Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

PLANIFICAREA ANUALĂ A ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE


An şcolar 2017-2018

Clasa: a XI-a Avizat,


Disciplina: Consiliere şi orienta Director, prof. Caraman Maximilian
Diriginte: prof. Petric Ioan
An şcolar: 2017-2018
Semestrul I: 18 ore
Semestrul II: 17 ore Resp.comisie,
Total ore: 35 de ore (în sem. al II-lea, S32 , Programul Național Școala altfel) Prof. Mureșan Aurel

Nr.crt. COMPONENTA SEM. I SEM. al II-lea Anual

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 4 3 7


2. Comunicare şi abilităţi sociale 3 3 6
3. Managementul informaţiilor şi învăţării 3 4 7
4. Planificarea carierei 3 3 6
5. Calitatea stilului de viaţă 4 3 7
6. Analiza situaţiei şcolare 1 1 2
Total/ an 18 17 35
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

NR. SEMESTRUL MODULUL COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR.


CRT. ORE
I. 1. Explorarea resurselor personale care
Autocunoaştere influenţează planificarea carierei: 1.1. Autocunoastere 4
şi dezvoltare 1.1. Analizarea prioritatilor, - Auto-eficacitate si succes. Programe de
personală aspiratiilor, valorilor personale, dezvoltare a autoeficacitatii;
calitatilor, punctelor tari si - (Auto)evaluare personala – notiuni
scopurilor prin estimarea resurselor generale, modalitati de realizare.
II. individuale si sociale; Importanta (auto)evaluarii pentru
dezvoltarea personala; 3
1.
1.2 Proiectarea unui plan de actiune 1.2. Managementul resurselor personale
pentru dezvoltarea personala prin - Managementul resurselor material si
raportarea la situatia prezenta si la banilor: modalitati, consecinte;
obiectivele de viitor; - Autocunoastere si explorare profesionala.
Programe educationale pentru
1.3 Aplicarea modalitatilor privind un managementul resurselor personale.
management eficient al resurselor
material în diverse situatii.

I. Comunicare şi 2. Integrarea abilităţilor de 2.1. Managementul emotiilor 2


abilităţi sociale interrelaţionare, în vederea - Raspunsuri emotionale adecvate si
dezvoltării personale şi profesionale: inadecvate. Distinctia între cuvintele care
2.1. Distingerea între desemneaza emotiile.
raspunsurile emotionale adecvate si 2.2. Comunicarea 1
cele inadecvate; - comunicare eficienta în familie:
2.
II. transmitere, ascultare, comportament
2.2. Proiectarea unei strategii de non-verbal / paraverbal.
comunicare eficientă în familie; 2.3. Familia 3
- Configuratiile diferitelor familii:
2.3. Evaluarea datelor despre recunoasterea si respectarea diferentelor.
diferite configuratii familiale. Adoptia.
I. 3. Utilizarea adecvată a informaţiilor, 3.1. Managementul informatiilor 3
3. Managementul în propria activitate, pentru - Obstacole si dificultati în colectarea
informaţiilor şi obţinerea succesului: informatiilor despre optiunile
învăţării 3.1. Analizarea obstacolelor si educationale sau profesionale: strategii
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

dificultatilor în colectarea de depasire a acestora si modalitati


II. informatiilor despre învatare, munca concrete de implementare. 4
si cariera; 3.2. Managementul învatarii
- Relatia succes scolar – reusita personala
3.2. Analizarea relatiei dintre si profesionala: criterii de analiza a
performantele scolare si succesul în reusitei personale /profesionale. Rolul
viata personala si profesionala. factorului scolar pentru succesul
personal si în cariera: perceptia elevilor,
profesorilor, factorilor de decizie, opiniei
publice.
I. 4. Elaborarea proiectului de dezvoltare 4.1. Planificarea si dezvoltarea carierei 3
Planificarea personală şi profesională: - Continuarea traseului educational sau
carierei 4.1. Analizarea consecintelor insertia profesionala: consecinte,
(avantaje si dezavantaje) privind avantaje, limite. Resurse pentru
continuarea traseului educational îndeplinirea obiectivelor propuse;
sau insertia profesionala; - Planul pentru cariera dupa finalizarea
II. primului an al nivelului superior al
4. 4.2. Aplicarea conceptelor si liceului: actualizare;
proceselor specifice pietei muncii în - Explorarea site-ului www.go.ise.ro. 3
conturarea planului de cariera. 4.2. Piata muncii
- Dinamica pieţei muncii: cererea şi oferta
de muncă. Selecţia şi recrutarea forţei de
munca;
- Somaj si protectie sociala.
- Formare şi reconversie profesională în
condiţiile pierderii locului de munca.
5. I. 5. Exersarea abilităţilor de management 5.1. Calitatea vietii personale 4
Calitatea al unui stil de viaţă de calitate: - Comportamentele stilului de viata si
stilului de viaţă 5.1. Proiectarea unor activitati de influenta lor asupra planificarii si
promovare a unui stil de viata dezvoltarii carierei.
sanatos si de calitate în dezvoltarea - Promovarea comportamentelor de
carierei; calitate în dezvoltarea propriei cariere.
II. 5.2. Calitatea relatiilor sociale si a 3
5.2. Evaluarea consecintelor mediului de munca
schimbarilor sociale, economice si - Profesii si stil de viata. Diferentele dintre
tehnologice asupra stilului de viata profesii în functie de stilul de viata
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

si a profesiilor; asociat lor;


- Implicare comunitara si voluntariat:
5.3. Demonstrarea unor abilitati modalitati de dezvoltare a propriei
de promovare a implicarii cariere;
comunitare si a voluntariatului; - Actiuni comunitare în situatii criza, de
exemplu în urma unor catastrofe naturale
5.4. Analizarea conceptului de (inundatii, cutremur), accidente
egalitate de sanse si egalitate de gen (aviatice, nucleare), rapiri, terorism etc.
din perspective planificarii carierei.
I. 6. Ore la dispoziţia dirigintelui 1
6. II. 1
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ A ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE


An şcolar 2017-2018

SĂP- STRATEGII DE REALIZARE


NR.
MODULUL COMPETENŢE CONŢINUTURI/ NR. TĂ- OBS
CR
TEMATIC SPECIFICE TEME ORE MÂN METODE MIJLOACE .
T.
A
1.1. Analizarea 1.1. Autocunoaştere  Analiza personală - fişe de lucru;
1. prioritătilor, „Regulamentul – reguli 1 S2 prin analiza SWOT - fişe de
aspiratiilor, şi îndatoriri”. (puncte tari, puncte autoevaluare;
valorilor slabe, oportunităţi, - teste de
personale, „Despre 1 S6 obstacole). autocunoaşter
2. calităţilor, autocunoaştere şi e;
punctelor tari si intercunoaştere”.  Proiectarea - chestionare;
3. scopurilor prin 1 S 12 aspiraţiilor si - autoportret;
estimarea “Cunoaşte-te!” scopurilor în - jocuri de
1. resurselor exerciţii variate. autocunoaşter
Autocunoaştere individuale şi e,
şi dezvoltare sociale  Exerciţii de intercunoaşter
personală clarificarea valorilor. e.
1.2. Proiectarea 1.2. Managementul
unui plan de resurselor personale  Completarea unui - lectura unor
4. acţiune pentru „Cum mă vad şi cum 1 S 17 jurnal, aplicare de texte-premisă;
dezvoltarea sunt perceput de chestionare, exerciţii - activitate pe
personala prin ceilalţi” de intercunoaştere. grupe;
raportarea la - fişe de lucru;
5. situaţia prezenţa „O hartă a valorilor” 1 S 24  Stabilirea unor - modele de
şi la legaturi concrete documente
6. obiectivele de „Promovarea imaginii 1 S 27 între situaţia personale;
viitor de sine. Personalitatea prezenta şi situaţia - prezentare de
umană”. caz
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

1.3. Aplicarea viitoare, reprezentate


7. modalităţilor „Sistemul propriu de 1 S 32 grafic prin diferite
privind un valori. Decalogul exerciţii.
management personal”.
eficient al
resurselor
material în
diverse situaţii
2.1.Distingerea între Managementul
răspunsurile emoţiilor  Jocuri de rol cu - chestionare;
8. emoţionale “Ce dorim să discutăm 1 S1 situaţii care implica - teste de
adecvate şi cele la dirigenţie?” emotii similare, cu autocunoaşter
inadecvate Prelucrarea intensitate diferită. e;
regulamentelor - lista de emotii
şcolare.  Exercitii de exersare pentru
9. 1 S7 a mesajelor de tip raspunsuri
„Adolescenţii – “Eu” şi de ascultare emotionale
2. dialogurile vârstelor?” activa. adecvate si
Comunicare şi 2.1. Proiectarea 2.2. Comunicarea inadecvate;
10. abilităţi sociale unei strategii de “Individualismul şi 1 S 13  Scenarii de - conversaţia;
comunicare spiritul de echipă” comunicare / lipsa - aprobarea;
eficientă în de comunicare cu - dezaprobarea;
11. familie „Bariere în 1 S 10 părinţii. - exemplul;
comunicare. Mituri şi - exerciţiul
erori.”. stimulativ;
 Discuţii, interviuri - diseminarea
2.2. Evaluarea 2.3. Familia cu membrii rezultatelor
12. datelor despre „Eu şi ai mei” 1 S 22 diferitelor familii, prin: postere,
diferite studierea articolelor pliante,
13. configuraţii „Comunicare şi mass- 1 S 30 despre configuraţiile vizitarea altor
familiale media” familiilor (de ex. clase de elevi
puncte tari şi puncte etc.
14. „Sunt oare 1 S 23 slabe).
influenţabil? ”
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

3.1. Analizarea 3.1. Managementul  Dezbateri pe tema - discuţie


obstacolelor şi informatiilor obstacolelor în dirijată;
dificultatilor în „Află tipul tău de 1 S3 colectarea - dezbatere;
colectarea inteligenţă”. informaţiilor - elaborarea
15.
informaţiilor privind traseul de unei liste cu
despre învăţare, „Cum direcţionăm, 1 S8 educaţie şi formare sugestii
muncă şi carieră selectăm şi procesăm o profesională. pentru a face
16.
informaţie?” accesibile
3.  Elaborarea unor informatiile
Managementul „Internetul – 1 S 14 proiecte si cautarea despre
informaţiilor şi informaţie sau stress?” de finanţari la oportunitati
17.
învăţării diferite organizatii educaţionale
3.2. Analizarea 3.2 Managementul pentru deschiderea si de carieră;
relaţiei dintre învăţarii unor centre de - chestionare cu
performantele „Cartea-prietenul cel 1 S 18 informare accesibile privire la
18.
scolare si succesul mai bun”. elevilor din licee. relaţia dintre
în viaţa personală performantele
şi profesională  Dezbateri elevi – scolare si
„Ştiu să învăţ?” 1 S 34 profesori - consilieri succes;
19.
cu privire la rolul - teste de
învăţarii în autocunoaşter
„Am un stil de 1 S 33 obţinerea succesului e;
20.
învăţare ”. personal şi - internet, chat;
profesional. - activităţi
interactive;
21.
„De la cine pot 1 S 25 - conversaţia;
învăţa?” - exerciţiul
stimulativ.
22. 4. 4.1. Analizarea 4.1.Planificarea si  Dicţionar, - utilizarea
Planificarea consecintelor dezvoltarea carierei enciclopedie / dictionarelor
carierei (avantaje şi „CV -ul“ 1 S4 manual / poster / (biblioteca);
23. dezavantaje) pliant cu - conversaţia;
privind „Cariere de succes”. 1 S9 prezentarea într-o - teste de
continuarea formă atractivă a autocunoaşter
24. traseului ,,Modele de urmat?” celor mai e;
educaţional sau importante concepte - aprobarea;
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

inserţia / procese legate de - exerciţiul


profesională 1 S 15 mediul academic stimulativ;
sau piaţa muncii. - afişe;
4.2. Aplicarea 4.2. Piaţa muncii - reviste;
conceptelor şi “Este nevoie şi de 1 S 21 - internet
25.
proceselor mine  în societate? “  Consultarea - profiluri
specifice pieţei ziarelor, sondaje de ocupaţionale;
muncii în „Cunoştinţe şi 1 S 28 opinie, studiul - conversaţia;
26.
conturarea aplicatibilitate“. documentelor şi - chestionare.
planului de rapoartelor formale
carieră „Profesie fără 1 S 26 cu privire la
28.
pasiune?” dinamica pieţei
muncii.

5. 5.1. Proiectarea 5.1. Calitatea vieţii  Exercitii de - materiale


Calitatea stilului unor activităţi de personale identificare a informative
de viaţă promovare a unui “ Fumatul, drogurile şi 1 S5 comportamentelor colaborarea
29. stil de viaţă alcoolul = pericol”. stilului de viata si cu centre de
30. sănătos şi de modul cum acestea sănătate,
calitate în “ HIV-SIDA-pericolul influenteaza nutriţie etc.;
dezvoltarea unui timp nou ? “ 1 S 16 planificarea si - teste de
carierei dezvoltarea carierei. autocunoaşter
31.  Discutii de grup de e;
“Pledoarie pentru analizare a relatiei - completarea
5.2. Evaluarea timpul liber ?” dintre unui
consecintelor comportamentele chestionar de
schimbarilor 1 S 20 stilului de viaţă si identificare a
sociale, componentele unui stilului de
economice si cariere. viaţă preferat
tehnologice  Dezbatere pe tema şi profesiile
asupra stilului de rolului stilului de asociate
viaţa şi a viaţă în alegerea acestuia;
profesiilor unei profesii. - discuşii de
grup pe tema
6.1. Demonstrarea 5.2. Calitatea relaţiilor  Activitati de grup: implicării în
LICEUL TEORETIC CREŞ TIN „PRO DEO”, CLUJ-NAPOCA

unor abilităţi de sociale şi a mediului de listarea acţiuni


promovare a muncă organizaţiilor care comunitare şi
implicării „Voluntariatul – o 1 lucrează cu în acţiuni de
comunitare şi a formă de implicare voluntari, invitarea voluntariat;
voluntariatului socială”. S 18 reprezentanţilor - reactivarea
acestor organizaţii, grupului de
diseminarea voluntari al
6.2. Analizarea Acţiune de voluntariat 1 informatiilor pentru clasei
conceptului de alţi colegi şi pentru noastre;
egalitate de şanse S 29 membrii - joc de rol;
32. si egalitate de gen Vizite la O.N.G.-uri 1 comunităţii. - proiecte
din perspective individuale şi
planificării S11 de grup.
33. carierei

6.
S 17
35. Analiza situaţiei
S 35
la învăţătură

Săptămâna: 21 mai - 25 mai 2018, va fi dedicată activităţilor educative extraşcolare, în cadrul programului Național “Şcoala altfel”.