Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

(Lectie de proba)

Data: 10.11.2021
Propunători: Burcea Germina- Teodora/ Mititelu Veronica Elena
Unitatea de învăţămȃnt: Colegiul Naţional Pedagogic Cosntantin Cantacuzino, Târgovişte
Clasa: a XII-a
Disciplina de învăţămȃnt: Ştiinţe
Unitatea de învăţare: Compoziţia chimică a materiei vii- Cicluri naturale O,C,N
Subiectul/Tema lecţiei: Cicluri naturale (O,C,N)-descrierea şi precizarea importanţei acestor circuite în natură
Tipul lecţiei: lecţie mixtă
Scopul lecţiei: dezvoltarea capacităţii de a observa şi de a înţelege circuitele naturale în natură
Competenţe specifice vizate:
1.1. Structurarea cunoştinţelor ştiinţifice în vederea utilizării acestora în abordarea unor tematici cu caracter interdisciplinar
Obiective operaţionale:
O1:Să definească noţiunea de ciclu biogeochimic;
O2: Să descrie circuitele: O, C, N;
O3: Să alcătuiască schemele circuitelor O,C, N;

O4: Să descopere ciclurile O,C, N în natură şi în viaţa omului;


O5: Să participe activ la propria învăţare.
Metode, procedee şi tehnici didactice: Conversatia, observatia, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire, etc.
Mijloace de învăţămȃnt: fise de lucru, calculatorul/laptopul, internet, Google Classroom, Meet, Google Forms, Microsoft Whiteboard,
tableta grafică.
Forme de organizare: individual, sincron, pe grupe
Durata: 50 minute
Bibliografie:
1. Manual pentru clasa a XI-a, Ştiinţe, Editura All, 2018, autori: M. Garabet, S. Fătu, J. Cîrstoiu;
2. Manual pentru clasa a XII-a, Ştiinţe, Editura All, 2018, autori: M. Garabet, S. Fătu, g. Apostol, D. Bobocea;
3. https://www.manuale.edu.ro/ Biologie
4. https://www.wikiwand.com/ro/Ciclu_biogeochimic
5. https://scolipentruunviitorverde.ro/wp-content/uploads/2018/10/Fise_idei_verzi_tema2-9.pdf
6. https://anatop.usmf.md/wp-content/blogs.dir/164/files/sites/164/2014/08/Lp2-ADN-ARN.pdf
7. http://sanitaracraiova.spiruharet.ro/images/scoala-sanitara/curs_2._constituentii_materiei_vii.pdf
8. https://forms.gle/EdyY335GEhJ3Wpgj8
Desfăşurarea lecţiei

Eşalonarea conţinutului
Nr. Etapele lecţiei/Timp Ob. Strategia didactică Evaluare
crt. op. Activitatea Activitatea
profesorului elevilor Metode, Mijloace de Forme de
procedee şi tehnici înv. organizare
didactice
-accesează aplicaţia - accesează aplicaţia
Google Google laptop/
classroom/Meet/link-ul classroom/Meet/link- telefon
1. Momentul organizatoric O5 clasei a XII-a; ul clasei a XII-a; conversaţia, mobil, sincron
( 2 min.) -face recomandări, -răspund la întrebările explicaţia internet,
dacă este cazul; puse de profesor; Google
-asigură condiţiile -îşi însuşesc classroom
optime pentru recomandările Meet;
desfăşurarea orei on- primite.
line.
-trimite fişa nr. 1 -primesc fişa;
prin intermediul căreia - răspund întrebărilor;
se verifică însuşirea - îşi reactualizează conversaţia, Fişa de
noţiunilor teoretice cunoştinţele teoretice explicaţia, lucru Individual, Chestionarea
studiate în cadrul din lecţiile anterioare, , exerciţiul internet, sincron orală,
lecţiei “Principalele din cadrul unităţii laptop/tele evaluarea
2. Reactualizarea cunoştinţelor O5 fon mobil utilizând fişe
componente ale “Principalele
şi deprinderilor ( 7 min.)
materiei vii: ADN-ul , componente ale
ATP-ul – rolul acestor materiei vii: ADN-ul ,
componente la nivel ATP-ul – rolul acestor
celular”; componente la nivel
-clarifică eventualele celular”.
nelămuriri.
-prezintă imagini în -urmăresc cu atenţie
vederea realizării şi interes secvenţele
legăturii între lecţia prezentate de profesor conversaţia, laptop,
anterioară şi lecţia ; explicaţia, internet, sincron, aprecierea
curentă. -elevii oferă problematizarea Google individual verbală
Activitate/discuţie O5 -lansează următoarele răspunsuri scurte la Slides chestionarea
3. introductivă (5 min.) orală
întrebări: întrebările adresate.
Credeţi că respiraţia la
plante este identică cu
respiraţia la animale?
Respiraţia la plante =
Fotosinteză?

-anunţă tema:” tablă


O1 Cicluri naturale Miscrosoft aprecierea
4. Anunţarea temei şi a (O,C,N)-descrierea şi -notează titlul; conversaţia, white- sincron, verbală
obiectivelor (2 min.) O2 precizarea - ascultă obiectivele explicaţia board individual
importanţei acestor propuse. , tabletă
O3 circuite în natură”. grafică
- notează titlul pe tabla
on-line;
-prezintă obiectivele
propuse O1-O5.
-adresează întrebarile
O1 următoare: -răspund la întrebări
Ce este spațiul biotic? -își notează noțiunile
Ce este spațiul aboitic? prezentate de profesor
-definește ciclul tablă
biogeochimic cu Miscrosoft
ajutorul acestor noțiuni white-
-precizează tipurile de
board
cicluri biogeochimice conversaţia,
-gazos , tabletă
5. Prezentarea optimă a explicaţia,
conţinutului şi dirijarea -sedimentar grafică aprecierea
învăţării (22 min.) -prezintă în ce constă problematizarea laptop/ verbală
un ciclu biogeochimic , telefon sincron,
și le enumeră pe cele învăţarea prin mobil, individual
mai importante descoperire internet,
O2
1.Circuitul oxigenului
-prezintă caracteristici
ale elementului și
răspândirea lui în -răspund la întrebările
natură adresate de professor
-adresează elevilor -notează noțiunile noi
întrebarea”Ce sursă de prezentate
oxigen cunosc?”
-fotosinteza
plantelor
-desc vaporilor de
apă sub acțiunea
razelor UV
-solicită elevilor să
răspundă la
întrebarea”Ce este
ozonul și care e rolul
acestuia?” -realizează împreună
-plecând de la cu profesorul circuitul
cuvintele oxigenului
cheie:respirație,ardere,i -notează toate
ncinerare,fotosinteză,pl noțiunile prezentate
antă,animal realizează
împreună cu elevii
circuitul oxigenului în
natură
2.Circuitul azotului -notează pe caiete
-prezintă caracteristici informațiile
ale elementului -adresează întrebări
-surse de azot:aerul profesorului
atmosferic și sol
-prezintă etapele
circuitului azotului în
natură:fixarea.amonific
are,nitrare,denitrificare
3.Circuitul carbonului
-solicită elevilor să -dau exemple de subst
dea exemple de subst -pe baza cunoștințelor
cunoscute de ei care acumulate descriu
conțin carbon procesul prin care
-le precizează că, carbonul ajunge în
principalul purtător în natură
natură este dioxidul de
carbon
-carbonul elementul
component al lumii vii
se gasește răspândit în
4 -pe baza informațiilor
rezervoare:atmosferă,h primite realizează
circuitul carbonului în
idrosferă,biosferă,litosf natură
eră
-carbonul suferă
transformări
biochimice și fizico-
chimice ce sunt
răspunzătoare de
realizarea unui circuit
în natură
-cere elevilor să
O3 exemplifice un proces
prin care ajunge
carbonul în natură -elevii vizualizează
-descrie circuitul schemele și ascultă
carbonului în natură- explicațiile
proces natural
O4 Prezintă elevilor cele
3 scheme ale
circuitelor O,N,C în
natură,însoțite de
explicații -elevii notează
importanța circuitelor
-Între circuitul în natură și în viața
oxigenului în natură și omului
al dioxidului de carbon
trebuie să existe un
echilibru
Viața pe Pamânt are
nevoie de oxigen
-Circuitul azotului
stabilește un echilibru
între lumea
minerală,vegetală și
animală
-Concentrația dioxidlui
de carbon în atmosferă
a fost constantă până la
începutul erei
industriale.Activitățile
omului au dus la
crearea unor
dezechilibre între
rezervoarele în care se
găsește carbonul.Astfel
a apărut și a luat
amploare efectul de
seră.

Tablă
O1 Jamboard aprecierea
O2 sincron, verbală
, tabletă
6. Fixarea cunoştinţelor(7min) O3 - Propune spre - Rezolvă exerciţiul individual evaluarea
rezolvare fişa sarcinile conversaţia grafică
O4 prin
O5 nr. 2 primite laptop/ chestionar
- https:// telefon
forms.gle/ mobil,
EdyY335GEhJ internet
3Wpgj8
-

O3 - elevii vor avea ca -notează tema; laptop/ sincron,


Asigurarea retenţiei şi temă pentru acasă să -formează grupele conversaţia, telefon aprecierea
7. transferului O4 realizeze un referat cu explicaţia, pe grupe verbală
mobil,
(3 min) tema”Măsuri pentru
O5 reducerea problematizarea internet
concentrațiilor gazelor
cu efect de seră” -notează
-tema va fi realizată recomandările făcute
după anumite indicații pentru realizarea
temei

laptop/ aprecierea
8. -îşi însuşesc telefon sincron, verbală
Aprecieri şi recomandări -face aprecieri şi recomandările conversaţia, individual
(2 min.) O5 recomandări. explicaţia mobil,
primite.
internet
Fişa nr. 1
Timp de lucru: 5 minute
1. Completaţi spaţiile punctate folosind cuvintele potrivite pentru a obţine enunţuri adevărate:

microelemente, macroelemente, organice,

anorganice, lipide, glucide

a) Dintre toate elementele care se găsesc în organismele vii, C, H, O şi N, poartă denumirea de


_____________________.

b) Apa şi substanţele minerale fac parte din categoria combinaţiilor _________________, iar
proteinele, lipidele, glucidele şi acizii nucleici fac parte din categoria celor _______________ .
c) _____________ reprezintă cea mai importantă sursă de energie.
d) _____________ reprezintă substanţe grase care se dizolvă numai în solvenţi organici.
e) Elementele următoare: Cu, Co,Fe, Bi,Zn,Mn,Mo, fac parte din categoria _______________.

2. Încercuiţi litera A, dacă enunţul este adevărat sau litera F, dacă enunţul este fals.

a) ADN-ul deţine informaţia genetică. A/F


b) ARN-ul are ca baze pirimidinice timina şi citozina. A/F
c) Cele 3 componente ale unei nucleotide sunt: baza azotată, un glucid, un radical fosforic. A/F
d) Bazele purinice sunt citozina şi timina. A/F
e) Molecula de ADN conţine secvenţe codificate numite gene. A/F
f) Materialul genetic se află în celulă sub formă de cromozomi. A/F
 Ce legătură ar putea exista între cele două imagini de mai jos, din punct de vedere al schimbului
de gaze dintre aceste organisme vii şi mediul înconjurător?

 Consideraţi ca respiraţia la plante = fotosinteza?

 Ce relaţii există între aceste două procese?

 Care sunt elementele de bază de care au nevoie plantele?


Fişa nr. 2

Timp de lucru:5 minute


1. Completaţi spaţiile punctate folosind cuvintele potrivite pentru a obţine enunţuri adevărate:

oxigen, carbon, azot, dioxid de carbon

a) ___________ este cel mai abundant element din atmosferă (reprezintă 78% din volumul aerului
atmosferic), urmat de _____________ ( 21% din volumul aerului atmosferic).

b) În cea mai mare parte, ______________ este produs de plante prin fotosinteză.

c) ______________ este important pentru viaţă, întrucât intră în alcătuirea substanţelor proteice,
materii de bază ale organismelor vii.

d) ______________, constituentul esenţial al materiei vii, se găseşte în 4 mari rezervoare:


atmosferă, hidrosferă ( oceane), biosferă şi litosferă ( roci şi sedimente carbonate, combustibili
fosili).

e) Principalul “purtător” al carbonului în natură este _____________________.

f) Animalele şi plantele superioare nu pot asimila direct ____________ din aerul atmosferic.

g) ______________ este folosit în respiraţia plantelor şi animalelor, pentru descompunerea


materialelor organice, pentru arderea combustibililor fosili şi în procesul de erodare a stâncilor.

h) Între circuitul _____________ şi cel al ______________ din natură trebuie să existe un echilibru:
volumul de _____________ consumat de animale şi oameni trebuie să fie aproximativ egal cu
volumul de _____________ redat naturii de către plante.
i) __________________ este, în mare parte, responsabil de producerea efectului de seră.

2. Identificaţi ciclurile descrise:


_____________________: Ciclul biogeochimic în care intervin două procese: fotosinteză şi
respiraţia.
_____________________: Ciclul biogeochimic care depinde de bacterii pentru fixare şi
eliberare.
_____________________: Ciclul biogeochimic care se desfăşoară predominant prin intermediul
atmosferei şi biosferei.

3. Realizaţi corespondenţe între elementele de pe coloanele A şi B:

A B
1. Procesul folosit de plante pentru a crea glucoză a) combustie
2. Reacţie chimică care necesită oxigen şi produce căldură b) nitrificare
3. Procesul pe care organismele vii îl folosesc pentru a produce energie c) denitrificare
4. Procesul prin care substanţele nutritive din organismele vii sunt reciclate,
aducându-le înapoi în sol d)fotosinteză
5. Procesul de oxidare în care amoniul este transformat în nitraţi e)respiraţie
6. Procesul în care are loc reducerea azotului nitrat până la azot molecular f) descompunere

Sau chestionarul: https://forms.gle/9bGepTX2eHqJgNBn8

S-ar putea să vă placă și