADEV~RUL 79

– Dac` te am pe tine de partea mea \nseamn` altceva? \ntreb` Laura.


Caroline ridic` din umeri.
– Ei, da, \n sensul acesta. Am s` cer ca manuscrisele tale s` fie
citite de cineva care s` le evalueze corect. Nu e nimic r`u \n acest
lucru, nu?
– Nu, nu sunt \mpotriv`, spuse Laura redobândindu-[i echili-
brul. |]i sunt foarte recunosc`toare pentru interesul pe care ]i-l
dai. Te-ai fi putut preface c` mi-ai citit pove[tile [i ai fi putut
spune c` nu sunt bune.
Caroline o privi indignat`.
– Cum s` fac asemenea lucru?
– Oricum, felicit`ri, Laura. A[ spune c` e[ti pe cale de a-]i
schimba via]a, zise Craig.
– E rândul t`u acum, r`spunse ea, apoi t`cu stânjenit`. Asta
nu \nseamn` c` nu e[ti deja un scriitor recunoscut, bine\n]eles.
– Jurnalist, o corect` el. Nu e chiar acela[i lucru cu scrierea
unui roman. Trebuie s` dovedesc asta.
– Ai s-o faci, cu siguran]`, interveni Rachel, incapabil` de a se
ab]ine. Cuvântul „e[ec“ nu intr` \n vocabularul t`u!
– |ncerc s` nu intre, \ncuviin]` el f`r` alt` reac]ie decât
sub]ierea buzelor. Cu pu]in ajutor pe unde e nevoie, m` a[tept
s` fac treab` bun`.
Laura \i privi când pe unul când pe altul cu oarecare mirare,
ca [i cum nu era sigur` dac` i se p`rea sau chiar simte animozi-
tate \ntre ei.
– E[ti o adev`rat` figur`, mam`, zise Rachel
– To]i avem secretele noastre, spuse Craig. {i tu ai p`strat
multe lucruri numai pentru tine.
– Cum ar fi c` nu mi-ai spus c` te c`s`tore[ti cu Charles pân`
când nu a fost prea târziu ca s` te pot opri, interveni Laura cu
ironie. Nu c` a[ fi putut face ceva. Erai major`.
80 AMANDA ROY

– Cred c` nu ]ineai foarte mult la cumnatul meu, [opti


Caroline.
– Ca so] al fiicei mele, nu. A profitat de ea.
– N-a f`cut-o, izbucni Rachel cu pumnii strân[i [i obrajii \n
fl`c`ri. Nici unul dintre voi nu [tie mai bine ca mine!
– Evident. Craig p`rea c` nu e impresionat de for]a cu care
negase ea. Oricum, face parte din trecut. Cred c` ar trebui s`
l`s`m trecutul acolo unde este.
– Da, ai dreptate, spuse Laura pe un ton de scuz`. |mi pare
r`u, Rachel. N-ar fi trebuit s` deschid discu]ia despre Charles.
– Bine. |nc` tremurând de nervi, Rachel se a[ez` mai bine. {i
mie \mi pare r`u. Nu trebuia s`-]i stric ziua.
R`maser` pân` la ora cinci. Caroline [i mama ei p`reau s` fi
ajuns la nivel \nalt [i pe plan personal. Rachel se sim]ea ciudat –
asta era casa care f`cea parte din trecutul ei, |ntr-un fel. Dac`
previziunile aveau s` se arate corecte, mama ei avea \nainte o
nou` carier` – incluzând poate [i mutarea de pe insul`. |n cazul
acesta nu avea s` se mai pun` problema ceain`riei pentru viitor.
Nu \ntrev`zuse aceast` posibilitate, dar nu va mai avea cine s` se
\ntoarc`.
Va r`mâne singur`, veni gândul ca o lovitur`.
Pentru prima dat` Apperknowle nu i se mai p`ru primitor ca
pân` atunci. Chiar [i dup` moartea lui Charles, \nsemnase acas`
pentru ea. Acum era doar o cas` pe care ea o \mp`r]ea cu cine-
va. Fiind Lindhurst prin na[tere, Craig avea dreptul deplin, ea
era acolo doar ca s` ofere mijlocul de perpetuare. Nu conta cât
de convins` fusese de ceea ce prev`zuse Charles pentru ea, dar
a[a avea s` se sfâr[easc`.
– M` duc sus s` m` schimb, anun]` Caroline când intrar`.
Presupun c` vom lua cina aici.
ADEV~RUL 81

– Da, confirm` Craig. O cin` lini[tit` de familie.


– Nu suntem o familie! protest` Rachel [i sim]i c` e apucat`
cu putere de bra] [i \ntoars` cu fa]a spre el.
– Dar vom fi, declar` el strâmbându-se. Nu te \ndoi de asta!
– Alegerea \mi apar]ine totu[i, \i reaminti ea, refuzând s` se
lase intimidat` de furia lui. |nc` pot s` m` retrag din \n]elegere.
– {i s` pleci de-aici? El d`du din cap. N-ai s` faci asta. O [tii [i
o [tiu.
– Nu fi atât de sigur! Era prea \nfierbântat` ca s`-i pese ce
spune. Am \nceput s` realizez c` Charles mi-a cerut cam prea
mult!
Amândoi uitaser` de Caroline, care se oprise cu un picior pe
prima treapt` a sc`rii.
– Dac` vre]i s` ]ine]i seama de sfatul meu, spuse pe un ton
ridicat, ar trebui s` merge]i \ntr-un loc mai ferit pentru a v` sp`la
rufele. Doar dac` nu vre]i ca angaja]ii s` fie la curent cu
problemele voastre.
Craig se mi[c` primul.
– Ai dreptate. Biblioteca.
– Nu! Rachel se smulse din strânsoarea lui cu o putere pe
care nu b`nuise c` o are. Nu mai este nimic de spus!
Caroline nu f`cu nici o \ncercare de a o opri când trecu pe
lâng` ea. Rachel urc` scara cu o vitez` care o l`s` f`r` suflu. Craig
n-o urmase, ceea ce o mul]umi. Acum se sim]ea incapabil` s` mai
stea \n fa]a lui.
Urm`toarele dou` ore p`rur` nesfâr[ite. Rachel petrecu
aproape tot acest timp stând pe unul din [ezlongurile din bal-
conul camerei sale pân` când se l`s` r`coarea serii. Se sim]i
pu]in mai bine dup` du[ [i dup` ce-[i schimb` hainele.
|mbr`cat` cu o rochie de un ro[u aprins, cu ruj asortat [i machiaj
82 AMANDA ROY

pentru ochi mai pronun]at decât purta de obicei, se sim]i mai


sigur` pe sine. Ceea ce avea de f`cut acum era s` joace [i ea
teatru, indiferent ce sim]ea de fapt.
Caroline era deja \n sufragerie cu un gin tonic \n mân`.
– M-am servit singur`, spuse lini[tit`, m-am gândit c` n-ai
nimic \mpotriv`.
Rachel ridic` pu]in din umeri.
– Simte-te ca acas`. Ai mai multe drepturi aici decât mine.
– E pu]in cam târziu s`-]i manife[ti acum am`r`ciunea, veni
r`spunsul rece. Ar fi trebuit s`-i spui „nu“ lui Charles când a
deschis subiectul pentru prima dat`. Poate c` n-ai fi mo[tenit tot
atât de mult, dar con[tiin]a ta ar fi fost curat`. T`cu o clip`. Asta
te fr`mânt`, s` \n]eleg?
Rachel \[i mu[c` buza.
– Crezi c` reac]ionez stupid?
– Nu atât stupid cât egocentrist. Mo[tene[ti o parte impor-
tant` orice s-ar \ntâmpla; Craig nu s-ar alege cu nimic dac` tu ai
refuza c`s`toria. Nu c` ar fi \n acord cu socotelile lui Charles, dar
nu asta este problema. Vocea ei deveni mai aspr`. Dar nu pot sta
s` privesc cum \mi jefuie[ti fiul de drepturile sale, Rachel. N-o
merit`.
– Pot s` lupt singur, spuse Craig \ncruntat din pragul u[ii,
unde ap`ruse f`r` s` fie observat de vreauna dintre ele. Mam`,
nu te amesteca, te rog.
– Trebuia s-o spun` cineva, r`spunse Caroline enervat` de
tonul lui. N-ai nevoie de aceast` problem`, Craig. Nu dup` ce ]i
s-a \ntâmplat \n ultimele luni.
– M-am s`turat s` tot aud despre toate câte ]i s-au \ntâmplat
\n aceste ultime luni! spuse Rachel printre din]i.
ADEV~RUL 83

– Nu te-ai s`turat, se \nfurie Craig. Nici n-ai s` te saturi.


– De ce? E ceva de ru[ine?
Ar fi vrut s`-[i retrag` cuvintele, dar era prea târziu.
Tr`s`turile lui deveniser` \ncordate.
– |ntr-un fel, s-ar putea s` ai dreptate, spuse el.
– Nu fi ridicol, spuse Caroline dezgustat`. Doar n-ai vrut s` ]i
se \ntâmple!
– S` nu mai discut`m. Se \ndrept` spre dulapul cu b`uturi,
privind-o pe Rachel. Tu ce bei?
Con[tient` c` mersese prea departe, profit` de moment.
– Sherry, te rog.
Cât timp el turn` b`uturile \n camer` se l`s` o t`cere
ap`s`toare. A[ezat` pe una din canapele, Rachel accept` paharul
\nalt pe care i-l oferi el, f`r` s` ridice ochii mai mult decât pân`
la nivelul c`m`[ii lui maro. Era \mbr`cat cu o pereche de pan-
taloni crem ce-i subliniau silueta. |ncheietura mâinii era fin` [i
p`rul de pe mân` b`tea \n auriu spre deosebire de cel de pe cap.
Oriunde ar fi petrecut aceste ultime luni, nu fusese lipsit de
soare. El se a[ez` pe canapea \n partea opus` mamei sale.
–Ar fi bine s` pleci prin Portsmouth [i s` te duci direct la tren
mâine, spuse el. La ce or` te-ai gândit s` pleci?
– Dup` prânz, la orice or`, r`spunse Caroline. Nu am cine
[tie ce planuri pentru sear`. Tu când aduci Jaguarul?
– {tiu [i eu la fel de bine ca tine. Trebuie s` le dau un telefon.
– Spune-le s` se gr`beasc`. John Murray a a[teptat mai bine
de [ase s`pt`mâni pân` i-au adus piesele de schimb.
Rachel \[i privea paharul \n timp ce ei vorbeau, f`r` s` [tie
cum va fi restul serii dac` nu i se adresau. Poate c` \ntr-un fel o
merita, dar asta nu rezolva nimic.
Caroline rezolv` problema \n locul ei \n urm`toarele clipe. O
privi f`r` urm` de ranchiun`.
84 AMANDA ROY

– Dac` lucrurile vor lua \ntors`tura de care eu sunt sigur`,


mama ta va veni la Londra foarte curând. I-am sugerat s` stea la
mine. Hotelurile pot fi locuri foarte singuratice.
– Chiar e[ti \ncrez`toare? \ntreb` Rachel \n timp ce
sprâncenele lui Caroline deja se ridicaser`.
– Da, sunt. Tu mai ai \nc` \ndoieli?
– Nu, se gr`bi ea s` r`spund`. Sunt sigur` c`-]i cuno[ti bine
meseria.
Caroline râse.
– Nu pot spune c` n-am f`cut niciodat` gre[eli, dar pot s`
spun c` n-am provocat dezastre. Oricum, vom vedea. Cel mai
important este s` rezolva]i voi problema.
– }i-am spus c` nu mai discut`m, morm`i Craig.
– Asta ar \nsemna c` nu-mi fac datoria de p`rinte... drag`,
spuse Caroline pe un ton resemnat. N-am s` mai spun nimic,
dac` asta dore[ti.
|[i ]inu cuvântul \n restul serii. Râzând, glumind, povestind,
reu[i chiar s` dezmor]easc` atmosfera. Rachel reu[i chiar s` nu-[i
mai manifeste antipatia fa]` de ea. Oricum, Caroline avea un
caracter agreabil. Dac` ar fi fost altele \mprejur`rile, ar fi putut
deveni chiar prietene.
Craig p`rea c`-[i scosese din minte toat` povestea. Numai
când \i \ntâlnea privirea, Rachel \[i d`dea seama c` buna lui dis-
pozi]ie era doar de suprafa]`. Mâine, dup` plecarea mamei sale,
el avea s` redeschid` discu]ia, cu siguran]`. Nu putea fi sigur`
nici ce r`spuns \i va da ea. O a[tepta o noapte de fr`mânt`ri.
|n jurul orei unsprezece, Caroline fuse cea care d`du primul
semn de retragere.
–Mâine se anun]` a fi o zi lung`, spuse ea, a[a c` o noapte de
somn bun nu stric`. Rachel o urmase imediat, l`sându-l pe Craig
ADEV~RUL 85

singur. Acesta p`rea s` nu se gr`beasc`. |l l`sar` stând pe un


fotoliu, cu un pahar \n mân` [i dând impresia c` avea s` mai
\ntârzie mult.
Amândou` urcar` scara \n lini[te. Abia când ajunser` pe hol,
unde urmau s` se despart`, Caroline f`cu un comentariu tipic ei.
– Va trebui s` te hot`r`[ti, s` [tii. Lucrurile nu pot fi l`sate astfel.
– |nc` mai avem la dispozi]ie [ase luni f`r` o s`pt`mân`, sau
cam a[a ceva, r`spunse Rachel calm`. C`s`toria va fi valabil`
chiar dac` va fi \ncheiat` \n ultimele ore ale termenului.
– {i inten]ionezi s`-l la[i pe Craig s` fiarb` pân` \n ultimul
moment, nu-i a[a? Caroline d`du din cap. Ce te face s` fii atât de
r`zbun`toare cu el?
– Abia dac`-l cunosc, se r`sti Rachel. Te-ai gr`bi s` te m`ri]i
cu un b`rbat pe care nu-l cuno[ti?
– Ca s` fiu practic`, a[ analiza ce am de câ[tigat.
– Nu vorbesc din punct de vedere practic, ci emo]ional. Nici
m`car nu-mi place!
– Dar e[ti atras` de el, r`spunse Caroline f`r` s` clipeasc`. La
fel cum [i el este atras de tine. Tremur` aerul când v` uita]i unul
la cel`lalt.
– E simpl` animozitate, neg` Rachel [i v`zu gura celeilalte
reducându-se la o linie.
– Totul e f`cut din buc`]ele. O ceart` s`n`toas` ]ine rela]ia
departe de plictiseal`. N-ai s` g`se[ti pe cineva mai bun decât fiul
meu. E un adev`rat b`rbat, nu un tinerel flu[turatic! Poart`-te
cum trebuie cu el [i vei continua s` faci pe coco[ul.
– Nu vreau s` fac pe coco[ul. Rachel deja se \ntorcea s` plece.
Noapte bun`.
– Ca s` spun drept, cred c` nu [tii ce vrei, veni cu
\nc`p`]ânare r`spunsul. Vise pl`cute.
86 AMANDA ROY

|ntreruperea fusese mai mult decât nepoliticoas`, Rachel o


[tia bine, dar Caroline n-avea de ce s` se amestece. Era \nclinat`
\n mod firesc spre partea fiului s`u, dar asta n-avea s` schimbe
hot`rârea lui Rachel. Nu-[i putea permite. Craig fusese ameste-
cat dar pentru bani; ea era cea care avea cel mai mult de pierdut.
Noaptea era frumoas`, doar pu]in` r`coare \n briza de
prim`var`. L`s` u[a balconului deschis` ca s` intre aer proasp`t.
Lumina lunii nu l`sase camera \n \ntuneric total. St`tuse adesea
\ntins` \n pat \n nop]ile cu lun` [i când Charles era lâng` ea.
Chipul lui nu-i mai revenea \n minte cu aceea[i claritate, fiind
\nlocuit de o figur` mai tân`r`, cu tr`s`turi pronun]ate, ochi
cenu[ii [i o gur` batjocoritoare. R`sucindu-se \n pat, \[i aminti
fiecare detaliu al trupului lui – senza]ia atingerii. Nu-i lipsea
actul \n sine cât el, leg`tura emo]ional`. Sim]ea nevoia s` fie
iubit`, s` ofere dragoste – s` se abandoneze. Charles fusese un
amant minunat; atent, tandru, preocupat de pl`cerea [i confor-
tul ei. Craig...
Rachel \[i alung` gândurile, se \ntoarse pe o parte, \[i \nfund`
obrazul \n pern` [i se rug` s` adoarm`. Din imagina]ie nu putea
veni nimic bun. Absolut nimic.
Atingerea mângâietoare a mâinii de pe sânul ei o trezi \ncet.
Nu cum o trezea Charles noaptea, se gândi vis`toare, dar
senza]ia ce cre[tea \n ea nu era vis. |i putea sim]i c`ldura \n
spatele ei, nu prea aproape, dar destul de aproape ca s` simt` c`
era deja excitat. Instinctiv, se lipi de el, auzindu-i respira]ia grea.
Ame]it` \nc` de somn, sim]i mâna plecând de pe sân, [i
mângâindu-i \ntreg trupul [i intrând pe sub c`ma[a de noapte.
Mângâierea de pe picioare \i alert` to]i nervii. N-o mai mângâ-
iase niciodat` astfel – nu-i mai crease vreodat` asemenea
senza]ii minunate. |[i dorea mai mult, mult mai mult. Dragul,
scumpul Charles!
ADEV~RUL 87

Mâna \[i continu` mângâierea, f`când-o s` tremure de


pl`cere, dar numai pentru o clip`. Gemu slab, nu mai tr`ise
vreodat` asemenea momente [i \ncepuse s`-[i aud` pulsul \n
urechi.
– Charles, murmur` uluit`, \ntorcându-se cu fa]a spre el. O,
Charles!
Trupul cald [i puternic se \ncord`. Rachel deveni brusc
con[tient` când sim]urile-i recunoscur` diferen]a. Nu Charles, ci
Craig. Cum nu-[i d`duse seama?
El o prinse cu bra]ul când ea tres`ri [i vru s` se ridice din pat,
ap`sând-o \napoi pe pern` \n timp ce el se ridica \ntr-un cot
deasupra ei.
– Prea târziu pentru retragere. Continu`m de unde am
r`mas.
– Nu! Rachel \l \mpinse cu disperare. Pleac`! Nu te vreau!
– Nu te cred. E[ti chiar acum gata pentru mine, dup` cum
te-ai manifestat!
– Am crezut c` era Charles, protest` ea \n timp ce Craig
zâmbea.
– Po]i s` ]i-o spui ]ie, pentru c` trupul t`u [tia diferen]a.
}i-am sim]it surprinderea – senza]ia de descoperire. Ai stat
lini[tit` pentru c` voiai s` continue. Pentru c` nu te-ai putut
ab]ine s` nu reac]ionezi. {i ajungând pân` aici, nu ne vom opri.
Nu-mi pas` dac` voi pierde toat` noaptea pentru a te face s`
recuno[ti; dar vei merge pân` la cap`t!
Rachel \[i retrase mâna. Era mai mult decât evident c` nu mai
era capabil` s`-l \nl`ture prin for]a ei fizic`. Nu-i mai r`m`sese
decât s` \ncerce s`-l conving`.
– Nu pot fi ca tine. Nu tr`iesc doar clipa, spuse suspinând.
Nu pot, Craig!
88 AMANDA ROY

– Ba da, po]i. El o s`rut` pe gât, f`cându-i pulsul s` se zbat`


ca o pas`re prins` \n curs`. Po]i fi ce vrei s` fie. Uit` orice altce-
va [i concentreaz`-te s`-]i plac` ceea ce avem – ceea ce voi face.
Rachel \[i propuse s`-i reziste, dar era greu s`-[i controleze
reac]iile. Realiz` c` nu va reu[i când el \i acoperi sânii cu s`rut`ri.
C`ma[a ei de noapte avea bretelu]e sub]iri. Craig le cobor\ pe
amândou`, reu[ind s-o dezbrace pân` la talie. Atingerea limbii
lui o aduse \n agonie, sim]ind c` nu mai poate \ndura. El con-
tinu` asaltul tandru asupra sânilor ei, f`când-o s` nu mai lupte
\mpotriva senza]iilor ce o \nv`luiau. Rachel sim]ea c` \l dore[te
pe acest b`rbat mai tare decât \[i dorise orice \n via]`. Nu mai
conta nimic altceva \n acel moment.
|ncepu s`-i [opteasc` numele, s`-l mângâie la rândul ei, s`-i
simt` pielea cald` [i neted`. Voia s`-l simt`, s`-l [tie, \n cele mai
mici detalii.
Cu mângâierile ei, \l f`cu s` gâfâie, s` morm`ie [i s-o apese cu
propria greutate pe pat.
– Nu \nc`, [opti el \ncet. Nu pân` când nici unul din noi nu
va mai putea rezista nici o clip`!
Rachel sim]ea c` acel moment nu era departe pentru ea sub
mângâierile ce-i acopereau tot trupul. Sim]ea c` era \n fl`c`ri, c`
nu mai voia s` a[tepte, dorea la fel ca [i el, totul, tot ceea ce-i
putea face el.
Actul se petrecu firesc, armonios.
Rachel \[i reveni \ncet, devenind con[tient`, mai \ntâi de
greutatea lui care o ap`sa, de c`ldura lui. Capul lui era pe
um`rul ei, \i sim]ea respira]ia cald` pe gât, trupul lui f`când-o s`
simt` c` erau potrivi]i.
– Nu te mi[ca, [opti el când sim]i c` ea \ncearc` s` se
r`suceasc`. Nu \nc`. Vreau s` mai r`mânem \mbr`]i[a]i.
ADEV~RUL 89

Rachel se supuse, dar numai fizic. Mintea-i era cuprins` de


gânduri contradictorii. Ceea ce tocmai se \ntâmplase \ntre ei
acum, crease o multitudine de complica]ii. Dac` nu altceva,
posibilul rezultat al ac]iunii lor trebuia luat \n calcul. O sarcin`
era ultimul lucru care trebuia s` se \ntâmple, nu trebuia s` apar`
prea devreme. Cum va putea \nfrunta pe cineva dac` rezultatul
acestei seri avea s` fie pozitiv?
– Las`-m`, Craig, spuse gr`bit`. Te rog!
El \[i ridic` ochii [i o privi, dar ea nu-i putu vedea bine
expresia.
– Care-i scopul pentru care te mai \mpotrive[ti? Amândoi
[tim c` trebuia s` se \ntâmple. Mai las`-m` câteva minute [i-]i
ar`t c` se va \ntâmpla din nou. Acesta-i efectul pe care-l ai asupra
mea. |i privi buzele. Efectul pe care-l avem unul asupra celuilalt.
Po]i s`-mi spui cu sinceritate c` nu m` mai vrei din nou?
– Nu... te... vreau. Fiecare cuvânt fusese un efort.
– Nici m`car nu te pricepi s` min]i, o dojeni el f`r` r`utate.
Se mi[c` peste ea, zâmbindu-i. Vezi? Mai mult decât preg`tit.
Totdeauna am invidiat femeile pentru c`-[i revin mai repede. O
s`rut` din nou, murmurând pe buzele ei. Nu crede c` mie-mi
trebuie mai mult, vr`jitoare mic`. Nu m` satur de tine!
Rachel uit` s` mai protesteze. |l s`rut` la rândul ei cu foame,
aproape cu s`lb`ticie, \ncol`cindu-[i mâinile [i picioarele \n jurul
lui. O voce interioar` o avertiz`, dar Rachel refuz` s` se gândeasc`
la clipa când avea s` regrete c` se abandonase \n bra]ele lui.
Trebuie c` adormiser` \mbr`]i[a]i, pentru c` atunci când
deschise ochii Rachel v`zu lumin`. Craig era lâng` ea, ]inând-o
de talie. Gura lui p`stra aceea[i fermitate ca atunci când era
treaz, iar ea mângâie gura ce-i d`duse atâta pl`cere \n timpul
nop]ii.
90 AMANDA ROY

Cum avea s` se comporte de-acum? Trebuia s` se


supravegheze, [i când trebuia s`-i \ntâlneasc` ochii, s` nu se
tr`deze. |ncercase s` nu-l iubeasc`, dar \l iubea. Nu mai putea s`
se ascund`. Dar \n privin]a lui Craig, nimic nu se schimbase. |i
demonstrase doar c` voia foarte tare s` preia el conducerea.
Sim]indu-i privirea, ochii cenu[ii se deschiser`. Era perfect
lucid. |i zâmbi. Ridic` mâna ce-i st`tuse pe talia ei [i o mângâie
pe obraz, f`când-o s` spere pu]in.
– Cum te sim]i? \ntreb` [optit.
Cuvintele pe care voia s` le rosteasc` i se oprir` \n gât. N-ar fi
fost cele pe care el ar fi vrut s` le aud`.
– |n nici un caz atât de mul]umit` de mine pe cât te sim]i tu,
[opti ea, totu[i. Ai dovedit cu siguran]` ce b`rbat e[ti!
Zâmbetul lui se schimb` [i privirea-i deveni dur`.
– E ceva. Mâinile-i r`maser` pe loc. |nseamn` c` e o [ans` s`
\ndeplinim ce ne-am propus azi noapte?
– Doar o [ans`, pân` la proba contrarie.
Craig se ridic` \ntr-un cot, privind-o cu hot`râre.
– Dac`-]i \nchipui c` am s` a[tept pân` atunci, mai gânde[te-te.
Dac` nu s-a \ntâmplat azi noapte, are toate [ansele s` se \ntâm-
ple de-acum \nainte. Dac` ai nevoie de suport moral, n-ai decât
s`-]i repe]i \n minte c` o faci pentru Charles!
F`r` s`-[i dea seama c` e goal`, Rachel s`ri din pat [i se duse
la baie.
Capitolul 7

Micul dejun era ceva de care s-ar fi lipsit cu bucurie, dar


absen]a ei de la mas` \n ziua plec`rii lui Caroline n-ar fi fost
scuzabil`. Dac` ar fi pretins c` e bolnav`, ar fi reu[it s-o aduc` la
u[a ei, ceea ce ar fi \nsemnat c` trebuia s` se prefac` [i s` fie
destul de conving`toare.
Se \mbr`c` cu grij` \n pantaloni scur]i galbeni [i o bluz` f`r`
mâneci, având grij` s` fie prima jos. Mama [i fiul ajunser` câteva
minute mai târziu. Expresia lui Craig, ca de obicei, ar`ta foarte
pu]in din ceea ce gândea. Din ceea ce se vedea pe chipul lui,
noaptea trecut` nu existase.
– O zi frumoas` pentru c`l`torie, coment` Caroline ziua
\nsorit`. Când vremea bun` apare atât de devreme, te face s` te
gânde[ti dac` va ]ine pân` \n var`. N-am s` fiu toat` vara \n ]ar`,
plec \n iulie. Arunc` o privire spre Craig. Cred c` sunt pu]ine
[anse s` ai gata prima ciorn` pân` atunci.
– Cred c` ai dreptate, r`spunse acesta calm. Poate va fi gata
pân` când te vei \ntoarce.
92 AMANDA ROY

– E de a[teptat, interveni Caroline, zâmbind [i privind spre


Rachel. Poate [i alte nout`]i?
– Nu se [tie niciodat`, r`spunse Rachel, f`r` s` priveasc` spre
Craig. N-avea decât s` cread` ce dorea. N-o putea sili s` se m`rite
cu el.
Caroline suger` s` fac` o plimbare pe plaj` \nainte de prânz.
Era ultima ocazie de a sim]i nisipul sub t`lpi [i trecându-i prin-
tre degetele de la picioare, spuse amuzat`. |ncercarea lui Rachel
de a se scuza c` are multe telefoane de dat, nu-[i g`si ecou.
Caroline spusese c` diminea]a era prea frumoas` pentru a o
petrece \n cas` [i Rachel cedase.
Caroline era \mbr`cat` deja cu bluz` [i jachet` [i trebui doar
s`-[i schimbe \nc`l]`mintea cu toc. Craig veni \mbr`cat cu pan-
taloni albi [i o bluz` cu mânec` scurt`, \nc`l]at cu sandale de piele.
–Vremea bun` impune \mbr`c`minte u[oar`, coment` el. {i
eu abia a[tept s` simt nisipul sub t`lpi.
Caroline \i arunc` o privire care o f`cu pe Rachel s` se gân-
deasc` dac` nu cumva ceea ce spusese el avea un \n]eles ascuns.
Vede prea multe \n prea pu]ine, se gândi ea hot`rât`.
Porni \naintea lor f`r` s` comenteze. O ciread` de boi se
apropia. Era o vreme când curiozitatea lor o amuza. De data asta
Rachel ridic` mâna spre ei, pentru a-i determina s` se
\ndep`rteze.
– Data viitoare am s`-]i cump`r o cap` coment` Craig amuzat,
\n urma ei. Mai aveau pu]in pân` s` se repead`.
– Sunt blânzi, r`spunse Rachel. Se joac`.
– Cred c` nici nu prea le-a mai r`mas mult de la via]`,
coment` Caroline. Mul]ume[te Cerului c` nu e[ti ca ei, Craig! Se
pare c` n-au r`mas intac]i.
ADEV~RUL 93

– Dac` mi[carea feminist` continu` s` mearg` pe calea pe


care-a apucat, nu va mai fi mare diferen]`, r`spunse el pe acela[i
ton sec. Vom fi emascula]i cu vitez`!
Rachel \[i p`str` privirea \nainte. {tia c` replica lui era \ndrep-
tat` \mpotriva ei, dar se f`cu a nu auzi. Emasculat? Era o glum`.
|ncuiatul u[ii era unica ei ap`rare.
Protejat de briz`, micul golf era destul de primitor pentru
plaj`. Caroline \[i scoase sandalele [i pantalonii [i porni prin
ap`.
Rachel o \nso]i pentru c` nu avea alt` alegere decât s` r`mân`
al`turi de Craig care refuzase s` le \nso]easc`. Craig se a[ezase pe
o piatr`, privindu-le de la distan]`, cu un picior ridicat pe
genunchiul celuilalt, \ntr-o pozi]ie care-o enerv` teribil pe
Rachel.
Cum putea fi atât de lini[tit dup` cele \ntâmplate azi noapte?
|nsemna atât de pu]in pentru el? Bine\n]eles c` fusese cu alte
femei. S` nu fi fost satisf`cut de ea? |ncepu s` rememoreze
momentele petrecute cu el. Reac]ionase ca cineva posedat!
– E[ti foarte t`cut`, coment` Caroline. Te preocup` ceva?
– Nu mai mult decât ieri, min]i ea. Se gândi ce s` spun` ca s`
nu fie legat de Craig. N-ai vorbit nimic de cel`lalt fiu al t`u. |l vezi
des?
– Dac` ]ii seama c` amândoi lucr`m \n acela[i ora[, nu ne
vedem prea mult, r`spunse Caroline aparent netulburat`. El are
via]a lui, eu pe a mea. Ne \ntâlnim la zile mari [i \n vacan]`, mai
lu`m câteodat` masa \mpreun`.
– El... [tie ceva... despre toate acestea?
– Doar c` jum`tate din avere o mo[tene[te Craig, nu mai
mult.
94 AMANDA ROY

– Cum a primit vestea?


Caroline ridic` din umeri.
– Ce te-a[teptai? Ca frate mai mic, a stat ani de zile \n umbra
lui Craig. Cariera lui nu str`luce[te \n ultima vreme, ca [i multe
altele, [i nu prive[te cu indiferen]` excluderea lui de la
mo[tenire. Craig crede c` \l poate ]ine sub control, dar nu se [tie
cum vor evolua lucrurile [i dac` va putea fi sigur de mo[tenire.
Rachel strânse din din]i.
– Craig nu pare de loc lipsit de bani.
– Asta depinde de ceea ce se \n]elege prin bog`]ie. Craig a
muncit pentru fiecare b`nu] pe care l-a câ[tigat [i nu v`d de ce
s-ar a[tepta cineva ca el s` lupte \mpotriva lui Gary cu pre]ul
propriei securit`]i.
– Oricum, n-am nici un motiv s` m` las influen]at` de
problemele lui Gary. Rachel ie[i din ap` [i \[i lu` sandalele. Nu
[tiu care e p`rerea ta, dar mie mi-a ajuns pe ziua de azi. Am
comandat prânzul mai devreme, ca s` ai timp s` ajungi la feribot.
– Abia a[tep]i s` scapi de mine, nu? r`spunse Caroline. N-ai
s`-l descurajezi cu una-cu dou` pe Craig.
Rachel ar fi putut s`-i spun` c` [tia deja, dar se ab]inu.
Orice avea s` se \ntâmple, era problema ei [i a lui Craig – nu
a altcuiva.
El se ridic` \n picioare când le v`zu apropiindu-se. Scoase
chiar dou` batiste cu care ele s`-[i scuture nisipul de pe picioare
\nainte de a se \nc`l]a.
– E bine s` fii preg`tit pentru orice, spuse el când Rachel \i
mul]umi. Ne \ntoarcem?
– Trebuie, se pare, r`spunse mama lui. Un prânz comandat
mai devreme pentru o plecare devreme.
ADEV~RUL 95

Rachel nu se osteni s` se justifice. Prezen]a lui Caroline


complicase mult lucrurile. F`când un scurt calcul, ajunse la con-
cluzia c` avea nevoie de dou` s`pt`mâni ca s` afle cum st`tea;
dac` ciclul ei n-o luase razna din cauza presiunii nervoase. Pân`
când avea s` fie sigur`, nu trebuia s` se gândeasc` prea mult. Nu
era prea u[or, dar nimic din toat` aceast` problem` nu era u[or.
Plecar` to]i trei [i ajunser` curând acas`. Rachel se duse s` se
schimbe cu obi[nuita ei ]inut`, blugi [i o bluz` de bumbac,
gândindu-se \ntre timp c` i-ar face bine s` aib` o ocupa]ie stabil`.
Se \ndoia c` acum Craig va mai apela la ajutorul ei pentru carte.
Dac` se ajungea la asta, solu]ia era s`-[i ofere serviciile mamei
sale, chiar dac` asta din urm` nu s-ar gr`bi s` accepte. Ultimii doi
ani le f`cuser` s` se cam \ndep`rteze una de cealalt`.
B`taia \n u[`, urmat` de imediata apari]ie a lui Craig \n
camer` \nainte de a primi vreaun r`spuns, o f`cur` pe Rachel s`
sar` speriat` de la oglind`. Nu-i venise \n minte s` \ncuie u[a \n
timpul zilei.
– Ai auzit vreodat` de curtoazie? \ntreb` furioas`. Sau e o
vorb` de ocar` \n locul din care vii tu?
El dep`[i atacul cu o u[oar` ridicare din umeri.
– Se pare c` n-aveam ce s` v`d mai mult decât am v`zut deja.
Oricum, dup` ce ne vom c`s`tori vom avea aceea[i camer`.
– Nu ne vom c`s`tori, [uier` ea printre din]i. Nu pân`...
– Pân` când nu va fi absolut necesar? continu` el ce nu spu-
sese ea. Cu siguran]`, acesta trebuie s` fie motivul.
– Unicul, insist` ea, [i \l v`zu din nou ridicând din umeri.
– Nu vreau s` generez nici o discu]ie \n contradictoriu. Am
venit s`-]i spun s` vii [i tu cu noi la Ryde, apoi am putea merge
la Cows s` arunc`m un ochi la b`rci. Dac` vom vinde iahtul, vom
avea nevoie de o evaluare.
96 AMANDA ROY

– Nu putem hot`r\ \nc` vânzarea. A[a \ncât nu v`d sensul.


– Mi-ar pl`cea totu[i s` le v`d. Oricum e mai bine decât s`
pierzi vremea pe-acas`, a[teptându-m` s` m` \ntorc.
Avea dreptate, recunoscu Rachel \n sinea ei.
– Bine, spuse f`r` s` se gândeasc` prea mult. Am s` vin.
– Bine. Nu se mi[case mai mult decât l`]imea u[ii deschise,
r`mânând cu mâna pe clan]`. {i ie[im apoi pentru cin`. Doar noi doi.
– La lumina lumân`rilor, bine\n]eles? coment` ea ironic.
– Ce-ar fi via]a f`r` pu]in romantism? E[ti gata s` cobori?
Prânzul cred c` poate fi servit.
Cu p`rul aranjat [i proasp`t rujat`, n-avea nici un motiv s`
mai \ntârzie. |ncuviin]` scurt [i porni \n urma lui, anticipând o
form` de contact fizic [i sim]ind dezam`gire când acesta nu se
produse. Nimic nu putea fi previzibil la Craig Lindhurst,
\ncepuse ea s` observe.
Plecar` de-acas` la unu [i jum`tate [i traversar` Ryde. Rachel
\[i lu` r`mas bun de la Caroline \n ma[in`, l`sându-l pe Craig s-o
conduc` singur. Dac` aveau s` se mai \ntâlneasc` vreodat` se va
\ntâmpla doar dac` situa]ia \i sc`pa din mân`, se gândi ea \n timp
ce \i privea \ndep`rtându-se. Dac` se \ntâmpla astfel, ea n-ar fi
fost \n stare s`-i interzic` celeilalte accesul \n casa fiului s`u.
Craig se \ntoarse \n urm`toarele zece minute [i se urc` la volanul
Mercedes-ului f`r` s` scoat` o vorb`. Dac` era nervos pentru c`
ea n-o condusese pe mama lui, era treaba lui, \[i zise Rachel. Nu
era dispus` s` fac` concesii.
B`rcile erau ancorate la West Cows, ceea ce \nsemna o
\ntoarcere de la Newport pentru traversarea râului. Lui Rachel
nu-i pl`cea s` treac` pe lâng` \nchisoare. Numai gândul de a fi
\nchis` ani de zile \i d`dea fiori.
ADEV~RUL 97

– Nu prea \n]eleg, spuse el când ea f`cu acest comentariu.


Oricum, e imposibil s` ]i se \ntâmple ]ie – doar dac` nu comi]i
o infrac]iune serioas`. Dac` ai sta mereu cu un cu]it \n mân`,
m-a[ gândi, spuse ironic. Crimele pasionale nu sunt privite cu
simpatie \n aceast` ]ar`.
– Autoap`rare, replic` Rachel.
Craig râse.
– De ce s` te aperi? N-am inten]ia s` te omor.
Toat` conversa]ia era caraghioas`, dar refuza s` schimbe
subiectul.
– Moartea \n locul dezonoarei s-ar putea s` fie un concept
demodat pentru tine, dar unii dintre noi consider` c` merit`!
– Te referi la ultimele evenimente? \ntreb` el, de-a dreptul
amuzat de ast`dat`. E o vorb` care zice: e timpul s` stai pe spate
[i s` tr`ie[ti clipa.
Ochii ei ajunser` imediat pe mâinile lui ce se aflau pe volan,
amintindu-[i cu exactitate ce treziser` \n ea cu o noapte \n urm`.
Nodul din stomac ce ap`ru la gândul repet`rii situa]iei nu avea
leg`tur` cu frica.
– Hai s` abandon`m subiectul, vrei? Vocea lui denota sigu-
ran]` de sine. Ne uit`m la b`rci, lu`m ceaiul pe undeva [i ne
bucur`m câteva ore f`r` s` ne cert`m. Bine?
Fie c` era o m`sur` temporar` sau nu, era o solu]ie de a
petrece restul dup`-amiezii.
Armisti]iul func]ion` bine o vreme. Ar`tându-i lui Craig iahtul
pe care Charles \l iubise atât de mult, ea avu un sentiment stra-
niu. Craig se ar`tase destul de \n]eleg`tor \n privin]a navigatului
\n general, dar \[i manifest` din nou lipsa de interes pentru
\ntreceri.
98 AMANDA ROY

– |n afar` de tenis [i poate squash, sporturile de competi]ie


m` cam las` rece, m`rturisi el. Joc prost cricket [i consider c`
rugby-ul e pentru idio]i.
– Dar fotbalul? \l \ntreb` zâmbind.
– Nu plâng nici dup` acesta. O alerg`tur` f`r` noim`, spuse
calm. Dar tu? {tiu c` \no]i bine, dar e alt sport care-]i stârne[te
interesul?
– Ca tine, recunoscu ea. Tenis [i squash. Charles \[i f`cuse
planuri \nainte s`... N-am vrut s`-l aduc \n discu]ie.
Craig era cu ochii pe o barc` ce tr`gea la mal.
– De ce nu? A fost so]ul t`u.
– Un fapt ce te deranjeaz`, coment` ea.
– Poate. Tonul lui devenise aspru. Gândul c` tu, cu el, f`cea]i
ce am f`cut noi azi noapte...
– N-am f`cut! Dar nu mai putea retrage cuvintele care-i
sc`paser` f`r` s`-[i dea seama. |l v`zu cum o prive[te. Am vrut s`
spun c` n-a fost la fel. Charles nu era... n-a f`cut... Nu mai con-
tinu`, dar obrajii i se \nro[ir` când \l v`zu pe Craig cum o
prive[te pe sub sprânceana-i ridicat`.
– Nu te-a adus niciodat` la un asemenea grad de reac]ie, asta
\ncercai s` spui? Succesul \mi apar]ine.
– Cum?
– Felul \n care ai reac]ionat. Nu erai obi[nuit` s` ajungi la
abandon total – chiar dac` te-ai \mpotrivit la \nceput. S` faci
dragoste cu un tip care arat` ca tat`l t`u \]i ridic` \n minte tot
felul de bariere.
– S` presupun c` te-ai specializat [i \n psihologie? \l ironiz`
ea caustic.
– Nu-mi trebuie o specializare ca s` v`d ce am \naintea
ochilor. Craig o apuc` de umeri, obligând-o s`-l priveasc`. Te-ai
ADEV~RUL 99

m`ritat cu Charles pentru c` reprezenta siguran]a pe care ai


pierdut-o la moartea tat`lui t`u. Cineva pe care s` te bazezi, care
s` aib` grij` de tine. Un fel de dragoste, cu siguran]`.
– Cred c` e ceva mai bine decât s`-l vreau doar pentru banii
lui, reu[i ea s` spun` cu un nod \n gât. Trebuie s` ai dreptate,
nu-i a[a, Craig? Nu po]i accepta c` un b`rbat de [aizeci poate fi
cumva atr`g`tor pentru cineva de vârsta mea, a[a c` trebuie
denigrat. Uite, [i ia aminte. L-am iubit pe Charles cum n-am iubit
pe nimeni altcineva. A[a cum tu [i cei ca tine n-au cum s`
aprecieze!
Ridica tonul pe m`sur` ce se enerva mai tare.
– Pentru tine dragoste este sinonim cu sex, iar tu e[ti foarte
bun \n aceast` privin]`. Pot s`-]i garantez. Numai c` via]a e f`cut`
din mult mai mult decât pl`cere sexual`!
Nu-[i d`du seama dac` sclipirea din ochii lui era de furie sau
de amuzament. Din r`spunsul lui reie[ea cel din urm`.
– Recuno[ti c` ]i-a f`cut pl`cere?
Lipsa de reac]ie o l`s` f`r` vânt \n pânze. |l privi neajutorat`,
incapabil` s`-l mai \nfrunte cum \[i propusese.
– Am s-o iau ca pe un r`spuns afirmativ, spuse el [i o s`rut`,
strecurându-[i degetele prin p`rul ei [i \mpreunându-le la ceafa
ei \ntr-un gest care nu-i permise s` se retrag`.
Protestul ei, atât cât fusese, \ntârziase apari]ia senza]iei de
c`ldur` care o cuprinse peste câteva secunde. Pulsul i se m`rise,
tremurând toat`, amintindu-[i unde puteau duce s`rut`rile lui.
Când era vorba de el, domina]ia pasiunii asupra situa]iei era o
glum`. Nu se putu st`pâni s` nu-i r`spund`. Anticipând pe
jum`tate ceea ce avea s` urmeze, fu uluit` total când el o
\ndep`rt`, [i nu putu decât s`-l priveasc`.
100 AMANDA ROY

– Ajunge, spuse el. Trebuie s` ne uit`m la barc`. Parc` asta f`ceam!


Rachel se sim]i frustrat` [i se gândi c` pentru el conta calcu-
lul veniturilor din mo[tenire mai mult ca orice. {tia foarte bine
pân` unde s` mearg` ca s-o fac` s` joace dup` cum \i cânta el.
Era inutil s` iubeasc` un om ca el, \n condi]iile \n care nu era
capabil s`-i \ntoarc` dragostea. Era mare diferen]` \ntre Craig [i
Charles, era de asemenea mare diferen]` [i \ntre sentimentele ei
fa]` de cei doi. Ajunsese s` iubeasc` [i s` urasc` \n acela[i timp.
Reu[i s` par` sigur` pe sine \n urm`toarea or`. N-avea
\ncotro. Trebuia s`-l lase pe Craig s` ghiceasc` adev`ratele senti-
mente fa]` de el. U[a dormitorului ei avea s` fie \ncuiat` dup` ce
se va duce la culcare [i a[a avea s` r`mân`. |i \ncol]i \n minte
speran]a c` era \ns`rcinat` [i confirmarea \n scurt timp a acestui
fapt avea s`-i ofere scuza necesar` pentru a se retrage din
\n]elegere.
Prin consens tacit, trecur` peste ceai. Craig p`rea hot`rât s`
men]in` atmosfera detensionat` pe drumul de \ntoarcere la
Apperknowle.
– Am sunat mai devreme la garaj [i voi putea merge s`-mi iau
mâine ma[ina. Va trebui s`-mi calc pe inim` [i s`-l rog pe
Grayson s` m` duc` el cu ma[ina pân` acolo. F`cu o pauz` [i
continu` pe ton lini[tit. Te-ai mai gândit s` faci [coala de [oferi?
Rachel ridic` din umeri [i cl`tin` din cap.
– Nu prea. Nu cred c` ar fi o idee rea. Grayson se pare c`-[i
va pierde slujba oricum, dac` proprietatea se duce de râp` [i eu
nu-mi voi putea permite s` am [ofer personal.
Craig conduse \n t`cere câteva minute, cu buzele strânse.
– Nu renun]i, nu? Ce vrei de fapt s` m` faci s` spun?
– Nimic, zise ea cu nep`sare. Credeam c` ai spus deja tot ce
era de spus.
ADEV~RUL 101

Ma[ina mergea prin Brighstone Forest, iar pe drum nu mai


era nimeni. Craig opri ma[ina la marginea drumului, unde
copacii erau foarte de[i, [i r`mase privind prin parbriz, cu o
figur` dur`. Nesigur` de starea lui [i regretând deja c` pornise
ostilit`]ile, Rachel \l privea cu coada ochiului. El \[i d`duse silin]a
s` p`streze atmosfera respirabil`. De ce se sim]ise obligat` s-o
strice?
– Dac` m-a[ fi gândit s` te am acolo, s`-]i rup hainele [i con-
sider c` e bine s`-]i demonstrez ce \nseamn` instinctul animalic
pur, a[ fi f`cut-o, spuse el ap`sat. Dar nu numai sex vreau de la
tine. L-a[ fi putut ob]ine oriunde, pentru numele lui Dumnezeu!
– Crezi c` nu [tiu, se repezi ea cu asprime. Nu-]i dai seama c`
realizez cât de departe sunt de genul de femeie cu care e[ti
obi[nuit? Nu se poate [ti ce [tii tu f`r` prea mult` experien]`, \n
timp ce eu n-am cunoscut decât un singur b`rbat. Nu-]i pot oferi
nivelul de satisfac]ie cu care e[ti obi[nuit.
Craig o privi fix.
– Nu m` ascul]i. Tocmai ]i-am spus c` nu caut doar satisfac]ie
sexual`. Nu \n sensul c` tu nu o oferi. Noaptea trecut` a fost la
fel de bun` pentru mine cum sunt sigur c` fost [i pentru tine.
Ridic` mâna [i \i prinse obrazul, mângâindu-i buzele cu degetul
mare. E[ti o femeie frumoas`, senzual`, dezirabil` [i eu a[ fi un
mare mincinos dac` a[ spune c` asta nu m` influen]eaz`; dar e
mai mult de-atât.
Rachel sim]ea c` tremur` pe din`untru ca o frunz`, st`pânit`
de dorin]a de a se l`sa \n seama emo]iilor [i de a se l`sa \n voia
lui f`r` s` ]in` cont de nimic. Chiar dac` numai o mic` parte din
ea sim]ea astfel, era o parte asupra c`reia nu putea avea nici o
influen]`.
102 AMANDA ROY

– Cum ar fi Apperknowle [i tot ce vine cu el? suger` ea cu


voce aproape sigur`. Nu sunt o proast`, Craig. Tu nici n-ai fi aici
dac` n-ar fi testamentul!
Degetul lui mare se opri. Ap`sarea pe obrazul ei deveni
inten]ionat` [i menit` s-o fac` s` simt` durere. Privirea lui era de
ghea]` [i vocea t`ioas`.
– Perfect adev`rat. N-a[ fi [tiut nici m`car c` exi[ti, exceptând
numele. Pentru c` e[ti atât de sigur` de motivele mele, evident
e o pierdere de timp s` argumentez [i voi face ceea ce mi-am
propus. El \ntoarse capul când ea inten]ion` s` vorbeasc`. Nu te
obosi s`-mi spui c` nu se va \ntâmpla astfel, pentru c` n-am
inten]ia s` accept. I-ai dat cuvântul lui Charles, aminte[te-]i –sau
asta nu mai conteaz` pentru tine?
– Bine\n]eles c` da! Era palid` [i se sim]ea f`r` putere.
– Atunci, \l vei ]ine. {i nu peste [ase luni. Dac` e vreo [ans`
s` fii \ns`rcinat` [i chiar e[ti, legaliz`m imediat. Dac` p`rerea
lumii conteaz` atât de mult pentru tine, putem s` ne c`s`torim
\n alt` parte [i s` p`str`m secretul pân` te vei sim]i \n stare s`-l
faci public. O hârtie oficial` este tot ce ne trebuie. Putem merge
la Portsmouth.
– Opre[te-te! Lui Rachel \i venea greu s` cread` c` el vorbea
serios. Gata!
– Nici nu m` gândesc. M` duc mâine s` aranjez lucrurile
dup` ce iau ma[ina. Po]i merge [i tu dac` vrei, de[i nu e absolut
necesar. Semn`tura ta va fi necesar` doar \n ziua c`s`toriei.
Rachel nu mai putea spune nimic. Era \ngrozit`. N-avea cum s`
fie astfel, bine\n]eles, pentru c` ea nu va permite; dar nici nu-l
putea \nfrunta. S` se c`s`toreasc` cu el sau s` nesocoteasc`
ultima dorin]` a lui Charles – nu putea face alt` alegere. Ceea ce,
de fapt, o l`sa pân` la urm` f`r` posibilitatea de a alege.
ADEV~RUL 103

|n urm`toarele minute, t`cur` amândoi. Ajungând acas`,


Craig conduse spre garaj, punând brusc frân` [i r`mânând cu
ochii pironi]i pe un Porsche ro[u parcat deja acolo. |njur`tura \i
ie[i din gur` o dat` cu aerul pe care-l inspirase.
– Cine e? se sim]i ea obligat` s` \ntrebe.
– Fratele meu, spuse el scurt. Nu-i nevoie s` te \ntrebi ce
caut` aici!
Când ie[ir` din ma[in`, ap`ru Grayson din garaj, cu o cârp`
\n mân`.
– Domnul Lindhurst a sosit acum o or`, confirm` el r`spunsul
lui Craig. A ajuns pe la ora dou`. S` garez Porsche-ul, domnule?
Craig d`du negativ din cap.
– Nu va r`mâne.
Rachel a[tept` pân` ajunser` \n cas` \nainte de a spune ceva.
– Doar nu te a[tep]i s` se urce \n ma[in` [i s` plece \napoi \n
seara asta!
– De ce nu? veni r`spunsul. A venit pe nea[teptate, poate
pleca la fel. Ultimul lucru pe care mi-l doresc e s`-l am pe Gary
\n cârc`!
Ajunseser` \n hol. B`rbatul ce st`tea \n pragul bibliotecii \i
privea cu o expresie trist`. Era alb la fa]` [i al dracului de chipe[,
\mbr`cat \ntr-o c`ma[` ro[ie [i o pereche de pantaloni strân[i pe
[olduri.
– M` a[teptam la un bun venit, m`car din partea ta, frate
drag`! {i dup` ce am c`l`torit cinci ore prin aglomera]ie ca s`
ajung aici! Sclipirea din ochii lui când \[i \ntoarse aten]ia spre
Rachel n-avea nimic comun cu tonul plâng`cios. Bun`, eu sunt
Gary, dac` n-ai ghicit deja. M-am gândit c` era timpul s`-mi
cunosc m`tu[a.
104 AMANDA ROY

Era pentru prima dat` când \[i d`dea seama de rela]ia de


rudenie. Dac` prin c`s`torie era m`tu[a lui Gary, atunci era [i
m`tu[a lui Craig. |i veni s` zâmbeasc`.
– Bun`, Gary, m` bucur s` te v`d.
– M` bucur s` [tiu c` sunt binevenit pentru cineva. Se uit` la
fratele s`u, a c`rui expresie nu era deloc mai relaxat`. |mi pare
r`u dac` nu mi-am ales bine momentul, dar mi-au r`mas câteva
zile libere pân` la sfâr[itul lui aprilie [i m-am gândit s` profit de
vreme. Mama mai e aici?
– {tiai al dracului de bine c` pleca ast`zi, altfel n-ai fi venit, i-o
t`ie Craig.
– Cred c` ai dreptate. Gary nu p`rea deloc jenat. Oricum, dac`
sunt aici, n-am putea m`car o dat` s` nu ne mai juc`m de-a Cain
[i Abel [i s` \ncerc`m s` fim sociabili?
– N-ar fi mai bine s` sta]i amândoi de vorb` \n bibliotec`,
pân` m` ocup eu de ceai? f`cu Rachel o \ncercare diplomatic`,
pân` s` apuce Craig s` spun` ceva. S` zicem zece minute?
– Bine, spuse Craig, f`r` s`-i acorde nici m`car o privire.
Gary se retrase din pragul u[ii când fratele s`u se apropie.
Craig \nchise u[a \n urma lui, l`sând-o pe Rachel s` plece.
Rezolvând problema organiz`rii ceaiului, profit` de ocazie [i fugi
pân` sus ca s`-[i pieptene p`rul.
Constat` c` are cearc`ne, când se uit` \n oglind`. Nu era de
mirare dup` stresul din ultima or`. Era mul]umit` de sosirea lui
Gary. |i oferea timp s` respire lini[tit`. Dac` ea n-avea nimic
\mpotriv`, el va r`mâne o vreme. Avea nevoie de prezen]a lui.
Capitolul 8

Gary p`rea mai pu]in exuberant când Rachel veni \n


bibliotec`.
–Se pare c` e o vizit` pe fug`, spuse prost dispus, am primit
deja ordinul de mar[.
Rachel \l privi repede pe Craig
– E[ti binevenit s` stai cât vrei, Gary. Ar putea trece mult`
vreme pân` s` se mai iveasc` vreo ocazie de a ne cunoa[te. I-am
spus deja doamnei Brantley. |]i va preg`ti o camer` pân` vom
termina ceaiul.
– Bine, mul]umesc. Era evident \ncântat. |i arunc` o privire
fratelui s`u. Acesta avea o figur` \mpietrit`. Cu greu a[ putea
refuza o asemenea invita]ie.
– Nu, veni brusc \ncuviin]area. Sunt sigur c` n-ai putea. V` las
s` v` povesti]i vie]ile.
Rachel sim]i un oarecare regret când el p`r`si camera.
Oricare ar fi fost sursa ne\n]elegerii lor, nu-i ajuta dac` adâncea
ruptura. Pe de alt` parte, se asigur` ea, nu era cazul s` ]in`
partea vreunuia dintre ei.
106 AMANDA ROY

– N-am s` te \ntreb unde vi se intersecteaz` interesele. Este


treaba ta [i a lui Craig. Ceaiul va fi adus imediat. N-ai vrea s` iei
loc [i s`-l a[tept`m?
Zâmbetul lui era menit s` \ncânte.
– De ce nu? {i, apropo, interesele sunt doar de partea lui
Craig. Am venit s`-l felicit – {i s` te cunosc pe tine, bine\n]eles –
\n timp ce el crede c` am venit pentru a-i cere ceva.
– Ce s` ceri? \ntreb` mirat`.
– Suport financiar. F`cu o strâmb`tur` de nemul]umire. N-o
duc prea bine \n prezent, recunosc, dar s`-i cer lui bani ar fi
ultimul lucru la care m-a[ gândi.
Rachel ezit` pu]in \nainte de a formula \ntrebarea.
– N-ai deci nici un resentiment c` Charles l-a numit doar pe
el \n testament?
Gary râse.
– M` rog, nu pot spune c` merg atât de departe ca s` neg, \i
port pu]in` pic`. Era destul ca s` lase ceva la to]i. Nu vreau s`
spun c` includ [i jum`tatea ta de mo[tenire. Tu e[ti mai mult
decât \ndrept`]it` s` mo[tene[ti.
– Mul]umesc. |n glasul lui Rachel era pu]in` ironie. Ai mai
fost vreodat` la Apperknowle?
– N-am fost invitat niciodat`. Se a[ez` comod \n fotoliul
mare, privind evaluator prin camer`. Unchiul Charles [i tat`l
meu s-au \nstr`inat, [tii. Tata a fost un altul care a r`mas pe din
afar`.
– Nu \n totalitate, cu siguran]`.
– Vorbind prin compara]ie. Charles a ob]inut toat`
proprietatea. Tata a primit doar o sum` de bani.
ADEV~RUL 107

– N-ar fi putut cere \n instan]` o \mp`r]eal` mai echitabil`?


– A fost prea mândru. Tradi]ia familiei a favorizat fiul mai
mare. Totdeauna a f`cut-o, probabil totdeauna o va face.
N-o va face, \[i zise Rachel, dac` ea va avea un cuvânt de spus.
To]i copiii ei vor fi trata]i egal – b`ie]i sau fete!
L`s` acest gând \n pace. Ea n-avea \nc` nici m`car un copil!
Gary o privea gânditor.
– E[ti foarte diferit` de ceea ce m` a[teptam, spuse sincer.
Credeam c` e[ti acel gen de femeie dup` care alearg` b`rba]ii
b`trâni.
– Charles nu era b`trân, protest` Rachel pentru a mia oar`.
Dac` vei ar`ta la fel de bine cum ar`ta el la [aizeci de ani, ai s` fii
norocos!
– Dac` voi tr`i pân` la [aizeci de ani. Cel pu]in tu po]i s` iei
via]a de la \nceput – [i s`-]i cau]i un alt so]. Nu trebuie s` te
gânde[ti c` alerg dup` banii t`i, dar m` ofer acum, aici, s` m`
\nsor cu tine!
Era imposibil s` te superi pe el, trase Rachel concluzia, inca-
pabil` s` se ab]in` s` zâmbeasc`. Dup` câte \ndurase cu Craig \n
aceast` dup` amiaz`, era o u[urare s` beneficieze de pu]in umor.
–Chiar dac` nu \nclin s` fiu de acord cu tine, s-ar putea s`-]i
iau \n considerare oferta, r`spunse ea amuzat`. Iat` ceaiul,
spuse, \ntorcându-se spre u[a care se deschisese.
Frumu[ic`, \mbr`cat` \n alb [i negru, Doreen \[i manifest`
din privire interesul pentru noul venit.
– Frumoas`, coment` Gary aprobator dup` plecarea ei, f`r`
s` a[tepte \ns` pân` s` se \nchid` u[a. Trebuie s` spun, mi-ar
pl`cea s` stau aici. Servit ca la carte – cine [i-ar dori mai mult?
Lu` cea[ca pe care i-o \ntinse Rachel [i b`u din ea \nainte de a o
108 AMANDA ROY

a[eza pe mas`. Craig a spus ce planuri are acum c` poate s`


dispun` de timpul s`u? Cred c` s-a gândit s` ia lucrurile mai
u[or dup` cele ce s-au \ntâmplat acolo. V`zând schimbarea ei de
expresie, o privi foarte atent. Nu [tii despre [ederea lui \n
de[ert?
– Nu, recunoscu Rachel. Nu vorbe[te despre activitatea lui.
– Tipul puternic [i t`cut, acesta este fratele meu! A fost luat
prizonier de gheril` [i ]inut ostatic aproape opt luni. Dup` cât se
pare, condi]iile erau foarte dure [i el s-a sim]it foarte r`u. Nici eu
nu [tiu toate detaliile, doar ce am reu[it s` scot de la mama. Ei
doi sunt foarte apropia]i, cred c` ai observat.
– Da. Rachel t`cu pu]in, gândindu-se la cele abia aflate. {i
pân` la urm` cum l-au l`sat s` plece? S-a pl`tit o recompens`?
Gary cl`tin` din cap.
– Se pare c` a evadat. A mers patruzeci de kilometri având
doar o sticl` cu ap`. Trebuie s` fi fost un iad \n c`ldura aceea.
Cred c` trebuie s`-i admiri curajul. Nu era prima dat` când avea
necazuri. Acum doi ani abia a sc`pat dintr-o ambuscad` \n
Beirut. Un risc pe care eu nu mi l-a[ asuma, nu m` deranjeaz` s`
recunosc. Nici un reportaj nu merit` efortul.
– Craig trebuie c` a gândit altfel. Rachel sim]ea c`-i este \nc`
ru[ine. El trecuse prin toate doar ca s` se \ntoarc` acas` la... aces-
tea. Dac` ea ar fi [tiut...
– Se pare c` are o adev`rat` inim` de leu! Comentariul fusese
f`cut cu destul` r`utate. Ar fi nebun s` continue – mai ales c`
n-are nevoie s-o fac`. Norocul s-ar putea s`-l p`r`seasc`.
Mare noroc! se gândi Rachel cu ironie. Opt luni de teroare,
f`r` s` [tie când va fi eliberat, sau dac` va fi eliberat vreodat`,
obligat s` suporte ceea ce ea nici nu putea \n]elege. Asemenea
ADEV~RUL 109

experien]` ar fi distrus un om mai slab. Craig nu supravie]uise


doar fizic, dar \i r`m`sese [i mintea \ntreag`. Asta spunea multe
despre caracterul lui.
{tiind ceea ce [tia acum, nu-l mai putea ur\. Ur` era oricum
un cuvânt nepotrivit pentru ceea ce sim]ea ea. Nu era vina lui c`
nu-i r`spundea cu acelea[i profunde sentimente. Dorind-o a[a
cum era evident, era destul pentru a continua. Puteau face s`
mearg` aceast` c`snicie dac`-[i propuneau. Un copil poate c` ar
fi fost de ajutor. B`rba]ii sunt foarte mândri s` fac` dovada
virilit`]ii lor.
– Mai e[ti aici? \ntreb` Gary curios. Ar`]i de parc` ai fi f`cut o
descoperire s`-]i zguduie sufletul!
Rachel zâmbi [i ridic` pu]in din umeri.
– M` gândeam c` am uitat s` fac ceva, asta-i tot. Mai vrei ceai,
sau vrei s` vezi unde ai s` dormi?
– Nu, mul]umesc [i da, te rog. A[ face un du[ [i m-a[ schimba.
El se ridic` \n picioare o dat` cu ea. Ai s` fii aici la cin`?
Amintindu-[i de inten]ia declarat` a lui Craig, Rachel ezit` s`
promit`. De[i nu p`rea posibil, el putea totu[i s`-[i manifeste
inten]ia de a o scoate la cin` [i dup` ceea ce se \ntâmplase \ntre
ei mai devreme. Avea multe de f`cut \n sensul acesta [i foarte
pu]ine idei cum s` ac]ioneze. Cu cât mai devreme, cu atât mai
bine, hot`r\ ea.
– Da, \ncuviin]`. De obicei mânc`m \n jurul orei opt, dar e[ti
liber s`-]i iei ceva de b`ut dac` ajungi jos \naintea noastr`. Simte-te
ca acas`, Gary.
– Mul]umesc, a[a voi face.
Doamna Brantley f`cuse din nou patul \n camera \n care
dormise Caroline. Rachel \l l`s` pe Gary la u[` [i \i spuse din nou
110 AMANDA ROY

s` se simt` ca acas`. Ezit` o clip` \n fa]a u[ii camerei lui Craig,


\nainte de a bate. Lipsa unui r`spuns o puse pe gânduri. Dac`
era \n`untru [i ignora apelul, putea fi doar din cauz` c` era
sup`rat pe ea [i nu voia s`-i vorbeasc`. Doar dac` nu [tia c` ea
era cea care b`tea. Ceea ce \nsemna c` putea fi \n alt` parte sau
chiar plecase din nou.
Era mai u[or s` lase lucrurile cum erau pentru moment, trase
ea concluzia. Era timp destul pentru a-[i face cunoscut` mai
târziu schimbarea de sentimente.
Ajuns` \n sufragerie, \l g`si pe Gary instalat comod. Acesta \i
privi admirativ silueta frumoas` \mbr`cat` \n rochia vi[inie ce-i
sublinia bine curbele.
– E[ti o bucurie a ochilor, milady! exclam` el.
– A[ vrea s` nu-mi mai spui astfel nici m`car \n glum`. |n ceea
ce m` prive[te, titlul a murit o dat` cu Charles. Sunt doar o
doamn` oarecare.
– Nu prea oarecare, nu se putu el ab]ine s` comenteze. De
fapt, nici nu pot s`-l \nvinov`]esc pe unchiul Charles c` a s`rit
calul. M` \ntreb unde o fi disp`rut Craig. Eu am coborât aproape
acum o or` [i n-am dat de urma lui. Doar n-o fi \n camera lui,
z`când de sup`rare c`-mi ]ii mie companie?
– Nu fi ridicol! Tonul ei fusese mai ascu]it decât inten]ionase;
f`cu un efort ca s`-l mai coboare. S` zac` de sup`rare nu e genul
fratelui t`u. Va fi aici când va considera de cuviin]`.
– St`pânul casei [i toate celelalte – m` rog, jum`tate din cas`,
oricum. O privi decep]ionat. Voi doi ar trebui s` v` c`s`tori]i ca s`
p`stra]i proprietatea \ntreag`. Ceea ce a vrut Charles se va \ntâm-
pla. Fratele meu are norocul dracului! S` aib` toate acestea [i pe
tine pe deasupra! I-a[ face concuren]` dac` a[ avea ceva substan]ial
de oferit. Privirea lui se \ndrept` spre u[`. Vorbeam de lup...
ADEV~RUL 111

Craig n-ar`t` c` ar fi auzit comentariul. |mbr`cat \n pantaloni


\nchi[i la culoare [i pulov`r din material m`t`sos, ar`ta nemaipomenit.
Când \i \ntâlni privirea, Rachel nu putu citi nimic \n ea.
– Am anulat rezervarea, spuse el. Asta [i doreai, nu?
– Cred c` ai spus c` n-aveai program? spuse Gary \nainte ca
ea s` poat` r`spunde. Nu trebuia s` anulezi din cauza unui biet
b`trân ca mine. M-a[ fi sim]it bine [i singur.
– Nu era important. |i venea s`-[i dea un [ut pentru ceea ce
spusese. Nu \ndr`zni s` se mai uite la Craig. Vor mai fi [i alte seri,
se gr`bi s` adauge.
– Multe, \ncuviin]` sec Craig. V`d c` te-ai servit singur, Gary.
Tu ce bei, Rachel?
– Uime[te-m`, \l invit` ea, surprins` imediat de cochet`ria
expresiei folosite. Era prea târziu s` mai repare ceva f`r` s` se
fac` de râs. Zâmbi [i \l v`zu pe Craig ridicând o sprâncean`.
– Cum dore[ti, spuse el.
Gary o v`zu cum ro[e[te [i o privi gânditor.
Rachel sim]i c` aude zgomotul trecerii clipelor. Nu-i p`sa foarte
tare dac` Gary ghicise cum st`teau lucrurile \ntre ea [i Craig. La un
moment dat, dac` putea r`mâne singur` cu Craig, inten]iona s`-i
spun` c` era hot`rât` s` se m`rite cu el, de[i nu atât de repede
cum sugerase el, chiar dac` lucrurile mergeau \n acest sens. Cea
mai dificil` parte era s` g`seasc` o explica]ie pentru hot`rârea ei.
S`-i spun` c` \l iubea, ar complica doar lucrurile pentru c` el nu
avea acelea[i sentimente pentru ea. Era mai bine s`-l lase s` cread`
c` o f`cea pentru Charles. Cel pu]in, pentru moment.
El \i aduse un sherry cu ghea]`. Luând paharul, \i v`zu
privirea care o nemul]umi. Gustând b`utura, constat` c` un
sherry cu ghea]` era altfel, mai bun.
A[ezându-se lâng` ea pe canapea, el b`u din paharul s`u apoi
\[i privi fratele.
112 AMANDA ROY

– Dac` tot vei fi aici pentru cât`va vreme, trebuie s`-]i spun
c` va trebui s`-]i g`se[ti singur preocup`ri pentru cea mai mare
parte a timpului. Rachel [i cu mine vom merge mâine la
Portsmouth ca s` aranj`m ni[te treburi, dup` care a fost de acord
s`-mi dea o mân` de ajutor s`-mi sortez \nsemn`rile.
– |nsemn`ri? Pentru ce?
– Pentru cartea pe care am de gând s-o scriu.
– E adev`rat? Gary p`rea \mp`r]it \ntre deziluzie [i ciud`.
Presupun c` mama se va ocupa de publicarea ei?
– |n condi]iile \n care va \ntruni criteriile ei. {tii c` nu se joac`
atunci când e vorba de judecat` profesional`.
– Da. Tu ai fost totdeauna un profesionist al condeiului. Tu
ai citit vreodat` ceva din ce a scris el?
Rachel scutur` capul.
– M` tem c` nu. N-am avut vreme \n trecut decât s` r`sfoiesc
câte un ziar.
– Ai pierdut. E recunoscut \n toat` lumea. Tulbur`ri [i con-
flicte \n toat` gloria grafic`! Gary b`u o gur` mare de whisky. M`
a[teptam s` v`d de-acum unul din ultimele tale reportaje la loc
de cinste – sau le p`strezi pentru carte?
– Ideea mi-a venit mai de mult, spuse Craig netulburat. Dac`
se materializeaz` ar trebui s` cuprind` nout`]i, cine [tie?
Oricum, avem subiecte mai bune de discutat.
– Mi-am luat libertatea de a-i furniza lui Rachel câteva detalii,
continu` deliberat Gary. A fost impresionat`!
– Tu nu [tii nici un detaliu! Craig devenise dintr-o dat` furios
[i nu f`cu efort s` se st`pâneasc`. Nimeni nu [tie!
Gary nu p`ru impresionat.
– {tiu tot atât cât i-ai spus mamei. {i trebuie s` recunosc, a
fost destul de greu s` scot ceva de la ea. De ce atâta fereal`, nu
ADEV~RUL 113

\n]eleg! E[ti un erou \n toat` regula pentru noi, muritorii de


rând. Pus \n aceea[i situa]ie, eu m-a[ fi dat de partea rebelilor.
– E timpul s` ne a[ez`m la mas`, se gr`bi Rachel s` intervin`,
temându-se s` nu-l ajung` pe Gary pumnul lui Craig. Buc`tarul
ar suferi un [oc dac` i-am l`sa supa s` se r`ceasc`!
– Cum, f`r` gong? \ntreb` Gary amuzat.
– Nici chelner, replic` ea iute. Nu suntem prea sus pe scara
social`.
Strâmb`tura lui \ncuviin]` revenirea la normal.
– {i iute la replic`. Ce combina]ie!
Craig se ridicase \n picioare [i era din nou calm, chiar dac`
\ncle[tarea maxilarelor lui era \nc` evident`.
– Hai s` mânc`m, spuse rece.
|i reveni lui Rachel sarcina de a conduce starea de spirit pe
calea cea bun` \n restul serii ce p`rea interminabil`.
Gary p`rea mul]umit c` fratele s`u \[i ie[ise din fire – p`rea
chiar c` ac]ionase inten]ionat. Dac` teoria lui Craig era bun`, c`
el venise ca s` cear` bani, Gary ratase cu siguran]` ocazia.
Se sim]i u[urat` când \n sfâr[it sosi momentul s` poat` spune
c` e obosit`. Cu oarecare grij`, \i l`s` pe cei doi b`rba]i s`-[i
spun` noapte bun`. Erau amândoi adul]i [i ea nu putea face pe
mediatorul toat` noaptea.
Nu avusese ocazia s` vorbeasc` singur` cu Craig [i acum
sim]ea nevoia s` clarifice lucrurile, ceea ce o va face s` se
fr`mânte toat` noaptea. Doar dac` el nu va veni direct \n camera
ei dup` ce se va fi desp`r]it de fratele s`u. Auzindu-i pa[ii pe hol,
trecând de u[a ei, se hot`r\ s` mearg` ea la el. Nu voia s` lase
lucrurile astfel.
114 AMANDA ROY

B`taia ei \n u[` nu primi r`spuns imediat; trebui s-o repete


\nainte ca el s` vin`. Era deja dezbr`cat [i purta un halat de
m`tase. Dup` goliciunea picioarelor, b`nui c` era gol pe sub
halat.
– Vreau s` vorbesc cu tine, spuse Rachel repede. Doar s`
vorbim, Craig.
– Ce mai este? Deschise larg u[a. Mai bine intr`.
Era prima dat` când intra \n camera lui de când sosise.
Trecuse doar pu]in mai mult de o s`pt`mân`, realiz` ea [ocat`.
S` se \ndr`gosteasc` de un b`rbat \n acest timp scurt era aproape
inadmisibil.
Rezemat cu spatele de tocul u[ii, o privea aproape cinic.
– Ce voiai s` spui?
– Doar c` m-am hot`rât s` dau curs c`s`toriei, \l anun]` ea cu
oarecare siguran]`. |i privi cu aten]ie tr`s`turile \n speran]a c` va
g`si ceva ce [tia c` n-avea s` g`seasc`. Asta vrei, nu?
– Asta dorea Charles, repet` el ce-i spunea mereu ea. Ce te-a
f`cut s` te r`zgânde[ti? Chiar [i dup` amiaz` c`utai o ie[ire.
– Am mai avut timp de gândire de-atunci, pretinse ea. Aveai
dreptate; nu pot tr`i \n trecut. |n orice caz... Nu mai continu` [i
\[i mu[c` buza.
– |n orice caz – ce? Ai de gând s` recuno[ti \n sfâr[it c` acum
m` vrei? Se \ndep`rt` de u[` [i o apuc` de b`rbie ca s-o sileasc`
s`-l priveasc`. Spune-o. Vreau s` te aud cum o spui tare [i clar,
ca s` nu mai fie ne\n]elegeri. Spune-o!
– Te vreau. Vocea-i sun` tare [i ascu]it. {tii deja!
– S` [tiu e una [i s` am confirmarea e altceva. Chipul [i vocea
lui se mai \nmuiaser`. M` bucur c` \n sfâr[it dai dovad` de
maturitate, Rachel. Acum avem un punct de plecare.
ADEV~RUL 115

Ajunse \n bra]ele lui f`r` s` protesteze, dorind ap`sarea


buzelor lui [i posesiva atingere a mâinilor lui. Doar când
s`rut`rile [i mângâierile \ncepur` s` se accelereze ea se retrase
din bra]ele lui.
– Nu cred c` ar trebui s` mai continu`m, Craig. Nu pân`
dup` c`s`torie.
– Va fi doar peste câteva zile. Ce importan]` mai are? Tonul
lui devenise din nou aspru. Dac` nu erai preg`tit` s` r`spunzi
dorin]ei, ar fi trebuit s` stai la distan]`. Nu am dispozi]ie pentru
tachin`ri!
Rachel se \ncord`, apoi \ncerc` s` se relaxeze.
– Nu te tachinez, neg` ea. N-a[ fi procedat astfel, nu dup`
ceea ce ai \ndurat!
El r`mase nemi[cat [i chipul \i \mpietri.
– Nu sunt sigur ce ]i-a spus Gary, dar ultimul lucru pe care-l
doresc e consolarea.
– Nu aceasta mi-a fost inten]ia, protest` ea. Crede-m`, Craig!
Ea-l apuc` de bra] când el se \ntoarse, cu o putere dat` de dispe-
rare. Am venit pentru c` voiam s`-]i spun c` m-am r`zgândit, asta-i
tot. Dac` planul meu era s` te consolez, ]i-a[ fi demonstrat-o.
El o studie câteva clipe, apoi \ncuviin]`.
– Bine, te cred. Dar n-am nevoie de simpatie.
– Dar de empatie? \ntreb` ea [optit. A[ vrea m`car s` \n]eleg
cum a fost acolo. Nu i-ai spus totul mamei tale, a[a e?
– I-am spus cât trebuia s` [tie. {i \ncerc s` uit restul, dac` am
s` fiu \n stare.
– Dar po]i? insist` Rachel. Crezi c` te ajut` dac` ]ii totul \nchis
\n tine? Poate c` Gary a avut dreptate când ]i-a sugerat s` pui
totul pe hârtie.
116 AMANDA ROY

– Poate c` amândoi ar trebui s` fi]i parteneri \n psihologie.


N-am nevoie s` vorbesc despre asta [i oricum n-am nevoie de
sfatul cuiva care abia a ie[it din scutece. Clar?
Rachel sim]i un cu]it \n inim`.
– Ca un cristal, r`spunse pe un ton la fel de dur. Te las.
El o prinse când trecu pe lâng` el, ]inând-o strâns când
\ncerc` s` se elibereze. Privirea lui era plin` de regret.
– N-am vrut, \mi pare r`u.
– N-am vrut s` m` bag \n sufletul t`u. Ai dreptul la intimitate,
spuse ea, privindu-l nesigur`.
– Pe de alt` parte, zâmbi el scurt, s-ar putea s` ai dreptate c`
]in totul \nchis \n mine. Cam [tii despre ce este vorba. Am fost
]inut \n mai multe lag`re. Când m` mutau dintr-unul \n altul, m`
transportau legat de gât [i de glezne cu lan]uri, ca pe sclavi, legat
\n urma unui cal. N-am r`bdat de foame – o dat` ce organismul
s-a obi[nuit cu hrana pe care n-a[ fi dat-o nici unui câine
vagabond – nici de sete, prea mult. Aveau nevoie s` m` ]in` \n
form` fizic` bun`. Mort, n-a[ mai fi avut nici o valoare.
Rachel asculta \n t`cere, atent` [i dornic` s` afle cât mai mult.
– Degradarea a fost cea mai grea, continu` el. |n zdren]e, f`r`
permisiunea de a m` sp`la – mirosindu-mi propria mizerie! Ei
erau obi[nui]i, deci [i eu puteam tr`i astfel.
– Te-au... torturat? [opti Rachel.
– Numai mental. Ne[tiind când sau dac` tortura e suficient de
dur`. A[ fi fost \nc` acolo dac` n-ar fi fost neglijen]i. Sau \nc`
acolo dar mort. Cred c` \ncepuser` s`-[i dea seama c` nu valo-
ram atât de mult pe cât se a[teptaser`. Oricum, cam asta-i tot.
Sunt aici, \ntreg la minte [i totul s-a sfâr[it cu bine.
ADEV~RUL 117

– Te sim]i mai bine c` ai spus ce s-a \ntâmplat?


– Nu pot spune c` da, dar nici nu pot spune c` m` simt mai
r`u. Cel mai bine ar fi s` uit`m amândoi.
Nu-i spusese totul. Rachel era sigur`, probabil n-avea s-o fac` vreo-
dat`. Avea dreptate; trebuie, dac` nu uitat, m`car l`sat deoparte.
– Mai bine te-ai duce la culcare. Mâine pornim de diminea]`
spre Portsmouth [i voi putea lua Jaguarul dup` amiaz`.
Nu putea s`-l contrazic`. Tot ceea ce aveau de f`cut mâine era
preg`tirea pentru c`s`torie. Actele nu trebuiau folosite imediat.
Nu mai voia s`-l p`r`seasc`, dar nu-i putea spune.
– Am ajuns pân` la urm` s` ne \n]elegem, zâmbi el. S`rutul
lui fu rece [i rapid. Prea rapid. Pe mâine diminea]`.
Rachel ajunse dincolo de u[` \nainte de a expira. |[i ]inuse
respira]ia ca s` nu-i spun` ce sim]ea pentru el. Era prea devreme.
Mult prea devreme. Ar fi putut crede c` e tot simpatie.
Faptul c` Gary era prin preajm` n-avea s` \mbun`t`]easc`
lucrurile, \n]elesese ea, dar nu-i putea spune s` plece. Putea fi la
fel de bine s`-i spun` adev`rul. Oricum avea s` afle mai devreme
sau mai târziu. Dar nu [i partea cu copilul, bine\n]eles. Asta era
de sperat s` par` o consecin]` fireasc` a c`s`toriei.

Gary se sim]ea evident bine la micul dejun. |notase diminea]a


devreme, dup` cum spusese, [i \i f`cuse mare pl`cere.
– Cred c` am s` fac un tur al insulei cu ma[ina, cât ve]i fi pleca]i,
anun]` el. Cred c` merit` v`zut`. Când crede]i c` v` ve]i \ntoarce?
– Depinde cât dureaz`, r`spunse Craig.
– Bine, ne vedem la prânz, dac` nu mai devreme. P`rea chiar
vesel. Am de gând s` m` bucur de aceast` scurt` vacan]`. E
prima dup` multe luni! Voi nici nu [ti]i cât sunte]i de noroco[i
c` nu v` obose[te rutina.
118 AMANDA ROY

– O, cred c` [tim, replic` fratele lui f`r` s` ridice tonul. Sunt


de acord cu tine, profit` cât po]i de timpul liber.
– Vrei s` spui c` s-ar putea s` fie ultima mea [ans`? N-ai
spus-o, dar a[a ai gândit, nu? \ntreb` privind spre Rachel. Doar
n-ai s`-]i retragi invita]ia, m`tu[` scump`?
– Dac` ai s`-mi mai spui astfel, da, r`spunse ea nemul]umit`
c` Gary o amestecase astfel \n discu]ie.
El \[i puse mâna pe inim`, \ntr-un gest de exagerat` sinceritate.
– Niciodat`, jur pe via]a mea!
Craig nu f`cu nici un comentariu. Orice \ncercare ar fi fost o
pierdere inutil` de timp, \n]elese Rachel din atitudinea lui. Gary
nu p`rea deloc dispus s`-[i schimbe comportamentul [i Rachel
nu g`si imediat o ie[ire. Trebuia s` se poat` amâna discu]ia pen-
tru alt` dat`, când problemele lor aveau s` fie rezolvate.
|n mod \n]elept, Gary se ab]inu s` mai fac` referire la vizite
viitoare. |mbr`cat \n pantaloni bleu [i hain` peste o c`ma[`
imprimat`, el ie[i s`-i conduc` la ora nou`.
– De parc` ar fi st`pânul casei, coment` Craig sec, \n timp ce
ma[ina se \ndep`rta. A[ dori s` nu-l invi]i s` mai vin`, dac` nu te
superi. Rachel avu o ezitare, apoi \ntreb`:
– De ce acest antagonism \ntre voi? |mi dau seama c` tem-
peramentul t`u e total diferit, dar mai sunt multe altele.
– |n via]a lui Gary nu exist` decât o singur` persoan` impor-
tant`, veni r`spunsul concis. Când se ostene[te vreodat` s-o
caute pe mama, o face doar dac` vrea ceva.
– Ea \l caut`?
– Când poate. Are o via]` destul de ocupat`.
Rachel \[i putea imagina. Nici Caroline nu era genul prea
grijuliu. Cu toate acestea, e unicul t`u frate.
ADEV~RUL 119

–{i se presupune c` sângele trebuie s` fie mai gros ca apa?


Asta nu \nseamn` nimic. |]i alegi prietenii dup` respect [i
\n]elegere mutual`, de ce trebuie s` te sim]i la fel de legat de cei
care n-au f`cut nimic s` merite asta, doar pentru c` sunt rude?
Gary n-ar mi[ca un deget dac` eu a[ putea muri mâine. Nu, e
gre[it. |n \mprejur`rile actuale, el se a[teapt` doar s` fie
urm`torul \n linie care s` preia tot. T`cu o vreme. Gânde[te-te
cum ar fi ca eu s` nu cer partea de mo[tenire din testament \n
eventualitatea c` a[ muri \nainte de \ndeplinirea clauzei.
Erau deja departe [i se \ndreptau spre Brighstone pentru a
ajunge la Portsmouth pe drumul prin Shorwell. Marea [i cerul se
întâlneau la orizont \n partea dreapt`.
– Cred, \ncepu Rachel cu tact, ar fi de competen]a tribunalu-
lui s` decid`. Legile sunt stricte cu privire la drepturi [i
mo[tenire, nu?
– Da, [i vânzarea se impune doar dac` refuz`m s` ducem la
\ndeplinire condi]iile. Cred c` ar fi o [ans` pentru Gary s` fie
considerat ca mo[tenitor de drept, ca unic supravie]uitor
Lindhurst prin na[tere.
Rachel se \ntoarse s`-l priveasc`.
– Crezi c` ar ajunge atât de departe?
– Sau dac` s-ar gândi s`-mi pun` o bomb`? \ntreb` Craig,
zâmbind. S-ar putea s` nu fim departe de adev`r, dar mai bine s`
nu fim paranoici! |n orice caz, el habar n-are de condi]iile
testamentului.
– Adev`rat, spuse Rachel [i râse. Nici nu cred c` \[i \nchipuie
aceste posibilit`]i. Nu e genul.
Craig o privi printre gene.
120 AMANDA ROY

– |]i place, nu?


Era greu de r`spuns la o asemenea \ntrebare. Se gândi cum
s` fac`.
– Nu pot spune c`-mi displace cineva pe care abia dac`-l
cunosc. S-a purtat destul de frumos fa]` de mine pân` acum.
– Bine, fire[te. Orice b`rbat ar fi impresionat.
– Nu cred, \]i aminte[ti cât de impresionat ai fost când ne-am
\ntâlnit prima dat`?
– O, am fost. De data asta zâmbetul \i era mai larg. Doar c`
\mprejur`rile m-au \mpiedicat s` m` exprim. Dac` a[ fi [tiut cât
de departe vor ajunge lucrurile \ntre noi, te-a[ fi v`zut \ntr-o alt`
lumin`. Nu prea m-ai ajutat cu atitudinea ta distant`.
– Autoap`rare, pretinse Rachel. Cum crezi c` m-am sim]it,
[tiind ceea ce trebuia s`-]i spun – tu fiind un str`in?
– Nefiind femeie, \mi vine greu s`-mi imaginez, \ncuviin]` el.
Avem vederi diferite. Tot ce-am sim]it când am aflat a fost c`
stelele mele trebuie s` fie \n ascensiune. Câ]i b`rba]i se trezesc
dintr-o dat` cu o nevast` frumoas` [i cu avere? Dac` te a[teptai
s` refuz, te \n[elai amarnic.
– Nu m` a[teptam, recunoscu ea. Nu prea. Ca s` fiu cinstit`,
nu [tiu ce speram mai mult. Era important pentru mine s`-mi ]in
cuvântul fa]` de Charles, bine\n]eles, dar...
– Hai s` uit`m de cuvântul dat lui Charles, vrei? Tonul lui era
acela[i, nimic nu se vedea pe chipul lui. Acum suntem doar noi
doi.
Poate trei dac` indulgen]a acelei nop]i se dovede[te a avea
rezultate pozitive, se gândi ea. S-ar bucura s` fie sigur`.
Capitolul 9

Catamaranul ce traversa spre Porthmouth se dovedi a fi [i


rapid [i confortabil. Combinat cu proximitatea liniei de acostare
de pe insula mare, Craig observ` c` nici chiar mutarea b`rcii la
Londra nu p`rea o propunere nerezonabil`.
Era cu greu un lucru pe care l-ar fi acceptat \n condi]ii
normale, reflect` Rachel cu oarecare triste]e. Activitatea lui
jurnalistic` desf`[urat` \n toat` lumea \l modificase. Doar dac`
\ntr-adev`r primul s`u roman avea s` prind` via]` s-ar fi putut ca
el s` decid` o schimbare radical` a stilului s`u de via]` pe termen
lung. Ei nu-i r`mânea decât s` spere.
Ob]inerea actelor pentru c`s`torie nu se dovedi a fi o
problem`. Rachel descoperi c` exista posibilitatea de a \ncheia
c`s`toria [i peste o zi. Nu [tiu dac` era cazul s` se simt` u[urat`
când Craig nu f`cu nici o propunere de a profita de aceast`
oportunitate.
122 AMANDA ROY

– Po]i sta lini[tit` cel pu]in \nc` trei s`pt`mâni, spuse el cu


pu]in` ironie când ie[ir` de la biroul ofi]erului st`rii civile.
Certificatul nu poate fi emis dac` anun]ul c`s`toriei nu va fi afi[at
public aceast` perioad` de timp.
– Vrei s` spui c` numele noastre vor fi f`cute publice? \ntreb`
Rachel uimit`.
– Doar pentru cei interesa]i, ceea ce nu \nseamn` mult` lume.
De-aceea am venit aici [i nu ne-am dus la Newport, dac` ai uitat.
– N-am uitat. F`cu un gest de nemul]umire. Dar nu suport
gândul c` dau na[tere la bârfe.
– Oamenii vorbesc despre orice, spuse Craig ridicând din
umeri. Va trebui s` te obi[nuie[ti.
Era ceva cu care s-ar fi putut obi[nui dac` ar fi avut ca sprijin
dragostea lui, veni gândul neconsolator. Numai c` n-o avea, nici
nu p`rea c` o va avea [i trebuia s` se \nve]e s` accepte [i asta.
Luar` prânzul \nainte de a porni \napoi cu barca spre Ryde.
Pentru c` nu avea cine s` conduc` Mercedesul, trebuiau s` se
\ntoarc` acas` \nainte ca Craig s` poat` pleca s` aduc` Jaguarul.
Ajungând acas` \n jurul orei dou` aflar` c` Gary luase Rolls-ul
cu Grayson cu tot ca s` fac` turul insulei.
– Tipic, spuse Craig furios. Al dracului de tipic! Asta a pus
capac... S` plece imediat ce se \ntoarce!
– Nu-i po]i spune s` plece, protest` Rachel. Nu dup` ce eu i-am
spus c` poate s` r`mân`. E clar c` nu s-a gândit c` ai nevoie de
transport. Ai putea chema un taxi.
– Al naibii s` fiu dac` o voi face! Se uit` urât la ea. }i-a trecut
cumva prin minte c` s-ar putea s` te vâneze pe tine pentru un
mic ajutor financiar?
Rachel \l privi uimit`.
ADEV~RUL 123

– Cum ai putut s` gânde[ti astfel? Pân` ieri nici nu m-a cunoscut!


– Crezi c` asta l-ar opri? E capabil s` recunoasc` imediat un
fraier.
– Mul]umesc! pufni ea.
– N-a fost o insult`, spuse el mai potolit. N-ai s` po]i s`-l
refuzi când o s` vin` s` se milogeasc`.
– Ceea ce tu n-ai face, bine\n]eles. L-ai l`sa \ntâi s` r`mân`
f`r` un chior, nu?
– Dac` ar fi f`r` un ban \n buzunar n-ar mai conduce un
Porsche. Cu Gary totul este nesigur, totdeauna a fost astfel. Se
consider` \ndrept`]it s` cear` mo[tenire [i nu-i pas` ce mijloace
folose[te pentru a o ob]ine. Cu cât vei \ncepe mai curând s` vezi
prin farmecul lui, cu atât mai bine!
– Am s`-l judec dup` ce voi avea dovezi ale inten]iilor sale,
spuse ea cu \nc`p`]ânare. {tia el bine când a zis Cain [i Abel.
Chiar \l ur`[ti, nu?
– Ai \n]eles gre[it. Totu[i... departe de mine gândul de a-]i
influen]a p`rerile.
Erau \n bibliotec`. Rachel \[i mu[c` buza \n timp ce se el
ridica de pe canapeaua pe care se trântise cu câteva minute mai
devreme. Ea nu voia s` lase lucrurile a[a cum erau.
– A[a e, abia dac`-l cunosc, spuse pe un ton calm, dar, dac`
se ajunge la asta, nici pe tine nu te cunosc prea bine. Sprânceana
lui Craig se ridic` [i el o privi cu ciud` iar ea continu` pe ton
ascu]it. Asta nu conteaz`!
– |n urm`toarele s`pt`mâni ne vom cunoa[te mult mai bine,
doar nu vrei s` pui \n pericol aceast` rela]ie, nu?
De data asta Rachel fu cea care ridic` din umeri.
124 AMANDA ROY

– Nu v`d cum prezen]a lui Gary ar influen]a ceva – mai ales


c` nu va r`mâne mai mult de câteva zile.
– |ncurajat, va fi aici mereu, replic` el nemul]umit. Nu te pot
face s` vezi lucrurile la fel ca mine, dar pot s`-i fac via]a destul de
incomod` dac` r`mâne. {i asta \]i promit!
– De ce? izbucni ea. Ce-a f`cut de e[ti atât de neiert`tor cu
el?
– Asta, r`spunse el, este problema mea [i a lui.
– Dar se pare c` e numai a ta, insist` Rachel. Chiar te admir`
pentru felul cum ai sc`pat.
Craig râse.
– Poate c` a apreciat ac]iunea. Pe mine n-a dat niciodat` doi
bani. F`cu un gest de resemnare. Am s` merg mâine dup`
ma[in`.
– Dac` eu a[ fi putut conduce, nu s-ar fi \ntâmplat nimic,
murmur` Rachel.
– Poate c` ar mai fi u[urat lucrurile, adev`rat, dar tot nu l-ar
fi scuzat pe Gary. Craig r`mase cu ochii pe ea, studiind-o, expre-
sia lui schimbându-se \ncet. A[ vrea s` fac o baie, anun]` pe
nea[teptate. |n mare, de preferin]`. Ai chef?
– Apa va fi rece, adic` foarte rece!
– Doar la \nceput. Soarele este destul de fierbinte. Privirea lui
era provocatoare. E bun` pentru circula]ie.
– Bine. |ncuviin]ase f`r` s` se gândeasc`, dar n-avea de gând
s` dea \napoi. |n orice caz, era mai bine dac` Craig era plecat \n
timpul cât venea Gary \napoi. Cinci minute?
– {i zece, spuse el. Trebuie s` sun la garaj [i s`-i anun]
schimbarea planului. Nu vreau ca Jaguarul s` stea afar` toat`
noaptea.
ADEV~RUL 125

Rachel \l l`s` [i plec` sus. Chiar [i pe un soare arz`tor, gândul


la apa rece a m`rii o f`cu s` se \nfioare. E prea târziu acum s` te
r`zgânde[ti, \[i zise nemul]umit`. Dac` Craig putea intra \n apa
m`rii, putea [i ea la fel de bine.
|mbr`c` un costum de baie \ntreg, f`r` bretele, negru cu tur-
coaz, [i \[i puse un halat deasupra. Cu un prosop sub bra], ie[i
s`-l caute pe Craig care tocmai ie[ea din camera lui. El o privi cu
o expresie pe care ei \i veni greu s-o aprecieze.
– Min]ile luminate gândesc la fel, coment` el. Ar`]i foarte
sportiv`!
– M` simt f`r` tragere de inim`, recunoscu ea. Nu [tiu ce mi-a
venit s` accept.
– Te-am convins eu. Hai s` mergem.
Ajunser` la plaj` pu]in dup` ora trei. Rachel era mul]umit` s`
vad` ca m`car apa era calm`. Foarte con[tient` de seminuditatea
lui Craig, Rachel \[i scoase halatul cu stânjeneal`. |[i legase p`rul
\ntr-o coad` de cal. Preluând ini]iativa, se arunc` \n apa m`rii
\nainte de a sim]i prea bine cât era de rece.
Era destul de rece, dar nu pe cât crezuse. Sau sângele ei
fusese deja \nfierbântat, se gândi ea, \ncepând s` \noate repede
cu inten]ia de a m`ri distan]a \ntre ea [i b`rbatul pe care-l l`sase
pe plaj`.
Luase ceva avans \nainte ca el s` porneasc` \n urm`rirea ei. |l
putu vedea cu coada ochiului când \ntoarse capul ca s` ia aer,
bra]ele lui puternice \mpr`[tiind stropi de ap` [i f`când valuri.
Lipsit` de antrenament, \ncepu deja s` simt` oboseala. Prea mult
efort f`cut prea repede, se gândi. Trebuia s` se \ntoarc`, fie c`-i
pl`cea, fie c` nu.
126 AMANDA ROY

Crampa muscular` din coaps` o lu` prin surprindere; se


zb`tu, se scufund` [i ie[i din nou la suprafa]` scuipând apa
s`rat` [i intrând \n panic` din cauza durerii ascu]ite.
– Maseaz`-l, spuse Craig calm, apucând-o zdrav`n [i ]inând-o
pe spate. Tonul lui o f`cu s` se calmeze imediat. Se supuse
\ndemnului lui [i sc`p` \n sfâr[it de durere. Craig continua s-o
]in` strâns, cu capul pe pieptul lui. Ea sim]i nevoia s` se \ntoarc`
[i s` se aga]e de el.
– Acum e bine? o \ntreb`.
– Da, mul]umesc.
– U[or, o sf`tui el. Suntem destul de departe.
Erau \ntr-adev`r destul de departe de ]`rm. Ea-[i d`du pe
spate p`rul ud cu o mân` pe care o sim]ea ca de plumb. Fusese o
prostie din partea ei s` se aventureze astfel, nu era nevoie s` i-o
spun` cineva. Dac` ar fi fost singur`, ar fi putut fi ultima dat`
când ar fi \notat.
– Tot ce ai de f`cut e s` faci pluta [i s`-]i masezi piciorul,
spuse Craig, privind-o atent. Te descurci sau te duc eu?
– M` descurc, nu m` mai doare.
Durerea putea reap`rea, [tia bine, dar nu avea de ce s` se
team`. Craig era lâng` ea [i o putea ajuta s` ajung` la ]`rm.
Numai c` avea s` mai dureze.
Dur` mai mult decât crezuse, pentru c` trebuise s` se mai
opreasc` câteva minute. |[i sim]ea piciorul amor]it când ajunse
pe nisip. Se a[ez` [i \[i rezem` capul pe genunchii \ndoi]i pen-
tru a-[i rec`p`ta suflul.
Craig se a[ez` lâng` ea. {i el respira mai repede decât de
obicei. Rachel \i putea vedea p`rul ud de pe picioare. Nu se putu
ab]ine s` pun` un deget pe mu[chiul lui \ncordat.
ADEV~RUL 127

El spuse ceva repede [i se repezi s-o prind` \n bra]e [i s-o


\mping` pe spate \n nisip \n timp ce deja o s`ruta cu o pasiune
ce stârni instantaneu r`spuns. Rachel se aga]` de el cum \[i
dorise s-o fac` mai devreme \n ap`, lipindu-se de el f`r` s` ]in`
seam` de nimeni [i de nimic \n afar` de nevoia momentului. |l
iubea, \l dorea [i nimic \n lume nu-i putea desp`r]i!
El trase repede costumul de baie de pe ea, aruncându-l
al`turi \n timp ce o devora din ochi [i se dezbr`ca de slip cu
aceea[i dexteritate.
Venea fluxul, realiz` Rachel, sim]ind valurile mici venindu-i
peste picioare, dar nu p`rea s` aib` importan]` acum. Ea-[i
plimb` mâinile peste trupul lui \n timp ce el era deasupra ei,
tr`gându-l, ner`bd`toare, mânat` de dorin]`. Urm`torul val veni
pe sub ei, dar r`mase neluat \n seam`. Nu fusese [i n-avea s` fie
niciodat` un moment ca acesta, \i veni ei \n minte.
Rachel \[i reveni \ncet dar sigur. Deveni con[tient` de
goliciunea ei \n plin` zi, departe de intimitatea [i siguran]a dor-
mitorului [i tres`ri brusc. Reac]ia imediat` a lui Craig o ]inu s`
nu sar` \n picioare speriat` c` ar putea fi v`zut`.
– Prea târziu, [opti el, ]inând-o, \n timp ce ea se strângea
lâng` el. Nu mai e nimeni \n afar` de noi – doar câ]iva pesc`ru[i.
Craig o s`rut` când ea se lini[ti din nou, rezemându-se pe ante-
bra]e [i privind \n jos la ea cu aceea[i lumin` blând` \n privire.
Parc` ar fi dou` persoane diferite \n tine! Stai lini[tit` [i las`
inhibi]iile! Nu po]i s` te dai unui b`rbat cum tocmai ai f`cut-o [i
s` te a[tep]i s` pleci pur [i simplu dup` ce s-a terminat.
– Nu inten]ionam s` plec, reu[i ea s` spun` r`gu[it. S` fug, poate.
– De ce? [opti el \ntrebarea. Nu po]i spune c` nu ]i-a pl`cut
ce-am f`cut.
128 AMANDA ROY

– Nu prea m` gândeam la ce anume am f`cut ci unde [i când,


spuse amuzat`. Am... uitat unde ne aflam.
– M` flatezi, spuse el \ncântat.
– Nu asta inten]ionam, neg` Rachel repede. Apa \i ajunsese la
talie, picioarele fiindu-i pân` la genunchi \n ap`. Dac` nu m` la[i
s` m` ridic, vom \nota din nou foarte curând, spuse pe un ton
plâng`cios. Sunt acoperit` de nisip [i nu e foarte pl`cut.
– Ajung [i eu la aceea[i concluzie. P`cat, dar poftim. Cred c`
ar trebui s` mergem mai \ntâi \n ap` s` ne cur`]`m de nisip.
Rachel r`mase [ezând \n timp ce el se \ndrepta spre ap`. {tia
c` era ridicol s` se simt` stânjenit` fa]` de el dup` ceea ce se
\ntâmplase \ntre ei, dar tot \i veni greu s` se ridice [i s`-l
\nso]easc`, fie [i doar cu pu]in aplomb.
I se p`ru la fel [i când el se \ntoarse spre ea s-o cure]e de nisip
[i s-o stropeasc` cu ap` pe umeri [i pe sâni. Ea se arunc` \n ap`
[i \not` câ]iva metri ca s` se \ndep`rteze de el, fugind apoi spre
]`rm. El o urm` râzând, lu` apoi un prosop [i o \nf`[ur`,
[tergând-o viguros pân` când ea \ncepu s` protesteze.
– Asta \]i va fi \nv`]`tur` de minte, spuse Craig, de[i nu se [tia
la ce se referea \nv`]`tura.
|mbr`ca]i din nou – de[i f`r` lenjeria pe care uitaser` s` [i-o
ia – cl`tir` costumele de baie [i le \nf`[urar` \n prosoapele ude.
Dup` amiaza era aproape pe sfâr[ite, soarele nu mai era
fierbinte. Când ajunser` acas`, Rachel se gândi c` Gary sosise
probabil [i se a[tepta ca atunci când \l va z`ri, Craig s` ia foc.
– Crezi c` putem uita povestea cu ma[ina [i s` petrecem o
sear` lini[tit`? se aventur` ea s`-l \ntrebe. {tiu c` Gary nu trebuia
s` ia Rolls-ul a[a cum a f`cut-o, dar...
ADEV~RUL 129

– Dar s-a \ntâmplat [i dac` m` cert cu el n-am s` schimb


nimic, interveni Craig scurt. Asta voiai s` spui, nu?
– Cam a[a ceva. Va pleca \n câteva zile. Vreau ca lucrurile s`
se petreac` \n lini[te cât timp este el aici, asta-i tot. Nu cer prea
mult.
Craig \nclin` capul.
– Poate ai dreptate, s` l`s`m ma[ina. Ce-ai zice de o cin` \n
doi la lumina lumân`rilor? O privi atent, expresia lui schimbân-
du-se, când ea evit` s` r`spund` imediat. Nici s` nu te gânde[ti
la fratele meu. Poate s` ias` [i singur, cum poate [i s` ia cina
singur, aici.
Ob]inuse o concesie [i era prea mult s` spere c` o va ob]ine
[i pe a doua. Oricum, nu voia s` spun` nu. Gary putea s` se
descurce singur.
– Bine, \n seara asta, \ncuviin]` Rachel [i fu recompensat` de
un zâmbet satisf`cut.
– A[a mai merge.
Ce voia s` spun`? Prefera genul de so]ie supus`? Dac` astfel
st`teau lucrurile, n-avea noroc. |l iubea poate, dar nu era genul
care s` stea \n genunchi!
F`r` s` verifice curtea, nu se putea [ti dac` Rolls-ul se \ntor-
sese. Cu siguran]`, nu era nici urm` de Gary când intrar` \n cas`.
Cu o cas` de o asemenea m`rime, el putea fi oriunde, se gândi
ea, desp`r]indu-se de Craig, s` fac` un du[ [i s` se \mbrace.
Stând sub apa fierbinte, \[i l`s` gândurile s` rememoreze
evenimentele din ultima or`. S` fac` dragoste cu Craig era \ntr-
adev`r o experien]` de care nu credea c` se va plictisi vreodat`,
nici de el. Cât timp va trece \ns` pân` se va plictisi el de ea? Va
130 AMANDA ROY

putea fi de-ajuns o femeie pentru un b`rbat obi[nuit cu


libertatea de alegere? F`r` dragostea mutual` care s`-i lege, erau
[anse mici s` aib` o c`s`torie lung` [i fericit`.
Doar dac` un copil nu schimba lucrurile. Avea aceast`
speran]` de care s` se aga]e.
Amândoi fra]ii erau \n bibliotec` la sosirea ei. Judecând dup`
figura fericit` a lui Gary, Craig \[i ]inuse cuvântul \n privin]a
Rolls-ului, [i aparent era destul de calm.
– Am auzit c` ie[i]i \n seara asta, spuse Gary f`r` urm` de
regret. Pot b`nui c` plute[te romantismul \n aer?
– Po]i b`nui ce pofte[ti, r`spunse Craig. Inten]ionezi s`
m`nânci aici?
O clip`, \n ochii lui Gary ap`ru o lucire.
– Unde \n alt` parte?
– I-am spus deja doamnei Brantley c` vei cina aici, interveni
Rachel. Sper s` nu te sim]i prea singur.
Gary zâmbi [i ridic` din umeri.
– Pot oricând apela la compania lui Doreen dac` m` va
cuprinde disperarea.
– Ea pleac` la [ase, spuse Craig, tot f`r` intona]ie. {i are deja
un prieten.
– Ceea ce \nseamn` c` nu trebuie s` m` amestec cu angaja]ii?
M` dezam`ge[ti. E o buc`]ic`! De[i, totdeauna m` supun
regulilor casei. Când spuneai c` te apuci de carte?
– Mâine. Craig se uit` la Rachel. Voi avea nevoie de ajutorul
t`u ca s` pun ideile pe hârtie. Poate-mi vei sugera [i câteva nume
pentru unele dintre personaje.
– Mi-ar pl`cea s` \ncerc, se ar`t` ea mul]umit`, uitând o clip`
de prezen]a lui Gary.
ADEV~RUL 131

– Pentru un oarecare procent, \]i spun eu câteva nume,


interveni Gary destul de caustic. Dac` tot nu are nevoie de bani
nici unul din voi.
– Ce vrei s` spui? \ntreb` Craig, calm \n aparen]`. Ai vrea tu
drepturile de autor, poate?
– N-a[ refuza oferta, râse Gary.
– Sunt sigur, r`spunse Craig privindu-l fix. Din nefericire
pentru tine, nu se va \ntâmpla astfel.
– Ceaiul, anun]` Rachel, u[urat` c` putea \ntrerupe discu]ia.
E pu]in cam târziu, [tiu, dar mi-era sete.
Gary se ab]inu de la alt comentariu, de[i era limpede c` ar fi
fost dispus s` continue. Craig avusese dreptate, se gândi Rachel;
ura lui Gary era evident`. De ce sim]ea el aceast` ur` era \ntre-
barea la care ea trebuia s` g`seasc` r`spuns.
Gary era \nc` \n camera lui când ei plecar` la [apte [i jum`tate.
Ca de obicei, Craig conducea ma[ina. Rachel \n]elesese c` trebuia
f`cut ceva pân` la urm` [i cu Grayson [i cu Rolls-ul. Nu se vedea
opunându-se la infinit insisten]ei lui Craig de a \nv`]a s` conduc`.
Trebuia s` recunoasc`, asta i-ar fi simplificat via]a.
Merser` la un restaurant din interiorul insulei, lâng`
Chillerton, care-i fusese recomandat lui Craig de c`tre doamna
Brantley. Un local excelent, c`zur` ei de acord dup` o mas` ce
putea satisface [i cele mai preten]ioase gusturi. Mic, vechi [i
intim, avea de asemenea [i o ambian]` pl`cut`.
– Chiar vrei s` \ncepi mâine lucrul? \ntreb` Rachel când
ajunser` la cafea.
– Am vreaun motiv s` n-o fac? \ntreb` Craig pe un ton care-o
f`cu s`-l priveasc`. Bronzul lui p`rea mai accentuat \n lumina
lumân`rilor.
132 AMANDA ROY

– Nu, dar am crezut c` ai spus-o doar pentru urechile lui


Gary, nu pentru c` ai fi fost \ntr-adev`r hot`rât.
– Iar \i aduci numele \n discu]ie? |]i este mil` de el, cumva?
– Doar pu]in` simpatie, cred. Dac` a[ cunoa[te motivul care-l
determin` s` se comporte astfel fa]` de tine, poate c` m-ar face
s` v` \n]eleg.
– Versiunea mea ar fi doar a uneia dintre p`r]i, spuse Craig
dup` un moment de t`cere. Gary vede lucrurile altfel. T`cu din
nou, privindu-i atent tr`s`turile. Totul a \nceput când era ado-
lescent, spuse pân` la urm`. Am descoperit c` se droga – nu
numai c` se droga el, dar \i convingea [i pe al]ii s-o fac`. Ca s`
nu lungesc povestea, i-am dat un ultimatum. Ori intra voluntar
\ntr-o clinic` de dezintoxicare [i garanta c` nu se va mai droga,
ori \l d`deam pe mâna autorit`]ilor pentru c` \i determina pe
al]ii s` se drogheze. A ales clinica.
– {i nu te-a iertat niciodat` pentru acest lucru. Rachel \l privi
cu aten]ie. Chiar l-ai fi dat pe mâna autorit`]ilor?
– Da. Tonul \i era hot`rât. C`-[i ruina propria s`n`tate era
una, dar c` proceda la fel cu al]i pu[ti, era alt` problem`. L-am
]inut sub observa]ie mult timp dup` ce a ie[it din clinic`. Dac`
ar mai fi c`lcat strâmb fie [i numai o dat`, l-a[ fi dat pe mâna
poli]iei [i el o [tia. Aceast` situa]ie l-a f`cut s` nu fie nebun dup`
mine.
– |mi dau seama. Rachel \ntinse mâna [i o puse peste mâna
lui. Ai f`cut ceea ce trebuia, Craig. Trebuia oprit. Putea s` [i
moar` pân` acum dac` tu nu interveneai.
– Sau mai r`u. Dar nu vei reu[i vreodat` s`-l faci pe Gary s`
vad` lucrurile la fel. Nu e un idiot dar, ca mul]i al]ii, vrea s` i se
ofere totul pe tav`. Un an sau doi s-a purtat bine, apoi totul s-a
ADEV~RUL 133

\ntors pe dos. Indiferent ce i-a[ fi oferit, considera c` i se cuvine,


iar eu nu sunt preg`tit s`-l duc \n cârc` la infinit. Nu l-a[ l`sa dac`
ar ajunge f`r` nici un mijloc de subzisten]`, dar asta nu se va
\ntâmpla. Dac` se va \ntâmpla, cu atât mai r`u.
– |n]eleg, spuse Rachel dup` o clip` de ezitare. |n ochii lui
Craig se vedea pu]in cinism.
– Dar?
– M` gândeam, spuse ridicând din umeri, poate ar fi mai u[or
dac` ai aloca o sum` suficient` pentru a-i oferi posibilitatea unei
afaceri [i care s`-l determine s` nu mai cear` mereu.
– N-ar func]iona. Ar interpreta gestul meu ca pe un semn de
sl`biciune, nimic altceva. Cum am spus mai devreme, dac` ar fi
hot`rât s` \nceap` ceva, ar vinde Porsche-ul [i ar ob]ine capitalul.
Ma[ina valoreaz` dou`zeci de mii de lire sterline la pre]ul pie]ei.
{i mai este [i apartamentul.
– Dar n-ar mai avea unde s` locuiasc`.
– Va trebui s` g`seasc` ceva mai ieftin. Dac` pân` atunci
vocea lui denotase toleran]`, acum nu mai era la fel. Orice s-ar
\ntâmpla, vreau s` nu te amesteci, e clar?
– Da, perfect! |[i retrase mâna. Un lucru se pare c` ai uitat,
Craig. Eu am mo[tenit [i dreptul de a face ce vreau cu partea
mea. Dac` vreau s` renun] la tot, nu-mi trebuie permisiunea ta!
– Adev`rat. Tr`s`turile lui devenir` aspre. |]i cer s` nu te
implici, Rachel. Altfel spus, mândria ta mai are de suferit?
Furia \i disp`ru [i realiz` nemul]umit` c` nu trebuia s` fi
stricat seara. {i pentru ce?
– Am fost nes`buit`, se scuz` ea. Bine\n]eles c` n-am s` m`
amestec. Este fratele t`u.
134 AMANDA ROY

Tensiunea nu se risipi imediat. Craig continu` s-o priveasc` la


fel de rece, apoi \nclin` pu]in capul, \ntr-un gest de indiferen]`.
– Hai s` d`m uit`rii... Mai vrei cafea?
Reu[ir` s` ajung` la comportamentul prietenesc de mai
devreme, dar era mai mult o aparen]`. Aceste situa]ii puteau
deveni obi[nuite dup` c`s`torie, pentru c` nici unul dintre ei nu
era obi[nuit s` fac` concesii. Cu Charles n-ar fi avut niciodat`
ne\n]elegeri. Via]a lor fusese armonioas`.
Destul de ciudat, nu sim]ea nostalgie pentru acea armonie.
Craig n-avea \n]elegerea [i comportamentul irepro[abil al
unchiului lui, dar rela]ia ei cu el era pasionat`. Dragostea apare
\n multe feluri, ceea ce ea \ncepuse s` \n]eleag`. Sentimentele ei
pentru Charles fuseser` cu totul altele.
|ntorcându-se spre cas`, pe drumurile \ntunecate [i \nguste,
Rachel se \ntreb` dac` Craig se a[tepta s` petreac` noaptea
\mpreun`. Dup` aceast` dup` amiaz`, nu mai putea continua cu
protestele. La gândul de a petrece noaptea cu el, fiecare fibr`
\ncepu s` vibreze. Acum regreta c` nu acceptase o c`s`torie ime-
diat`, cum sugerase Craig.
Vor \ndrepta situa]ia imediat dup` trecerea celor trei
s`pt`mâni, hot`r\ ea. Restul lumii putea s` accepte sau nu,
fiecare dup` voia lui. Oricum, mama ei avea alte lucruri \n minte.
Gary era \nc` treaz [i p`rea nemul]umit. |[i petrecuse seara
uitându-se la televizor.
Craig nu f`cu nici un efort de a dormi \mpreun` cu ea. Se
desp`r]ir` la u[a dormitorului ei, s`rutarea lui Craig l`sând-o s`
doreasc` mult mai mult. Atitudinea lui era limpede c` o
pedepsea. Dac` asta \nsemna \nv`]`tura de minte de care vorbise
el, atunci era un succes. Dar n-avea s-o fac` pe ea mai supus`.
Capitolul 10

Respectându-[i cuvântul, Craig \i spuse c` era gata de lucru,


imediat dup` micul dejun, ad`ugând c` Gary \[i va g`si singur o
ocupa]ie.
Cu u[a biroului \nchis` [i ferestrele deschise ca s` intre aerul
proasp`t, p`rea s` nu fie prea gr`bit s` se apuce de scris, b`tând
cu un creion \n marginea biroului [i privind peretele din fa]a
lui.
Rachel a[tepta f`r` s` vorbeasc`, a[ezat` la biroul pe care-l
folosise pe vremea când tr`ia Charles [i care era a[ezat \n unghi
de nou`zeci de grade cu cel`lalt. Ma[ina de scris era pe mijlocul
biroului, scump`, foarte modern` [i comod de manevrat, ceea ce
era foarte pe placul ei. A[tepta s` bat` la ma[in` [uvoiul de idei
ce aveau s` constituie \nceputul romanului.
Telefonul sun` [i ea se repezi s` r`spund`.
– Apperknowle!
– O, Rachel, spuse mama ei. Am sunat s`-]i amintesc de
vânzarea de sâmb`t`. Sper c` ai s` vii?
– Bine\n]eles. Uitase, dar nu voia s` recunoasc`. La ce or`?
136 AMANDA ROY

– Ca de obicei – ora nou`, ca s` deschid la zece. Am s`


aranjez totul cu o noapte \nainte, a[a c` va trebui doar o mân`
de ajutor la vânzarea biletelor [i la vânzarea efectiv`. Craig ar
putea s` ne dea o mân` de ajutor?
– N-am idee, stai pu]in. Acoperi microfonul cu mâna. Mama
vrea s` [tie dac` poate conta pe tine pentru vânzarea de sâmb`t`.
Nu trebuie s` te sim]i obligat.
–Spune-i c` da, f`r` probleme.
Ea ezit` o clip`, apoi \ntreb`:
– {i Gary?
– Ce-i cu el? S` sper`m c` va pleca pân` atunci.
– {i dac` nu?
– Nu sunt bona lui. E capabil s` se descurce singur.
Resemnat`, Rachel duse receptorul la ureche [i lu` mâna de
pe microfon.
– Spune c` ar fi \ncântat.
– O, ce dr`gu] din partea lui! Era evident c` Laura era
bucuroas`. E timpul s` \nceap` s` cunoasc` lumea.
– Rachel nu se gândise astfel, dar mama ei avea dreptate; tre-
buia s` se \ntâmple la un moment dat. Poate când lumea va
\n]elege ce fel de om este Craig, va deveni mai \ng`duitoare
pentru viteza cu care ei au devenit apropia]i.
– Trebuie s` \nchid, mam`. Trebuie s` lucr`m.
– La carte? O, Doamne, trebuia s`-mi fi spus! Cere-i scuze lui
Craig din partea mea, te rog.
|nchizând telefonul, \i transmise lui Craig mesajul, f`r` s` fie
surprins` când el ridic` din umeri.
– Cu greu s-ar spune c` treaba merge bine. Ca s` spun drept,
\mi vine greu s` \ncep. Zâmbi strâmb [i se b`tu peste frunte.
Totul e aici, dar dictatul e o problem`.
ADEV~RUL 137

– Atunci scrie de mân` [i d`-mi mai târziu ciorna s-o bat la


ma[in`. Poate te deranjeaz` faptul c` eu stau aici.
El o privi o clip` f`r` s` r`spund`.
– {i ce-ai s` faci \n acest timp?
– Ce-am f`cut \n ultimele [ase luni, cred. Nu mare lucru, dar
nu \nseamn` c` am de gând s` m` plictisesc.
– Cu Gary ca \nso]itor?
Rachel oft`, con[tient` de nuan]a \ntreb`rii lui.
– S` iau ce ai spus exact cum ai spus?
– Depinde de cum ]i se pare c` am spus-o.
– C` n-ai \ncredere \n mine s` fiu singur` cu el mai mult`
vreme, o trânti ea. Ca [i când ne-am apuca s` complot`m
\mpotriva ta imediat ce te \ntorci cu spatele! Spuneai ieri c` nu e[ti
paranoic \n ceea ce-l prive[te, dar m` faci s` cred c` e[ti. Nu-i dai
ocazia s` se \ndrepte, nu?
Devenise palid de furie. Nu se mi[case [i nu-[i luase ochii din
ochii ei.
– O, ba da. E fermec`tor când are nevoie, iar tu e[ti ]inta
ideal`. Te-a preg`tit deja [i nu-i r`mâne acum decât s` te atace.
Chiar cred ce ]i-am spus asear`, Rachel. Nu vreau s` te amesteci
\n problemele mele de familie. Oricum, ai mâinile legate pân` la
\ndeplinirea prevederilor testamentare.
– Caz \n care nu ai de ce s` te temi. Era nemul]umit` de ati-
tudinea lui [i nu era dispus` s` \l mai asculte. Am s`-mi fac sin-
gur` o p`rere despre fratele t`u, mul]umesc. Iar \n ceea ce m`
prive[te, el este oaspete aici [i tu \l vei trata cum se cuvine.
Avu grij` s` \nchid` \ncet u[a [i nu s-o trânteasc` a[a cum i-ar
fi pl`cut. Nu voia s`-i arate cât de mult o jignise. Dac` i-ar fi oferit
bani lui Gary ar fi fost ca o lovitur` \n plin` figur` pentru Craig.
De[i ideea \i \ncol]ise \n minte, se r`zgândise \nc` din seara
trecut`. Cuvântul ei conta foarte pu]in \n fa]a lui, era evident.
138 AMANDA ROY

N-avea inten]ia s` se duc` s`-l caute pe Gary, cum n-avea


inten]ia s`-l evite. |ntâlnindu-l \n salon, unde r`sfoia ziarele de
diminea]`, nu se mai gândi la cele spuse de Craig [i \i zâmbi lui
Gary.
– Ce-ai zice s` m` \nso]e[ti la Newport? A[ putea s` nu mai
iau Rolls-ul.
– Iar eu a[ putea s` nu mai pierd vremea \n dormitor, m`rturisi
el, zâmbind. Credeam c` tu [i Craig ve]i lucra toat` diminea]a.
– S-a blocat. L-am l`sat singur. Dac` n-ai nimic \mpotriv` s`
mergi cu mine pe la câteva magazine mai \ntâi, am putea lua
masa \n ora[. {tiu un loc foarte pl`cut.
De[i surprins ini]ial, Gary accept` mul]umit.
– N-a[ putea refuza vreodat` o femeie frumoas`! S` mergem.
Rachel râse [i ridic` mâna ca s`-l opreasc`.
– Las`-m` câteva minute ca s` m` schimb.
– Nu te schimba. Ar`]i perfect.
„E fermec`tor când are nevoie“ \[i reaminti ea cuvintele lui
Craig, dar refuz` s` se mai gândeasc` la ele [i la Craig.
– {i tu e[ti omul complimentelor, \i [opti Rachel. Ne \ntâlnim
afar` \n zece minute.
Se gândi, \n timp ce se schimba de pantaloni cu un costum
crem, dac` fusese \n]elept din partea ei s`-l lase astfel pe Craig, dar
prea o sup`rase ca s` retrag` acum invita]ia f`cut` lui Gary. Acesta
avea s`-i fie cumnat dup` c`s`torie, ceea ce \nsemna ceva, cu
siguran]`. Nu f`cea r`u nim`nui dac` se purta prietene[te cu el.
El tr`sese Porsche-ul \n fa]` când ea ajunse jos. Se bucura c`
hot`râse s` plece. Biroul era \n cealalt` parte a casei. Craig avea
s` constate c` ei plecaser` când va ie[i din birou pentru prânz.
Nu-i p`sa c` la \ntoarcere avea s`-i \nfrunte critica [i
dezaprobarea. Ac]iona ca [i pân` acum, dup` bunul plac.
ADEV~RUL 139

Gary conducea prea repede pentru gustul ei. Era exagerat \n


tot ceea ce f`cea, constat` Rachel, ca un pu[ti teribil. |nf`]i[area
[i comportamentul lui stârniser` aten]ia tuturor \n magazinele
prin care trecuser`. El alese chiar câteva rochii despre care spuse
c` i se potrivesc [i insist` ca ea s` le \ncerce.
Mai scurte cu mult decât \ndr`znea ea s` poarte, rochiile o
f`cur` \ntr-adev`r s` arate altfel, dar nu cum \i pl`cea ei s` arate.
Cump`r` una doar la insisten]ele lui, \mpreun` cu o pereche de
cizme \nalte pân` la genunchi.
– Accesorii ale modei, spuse el când Rachel protest` c` n-are
nevoie de asemenea accesorii când se apropia vara.
– Nu e nici o leg`tur` cu vremea. Ar trebui s` mergi la Londra
s` vezi moda la fa]a locului. M` \ntreb de ce n-ai merge foarte
curând. Mi-ar face pl`cere s` te \nso]esc. Am putea s` ne sim]im
bine \mpreun`.
|n ce context? se \ntreb` Rachel. D`du din cap, dar continu`
s` zâmbeasc`.
– Bun` ideea, dar m` tem c` voi fi ocupat`.
Gary o privi gânditor. Erau la restaurantul pe care-l alesese ea
[i aproape terminaser` masa.
– Cu ce vei fi ocupat`?
– O, ridic` ea din umeri, cu diverse.
Gary \ns`, nu se declar` mul]umit.
– Adic`? Abia acum câteva minute \mi povesteai cât de goal`
]i-a fost via]a dup` moartea lui Charles.
Rachel \[i mu[c` buza, con[tient` c` fusese prins`. |ntr-un fel,
crezuse c` \l preg`te[te pentru vestea c` avea s` se c`s`toreasc`
cu fratele lui, de[i nu inten]ionase s`-i spun` \nc`. Pe de alt`
parte, când avea s` fie timpul potrivit?
140 AMANDA ROY

– E ceva ce ar trebui s` [tii, numai c` trebuie s`-mi promi]i c`


vei p`stra doar pentru tine.
El f`cu un gest exagerat, cu mâna pe inim`.
– Pe onoarea mea!
Nu era foarte sigur` cum s`-i spun`. Pân` la urm`, nu era
decât o cale. Direct.
– Charles a hot`rât ca eu [i Craig s` ne c`s`torim pentru a
mo[teni averea. El voia ca numele s` fie p`strat.
Gary r`mase mut.
– Vrei s` spui, zise el rar, c` nici unul dintre voi nu se alege
cu nimic dac` nu v` supune]i?
– Craig nu. Eu sunt asigurat` financiar, indiferent ce se
\ntâmpl`. Important e ca Apperknowle s` r`mân` intact.
– {i te m`ri]i cu el doar ca s` p`strezi casa?
Rachel ro[i.
– Nu e doar o cas`, e o parte de istorie! Nu vreau s-o v`d
transformat` \n hotel!
– Sunt [i lucruri mai rele. Chipul lui exprima un conflict de
emo]ii. Dup` cum spuneai, nu vei suferi financiar oricum.
– E vorba mai mult de via]` decât de bani. |n orice caz, l-a[
l`sa f`r` mo[tenire pe fratele t`u.
– {i fiind genul de persoan` care e[ti, nu ]i-ai permite s` faci
acest lucru. Gary o studie amuzat. Nu cred c` am cunoscut pe
cineva cu un suflet atât de mare ca tine!
Rachel ro[i mai tare. Nu se punea problema s`-i spun` ce sen-
timente avea pentru Craig când acesta din urm` nu [tia. Era un
secret ce avea s` r`mân` \nchis \n inima ei, numai dac` nu va
veni vreodat` o vreme când sentimentele ei vor fi \mp`rt`[ite...
– E unica posibilitate, i-am promis lui Charles.
– A men]ionat numele lui Craig?
ADEV~RUL 141

– Da. {tia \n ce se bag`, dar continu`. El l-a v`zut ca pe


b`rbatul potrivit s` duc` numele s`u mai departe.
– Bravo, Craig! Nu-[i ascunse am`r`ciunea. Sper c`-]i dai
seama ce via]` vei duce cu el ca so]? El n-a auzit vreodat` de
egalitate – \n nici un domeniu! Uit`-te cum te-a pus la treab` cu
cartea pe care crede c` o va scrie. De ce nu-[i angajeaz` pe
cineva? Nu-i d`du timp s` r`spund`. |]i spun eu de ce! Pentru c`
nu vrea s` pl`teasc` pe nimeni. Totdeauna a fost a[a, totdeauna
va fi astfel, indiferent cât ar avea!
Tonul lui se ridicase [i stârnise curiozitatea celor de la mese-
le din jur. Rachel l`s` tacâmul.
– Vreau s` mergem.
Gary reu[i cu greu s` se st`pâneasc` [i chiar p`ru ru[inat.
– |mi pare r`u. E o poveste veche. Nu [tii nici pe jum`tate cât
am \ndurat eu de-a lungul anilor!
– Nu prea e treaba mea, spuse ea nemul]umit`. {i mie \mi
pare r`u, Gary dar nu pot s` \ncep s` iau partea vreaunuia acum.
Se pref`cu interesat` de ceas. {i chiar e timpul s` ne \ntoarcem.
Nu inten]ionam s` fiu plecat` atât de mult.
Gura lui devenise o linie dreapt` sub]ire.
– Vezi? Deja te-a dresat. Ai face mai bine s` ui]i de promisiuni
[i s` iei ce ]i se cuvine!
Ar fi fost de acord cu el dac` n-ar fi fost \ndr`gostit` de Craig
pân` peste cap. Dar, oricum, nu-l putea tr`da.
Pe drumul spre cas`, Gary conduse nu numai cu vitez` dar [i
cu neaten]ie, ceea ce o f`cuse pe Rachel s` stea ca pe ghimpi. Ea
\ncerc` s`-l domoleasc`, dar nu primi nici un r`spuns. Din
\ncle[tarea maxilarelor [i atitudinea lui ostil`, \[i d`du seama c`
prietenia lor se dusese de râp`. Nu prea mai avea ce face. Doar
Craig putea \ndrepta lucrurile, dar el nu era interesat.
142 AMANDA ROY

Craig nu ap`ru când ei se \ntoarser` acas`. Când \ntreb`, afl`


de la doamna Brantley c` ceruse s` i se serveasc` prânzul \n
birou [i dup` câte [tia ea, era \nc` acolo. Ceea ce \nsemna c` era
o [ans`, se gândi Rachel, ca el s` nu fi aflat c` ei fuseser` pleca]i.
Regret` c` \i ceruse lui Gary s-o \nso]easc` \n primul rând [i mai
ales c` \i spusese despre condi]iile testamentare. Craig se va \nfu-
ria dac` va afla, de[i el a pus-o la curent pe mama lui [i nu prea
avea de ce s` se plâng`.
Gary disp`ruse. Unde, Rachel nici nu [tia [i nici nu-i p`sa. Se
hot`r\ s` schimbe costumul cu ceva mai comod, se gândi s` intre
\n birou s` vad` cum mergeau lucrurile, dar se r`zgândi, consi-
derând c` orice \ntrerupere putea rupe firul ideilor.
Având mai bine de o or` pân` la ceai, \ncerc` s` termine
romanul pe care nu-l mai deschisese de la \ntoarcerea lui Craig
de la Londra, dar nu reu[i s` se concentreze. Se duse \n salon [i
deschise pianul. Nu era o pianist` str`lucit`, dar Charles fusese
mereu \ncântat s-o asculte. |ncepu cu una din piesele lui favorite
– valsul din Frumoasa Adormit`.
Trebuie c` fusese peste zece sau chiar cincisprezece minute
mai târziu când \l v`zuse pe Craig \n prag. Era \mbr`cat ca
diminea]a, observ` ea când se opri din cântat.
– |mi pare r`u, spuse ea sincer. Te-am deranjat?
El d`du din cap.
– Mi-a pl`cut. Nu mi-am dat seama c` tu cântai.
– N-am mai exersat de mult. Este pentru prima dat` de când
Charles... T`cu, apoi zâmbi strâmb. E ceva vreme, oricum. Tu
cân]i la pian?
– Nu. Se apropie de pian [i se rezem` de el \ntr-un cot. N-am
\nv`]at s` cânt la nici un instrument, din p`cate. Nu-]i dai seama
ce-ai pierdut decât atunci când e prea târziu.
ADEV~RUL 143

– Ai putea \ncepe acum.


Craig râse.
– Nu m` v`d la vârsta asta f`când game. Sunt destul de
mul]umit s` ascult. Continu`.
– Cred c` am cântat destul. Rachel \nchise capacul pianului
cu grij`. Cum a mers?
– A mers. Ai avut dreptate, merge bine când scriu pe hârtie.
Cred c` mâine voi fi gata s` \ncep cum se cuvine. |mi pare r`u c`
n-am f`cut pauz` la prânz, dar mi-a fost greu s` \ntrerup.
Era clar c` nu [tia c` fusese plecat` – un fapt ce n-avea s`
r`mân` astfel dup` apari]ia lui Gary, realiz` ea. Era pe cale s`-i
spun` când ap`ru Gary.
– Am crezut c` aud muzic`. S-a terminat recitalul?
– Cel de ast`zi, confirm` Rachel. N-avea cum s`-l anun]e c`
voia s` ]in` secret faptul c` fuseser` pleca]i. Dup` privirea lui,
era clar. Ajunsese pentru Gary pe picior de egalitate cu Craig.
– Ai v`zut rochia pe care am cump`rat-o noi azi diminea]`?
\ntreb` Gary zâmbind \ncântat de sine. Cred c` i-ai putea spune
mai degrab` o cing`toare lat`, dar, cu picioare ca ale ei, de ce s`
le ascund`?
Pauza p`ru s` dureze o ve[nicie. Rachel se for]` s` dea ochii
cu privirea de o]el.
– M-a dus Gary la Newport s` fac ni[te cump`r`turi, dac` tot
n-aveai nevoie de mine. Credeam c` ]i-a spus doamna Brantley
când ]i-a adus prânzul.
– Nu mi-a spus, zise Craig ap`sat. Nu mi-am dat seama c`
por]i mini!
Nu port, inten]ion` ea s` spun`, dar cum putea \ncerca s`
explice motivul pentru care cump`rase rochia, când nici ea nu-l
\n]elegea prea bine.
144 AMANDA ROY

– M-am gândit la o schimbare, r`spunse pân` la urm`. Am


r`mas prea mult blocat` \n moda cuminte. Se ridic` repede de
pe scaunul pianului, sup`rat` c` se sim]ea vinovat` când nu era
cazul. Cred c` e aproape ora ceaiului.
– Este trei [i jum`tate, spuse Gary. Cred c` am s` merg s`
\not. Felicit`ri Craig, am auzit de nunt`.
R`maser` t`cu]i [i dup` plecarea lui. Craig vorbi primul:
– Tr`iam cu impresia, spuse el rar, c` nu voiai s` afle nimeni.
– Tu i-ai spus mamei tale, ripost` Rachel pe un ton defensiv.
– Dar mamei tale nu i-ai spus \nc`. Nu crezi c` ea e mai
\ndrept`]it` s` afle decât fratele meu?
Rachel f`cu un gest neajutorat cu mâinile.
– Mi-a sc`pat...
– Bine\n]eles! Chiar e genul de lucru pe care-l scapi acciden-
tal \ntr-o conversa]ie!
– Ei bine, s-a \ntâmplat! Se \nfuriase [i ea. Ce importan]` mai
are? Amândoi [tim c` motivul pentru care ne c`s`torim e ca
fiecare dintre noi s` capete ce-[i dore[te. Restul n-are prea mare
importan]`.
– N-are? Privirea lui nu prevestea nimic bun. Hai s` vedem!
Ajungând \n spatele scaunului pianului, ea n-avu cum s`-l
evite când el se \ntinse dup` ea. Ridicând-o de la pian, o lu` \n
bra]e se duse cu ea la canapeaua cea mai apropiat` [i o trânti pe
perne. Rachel \ncerc` s` se ridice dar el o ap`s` cu ambele mâini
pe umeri, ceea ce f`cea lupta ei inutil`. El o s`rut` cu ciud`,
ap`sarea fiind greu de suportat, ca o pedeaps`. Reu[i s-o fac` s`-i
r`spund`, s` nu-i mai pese unde era, s` nu mai simt` decât
pulsul \n urechi [i dorin]a.
Bluza ei era desf`cut` pân` la talie, mâna lui pe sânul ei. Ea
suspin` sub mângâierea lui, [i nu voia ca asta s` se opreasc`. |i
sim]ea furia [i voia ca el s-o aib` cu for]a, ca o brut` – s` fie
ADEV~RUL 145

supus` de acest b`rbat pe care \l iubea pân` la ur`. Când el se


trase \napoi, fu ca o palm` pentru ea. Nu putu decât s` r`mân`
unde era [i s`-l priveasc` cu ochi la fel de \ntuneca]i ca noaptea.
– Spune-mi dac` asta n-are importan]` pentru tine, \i ceru el
r`gu[it. Spune-mi c` nu-]i place ce-]i fac!
– Craig nu fi a[a, spuse ea abia auzit.
Ghea]a din privirea lui nu p`rea s` se topeasc`.
– Cum te-ai a[tepta s` fiu? Ai f`cut o afirma]ie. Eu tocmai am
respins-o. Dac` nu avem altceva, avem asta!
Rachel sim]i degetul lui mare trecând peste sfârcul ei \nt`rit.
Nu sim]i durere mai mare decât sentimentul pierderii. Dar cum
putea pierde ceva ce n-avusese vreodat`? Nu-i ar`tase c` senti-
mentele lui deveniser` mai profunde.
– Nu va fi suficient, [opti.
– E suficient pentru scopul nostru, spuse el pe ton dur. Poate
deja a fost. Vom ob]ine, cum ai spus, ceea ce vrem. Restul putem
spune c` e un bonus. Imagineaz`-]i cum ar fi fost dac` ]i-a[ fi
displ`cut fizic? Mai gânde[te-te, ce-ai fi f`cut \n asemenea situa]ie?
– O promisiune r`mâne o promisiune. Indiferent cum, mi-am
]inut promisiunea fa]` de Charles.
– Un punct de onoare? Sacrificiu? Chiar ]inea la tine, nu?
– Da, ]inea! Nu era dispus` s` cer[easc` rela]ii viitoare dar nu
permitea ca omul pe care-l iubise s` fie terfelit. A ]inut la mine
\ntr-un fel pe care tu n-ai putea nici s` \ncerci s` \l apreciezi – [i a
avut \ncredere c`-i voi r`mâne credincioas`. L-am iubit cum n-am
s` mai iubesc nici un alt b`rbat!
Orice expresie disp`ru de pe figura lui.
– Cel pu]in [tim amândoi cum st`m.
Rachel r`mase pe canapea, iar el se ridic` brusc \n picioare.
Sim]i c` \nghea]` pe din`untru. Nu asta voise s` spun`, dar la ce
bun? Spusese deja mult prea mult.
Capitolul 11

Ziua trecu pân` la urm`. Craig nu-[i f`cu apari]ia la cin`.


Spusese c` ie[ea, o anun]ase doamna Brantley când \ntrebase,
evident mirat` c` Rachel nu [tia.
– Ave]i deja secrete? \ntreb` Gary r`ut`cios. Ar fi cu greu o
baz` de plecare.
– Nu suntem c`s`tori]i \nc`, sublinie Rachel, hot`rât` s` nu-l
lase s`-i ghiceasc` sup`rarea. Chiar [i când vom fi, tot vom
r`mâne independen]i, perfect \ndrept`]i]i s` facem ceea ce ne
place. Pentru c` vorbim despre secrete. Te-am rugat s` p`strezi
pentru tine ce ]i-am spus.
– Nu mi-am dat seama c` te refereai [i la Craig, spuse pe un
ton de scuz` ce ei i se p`ru deplasat. Cred c` n-a fost prea \ncân-
tat c` mi-ai spus.
– Nu, n-a fost. |[i plimba lingura prin farfuria cu sup`,
ne[tiind cum s` trateze aceast` schimbare de atitudine.
– Ar putea exista o alternativ` la c`s`toria cu Craig, spuse el
dup` câteva clipe de t`cere.
ADEV~RUL 147

– Este, \ncuviin]` Rachel. }i-am spus deja, \nseamn` s`-mi


\ncalc promisiunea f`cut` lui Charles.
– N-ar fi obligatoriu nici asta.
Rachel \l privi cu ochii mari.
– Cred c` nu \n]eleg.
– E destul de simplu. Mai devreme, am telefonat unui prieten
avocat [i i-am spus toat` povestea. El crede c` problema se poate
rezolva \n instan]` dac` se pune numai chestiunea numelui. Ei
bine, [i eu sunt un Lindhurst.
Nu putea vorbi serios, se gândi Rachel uluit`. Trebuie c`
glume[te! Numai c` nu glumea, ceea ce ea-[i d`du seama dup`
expresia lui. Era foarte serios.
– Nu [tiu de unde ]i-a venit ideea c` eu caut o ie[ire din a m`
m`rita cu fratele t`u, reu[i ea s` spun` cu destul calm, dar te
\n[eli. El este alegerea lui Charles.
– Tot ce voia Charles era ca numele lui s` fie dus mai departe.
Sunt la fel de capabil ca [i Craig s` cresc un copil [i un mo[teni-
tor – [i voi fi \n stare s` te las pe tine s` hot`r`[ti. Se \ntinse peste
mas`, ner`bd`tor, conving`tor [i foarte obi[nuit s` se impun`
femeilor. Facem un cuplu potrivit. Via]a poate fi o adev`rat` dis-
trac]ie \mpreun`. {tiu c` e[ti atras` de mine la fel cum sunt eu
atras de tine. Am sim]it-o amândoi de la prima privire. De-aceea
n-ai vrut ca eu s` plec, nu-i a[a? Nu-i a[a? insist` el.
Rachel nu [tiu dac` s` râd` sau s` plâng`; oricare din aceste
reac]ii ar fi dus-o la isterie. |ncerc` s`-[i recapete controlul.
– Singurul motiv pentru care ]i-am cerut s` r`mâi a fost dintr-un
fel de obliga]ie. Dac` mi-a[ fi dat seama c` ai s` interpretezi ges-
tul meu ca pe un avans, l-a[ fi l`sat pe Craig s` procedeze cum \i
148 AMANDA ROY

place. Nu sunt atras` de tine Gary, po]i s`-]i sco]i ideea asta din
cap. Vreau un so] pe care s`-l pot respecta [i pe care s` m` bazez.
– {i crezi c` vei g`si ce cau]i la Craig? Figura lui pierduse
orice urm` de frumuse]e. Chiar crezi c` se va mai \nvârti pe-aici
dup` ce se va plictisi?
– Pân` când va termina romanul la care lucreaz`, da. Dup`
aceea, depinde numai de el.
– Deci tot acest joc al t`u este numai o aparen]`. Ca [i el,
calculezi totul!
– Dac` a[a crezi. Rachel era la limita r`bd`rii. Cred c` ar fi
bine s` pleci, Gary. Feriboturile merg \nc`. Ai putea ajunge acas`
la miezul nop]ii dup` cum conduci ma[ina.
– Nu m` dai tu afar`. Charles era unchiul meu. Am tot
dreptul s` fiu aici!
Tremurând [i \ncercând s` nu se vad`, spuse plictisit`:
– Vrei poate s` a[tep]i pân` se va \ntoarce Craig ca s`-]i aud`
propunerea? Am \ndoieli c` o va g`si amuzant`.
El \i arunc` o privire plin` de venin, apoi \[i arunc` [ervetul
cu un gest care o [oc`.
– Plec, dar ai s` mai auzi de mine. Ajungem la tribunal, auzi?
Am s` m` lupt cu voi amândoi pân` la cap`t!
Rachel r`mase \n]epenit` [i când el ie[i ca o furtun`. N-avea
nici un temei s` câ[tige \n tribunal, \[i zise ea, de[i nu era avocat.
Craig trebuia s` afle, asta nu era o problem` pe care putea s-o
]in` ascuns`. Dac` el ar fi fost aici, nimic din toate acestea nu
s-ar fi \ntâmplat.
Nu \n seara asta, poate, \i veni \n gând, dar mai devreme sau
mai târziu Gary tot i-ar fi f`cut propunerea. Era exact cum i-l
descrisese Craig, interesat numai s` ob]in` avantaje personale.
ADEV~RUL 149

Doamna Brantley aduse friptura. P`ru surprins` s-o vad` pe


Rachel singur` la mas`.
– Crede]i c` domnul Lindhurst \ntârzie mult? \ntreb` ea cu
tact. |i pot ]ine friptura cald`.
– A trebuit s` plece, \i spuse Rachel. S-a ivit ceva [i a trebuit
s` plece acas`.
Nu fusese nici un apel telefonic \n ultimele dou` ore, ceea ce
f`cea ca scuza s` nu aib` sens, dar doamna Brantley o accept`.
– P`cat c` nu [i-a terminat masa, spuse ea, dar poate va
mânca ceva pe feribot.
|i servi o bucat` de carne pe o farfurie cald` [i o schimb` cu
cea \n care se mai afla \nc` supa. Legumele erau deja puse pe
mas` [i capacele scoase pentru ca Rachel s` se poat` servi cu
u[urin]`.
F`r` s` se mai gândeasc` la mâncare, Rachel \[i lu` din fiecare
vas câte o lingur` [i \[i lu` tacâmurile. Când doamna Brantley ie[i,
ea l`s` tacâmurile [i r`mase cu ochii \n farfurie, \ntrebându-se
dac` n-ar fi putut trata lucrurile mai bine.
Zgomotul unui motor ce se apropia o f`cu s` ridice capul. Nu
venea Mercedesul, se gândi ea, ci pleca Porsche-ul. Craig uitase
s` se duc` s` aduc` Jaguarul, \i veni ei \n minte. Trebuie c`
fusese foarte absorbit de munca lui! Nici m`car nu ghicea unde
putea fi el. Tot ceea ce [tia era c` avea mare nevoie ca el s` fie
aici cu ea. Era aproape miezul nop]ii când el \[i f`cu \n sfâr[it
apari]ia. Rachel a[teptase \n bibliotec` s` aud` ma[ina. Ie[i pe
hol când se deschise u[a de la intrare.
Ar`ta bine \n costumul gri pe care-l purtase \n prima sear`.
Expresia lui se schimb` când d`du cu ochii de ea.
150 AMANDA ROY

– Nu trebuia s` m` a[tep]i, spuse \nchizând [i \ncuind u[a \n


urm`.
– Gary a plecat, \i spuse ea, incapabil` s` g`seasc` alt` moda-
litate de a ataca subiectul. A plecat acum aproape patru ore.
Sprâncenele lui se \mpreunar`.
– De ce?
– Pentru c` i-am spus s` plece, r`spunse Rachel imediat. Are
o idee nebun` c` poate s` te scoat` de la mo[tenire dac` el atac`
testamentul \n instan]`. N-are cum, nu-i a[a?
– Doar dac` aduce dovezi c` Charles nu era \n deplin`tatea
facult`]ilor sale mintale când a f`cut testamentul – dar chiar [i
astfel s-ar putea ca tu s` fii singura beneficiar`. Craig trata
lucrurile cu mult calm. Doar dac` nu cumva ]i-a venit [i ]ie
aceast` idee.
– Bine\n]eles c` nu. Era nemul]umit` de b`nuiala lui c` ea s-ar
putea [i numai s` ia \n considerare aceast` posibilitate. N-am mai
putut... T`cu. |[i mu[cându-[i buza de jos.
– Nu te face s` sim]i ce te fac eu s` sim]i?
– Nimeni nu m` face s` simt ceea ce m` faci tu s` simt. Era
adev`rat. Se uit` la el \n speran]a c` va vedea un semn \ncuraja-
tor, apoi, neg`sind vreaunul, se hot`r\ s` continue, Craig, azi
diminea]`... nu-mi propusesem s`-i spun tot lui Gary. Nici m`car
n-am inten]ionat s`-i cer s` m` duc` la Newport. S-a... \ntâmplat.
– Pentru c` erai furioas` pe mine [i sim]eai nevoia s`-mi ar`]i
cât. Asta e, nu?
Rachel \ncuviin]` nefericit`.
– A fost o prostie din partea mea. Ai avut dreptate \n privin]a
lui Gary. Nu-i pas` de nimeni [i de nimic \n afar` de el. Dac` n-am
\nv`]at altceva ast`zi, asta am \nv`]at-o.
ADEV~RUL 151

– Tot e bine. O privea de parc` mai a[tepta ceva. V`zând c`


ea tace, ridic` din umeri. Dac` asta-i tot, eu m` duc la culcare.
– Pot veni cu tine? Cuvintele-i ie[iser` \nainte de a le gândi. Ea
ro[i puternic atunci când el se \ntoarse [i o privi amuzat pe sub o
sprâncean` ridicat`, dar r`mase nemi[cat`. Dac`, a[a cum spuneai
mai devreme, asta e tot ce avem, n-ar fi mai bine s` profit`m?
O clip`, ea avu impresia c` o va refuza, apoi el ridic` din
umeri [i \nclin` capul.
– De ce nu?
|nso]indu-l pe sc`ri, avu timp s` se mire de propria
\ndr`zneal`. Rachel cea de acum dou` s`pt`mâni nici n-ar fi visat
s` se ofere astfel.
Nici m`car atât, f`când socoteala, ]inând cont de c`l`toria lui
Craig la Londra, petrecuser` [apte zile \mpreun`. {apte zile,
[apte ani – care era diferen]a? |l iubea. Era tot ce conta.
Chiar dac` sentimentele lui nu erau mai profunde, felul cum
f`cea dragoste nu mai l`sa nimic de dorit. Mereu [i mereu,
mângâierile lui o aduceau \n culmea extazului, o f`ceau s`
geam`, s`-l doreasc`. El conducea [i o f`cuse s` afle. C` o iubea
sau nu, ea era a lui.
Mai târziu, stând cu capul pe pieptul lui [i bra]ul lui greu se
odihnindu-se pe talia ei, ea [opti.
– Unde-ai fost, Craig?
El nu r`spunse imediat, de altfel, nici nu p`rea c` auzise
\ntrebarea.
– Am scos-o pe mama ta la cin`, spuse \ncet.
– Mama? Rachel ridic` ochii [i \l privi, nedumerit`.
– M-am gândit c` era timpul s` afle adev`rul. Când ea \ncerc`
s` se ridice, bra]ul lui o ]inu strâns. E posibil s` afle de la mama
152 AMANDA ROY

mea, s`pt`mâna viitoare când va merge la Londra. Lucr`rile ei au


fost acceptate [i i se cere tot ce va mai scrie. A aflat vestea azi
dup` amiaz`.
– Ar fi putut s` m` anun]e pe mine prima, spuse Rachel
jignit`.
– Crede c` nu te intereseaz`.
– Nu-i adev`rat!
– Atunci n-ai decât s-o convingi.
– Am s-o fac, bomb`ni Rachel, continuând cu protestele.
Cum a primit vestea? Despre... noi, adic`.
– Surprinz`tor de bine. A spus c` ai fi putut face cu mult mai r`u.
– Se gânde[te mai mult la tine decât s-a gândit la Charles.
– Eu sunt mai tân`r decât Charles. Vrei s`-]i mai dovedesc o
dat`? spuse serios de ast` dat`.
– Nu trebuie s` dovede[ti nimic, \l asigur` Rachel. Nu v` pot
compara. Tu mi-ai oferit ceva ce Charles n-ar fi putut.
El r`mase nemi[cat.
– N-ai cum s` [tii \nc`.
– Pot s` simt. Acum \mi pare r`u c` n-am luat aprobarea de
c`s`torie.
– Trei s`pt`mâni nu \nseamn` o a[teptare prea lung`. Glasul
lui sun` ciudat. Nu sunt sigur c` mama ta va crede c` e o idee
bun`.
– Nici eu nu cred. Rachel nu era pe deplin sigur` nici de ceea
ce sim]ea [i nici dac` proceda bine. Ca to]i ceilal]i, va trebui s`
accepte.
– Pentru Charles, spuse Craig ironic. Datoria \ndeplinit`! Se
\ntoarse \ntr-o parte, strecurându-[i bra]ul pe sub mijlocul ei [i
\mbr`]i[ând-o. Dormi.
ADEV~RUL 153

Ea nu adormi imediat [i nici mult` vreme dup` ce respira]ia


lui deveni profund` [i bra]ul i se relax`. Faptul c` \l men]ionase
pe Charles fusese o gre[eal` ce nu avea s-o mai repete. N-avea de
gând s` mai priveasc` \napoi.

Vânzarea de sâmb`t` se ]inu \ntr-un hol al [colii, amenajat


pentru acest scop. Cu expozan]i de pe insula mare care de
asemenea luau parte la eveniment. Standurile erau apropiate [i
se \ntindeau pe mai multe coridoare. |n pofida vremii, care se
stricase cu o zi \nainte, sau din cauza ei, num`rul vizitatorilor era
numeros. Aproape din momentul când se deschiseser` u[ile la
ora zece, locul se umpluse de lume.
Nu to]i veniser` s` cumpere, bine\n]eles, dup` cum spusese
Laura. Pentru unii era o modalitate de a petrece diminea]a zilei
de sâmb`t` \ntr-un loc acoperit [i privind lucruri interesante [i
frumoase. Gust`rile veneau de la buc`t`rie [i erau servite \ntr-una
din clasele transformate \n sufragerie temporar`.
– Foarte bine organizat, comentase Craig. Felicit`ri organiza-
torilor.
El p`rea s` se simt` bine, se gândi Rachel v`zându-l cum
vinde o fa]` de pern` cusut` de mama ei cu acul, \n puncte.
Când g`sise aceasta timp s` mai [i scrie, Rachel nu putea
\n]elege. Ea se \ndoia c` ar fi putut tr`i atât de intens.
– Chiar nu pot s` m` prefac c` \n]eleg dorin]a ta de a te
m`rita cu un b`rbat b`trân ca Charles, spuse mama ei cu can-
doare. {i nu-i g`sesc nici o scuz` c` ]i-a smuls acea promisiune.
E[ti norocoas` c` este Craig a[a cum este.
B`rbatul de care \nc` nu era sigur`, se gândi Rachel
nemul]umit`. Numai noaptea, când era \n bra]ele lui, putea uita
154 AMANDA ROY

limitele rela]iei lor. Dup` ce b`tuse la ma[in` cele câteva pagini


pe care el i le d`duse, putea crede c` romanul ce avea s` se nasc`
va deveni un câ[tig`tor. |ntrebarea era dac` terminând romanul
va fi interesat s` scrie un altul, sau se va gr`bi s` se \ntoarc` pe
t`râmuri str`ine? Ar fi devastator pentru ea s`-l piard`, fie [i
numai pentru câteva s`pt`mâni sau luni.
Lindsay [i Keith ap`rur` la jum`tatea dup`-amiezii. Aveau [i
feti]a cu ei. Rachel era \ncântat` s-o vad` – [i mai mult pentru c`
acum era sigur` de via]a ce se \nfiripase \n ea. Spre deosebire de
b`rba]ii neobi[nui]i cu copiii, Craig se ocup` de ea, spre totala
mul]umire a lui Lindsay.
– V`d c` ai adus Jaguarul, coment` Keith cu o privire
decep]ionat`. {tii c` trebuie s`-]i faci revizia tehnic` la sfâr[itul
lunii?
Craig se \ncrunt` [i r`spunse imediat:
– Da, s` tr`i]i, domnule ofi]er! El \[i \ndrept` privirea spre
Laura care a[tepta un nou client. R`mâi tu aici câteva minute
pân` mergem noi s` bem un ceai?
– Bine\n]eles, amândoi mi-a]i fost de mare ajutor!
Cum lumea se mai \mpu]inase, reu[ir` s` g`seasc` o mas`
liber`. Gemma era \n poala mamei sale, cu ochii pe cornetul de
\nghe]at` pe care Craig \l adusese pe tav` \mpreun` cu ceaiul [i
biscui]ii.
– N-au mai r`mas pr`jituri \nsiropate, anun]` el cu regret.
N-am mai mâncat de ani de zile!
– |]i fac eu, \i promise Rachel. Dar va trebui s` a[tep]i pân` la
ziua liber` a doamnei Johnston. Nu-i place s`-i murd`resc
buc`t`ria.
ADEV~RUL 155

– Trebuie s` fie pl`cut s` dai doar ordin s` ]i se preg`teasc`


meniul, spuse Lindsay pu]in \n]epat`. S` stai de trei ori pe zi \n
fa]a aragazului \ncins nu mi se pare raiul pe p`mânt.
– Acesta e un apropo pentru un nou cuptor cu microunde,
coment` Keith f`când pe resemnatul. Sunt obi[nuit cu
repro[urile.
– Vrei s` spui c` e[ti obi[nuit s` te faci c` nu auzi, spuse
râzând so]ia lui.
Ascultând schimbul lor amuzant de replici, privindu-le fe]ele
[i v`zând-o pe Gemma mul]umit` [i mânjit` toat` de \nghe]at`
pe fa]`, Rachel sim]i invidia. Asta era via]a de familie pe care [i-o
dorea, dar nu spera s-o aib` vreodat`. Important` era profun-
zimea sentimentelor, dar \n cazul lui Craig era doar dorin]`.
Craig \i invit` pentru a doua zi la Apperknowle, când afl` c`
Keith era liber.
– Dup` cum s-a anun]at buletinul meteo, de mâine diminea]`
se va \ndrepta vremea. Am putea merge la picnic pe plaj`.
– Gemma ar fi \ncântat`, spuse Lindsay surprins` dar nu se
ar`t` \mpotriva ideii.
– Atunci r`mâne stabilit, confirm` Rachel. Mâine.
Ea [i Craig plecar` acas` pe la [ase [i jum`tate, dup` ce o aju-
tar` pe mama ei s` strâng` [i s` \mpacheteze ce mai avea acolo.
Laura urma s` ia cina cu prietena care avea s` aib` \n grij`
magazinul pe durata cât ea va fi plecat` la Londra. Rachel
presim]ea c` magazinul avea s` ocupe de-acum o pozi]ie secun-
dar` \n via]a mamei sale.
– A fost dr`gu] din partea ta s`-i invi]i pe Lin [i Keyth, spuse
Rachel \n ma[in`.
– Sunt o pereche dr`gu]`. Mult mai maturi decât mul]i de
vârsta lor.
156 AMANDA ROY

– Te referi la mine? \ntreb` Rachel privindu-l t`ios.


– De când suntem noi un cuplu? \ntreb` Craig râzând. Nu m`
refer la inten]ia noastr` viitoare. Tu e[ti destul de matur` când e
nevoie.
Rachel nu era la fel de sigur`. |n ultima vreme comporta-
mentul ei nu prea fusese de adult.
– Dac` ceea ce crezi tu se va dovedi adev`rat, continu` el. Trebuie
s` m` informez cum se poart` un tat`. Keith e foarte priceput.
– Inten]ionezi s` stai mai mult pe-aici? \ntreb` ea cu grij` [i
sim]i privirea lui a]intit` asupra ei.
– Acest gând te nemul]ume[te?
– |n prima zi când ai venit ai spus c` ai \nnebuni de plictiseal`
dac` ai fi \n]epenit mai mult` vreme pe o insul` de dimensiunile
acesteia. Cartea nu-]i va lua mai mult de câteva luni.
– Sper. Va trebui s` vedem, nu?
Nu! respinse ea ideea \n minte. Nu mai putea tr`i \n incerti-
tudine.
– A[ prefera s`-mi fac idee despre situa]ia noastr` viitoare,
spuse repede \nainte de a-[i pierde curajul. Dac` inten]ionezi s`
pleci din nou, s` te \ntorci la activitatea ta de jurnalist dup` ce
vei termina cartea, atunci vreau s` [tiu.
El nu-i r`spunse imediat, iar când o f`cu, tonul lui ar`ta c` se
ab]ine.
– Ce \nseamn` pentru tine acest dac` plec din nou?
Rachel se sim]i \ncol]it`. O \ntrebare direct` cerea un r`spuns
pe m`sur`, dar ea nu prea era dispus` s`-l dea astfel. Dac`-i
spunea c` nu voia ca el s` plece \nsemna c` \l las` s` \n]eleag` c`
sentimentele ei erau mai profunde decât ale lui. Când se punea
astfel problema, mai era mândria ei foarte important`? Nu faptul
ADEV~RUL 157

c` va avea copilul lui era un motiv destul de \ntemeiat s`-l vrea


lâng` ea? Dragostea putea fi unilateral` deocamdat`, dar nu
putea r`mâne astfel. Era nevoie \ns` de timp.
– Totul, recunoscu ea. Nu cred c` a[ putea suporta. Mai ales
când [tiu ce s-a \ntâmplat cu tine ultima dat`.
Treceau prin Godshill [i se \ndreptau spre Chale Green.
Craig trase ma[ina la marginea drumului [i opri motorul \nainte
de a se \ntoarce s` se uite la ea cu o intensitate ce o f`cu s`-[i
aud` b`t`ile inimii.
– Asta \nseamn` ceea ce cred eu c` \nseamn` – ceea ce sper
s` \nsemne?
Rachel zâmbi.
– Dac` m` \ntrebi dac` te iubesc, r`spunsul este da.
– Mul]umescu-]i ]ie, Doamne! Acum zâmbea [i el. |ntinse
mâinile [i o trase aproape. |ncepusem s` cred c` te pierd.
|nc` nu foarte sigur` de ceea ce-i spuneau sim]urile, Rachel [opti:
– Nu \n]eleg.
– M` temeam c` sentimentele tale pentru mine erau limitate
la fizic.
–{i asta are o leg`tur`. Ea-i studie tr`s`turile \n timp ce sigu-
ran]a o f`cea s` se simt` fericit`.
– Mi-am propus s` trezesc \n tine ceea ce n-ai avut cu Charles.
El \i acoperi gura când ea vru s` vorbeasc`. Bine, chiar l-ai iubit.
Sunt preg`tit s` accept. Dar nu schimb` cu nimic faptul c` n-ai
tr`it niciodat` dragostea cu intensitate maxim`.
– Pân` când ai ap`rut tu. Cred c` ai dreptate, dar n-a fost vina
lui Charles.
– N-am de gând s` te contrazic. Mâna lui \i mângâie \ncet fa]a.
Ochii cenu[ii erau calzi [i lumino[i. Am sosit pe insul` a[teptân-
du-m` s` \ntâlnesc o persoan` cu totul diferit`. De cum am dat
cu ochii de tine, m-am scufundat.
158 AMANDA ROY

– Nu mi-ai ar`tat-o, spuse ea p`rând sup`rat`.


– Ini]ial, nici eu n-am crezut. De-a lungul timpului m-am
convins c` nu ai fost mânat` de interesul de a ob]ine tot ce
puteai de la Charles. Dar am suportat greu gândul c` tu [i el...
T`cu, apoi ridic` din umeri. Nu s-au \ndreptat lucrurile nici dup`
ce am v`zut testamentul. Mai ales când am v`zut c` tu accep]i
situa]ia. Mi-am jurat atunci c` te voi scoate din toate acestea, c`
te voi face s` vezi lucrurile altfel decât ca pe o datorie ce trebuie
\ndeplinit`. A fost probabil o gre[eal` c` am insistat s` facem
c`s`toria imediat, dar nu puteam s` stau retras [i s` a[tept s`
treac` [ase luni. Era [ansa de a te face s` te r`zgânde[ti.
– Caz \n care ai fi pierdut totul.
– Chiar crezi c` banii sunt atât de importan]i pentru mine?
Am câ[tigat bine pân` acum [i voi câ[tiga, indiferent ce voi face.
Voiam s` gr`besc lucrurile pentru c` m` temeam s` nu te pierd
pe tine, nu blestemata de mo[tenire!
– |mi pare r`u, Craig... Ridic` mâna [i \l mângâie, \n semn de
scuz`.
– A[a a stabilit Charles lucrurile. Nu-]i pot spune nimic
altceva \n afar` de faptul c` amândoi voiam s` ne retragem din
acest aranjament. Tot ce ai, este cuvântul meu pentru senti-
mentele ce le am pentru tine. {i asta...
El \[i pecetlui cuvintele cu un s`rut ce \mpr`[tie orice
\ndoieli. Rachel nu cunoscuse pân` atunci asemenea tandre]e,
asemenea sentimente profunde. Ea-[i puse mâinile \n jurul gâtu-
lui lui, gândindu-se c` nu putea exista un b`rbat mai bun decât
Craig. Nu pentru ea!
– Te cred, Craig, [opti cu buzele pe buzele lui. Chiar te cred!
– Ai face foarte bine, spuse el pe un ton sigur. {i dac` tot am
ajuns aici, trebuie s`-]i spun c` am renun]at la jurnalism. Unul
ADEV~RUL 159

dintre lucrurile pe care le-am hot`rât \n timp ce eram acolo, \n


de[ert, a fost c` dac` vreodat` \mi voi rec`p`ta libertatea voi
pune punct acestei activit`]i [i m` voi concentra asupra scrisului.
|n ultimii zece ani mi-am tot for]at norocul. Nu inten]ionez s` mai
for]ez mâna providen]ei. Oricum, am de ce sta acas` de-acum.
Chipul lui Rachel se lumin` ca un pom de Cr`ciun.
– Cât m` bucur! M-a omorât gândul c` te vei \ntoarce la acea
via]`. Aceast` carte va fi un succes. {tiu c` va fi!
– Dac` nu asta, atunci alta, spuse el zâmbind. Important e s`
tot \ncerci. Oricum, n-am de gând s` m` \nchid \n pod [i s` m`
ocup doar de scris.
– Nu, vei tr`i la Apperknowle cu so]ia [i copiii t`i, spuse ea
fericit`.
– Ai folosit pluralul? Nu pare un program pe termen lung?
– De ce nu? Vom fi \mpreun` mult`, mult` vreme.
– Amin! spuse el [i o mai s`rut` o dat`, de data asta cu o pasi-
une care dep`[i orice a[teptare. Când s`rutul se termin`, respi-
ra]ia lui era \ntret`iat` [i ochii plini de focul dorin]ei. Hai acas`
s` punem bazele acestei familii.
Rachel constat` c` nu era nici [apte când el aprinse focul, dar
nu-i p`s`. Nu era un timp anume pentru dragoste.

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și