Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 10

MODEL ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul/Subsemnata ................................... , legitimat prin BI/CI seria.............


nr. ...., având funcția de ................................ , reprezentant legal al ........................................,
CUI ......................., cu sediul în ............................, împuternicesc pe
Dl/Dna........................................., să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate
acțiunile necesare implementării Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și
mijlocii Start -up Nation – România aprobat prin Ordinul nr. ...........

Împuternicitul va întreprinde toate acțiunile și va semna toate documentele necesare


entității juridice ........................................... în implementarea programului, în numele și pentru
Reprezentantul legal.

Reprezentant legal al ........................................

Nume Prenume ................................

Data ...................................

Semnătura..................

75

S-ar putea să vă placă și