Sunteți pe pagina 1din 12

Disciplina: Consiliere şi orientare 

PLANIFICARE ANUALĂ

Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil arie curriculară, Nechifor Alexandra


Liceul Teoretic Crestin “Pro Deo”, Cluj -Napoca
An scolar : 2015 - 2016
Disciplina: consiliere si orientare
Clasa / Nr. ore/săptămână: a IX – a / 1
Profesor: Petric Ioan

În conformitate cu PROGRAMA  ŞCOLARĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU  CLASA a IX-a, ciclul inferior al liceului
aprobata prin ordin al ministrului Nr.5287/09.10.2006
Nr. de ore
Nr.
Modulul de Submodulul Observaţii
Sem. Sem.
ore
I II

Autocunoaştere 3 -
Autocunoaştere şi dezvoltare personală 6
Managementul resurselor personale - 3

Comunicarea şi abilităţile sociale 5 Comunicare 2 3

Managementul informaţiilor 2 -
Managementul informaţiilor şi al învăţării 7
Managementul învăţării 2 2
Cariera – explorare şi planificare 3 -
Planificarea carierei 4
Managementul personal în dezvoltarea carierei - 1

Calitatea vieţii personale 3 3


Calitatea stilului de viaţă 10
Calitatea relaţiilor sociale - 3

Ore la dispoziţia dirigintelui 5 Ore la dispoziţia dirigintelui 3 2


Disciplina: Consiliere si orientare

Planificarea calendaristică
Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil arie curriculară, Nechifor Alexandra


Liceul Teoretic Crestin “Pro Deo”, Cluj -Napoca
An scolar : 2015 - 2016
Clasa/Nr.ore/săptămână: a IX–a/1
Cadru didactic: Petric Ioan

Strategii de
Modalităţi de
Nr. Competenţe realizare Observaţii
Modulul Submodulul Tema Data evaluare /
ore specifice (Metode şi
Feed-back
mijloace)
Oră la - Probleme Prezentarea şi 1 S1
dispoziţia organizatorice; organizarea
dirigintelui - Prezentarea elevilor activităţii
clasei  a IX-a; orelor de
- Stabilirea tematicii consiliere şi
orelor de consiliere şi orientare
orientare.
Autocunoa Autocunoaştere Cum mă văd 3 S2-4 1.1 Analiza - - fişe
ştere şi - Imagine de sine – eu, cum mă relaţiei dintre brainstorming; comparative;
dezvoltare stimă de sine; văd ceilalţi? stima de sine, - dezbaterea; -
personală - Factorii care imaginea de - prezentarea autoevaluarea
influenţează stima de sine şi personală
sine; încrederea în printr-un 
- Formarea stimei de sine pliant /
sine; reclamă / carte
- Riscurile unei stime de vizită;
de sine scăzute; - exerciţii de
- Modalităţi de cunoaştere şi
îmbunătăţire a stimei intercunoaştere
de sine; .
- Relaţia stimă de sine
– imagine de sine –
încredere în sine.
Calitatea Calitatea vieţii „Sunt aşa cum 3 S5-7 5.1 - discuţii de -
stilului de personale trăiesc, trăiesc Identificarea grup; autoevaluare;
viaţă - Componentele aşa cum sunt” informaţiilor, - activităţi de - identificarea
calităţii vieţii; servi-ciilor şi grup resurse-lor
- Calitatea vieţii resurselor care (realizarea de personale
personale; promovează afişe, postere, pentru
- Resurse personale de un stil de viaţă etc.); îmbunătăţirea
îmbu- nătăţire a sănătos - comentarea calităţii vieţii.
calităţii vieţii. 5.3 Analiza unor texte cu
relaţiei dintre tematică
stilul de viaţă specifică.
şi planificarea
cari-erei.
Comunica Comunicare Comunicarea 2 S8-9 2.1 Exersarea - exerciţii de -rezolvarea
rea şi - Forme de – abilitate tehnicilor de comunicare rapidă a
abilităţile comunicare; socială comunicare verbală, non- diverselor
sociale - Comunicarea pasivă, verbală şi situaţii
asertivă, agresivă; paraverbală; problematice;
- Tehnici de - chestionar - ameliorarea
comunicare asertivă. privind relaţiei elev-
comuncarea elev, elev-
asertivă; profesor;
-plan personal
de acţiune
pentru
dezvoltarea
asertivităţii.

Manageme Managementul  Surse 2 S10-11 3.1 - discuţii de - chestionar


ntul informaţiilor contemporane Demonstrarea grup, privind
informaţiil - Surse de informare de informare abilităţilor de dezbateri; utilizarea
or şi al privind edu-caţia şi utilizare a - consultarea diverselor
învăţării piaţa muncii; variatelor unor surse de
- Tipuri de informaţii, resurse pentru documente informare;
calitatea şi găsi-rea oficiale; - realizarea
veridicitatea informaţiilor - discuţii cu unui mate-rial
informaţiilor; cu privire la consilierul privind
- Identificarea, învăţare, şcolar cu succesul
selecţia, localizarea şi muncă şi privire la şcolar,
utilizarea surselor de carieră sursele de folosind
informare. informare diverse surse
despre de informare.
educaţie şi
piaţa muncii.
Managementul  Învăţarea 2 S12-13 3.2       - dezbateri; -
învăţării permanentă Explicarea - consultarea autoevaluarea
- Caracteristicile necesităţii     documentelor - comentarii şi
învăţării perma-nente; şi avantajelor oficiale cu aprecieri ale
- Reglementări învăţării privire la eseurilor;
naţionale şi europene permanente învăţarea
privind învăţarea permanentă;
permanentă; - eseu cu tema:
- Avantajele şi „Educaţia
dezavantajele învăţării permanentă  -
permanente; o necesitate”.
- Importanţa şi
necesitatea învăţării
permanente.
Planificare Cariera – explorare Vreau să 3 S14-16 4.1 Analiza
- discuţii de - chestionar
a carierei şi planificare fiu….! con-ceptului grup; de interese;
- Cariera – accepţiune de carieră şi a
- dezbateri; - autoevaluare
tradiţională şi factorilor care
- sondaje de (identificarea
modernă; influenţează opinie cu propriilor
- Factorii care dezvoltarea privire la limite şi a
influenţează alegerea acesteia factorii care modalităţilor
carierei; influenţează de depăşire a
- Oportunităţi şi alegerea şi acestora)
constrângeri impuse de dezvoltarea
lumea contemporană. carierei;
- analiza
exemplelor.
Vacanţa de iarnă –  19 decembrie 2015 –  10 ianuarie 2016
Oră la - Analiza activităţii Bilanţul 2 S17-18 - discuţii; - evaluarea
dispoziţia desfăşurate în activităţii - aprecieri şi corectă a
dirigintelui semestrul I; semestriale critici asupra activităţii
- Stabilirea măsurilor activităţii desfăşurate;
şi acţiunilor necesare desfăşurate. - stabilirea de
pentru îmbunătăţirea măsuri şi
activităţii. acţiuni
realiste pentru
îmbunătăţirea
activităţii.
Vacanta intersemestriala 06-14.02.2016
Planificarea calendaristică
Semestrul al II- lea
Strategii de
Nr. Modalităţi de
Modulul Competenţe realizare Observaţii
Submodulul Tema de Data evaluare /
specifice (Metode şi
ore mijloace) Feed-back
Autocunoaştere Managementu Eu, 3 S19-21 1.2 - exerciţii -
şi dezvoltare l resurselor adolescentul. Examinarea individuale şi de autoevaluare;
personală personale ca- grup pentru - chestionar
- Adolescenţa – racteristicilor înţelegerea şi privind
caracteristicile specifice interpretarea caracteristicile
dezvoltării adolescenţei comportamentelor, fizice,
fizice, emoţiilor, cognitive,
cognitive, atitudinilor emoţionale;
emoţionale; specifice
- Schimbarea şi adolescenţei;
devenirea - formularea unor
personală; criterii de
- Relaţia cu autoevaluare a
schimbarea. dezvoltării
personale până la
această vârstă.
Comunicarea şi Comunicare Inteligenţa 3 S22-24 2.2 Aplicarea - exerciţii de - aprecierea
abilităţile - Identificare emoţională tehnicilor de optimizare a materialelor
sociale propriilor management al gestionării despre
emoţii, emoţiilor emoţiilor; inteligenţa
conştientizarea - dezbatere privind emoţională;
emoţiilor, diferitele mituri - succesul
menţinerea legate de emoţii; aplicării unui
capacităţii de - redactarea unor program
acceptare materiale propriu de
deschisă; informative pregătire
- Surse de privind inteligenţa emoţională
emoţii pozitive emoţională. pentru diferite
şi negative. activităţi
Elemente de
control;
- Inteligenţa
emoţională.
Managementul Managementu Creativitate 2 S25-26 3.1 - dezbatere; - aprecierea
informaţiilor şi l învăţării şi origi- Demonstrarea - exerciţii eseurilor;
al învăţării - Dezvoltarea nalitate abilităţilor de individuale şi de - aprecieri
creativităţii utili-zare a grup verbale asupra
adolescenţilor; variatelor - eseu cu tema: activităţilor.
- Creativitate în resurse pentru „ Ce înseamnă să
grupuri şi găsirea fii original?”.
organizaţii; informaţiilor
- Creativitate cu privire la
versus învăţare,
originalitate. muncă şi
carieră
Planificarea Managementu Este la modă 1 S27 4.2 - dezbatere; - înţelegerea Planificarea
carierei l personal în să fii …. Identificarea - exerciţii necesităţii carierei
dezvoltarea (medic, caracteristicilor individuale şi de alegerii unei
carierei jurist, om de pieţei muncii grup privind profesii
- Avantajele / afaceri, etc.). profesiile la modă; adecvate;
dezavantajele - discuţii privind -
alegerii alegerea profesiei autoevaluarea.
profesiilor de şi dezvoltarea
interes; carierei;
- Relaţia traseu
educaţional –
cerinţe de
formare –
profesii de
interes;
- Rolul şansei
în construirea
carierei.
S28 
18 – 22 aprilie 2016 -Activitătile extracurriculare si extrascolare, în cadrul programului numit „Să stii mai multe, să fii mai
bun!”
Vacanta de primavara 23 aprilie - 3 mai 2016
Calitatea Calitatea vieţii „Sunt ceea 3 S29- 5.1 - dezbatere; - autoevaluare
stilului de viaţă personale ce mănânc” 31 Identificarea - exerciţii privind
- Alimentaţia informaţiilor, individuale şi de propria
raţională şi serviciilor şi grup; alimentaţie;
sănătatea; resurselor care - analiza - aprecieri
- Rolul promovează un exemplelor, verbale asupra
diferitelor tipuri stil de viaţă discuţii cu un activităţilor.
de alimente în sănătos medic nutriţionist.
menţinerea
sănătăţii;
- Regimuri
alimentare şi
diete.
Calitatea Egalitatea de 3 S32-34 5.2 - comentarea unor - identificarea
relaţiilor şanse Identificarea filme şi texte cu unei atitudini
sociale efectelor tematică specifică; pozitive faţă
- Egalitatea de schimbării - discuţii de grup; de minorităţi;
şanse în dezvol- sociale, - dezbateri. - observarea
tarea cariei; economice, unui
- Minorităţi tehnologice comportament
etnice şi asupra stilului nedis-
culturale; de viaţă criminatoriu.
- Grupuri
dezavantajate
socio –
economic.
Oră la - Analiza Bilanţul 2 S35-36 - discuţii; - evaluarea
dispoziţia activităţii activităţii - aprecieri şi critici corectă a
dirigintelui desfăşurate în anuale asupra activităţii activităţii
anul şcolar desfăşurate. desfăşurate;
2014-2015; - stabilirea de
- Discutarea măsuri şi
exemplelor de acţiuni
bună practică; realiste pentru
- Dificultăţi îmbunătăţirea
întâmpinate în activităţii.
desfăşurarea
activităţii;
- Stabilirea de
măsuri şi
acţiuni pentru
îmbunătăţirea
activităţii.