Sunteți pe pagina 1din 154

Reușite și provocări în școala Rediu din perspectiva anului școlar 2018-2019

În confruntarea cu numeroasele provocări pe care i le rezervă viitorul, evoluția societății este


într-o masură importantă condiționată de politicile și strategiile educaționale proiectate la nivel
național și implementate la nivel local, de calitatea educației promovată de instituțiile școlare.

Principala preocupare a școlii a vizat asigurarea unui climat adecvat derulării educaționale și
furnizarea unei educații de calitate.

Întreaga activitate din școala noastră a urmărit atingerea unor finalitați specifice privind
învățarea și dezvoltarea personala de-a lungul ciclului preprimar, primar și gimnazial, cultivarea
spiritului civic, compasiunii față de aproapele lor. Accentele s-au deplasat spre dimensiunea aplicativă,
creativă, practică, a cunoștințelor dobândite, spre asigurarea calității și eficienței actului
educațional.Totodată s-a avut în vedere recunoașterea și respectarea diferențelor individuale între elevi
prin susținerea unor planificări flexibile și adecvate fiecarei categorii de elevi.

Asigurarea calității în educație a fost promovată și prin preocupările pentru îmbunătățirea


competenmțelor cadrelor didactice, prin activități diverse de formare continuă și profesională.

Un învățământ care să asigure accesul la educație și succesul fiecărui copil nu se poate realiza
în absența unui management eficient. Drept urmare, activitățile școlii au avut ca axă prioritară un
management școlar eficient, centrat pe o bună gestionare a resurselor umane și materiale, pe
dezvoltarea parteneriatului școala-comunitate locală.

 Directii de acțiune
În anul școlar 2018-2019 întreaga activitate s-a fundamentat pe demersul didactic și educațional
ce a avut la bază următoarele direcții de acțiune:
I. Asigurarea și promovarea unor servicii educaționale de calitate
II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaționale

III. Dezvoltarea autonomiei unitatii scolare prin implementarea unor


strategii manageriale eficiente
IV. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din
învățământ
V. Promovarea educatiei nonformale si informale, oportunitate formativa si
educationala complementara pentru elevi

VI. Sustinerea educatiei permanente si a educatiei adultilor


VII. Compatibilizarea constanta a sistemului romanesc de invatamant cu cel
European

2
I . ASIGURAREA RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE
NECESARE BUNEI DESFAŞURARI A PROCESULUI DE ÎNVATAMÂNT

1. RESURSE UMANE

Educarea şi pregătirea ştiinţifică a elevilor a fost realizată, cu competenţă şi dăruire de un


colectiv didactic format din 25 cadre didactice, ajutat de un personal nedidactic format din 8
salariaţi.

Din rândul cadrelor didactice titulare, 2 s-au detașat din unitatea noastră , iar 1 cadru didactic a
fost în concediu pentru creșterea copilului și s-a întors din semestrul al II lea.

 Total - 25 cadre didactice calificate


 17 cadre didactice titulare :
 9 cadre didactice cu gradul I
 2 cadre didactice cu gradul didactic II
 5 cadre didactice cu grad definitiv
 1 cadru didactic debutant

 8 cadre didactice calificate suplinitoare


 1 cadru didactic cu gradul I
 2 cadre didactice cu gradul II
 4 cadre didactice debutante
 1 cadru didactic pensionar
 Învăţământul preşcolar - 4
 4 Profesori pentru învăţământul preşcolar
 1 cadru didactic titular, definitivat
 3 cadre didactice debutante
 Învăţământul primar – 8
 5 Profesori pentru învăţământul primar
 3 titulari , grad didactic I
 1 titular, grad didactic II
 1 debutant

3
 2 cadre didactice învătători, titulari, definitivat
 1 cadru didactic pensionar
 Învăţământul gimnazial - 12 cadre didactice calificate :
 8 cadre didactice titulare :
 6 gradul I
 1 gradul II
 1 definitivat
 4 cadre didactice calificate suplinitoare :
 1 cadru didactic gradul I
 2 cadre didactice gradul II
 1 cadru didactic debutant
 1 cu normă într-o singură locaţie
 10 cu normă în două locaţii : Rediu şi Horleşti
 1 cu normă şi în altă şcoală din judet
Toți cei 80 copii de grădiniță și 234 elevi de vârstă școlară au fost cuprinși în 5 grupe de
grădiniță, combinate și 14 clase de elevi, dintre care 10 clase independente și 4 clase în regim
simultan.

La Școala Rediu(PJ) 80 de preșcolari, 234 elevi din care 144 în clasele primare și 90 elevi în
gimnaziu.

 Scoala Rediu : din totalul 216 preșcolari și elevi, 44 sunt


preşcolari şi 172 elevi :

 Cicul primar : 114 elevi,


 Ciclul gimnazial : 68 elevi,
 Scoala Horleşti : din totalul de 65 prescolari și elevi
13 sunt preşcolari şi 52 elevi

 Cicul primar : 30 elevi,


 Ciclul gimnazial 22 elevi,

 GPN Breazu : 17 preşcolari;

 Şcoala Tăuteşti : 6 preșcolari şi 10 elevi cu un total de 16 elevi.

4
Reprezentare grafică a cadrelor didactice
a) Total norme -25,4 personal didactic, personal didactic auxiliar: 2 norme; personal
nedidactic 6 norme; persoane fizice- 35, din care personal didactic- 25

Cadre
didactice 25
Necalificati 0
Debutanti 4
Definitivat 6
Gradul II 4
Gradul I 11

STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC DUPA


CALIFICARE
AN ȘCOLAR 2018-2019
Necalificati
0% Debutanti
16%

Gradul I
44%

Definitivat
24%

Gradul II
16%

5
Cadre didactice 25
Titulari 19
Titulari detașat 0
Suplinitori 5
Pensionari 1

STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC DUPĂ


POZIȚIA PE POST
AN ȘCOLAR 2018-2019
Pensionari
4%

Suplinitori
20%

Titulari detasat
0%

Titulari
76%

b) Totalul de 25 cadre didactice se pot clasifica astfel :


-4 cadre didactice sunt debutante;
-6 cadre didactice au definitivat;
-4 cadre didactice au gradul didactic II;
-11 cadre didactice au gradul didactic I .

6
Predomină, astfel, cadrele didactice cu gradul I și II, ceea ce denotă intersul lor pentru
autoperfecționare și evoluție în carieră, dar și faptul ca sunt și colegi tineri debutanți, care aduc un
suflu nou în unitate și care, sperăm, vor urma exemplul celor cu vechime la catedră.

2. Resurse materiale

Pentru deschiderea în bune condiţii a anului şcolar, pe perioada vacanţei de vară, în baza unui
program de aprovizionare şi de lucrări, întocmit de conducerea şcolii, prin aportul substanţial al celor 8
salariaţi ai şcolii, toate spaţiile şcolare au fost reparate şi igienizate.
La şcoala Tăuteşti, prin coordonarea d-nei înv. Dumitriu Daniela, şcoala a fost igienizată cu
implicarea directă a d-nei Maricica Gongeanu angajată pe post de îngrijitor al locației menționate mai
sus. În această perioadă la această locaţie nu au mai fost făcute investiţii majore ci doar igienizarea de
bază. S-au făcut demersuri pentru construcția unui grup sanitar modern, demersuri făcute deja de către
Primăria Rediu care va îmbunatăți considerabil activitatea din această locație.
GPN Breazu, coordonator dna educ. Manole Diana, s-au făcut lucrări de reparații și igienizare,
s-au făcut demersuri pentru construcția un grup sanitar interior, așa cum ne solicită DSP pentru
ridicarea suspendării ASF.
La şcoala Horleşti s-au făcut reparații necesare, s-a igienizat întreaga clădire , iar pe parcursul
anului școlar s-a înlocuit centrala termica, toate acestea realizânu-se pentru buna desfășurarea a
activităților educaționale. Mai precizăm că în această locație învățământul se desfășoară în regim
simultan atât la ciclul primar cât și la gimnaziu, fapt ce a dus la ușoare dificultăţi în ceea ce priveşte
încadrarea dar şi întocmirea orarului.
Din fonduri guvernamentale 90 % dintre elevi au beneficiat de rechizite gratuite. De la an la an
se observă un interes din ce în ce mai scăzut din partea părinților în ceea ce privește întocmirea
dosarului pentru obținerea acestora.
Toţi preşcolarii şi elevii au beneficiat de suplimentul alimentar asigurat prin programul guvernamental
MĂR, CORN ŞI LAPTE , iar o parte din elevi au beneficiat și de burse sociale.
Cu sprijinul primăriei a fost asigurat întregul necesar de combustibil lemnos pentru încălzirea
spaţiilor şcolare, atât pentru centrală, cât şi pentru sobe. Combustibilul lemnos a fost tăiat și depozitat
corespunzător în toate cele 3 locații (Horlești, Tăutești și Breazu). De asemenea, precizăm că s-au
făcut la timp plățile pentru utilități (lumină, gaz metan, telefon) pe tot anul școlar 2018/2019.
Primăria comunei Rediu a fost mereu alături de şcoală, a susținut activitatea școlară prin
sponsorizări pentru diverse ocazii (Crăciun, 1 iunie, excursie în zona Neamț, dar și alte stimulente
pentru elevii școlii, dar și prin continuarea decontărilor pentru transport aferente cadrelor didactice (ex.
dna. înv. Ștefan Știriuc).
S-au asigurat manualele şcolare, atât pe bază de comandă (manuale noi+ manuale retipărite),
7
cât şi prin recuperarea şi recondiţionarea acestora, toate acestea s-au realizat cu responsabilitate de
către responsabilul cu manualele şcolare d-na Cebere Adelina.
În concuzie, putem preciza că ne bucurăm în continurea de tot sprijinul Primăriei și Consiliul
Local al comunei Rediu.

II . ASIGURAREA CADRULUI LEGISLATIV ŞI INFORMATIONAL


NECESAR UNEI BUNE DOCUMENTARI, CUNOAŞTERE A REFORMEI
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘI APLICĂRII ACESTORA ÎN PRACTICA
DIDACTICĂ

Au fost asigurate documentele importante care asigură cadrul legal al învăţământului, ca şi


documentele ce vizează reforma învăţământului preuniversitar :
 Legea 1-2011, Legea educaţiei naţionale;
 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N;
 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de
autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi
a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;

 HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de


evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a
organizaţiilor furnizoare de educaţie;
 Standarde de referință și indicatori de perfomanță pentru evaluarea și asigurarea calității
în învățământul preuniversitar;
 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;
 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 Ordin 3638/ 27.03.2012 Aprobarea standardelor de formare continuă a persoanelor cu
funcții manageriale;
 OMECTS nr. 3545/2012 Adoptarea politicii în managementul educațional
preuniversitar.
 Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.

Eşalonat şi la toate nivelurile s-a asigurat informarea şi dezbaterea acestor documente prin studiu

8
individual, referate, informări, afişare, comisii de specialitate, Consilii Profesoral,etc. După informarea
tuturor cadrelor didactice privind apariţia acestor documente s-a asigurat accesul direct la documentare
metodico - ştiinţifică prin existenţa unui set de materiale în cancelarii, în vederea unui studiu
individual aprofundat de către fiecare cadru didactic.
În cadrul Consiliului de Administraţie şi Consiliul Profesoral, comisiilor metodice, a
lectoratele cu părinţii, au fost prezentate referate privind prelucrarea acestor documente, urmate de
dezbateri. De asemenea au fost informaţi cu privire la metodologiile de acordare a gradaţiilor de merit,
de mişcare şi calendarul mişcării personalului didactic, finalizare a cursurilor gimnaziale ca şi de
admitere.

III. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE. MIŞCAREA ELEVILOR.


ASIGURAREA FRECVENTEI ELEVILOR

2. DINAMICA NUMĂRULUI DE ELEVI

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Școala
gimnazial

gimnazial

gimnazial

gimnazial
prescolar

prescolar

prescolar

prescolar
primar

primar

primar

primar
total total total total

REDIU+ GPN 41 107 68 216 45 114 66 225 40 119 74 233 38 117 84 239

HORLESTI 20 31 31 82 17 33 27 77 12 36 25 73 18 29 27 74

TAUTESTI 10 14 24 10 14 24 5 16 21 8 12 20

GPN BREAZU 12 12 19 19 19 19 19 19

TOTAL= 83 152 99 334 91 161 93 345 76 171 99 346 83 158 111 352

Conform datelor statistice, se observă o ușoară creștere a populației școlare pe raza comunei
Rediu, față de anii anteriori, ceea ce implică o mai mare responsabilizare în menținerea și chiar
creșterea acesteia, din partea întregii comunitați locale, implicit a școlii.

9
400
350
300
250
REDIU+ GPN
200
HORLESTI
150
100 TAUTESTI
50 GPN BREAZU
0
TOTAL=
gimnazial
total

gimnazial
total

gimnazial
total

gimnazial
total
prescolar

prescolar

prescolar

prescolar
primar

primar

primar

primar
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Dacă în ceea ce privește dinamica populației școlare pe perioada anilor școlari 2015-2019 se
observa o ușoară creștere, cu fluctuații mici de efective, numărul de clase la nivel de comună este
constant întrucât această creștere nu este una semnificativă.

Au frecventat cursurile şcolare 314 de elevi, înregistrându-se o frecvenţă în general, bună.


În analiza frecvenței, pe şcoală s-a înregistrat un număr de 3331 absenţe, din care 1406 absenţe
sunt motivate, iar 1905 absenţe sunt nemotivate, reprezentând un număr de 6 absenţe nemotivate
/elev. La şcoala Rediu din 2475 absenţe, 1215 sunt motivate, iar 1260 sunt nemotivate, ceea ce
reprezintă 6 absenţe nemotivate / elev. Dintre acestea la ciclul primar au fost 330 absenţe, din care 172
sunt motivate, iar 158 sunt nemotivate, ceea ce reprezintă 3 absente / elev, iar la gimnaziu s-au
înregistrat 2145 absenţe total, din care 1053 sunt motivate şi 1092 nemotivate, adică 31 absenţe /
elev. La şcoala Horleşti din 792 absenţe, 184 sunt motivate, iar 608 sunt nemotivate, ceea ce
reprezintă 9 absențe nemotivate / elev. Dintre acestea la ciclul primar au fost 208 absenţe, din care 30
sunt motivate, iar 178 sunt nemotivate, ceea ce reprezintă 7 absente / elev, iar la gimnaziu s-au
înregistrat 255 absenţe total, din care 154 sunt motivate şi 101 nemotivate, adică 12 absenţe / elev.
La şcoala Tăuteşti din 64 absențe, 17 sunt motivate, iar 47 sunt nemotivate, ceea ce reprezintă 4
absent nemotivat pe elev.

10
Anul şcolar 2018-2019
An școlar Absențe nemotivate
Total – Rediu (PJ) Sc. Rediu Sc. Horlești Sc.Tautesti
2013 - 2014 3481 2906 585 0
2014 - 2015 1926 -1555 1585 -1321 341 -244 0
2015 - 2016 2253 - 673 1921 - 464 282 -209 0
2016 - 2017 2821 + 568 2324 + 403 497 +215 12
2017 - 2018 2484 -337 1727 -597 678 +181 19 +7
2018 - 2019 3331 +847 2475 +748 792 +114 64 +45

Se observă că după o scădere a numărului de absenţe la jumatate față de ultimii doi ani şcolari,
anul anterior numărul de absențe a crescut cu valori 847 și 748. Se poate observa că măsurile luate la
nivel central dar, mai ales conştientizarea elevilor şi părinţilor făcută de noi, dar nu de toţi factorii
educaţionali din şcoală, privind repercursiunile absenteismului au dat roade. Se constată o creștere a
numărului de absenţe nemotivate de la un an la altul la toate structurile.
Nutrim speranţa că toţi învăţătorii şi profesorii au notat absenţele elevilor pentru ca analiza
făcută să fie reală. Dacă monitorizarea frecvenței s-ar face corect și constructiv acesta ar fi un motiv de
stimulare a elevilor la o frecvență din ce în ce mai bună.
Majoritatea absenţelor sunt realizate de elevii proveniţi din familii dezorganizate, cu părinţi
iresponsabili psihic, părinţi cu dezinteres faţă de şcolarizarea propriilor copii sau elevi tutelaţi.
Alte cauze ale absenteismului înregistrat ar fi :
 dezinteresul unor elevi de a frecventa şcoala ;
 preocupări reduse ale unor cadre didactice de a realiza activităţi atractive pentru
elevi;
 conştientizarea de către educatori a elevilor de necesitatea unei bune frecventări a
cursurilor ca bază a unor solide acumulări ;
 slaba legătură cu familia, pentru a cunoaşte universul problematic cu care se
confruntă elevii în familie.
Pentru diminuarea şi preîntâmpinarea absenteismului în masă se necesită :
 analiză şi autoanaliză pertinentă, atât la nivel colectiv, cât şi individual,
privind implicarea în descoperirea cauzelor şi găsirea soluţiilor de
eliminare a disfuncţiilor ;
 diversificarea ştiinţifică şi metodică a activităţilor didactice, în vederea
unui demers didactic cât mai atractiv pentru elevi ;

11
 eficientizarea actului educativ printr-o mai bună cunoaştere a profilului
psihologic al elevilor şi a particularităţilor de vârstă ;
 explorarea mai atentă a universului familial al elevilor.
Se remarcă şi elevi, care nu au înregistrat nici un absent, pe parcursul întregului semestru, în
majoritate fiind de la clasele primare, dar şi de la gimnaziu.

IV . CALITATEA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Procesul de învăţământ s-a desfăşurat în două schimburi în locaţiile Rediu şi Tăuteşti, cu


respectarea structurii anului şcolar și într-un schimb la școala Horlești și grădinița Breazu.

La sfârşitul ciclului primar numeroşi elevi cu probleme în ceea ce privește frecvenţa la cursuri,
nesupraveghere familială sau cu deficienţe intelectuale, se exprimă foarte greoi în scris sau oral şi este
de aşteptat ca aceştia să ajungă la sfârşitul clasei a VIII –a mai slab pregătiţi deoarece preocupările lor
„extraşcolare” sunt tot mai interesante.
Rezultatele obţinute de elevii şcolilor noastre, sunt nemulţumitoare şi nejustificate, deoarece
şcoala beneficiază de condiţii materiale şi de o încadrare bună, cu profesori titulari cu grade didactice,
în raport cu alte şcoli, iar elevii sunt cu un fond comportamental bun şi potenţe de modelare mult mai
mari.
La Rediu numărul absolvenţilor este dublu faţă de Școala Horlești şi ar fi trebuit ca şi numărul
mediilor peste 5 să fie mult mai mare, când au fost alocate mult mai multe ore de pregătire şi în
contextul în care nivelul clasei a fost incomparabil, fiind un nucleu al cărui prezenţă ar fi trebuit să fie
mult mai bine fructificată. La limba română notele peste 5 au fost mai multe și mai bune : 3/15 note
peste 5,00 (între 5,00-10 și o medie de 4,11 și un procent de promovare de 21%). La matematică
situaţia se prezinta astfel: 3/15 note peste 5, o medie de 3,26 și un procent de promovare de 20 %.

La Horlești numărul absolvenţilor a fost 3/4. La limba română notele peste 5 (între 5,00-7 și o
medie de 5.63 și un procent de promovare de 75%), iar la matematică: o nota peste 5, o medie de 3,81
și un procent de promovare de 25 %.

Noi trebuie să fim educatori, în primul rând, să fim moderatorii actului didactic, în care elevul
să te simtă că-i eşti aproape, dar să nu-şi poată permite să te jignească, să te supere, ci să te respecte.

Dacă facem o analiză mai responsabilă vom observa aceleași cauze ale eşecului şi că nu numai
elevii sunt de vină.

12
Se desprind următoarele cauze ce au condus la rezultate slabe, care trebuie luate în seamă şi
găsite soluţii pentru viitor:

 Dezinteresul unor elevi de a se pregăti temenic zi de zi;


 Menținerea admiterii la liceu și școală profesională cu medii sub 5 ceea ce
reduce concurența și dorința de autodepășire. Dacă cu medii de trei sau doi
unii elevi intră și la liceu alături de cei care au medii peste cinci, face ca
delăsarea să se extindă în rândul tuturor elevilor ;
 Preocuparea redusă a unor părinți de a monitoriza pregătirea elevilor și fără
a interveni rapid și eficient în a elimina disfuncțiile semnalate de ei sau de
profesori ;
 Activități didactice încă neatractive, pe structură clasică, care nu stârnesc
interesul elevilor, dorința de a descoperi adevăruri științifice; lecții mai mult
teoretice, fără a fi asociate cu exemple practice, fără a-i obișnui pe elevi cum
să învețe, cum să aplice în practică ceea ce au învățat, ca să conștientizeze că
învață pentru ei și nu pierd timpul degeaba ;
 Baza materială folosită este încă învechită, depășită fizic și moral și
neatractivă.
Pentru a determina creșterea calități învățării și îmbunătățirea rezultatelor școlare sunt necesare
implementarea unor măsuri precum:

 Pregătirea zilnică pentru ore, temeinic, pe bază de proiect sau schiță de lecții, cu un
conținut științific adaptat la nivelul de înțelegere al elevilor, pe categorii de vârstă și
nivel intelectual;
 Diversificarea metodelor didactice cu pondere pe cele activ participative, cu
centrarea actului didactic pe elev;
 Revizuirea, divesificarea și îmbogățirea bazei didactico materiale și integrarea
eficientă în lecții, corelând resursele materiale clasice cu cele moderne, mai
atractive pentru elevi;
 Realizarea unui dialog activ cu elevii pe parcusul actului didactic cu implicarea
permanentă a acestora în derularea scenariului didactic și autoevaluare;
 Relaționarea permanentă a cadrelor didactice cu elevii pentru a crea și întreține un
dialog eficient și de a asigura un ambient relaxant în timpul activităților didactice,
atât de necesar receptării rapide și eficiente a noțiunilor științifice;
 Realizarea unui parteneriat eficient cu părinții.

13
Aceste rezultate nemulţumesc pe cei care muncesc, dar trebuie să mobilizeze pe cei ce nu dau
totul pentru bunul mers al actului didactic. Trebuie să urmărim finalităţi la nivel macro, cum ar fi
prestigiul şcolii, încluderea tinerilor absolvenți în piața muncii şi nu finalităţi individuale fără un scop
anume.

V. RAPORTUL DE ACTIVITATE PE DISCIPLINE

La grădiniţă

Activitatea managerială la nivelul comisiei a fost orientată spre:

• asigurarea calităţii actului educaţional, întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;


• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-
participative;
• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
• susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
• organizarea de activităţi extracurriculare;
• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la
informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;
• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;
• colaborarea grǎdiniţǎ –familie şi grǎdiniţǎ – şcoalǎ.
La învăţământul primar, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor, conţinuturile
demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au
fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.
Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate
compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional
sau din punct de vedere al conţinuturilor.

Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi
colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi
responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.

O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din
fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente
la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.

Pentru a finaliza acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-


a acordat probelor de evaluare finală la toate clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost

14
concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei.
Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind demersul
didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru
dezvoltare, ameliorare şi recuperare.

Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit atât individual şi în colectiv să realizeze în
parametri cât mai ridicati, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui
compartiment.

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elev - învăţător, fiecare cadru didactic a
selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii. În activitatea de formare şi educare au
fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-se în:

- activităţi de formare

- de informare

- experimentare

- interpretare

- aplicare în diverse situaţii…

Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi


alternative.

În contextul facilitării comunicării elev - elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a
dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare.
Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu
caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.

De un real folos s-a dovedit a fi comunicarea între colegii profesori, colaborând pentru o mai
largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-se reciproc.
Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară,
limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.

Rezultatele la clase pe locaţii la testele iniţiele şi la concursurile comune desfăşurate nu trebuie să


creeze animozităţi între colegi, trebuie să impulsioneze pe cei cu rezultate nemulţumitoare spre
performanţă şi rezultate tot mai bune .
Este bine să colaborăm între locaţii, să existe discuții pe comisii și să se identifice soluții în orice
problemă ivită pentru perfecţionare şi într-ajutorare reciprocă.
Un obiectiv important al colegilor de la ciclul primar a fost îmbunătăţirea competenţelor de

15
lectură, motiv pentru care opţionalele alese împreună cu părinţii sunt pe disciplina Literatură pentru
copii, excepţie făcând clasa pregătitoare Rediu. Scopul principal al alegerii a fost consolidarea
deprinderilor de lectură, a dezvoltării vocabularului elevilor în vederea unei exprimări corecte şi
coerente.
La învăţământul gimnazial, la toate disciplinele, preocupările au fost pentru dezvoltarea şi
aprofundarea exprimării şi comunicării corecte în scris şi oral, mai ales în limba maternă şi apoi în
celelalte limbi moderne, engleza şi franceză, de acumulare a cunoştinţelor de bază cerute de
programele şcolare la matematică şi ştiinţele naturii, la disciplinele ce privesc omul şi societatea, la
disciplinele artistice şi sportive. Toate cadrele didactice s-au preocupat să-şi proiecteze materia la timp
şi conform cerinţelor metodice. Materia a fost parcursă ritmic, iar evaluarea s-a realizat corect şi
stimulativ.
Proiectarea didactică a avut în vedere deplasarea accentului de la simpla eşalonare a timpului la
prefigurarea activităţii de învăţare a elevilor şi crearea unor situaţii de învăţare efectivă. Acţiunea de
proiectare nu s-a suprapus peste întocmirea planurilor de activitate ci a constat în gândirea şi
prefigurarea procesului didactic, a strategiilor de predare-învăţare şi evaluare, a modului orientativ şi
riguros în care sa va desfăşura activitatea.
Pentru elaborarea planificărilor anuale şi semestriale au fost parcurse urmîtoarele etape:
- lecturarea atentă a programei,
- asocierea între obiectivele specifice şi conţinuturi la fiecare clasă si disciplină,
- împărţirea conţinuturilor pe unităţi de învăţare, văzute în ansambluri logice de conţinuturi,
- stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare şi alocarea resurselor de timp
corespunzătoare.
Proiectarea unităţilor de învăţare a urmărit asigurarea coeziunii interioare a conţinuturilor,
vizarea obiectivelor de referinţă, acoperirea unor resurse de timp şi finalizarea printr-o evaluare
eficientă.
Pe parcursul anului școlar s-a trecut de la strategii didactice centrate pe activitatea profesorului şi
pe acţiunea de predare, la strategii centrate pe activităţi de învăţare bazate pe interacţiunea profesor-
elev, accentul punându-se pe învăţare şi nu pe livrarea de informaţii standard, pe cercetare şi explorare,
pe exploatarea diferitelor suporturi de instruire, strategii bazate pe utilizarea modelelor, pe activitate
practică.
Captarea atenţiei şi a interesului elevilor s-a realizat prin comunicarea clară a obiectivelor,
reactualizarea cunoştinţelor, a deprinderilor şi capacităţilor învăţate anterior, dirijarea învăţării pas cu
pas, prin punerea elevului în situaţii de învăţare activă, prin acţiune, pentru a atinge obiectivele.
Fixarea si stabilirea performanţelor s-a realizat prin sarcini, teme, exerciţii ale căror răspunsuri
duc la generalizări şi concluzii asupra celor învăţate.

16
Se constată că o mică parte din elevii de gimnaziu se exprimă uşor în scris şi comunică bine oral,
cursiv, prin fraze complete, iar ceilalți scriu încet, citesc cu dificultate, se exprimă greoi, cu multe
greşeli gramaticale. Această stare de fapt se datorează şi acumulărilor treptate a lacunelor anterioare,
încă din clasele primare, dezinteresului elevilor pentru recuperarea acestor lacune, a părinţilor, dar şi a
metodelor didactice utilizate, a puţinelor ore suplimentare de recuperare a lipsurilor semnalate.
Exprimarea greoaie în limba română atrage după sine lipsuri si dificultăţi de a învăţa la celelalte
discipline, unde predarea şi asimilarea de către elevi a cunoştinţelor transmise, se bazează tot pe
cerinţele minime de la cele două discipline de bază.
Se desprind următoarele concluzii/măsuri:
 activităţile didactice trebuie diversificate pentru a le face mai atractive pentru
captarea atenţiei şi a stârni interesul elevilor în căutarea noutăților;
 să se evite supraîncărcarea elevilor cu prea multe amănunte, care se uită uşor şi să
se pună accent pe fixarea noţiunilor de bază;
 să se aplice munca diferenţiată pe grupe de elevi în funcţie de nivelul intelectual, de
interesul elevilor;
 să se lucreze mai mult cu elevii, prin ore suplimentare, pentru a-i stimula şi a le
satisface interesul pentru cunoaştere;
 aplecarea cu afecţiune şi dragoste dăscălească spre elevi, spre a le cunoaşte
universul lor psihologic, trăirile şi temerile lor, pentru a putea interveni eficient în
corijarea abaterilor de la drumul lor în realizarea profesională şi în viaţă ;
 implicarea mai accentuată a părinţilor în pregătirea elevilor ;
 preocuparea mai mare din partea cadrelr didactice pentru asigurarea resurselor
materiale care să susţină demersul didactic;
 orientarea analizei activităţii didactice spre autocritică şi implicare mai mare în
cauzalitatea disfuncţiilor apărute şi, astfel, să se găsească mai uşor soluţii eficiente
de recuperare;
 cointeresarea tuturor cadrelor didactice: educatori, învăţători, profesori în
pregătirea elevilor, pe tot parcursul şcolarizării lor, căci vina eşecurilor ce implică
şcoala ca instituţie este a tuturor şi nu numai a unora;
 scenariul didactic trebuie să se desfăşoare prin centrarea activităţii pe elev, printr-
un dialog activ, cadrul didactic fiind un moderator abil, care să conducă colectivul
de elevi şi pe fiecare elev spre atingerea obiectivelor propuse.

17
VI. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE

I. Comisia educatoarelor, responsabil Știriuc Ștefana

1. Componența comisiei
În anul școlar 2018-2019, comisia metodică a educatoarelor a avut următoarea componență:

GPN Rediu: - Nivelul I (3-4 ani) – educ. Chelaru Ana Diana (semestrul I) și educ. Budeanu Oana

(semestrul al II-lea)

- Nivelul II (5-6 ani) – educ. Ciureanu Cristina

GPN Horlești – grupă mixtă – prof.înv.preșc. Reșetnic Tatiana

GPN Tăutești – grupă mixtă – educ. Dumitriu Daniela

GPN Breazu – grupă mixtă – educ. Manole Diana

2. Activitatea comisiei metodice a educatoarelor


2.1.Activități întreprinse pentru realizarea obiectivelor propuse pentru anul școlar 2018-2019

La nivelul fiecărei grupe, doamnele educatoare au utilizat în activitățile instructiv-educative


noul curriculum pentru preșcolari aplicat din luna septembrie 2018.

Noul curriculum pentru educație timpurie aduce o viziune îmbunătățită asupra educației pentru
acest segment de vârstă și valorifică contribuțiile anterioare, experiența și practicile reușite în
domeniul educației timpurii din România.

Comparativ cu curriculumul precedent (OM nr. 5233 / 2008) care era structurat pe cinci
domenii experiențiale (Estetic și creativ, Om și societate, Limbă și comunicare, Științe, Psihomotric),
actualul curriculum (2018) este structurat pe cinci domenii de dezvoltare, după cum urmează:
dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea limbajului și
a comunicării; dezvoltarea cognitivă; capacități și atitudini de învățare. Curriculumul ține cont de
nivelurile de dezvoltare ale copiilor fiind proiectat pe unități de competență și elemente de competențe
formulate pe domenii de dezvoltare ca premise ale competențelor generale și specifice urmărite în
învățământul primar, gimnazial și liceal. Acest tip de curriculum vizează o abordare mai generoasă și
mai complex a educației pentru crearea unor conexiuni între domeniile dezvoltării și obiectivele
învățării, între domeniile dezvoltării și evoluția personalității copilului în ansamblu, ceea ce conduce la

18
o abordare integrată a actului învățării și la diminuarea sau chiar la eliminarea intervențiilor
fragmentate, monodisciplinare. Totodată, cadrul didactic va avea în vedere expunerea copiilor la
factorii de mediu, ca o condiție pentru menținerea stării de sănătate și călirea organismului, și va ieși
cu preșcolarii în aer liber cel puțin o dată pe zi, indiferent de anotimp.

Cadrele didactice au demonstrat că dețin informații pentru aplicarea curriculumului întrucât


atât organizarea spațiului cât și proiectarea și desfășurarea activităților s-au realizat în conformitate cu
prevederile acestuia.

Anul acesta școlar a debutat sub semnul lipsei unui caiet al educatoarei avizat. Cu toate acestea,
doamnele educatoare au întocmit planificările anuale pentru fiecare grupă, proiectele tematice (minim
3 proiecte la grupa mică și maxim 7 la grupa mare) și subtemele fiecărui proiect tematic în format
electronic și listate, asemănător planificărilor din învățământul primar și gimnazial. Cadrele didactice
au consemnat zilnic activitatea metodică realizată: studiu individual în diverse domenii ale literaturii
de specialitate, elaborarea și susținerea de referate metodice în ședințele comisiei, pregătirea
materialelor didactice potrivite pentru activitățile zilnice, activități demonstrative, consilii profesorale,
etc.

Cadrele didactice educatoare au fost preocupate permanent de asigurarea unei educații de


calitate pentru toți preșcolarii indifferent de etnie, de deficiențele pe care le au sau alte criterii sociale.
Cunoștințele transmise sunt în concordanță cu cele prevăzute de curriculum pentru învățământul
preșcolar, iar pentru copiii cu deficiențe mentale, ADHD, cu CES doamnele educatoare și-au conceput
planuri individualizate aprobate de inspectorul de specialitate.

Conform noului Curriculum, 2018, evaluarea la gradiniță este continuă și pe proiecte. Aceasta
s-a realizat pe baza fișelor de lucru, dar s-au aplicat și probe de evaluare care să permită preșcolarului
să se manifeste liber, creativ. Astfel, evaluările realizate au urmărit progresul înregistrat de fiecare
preșcolar în raport cu sine. Rezultatele obținute se regăsesc în rapoartele de activitate de la nivelul
fiecărei grupe de preșcolari, iar concluziile asupra acestora vor fi prezentate și în prezentul raport în
paginile următoare.

Cadrele didactice au fost preocupate permanent de îmbunătățirea calității procesului didactic.


Ele au alternat în derularea activităților metodele didactice tradiționale cu cele moderne, punând accent
pe jocul didactic adecvat pentru vârsta preșcolarilor.

Activitatea grădinițelor este cunoscută comunității atât prin serbările și activitățile


demonstrative cu părinții la care participă un număr mare de apropiați ai copiilor cât și prin
popularizarea activităților prin intermediul paginii oficiale a școlii. De menționat este faptul că, la

19
început de an școlar, grădinițele au încheiat cu părinții un acord de utilizare a imaginii copilului sub
diverse forme (fotografică, format hârtie, internet, etc.)

În fiecare an școlar părinții preșcolarilor participă la achiziționarea unei liste minime de


rechizite. Nu există un fond al grupei, iar cumpărăturile se fac de către comitetul de părinți. Cadrele
didactice utilizează adesea bugetul propriu pentru achiziționarea de diverse materiale necesare zilnic la
activitățile grupei. La GPN Horlești au existat în anul școlar 2018-2019 sponsorizări din partea
doamnei Dumitriu Gabriela.

2.2.Realizarea activităților planificate conform graficului


În anul școlar 2018-2019, comisia metodică a educatoarilor și-a desfășurat activitatea conform
planului managerial și a graficului de activități aprobat în prima ședință a comisiei metodice după cum
urmează:

Septembrie 2018

1. Prezentarea şi aprobarea Planului managerial pentru anul şcolar 2018-2019

2. Informare privind Consfătuirea educatoarelor

Octombrie 2018

1. Planificarea activităţilor din cadrul comisiei metodice a anului şcolar 2018-2019

2. Repartizarea responsabilităţilor membrilor în cadrul comisiei metodice

3. Instrumente de lucru pentru evaluarea inițială

Noiembrie 2018

1. Activitate demonstrativă – GPN Breazu, grupă mixtă, educ. Manole Diana

2. Valorificarea noului curriculum în vederea diferențierii activităților de învățare la nivelul grupei de


preșcolari – referat metodic educ. Chelaru Ana-Diana

3. Cerc pedagogic – GPP nr. 13 Iași

Decembrie 2018

1. Activități extracurriculare desfășurate în grădiniță în parteneriat cu părinții

Ianuarie 2019

1.Prezentarea și analiza rezultatelor evaluării sumative

20
(Conform noului curriculum, evaluarea sumativă de la finalul semestrului I nu se mai realizează la
preșcolari, iar activitatea comisiei metodice din această lună s-a realizat prin concluzionarea și
împărtașirea experienței fiecărui cadru didactic.)

Februarie 2019

1.Prezentarea raportului de activitate pe semestrul I

2. Modalități de îmbunătățire a activității cadrelor didactice în lucrul cu preșcolarii – referat prezentat


de responsabilul comisiei metodice Știriuc Ștefana

Martie 2019

1. Aplicaţie - prezentare program artistic cu ocazia lunii mărțișorului

Aprilie 2019

1. Activitate demonstrativă – Nivel II – educ. Ciureanu Cristina

2. Grădinița- cadru de formare a comportamentelor civilizate la grupa mică – educ. Reșetnic Tatiana

3. Cerc pedagogic

Mai 2019

1. Evaluarea interdisciplinară în grădiniță – educ. Dumitriu Daniela

Iunie 2019

1. Posibilităţi de optimizare a evaluărilor prin abordarea interdisciplinară

Activitățile prezentate anterior s-au desfășurat integral și cu responsabilitate de către toate


cadrele didactice. Procesele verbale și documentele justificative se regăsesc la dosarul comisiei
metodice.

3. Activitatea managerială la grupele de preșcolari


3.1.Activitatea instructiv-educativă de predare-învățare-evaluare
Obiectivul principal al educației preșcolare este de a permite fiecărui copil să-și urmeze drumul
său propriu de creștere și dezvoltare a personalității în toate componentele sale. Grădinița oferă tuturor
copiilor de vârstă preșcolară condiții necesare pentru dezvoltarea normală și deplină, precum și o
pregătire corespunzătoare pentru școală.

Anul școlar a debutat în condiții bune care au garantat realizarea obiectivelor propuse. Cadrele
didactice s-au implicat în pregătirea grădinițelor pentru primirea copiilor în cele mai bune condiții,
într-un mediu stimulativ și primitor. Au continuat efortul dotării centrelor de activitate cu materiale și

21
mijloace didactice atractive, organizarea și structurarea unui mediu de învățare complex care să
favorizeze valorizarea și dezvoltarea potențialului fiecărui copil în parte.

Proiectarea și planificarea activității la grupe s-a realizat conform Curriculumului pentru


învățământul preșcolar (2018) și au fost ajustate pe parcursul anului școlar în funcție de nevoile
copilului, de particularitățile acestora observate în primele două săptămâni de evaluare inițială.

Efectivele de preșcolari pe anul școlar 2018-2019 au fost următoarele:

GPN Rediu – 24 de preșcolari + 2 preșcolari înscriși pe parcursul semestrului al II-lea la nivelul I și 19


preșcolari la nivelul II

GPN Horlești – 14 preșcolari, grupă combinată

GPN Breazu – 16 preșcolari, grupă combinată

GPN Tăutești – 6 preșcolari, grupă combinată

Primele zile ale grădiniței au reprezentat pentru unii copii satisfacerea curiozităților și
pregătirea pentru acomodarea cu noul mediu.

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic și integral, aplicându-se metode și procedee
activ-participative la fiecare domeniu de activitate, conform planificărilor calendaristice.

În activitățile desfășurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau


în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor
preșcolarilor la activitățile desfășurate. Aceștia au dobândit capacități de cooperare, de sprijin și
colaborare, de primire și asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de
asumare a răspunderii individuale și colective, a inițiativei. Pe lângă funcțiile de măsurare, de
diagnosticare și de prognozare, s-a pus accent pe funcția de reglare a demersului didactic din perioada
următoare până la încheierea anului școlar care a urmărit în primul rând dezvoltarea aptitudinii de
socializare.Pe durata acestui an școlar, prin intermediul activităților instructiv-educative desfășurate,
preșcolarii au dobândit cunoștințe diverse.

Preșcolarii grupelor mici și mijlocii au învățat:

 Să împartă lucrurile din grădiniță cu alți copii (jucăriile, cărțile, locurile de joacă)
 Să aștepte deoarece trăim într-un grup și fiecare are solicitări
 Există o serie de cuvinte care ne ajută să fim mai buni și să rezolvăm conflicte: Te rog!,
Mulțumesc!, Îmi pare rău!

22
 Respectul față de alte personae se manifestă atât în vorbire cât și în acțiunile noastre
 Se joacă și învață în grupuri mici
 S-a îmbogățit comunicare orală în plan fonetic, în organizarea logică a comunicării, în trecerea
de la limbajul concret-situativ la cel contextual
 Se exprimă în propoziții scurte, înțeleg sensul cuvintelor, reproduce cu ușurință și folosesc
mima vocală în redarea unui text liric
Preșcolarii grupelor mari:

 Au participat cu entuziasm la activități, atât în calitate de vorbitori cât și de ascultători


 Majoritatea copiilor și-au îmbogățit experiența senzorială utilizând-o adecvat în activitățile
specifice domeniului Științe dând dovadă că sunt capabili de a recunoaște și denumi obiecte
diverse
 Majoritatea și-au depășit egocentrismul și și-au însușit normele necesare integrării în viața
socială precum și reguli de securitate personală
 Exprimarea verbală s-a îmbunătățit atât calitativ cât și cantitativ
 Pot relata întâmplări scurte cu subiecte din viața personală sau din mediul înconjurător
 Au deprinderi de muncă intelectuală, deprinderi tehnice și de muncă independentă precum și
capacitate de concentrare pe parcursul unei activități
 Manifestă mai mult interes pentru activitățile de învățare
Ca în orice colectiv, există preșcolari care încă nu și-au însușit aceste deprinderi, dar cadrele
didactice lucreză cu ei în scopul înbunătățirii acestora.

3.2.Activități educative și extracurriculare


Pe lângă activitățile didactice, în toate grădinițele din cele patru locații s-au desfășurat activități
educative și extracurriculare menite să îmbogățească experiența copiilor, dar și a cadrelor didactice.

Dintre acestea se pot aminti:

Septembrie: ,,Bun venit la grădiniță!ˮ, “Frunze, parcă mici răvașe", “Toamna și legumele vesele".

Octombrie: Activități extracurriculare pentru Ziua Educației "Eu și familia mea", "Noi suntem o
familie"

Noiembrie: "Români mici cu inimi mari" -moment artistic, "Carnavalul Toamnei"- moment artistic

Decembrie: ”Obiceiuri și tradiții de iarnă”, „Vine, vine Moș Crăciun“

Ianuarie: proiectul educaţional “Toți românii cântă hora unirii”, proiectul educaţional desfășurat la
nivelul școlii Horlești “Mica Unire – unirea Principatelor”

23
Februarie: Un viitor verde- activitate de ecologizare, reciclare deseuri;

Martie: „Mărțișorul –simbolul primăverii”- expoziție de mărțișoare; E ziua ta, mămico!- serbare de
ziua mamei;

Aprilie: Săptămâna ,,Scoala altfel- Să știi mai multe, să fii mai bun!”- activități specifice; Zâna
măseluță ne povestește- întâlnire cu medicul stomatolog;

Mai: „Hai la drum, mici pietoni!” – activități de circulație rutieră, jocuri; Ziua Europei- colaj;

Iunie: Serbare școlară „Adio grădiniță!”; Sărbătorim ziua copilului- serbare de final de an școlar.

3.3.Colaborarea grădiniță-familie

Grădinița încurajează părinții să se implice în educația copiilor. Se realizează un schimb


permanent de informații între părinți și cadrele didactice: ședințe lunare, consultații cu părinții,
consiliere parentală, discuții individuale, întâlniri periodice organizate la diferite evenimente.

Din discuțiile purtate cu familiile reiese că acestea sunt mulțumite de calitatea actului educativ
și de condițiile oferite de unitate. Unii părinți au afirmat că își doresc implicarea copiilor în multe
activități extracurriculare în afara grădiniței, iar cadrele didactice se vor implica în desfășurarea acestor
activități, bineînțeles menținând colaborarea și ajutorul părinților.

4. Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice


Cadrele didactice din unitatea noastră s-au preocupat permanent de pregătirea profesională în
vederea creșterii calității actului educațional prin:

 Participarea activă la activitatea metodică desfășurată la nivelul unității


 Realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică
 Întocmirea corectă a documentelor școlare
 Planificarea activităților în conformitate cu domeniul de cunoaștere și centrul de interes
corespunzător
 Confecționarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse
 Întocmirea unor materiale informative și prezentarea lor în cadrul ședințelor comisiei
metodice
 Pregătirea și susținerea activităților cu copiii
 Ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui învățământ diferențiat și
individualizat

24
 Participarea la activitățile de cerc pedagogic

În cadrul comisiei metodice a educatoarilor din școală, colaborarea a fost eficientă,


înpărtășindu-se reciproc din experiența didactică, mai ales pentru cadrele didactice debutante.

A fost promovată egalitatea de șanse între toți membrii comisiei, realizându-se o comunicare
eficientă cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice
din școală.

Comisia metodică a educatoarelor a urmărit să-și desfășoare activitatea conform obiectivelor


propuse și să-și îndeplinească sarcinile și responsabilitățile cu seriozitate.

Prezentul mai jos câteva fotografii cu activități desfășurate în cadrul comisiei:

25
26
27
28
29
30
II. Comisia învăţătorilor, responsabil dna înv. prof. Florea Paraschiva Țica

1. CURRICULUM
În acest an şcolar, componenţa comisiei metodice a fost constituită din opt învaţători calficaţi:
şapte titulari şi o doamnă învaţătoare pensionară, fosta colegă a școlii noastre.

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost şi la începutul acestui an şcolar studiul şi


aplicarea documentelor prevăzute de MEN. În acest sens, s-a întocmit Planul managerial şi planul
operaţional pentru organizarea activităţii ciclului primar.

Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin
însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor
programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi
de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate la Consfatuirile cadrelor didactice din
ciclul primar.

Ca punct de plecare, s-au organizat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în


centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. În funcţie de rezultate, s-au intocmit
planuri remediale și program de lucru suplimentar.

Fiecare învăţător a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor


calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele
practice, iar la sfârşitul acestora, cu sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor se
regăsesc în portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic.

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învăţării, s-au derulat programe de
pregătire suplimentară cu elevii, discuţii individuale cu părinţii. Copiii au fost implicaţi în situaţii
evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat,
dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

În general, elevii ciclului primar sunt bine pregătiţi, în acest an şcolar şi-au însuşit prevederile
programei şcolare, bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel destul de bun.
Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării
personale, mai cu seamă în cazul elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate sau a celor care trăiesc din
venitul minim garantat.

31
2. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

Încă din luna februarie s-a pus problema disciplinelor opţionale pentru anul școlar 2018-2019.
S-a stabilit de comun acord cu părinţii opţionalul Educaţie ecologică la clasa pregătitoare, Școala
Rediu pentru continuarea temelor propuse încă de la grădiniţă. Domnul învăţător Lozba-Stirbuleac
Dumitru Daniel şi-a propus la clasa a IV-a de la Școala Horleşti opţionalul Educatie financiară pentru
care a primit suport metodic și material.

Celelalte clase primare nu au avut discipline optionale pentru anul școlar 2018-2019.

3. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală


măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la
experienţele copiilor.

Cadrele didactice şi elevii ciclului primar au fost implicaţi în derularea unor activităţi
educative multiple, cum ar fi:

♦ lecţii deschise la clasele pregătitoare- a III-a , Daniela Dumitriu la Școala cu clase simultane Tauteşti
şi la clasele pregătitoare –a IV-a, Lozba-Stirbuleac Dumitru Daniel de la Școala Horleşti. Cu aceste
ocazii am remarcat încă o dată profesionalismul colegilor noştri şi dificultatea predării în conditii
simultane.

32
♦ masă rotundă pe tema evaluărilor iniţiale şi semestriale (elaborarea subiectelor, a descriptorilor de
performanţă, interpretare).

♦ marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua Naţională a României in anul centenarului
Marii Uniri, Sf. Nicolae, serbarea de Crăciun, 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale și a poetului
naţional, 24 Ianuarie-Ziua Unirii Principatelor romane, 8 Martie-Ziua mamei, Ziua eroilor, Ziua
copilului, Zilele satului.

Imagini de la cele mai importante evenimente ale anului școlar 2018-2019:

1) CENTENARUL MARII UNIRI

33
34
35
2) ZIUA EROILOR

36
37
3) ZILELE COMUNEI REDIU

38
♦ s-au realizat parteneriate educaţionale: ZIUA ARMATEI ROMÂNE - activitate desfășurată în
parteneriat cu Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, Iași; LIVADA DE LA SCOALA- activitate in
parteneriat cu Sc. Antibiotice SA, Iasi; „Să ne cinstim eroii!”- activitatea desfășurata la Biserica
Adormirea Maicii Domnului din Rediu, in parteneriat cu aceasta institutie; Proiectului regional “The
need to know” în parteneriat cu Şcoala Gimnazială “I.I.Mironescu” Tazlău, comuna Tazlău, Neamţ;
SIPETUL BUNICII –activitate desfasurata in parteneriat cu Primaria Rediu;

4) ZIUA ARMATEI ROMANE

39
5) LIVADA DE LA ȘCOALĂ

40
41
6) Ziua Culturii Naționale

42
♦ Participarea de către elevi şi învăţători la concursuri judeţene, naţionale şi regionale: „Comper-
Comunicare și Matematică”, „Micul ecologist”, Concursul naţional „Amintiri din copilărie”;
Concursul naţional Poveştile Cangurului II-XII; unde mai mulţi elevi au obţinut punctaje bune sau
premii cu medalii şi diplome de merit.

♦ Participarea la activităţi de voluntariat: “Let’s do it, Romania!”şi “Săptămâna fructului donat” .

43
44
♦ Proiectul „Școala Roboțeilor” (ID226) premiat în cadrul programului "Dăm click pe România!" al
Asociației Ateliere Fără Frontiere, București, sect.4;

♦ Participare la activităţile desfăşurate la Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi în 29.mar.2019 în cadrul
Proiectului educaţional „” ediţia a VII-a, inclus în CAEJ 2019, la poziţia 31, în calitate de
coordonatori şi îndrumători elevi „Fantezie şi îndemânare” şi participanti cu lucrările elevilor la
expoziţia de mărţişoare.

45
46
♦ Participare la programele Junior Achievement România 2018-2019: "NOI ÎNȘINE"
(extracurricular/cerc) și "COMUNITATEA NOASTRĂ" (auxiliar la altă disciplină).

♦ Participare la sesiunea de informare a profesorilor organizată de Junior Achievement România


online pe Skype.com în data de 18 sep 2018;

♦ Participare la ENO Tree Planting Day, Plant a tree for Peace – 21 sep 2018 (plantarea unui gutui în
fața școlii Horlești) în cadrul programelor internationale ENO-Environment Online și LEAF;

♦ Participare la activități educative din 26 sept 2016 Ziua Europeana a Limbilor (European Day of
Languages) în colaborare cu d-na prof. Maftei Andreea-Elena;

♦ Participare la dezbaterea online la nivel european cu privire la beneficiile jocului în educație How
can games help children learn better? (www.debatingeurope.eu) 26 sep 2018;

♦ Organizare și desfășurare a activităților educative de Ziua Mondială a Educatiei: 5 octombrie 2018;

♦ Participarea la cursurile de formare online „The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century”
organizat de European Schoolnet Academy (25 feb.- 04 apr.2019) şi „EU Code Week - Icebreaker
MOOC” (03-29 iun 2019).

♦ Participare la activități în cadrul Europe Code Week (Săptămâna Europeană a Programării) - 19 oct
2018 și la competiția europeană Diversity in STEM Competition 2018 organizată de STEM Alliance
și European Schoolnet;

♦ Participare în 27 oct 2018 la sondajul de opinie la nivel european: Cerințele educaționale speciale,
rezultatele fiind publicate pe site-ul School Education Gateway schooleducationgateway.eu;

♦ Participare la webinar-ul STEM CAREERS AND SKILLS OF THE FUTURE - CAREERS IN


CYBERSECURITY organizat de Stem Alliance și Scientix în data de 30 oct 2018;

♦ Organizarea la nivel local şi participare, în parteneriat cu d-ra înv. Ştiriuc Ştefana şi d-na prof.
Andreea Maftei, la proiectul naţional „Ora de Net” al organizaţiei Salvaţi Copiii România, susţinut de
Ministerul Educaţiei Naţionale;

♦ Participarea la cursuri de formare online pentru profesori pe platforma


https://cursuridigitale.ro/cursuri/stiluri-de-invatare-stiluri-de-predare/;

♦ Participare la etapa locală și județeană a Olimpiadei de Educație Civică la clasa a IV-a în luna
februarie 2019;

47
♦ Reprezentarea Şcolii Gimnaziale Rediu în comunicarea cu sistemul electronic al Comisiei Europene
pentru administrarea datelor instituţiei pe portalul online al Agenţiei de la Bruxelles (LEAR = Legal
Entity Appointed Prepresentative);

♦ Organiatori și coordonatori ai grupurilor de elevi în cadrul excursiei în Nordul Moldovei finanțată


de Primaria Rediu ca urmare a participării la activitățile dedicate Centenarului Marii Uniri.

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE

Evidenţiez consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe,


performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele
testărilor iniţiale şi sumative, dar şi la Evaluările Naţionale obţinute de elevii claselor a II-a şi a IV-a,
confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect
materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.

Astfel, toţi elevii de la Şcoala Tăuteşti au fost promovaţi la sfârşitul anului şcolar, la Şcoala
Horleşti a fost un singur corigent la matematică, iar la Şcoala Rediu 3 corigenţi şi 2 repetenţi, ceea ce
înseamnă un procent de promovabilitate de 98,07% . Se înregistrează rămâneri în urmă la un număr nu
prea mare de elevi. Aceştia au fost ajutaţi de învăţători pentru recuperare printr-un program
săptămânal de lucru suplimentar, iar orele de consiliere pentru elevi şi părinţi au fost cuprinse în orarul
claselor.

Lucrările realizate, testele de evaluare sunt păstrate în portofolii personale, fiind prezentate
periodic părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii sau la cerere.

La nivelul claselor evaluarea cunoştinţelor se poate măsura şi prin numărul mare de elevi
înscrişi la diferite concursuri, organizate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional. Astfel, peste
45% din elevi au participat la diferite concursuri cu rezultate bune şi foarte bune.

Evaluarea corectă, precum şi organizarea activităţii la clasă au fost remarcate şi cu ocazia


asistenţelor la ore efectuate de doamna director apreciate cu calificativul maxim.

Rezultatele obţinute de elevii claselor a II-a şi a IV-a la Evaluarea Naţională au fost


mulţumitoare. Elevii au dat dovadă că posedă achiziţii fundamentale de citire şi înţelegere a unui text
literar şi de comunicare scrisă, iar la matematică ştiu să utilizeze numerele naturale în operaţii
matematice, în aplicarea raţionamentelor specifice disciplinei.

48
5. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Toţi învăţătorii au fost preocupaţi şi în acest an de formarea profesională,

de folosirea unei metodologii activ-participative, cele mai interesante fiind puse în practică. Se
documentează asupra noutăţilor, conformându-se întru totul acestora.

În principiu s-a desfăşurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel de şcoală
prin iniţiativă şi implicare, dar şi la nivelul judeţului prin participare la activităţi organizate de ISJ (
consfătuiri, cerc pedagogic).

Colegul nostru, prof. Lozbă-Ştirbuleac Daniel a participat la cele mai multe cursuri de formare,
ori simpozioane atat in tara, cat si in strainatate:

 2-4 mai 2019, la Muzeul Bucovinei de la Suceava, participare la Simpozionul Internațional al


AGIRo la 105 ani de la Primul Congres al Asociaţiei Corpului Didactic Român din Bucovina din 7-8
iunie 1914 de la Suceava;
 22 iulie 2019, la Colegiul Național Negruzzi Iași, Congresul internațional al cadrelor didactice
organizat de Asociației Generale a Învățătorilor din România (AGIRo) în parteneriat cu Primăria
Municipiului Iași și instituția gazdă.
 7-9 august 2019, la Palatul Parlamentului București și la Școala Gimnazială nr. 1 din orașul
Voluntari, participare la Congresul Internațional al Cadrelor Didactice din România și al Cadrelor
Didactice de Etnie Română de peste Hotare – al 42-lea congres al Asociației Generale a Învățătorilor
din România (AGIRo), al cărei membru fondator sunt din 2006.
 Toti colegii au participat la şedintele de perfectionare organizate în cadrul şcolii la Comisia
metodică a învăţătorilor, Consiliul profesoral, la Cercul pedagogic al consilierilor educativi din
noiembrie 2018 (realizare pliant, calendar, design mapa), la Cercul pedagogic nr.10 al învăţătorilor la
Şcoala Primară Euroed Iaşi în 24.mai.2019.

6. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin
şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate lunar la nivelul clasei, la care participarea a fost de 70% ,
consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat. Consider ca optimă relaţia învătăţori-părinţi , cei
din urmă implicându-se real la viaţa clasei , oferind ajutor ori de câte ori era nevoie.

49
Nici o activitate extraşcolară nu ar fi fost posibilă fară ajutorul părinţilor: organizarea
excursiilor şi activităţilor de voluntariat sau din săptămâna Scoala altfel, pentru serbările şcolare,
participarea la diferite concursuri.

7. CONCLUZII

 La sfârşitul anului şcolar elevii claselor primare sunt bine pregătiţi , conform particularităţilor
individuale
 98,07% din elevi sunt promovaţi
 Elevilor cu rămâneri în urmă li s-a acordat o atenţie sporită
 Munca depusă în acest an se poate caracteriza prin seriozitate şi implicare
 Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri
 Promovarea optimă a exemplelor de bună practică
 Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii
 Realizarea 100% a celor prevăzute în proiectul educativ pentru anul şcolar 2018-2019.
 Aport personal pozitiv adus în construirea unei imagini deosebite şcolii noastre.

III. Comisia pentru Dezvoltare personală ( Formarea Continuă a personalului


didactic), responsabil dna prof. Petrea Valerica

În anul şcolar 2018-2019, la Şcoala Gimnazială ,,Rediu’’, și-au desfășurat activitatea 25 de


cadre didactice, dintre care 19 titulare. Dintre acestea, există:

- doi debutanţi suplinitori( a mai funcţionat un debutant, Chelaru Ana-Diana, pe perioada de


concediu de creştere copil a doamnei educatoare, Oana Budeanu) la Grădiniţa ,,Breazu’’ şi
la Grădiniţa ,,Rediu’’ ;
- un debutant titular ;
- 9 cadre didactice titulare cu gradul I ;
- 3 cadre didactice titulare cu gradul II ;
- 4 cadre didactice titulare cu definitivat ;
I. În anul şcolar 2018-2019 au fost înscrise la perfecţionare prin grade didactice următoarele
cadre didactice :
50
1. Prof. pt. Inv. Primar, Daniela Dumitriu, gradul I ;
2. Prof. pt. Inv. Primar, Adelina-Elena Cebere, definitivat;
3. Prof. Luciana-Maria Lazur, matematică, gradul I;
4. Prof. Elena-Andreea Maftei, limba şi literatura română, gradul II.
Au fost susţinute toate inspecţiile de grad, absolvite cu media 10.

II. De asemenea, au existat cadre didactice care şi-au finalizat studiile superioare prin susţinerea
examenelor de licenţă:
1. Înv. Maria-Mădălina Iftime, licentă în psihologie; februarie 2019 ;
2. Inv. Ştefana Ştiriuc, licenţă în psihologie, iunie-iulie, 2019.

III. Au existat cadre didactice care s-au înscris la Examenul de titularizare şi au susţinut lecţiile
demonstrative conform Metodologiei pentru obţinerea titularizării în învăţământ :
1. Ed. Cristina-Mihaela Ciureanu, educatoare ;
2. Prof. Mădălina Nica, matematică ;
3. Prof. Luciana-Maria Lazur, matematică.

IV. În perioada iunie-iulie a.c. un număr de 6 cadre didactice s-au înscris la Cursurile
proiectului ,,CRED’’care se va desfăşura în parteneriat CCD Iaşi şi ISJ Iaşi, departamentul de Formare
Continuă :

1. Prof. pt. Inv. Primar, Dunitru-Daniel Lozbă-Ştirbuleac;


2. Prof. pt. Inv. Primar, Mihaela Urdea;
3. Prof. pt. Inv. Primar, Maria-Mădălina Iftime;
4.. Prof. pt. Inv. Primar, Paraschiva-Ţica Florea.
5. Prof. Pt. Inv. Primar, Ştefana Ştiriuc.
De asemenea, au existat cursuri de perfecţionare on-line pentru utilizarea
calculatoarelor, susţinute de doamna director, prof. Florica-Dorina Ilie şi prof. Pt. Inv. Primar,
Dumitru-Daniel Lozbă-Ştirbuleac finalizate cu diplome de competenţă.

51
IV. Aria curriclară Limbă și comunicare, responsabil Maftei Andreea Elena

Aria curriculară Limbă și comunicare

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ

Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina Limba şi literatura română de


către elevii claselor V-VIII a fost redactată de fiecare profesor-îndrumător ( prof. Valerica Petrea, la
Școala Gimnazială Rediu și prof. Elena-Andreea Maftei, de la Școala Gimnazială Horlești), rezultatele
fiind centralizate de către doamna profesor Elena-Andreea Maftei, responsabilul comisiei metodice.
Aceasta permite atât descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii
ciclului gimnazial, cât şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din
lucrările supuse analizei.

Componenţa comisiei:

1. Prof. Elena-Andreea Maftei, limba și literatura română, limba franceză, limba latină
2. Prof. Valerica Petrea, limba și literatura română, limba franceză, limba latină
3. Prof. Mihaela Nica, limba engleză
4. Prof. Gabriela Puiu, religie și arte plastice
5. Prof. Ionuț Rusu, arte muzicale

Obiectivele generale, conform planului managerial al comisiei metodice:

 Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare ;

 Utilizarea eficientă a metodelor şi a instrumentelor de evaluare ;

 Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare şi la examenul de Evaluare


Națională;

 Participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor Comisiei metodice ;

 Ameliorarea calităţii bazei materiale ;

 Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor şi cadrelor


didactice şi valorizarea acestora (parteneriate, expoziţii de proiecte ale elevilor, sesiuni de comunicări
ştiinţifice, concursuri școlare).

52
1. Asigurarea fluxului informaţiei de specialitate s-a realizat conform planificării activităţilor
comisiei prin însuşirea şi aplicarea curriculum-ului şcolar pentru anul şcolar 2018-2019, prin
participarea la consfătuirile cadrelor didactice pe specialităţi, prin analiza programelor şcolare valabile
pentru anul în curs şi prin prezentarea unor soluţii pentru elaborarea planificărilor anuale şi
semestriale.

Astfel, s-au elaborate, în timp optim, planificările anuale şi semestriale şi s-a obţinut
parcurgerea integrală a conţinuturilor de învăţare‚ în termenii stabiliţi prin planificările calendaristice.

2. Urmărirea sistematică a progresului şcolar s-a realizat prin administrarea de teste periodice:
predictive, formative şi sumative şi prin introducerea formelor alternative de evaluare: portofoliul şi
proiectul. O deosebită atenţie s-a acordat elaborării, implementării şi evaluării testelor iniţiale, în urma
cărora s-a redimensionat activitatea didactică.

TESTAREA INIŢIALĂ

La începutul anului şcolar 2018-2019 a avut loc evaluarea iniţială a elevilor, respectându-se
prevederile şi termenele din Foaia de parcurs şi din Nota privind evaluarea iniţială. Profesorii de la
Școala Gimnazială Rediu și structura Școala Gimnazială Horlești, membri ai comisie Limbă și
comunicare/Arte, au respectat standardele impuse în redactarea itemilor, implementând teste care au
verificat nivelul de competenţe al elevilor. Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială de către
elevii claselor evaluate permite descrierea problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii
ciclului gimnazial, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din
lucrările supuse analizei.

La clasa a V-a elevii întâmpină următoarele dificultăți/probleme:

 de ortografie și de punctuație – sesizarea rolului semnelor de ortografie și de punctuație dintr-


un text utilizarea corectă a acestora;
 de intentificare a părților de vorbire și a părților de propoziție;
 de exprimare corectă, logică și expresivă, adecvată a ideilor în scris
 de organizare corectă a rezolvării cerințelor de lucru
 de receptare a unui text la prima vedere.

La clasele a VI-a, elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:

 de fonetică, de vocabular şi de semantică – identificarea corectă a sunetelor dintr-un cuvânt,


recunoaşterea categoriilor semantic e învăţate, sinonime;
53
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie, identificarea funcţiilor sintactice
ale diferitelor clase morfologice;
 de explicare a unor secvențe dintr-un text la prima vedere;
 D e organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;
 de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive.

La clasele a VII-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:

 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor


substantivului, identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice etc.;
 de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire,
a algoritmului de analiză a părţilor de vorbire;

 de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale;


 exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor;
de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;

La clasele a VIII-a, elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:

 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie, identificarea funcţiilor sintactice


ale diferitelor clase morfologice
 de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice şi a semnificaţiei unor figuri de stil;
 de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale;
 de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive;
 de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată;
 de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere.

Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi

În urma evaluării elevilor din clasele V- VIII, aparţinând Şcolii Gimnaziale Rediu și Școlii
Gimnaziale Horlești, se constată că gradul de promovabilitate al elevilor este bun, dar limitată, marea
majoritate, între notele 5.00 și7.00, datorită unor factori ce țin de elev, precum: dezinteresul față de
școală, absenteism, lipsa unei lecturi susținute, neefectuarea temelor pentru acasă, situație familială
precară ș.a

La o privire sumară se poate remarca cu uşurinţă că există și elevi care au promovat testul
evaluării inițiale, la disciplina limba şi literatura română,cu rezultate peste 8.00, chiar și 9.00 care

54
vizează cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite în anul anterior, semn că profesorii au îndeplinit,
corespunzător, sarcinile lor, în triada predare-învățare-evaluare. Dar elevii nu dau importanță acestui
test care vine imediat după vacanța mare și, mai ales, că ei știu că notele nu se vor trece în catalog. De
aceea, rezultatele nu sunt satisfăcătoare, iar timpul de recuperare pe care un profesor îl are, la
începutul anului, este foarte scurt.

S-a impus, urgent, aplicarea unui plan de remediere, pentru evidențierea progresului, de-a
lungul anului școlar 2018-2019, cât şi o planificare sistematică a activităţilor, în vederea remedierii
situaţiei inițiale, pentru a se ajunge la un grad de promovabilitate mai mare şi a se atinge standarde de
performanţă vizate, acolo unde este cazul.

Procedură Data

Marți,
PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ Clasa
aVI-a

Miercuri
Clasa aVIII-a
ORE DE CONSILIERE
Vineri
Clasa a VII-a,
clasa a V-a

ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDIU,


PROF. Valerica Petrea
Marți
PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ Clasa a VIII-a

Vineri
Clasa a VII-a, clasa a V-a
ORE DE CONSILIERE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORLEȘTI,
PROF. Elena-Andreea Maftei

55
SCOPUL PROCEDURII :

1.1. Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii care vor susţine examenele de
Evaluare Națională.

1.2. Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă.

1.3. Realizarea de ore de consiliere cu elevii cu dificultăţi de învăţare şi de remediere, pentru


cei cu rezultate slabe la testele de evaluare iniţială.
Plan de măsuri şi activităţi

Se impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie
organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la standardele de performanţă
urmărite.

Activităţi propuse pentru remedierea deficienţelor:

 Dictare;
 Exerciţii de utilizare corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie;
 Exerciţii de construcţie a unor enunţuri în care să utilizeze ortograme;
 Exerciţii de comentare a expresivităţii mijloacelor artistice;
 Redactarea unor texte argumentative, pornind de la citate literare sau nonliterare;
 Lectura unor texte diverse, cu scopul de a înţelege semnificaţiile acestora şi de a putea
comenta sensul lor global;
 Comentarea unor secvenţe din textele studiate sau a titlului unor texte;
 Exerciţii de exprimare a propriei opinii şi de motivare a acesteia în raport cu o situaţie reală
sau cu o secvenţă textuală dată / text studiat şi de integrare corectă a argumentelor şi a conectorilor
adecvaţi la nivelul propoziţiei şi al frazei.
Exerciții de recunoașterea a elementelor de morfologie și sintaxă, aplicații și exerciții de
consolidare.

La începutul fiecărui an şcolar, la nivelul catedrei ,,Limbă și comunicare” se elaborează teste


de evaluare iniţială care se aplică unitar, pe nivel de studiu .
Pe baza analizelor rezultatelor testelor predictive se selectează elevii capabili de performanţe, cei cu
lacune, cei cu dificultăţi de învăţare.

56
Pentru examenul de Evaluare Națională:

În cadrul comisiei metodice s-a stabilit: tematica de pregătire suplimentară în conformitate cu


tematica pentru examenul de Evaluare Națională elaborată de MEN, graficul de pregătire suplimentară
care cuprinde ziua, ora şi sala în care se vor efectua orele de pregătire pe tot parcursul anului școlar;
graficul s-a elaborat în funcţie de orarul elevilor.

În sedinţă comună părinţi-elevi, diriginţii au comunicat individual, rezultatele testelor de


evaluare iniţială, metodologia de desfăşurare a examenului de Evaluare Națională, calendarul de
desfăşurare a examenului, şi graficul de pregătire suplimentară.S-au întocmit procese-verbale semnat
de elevi şi părinţi.

Diriginţii au afişat extrase din metodologia desfăşurării examenului de Evaluare Națională,


calendarul de desfăşurare şi graficul de pregătire suplimentară la avizierul fiecărei clase terminale.

După fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal cu semnăturile elevilor prezenţi și


tematica orei.

Simularea Evaluării Naţionale s-a organizat şi desfăşurat cu respectarea prevederilor


Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă în
Anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei naționale.

RAPORT DE ANALIZĂ PRIVIND SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE LA CLASA A


VIII-A

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

AN ȘCOLAR 2018-2019

În anul școlar 2018-2019, există la nivelul celor două unități școlare, reunite la centru, Școala
Gimnazială Rediu și Școala Gimnazială Horlești, două clase a VIII-a, câte una pentru fiecare unitate
școlară, având ca profesor de limbă română pe dna prof. Valerica Petrea, pentru Școala Rediu, și dna
prof. Elena-Andreea Maftei, pentru Școala Horlești.

Din cei 18 elevi înscriși, au participat la Simularea Evaluării Naționale un număr de 18 elevi.

Au participat:

Școala Gimnazială Rediu: 14 elevi;

Școala Gimnazială Horlești: 4 elevi.

57
Rezultate obținute:

Clasa Media generală Promovabilitate Numele și prenumele


cadrului didactic
Decembrie Martie
Clasa aVIII-a, Şcoala 5.65% → 5.37% 85,65% 81,12% Prof. Valerica Petrea
Rediu

Clasa aVIII-a, Şcoala 7,00% ← 6.87 % 100% 75% Prof. Elena-Andreea


Horleşti Maftei

Rezultate la nivelul
școlii de centru, Prof. Valerica Petrea
în urma simulărilor la 5.38% → 5.83% 78.57% Prof. Elena-Andreea
clasa a VIII-a Maftei

Distribuția valorică a notelor:

Decembrie:

Clasa Nr. elevi 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 Prom Abse


înscriși 1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,9 7,99 8,99 9,99 ovați nți
9
aVIII-a, 14 1 - 1 - 6 1 4 1 - - 12 -
Rediu
aVIII-a, 4 - - - - 2 - - 1 1 - 4 -
Horleşti

Martie

Clasa Nr. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 Pro- Ab-


elevi 1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,9 7,99 8,99 9,99 mova senți
înscri 9 ți
și
Rediu 14 - 1 - - 5 3 5 - - - 13 -
Horleşti 4 - - - 1 - - 1 2 - - 4 -

58
7

4 medie decembrie
medie martie
3
media celor două simulări
2

0
Școala Rediu Școala
Horlești

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-participarea majorității elevilor la susținerea -multe note în intervalul 5-6
simulării Evaluării Naționale; -unii elevi nu recunosc toate părțile de
Numai trei absenți șla această disciplină de vorbire studiate;
examen; -unii elevi fac greșeli de ortografie și de
-participarea este un câștig pentru elevi, din punctuație, cauzate de lipsa de concentrare
punct de vedere emoțional, pentru evaluarea și de atenție;
finală; -lizibilitatea scrisului lasă de dorit;
-gestionarea eficientă a timpulu alocatt -s-au constatat deficiențe în recunoașterea
rezolvării evaluării; unor funcții sintactice;
-rata promovabilității depășește 70% și la a -majoritatea elevilor învață mecanic fără a
doua simulare a Evaluării; trece prin filtrul rațiunii, motiv
pentru care întâmpină probleme în
-elevii pot formula răspunsuri corecte la construirea unor argumentări corecte din
cerințele privind vocabularul, fonetica, punct
figurile de stil, imaginile artistice; de vedere logic;
-elaborează compuneri bune, care respectă -învățarea după modele înseamnă învățare
mecanică, care nu este durabilă în timp și

59
tema dată, fără greșeli de limbă sau de acord. care îngrădește creativitatea școlară;
-temele pentru acasă se tratează în grabă,
superficial sau se copiază;
-elevii în general nu sunt motivați dacă
notele de la simulare nu se trec în catalog.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-toți elevii au șansa să participle să își verifice -există posibilitatea ca un număr oarecare (mic)
cunoștințele accumulate până în present. de elevi să nu promoveze examenul datorită
dezinteresului pe care il manifestă frecvent
pentru școală;
-situațiile precare ale familiilor;
-dezinteresul familiei pentru pregătirea
suplimentară a elevului, în cadrul școlii.

Modalități de remediere:

• Lectura obligatorie a unor surse de informare și de documentare indicate de cadrele didactice;


• Introducerea momentelor ortografice în fiecare demers didactic;
• Reluarea elementelor de morfologie și sintaxă din clasele V – VII;
• Verificarea temelor pentru acasă;
• Elevii să fie în permanență provocați la exerciții de gândire și să fie puși în situația de a
descoperi singuri noile cunoștințe pe baza achizițiilor anterioare, în concluzie, construirea unor
strategii didactice axate pe învățarea logică și nu pe memorarea mecanică;
• Activități de recuperare individuală sau de grup, atât în timpul orelor de curs, cât și în afara
acestora;
• Optimizarea relației părinți – cadre didactice, în sensul de a discuta mai des cu cadrele
didactice, atunci când se constată că au apărut unele probleme și invers.

60
Concluzii - Simulare Evaluare Națională la clasa a VIII-a

Organizarea simulării pentru elevii claselor a VIII-a a fost binevenită, introducându-i în


atmosfera examenului propriu-zis.
Subiectele au avut un nivel de dificultate mai ridicat la simularea evaluării din luna martie, de
cât în luna decembrie. Ultima simulare de examen, fiind mai puțin abordabilă de către toţi elevii, deși
conţinutul acestora nu a depăşit nivelul informaţiilor predate până la momentul simulării.
Mediile obţinute la nivelul şcolii sunt mai mici decât cele de la nivelul clasei, elevii motivând
că nu au acordat atenţia corespunzătoare acestei simulări, că rezultatele actuale nu se ridică la limita
capacităţilor de care dispun şi că vor da mai multă importanţă examenului viitor.
Măsuri propuse în urma analizei rezultatelor la simularea Evaluării Naţionale în cadrul
comisiei metodice pe catedra de Limbă şi literatură română:

- dezbaterea rezultatelor cu elevii participanţi şi părinţii acestora;


- ore de consultaţii şi de pregătire suplimentară la nivelul claselor;
- teme diferenţiate;
- lucrul la clase pe grupe;
- instruirea elevilor în privinţa modului de maximizare a notei, de redactare a lucrării;
- cointeresarea elevilor pentru creşterea motivaţiei şcolare.

Evaluarea Națională pentru clasele a VI-a

Evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a orientează şcoala românească pe drumul


corect al modernizării şi al creşterii performanţei. Fiind vorba despre o testare la nivel naţional,
datele obţinute permit realizarea de diagnoze şi comparaţii mult mai fidele în raport cu cele realizate
în urma evaluărilor individuale de la clasă. După aplicarea testelor, vor exista date transversale care
vor permite identificarea din timp a problemelor şi corectarea lor particularizată, astfel încât, la finalul
clasei a VIII-a, performanțele să se îmbunătăţească. Testele aplicate au un grad ridicat de
interdisciplinaritate şi nu pun accent pe memorare şi reproducere, ci pe capacitatea elevului de a
utiliza şi corela informaţiile pe care le-a acumulat până la un anumit moment. De asemenea, ele
orientează şcoala românească pe drumul corect al modernizării şi al adaptării la nevoile societăţii
contemporane.

Evaluările nu vor avea ca finalitate o notă în catalog, deoarece nu acesta este scopul lor. Ele
oferă profesorilor, elevilor şi părinţilor informaţii concludente despre nivelul de pregătire şi despre
ceea ce trebuie îmbunătăţit. La nivel naţional, va exista un raport, similar raportului PISA, cu evaluări

61
pe fiecare competentă, pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, ce va sta la baza măsurilor ce vor trebui
adoptate în vederea remedierii deficienţelor. Este pentru prima dată când se acţionează în mod riguros,
sistematic şi profesionist pentru creşterea performanţei sistemului de educaţie.

La Școala Rediu, rezultatele elevilor au fost foarte bune, peste 80 la sută dintre elevi au
răspuns corect itemilor din evaluare, la ambele limbi, dând dovadă de conștiinciozitate, receptare bună
a textelor, la prima vedere, evidențiind o gândire profundă și abilă de a elabora răspunsuri corecte.
Subiectele au fost generoase, elevii având posibilitatea de a da răspunsuri extrase din textele date, de a
creea singuri chestionare adresate colegilor și de a-și emite propriile păreri. Se remarcă faptul că, au
fost atenți și au citit cerințele până la capăt, semnul unei reușite realizate pe parcursul anilor de studiu,
până la clasa aVI-a, inclusiv anul în curs. La Școala Gimnazială Horlești nu a funcționat o clasa a VI-
a, pentru anul școlar 2018-2019.

PUNCTE TARI :

-elevii sunt atenți și acordă interes maxim examenelor pe care le au de susținut

-ating un punctaj maxim la mai bine de trei sferturi din itemii propuși pentru rezolvare

-dau dovadă de o bună receptarea a textelor citite la prima vedere

-acordă atenție cerințelor și dau răspunsuri adecvate, atât în limba română, cât și în limba
engleză

-propun chestionare și răspund corect și elaborat

-dispun de o bună cunoaștere a limbii române și scriu corect din punct de vedere ortografic și
semantic

-dau dovadă de creativitate și de o gândire profundă, printr-o coerență a răspunsurilor emise.

PUNCTE SLABE:

-unii elevi nu dau dovadă de o atenție sporită la citirea cerințelor, astfel că dau răspunsuri
greșite

-unii elevi nu își nuanțează răspunsurile, au un vocabulary sărac, datorită lipsei lecturii

-datorita absențelor frecvente, unii elevi nu pot emite opinii personale și nici oferi răspunsuri
corecte itemilor, nu dau dovadă de creativitate și nu își analizează corect răspunsurile potrivit
propriei lor gândiri.

62
EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A

18 IUNIE 2019

La Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a, desfășurată în data de 18 iunie 2019, au


participat la Școala Gimnazială REDIU, 15 elevi, dintr-un număr de 15 elevi, din care un elev înscris
la examen, din promoția anterioară, deoarece nu a dat examenul atunci și 14 elevi din promoția anului
curent. La Școala Horlești, au participat 4 elevi, dintr-un număr de 4 elevi, dintre care niciun elev
absent.

Probleme identificate:

• Unii elevi nu recunosc toate părțile de vorbire studiate;


• Unii elevi fac greșeli de ortografie și de punctuație, cauzate de lipsa de concentrare
și de atenție;
• Lizibilitatea scrisului lasă de dorit;
• S-au constatat deficiențe în recunoașterea unor funcții sintactice și confundarea părților de
propoziție, cu părțile de vorbire;
• Majoritatea elevilor învață mecanic fără a trece prin filtrul rațiunii, motiv
pentru care întâmpină probleme în construirea unor argumentări corecte din punct
de vedere logic;

 Însusirea mai puţin temeinică a structurii şi a tehnicii de redactare a textelor narative,


descriptive şi dialogate;
 Dificultăţi de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o
temă dată;
 dificultăţi de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere ș.a.
 Învățarea după modele înseamnă învățare mecanică, care nu este durabilă în timp și care
îngrădește creativitatea școlară;
 Temele pentru acasă se tratează în grabă, superficial sau se copiază sau nu se fac deloc.

In cazul unor elevi unde există o diferență de cel puțin 3 puncte între media anuală la
disciplina Limba și literatura română obținută la clasa a VIII-a și nota obținută la Evaluarea
Națională se poate justifica astfel :
- La E.N. programa de examen cuprinde materia celor patru ani de studiu gimnazial,
la clasa a VIII-a evaluarea finală se face pentru programa din ultimul an;
63
- Elevii au probleme mari în exprimarea unui punct de vedere, în compuneri cu temă
dată, deoarece nu au o lectură susținută, nu au, astfel, un vocabular adecvat și
lucrează adesea pe scheme și modele date de profesorul de la clasă ;
- Provin din familii cu situație familiară precară, unii chiar fără energie electrică, nu
lucrează suficient pentru a progresa, nu își fac nici temele vreodată, deși acestea
sunt lucrate și în clasă ca exemplu, motiv pentru care lipsesc adesea de la școală și
de la orele de pregătire suplimentară, pentru a munci să își ajute familia;
- unii nu știu să citească, încă de la clasele primare, interesul lor fiind minim pentru
școală;
- din simplu motiv că ei își doresc să ajungă la școli profesionale, nu au interes să
obțină note mari la examen, nu învață suficient pentru a progresa.

PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

S-a propus de la începutul anului școlar:

- Selectarea elevilor capabili de performanţă.

- Stabilirea elevilor care vor participa la olimpiade şi concursuri şcolare în funcţie de abilităţile şi
opţiunile lor.

- Comunicarea responsabilului comisiei metodice a elevilor selectaţi de către fiecare cadru didactic.

- Colaborarea cu ceilalți profesori pentru a evita suprasolicitarea unor elevi.

- Afişarea la avizier a graficului desfăşurării concursurilor şcolare şi comunicarea datelor elevilor


selectaţi.

- Elaborarea graficului de pregătire suplimentară.

- Comunicarea, în cadrul şedinţelor cu părinţii a elevilor.


Au participat la etapa locală a Olimpiadei de limbă română elevii:

Clasa a V-a:

- Panaite I. Ștefan-Ionuț
- Pânzariu V. Sara

Clasa VI-a

- Rediu P. Gabriela-Adelina

64
Clasa aVII-a

- Păduraru A. Laura Gabriela

Clasa aVIII-a

- Păduraru A. Georgiana-Adelina
- Andronic L. Denis Marian

Pentru olimpiada „Universul cunoașterii prin lectură”, etapa județeană au participat elevii:

-Pânzariu Sara, clasa aV-a, 73,50 pct


-Panaite Ștefan Ionuț, clasa aV-a - 46 pct
-Păduraru Georgiana Adelina, clasa aVIII-a - 73,50 pct
-Andronic Denis-Marian, clasa aVIII-a - 74 pct

Activități elaborate la nivelul catedrei de limbă și literatură română :

1. Școala Gimnazială Horlești, profesor Maftei Elena-Andreea:

La nivelul comisiei metodice, dar şi în cadrul întâlnirilor cu părinţii, toate


activităţile realizate au fost prezentate acestora și au fost dezbătute. S-au realizat activităţi
extracurriculare în care am valorizat toate activităţile extracurriculare realizate, cerc literar (lectură),
atelier creativ, teatru, concursuri școlare, excursii literare, așadar, s-a desfășurat o bogată activitate
didactică și extradidactică. Am organizat la nivelul şcolii, împreuna cu prof. Tatiana Reșetnic,
activitatea extracurriculară „Concurs de poezie”, cu trupa de teatru a școlii „Traista cu povești”,
am parcurs o serie de activități de memorare și de exercițiu actoricesc, unde am pregătit, împreună,
participarea la concursuri școlare județene, interjudețene și locale, pentru semestrul al doilea.
Activitatea a avut ca obiective:

- dezvoltarea dragostei pentru frumosul artei ;

- descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor interpretative.

Am organizat, la nivelul scolii, împreună cu prof. Daniel Lozbă și înv. Ștefana Știriuc,
proiectul educativ „Tinere speranțe”, parcurs de-a lungul anului școlar, având mai multe obiective
specifice, lectură, prezentări, ateliere de studiu și lucru, creații literare, nonliterare, evaluări și un
concurs la nivelul școlii, pe nivele de studii, în proiectul educativ Lectura, izvor de cunoaștere.

65
Pentru promovarea lecturii în școală, am elaborat și un proiect educativ, sub forma unui cerc
literar, coordonând activitatea elevilor de la Școala Gimnazială Horlești.

În luna ianuarie 2018, și martie 2018, am organizat alături de domnii profesori Daniel Lozba-
Știrbuleac și Ștefana Știriuc concursul național „Comper” și „Poveștile Cangurului”, etapa I.

Am îndrumat activitatea de pregătire suplimentară a elevilor claselor a VI-a și a VIII-a, dar și


cu elevii selectați pentru olimpiada de lectură, de limbă și literatură română, Panaite Ștefan Ionuț,
premiul al II-lea, Ionescu Denis, premiul al III-lea, Andriescu Parascheva, mențiune, pentru
clasa a V-a, Costin Bianca, clasa a VII-a, cu premiul al treilea la concursul Comper, Habliuc
Juan, clasa a VII-a, Mențiune; Păduraru Adelina, Chirica Georgian și Simota Alin, elevi de clasa
a VIII-a, cu premiile I, al II-lea, al III-lea. Punctaje foarte bune obținute și la concursul Poveștile
Cangurului, editura Sigma, cu premiile I, al II-lea, al III-lea și mențiune, luate în ordine de
elevii: Păduraru Georgiana (cls a VIII-a), premiul I; Chirica Georgiana (cls. A VIII-a), premiul
al II-lea, Simota Alin (cls. aVIII-a), premiul al III-lea, Habliuc Juan Fernando și Scoică Andreea
(cls. aVII-a), mențiune.

Scopul activităţii: afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului cognitiv al copiilor din


învăţământul gimnazial, prin pregătirea lor activ-emoțională pentru viitoarele examene de maturitate.

De asemenea, am organizat şi desfăşurat, în luna octombire un proiect educativ „De la


ortograme, la mari creații” în colaborare cu profesorii și învățătorii școlilor Rediu și Horlești,
pentru o bună desfășurare a activităților de colaborare, dar și de îmbunătățire a prezenței elevilor la
astfel de proiecte educative, de instruire și de aprofundare a unor elemente-cheie ale predării limbii și
literaturii române, ca disciplină, pornind de la cunoașterea ortogramelor, până la buna receptare a
textelor literare, analiză și interpretare pe text. Proiectul educativ „De la ortograme, la mari creații” s-a
desfășurat pe parcursul întregului an școlar, după o planificare stabilită în proiectarea curriculară de
început. Drept evaluare s-a desfășurat concursul „Magia ortogramelor”, propus și coordonat de
profesor pentru învățământ primar Florea Paraschiva, elevii dând dovadă de o mai bună cunoaștere și
scriere a ortogramelor limbii române, reușind să obțină punctaje bune și foarte bune, cu note de peste
80 de puncte, minim, dintr-un total de 100 de puncte, cu cele mai multe punctaje de 100 de pct.

Activitatea didactică și extracurriculară, de colaborare, a fost un bun demers al educației


noastre, a profesorilor școlii, prin deschiderea unor oportunități de formare a unor abilități deosebite
ale elevilor, altele decât cele desprinse în mediul școlar, deși în strânsă legătură cu acestea.

Concursul de recitare de poezia Somnoroase păsărele, de la ciclul primar, unde am colaborat


cu învățătorul, în cadrul cercului de lectură, s-a finalizat cu o expoziție de desene, la clasa I și clasa a
II-a. Concursul s-a adresat și elevilor de gimnaziu, ei având, în urma atelierului creativ, de scris câteva

66
creații literare, atât în versuri, cât și în proză. De asemenea, au lucrat și ei la câteva desene deosebite în
urma lecturii din opera lui Eminescu, cu ocazia zilei de 15 ianuarie, aniversarea a 169 de ani de la
nașterea marelui nostru poet. Elevii clasei a VII-a au pus în lumină talentul vocal, interpretând câteva
poezii, pe fond muzical. Scopul a fost evidenţierea personalităţii acestora prin creații proprii, dar și
depășirea emoțiilor aferente acestor tipuri de activități, derulate cu public.

Participarea elevilor şcolii la aceste activităţi şi concursuri școlare și extracurriculare a permis


valorificarea imaginației creatoare a elevilor, ca profesor acordând un sprijin constant pentru
încurajarea dezvoltării personale a fiecăruia în parte. Aceste activităţi au un impact pozitiv în rândul
elevilor, atât pentru cei care se implică în mod activ, participă, cât şi pentru cei care asistată. Elevii se
dovedesc a fi entuziaşti, complăcându-se în rolul de mici „artişti”, descoperindu-şi şi dezvoltându-şi
gustul pentru lectură, dar şi pentru creaţie proprie. Prin intermediul activităţilor desfăşurate, relaţiile de
comunicare între elevi s-au îmbunătăţit, a fost creat un ambient educaţional care să motiveze elevii în
cadrul procesului instructiv educativ. De asemenea, elevii prezenţi la activitățile noastre au avut
posibilitatea de a dobândi noi cunoştinţe, informaţii şi abilităţi. Prin participarea părinţilor la câteva
activităţi implicăm direct comunitatea locală în activităţile noastre, crescând astfel prestigiul şcolii în
comunitate.

S-au pregătit serbări pentru 1 Decembrie, ziua națională a României, Crăciun, Ziua mamei, 1
martie, zile aniversare ale scriitorilor importanți ai literaturii române, activități educative în programul
săptămânii Școala altfel, serbarea de final de an școlar.

S-au ținut lecții deschise în cadrul comisiei metodice, unde am participat cu lecții de predare și
evaluare, referate și dezbateri pe teme propuse.

2. Școala Gimnazială Rediu

profesor Valerica Petrea

În activitatea didactică a doamnei profesor de limba și literatura română, s-au îmbinat în mod
riguros cerințele programei în vigoare în realizarea planificărilor calendaristice în funcție de nevoile și
posibilitățile elevilor din ciclul gimnazial.

Doamna profesor de limba și literatura română a fost și este mereu la curent cu toate noutățile
care apar legate de specialitatea domniei sale, atât în ce privește activitatea la clasă, cât și cu referire
la examenele de Evaluare Națională atât de la clasa a VI-a, cât și de la clasa a VIII-a.

67
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII

1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,


precum și adaptarea acesteia la particularitățile clasei
În cadrul clasei se află permanent curriculum-ul învățământului gimnazial după care ne-am
ghidat atunci când am realizat proiectarea anuală a activității de la clasă.
De asemenea, în portofoliul personal există și alte documente ajutătoare necesare
proiectării activităților săptămânale, zilnice.
Planificarea activităților anuale s-a efectuat la timpul potrivit.
Proiectarea zilnică s-a realizat creativ, în funcție de particularitățile de vârstă și a
specificului cunoașterii fiecărui elev, testele fiind în conformitate cu nivelul de pregătire al
copiilor și de capacitățile intelectuale ale acestora.
1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității

Proiectarea activităților s-a realizat situând copilul în centru procesului de predare –


învățare.

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare

Proiectarea activităților atât cele de la clasă, cât și cele extrașcolare s-a realizat pe
calculator pentru a putea fi transmisă și în format electronic responsabililor de comisii.

1.4 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și


interesele educabililor, planul managerial al unității
- s-a realizat proiectarea întâlnirilor cu părinții, precum și procesele verbale.
- s-a realizat planul managerial al activităților extrașcolare și graficul de activități.
În planificarea activităților extrașcolare am ținut cont de nevoile copiilor, de activitățile
realizate la nivel național.

2.REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea
competențelor specifice

68
-Pe parcursul anului școlar 2018-2019 s-au utilizat strategii didactice care să asigure caracterul
aplicativ al învațării și formărea competențelor specifice;

-s-a întocmit o listă bibliografică cu lucrări pedagogice utilizate în procesul insrtuctiv-educativ;

-s-au întocmit schițe de lecții în concordanță cu documentele care concretizează conținuturile


procesului de învățământ, mai ales la clasa a VII-a unde nu au existat manuale chiar de la
începutul anului școlar ;

-s-a asigurat funcționalitatea raporturilor dintre obiective, conținuturi, strategii de instruire și


metode de evaluare la nivelul proiectelor de lecție;

-s-a ales conținutul lecției, ținând cont de accesibilitate, actualitate, relevanță, grad de dificultate

-s-au structurat logic și echilibrat conținutul lecțiilor și s-au proiectat sarcini de lucru pentru
formarea competențelor elevilor

-s-au conceput și realizat activități instructiv-educative variate, nuanțate, în raport cu diferențele


dintre elevi;

-s-a adaptat activitatea școlară și programul de lucru intereselor elevilor, particularităților de vârstă,
în funcție de nivelul clasei.

-s-au folosit forme diferite de organizare a activității: pe grupe, în echipe, frontal sau individual.

-Datorită valențelor formative pe care le oferă metodele contemporane activ-participative, s-a


utilizat în procesul educativ: expunerea, conversația, observarea, exercițiul, brainstormingul,
investigaţia, portofoliul, SCAMPER, ciorchinele, floarea de lotus, știu/vreau să ştiu/am învăţat,
blazonul.

-s-au realizat lecții din perspectivă transdisciplinară, aceasta fiind adecvată pentru toate nivelurile de
abilitate intelectuală, sau stil de învățare.

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea


optimizării activitătilor didactice, inclusiv TIC

- La fiecare oră de curs s-a utilizat manualul școlar;

- s-au realizat decorațiuni cu imagini specifice, pe pereții interiori ai holului;

- s-a utilizez calculatorul, videoproiectorul pentru prezentarea imaginilor, deoarece captarea


atenției elevilor se realizează mult mai ușor.

69
2.3 Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate

- Fiecare test și lucrare semestrială au fost prezentate părinților și elevilor, iar alte fișe de lucru sunt
stocate în portofoliul personal.

- La nivelul comisiei metodice, dar si în cadrul ședințelor cu părinții toate activitățile realizate au fost
prezentate și rezultatele acestora au fost dezbătute în informări la nivelul comisiei.

2. 4 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la acțiuni de


voluntariat

- s-au organizat activități extracurriculare în cadrul serbării pomului de iarnă, în cadrul programului
SNAC, Zilele ,,Sadoveanu’’, ,,Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești’’, ,,24 Ianuarie, Ziua
Unirii’’, toate acestea fiind sub genericul ,,În prag de CENTENAR’’: concursuri specifice, prezentări
power point, filme documentare, concursuri de cultură generală.

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/ dezvoltării


competenței de ,, a învăța să înveți”

- s-au înnoit cunoștintele de specialiate și management educațional prin studiu individual, materialele
regăsindu-se în portofoliile personale.

3. Evaluarea rezultatelor învățării

3.1 Asigurarea transparenței criteriilor și a procedurilor de evaluare

- s-au prezentat elevilor la fiecare evaluare obiectivele și criteriile acesteia.

- Pe parcursul anului scolar s-au realizat atat evaluari initiale, periodice câ și finale.

- Evaluarea inițială s-a relizat la începutul anului școlar sub forma unor teste pentru a identifica
nivelul cunostințelor, al deprinderilor și abilităților, dar și pentru a determina în funcție de nivelul
clasei ritmul desfășurării activității în baza caruia să se poată proiecta planificarea anuală și
semestrială.

- Evaluarea formativă s-a realizat permanent prin mai multe modalități: fișe de lucru, autoevaluare,
teste, modele de teste pentru evaluările de la clasele a VI-a și a VIII-a.

-Evaluarea sumativă s-a realizat-o la sfârșitul semestrelor și a anului școlar.

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor

-În ceea ce privește obiectivele stabilite la fiecare lecție acestea au urmărit dezvoltarea
competențelor și deprinderilor, concomitent cu dezvoltarea intelectuală a acestora.

70
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de
evaluare unică

-s-au utilizat diverse tipuri de evaluare , scrisă prin teste specifice, evaluare orală,

-s-au utilizat și metode alternative de evaluare: portofolii, aprecieri verbale, autoevaluare,


aprecierea rezultatelor prin laude, expoziții de desene, de carte rară (la ,,Ziua educaţiei”, pe 5
octombrie.

-s-a evaluat progresul elevilor și s-a acordat atenție implicării elevilor în procesul evaluării.

3.3. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educaţionali

- s-au realizat intàlniri periodice prin care pàrintii au fost informați despre demersurile copiilor, cu
ocazia diferitelor acțiuni organizate;
- s-au aplicat chestionare și elevilor pentru a observa diferitele probleme pe care le întâmpină, sugestii
și nu numai.

4. MANAGEMENTUL CLASEI

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea
activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi

- Regulile stabilite a fi respectate în clasà au fost prezentate copiilor la clasă în timpul orelor de
consiliere și orientare și vizualizate prin imaginile postate pe peretele clasei;
- s-a promovat la clasă, în special, egalitatea de șanse;

- Holul s-a decorat în permanență, argumentând astfel activitățile desfășurate pe parcursul anului
dar și pentru a crea un mediu cât mai plăcut.

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situației conflictuale

71
-Probleme majore de comportament nu au existat, iar cele minore au fost gestionate cu
reponsabilitate.

4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor

-s-au creat condiții pentru a lucra în ritm propriu (s-au formulat sarcini adecvate ritmului
acestora, au fost adaptate formele de învățare în funcție de nevoile copiilor, dându-le posibilitatea de
a termina sarcina folosind cät timp au nevoie);
- Elevul a fost mereu situat în centrul procesului de predare — învățare-evaluare.

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de buna practică


- s-a dat elevilor întotdeauna feedback pozitiv, indiferent de situația în cauză, încercând să-i facem să
privească lucrurile dintr-un punct de vedere, de asemenea pozitiv;
-În momentul în care un elev realizează ceva ce poate fi luat drept exemplu, nu se ezită niciodatä să fie
dat drept model.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE

5.1 Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la


programele de formare continuă/perfecționare

-s-au publicat articole de specialitate dedicate CENTENARULUI și nu numai în

- ,,În prag de cemtenar”, susţinut la Şcoala ,,Ion Ghica” Iaşi, publicat în cartea dedicată
centenarului; Revista ,,Astra” de la Năsăud;

5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/ catedrei/ responsabil

- s-au realizat activități la nivelul comisiei metodice: lecții deschise la clasele a VI-a și a VIII-a la
limba română şi două lecţii la:

- Cercul metodic al consilierilor educativi din 23 octombrie 2018, cu tema:


,, Sănătate şi mişcare” şi referatul cu tema: ,,Educaţia mentală”;
- Lecţie deschisă la Comisia educativă cu tema: ,,Prevenirea absenteismului şi a abandonului
şcolar”; prezentat apoi în Consiliul Profesoral.

72
- S-au realizat informări referitoare la simulările la EN;
- S-au obţinut rezultate bune la EN la clasa aVI-a; peste 12 copii cu medii peste codurile 2,21;
- S-au realizat activităţile extracurriculare planificate;

5.3 Realizarea / Actualizarea portofoliului profesional ș a dosarului personal


- s-au actualizat portofoliile personale cu proiecte didactice noi, legile necesare, metodologii necesare
claselor, diplome, CV.

5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității( cu


elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității-familiilor
elevilor)
- s-a ținut permanent legătura între colegi pentru activitaățile desfășurate în școală, cu conducerea
unității.
- Responsabilitățile au fost îndeplinite în timpul stabilit.

- s-a respectat regulamentul de ordine interioară, normele de organizare și funcționare ale instituției,
acestea fiind expuse și părinților în cadrul ședințelor.

- Activitățile extrașcolare s-au desfășurat cu ajutorul colegilor și al elevilor, după cum se poate
observa și în imaginile de mai jos :

73
74
COMISIA - LIMBI STRĂINE

LIMBA ENGLEZĂ

Profesor : Nica Mihaela

Proiectarea activităţii

Activitatea Comisiei de limbi moderne s-a conturat astfel:

- s-au întocmit planificările calendaristice şi s-au elaborat planurile unităţilor de învăţare în


conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;

- s-au predat la termen documentele școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către
responsabilul comisiei Limbă si comunicare, doamna profesoară Maftei Andreea-Elena ;
- s-au elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- s-au elaborat testele de evaluare continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de
corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor
testări, pentru a perfecționa demersul didactic;
- s-au realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente
specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel;
- s-au proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele
curriculare şi instituţionale;

Realizarea activităţilor didactice

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea
permanentă a obţinerii performanţei şcolare;

- în procesul instructiv-educativ s-au utilizat metode și strategii didactice capabile să stimuleze


implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte,
investigația sau portofoliile;

- s-au aplicat constant metode didactice activ-participative atât pentru dezvoltarea competenţelor,
abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor practice.

- am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de către
elevii mei pe parcursul intregului semestru.

- toși membrii comisiei au participat la consiliile profesorale organizate în şcoală;


75
- colegii de catedră au participat la Olimpiada de limba engleză, faza locală cu următorii elevi: Pavel
Denis( clasa a VII-a), Gheorghiu Andreea(clasa aVIII-a), Troacă Mario(clasa a VIII-a) și Andronic
Denis( clasa a VIII-a), obtinând punctaje între 60-85p. Menționez faptul că subiectele au fost întocmite
de ISJ Iași.

-s-au realizat diverse activitâți extrașcolare în cadrul programului Școala altfel, în perioada 15-19
aprilie 2019.

-s-a participat la Simpozionul Național Școala Viitorului, ediția a XII-a, mai 2019, cu tema Noi
Orientări Educaționale, secțiune –referate și comunicări științifice, simpozion organizat de Școala
Gimnazială ”Elena –Cuza”, Vaslui, în colaborare cu ISJ Vaslui;

- cadrele didactice din catedra au participat în calitate de colaboratori în cadrul proiectului Rândunica,
coordonat de d-na profesor Reșetnic Tatiana;

-membrii comisiei au făcut parte din Comisia pentru Evaluare Națională, la clasa a VI-a, în calitate de
evaluator ( Limba și literatura engleză);

- membrii comisiei au participat în calitate de asistenti la Simularea pentru Evaluarea Națională, la


clasa a VIII-a, din luna martie 2019;

Evaluarea rezultatelor învăţării

-Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat prin mijloace
specifice alternative si prin metode tradiționale : brainstorming, portofolii individuale, evaluari in grup și pe
perechi, autoevaluare, teste sumative, orale si scrise;
- s-a utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode
clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigații,
proiecte şi portofolii.
- s-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în
vigoare;
- s-a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și părinților acestora;
- s-a impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a
competenţelor evaluative.

76
Managementul clasei de elevi
- s-a realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca
membri ai grupului social care este clasa de elevi;
- s-a monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor care interferau cu învăţarea şi
adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar
al acestora, remarcat de către toți colegii profesori ai claselor;

- organizarea spațiului în clasă cu delimitatea acestora și dotarea lor cu materiale didactice specifice;
- s-au completat fișele psiho-pedagogice ale elevilor

-informarea zilnică și periodică a părinților, chestionare, privind activitatea elevilor la clasa și


organizarea unor întîlniri periodice cu aceștea, implicarea directă a acestora în activitățile școlare,
realizînd astfel un parteneriat favorabil școală – familie.

-s-au desfășurat lecții demonstrative în cadrul catedrei, unde s-au identificat noi experiențe de lucru.

LIMBA FRANCEAZĂ

Prof. Elena-Andreea Maftei,


Prof. Valerica Petrea

3. Activitate desfășurată:

În anul şcolar 2018-2019, membrii ariei curriculare „Limbă şi comunicare”/ Limbi străine
(limba engleză 1 şi limba franceză 2) au avut ca principal scop realizarea unei activităţi didactice de
calitate. Astfel s-au îndeplinit următoarele obiective prevăzute în planul de activităţi al celor două
catedre :
- au fost concepute şi au fost aplicate, la începutul anului şcolar, teste iniţiale în principal pentru clasele
a VI-a, a VII-a şi a VIII-a (s-a stabilit testul iniţial în cadrul sedinţelor de catedră şi s-a aplicat);
- s-au studiat documentele din curriculă şi au făcute modificările necesare conform programelor şcolare
aprobate pentru anul 2018-2019;
- s-a realizat planificarea materiei şi s-a parcurs această materie conform planificării;
- profesorii s-au preocupat de asigurarea necesarului de manuale pentru clasele a V-a;
77
- s-au elaborat portofoliile personale, pe care le-am îmbogăţit pe parcursul semestrului cu materiale
auxiliare de predare şi evaluare (teste iniţiale, teste de evaluare sumativă, fişe de lucru, imagini,
prezentări în Power Point);
- elevii au fost la rândul lor îndrumaţi de profesori, în elaborarea şi folosirea portofoliilor;
- s-a respectat principiul notării ritmice şi s-au evaluat elevii corespunzător;

- membrii celor două catedre au colaborat în permanenţă de-a lungul semestrului şi şi-au îmbunătăţit
activitatea prin schimburi de idei, dialoguri deschise, discuţii ocazionale, exemple de bună practică
realizate în cadrul şedintelor de catedră;
- s-au conceput şi prezentat materiale în cadrul şedinţelor de catedră (referate, prezentări Power Point,
materiale transmise de inspectorul de specialitate);
- profesorii au participat la activităţi metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, la nivel de
unitate de învăţământ sau judeţean, în cadrul Cercului pedagogic.
- profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în activităţile de specialitate (consfătuiri didactice,
şedinţe de catedră, cercuri pedagogice), dar şi în activităţi şcolare şi extraşcolare de la nivelul şcolii:
- Ziua Europeană a Limbilor Străine - 26.09.2018,
- Happy Haloween, 29 noiembrie 2018, alături de prof. Violeta Petrea, în colaborare cu prof. Mihaela
Nica– activitatea „Thanksgiving day” ,
-lecții demonstrative,
- Zile aniversare (exemplu, scriitorul Eugéne Ionesco, 26 noiembrie 2018)
- „La magie de Noël”, colinde - 20 decembrie 2018, prof. Andreea Maftei.
- membrii ariei sunt implicaţi și în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de voluntariat SNAC-
Săptămâna legumelor şi fructelor, diriginții, Un zâmbet pentru un zâmbet (coord.prof Andreea
Maftei)
- s-au organizat numeroase activităţi educative în cadrul proiectelor iniţiate de şcolile nostre - activităţi
ce promovează sănătatea fizică şi mentală a elevilor; activități de prevenire a delincvenței juvenile, de
prevenire a violenței în școli și siguranţa pe rețelele de socializare, de prevenire a pornografiei infantile,
în colaborare cu Salvați copiii şi ISJ, „Ora de net”, alături de prof. Daniel Lozbă; activităţi de
protecţie a mediului înconjurător, alături de înv. Ștefana Știriuc; activități de voluntariat în cadrul
SNAC, toate raportate la comisia de dirigenție şi activitate extracurriculară.
După orele de limbă franceză s-a constatat:

78
- nu toți elevii au acordat un mare interes pentru orele de limbă franceză, dar majoritatea a fost în
stare să promoveze această disciplină, în anul școlar 2018-2019;
- elevii au dificultăţi în realizarea unor compuneri pe o temă dată;
- elevii manifestă o lipsă de atenţie în ceea ce priveşte citirea cerinţelor unui test;
- incapacitatea de a argumenta corect şi coerent o opinie personală pornind de la o temă dată;
- incapacitatea de a citi cu atenție un text și de a identifica propozitiile corecte extrase din acesta;
- incapacitatea de a folosi cuvinte date într-un text non-literar, rezultând faptul că nu au încă un
vocabular bogat.
- incapacitatea de a recunoaşte timpuri verbale, cât și verbele neregulate;
- incapacitatea de a refraza corect propozitii folosind cuvinte date;
- incapacitatea de a argumenta corect şi coerent o opinie personală pornind de la o temă dată.

Modalităţi concrete de remediere:

Deşi la sfârşitul orelor de curs elevii dovedesc că au înţeles cele predate, la scurt timp după
aceea sunt nesiguri, așadar, se impune efort din partea lor şi perseverenţă din partea profesorilor.

Sunt necesare exerciţii de recunoaştere a timpurilor verbale dintr-un text. Este necesară
realizarea de exerciţii cu itemi subiectivi de creativitate, dar şi itemi subiectivi cu răspuns structurat în
care elevii trebuie să recunoască folosirea corectă a unor itemi. Fişe de lucru suplimentare pentru cei
care nu stăpânesc materia. Aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev.

Activități extracurriculare care au la bază limba franceză, ascultarea și învățarea de cântece și


poezii în această limbă, vizionarea de filme în limba franceză, cu subtitrare, pentru îmbogățirea
vocabularului, dar și pentru o percepere mai bună a limbii și a pronunțării corecte, încluzând și
folosirea accentului tipic franțuzesc, atât cât este posibil, scrierea și transcrierea unor texte literare și
nonliterare pentru dezvoltarea unui limbaj al ideilor proprii, în limba străină studiată, audiția de filme
și muzică în limba franceză.

Elevii au participat la activități extradidactice, pentru aprofundarea studiului limbii franceze, au


sărbătorit Ziua limbilor străine, l-au sărbătorit prin lectură pe marele scriitor Eugen Ionesco și au
participat la ateliere de lectură și creație în limba franceză, au învățat poezii și cântece, au confecționat
felicitări pentru sărbătorile de iarnă și primăvară, au colindat în limba franceză.

79
RELIGIE ȘI ARTE PLASTICE

Prof. Gabriela Puiu

RELIGIE

În anul școlar 2018-2019, activitatea desfășurată ca profesor de Religie Ortodoxă a avut


în vedere atingerea obiectivelor propuse și obținerea unor performanțe în învățare prin
urmărirea competențelor necesare. In cadrul procesului instructiv-educativ, am transmis elevilor
un bogat conținut informațional, în cadrul orelor de religie.

În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, mi-am propus


atingerea urmatoarelor obiective :

- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva


noilor roluri ale profesorului: creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier,
moderator, partener sau evaluator

- identificarea și aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească


temeinic cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă

- dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei


bune încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi
atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor
informaţii complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal

- formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a


capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în
argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice

- creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup

- monitorizarea progresului şcolar

- educarea spiritului de disciplină şi colaborare

- impartialitatea si promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii

- organizarea de activităţi extracurriculare

80
- cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de
evaluare, tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi) atât în
forma sa clasică dar şi în cea complementară: proiect, portofoliu, investigaţie, autoevaluare

S-a acordat o atenție deosebită pentru :

1. proiectarea demersului didactic conform programelor scolare elaborate de MEN si


pe baza instructiunilor primite de catre profesori la fiecare disciplina in cadrul
Consfatuirilor desfasurate la inceputul anului școlar. Pe baza programelor școlare au
fost întocmite de către fiecare profesor planificările calendaristice anuale și
semestriale.
2. alegerea unor metode, mijloace și strategii de învățare conform curricumului,
caracteristicilor clasei de elevi, comportamentului colectiv și individual al elevilor.
3. cunoașterea și înțelegerea de către elevi a principiilor morale creștine și aplicarea
lor în viață.
4. raportarea și ancorarea elevilor în realitatea lumii înconjurătoare actuale.
5. evaluarea progresului în învțare al elevilor prin folosirea unor metode adecvate.
Pe parcursul anului școlar 2018 – 2019, în cadrul orelor de curs s-a urmărit transmiterea unor
cunoștinte, pentru consolidarea culturii generale a elevilor, îmbogățirea nivelului de cunoștinte al
acestora și a unor deprinderi moral-religioase în comportamentul lor.

Elevii și-au însușit deprinderea de a lectura și a interpreta un text biblic sau patristic, au înțeles
anumite aspecte legate de originea lumii, dialogul între știința și religie; au înțeles care este contribuția
creștinismului la cultura și civilizația europeană și universală.

Au fost dezbatute în cadrul orelor de religie probleme specifice vârstei lor și legate de
preocupările lor.

S-a realizat corelarea cunoștintelor religioase cu cele dobândite la celelalte discipline de


învățământ ( interdisciplinaritate).

Strategiile didactice au fost adaptate la particularitățile de vârstă ale elevilor, procesul de


evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cât și prin metode alternative, au fost verificate
cunoștințele elevilor prin teste inițiale, curente și teste de evaluare sumativă.

81
În cadrul catedrei « religie socio-umane », am prezentat un referat cu tema « Rolul materialului
didactic în predarea și consolidarea cunoștințelor», iar în cadrul sedinței cu părinții am susținut
referatul ,, Rolul Religiei în școală”.

Elevii și părinții au completat chestionare, prin răspunsurile lor dovedind ca disciplina Religie
are un rol foarte important în educația copiilor.

Cu prilejul sarbatorii Craciunului, am desfășurat la nivel de școală proiectul educațional


,,Crăciunul-sărbătoarea Nașterii Domnului ”, am pregătit împreună cu elevii un frumos program de
colinde românești închinate marii sărbatori a Nașterii Domnului și am promovat imaginea școlii prin
participarea la emisiunea ,,Dor de joc”-Tele M Iasi.

Am participat cu lucrări proprii la Simpozionul internațional - concurs cu tematică de Crăciun și de


iarnă, Conferință națională , masă rotundă, concurs elevi cu tematică de iarnă , organizate de Școala
,,B.P.Hașdeu ” Iasi, Simpozionul national ,,Magia sărbătorilor de iarnă” ,organizat de Școala Todiresti-
Vaslui,Simpozionul National ,,Prevenirea si combaterea violentei” ,organizat de Scoala Gimnaziala
126 Bucuresti.

Am participat la Conferința ,,Centenarul Armenilor”, proiect inițiat de Primaria Iași, unde am


primit Diploma de Excelență din partea Primăriei Iași pentru implicarea, susținerea și realizarea
activităților interetnice.

La disciplina Educație Plastică am urmărit dezvoltarea simțului artistic și cultivarea frumosului


prin artă, au fost verificate cunoștințele elevilor prin teste inițiale, curente și teste de evaluare
sumativă, am organizat numeroase expoziții de pictură în școală, în cadrul proiectelor ,,Toamna în
cuvinte și culoare”, ,,Icoana-fereastră spre cer” , Crăciunul, ,,Sănătate și mișcare” , 25 Octombrie-Ziua
Armatei.

Am inițiat la nivelul școlii cercul de pictură ,, Pictorașii”, unde elevii pictează icoane pe sticlă,
realizându-se primele lucrări.

Elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Horlești au realizat creații literare în cadrul
proiectelor ,,Toamna în cuvinte și culoare” și ,,Un măr pe zi ține doctorul la distanță”.

In semestrul al II-lea au fost verificate cunostintele elevilor prin teste curente , teste de
autoevaluare , interevaluare si sumative. Am sustinut lectii transdisciplinare : ,, Sf.Gheorghe” impreuna

82
cu domnul prof.Tuleasca Alexandru si ,,Culorile copilariei in Amintiri din copilarie” ,impreuna cu
doamna prof.Petrea Valerica.

Am participat la ,,Dezbaterea publică privind arhitectura curriculara potrivită pentru România”,


organizată de Asociația Română de Literație și Alianța Sindicală ,,Gheorghe Asachi ” Iași.

M-am implicat în campania ,,Solidaritate în comunitate”, organizată de Fundația ,,Solidaritate și


speranță ”, promovând voluntariatul în rândul elevilor școlii.

In cadrul Concursului interjudetean ,,Magia sărbătorilor de iarna în spațiul multicultural românesc”


am fost coordonatorul elevilor la secțiunea creație plastică, unde am obținut următoarele premii:
Diploma de Merit pentru participare cu lucrare proprie atribuită subsemnatei, Păduraru Georgiana –
premiul I , Constantin Beatrice – premiul al II-lea și Roman Bianca – premiul al III-lea.

Am participat cu lucrări proprii la Simpozionul internațional ,,Repere educaționale în spațiul


european intercultural”, la Conferința Națională ,,Tradiții multiculturale de Crăciun în spațiul
românesc” și la Masa Rotundă ,,Contribuția culturilor minoritare la dezvoltarea culturii românești”.

Pentru activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul proiectului educațional ,, File de traditie


multiculturala în spațiul românesc,, am primit Certificat de voluntar.

Impreuna cu IPJ Iași am realizat în școală activități din cadrul proiectelor ,,Copilărie fără violență”
și ,,Impreună pentru comunitate mai sigură”.

La nivelul școlii am realizat proiecte educaționale dedicate zilelor de 1 martie,8 Martie, Invierea
Domnului, Ziua copilului .

Am promovat permanent imaginea școlii prin mediatizarea activităților desfășurate în școală, în


cadrul Știrilor Tele M și a emisiunii ,,Dor de joc”.

IMPORTANŢA EVALUĂRII FINALE

Evaluarea finală este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au dobandit pregătirea necesară
premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Evaluarea finală îşi propune
aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi ierarhizarea lor, fapt pentru care se recomandă
raportarea la bareme de evaluare / apreciere.

83
Şansa atingerii scopului evaluării finale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii (profesori,
părinţi), reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare,
tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu
situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi ambiţia soluţionării corecte a problemelor
enunţate. Fiind anunţaţi de la început că notele la evaluarea finală vor fi trecute în catalog, elevii au
avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra rezolvării cu succes a subiectelor, încadrarea în
timpul de lucru, ansamblul cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise, concluziile evaluării fiind
premisa pentru progresele ulterioare.

A învăţa nu doar pentru notă ci, în primul rând, din dorinţa de A ŞTI, A CUNOAŞTE, este un real
progres în dezvoltarea psihică şi activitatea şcolară a elevului! Un interval mai larg de timp pentru
desfăşurarea evaluării cu aplicarea testelor şi corectarea lor ar fi binevenit atât pentru elevi cât şi pentru
profesori, cu posibilitatea evitării aglomerărilor şi atenuării stresului.

Analiza si centralizarea rezultatelor obţinute la testarea finală la disciplina Religie Ortodoxă de


către elevii claselor I-VIII permite atât descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se
confruntă elevii ciclurilor primar si gimnazial, cât şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale
acestora, după cum reiese din lucrările supuse analizei.

Concluziile testării finale.

În urma evaluării elevilor din clasele I- VIII aparţinând Şcolii Gimnaziale Rediu si Horlesti se
constată că gradul de promovabilitate al elevilor este de 100 %. La o privire sumară se poate remarca
cu uşurinţă că toti elevii au obtinut note mari la testul evaluării finale la disciplina Religie Ortodoxa,
rezultate care vizează cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite în anul școlar curent.

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Prof. Ionuț Rusu

Prof. Ionuţ Rusu, profesor suplinitor pe catedra de Educaţie Muzicală a Şcolii Gimnaziale
“Rediu”, a susţinut pe parcursul anului şcolar 2018-2019, urmatoarele activităţi:

a) ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ, DIDACTICĂ ŞI METODICĂ

84
 A participat la Consfătuirea profesorilor – aria curriculară Ed. Muzicală, organizată la
Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă” Iaşi în data de 11 septembrie 2018 ora 9:00
 A participat la activitatea de Cerc pedagogic – specialitatea Ed. Muzicală, din semestrul
I, în data de 21 noiembrie 2018, organizat la Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” , Iaşi

b) ACTIVITĂŢI EDUCATIVE FORMALE ŞI NON-FORMALE, PROIECTE ŞI


PARTENERIATE
 Program artistic 1 Decembrie – Ziua Naţională a României
 Program artistic de Craciun – Colinde
 Program artistic 15 ianuarie – Mihai Eminescu
 Program artistic 24 ianuarie – Ziua Unirii
 Colinde de Paște
 Activități pentru 1 iunie
 Ziua eroilor

V. Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, Responsabil Puiu


Gabriela

Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este una dintre cele mai
vaste comisii existente la nivelul unei unitǎţi de ȋnvǎţǎmânt ȋn a cǎrei arie de cuprindere sunt vizate:
activitǎţile extracurriculare, programele şi proiectele europene, activitatea de consiliere şi orientare,
consiliul elevilor, consiliul reprezentativ al pǎrinţilor, comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei
ȋn mediul şcolar.
Pentru ca activitatea acestei comisii sǎ fie una eficientǎ, Şcoala Gimnazialǎ Rediu a optat, de
câţiva ani, pentru ȋmpǎrţirea sarcinilor pe subcomisii, aşa cum, de altfel, au fost şi propunerile ISJ Iaşi.
Aşadar, la ȋnceputul anului şcolar s-au ales ȋn Consiliul Profesoral şi s-au aprobat ȋn Consiliul
de Administraţie responsabilii pentru fiecare dintre subcomisiile mai sus enumerate, responsabili care
au primit decizii de numire şi care au ȋntocmit Rapoartele de activitate pe segmentul respectiv.
Comisia Educativǎ (o vom denumi aşa ȋn continuarea materialului pentru a prescurta denumirea
prea lungǎ, pentru a sublinia caracterul educativ cât şi pentru a cuprinde ȋn discuţie toate ramurile

85
acesteia) se aflǎ ȋn permanentǎ colaborare cu directorul unitǎţii dar şi cu celelalte comisii pentru a
creşte calitatea procesului educativ din şcoalǎ.
La ȋnceputul anului şcolar s-au ȋntocmit Planul Managerial şi Graficul activitǎţilor Comisiei
Educative.

A. OBIECTIVELE COMISIEI EDUCATIVE ŞI ACTIVITAŢILE ȊNTREPRINSE


PENTRU REALIZAREA LOR

I. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.

Activitǎţi:
a) Cunoaşterea şi respectarea actelor normative care reglementează activitatea educativă;
b) Repartizarea dirigintilor/învățătorilor pe clase
c) Revizuirea Regulamentului de ordine interioară
d) Constituirea subcomisiilor şi elaborarea planurilor manageriale şi a programelor de activitǎţi
e) Organizarea Consiliului Elevilor şi al Consiliului Reprezentativ al pǎrinţilor
f) Întocmirea graficului profesorilor de serviciu pe şcoală
g) Întocmirea graficului de asistenţe la ore.

II. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea extracurricularǎ în


proiectarea activităţii educative.
Activitǎţi:
a) Desfăşurarea orelor de consiliere conform noilor reglementări privind activitatea de consiliere şi
orientare;
b) Acţiuni de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar, de ameliorare a disciplinei şcolare
c) Acţiuni de prevenire a consumului de droguri, a delicvenţei juvenile, a traficului de persoane
d) Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
e) Acţiuni de cinstire a marilor evenimente ale istoriei şi culturii naţionale, europene, mondiale
f) Acţiuni de însuşire şi respectare a normelor de igienă, de prevenire a îmbolnăvirii
g) Acţiuni de cunoaştere şi respectare regulilor de protecţia muncii, a normelor de circulaţie, de
prevenire a incendiilor
h) Acţiuni de cunoaştere şi respectare a normelor de protecţia a mediului

86
i) Organizarea de programe specifice pentru: educaţia pentru dezvoltarea personală, educaţia inter
şi multiculturală, educaţia pentru pace, educaţia pentru drepturile copilului, educaţia pentru
sănătate, prevenirea abandonului şcolar, prevenirea traficului de persoane, prevenirea
exploatării, prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului prin muncă a copiilor, promovarea
egalităţii de şanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate), educaţia pentru dezvoltarea
comunitară,educaţia ecologică, educaţia prin sport, educaţia globală
j) Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii (Zilele Scolii, Ziua educatiei, ziua învățătorului,
etc).
k) Dezvoltarea parteneriatelor interinstituţionale
l) Eficientizarea activităţii de consiliere privind cariera
m) Eficientizarea pregătirii elevilor pentru concursuri, competitii, examen admitere liceu
n) Permanentizarea parteneriatelor cu autorităţile locale, mass-media, agenţi economici
o) Organizarea concursurilor civice, artistice, sportive
p) Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin ambientizarea personalizată, apariţii în presă, pe site-uri
educaţionale
q) Optimizarea relaţiei de comunicare cadre didactice - părinţi

III. Consilierea și evaluarea activităților educative școlare și extrașcolare pe baza


standardelor, criteriilor și indicatorilor de calitate.

Activitǎţi:
a) Realizarea unui număr de asistenţe la orele de dirigenţie
b) Realizarea unor investigaţii nemijlocite în rândul elevilor pentru a evidenţia priorităţile
educative
c) Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi ale comisiei diriginţilor
d) Evaluarea impactului activităţilor educative asupra stării disciplinare a elevilor
e) Rezolvarea eficientă a eventualelor conflicte apărute în şcoală
Activitǎţile prezentate au fost urmǎrite pe tot parcursul anului şcolar, cadrele didactice dând dovadǎ
de profesionalism, cunoaştere şi aplecare asupra necesitǎţilor elevilor.
De apreciat sunt cadrele didactice cu vechime ȋn şcoalǎ care au empatizat cu cele debutante sau mai
puţin experimentate oferindu-le sprijin şi ajutor necondiţionat iar acestea din urmǎ s-au arǎtat dornice

87
de a ȋnvǎţa. Aceastǎ colaborare bunǎ a cadrelor didactice a condus la realizarea majoritǎţii obiectivelor
propuse, colaborarea fiind una dintre cheile succesului procesului educativ.
A. Activitățile extrașcolare din cadrul comisiei educative au fost coordonate de către dna
prof. Puiu Gabriela

În anul şcolar 2018-2019, Consilierul educativ al Şcolii Gimnaziale Rediu , a desfăşurat cu


participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de
activităţi, proiecte şi programe educative, în care a implicat afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii
şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (familie, Biserică, Poliţie, Dispensar,
bibliotecă, etc.).

Au fost propuse şi vizate spre atingere următoarele obiective majore:


1. Formarea personalităţii elevilor, prin însuşirea valorilor culturale naţionale şi universale ;
2. Educarea în spiritul respectării demnităţii şi toleranţei umane, a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului;
3. Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi faţă de valorile civice şi morale ;
4. Formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin
asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiintifice, tehnice şi estetice;
5. Dezvoltarea fizică armonioasă, prin Educaţie fizică, Educaţie igienico-sanitară şi practicarea
sportului.
Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum şi în planificarea
şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele publicaţii în domeniu, de
interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare profesională ale
elevilor noştri, de planul cadru de învățământ şi de idealul educaţional al şcolii româneşti
contemporane, în vederea realizării învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi ca produs cu
finalitate „măsurabilă” – transformarea „educabililor” în membri activi şi responsabili ai comunităţii în
care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii europene.
Activităţile educative și extracurriculare desfăşurate au fost în număr de minimum 3 pe lună la
fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel,
activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru
dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei
pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive
(valorificarea fiecărui elev), Educaţiei ecologice etc.

88
Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Biserica locală, Biblioteca Comunală , care au
diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi extraşcolare oferite
elevilor.
Prin activitătile desfășurate urmărim în permanență promovarea imaginii școlii prin parteneriatul
încheiat cu Tele M Iași ,elevii școlii noastre participând la diverse emisiuni .
Amintim bună colaborare cu Brigada 15 Mecanizată ,,Podu Inalt” Iași,evidențiată prin organizarea
activității din cadrul Proiectului educațional ,,25 Octombrie- Ziua Armatei”, promovat de asemenea în
cadrul știrilor Tele M Iași.
Împreună cu IPJ Iași am realizat proiectele ,,Copilărie fără violenta” și ,, Împreună pentru o
comunitate mai sigura”.
În cadrul școlii am organizat grupul vocal ,,Dor de joc” ,care a participat la emisunea ,,Dor de joc ”
cu un program de colinde și Cercul de pictură de icoane pe sticlă ,,Pictorasii”, elevii realizând deja
primele lucrări.
Comisia educativă și extracurriculară a Școlii Gimnaziale Rediu a susținut activitatea cu tema
,,Sănătate și mișcare ” în cadrul Cercului consilierilor educativi.
ISJ Iași a inițiat proiectul ,,Livada de la scoala” ,în care a fost implicată și Școala Gimnaziala
Rediu.
În perioada vacanței de vară s-a desfășurat proiectul ,,Sipetul bunicii ” în parteneriat cu Primăria
comunei Rediu.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Profesori bine pregătiţi, dedicaţi meseriei şi


 Cadre didactice navetiste, care activează în 2
apreciaţi la nivelul comunităţii locale;
şcoli;
 Cadre didactice tinere, cu spirit de iniţiativă;
 Material didactic insuficient şi depăşit;
 Număr mare de titulari;
 Inexistenţa fondurilor financiare pentru
 Procent bun de promovabilitate la tezele cu
stimularea cadrelor didactice şi a elevilor
subiect unic;
capabili de performanţă;
 Rezultate bune obţinute la concursurile
 Insuficienta utilizare a bibliotecii şcolare;
şcolare şi extraşcolare;
 Lipsa unui spaţiu corespunzător pentru
 Activităţi curriculare şi extracurriculare

89
derulate în cadrul unor proiecte educaţionale desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
naţionale şi internaţionale;  Disponibilitatea scăzută a unor cadre didactice
 Comunicare eficientă între cadre didactice, de a lucra în echipă;
între cadre didactice şi conducerea şcolii;  Nevalorificarea la maxim a resurselor umane şi
 Existenţa şi utilizarea laboratorului SEI şi a materiale;
unei baze didactice înnoite;
 Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea
profesională;
 Existenţa unui cod nescris, a unui sistem de
valori acceptat de elevi şi de profesori;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Programe de pregătire specială pentru  Fonduri foarte mici pentru dezvoltare;


olimpiade şi concursuri;  Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor
 Dotarea la nivelul catedrelor şi laboratoarelor didactice;
propice pentru activităţi extracuriculare şi  Timpul limitat al părinţilor care determină o
extraşcolare; slabă implicare a acestora în viaţa şcolii.
 Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi  Părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
formare continuă;  Persistenţa mentalităţii învechite în rândul
 Relaţii de colaborare cu Inspectoratul Școlar, părinţilor şi a comunităţii;
instituțiile locale: Primăria, Consiliul local,  Situaţia financiară precară a unor familii.
Biserica , Poliția comunei Rediu;
 Disponibilitatea Primăriei locale de a veni în
sprijinul şcolii;
 Dezvoltarea de parteneriate interşcoli;
 Oferta de formare continuă din parte C.C.D. ,
Universităţii, I.S.J.;
 Disponibilitatea învăţătorilor pentru
diversificarea activităţilor curriculare şi
extracurriculare;

90
I. ,,Un nou început – festivitatea de deschidere a noului an școlar”

Școala Gimnazială
Rediu
II. Let”s Do It, Romania

91
III. Ziua Educației

Școala Gimnazială
Rediu
IV. „Tinerii şi sănătatea” - Ziua mondială a alimentului

92
V. Să cinstim istoria patriei – Ziua Armatei Române

VI. Săptămâna Educației Globale - “Lumea mea depinde de noi”

VII. ”Livada de la școală”

Școala Gimnazială
Rediu

93
VIII. "Fotbal pe teren redus - baieti/fete"

IX.
Școala Gimnazială
“ȘCOALA VALORILOR AUTENTICE”

Rediu

94
X. Să cinstim istoria patriei 1 Decembrie – Ziua Națională a României

Școala Gimnazială
Rediu

XI. Tradiții și obiceiuri laice Sfinți și sărbători - Sfântul Nicolae

95
XII. Am venit să colindăm – Tradiții de Crăciun

Școala Gimnazială
Rediu

96
XIII. Eminescu – Luceafărul poeziei românești

Școala Gimnazială
Rediu

XIV. Să cinstim istoria patriei Hai să dăm mână cu mână…24 ianuarie - Ziua Unirii
XV. Dragobete

97
XVI. Ziua mărțișorului

Școala Gimnazială
Rediu
XVII. E ziua ta mamă!
XVIII. Ziua mondială a poeziei

98
XIX. Cultură tradițională populară

Școala Gimnazială
Rediu

99
XX. Livada de la școală

Școala Gimnazială
Rediu

100
XXI. 9 Mai – Ziua independenței, Ziua sfârșitului celui de-al II-lea război mondial, Ziua
Europei

Școala Gimnazială
Rediu

101
XXII. O româncă pentru educație

Școala Gimnazială
Rediu

102
XXIII. Împreună de Ziua Copilului

Școala Gimnazială
Rediu

103
XXIV. Ziua Eroilor

Școala Gimnazială
Rediu

104
XXV. Sfârșit de an școlar

Școala Gimnazială
Rediu

105
VI. Comisia metodică a diriginților, coordonată de prof. Nica Mihaela

COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul


managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative
ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor


 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor în
vigoare
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele verbale
ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii
dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-
diriginte-părinte

Școala Gimnazială
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi

Rediu
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.

O atentie deosebită s-a acordat continuării monitorizăii elevilor cu probleme de învatare din
fiecare colectiv , implicându-i în activități didactice diverse în vederea participării active și conștiente la
propria formare , atat pe plan intelectual, dar și afectiv și psihic.

Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a început odată cu constituirea comisiei


diriginților la începutul anului școlar în ședința comisiei metodice în care au fost nominalizați toți prof.
Diriginți. Tot în cadrul ședinței s-au trasat direcții care trebuie urmate pentru o bună desfășurare a
comisiei s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere și sugestii de teme pentru această
oră astfel încât toți diriginții să prezinte la timp planificările,s-a stabilit intervalul în care să aibă loc
ședințele cu părinții și anume astfel încât să se poată ține ședința COMITETULUI DE PăRINȚI PE
ȘCOALĂ.

106
S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate.

Activitatea de Consilere și orientare, a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini și


comportamente cetățenești raportate la valorile autentice ale democraţiei.

Misiunea noastră, conjugă eforturile materiale și umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii
obiectivelor de :

- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT în lecţii și în toate


activitățile desfășurate cu elevii;

- încurajare a performanței, progresului școlar, și crearea de activități care să conducă la pregătirea


individuală și stimularea valorilor.

Activitățile desfășurate in cadrul Comisiei Diriginților în anul școlar 2018-2019 au fost


următoarele:

Școala Gimnazială
1. Raportul activității Comisiei Diriginților pe anul școlar 2017-2018-luna septembrie

Alegerea Responsabilului CMD

Rediu
2.Discutarea regulamentului de ordine interioră -luna octombrie

Testele inițiale și transmiterea rezultatelor lor părinților

Dezbatere:Portofoliul dirigintelui: conţinut, mod de realizare, utilitate

3.Lecție demonstrativă-Emoțiile în viața noastră; clasa a-V a- prof. Nica Mihaela –luna
noiembrie

* Referat: Ora de dirigenție și importanța ei în procesul de formare a elevului

4.Lecție demonstrativă- clasa a-VI-a-Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar, prof.


Petrea Valerica-luna decembrie

5..Lecţie demonstrativă: clasa a VII-a, Profesia pe care mi-o doresc , prof.Tulească Alexandru(
luna ianuarie)

*Referat: Prevenirea și combaterea violenței

6.Analiza activităţii comisiei metodice pe semestrul I din anul şcolar 2018-2019-(februarie 2019)

107
Locul și rolul profesorului și dirigintelui in procesul de invățământ-referat

7..Lecție demonstrativă-clasa aV-a, Cum învăț mai bine?-prof.Ana Ciobanu- (martie 2019)

Referat: Cunoașterea temeinică a colectivului clasei

8.Lecție demonstrativă-clasa a VII-a Horlești, Agresivitate și violență, prof.Maftei Andreea-(


aprilie 2019)

Referat: Managementul informațiilor și al învățării

9.Studiu OȘP-prezentare, prof.Tuleașcă Alexandru-(mai 2019)

Referat: Rolul imaginii de televiziune în influențarea comportamentului elevilor

10.Situațiile pe clase

Festivitatea de închidere a anului școlar- diriginții, conducerea( iunie 2019)

Școala Gimnazială
De un real folos a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă și temeinică
formare a elevilor noștri, în acțiunile claselor ,completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului

Rediu
didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter și transdisciplinară ,limbajul utilizat fiind specific
unor domenii conexe.

La clasele V-VIII, s-a pus mare accent pe activitățile de consiliere ,ca parte integrantă a
activităților de învățare, dar și ca mijloace de consolidare și de recreere, trezire a interesului, dezvoltare
a imaginației creatoare. Se pot enumera colaborarile în diferite acțiuni ale elevilor de la diferite clase ,
atât curriculare ,cât și extracurriculare.

Majoritatea diriginților au colaborat cu profesorii de la clasă și cu colegii de comisie, dovadă ,


activitățile de inter-asistentă în vederea identificării celor mai eficiente strategii de predare –învățare și
exploatare a potențialului intelectual și creativ al elevilor.

Activitatea de perfecționare continuă a profesorilor diriginți, a îmbrăcat forme diverse cu


trimitere directă către obiectivele majore stabilite:

- dezbateri și comunicări
- ateliere de lucru
- schimburi de experientă
108
- mese rotunde
- activități educative( tematica, fiind variată in functțe de obiectivele
stabilite și de necesitățile de moment)
În vederea implicării cât mai active a părinților în viața școlii , în cadrul ședințelor cu părinții au
fost împărtășite experiențe personale în aceasta direcție foarte importantă și pentru elevi, dar și pentru
părinți.

Pentru a menține relația familie- școală, am oferit în cadrul ședințelor cu părinții informații
periodice și chiar zilnic (la nevoie) semnalăndu-se orice neregulă de ambele părți. Se pot menționa
lectoratele cu părinții în care s-au implicat majoritatea diriginților claselor V-VIII, întâlniri care au
abordat diferite tematici specifice adolescenței.

Formarea deprinderilor practice s-au realizat prin folosirea de metode și procedee care să
contribuie la cresterea gradului de originalitate și independentă în rezolvarea sarcinilor de lucru .

Pentru ca motivația să existe din toate punctele de vedere , fiecare diriginte a amenajat spațiul de

Școala Gimnazială
lucru la nivelul clasei sale, respectând ambientul corespunzător: condițiile de igienă, aspect informativ ,
formativ,estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare a instruirii conform
particularităților de varstă și individuale .

Rediu
Dezvoltarea capacității de învățare s-a realizat prin abordarea unei diversități de forme de
învățare: învățarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionrului, observației directe, susținerea
și explicarea unor noțiuni pe baza studiului individual.

Aprecierea rezultatelor școlare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performantă pentru unități de
conținut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanță, stabilirea probelor
de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor în urma analizei acestora
) a modalităților de ameliorare și dezvoltare, însoțirea evaluărilor de observații și aprecieri, folositoare
elevilor, dar și părinților în ideea stimulării la elevi a ACTULUI DE INVÂȚARE.

Concret, fiecare membru al comisiei și-a întocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor,


urmărind eficiența acestuia în demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv.

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în


demersul didactic a noutăților metodologice.

109
Activitatea desfăşurată

Stabilirea de către diriginţi a orelor de consiliere si orientare pentru elevi şi părinţi în


vederea desfăşurării activităţilor:

- de suport educaţional, consiliere și orientare profesională pentru elevi (conform programei


de consiliere şi orientare)

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi

Puncte forte:

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes
educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu
părinţii

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri
calitativi înalţi ora de dirigenţie

Școala Gimnazială
Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere si orientare, activităţi

Rediu
extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:

Puncte forte:

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi
semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor


anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului


dirigintelui, adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice


statutului de diriginte

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;
majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună

110
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi
coordonează

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ


al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.

Puncte forte:

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete


ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse

Puncte slabe:

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un

Școala Gimnazială
parteneriat eficient şcoală-familie

- părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului(uneori total) fiind lipsa interesului,
îndatoririle casnice, munca;

Rediu
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza
analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor
metodice:

Puncte forte:

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii
educative

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de


management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor

Puncte forte:

- toți diriginţii au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioară al școlii la clasă;

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar,

111
la nivel de clasă

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea


situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi


promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă

Puncte slabe:

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului,
care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei

Puncte forte:

Școala Gimnazială
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar;

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism


şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea

Rediu
sancţiunilor conform ROI etc.)

Puncte slabe:

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor

Puncte forte:

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la
clasa a VIII-a) privind programa si calendarul Evaluarii Nationale, traseul socioprofesional al
absolvenţilor.

112
VII. Comisia de etică, responsabil Urdea Mihaela

Comisia de Etică îşi desfăşoară activitatea conform Codului de Conduită Etică şi Profesională din cadrul
Şcolii gimnaziale ,,Rediu’’, avizat în Consiliul de Administraţie nr. / , dar şi a Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar. În acest an şcolar,
responsabilul comisiei este doamna profesoară Mihaela Urdea.

Obiectivele propuse de către Comisia de Etică pentru anul şcolar 2018-2019 sunt :

1. Derularea unor acţiuni de cunoaştere şi popularizare a existenţei şi a rolului Comisiei de Etică în


cadrul instituţiei şcolare, în rândul cadrelor didactice, al personalului didactic auxiliar, al
personalului de îngrijire şi în rândul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ;
2. Prevenirea manifestărilor incompatibile cu statutul de cadru didactic, cu cel de angajat al unei

Școala Gimnazială
instituţii şcolare sau de beneficiar al serviciilor şcolare ;
3. Identificarea şi formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a comunităţii şcolare ;
4. Implicarea, medierea şi rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea între membrii

Rediu
comunităţii şcolare ;
5. Întreţinerea unei comunicări formale şi informale permanente cu toţi membrii unităţii şcolare
pentru a putea monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise în Codul de
Conduită Etică al Şcolii Gimnaziale ,,Rediu’’ contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale
de învăţământ ;
6. Extinderea schimburilor de experienţă şi asimilarea practicilor pozitive din activitatea didactică a
personalului didactic pe toate cele trei cicluri de învăţământ din unitate, dar şi cu alte instituţii de
învăţământ preuniversitar din ţară.

În vederea realizării obiectivelor propuse a fost necesară raportarea permanentă la indicatorii


prevăzuţi prin lege :

a) Optimizarea cadrului organizatoric şi a managementului instituţional propice afirmării unui


climat moral;
b) Performanţele în domeniul învăţământului obţinute de elevi şi de cadrele didactice;
113
c) Volumul de abateri, de încălcări individuale sau colective a normelor Codului etic şi
sancţiunile corespunzătoare propuse de structurile abilitate ;
d) Numărul de contestaţii şi reclamaţii formulate şi înaintate structurilor de conducere, pe
diferite probleme de către personalul didactic şi nedidactic şi de către elevi ;
Chiar dacă au mai existat altercaţii verbale din varii motive între diverse persoane, colegi,
părinţi, elevi-profesori, acestea nu au făcut obiectul unei cercetări disciplinare deoarece nu au
fost încălcate principiile codului de etică, iar persoanele implicate au dat dovadă de empatie
şi înţelegere, astfel încât au fost depăşite conflictele înainte de a degenera, probând încă o
dată calitatea umană şi profesională a acestora;
e) Calitatea relaţiilor interpersonale dintre membrii comunităţii şcolare; primează lucrul în
echipăm relaţiile bazate pe respect şi ajutor reciproc în toate circumstanţele ivite ;
f) Relaţiile intercomunitare, cu comunitatea şi autorităţile locale :
În anul şcolar 2018-2019, s-a realizat o colaborare foarte bună cu Primăria ,,Rediu’’,
care s-a implicat în toate proiectele desfăşurate la nivel de şcoală, în parteneriat cu alte

Școala Gimnazială
instituţii, dintre care amintim: ,,Livada Eroilor Neamului’’, care s-a materializat prin
plantarea a 150 de pomi fructiferi în grădina şcolii, în parteneriat cu ,,Antibiotice
S.A.’’(octombrie 2018 şi aprilie 2019) ; Cercul metodic al Consilierilor educativi, 23

Rediu
noiembrie 2018, sărbătorirea ,,Centenarului Marii Uniri’’, 1 Decembrie 2018 ; promovarea
valorilor culturale personale ale cadrelor didactice : prezentarea cărţii doamnei profesoare
Andreea Maftei, ,,Lebede roşii’’ şi lansarea acesteia în cadrul şcolii, prin implicarea criticului
Ioan Holban(directorul teatrului ,,Luceafărul’’) şi a scriitorilor Ioan Muscalu şi Petru Frăsilă,
11 iunie 2019.

b) Performanţele în domeniul învăţământului

Dezvoltarea cunoaşterii şi comunicarea adevărului ştiinţific, profesionalismul, onestitatea şi


corectitudinea intelectuală sunt valori pivot ale preocupărilor membrilor unităţii noastre.

Această realitate este susţinută de :


- participarea cadrelor didactice şi a elevilor la simpozioane şi concursuri, conferinţe, cu
participare judeţeană şi naţională/internaţională ; majoritatea cadrelor didactice au participat
la concursuri şi simpozioane în nume propriu sau cu elevii de la clasele I, a II-a, a III-a, a IV-

114
a, a V-a, a VI-a şi a VIII-a : astfel, amintim : COMPER la limba română şi matematică la
ambele şcoli, ,,Rediu’’şi ,,Horleşti’’, la clasele I-IV şi la gimnaziu ;
- dezvoltarea bazei materiale proprii la toate unităţile din subordine ; s-au achiziţionat table
magnetice şi videoproiectoare în 3 clase ;
- folosirea de tehnici moderne, interactive în procesul de predare, învăţare, evaluare la toate
disciplinele ;
- diminuarea numărului de corigenţi şi repetenţi ; în semestrul I nu s-au înregistrat decât doi
corigenţi la limba română şi matematică la clasa aVI-a, iar în semestrul al II-lea un coriigent
la limba română şi un elev cu situaţia neîncheiată.
- obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la concursuri şcolare, olimpiade, Evaluări
Naţionale ;
- creşterea gradului de satisfacţie profesională al cadrelor didactice şi a beneficiarilor direcţi şi
indirecţi.

Școala Gimnazială
c) Volumul de abateri, de încălcări individuale sau colective a normelor Codului de Etică şi
sancţiunile corespunzătoare propuse de structurile abilitate.

Rediu
Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, la Şcoala gimnazială ,,Rediu’’ sau în structurile
acesteia nu s-au înregistrat sesizări referitoare la abateri de la Codul de Conduită Etică şi
profesională, fapt îmbucurător, întrucât se constată permanenta preocupare a tuturor
membrilor unităţii şcolare pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, pentru
menţinerea unui climat moral necesar învăţării, dezvoltării şi evoluţiei proprii şi a celorlaţi şi
o colaborare permanentă cu părinţii şi comunitatea locală, atât la nivel de clase şi individual,
dar şi la nivel de şcoală.

d) Contestaţii şi reclamaţii formulate de către personalul didactic, nedidactic şi elevi

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, nu au existat contestaţii sau reclamaţii verbale sau
scrise la niciun nivel referitoare la încălcări ale Codului de Conduită Etică şi Profesională.

e) Calitatea relaţiilor interpersonale dintre membrii unităţii şcolare şi intercomunitare

115
Relaţiile din unitate şi intercomunitare, relaţiile dintre elevi, cadre didactice, cadre didactice şi
elevi sunt guvernate de principialitate, colegialitate, respect reciproc, spirit de fair-play, bunăvoinţă şi
toleranţă, atât în cadrul activităţilor didactice comune, cât şi în cele extradidactice.

Şcoala gimnazială ,,Rediu’’ şi structurile acesteia nu s-au confruntat cu manifestări


comportamentale deosebite, incompatibile cu normele codului etic : corupţie, fraudă la examene, şantaj,
comportament inadecvat, insultător sau violent fizic sau prin limbaj, discriminare etnică, hărţuire
sexuală, consum de alcool, droguri, furturi sau deteriorări de bunuri.

VIII. Comisia pentru Sănătate și Securitatea Muncii (SSM), coordonată de dnul prof.
Tuleașcă Alexandru;

I. Scurtă prezentare a activităţii

Școala Gimnazială
Pe parcursul anului şcolar 2018-2019 Comisia pentru Situatii de Urgenta , ce reuneste
subcomisile de Prevenire şi Stingere a Incendiilor si Protectie Civila precum si Comisia pentru

Rediu
Securitatea si Sanatatea Muncii din cadrul Scolii Gimnaziale Rediu şi-a desfăşurat activitatea
conform graficului întocmit şi a urmărit atingerea obiectivelor propuse. La controalele efectuate
de reprezentanţi ai ISU ,,Grigore Sturdza “Iasi in lunile septembrie 2018 si noiembrie 2018 a fost
apreciată preocuparea conducerii şcolii si a comisiei pentru îndeplinirea cerinţelor din
legislaţia în vigoare referitoare la acest domeniu iar pentru activitatea din a doua parte a anului
școlar comisia trebuie să aibă în vedere măsurile prevăzute în procesele–verbale întocmite de
reprezentanţii ISU.

În lunile septembrie 2018 -ianuarie 2019 au fost efectuate instructajele privind protectia
muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia civila la toate colectivele de prescolari si
elevi din cadrul Scolii Gimnaziale Rediu, locatiile Rediu, Horlesti, Breazu si Tăutesti.De
asemenea lunar au fost instruite toate cadrele didactice, personalul auxiliar si nedidactic ,cu
sprijinul expertului pe linie de situatii de urgenta si SSM,domnul Aghion Daniel .

În urma controlului efectuat de reprezentantii ISU Iasi la inceputul lunii noiembrie 2018
Școala Gimnazială Rediu a obtinut calificative bune in ceea ce priveste activitatea comiilor mai
sus mentionate, iar deficientele semnalate au fost remediate prin eforturile conducerii Scolii

116
Gimnaziale Rediu cu suportul financiar al Primariei Rediu. În lunile mai și iunie 2019 ,controalele
efectuate de ISU Iași pe linie de prevenire și stingere a incendiilor și de IȘJ Iași ce a avut ca
tematică securitatea și sănătatea muncii , au evidențiat progresele înregistrate .

Activitațile desfasurate in anul şcolar 2018/2019

Nr.

Întocmirea planului

1. managerial pentru anul Membrii comisiei Cadrele didactice Personalul scolii,


Verificarea efectuării

instructajului referitor la
prevenirea si stingerea
Personalul
Verificarea mijloacelor de

3.
Școala Gimnazială
stingere a incendiilor din
Prezentarea de materiale
Resp. comisie Personalul şcolii Personalul scolii,

Rediu
4. informative referitoare la Resp. comisie învăţători Elevii claselor
Cadrele didactice

5. Organizarea unor alarmări – Resp. comisie Personal Elevii claselor


nedidactic
simularea unui cutremur ,a I-VIII

III. Analiza activităţii comisiei

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- asigurarea cu dotarea necesară prevenirii si

stingerii incendiilor; - lipsa unei ritmicităţi în desfăşurarea activităţii


în cadrul acestei comisii (din motive
- asigurarea documentaţiei obligatorii conform
AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI

- nerespectarea regulilor de prevenire şi - interes crescut faţă de această activitate din

stingere partea conducerii şcolii;


IV. Soluţii posibile

117
- o mai bună implicare a membrilor comisiei în desfăşurarea întregii activităţi;
- urmărirea respectării regulilor stabilite şi a normelor în vigoare;
- organizarea de activităţi cu participarea reprezentanţilor ISU ,,Grigore Sturdza “Iasi care sunt
mai atractive pentru elevi.

IX. Comisia CEAC ( Evaluare și Asigurare a Calității), coordonator dna înv. Florea
Paraschiva Țica

 În anul şcolar 2018-2019, prin Decizia nr. 358 din 28.08.2018 a Consilului de Administraţie a
fost stabilită componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din şcoala Rediu. În
acest an şcolar componenţa CEAC este:
∞ Coordonator: prof. Florea Paraschiva-Ţica
∞ Secretar: prof. Nica Mihaela
∞ Membri: - prof. Mihaela Chelaru, lider sindical;
- prof. Cebere Adelina-Elena;

Școala Gimnazială
- doamna Ezariu Irina-Maria, reprezentantul părinţilor;
- dl. Haidău Cătălin-reprezentantul Consiliului local Rediu.
Obiectivele generale ale Strategiei de evaluare şi asigurare a calităţii sunt precizate în Planul de

 Rediu
dezvoltare instituţională al Şcolii Gimnazială Rediu, şi anume:
Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale concretizată prin:

 Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de conformitate cu


standardele de acreditare reglementate;

 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv-educativ,


resurse umane, bază materială, relaţii externe;

 Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice.

Activitatea comisiei, s-a desfăşurat conform planului operaţional al CEAC, respectându-se


termenele prevăzute.
Ca de obicei, în luna septembrie, s-a elaborat un plan de acţiune (Diagrama Gannt) al CEAC
prin:
 Stabilirea graficului întâlnirilor de lucru
 Stabilirea responsabilităţilor individuale şi a termenelor de realizare.
 Stabilirea subcomisiilor de lucru şi a modului de lucru pe subcomisii.

118
 Colaborarea la realizarea ROFUIP în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 În urma evaluărilor iniţiale s-a stabilit un program săptămânal de ore suplimentare pentru a veni
în sprijinul elevilor cu serioase rămâneri în urmă la învăţătură, pe clase, la disciplinele
matematică şi limba română.

 În luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei şi s-a stabilit lista documentelor componente
ale portofoliului cadrului didactic.
 S-au întocmit graficele de asistenţă la lecţii pentru fiecare membru al comisiei şi s-a început
derularea acestora, mai ales la colegii din primii ani de activitate: educatoare Chelaru Ana-Diana,
educatoare Manole Diana, prof. înv.primar Adelina-Elena Cebere , Ştefana Ştiriuc, prof. Nica
Mădălina pentru a oferi sprijin şi îndrumare în activitatea didactică.
 A fost efectuată completarea pe Platforma ARACIP a tuturor datelor cu privire la înscrierea
elevilor în anul şcolar 2018-2019.
 În cadrul întâlnirilor cu toate cadrele didactice din luna octombrie 2018 s-a aplicat şi valorificat

Școala Gimnazială
un chestionar prin care acestea îşi spun părerea în ceea ce priveşte evaluarea activităţii
manageriale.

Rediu
 Începând cu luna noiembrie 2018 s-a revizuit manualul procedurilor operaţionale pentru punerea
în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând
cadrul calităţii. Pe măsură ce aceste proceduri au fost elaborate s-a realizat informarea
personalului angajat al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu privire la documentele şcolare şi
procedurile ce se aplică în şcoală.

 În luna decembrie, echipa CEAC a urmărit implicarea cadrelor didactice în pregătirea,


organizarea şi desfăşurarea Simulării Evaluării Naţionale a elevilor din clasa a VIII-a.
Rezultatele obţinute de elevi au fost prezentate în şedinţele cu părinţii, în comisiile metodice şi în
şedinţa specială a CEAC pentru a se constata nivelul de pregătire al elevilor la acest moment,
precum şi măsurile ce trebuie luate în vederea pregătirii ulterioare a acestora.
 Până în luna ianuarie 2019, la solicitarea d-nei contabil şi cu aprobarea d-nei director, s-au
achiziţionat o serie de materiale didactice care vor contribui, fără doar şi poate, la îmbunătăţirea
calităţii învăţământului în şcoala noastră. Este vorba de videoproiectorul instalat în ultima sală
de clasă, table magnetice instalate în toate sălile de clasă. În acest fel aproape toţi elevii şcolii
noastre vor beneficia de un sistem modern de predare-învăţare.

119
 S-au mai făcut şi alte achiziţii materiale în şcoală care au şi acestea atât rolul de a îmbunătăţi
desfăşurarea procesului instructiv-educativ cât şi de a crea condiţii optime de învăţare pentru
elevi: dotarea sălilor de clasă cu uşi noi, scaune tapiţate pentru cadrele dicactice şi elevi.

 În vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate mai bune la Evaluarea Naţională, la
propunerea conducerii şcolii, s-a aprobat în Consiliul profesoral şi în Consiliul de administraţie
schimbarea programului de şcoală pentru ciclul gimnazial. Astfel, aproape toţi elevii învaţă
dimineaţa, cu excepţia a două clase, care învaţă după-amiază din lipsă de spaţiu.

 Toţi profesorii, responsabili de comisii, şi-au indeplinit sarcinile cu dăruire şi profesionalism, s-


au implicat în activităţi şcolare si extraşcolare deosebite , fapt ce a condus la creşterea calităţii
educaţiei în şcoala noastră .

 Pe tot parcursul anului scolar, evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor s-a realizat
pe baza formularelor, a fişelor de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a

Școala Gimnazială
datelor la nivelul unităţii noastre , dar şi la nivelul judeţului.

X. Activitatea Comisiei de Orientare Școlară și Profesională(OȘP ), responsabil prof.

Rediu
Tuleașcă Alexandru Vasile;

În anul şcolar 2018-2019, Comisia pentru Orientare Şcolară şi Consiliere Profesională, prin
activităţile desfăşurate, a urmărit dezvoltarea în rândul elevilor a abilităţilor de utilizare a informaţiilor
în elaborarea traseului educaţional şi profesional, precum şi dobândirea abilităţilor de explorare şi
planificare a carierei. În acest scop au fost cultivate, prin activităţi didactice, şedinţe tematice şi
lectorate cu părinţii elevilor următoarele valori şi atitudini: valorificarea critică şi selectivă a
informaţiilor, adaptarea şi deschidearea la noi tipuri de învăţare, motivaţie şi flexibilitate în elaborarea
traseului educaţional şi profesional, responsabilitate pentru deciziile luate.
La începutul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, în luna septembrie, a fost reactualizată baza de
date a comisiei prin achiziţionarea de diverse ghiduri şi metodologii, utile atât profesorilor diriginţi cât şi
elevilor şi părinţilor acestora. De asemenea, au fost întocmite următoarele documente: „Planul
managerial pentru anul şcolar 2018-2019”, „Programul de activităţi pentru semestrul I’’, precum si
‚,Programul de activitati pentru semestrul al II – lea’’ al anului şcolar curent
În luna octombrie a avut loc instruirea responsabilului Comisiei de Orientare Şcolară şi
Consiliere Profesională la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică de pe lângă ISJ Iaşi; ulterior

120
au avut loc dezbateri pe teme de orientare şcolară şi consiliere profesională cu profesorii diriginţi. De
asemenea, au fost elaborate, în colaborare cu CJAP Iaşi chestionare de orientare şcolară şi profesională
adresate elevilor claselor a VIII-a de la Şcoala Gimnaziala Rediu, locaţiile Rediu şi Horleşti; opţiunile
elevilor analizate de profesorii diriginţi, prof. Ciobanu Neculai şi respectiv prof. Maftei Andreea şi
centralizate de responsabilul Comisiei OŞP, prof. Tuleaşcă Vasile Alexandru au fost aduse la cunoştinţa
CJAP Iaşi.
În semestrul I al anului școlar 2018 - 2019 au fost organizate activităţi de orientare şcolară şi
consiliere profesională cu elevii claselor a VIII-a şi cu părinţii acestora, pe baza următoarelor
documente:
- Ordinul MEN cu privire la desfăşurarea şi organizarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a
în anul şcolar 2018-2019.
-Programele pentru disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a în
anul şcolar 2018-2019: Limba şi literatura română şi Matematică; programele pentru examen au fost
prezentate de profesorii de specialitate: Petrea Valerica și Maftei Andreea (Limba română) şi Nica

Școala Gimnazială
Mădălina (Matematică)
- Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul
şcolar 2018-2019
Rediu
De asemenea, au fost realizate în cadrul comisiei OŞP următoarele referate ştiinţifico-metodice:
-„Orientarea socio-profesională, un deziderat al educaţiei europene”, referat realizat de profesor
Tuleaşcă Vasile Alexandru
- „Profesii sortate după materia şcolară cu care sunt înrudite şi după nivelul de studii necesar pentru
exercitarea lor”, referat realizat de un colectiv de profesori şi învăţători din cadrul comisiei OŞP
În semestrul al II -lea al anului școlar 2018 - 2019 au avut loc activităţi de orientare şcolară şi
consiliere profesională cu elevii claselor a VIII-a de la şcolile Horleşti şi Rediu şi cu părinţii elevilor pe
baza următoarelor documente:
- Calendarul de desfăşurare a admiterii în învăţământului liceal de stat pentru anul şcolar 2019-
2020.
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal si profesional de stat 2019-
2020. În lunile mai – iunie elevii au primit , în mod gratuit , broșura editată de ISJ Iași , ce cuprinde
ultimele informații cu privire la rețeaua liceelor și școlilor profesionale din municipiul și județul Iași .

121
Documentele respective au fost aduse sub semnătură, la cunoştinţa elevilor şi părinţilor, au fost
afişate în sălile claselor a VIII-a de la Şcolile Rediu şi Horleşti, regăsindu-se în acelaşi timp şi în dosarul
comisiei de specialitate.
In luna aprilie , elevii claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială Rediu ,locațiile Rediu și Horlești au
participat , conduși de prof. Ciobanu Neculai ,prof Tuleașcă Alexandru , prof Nica Mădălina și prof.
Maftei Andreea la Salonul Ofertelor Educaționale pentru învățământul liceal și profesional , activitate ce
a avut loc la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Activitatea desfăşurată de membrii comisiei OŞP în semestrul I al anului şcolar 2018-2019 a
avut următoarele finalităţi, adaptate vârstei celor implicaţi în procesul proiectării carierei:
- Învăţământul primar: formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare, formarea deprinderilor de
muncă independentă şi iniţierea în procesul de informare şcolară şi profesională
- Învăţământul gimnazial: aprofundarea informaţiilor despre reţeaua şcolară, locală şi naţională,
stimularea capacităţilor de cunoaştere a propriei personalităţi, precum şi îndrumarea elevilor şi
părinţilor în vederea definirii unui traseu optim.

înregistrat Școala Gimnazială


Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, în activitatea Comisiei OŞP s-au

şi o serie de neajunsuri. Exemple în acest sens sunt:

comisiei Rediu
-elaborarea cu întârziere a unor procese verbale legate de activităţile desfăşurate de membrii

- neîndeplinirea dezideratului ca toţi elevii clasei a VIII-a să fie convinși să completeze un


număr suficient de coduri in fișa de înscriere pentru admiterea în învăţămânul liceal si
profesional de stat în anul şcolar 2019-2020.

XI. Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor, responsabil înv. Cebere Adelina Elena

Absenteismul școlar este un fenomen ce echivalează cu o demisie – demisia de activitatea școlară


– prefigurând abandonul școlar. Abandonul poate fi asociat și cu violența, furtul, consumul de substanțe
interzise etc. Absențele de la ore sunt un semnal de alarmă sau un strigăt inconștient de ajutor al unui
copil/adolescent care se simte singur. Absenteismul este o conduită determinată de insatisfacțiile legate
de activitatea școlară – care conduc la scăderea stimei de sine sau la pierderea locului în grupul-clasa - ,
de indiferența părinților față de preocupările și anturajul copilului/adolescentului dar și a comunității,
nepăsătoare la prezența elevilor în locuri publice la un moment din zi, când cei mai mulți elevi sunt la
școală.

122
Comisia de monitorizare a absențelor a fost concepută având în vedere:

 Legea Învăţământului nr. 84/1995 cu modificările ulterioare;


 Statutul personalului didactic nr. 128/1997 cu modificările ulterioare;
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, aprobat prin
OMEC nr. 4925/08.09.2005;
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii;
 Propunerile cadrelor didactice, părinților și elevilor.

SCOPUL COMISIEI
 Completarea Regulamentului de ordine interioară a Școlii Gimnaziale Rediu;
 Analizarea cauzelor absenteismului în școală și reducerea, pe cât posibil, a acestui fenomen ;
 Dezvoltarea atitudinilor și comportamentelor adecvate cerințelor școlare în cazul elevilor cu
risc de abandon școlar;

Școala Gimnazială
 Dezvoltarea interesului pentru educație și evitarea abandonului școlar.

OBIECTIVELE COMISIEI


Rediu
Identificarea elevilor cu absenteism școlar și risc de abandon;
 Identificarea cauzelor care favorizează absenteismul școlar;
 Dezvoltarea la elevi a conștiinței de sine și a atitudinilor pozitive față de propria persoană și față
de școală;
 Dezvoltarea abilităților de intercunoaștere, relaționare, comunicare interpersonal și de
management al învățării;
 Optimizarea relației elev – părinte, părinte – școală, elev – profesor;
 Prevenirea și diminuarea eșecului școlar prin stimularea interesului pentru educație, pentru
autocunoaștere și valorizare personală, prin stabilirea unor obiective de viață realiste, de către
elev-părinte.

GRUP ȚINTĂ:

123
 elevii de la Școala Gimnazială Rediu (Structura Horlești, Tăutești, Breazu, respectiv Rediu)

REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ABSENȚELOR

1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor, prin participarea la toate activităţile
curriculare şi extracurriculare existente în programul fiecărei şcoli;

2. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrele didactice care
consemnează în catalog absenţele;
3. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forţă
majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

4. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:


 Școala Gimnazială
adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, sau de medicul de familie;
adeverinţă sau certificat medical, eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost
internat în spital; Elevii care absentează din motive de sănătate, vor depune la Cabinetul medical

medicul şcolii.

Rediu
adeverinţele medicale în termen de 5 zile de la reluarea activităţii, pentru a fi înregistrate şi vizate de

Cererea scrisă a părinţilor/tutorelui pentru situaţii familiale deosebite (fără a depăşi 4 zile pe anul
școlar in curs) aprobată de directorul unităţii de învăţământ.

5. Motivarea absenţelor se face de către diriginţi în ziua prezentării actelor justificative sau după
consultarea părinţilor (susţinătorilor legali). Toate adeverinţele trebuie să aibă viza cabinetului medical
şcolar.

6. Elevii de la învăţământul de zi cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave pot fi


scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea şcolii; scutirea se acordă la cerere, de
directorul unităţii, pe baza actelor doveditoare.

124
7. La sfârşitul fiecărui semestru, dirigintele convoacă Consiliul profesorilor clasei, pentru stabilirea
notei la purtare a elevilor în funcţie de comportarea generală în şcoală şi în afara acesteia; notele la
purtare mai mici de 7 se discută şi se aprobă atât de acest consiliu cât şi de director; decizia şi motivarea
fiecărei note mai mici de 7 sunt aduse la cunoştinţa Consiliului profesoral de către diriginte prin raport
scris.

 Sunt declarați repetenţi elevii care absentează motivat peste 120 de zile şcolare !

Sancțiuni aplicate elevilor cu absenteism ridicat

Elevii care înregistrează un număr mare de absențe vor fi sancționați în funcție de numărul acestora
:
1. Observația individuala;
2. Mustrarea în fața clasei si/sau în fața consiliului profesoral;
3.
4.
5.
Școala Gimnazială
Mustrarea scrisă;
Retragerea bursei;
Preavizul de exmatriculare;
6. Exmatricularea.
Rediu
Toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris părinților/reprezentantului.

 MEMBRII COMISIEI

 PROF. ÎNV. PRIMAR – CEBERE ADELINA ELENA – responsabil comisie


 PROF. NICA MIHAELA – membru comisie
 PROF. TULEAȘCĂ ALEXANDRU – membru comisie
 Situația absențelor pe anul școlar 2018-2019
 La o verificare a numărului total de absențe – pe cicluri de învățământ - observăm că cele mai
multe absențe se înregistrează la gimnaziu (structura Rediu), iar cele mai puține la clasele
primare și grădiniță.

125
2500

2000

1500
PREȘCOLAR
PRIMAR
1000 GIMNAZIU

500

0
REDIU HORLEȘTI TĂUTEȘTI BREAZU

Școala Gimnazială MOTIVATE


1406
TOTAL ABSENȚE

Rediu
3331

NEMOTIVATE
1905

XII. Comisia SNAC pe anul şcolar 2018-2019, responsabil Cebere Adelina Elena

„Actiunile de voluntariat lumineză sufletul, voluntariatul este emoționant, face parte din fiecare dintre
noi, dar cel mai important lucru este că ne ajuta să creștem spiritual și să ne dezvoltăm armonios
alături de tineri din întreaga țară”. Muir John Potter- fondator SNAC

126
SNAC – Strategia Națională de Acțiune Comunitară este o activitate de voluntariat desfașurată
de elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice în comunitățile locale din Romania pentru a facilita
integrarea socială a tuturor persoanelor cu dizabilități.

SNAC sprijină persoanele care aparţin grupurilor dezavantajate (copii, tineri, adulti cu dizabilităţi, copii
din medii sociale defavorizate, aparţinând minorităţilor entice care îi privează de la o viaţă normală în
societate). De asemenea, promovează principiul șanselor egale pentru toţi membrii comunităţii, al
accesului la o educaţie de calitate pe toată durata vieţii, al participării la o viaţă normală a
comunităţii, al respectului reciproc şi al valorizării potenţialului fiecărei persoane.

În anul şcolar 2018-2019, la şcolile de pe raza comunei Rediu care reprezintă locaţii ale Şcolii
gimnaziale ,,Rediu”, au fost propuse şi realizate un număr mare de activităţi care s-au desfăşurat sub
egida Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară(SNAC) – comisia de la nivelul şcolii, responsabil,
prof. înv. primar Cebere Adelina Elena în colaborare cu director prof Dorina Ilie, alături de elevii din
echipa de voluntariat, Florile prieteniei”, împreună cu grupuri de elevi coordonaţi de cadrele didactice

Școala Gimnazială
de la nivelul tuturor claselor şi şcolilor de pe raza comunei, a desfăşurat activităţi de voluntariat diverse
ca tematică în funcţie de necesităţile momentului, proiecte educaţionale şi ecologice care să
îmbunătăţească viaţa satului în ansamblul ei şi a unora dintre familii în mod particular, urmărind, ca

Rediu
direcţii de acţiune, următoarele::

1. extinderea şi dezvoltarea activităţilor de voluntariat;

2. desfăşurarea de activităţi de ajutorare şi integrare şcolară şi socială a persoanelor care provin


din grupuri dezavantajate, din familii cu un trai sub nivel, din familii monoparentale sau
dezorganizate;

3. identificarea resurselor materiale şi umane necesare implicării în rezolvarea obiectivelor


propuse.

Domeniile de activitate au fost diverse având ca motivaţie implicarea cât mai multor voluntari în
susţinerea şi realizarea activităţilor:

- social-relaţional, social-caritabil, proiecte educaţionale, cultural-artistic, ecologic şi moral-


civic.

Obiectivele specifice au vizat întâlniri de proiect în parteneriat între şcoală şi comunitatea locală,
şcoli partenere, în vederea unei bune colaborări şi cu scopul declarat al identificării cazurilor care

127
necesită ajutor şi sprijin pe un anumit segment de activitate, astfel încât să fie cuprinsă o arie cât mai
mare şi mai diversă de persoane/grupuri defavorizate, iar ajutorul să fie real, specific şi personalizat.

Factori implicaţi: directorul școlii, cadrele didactice de la toate şcolile, învăţători şi diriginţi.
Printre cele mai importante activităţi menţionăm:

1. Săptămâna legumelor şi a fructelor donate


2. Dăruiește pentru un zâmbet
3. Să fim mai buni- să fim mai aproape de Dumnezeu
4. Desaga lui Moș Nicolae
5. O carte - o șansă la educație
6. Caravana Iepurașului
7. Dăruiește din inimă pentru o...inimă
8. Dar din dar
9. E ziua ta, copile!

Școala Gimnazială
10. La mulți ani, copiilor!
11. Proiect educaţional de voluntariat – „Rândunica

Rediu

128
Școala Gimnazială
Rediu

129
Școala Gimnazială
Rediu
Manualele și Biblioteca școlară, o mare responsabilitate , cu valoare contabilă fiecare, a fost
gestionată de înv. Cebere Adelina. Așa cum bine știți, activitatea la bibliotecă nu se încheie la sfârșit de
an școlar, abia începe odată cu venirea vacanței, așa că , dra învățătoare a fost activă și în vacanța de
vară, preluând cu și mai mare minuțiozitate și rigurozitate această muncă, dar s-a implicat și a
perseverat, așa că acum, la această dată ceea ce a ținut de ea și școală s-a făcut, restul urmează.
Vorbim de asemeni de arhiva școlii, de care se ocupă cu conștiinciozitate și rigurozitate dnul
Tuleașcă Vasile Alexandru și care pe parcursul verii a beneficiat de arhivare de specialitate, poate în
beneficiul nostru sau nu, dar în conformitate cu cerințele actuale. Punctez și asta pentru că, probabil sunt
colegi care nu au avut știință de acest lucru,dar care, s-ar putea să beneficieze atunci când pentru diverse
drepturi vor avea nevoie să caute vreun document bine pus în arhivă. Poate vreți dragi colegi să faceți o
vizită și acelor locuri unde așa zișii„șoareci de bibliotecă”,dnii Ciobanu și Tuleașcă muncesc voluntar
până veți ajunge pe meleaguri străine ca Tăutești , Breazu, Horlești, măcar aici sub nasul nostru să
vedem ce avem .
În unitatea noastră s-a desfășurat programul guvernamental „CORN, MĂR ȘI LAPTE”,

130
responsabilitate de care a răspuns d-ra Iftime Maria Mădălina în colaborare strânsă cu dra Mioara
Țopa, și de care s-a achitat cu prisosință, nu am fost nominalizați cu nici o neconcordanță, cu vreo
întârziere la raportare, totul a decurs bine , controalele făcute de Consiliul Județean și de APIA, s-au
finalizat cu FOARTE BINE și cu felicitări .

XIII. Comisia ”Educație rutieră”, Responsabil Ciureanu Cristina

In anul scolar 2018-2019 Comisia de educatie rutiera a Scolii Gimnaziale


Rediu si-a desfasurat activitatea in cele mai bune conditii reusind sa isi
indeplineasca majoritatea obiectivelor propuse. Cel mai important dintre acestea a
fost acela in care ne-am propus ca niciun elev sa nu fie implicat in evenimente
rutiere, lucru care s-a si intamplat.

Cadrele didactice au inteles importanta orelor de educatie rutiera in


prevenirea evenimentelor rutiere si impreuna au stabilit ca la fiecare clasa sa se

Școala Gimnazială
desfasoare un numar de doua ore de circulatie rutiera pe semestru I si doua ore
de circulatie rutiera pe semestrul al II lea.

Rediu
Astfel au fost planificate ore cu urmatoarele teme: “Drumul casa-scoala/
scoala – casa” ; “Indicatoarele rutiere- prietenele celor care le respecta” ; “Locuri de
joaca in siguranta” “ ;”Aentul de circulatie prietenul meu “ ;”Mijloacele de
transport “; “Saptamana micului pieton”.Cu ocazia participarii la aceste ore elevii
au vorbit despredrumul pe care il parcurg de la scoala si pana acasa si posibilele
pericole pe care le pot intampina pe acest traseu;au invatat s-au si-au reamintit
regulile de circulatie elementare pe care trebuie sa le respecte in drum spre
casa/scoala;au recunoscut indicatoarele rutiere de avertizare, de obligare sau de
interzicere care coordoneaza circulatia rutiera; au explicat semnificatia acestora si a
culorilor semaforului; au realizat postere, desene colaje cu indicatoarele rutiere ; au
identificat locurile unde copiii se pot juca in siguranta si au dat exemple concrete
de situatii in care jocul copiilor in spatii interzise su avut consecinte grave
asupra lor sau a sanatatii celor din jur; au revazut agentul de circulatie si au
aflat despre rolul sau in securitatea vietii oamenilor si imlicit a copiilor; au
invatat semnificatia semnalelor agentului de circulatie si faptul ca trebuie sa le

131
respecte; au identificat mijloacele de transport in comun si regulile pe care trebuie
sa le respecte in acestea.

Au fost organizate concursuri pe teme rutiere la nivel de clasa si intre elevii


claselor paralele la nivel de scoala. De asemenea elevii din ciclul primar au facut
o vizita la sectia de politie din comuna unde au vazut si masina de politie din
dotare.

In perioada 15.04-19.04.2019, in cadrul saptamanii”Sa stii mai multe sa fii


mai bun” in planificarile de la fiecare clasa au fost trecute doua activitati de
educatie rutiera ,activitati interdisciplinare,atractive pentru elevi, unele desfasurandu-
se in curtea scolii.

La ciclul gimnazial orele de educatie rutiera sunt incluse in cadrul orelor de


dirigentie. Acestea sunt de obicei sub forma de chestionare adresate elevilor sau

Școala Gimnazială
sub forma de concursuri. Interesul elevilor din ciclul gimnazial este mult mai
scazut decat al celor din invatamantul primar vizavi de aceste activitati.

Puncte tari: relizarea tuturor activitatilor propuse;

Rediu
Puncte slabe : slaba colaborare cu invatamantul gimnazial;

Amenintari: influența „celor mari” asupra unora dintre elevi;

Oportunitati: - organizarea de activitati la nivelul clasei;

XIV. Comisia de proiecte educaționale europene, responsabil Lozbă-


Știrbuleac Dumitru Daniel

Școala Gimnaziala Rediu își propune să ofere instruire și educație de calitate cu șanse egale pentru
toți studenții, o bază pentru viitoarea lor carieră și pentru asigurarea învățării pe tot parcursul vieții într-o
societate globală.

Misiunea școlii este de a menține un dialog autentic și permanent cu părinții, membrii comunității
locale, asociațiile sportive, societatea în ansamblu, creând punți de legătură între nevoile educaționale
ale copiilor și resursele / disponibilitățile instituțiilor locale, naționale și internaționale, oferind (atât
elevilor, cât și personalului acesteia) instrumentele necesare dezvoltării personale și profesionale.

132
Obiectivele școlii includ, printre altele, îmbunătățirea educației oferite elevilor, îmbunătățirea
abilităților lor fizice prin participarea lor la competiții sportive, adaptarea curriculumului la nevoile și
cerințele lor și ale comunității, dezvoltarea competențelor-cheie și promovarea valorilor culturale și
sportive ale Uniunii Europene.

Comisia de proiecte și programe educaționale europene a avut ca obiective asigurarea de consiliere


și inițiere a cadrelor didactice în domeniul proiectelor europene prin prezentarea oportunităților de
participare la proiecte și formări cu parteneri europeni (exemplu: ENO TREE PLANTING DAY prin
plantarea unui pom la 21.09.2018, EUROPE CODE WEEK 2018 prin activitatea de programare din
19.10.2018), prin prezentarea platformei europene eTwinning, prin încurajarea acestora să participe la
ateliere de lucru și mobilități în spațiul european (ESA – AGENȚIA SPAȚIALĂ EUROPEANĂ), prin
înscrierea la cursuri de perfecționare oferite de European Schoolnet Academy, competiții, sondaje și
dezbateri pe teme de interes comunitar (DIVERSITY IN STEM competition, SCHOOL EDUCATION
GATEWAY – sondaj referitor la educația copiilor cu CES) etc.

Școala Gimnazială
Prin obținerea codului PIC a instituției noastre, a fost posibilă implicarea unităţii şcolare în proiecte
de parteneriat cu unităţi similare din spaţiul european (programul ERASMUS+ SPORT, parteneriate )
prin promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie, focalizarea demersurilor

Rediu
educaționale pe formarea competențelor cheie și a competențelor transversale la elevi.

În calitate de responsabil al Comisiei metodice, am participat la consfătuirile județene, la formări


online pe platforma European Schoolnet Academy și la webinariile susținute de ANPCDEFP pe
platforma virtuală Erasmus+.

Activități propuse pentru îmbunătățirea activității:

- desemnarea în şcoli ca responsabili pentru proiecte educative europene a unor persoane active, cu
spirit de iniţiativă şi competenţe lingvistice şi de comunicare

- popularizarea intensă a programelor europene şi a cooperării la nivel european şi internaţional în


rândul cadrelor didactice, elevilor, managerilor şcolari şi al comunităţii

- implicarea unui număr important de elevi şi cadre didactice în derularea proiectelor europene sau
cu finanţare europeană: Ziua Europei (9 Mai), Ziua Europeană a Limbilor (26 octombrie), Erasmus+.

- organizarea 1-2 sesiuni de formare și informare a cadrelor didactice pentru fiecare tip de proiect

133
Scurtă descriere a proiectului ERASMUS+ SPORT
Acțiunea - Parteneriate sportive colaborative
BULL.D.O.G. – BULLying, Discrimination Overcome Game
(INTIMIDAREA, Jocul Învingerii Discriminării)
613505-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP

PARTENERI:
1. MAINDROS EPE (MEANDROS LTD) - GRECIA

Școala Gimnazială
2. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - CUSPADOVA - ASSOCIAZIONE SPORT (CUS
Padova) - ITALIA
3. Associação de Futebol de Bragança (Bragança Football Association) - PORTUGALIA

Rediu
4. Gymnázium Pavla Horova - SLOVACIA
5. Champions Factory Ireland Limited – IRLANDA

DESCRIEREA PROIECTULUI: Proiectul BULLDOG abordează prioritatea Comisiei Europene


în domeniul sportului legat de prevenirea, abordările educaționale și inovatoare pentru combaterea
violenței și combaterea rasismului, discriminării și intoleranței în sport.

SCOPUL PRINCIPAL: Principalul obiectiv al BULLDOG este prevenirea și combaterea intimidării,


hărțuirii, discriminării și intoleranței în fotbal și în alte sporturi de echipă ale tinerilor adolescenți (9-13
ani) prin dezvoltarea unui joc mare, inovativ, anti-bullying, jocul BULLDOG, folosind atât modern
tehnologie și activități anti-bullying în terenurile de sport.

OBIECTIVELE PROIECTULUI. BULLDOG își propune să:

a) - să identifice sportivii tineri adolescenți vulnerabili la intimidare și victime de bătăuș care suferă
în secret,

134
- identificarea sportivilor tineri cu o predispoziție a unui comportament agresiv sau violent care
poate duce la a deveni violenti;

- identificarea sportivilor tineri care pot funcționa ca modele de rol, capabile să ajute profesorii și
antrenorii sportivi în activitățile de jocuri de rol și în formarea grupurilor de sprijin;

b) educarea tinerilor sportivi adolescenți, a părinților și a antrenorilor lor despre acțiunile care pot fi
luate în apărarea împotriva comportamentului de intimidare în sport prin utilizarea tehnologiei moderne
(aplicație mobilă, platformă electronică) și jocuri de rol în timpul activităților anti-bullying în terenurile
sportive ;

c) să încurajeze participarea victimelor intimidării la sporturile de echipă prin crearea de grupuri de


sprijin;

d) creșterea gradului de conștientizare împotriva tuturor tipurilor de comportament intolerant


(bulling, intimidare, violență și hărțuire) în jocurile sportive de echipă.

Școala Gimnazială
e) să faciliteze comunicarea victimelor agresive care suferă în tăcere cu antrenorii și experții în
domeniu prin dezvoltarea unei comunicări anonime HELPLINE (serviciu de chat).

Rediu
SPORTUL LA NOI: Instituția noastră este foarte activă în sporturile de echipă, iar echipele școlii
participă la competiții sportive cu alte școli din zonă și nu numai. De asemenea, Școala organizează
competiții sportive pentru toate nivelurile de învățământ (primar și gimnazial). Școala Gimnazială Rediu
are două echipe importante de fotbal, o echipă de baschet și una de volei. De asemenea, Școala
cooperează cu Asociațiile Sportive din zona Iași și are legături cu toate celelalte școli din regiune.

Nivelurile ridicate de atacuri de bullying din România care, conform INSTITUTULUI DE


STATISTICĂ al UNESCO (2018), sunt de 33,75% și o creștere semnificativă a incidențelor de bullying
în timpul sporturilor de echipă din școli, au motivat toate nivelurile de învățământ ale școlii să se implice
în acest proiect.

Școala a fost implicată activ în numeroase proiecte naționale și europene, traininguri și parteneriate
în anii precedenți, dar este prima dată când se implică într-un program ERASMUS + SPORT.

135
Școala Gimnazială
Rediu

136
PORTOFOLIU CU IMAGINI
COMISIA DE PROIECTE EUROPENE 2018-2019

Școala Gimnazială
Rediu

137
VII. ALTE PROIECTE, PROGRAME, PARTENERIATE EUROPENE

PROIECTE ȘI PARTENERIATE INTERNAȚIONALE:

* 9 Mai – Ziua Europei


În timpul preşedinţiei UE asigurată de Malta, elevii claselor primare de la Școala Horlești-Rediu
au realizat desene despre simbolurile care o reprezintă în lume, căutând informaţii despre această ţară în
mediul online şi în cărţile din biblioteca şcolii.
Astfel, au descoperit principalele atracţii turistice şi valori ale unei ţări mici, dar cu un trecut
glorios, important pentru întreaga Europă.

Școala Gimnazială
Rediu

138
Școala Gimnazială
Rediu
VIII. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII COMISIEI:

Pentru perioada următoare ne propunem o ameliorare a activității comisiei prin:


* popularizarea programelor comunitare, proiectelor europene şi a cooperării la nivel european şi
internaţional în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinților acestora şi al comunităţii locale;
* implicarea unui număr mai mare de elevi şi cadre didactice în inițierea și derularea de proiecte
europene sau cu finanţare europeană (Ziua Europei-9 Mai, Ziua Europeană a Limbilor-26 Septembrie
etc);
* diseminarea/promovarea prin intermediul website-ului oficial al școlii și/sau pe pagina de
Facebook a instituției a parteneriatelor/proiectelor școlare europene;
* atragerea reprezentanților comunității locale și a autorităților locale în susținerea demersurilor
și proiectelor școlii pentru dezvoltarea sa europeană.

139
IX. RELATIONAREA CU PARINTII

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, coordonată de prof. Petrea Valerica

În anul şcolar 2018-2019, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din Şcoala Gimnazială ,,Rediu’’ a
avut o activitate fructuoasă fiind implicat în bunul mers al şcolii în toate activităţile care privesc procesul
instructiv-educativ, cât şi activităţile extracurriculare ale acesteia.

Părinţii au fost informaţi permanent de activităţile şi deciziile luate în Consiliul de Administraţie


al şcolii, atât prin adrese, cât şi prin şedinţe cu părinţii pe fiecare clasă şi în fiecare locaţie conform unui
grafic stabilit la începutul anului şcolar de educatori, învăţători şi diriginţi la clasele pe care le îndrumă
şi le consiliază.

S-a instituit adresă de facebook pe care părinţii o pot accesa pentru a afla informaţii referitoare la
activittăţile şcolii de orice natură: orar, ore de pregătire suplimentară, rezultate la teste şi evaluări, la
Simulări, la Examenele de Evaluare Naţională de la clasele II, IV, VI, VIII, activităţi educative şi

Școala Gimnazială
extracurriculare, proiecte eduative, parteneriate şcolare etc.

În toate deciziile şcolii părinţii au fost consultaţi şi informaţi asupra schimbărilor intervenite în

Rediu
anul şcolar 2018-2019: elevii clasei a VIII-a au fost mutaţi cu orarul dimineaţa, iar elevii claselor a III-a
şi a IV-a au fost mutaţi cu cursurile după-amiază, conform Metodologiei şi ROFUÎP în vigoare.

Au fost instituite două şedinţe pe şcoală, câte una pe fiecare semestru, la care au fost prezente şi
autorităţile locale, respectiv, primarul comunei ,,Rediu’’, dl. Vasile Haidău, care a prezentat părinţilor
prezenţi împreună cu directorul şcolii, modalităţile de colaborare cu şcoala şi cu conducerea acesteia, pe
toate palierele. Astfel, au fost realizate:

- igienizarea tuturor locaţiilor în vederea unei bune desfăşurări a activităţii instructiv-educative;

- aprovizionarea cu combustibil a locaţiilor Breazu, Tăuteşti şi Horleşti;

- repararea centralei de la Şcoala Gimnazială ,,Horleşti’’;

- realizarea unei noi săli de clasă în cea de-a doua locaţie a şcolii;

- achiziţionarea de table magnetice 7 la Rediu şi 2 la Horleşti;

- acordarea de fonduri pentru schimbarea mobilierului şi al uşilor de la Şcoala Gimnazială


,,Rediu’’;

140
- acordarea de burse sociale, de merit şi de boală elevilor care au îndeplinit condițiile necesare
stipulate în actele normative de acordare a acestora;

- au fost sprijinite toate activităţile şcolii: Cercul Consilierilor Educativi din 23 noiembrie 2018;
activităţile dedicate Centenarului, ,,Livada Eroilor Neamului’’, în colaborare cu SC ANTIBIOTICE S.A.
Iaşi, ,,1 Decembrie 2018’’; au fost instituite excursii şcolare pentru copiii implicaţi în activităţile
desfăşurate pe parcursul anului școlar în cadrul programului ,,Şcoala altfel’’, în nordul Moldovei, aprilie
2019, excursie de care s-au bucurat atât elevii din locația Horleşti, cât și cei de la Rediu și Tăutești,
părinţii fiind implicaţi în toate activităţile desfăşurate;

- părinţii au fost informaţi şi consiliaţi asupra alegerii liceelor şi şcolilor profesionale de către
diriginţii claselor a VIII-a, respectiv, prof. Neculai Ciobanu şi Elena-Andreea Maftei şi de responsabilul
cu Orientarea Şcolară şi Profesională, prof. Vasile-Alexandru Tuleaşcă;

- a fost instituit un program de ajutorare a copiilor cu deficienţe verbale, cu acordul părinţilor, cu


ajutorul unui logoped specialist care se deplasează la şcoală în prezenţa părinţilor şi a cadrelor didactice

Școala Gimnazială
care predau la clasele respective; din păcate, există şi părinţi care nu acceptă din diferite motive, acest
ajutot specializat;

Rediu
- s-a realizat o colaborare foarte bună cu CJRAE Iaşi, pentru evaluarea elevilor cu probleme
deosebite, care nu au reuşit să se integreze în colectiv şi nici să facă faţă cerinţelor minime ale
programei: Radu Ionuţ-Sebastian, Iovu Diana-Elena, care au fost transferaţi la Şcoala ,,Păunescu’’, Iaşi
şi ;

- a fost instituit Programul ,,Clubul de Lectură’’ unde la clasele I (proiectul a fost implementat la
nivel de şcoală de doamna profesoară Mihaela Urdea) şi a V-a, a VI-a şi a VIII-a (prof. Valerica Petrea)
(şi la Şcoala ,,Horleşti’’, doamna profesoară Elena-Andreea Maftei) la ora 11 în fiecare zi, care a condus
la rezultate deosebite în ce priveşte parcurgerea lecturii suplimentare obligatorii: pe de o parte, cei care
aveau deficienţe de comunicare sau de citire şi-au îmbunătăţit aceste competenţe; pe de altă parte, elevii
au făcut dovada parcurgeii integrale a textului şi au ştiut să scoată idei principale, secundare, să realizeze
rezumate simple( la cei mici) şi pe momentele subiectului la clasele mari;

- de asemenea, au fost instituite fonduri pentru premierea copiilor care au obţinut rezultate la
concursuri şi olimpiade şcolare şi la finalul anului şcolar;

- părinţii au fost implicaţi în toate activităţile dovedind o reală implicare;

141
- pe perioada vacanţei de vară s-au derulat activităţi diverse, în vederea menţinerii unei conexiuni
la nivel de hobby cu şcoala, în ce priveşte lectura activă, tipuri de cititori şi de lectură, desene realizate
după opere literare, coperţi, texte modale, îmbrăcămintea, felurile de mâncare, viaţa la ţară etc.

Puncte slabe ale activităţii cu părinţii:

- unii părinţi nu vin la şcoală nici la şedinţele cu părinţii lunare, nici la lectorate;
- nu sunt interesaţi să afle situaţia copiilor lor nici la nivel de instrucţie, nici la nivel de
frecvenţă, deşi frecvenţa este monitorizată de minister, iar ei pot pierde alocaţia suplimentară;
- unii vin doar la început când au nevoie de rechizite şi atât;
- alţi părinţi nu acceptă observaţiile referitoare la deficienţe de limbaj şi de reţinere a
informaţiilor de către copii, sugestia fiind consultarea unui logoped sau a unui psiholog care
să-i ajute să depăşească aceste situaţii la vârstă mică, deoarece, mai târziu va fi mult mai
dificilă recuperarea acestora pentru că intervin mai mulţi factori care vot împiedica acest
lucru.

Școala Gimnazială
X. RELATIONAREA CU COMUNITATEA LOCALA

Rediu
Comunitatea locală cuprinde toate compartimentele vieţii sociale ale comunei: primărie, poliţie,
biserică, cabinetele medicale, agenţi economici.
Relaţionarea cu Primăria a fost una dintre cele mai bune şi mai fericite prin faptul că domnul
primarul are deschidere către şcoală şi consideră că acest sector este prioritar pentru comunitate,
asigurând fondurile necesare pentru burse, cadouri de craciun și pentru 1 iunie, dar și plăţile curente ale
utilităţilor, care să asigure condiţii optime pentru desfășurarea activităților.
Preocupări au fost şi în acţiuni de dotare a şcolilor cu materiale didactice, aparatură, materiale de
întreţinere şi igienizare, combustibil pentru încălzire sau fonduri pentru reparaţii şi investiţii pentru
locațiile Breazu și Tăutești.
Primăria a fost prezentă în viaţa şcolii şi a elevilor şi când a oferit fonduri pentru sărbătorirea
Pomului de Crăciun, pentru premierea elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură. Domnul primar și
domnul viceprimar au fost prezenţi la activităţile şcolilor, la toate locaţiile, făcând parte permanentă din
auditoriu şi din susţinătorii şcolii, motiv pentru care le mulţumim.
Relaţionarea cu biserica a fost foarte bună, preoții din comună având inițiative lăudabile în ceea
ce privesc elevii, dar și cadrele didactice.
Au fost inițiate următoarelr activități:

142
 s-a susținut programul de Ziua Eroilor pregătit de d-na Florea Țica, în colaborare cu
Garnizoana Iași, Primăria și Consiliul Local Rediu unde, atât elevii cât și cadrele didactice au
fost invitate la o masă de pomenire sponsorizată de Parohia Rediu.

Școala Gimnazială
Rediu

143
Școala Gimnazială
Rediu

144
Școala Gimnazială
Rediu

145
Școala Gimnazială
Rediu

146
Școala Gimnazială
Rediu

147
Școala Gimnazială
Rediu

148
Școala Gimnazială
Rediu

Nu în ultimul rând, vara aceasta ca în fiecare an au avut loc „Zilele Comunei Rediu”, pentru care
Primăria Rediu a inițiat un Proiect educațional împreună cu Consiliul Județean Iași, pentru care dna
director a propus și coordonat în acest sens proiectul „DIN SIPETUL BUNICII”, editia a II a, proiect
aprobat și sponsorizat de CJ Iași.
Pentru acest proiect și-au adus aportul un grup inimos de cadre didactice, și anume: Dumitriu
Daniela, Florea Paraschiva Țica, Reșetnic Tatiana, Știriuc Ștefana, Petrea Valerica, Chelaru Mihaela,
Iftime Maria Mădălina, personal nedidactic, Ababei Florița, Chirilă Elena și Gheorghe, Stamatin Vasile,

149
și nu în ultimul rând locuitoari ai comunei Rediu ex. Molociniuc Rodica, Molociniuc Mihaela, Tudor
Gica, precum și dna. Bibliotecară a comunei Bahrin Alina.
Proiectul avut un mare impact asupra invitaților de la Consiliul Județean, Prefectura, Primăria
Iași, alți Primari din comunele județului, etc, care au apreciat din plin toate punctele din proiect:
 program artistic prezentat de elevii școlii noaste din toate structurile
 prezentăre de articole tradiționale
 dansuri tradiționale
 bucate tradiționale care au fost nu numai prezentate ci și savurate pe deplin de toți
oaspeții și de localnici în aceeași măsură

Zilele Comunei Rediu - „DIN SIPETUL BUNICII”

Școala Gimnazială
Rediu

150
Școala Gimnazială
Rediu

151
Școala Gimnazială
Rediu

152
Școala Gimnazială
Rediu

153

S-ar putea să vă placă și