Sunteți pe pagina 1din 8

Disciplina: Consiliere şi orientare 

PLANIFICARE ANUALĂ

Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Alina Vochescu


Liceul Teoretic Crestin “Pro Deo”, Cluj -Napoca
An școlar : 2019 - 2020
Disciplina: consiliere si orientare
Clasa / Nr. ore/săptămână: a IX – a B / 1
Profesor: Petric Ionuț

În conformitate cu PROGRAMA  ŞCOLARĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU  CLASA a IX- a, ciclul inferior al liceului
aprobata prin ordin al ministrului Nr.5287/09.10.2006
Nr. de ore
Nr.
Modulul de Submodulul Observaţii
Sem. Sem.
ore
I II

Autocunoaştere 2 -
Autocunoaştere şi dezvoltare personală 6
Managementul resurselor personale - 4

Comunicarea şi abilităţile sociale 5 Comunicare 2 3

Managementul informaţiilor 2 -
Managementul informaţiilor şi al învăţării 6
Managementul învăţării 2 2
Cariera – explorare şi planificare 2 -
Planificarea carierei 4
Managementul personal în dezvoltarea carierei - 2

Calitatea vieţii personale 2 3


Calitatea stilului de viaţă 8
Calitatea relaţiilor sociale - 3

Ore la dispoziţia dirigintelui 4 Ore la dispoziţia dirigintelui 2 2


Disciplina: Consiliere si orientare

Planificarea calendaristică
Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Alina Vochescu


Unitatea școlară: Liceul Teoretic Crestin “Pro Deo”, Cluj -Napoca
An scolar : 2019 - 2020
Disciplina: consiliere si orientare
Clasa / Nr. ore/săptămână: a IX – a B / 1
Profesor: Petric Ionuț

Modalităţi de
Nr. Săptă C. Strategii de realizare Obs.
Modulul Submodulul Tema evaluare /
ore mâna S. (Metode şi mijloace)
Feed-back
Prezentarea şi
Probleme organizatorice;
organizarea
dirigintelui
dispoziţia

Prezentarea elevilor clasei  a


Oră la

activităţii
IX-a B; 1 S1
orelor de
Stabilirea tematicii orelor de
consiliere şi
consiliere şi orientare.
orientare
Autocunoaştere
Autocunoaştere şi dezvoltare

Imagine de sine – stimă de sine;


 brainstorming;
Factorii care influenţează stima
 dezbaterea;
de sine;
 prezentarea personală
personală

Formarea stimei de sine; Cum mă văd  fişe


printr-un  pliant /
Riscurile unei stime de sine eu, cum mă 2 S2-3 1.1 comparative;
reclamă / carte de
scăzute; văd ceilalţi?  autoevaluarea
vizită;
Modalităţi de îmbunătăţire a
 exerciţii de cunoaştere
stimei de sine;
şi intercunoaştere.
Relaţia stimă de sine – imagine
de sine – încredere în sine.
 autoevaluare;
 discuţii de grup;
Calitatea stilului

Calitatea vieţii personale  identificarea


 activităţi de grup
Componentele calităţii vieţii; „Sunt aşa cum resurselor
de viaţă

S4-6 5.1 (realizarea de afişe,


Calitatea vieţii personale; trăiesc, trăiesc 3 personale
5.3 postere, etc.);
Resurse personale de aşa cum sunt” pentru
 comentarea unor texte
îmbunătăţire a calităţii vieţii. îmbunătăţirea
cu tematică specifică.
calităţii vieţii.
 exerciţii de comunicare  rezolvarea
verbală, non-verbală şi rapidă a
Comunicare
abilităţile sociale
Comunicarea şi

paraverbală; diverselor
Forme de comunicare;
Comunicarea –  chestionar privind situaţii
Comunicarea pasivă, asertivă,
abilitate 2 S7-8 2.1 comuncarea asertivă; problematice;
agresivă;
socială  plan personal de  ameliorarea
Tehnici de comunicare asertivă.
acţiune pentru relaţiei elev-
dezvoltarea elev, elev-
asertivităţii. profesor;
Managementul  informaţiilor Surse 2 S9-10 3.1  discuţii de grup,  chestionar
Managementul informaţiilor

Surse de informare privind edu- contemporane dezbateri; privind


caţia şi piaţa muncii; de informare  consultarea unor utilizarea
Tipuri de informaţii, calitatea şi documente oficiale; diverselor surse
şi al învăţării

veridicitatea informaţiilor;  discuţii cu consilierul de informare;


Identificarea, selecţia, şcolar cu privire la  realizarea unui
localizarea şi utilizarea surselor sursele de informare material privind
de informare. despre educaţie şi piaţa succesul şcolar,
muncii. folosind diverse
surse de
informare.
Managementul  învăţării
Învăţarea
Caracteristicile învăţării perma-  dezbateri;
permanentă
nente;  consultarea
 Autoevaluarea
Reglementări naţionale şi documentelor oficiale
S11-12  comentarii şi
europene privind învăţarea cu privire la învăţarea
2 3.2 aprecieri ale
permanentă; permanentă;
eseurilor;
Avantajele şi dezavantajele  eseu cu tema:
învăţării permanente; „Educaţia permanentă 
Importanţa şi necesitatea - o necesitate”.
învăţării permanente.
Cariera – explorare şi planificare  discuţii de grup;  chestionar de
Cariera – accepţiune  dezbateri; interese;
Planificarea

tradiţională şi modernă;  sondaje de opinie cu  autoevaluare


carierei

Factorii care influenţează Vreau să fiu...! 2 S13-14 4.1 privire la factorii care (identificarea
alegerea carierei; influenţează alegerea şi propriilor limite şi
Oportunităţi şi constrângeri dezvoltarea carierei; a modalităţilor de
impuse de lumea contemporană.  analiza exemplelor. depăşire a acestora)
 evaluarea
corectă a
activităţii
Oră la dispoziţia

Analiza activităţii desfăşurate în


 discuţii; desfăşurate;
dirigintelui

semestrul I; Bilanţul
 aprecieri şi critici  tabilirea de
Stabilirea măsurilor şi acţiunilor activităţii 1 S15
asupra activităţii măsuri şi
necesare pentru îmbunătăţirea semestriale
desfăşurate. acţiuni realiste
activităţii.
pentru
îmbunătăţirea
activităţii.
Vacanţa de iarnă –  21 decembrie 2019 –  12 ianuarie 2020
Planificarea calendaristică
Semestrul al II- lea
Modalităţi de
Nr. C. Strategii de realizare Obs.
Modulul Submodulul Tema Săpt. evaluare /
ore S. (Metode şi mijloace)
Feed-back
 exerciţii individuale şi
Autocunoaştere şi dezvoltare

de grup pentru
Managementul resurselor personale înţelegerea şi  autoevaluare;
Adolescenţa – caracteristicile interpretarea  chestionar
personală

dezvoltării fizice, cognitive, comportamentelor, privind


Eu,
emoţionale; 4 S16-19 1.2 emoţiilor, atitudinilor caracteristicile
adolescentul.
Schimbarea şi devenirea specifice adolescenţei; fizice,
personală;  formularea unor criterii cognitive,
Relaţia cu schimbarea. de autoevaluare a emoţionale;
dezvoltării personale
până la această vârstă.
 aprecierea
 exerciţii de optimizare materialelor
Comunicarea şi abilităţile

Comunicare
a gestionării emoţiilor; despre I. E.;
Identificare propriilor emoţii,
 dezbatere privind  succesul
conştientizarea emoţiilor,
diferitele mituri legate aplicării unui
sociale

menţinerea capacităţii de Inteligenţa


3 S20-22 2.2 de emoţii; program
acceptare deschisă; emoţională
 redactarea unor propriu de
Surse de emoţii pozitive şi
materiale informative pregătire
negative. Elemente de control;
privind inteligenţa emoţională
Inteligenţa emoţională.
emoţională. pentru diferite
activităţi
Managementul învăţării  dezbatere;
informaţiilor şi
Managementul

 aprecierea
Dezvoltarea creativităţii  exerciţii individuale şi
al învăţării

eseurilor;
adolescenţilor; Creativitate şi de grup
2 S23-24 3.1  aprecieri
Creativitate în grupuri şi originalitate  eseu cu tema: „ Ce
verbale asupra
organizaţii; înseamnă să fii
activităţilor.
Creativitate versus originalitate. original?”.
Managementul personal în
dezvoltarea carierei  dezbatere;
Planificarea carierei

 înţelegerea
Avantajele / dezavantajele Este la modă  exerciţii individuale şi
necesităţii
alegerii profesiilor de interes; să fii … de grup privind
alegerii unei
Relaţia traseu educaţional – (medic, jurist, 2 S25-26 4.2 profesiile la modă;
profesii
cerinţe de formare – profesii de om de afaceri,  discuţii privind
adecvate;
interes; etc.). alegerea profesiei şi
 autoevaluarea.
Rolul şansei în construirea dezvoltarea carierei;
carierei.
S27
30 Martie – 3 Aprilie Programul Național „Școala altfel”
Vacanta de primavara 4 Aprilie – 21 Aprilie 2020
Calitatea vieţii personale „Sunt ceea ce 3 S28-30 5.1  dezbatere;  autoevaluare
Calitatea stilului

Alimentaţia raţională şi mănânc”  exerciţii individuale şi privind propria


sănătatea; de grup; alimentaţie;
de viaţă

Rolul diferitelor tipuri de  analiza exemplelor,  aprecieri


alimente în menţinerea discuţii cu un medic verbale asupra
sănătăţii; nutriţionist. activităţilor.
Regimuri alimentare şi diete.
 identificarea
Calitatea relaţiilor sociale unei atitudini
 comentarea unor filme
Egalitatea de şanse în dezvol- pozitive faţă de
şi texte cu tematică
tarea cariei; Egalitatea de minorităţi;
3 S31-33 5.2 specifică;
Minorităţi etnice şi culturale; şanse  observarea unui
 discuţii de grup;
Grupuri dezavantajate socio – comportament
 dezbateri.
economic. nediscriminator
iu.
 evaluarea
Analiza activităţii desfăşurate în corectă a
anul şcolar 2019-2020; activităţii
Oră la dispoziţia

Discutarea exemplelor de bună  discuţii; desfăşurate;


dirigintelui

Bilanţul
practică;  aprecieri şi critici  stabilirea de
activităţii 2 S34-35
Dificultăţi întâmpinate în asupra activităţii măsuri şi
anuale
desfăşurarea activităţii; desfăşurate. acţiuni realiste
Stabilirea de măsuri şi acţiuni pentru
pentru îmbunătăţirea activităţii. îmbunătăţirea
activităţii.