Sunteți pe pagina 1din 3

COMUNICAT INFORMATIV

Vineri, 01.07.2022, ora 10.00, în Sala de şedinţe a Preturii sectorului Centru


(str. Bulgară, 43) se va desfăşură licitaţia deschisă nr. 13 pentru obţinerea dreptului de
încheiere a Contractului pentru amplasarea unităţilor de comerţ ambulant pe teritoriul
oraşului Chisinău. 5 ?

1. Informaţia privind loturile expuse la licitaţie:

T erm enul P reţu l


M ă r im e a
Nr. T ip u l S u p r a fa ţa de in iţia l al
A m p la s a m e n tu l/A n e x a S o r tim e n tu l a c o n tu lu i,
lot. UCA (m .p .) a m p la sa r e , lic ita ţie i,
10 % (lei)
(a n i) (le i)

i 2 3 4 5 6 7 8

sec. B o tan ica, b d. C u za-


V o d ă, 1 4 /bd. D acia
flo ri şi c o m p o z iţii .
i 3 7 /1 , (a n e x a n r. 7 0 la G h e re tă 12 5 3 7 8 0 0 0 ,0 3 7 80 0 ,0
flo ra le
d e c iz ia C M C n r. 5/5 din
1 5 .0 7 .2 0 2 1 )
sec. B o ta n ic a , b d. C u za-
V o d ă , 14/ b d. D a c ia
flo ri şi co m p o z iţii
2 37/1 (a n e x a n r. 71 la G h e re tă 12 5 3 7 8 0 0 0 ,0 3 7 80 0 ,0
flo ra le
d e c iz ia C M C n r. 5/5 din
1 5 .0 7 .2 0 2 1 )
sec. B o ta n ic a , b d . C u za-
V o d ă , 14/ b d . D a c ia
flo ri şi co m p o z iţii
3 37/1 (a n e x a n r. 72 la G h e re tă 12 5 3 7 8 0 0 0 ,0 3 7 80 0 ,0
flo ra le
d e c iz ia C M C n r. 5/5 din
1 5 .0 7 .2 0 2 1 )
sec. R â şc a n i, str.
G rig o re V ie ru , 2 1 , în
4 c a rtie r (a n e x a nr. 2 6 la G h e re tă le g u m e -fru c te 12 5 3 4 4 4 0 0 ,0 3 4 4 4 0 .0
d e c iz ia C M C nr. 4/6 din
1 9 .0 5 .2 0 2 2 )
sec. R â şc a n i, str.
G rig o re V ieru , 21, în
5 c a rtie r (a n e x a n r. 2 7 la G h e re tă le g u m e -fru c te 12 5 3 4 4 4 0 0 ,0 3 4 4 4 0 ,0
d e c iz ia C M C n r. 4 /6 din
1 9 .0 5 .2 0 2 2 )
P arcu l „ L a Iz v o r”
te ra să d e a lim e n ta ţie p u b lic ă ,
(a n e x a n r. 102 la
6 in c lu siv 12 m .p . u n itate 70 5 875 0 0 0 ,0 87 50 0 .0
d e c iz ia C M C n r. 5/5 din
sp e c ia liz a tă p e n tru d e se rv ire
1 5 .0 7 .2 0 2 1 )
V a le a T ra n d a firilo r,
te ra să d e a lim e n ta ţie p u b lic ă ,
lacu l 1 (a n e x a n r. 106 la
7 in c lu siv 12 m .p . u n ita te 60 5 7 5 0 0 0 0 ,0 75 0 0 0 ,0
d e c iz ia C M C n r. 5/5 din
sp e c ia liz a tă p e n tru d e se rv ire
1 5 .0 7 .2 0 2 1 )

sec. C e n tru , şos. B ă u tu ri ră c o rito a re şi


R u lo tă
H â n c e şti, 58 (a n e x a nr. fie rb in ţi, p ro d u se de
8 (d e tip 10 5 4 6 2 0 0 0 ,0 4 6 2 0 0 ,0
4 4 la d e c iz ia C M C n r. p a tise rie , în g h e ţa tă ,
c o m e rc ia l)
4 /6 d in 1 9 .05.2022) p ro d u s e Street fo o d

sec. R îşc a n i, str. A n d rei B ă u tu ri ră c o rito a re şi


D o g a, 16 (a n e x a nr. 4 6 fie rb in ţi, p ro d u se de
9 G h e re tă 12 5 483 0 0 0 ,0 4 8 3 0 0 ,0
la d e c iz ia C M C nr. 4/6 p a tise rie , în g h e ţa tă ,
din 1 9 .05.2022) p ro d u s e Street fo o d

sec. R îşc a n i, str. A n d re i B ă u tu ri ră c o rito a re şi


D o g a , 35 (a n e x a n r. 4 7 fie rb in ţi, p ro d u s e de
10 G h e re tă 12 5 483 0 0 0 ,0 4 8 3 0 0 ,0
la d e c iz ia C M C n r. 4/6 p a tise rie , în g h e ţa tă ,
d in 1 9 .0 5 .2 0 2 2 ) p ro d u s e Street fo o d
sec. B o ta n ic a , P a rc u l
d in str. S a rm iz e g e tu sa B ă u tu ri ră c o rito a re şi
in te rse c ţie cu b d .C u z a - fie rb in ţi, p ro d u se de
11 G h e re tă 12 5 4 2 0 00 0 ,0 42 00 0 .0
V o d ă (a n e x a nr. 37 la p a tise rie , în g h e ţa tă ,
d e c iz ia C M C n r. 4 /6 din p ro d u se Street fo o d
1 9 .0 5 .2 0 2 2 )

sec. B o ta n ic a , şos. B ă u tu ri ră c o rito a re şi


M u n c e şti, 170 (a n e x a fie rb in ţi, p ro d u se de
12 G h e re tă 12 5 483 0 0 0 ,0 48 30 0 ,0
n r. 38 la d e c iz ia C M C p a tise rie , în g h e ţa tă ,
n r. 4 /6 din 1 9 .0 5 .2 0 2 2 ) p ro d u s e Street fo o d

sec. B o ta n ic a , str. B ă u tu ri ră c o rito a re şi


T ra n d a firilo r, 15 (a n e x a fie rb in ţi, p ro d u s e de
13 G h e re tă 12 5 483 0 0 0 ,0 48 30 0 ,0
n r. 39 la d e c iz ia C M C p a tise rie , în g h e ţa tă ,
n r. 4 /6 d in 1 9 .0 5 .2 0 2 2 ) p ro d u se Street fo o d

sec. B u iu c a n i, P arcu l B ă u tu ri ră c o rito a re şi


„ L a Iz v o r (a n e x a nr. 40 fie rb in ţi, p ro d u se d e
14 G h e re tă 12 5 525 0 0 0 ,0 52 50 0 ,0
la d e c iz ia C M C n r. 4/6 p a tise rie , în g h e ţa tă ,
d in 1 9 .0 5.2022) p ro d u s e Street fo o d

sec. B u iu c a n i, P arcu l B ă u tu ri ră c o rito a re şi


„ L a Iz v o r (a n e x a nr. 41 fie rb in ţi, p ro d u se de
15 G h e re tă 12 5 525 00 0 ,0 52 50 0 ,0
la d e c iz ia C M C n r. 4/6 p a tise rie , în g h e ţa tă ,
d in 1 9 .0 5 .2 0 2 2 ) p ro d u se Street fo o d

sec. B u iu c a n i, P arcu l B ă u tu ri ră c o rito a re şi


„ L a Iz v o r (a n e x a nr. 42 fie rb in ţi, p ro d u se de
16 G h e re tă 12 5 315 0 0 0 .0 31 50 0 ,0
la d e c iz ia C M C n r. 4/6 p a tise rie , în g h e ţa tă ,
din 1 9 .0 5 .2 0 2 2 ) p ro d u s e Street fo o d

sec. B u iu c a n i, şos. B ă u tu ri ră c o rito a re şi


B a lc a n i, 1 (a n e x a n r. 43 fie rb in ţi, p ro d u se de
17 G h e re tă 12 5 483 0 0 0 ,0 48 30 0 ,0
la d e c iz ia C M C n r. 4 /6 p a tise rie , în g h e ţa tă ,
d in 1 9 .0 5 .2 0 2 2 ) p ro d u se Street fo o d

2. Organizator al licitaţiei: Camera de Comerţ şi Industrie a RM


web: www.chamber.md
e-mail: camera@jchamber.md
nr. telefon (022) 24 14 80 pers. de contact - Ana Nicolai

3. Obiectul licitaţiei: Dreptul de încheiere a Contractelor pentru amplasarea unităţilor de comerţ ambulant
pe amplasamentele indicate în tabelul de mai sus.

4. Modul de familiarizare cu loturile expuse la licitaţie şi cu documentaţia de licitaţie:


Regulamentul privind licitaţiile cu strigare pentru obţinerea dreptului de a încheia un contract privind
amplasarea unităţii de comerţ ambulant stradal pe teritoriul mun. Chişinău este plasat pe pagina web a Primăriei
municipiului Chişinău (www.chisinau.mdh
Pentru familiarizare cu loturile expuse la licitaţie şi cu documentaţia de licitaţie urmează a fi accesată pagina
web a Primăriei (www.chisinau.md).

5. Condiţiile de participare la licitaţie:


5.1. Formular de cerere: conform Anexei nr. 2 la Regulament;
5.2. Condiţiile de recepţionare a cererii, precum şi cerinţele către participanţii la licitaţie sunt stabilite în
Capitolul 111 al Regulamentului privind licitaţiile cu strigare pentru obţinerea dreptului de a încheia un contract
privind amplasarea unităţii de comerţ ambulant stradal pe teritoriul mun. Chişinău.
5.3. începutul recepţionării cererilor: 09.06.2022,
la adresa: MD-2004, bd. Ştefan cel Mare, 151
de Luni până Vineri între orele 09.00 - 15.00, cu pauză de prânz: 12.00 - 13.00 zilnic.
5.4. Data limită de depunere a cererilor: 27.06.2022, ora 15.00.
6. Preţul iniţial de expunere a lotului: se stabileşte conform Metodologiei de calcul a cuantumului plăţii
pentru amplasarea unei unităţi de comerţ ambulant stradal pe teritoriul mun. Chişinău, aprobată prin Anexa nr.l
la Regulament şi este expus în coloana nr. 7 din tabelul indicat mai sus.

7. CondiţiiIe şi termenii de achitare a preţului lotului:


Pe parcursul a 20 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei, câştigătorul licitaţiei achită
diferenţa dintre acontul depus şi preţul adjudecat la licitaţie. Participanţilor necâştigători li se restituie acontul în
termen de 10 zile de la depunerea cererii respective.

8. Pasul licitaţiei:
Pasul de licitaţie urmează a fi stabilit de Comisia de licitaţie înainte de începerea licitaţiei şi nu va fi mai mic
de 10 la sută din preţul de expunere, dar nu mai mare de 50 la sută;

9. Taxa de participare la licitaţie - 1500 lei.


în cazul în care solicitantul participă la licitarea mai multor loturi, acesta achită costul taxei de participare
pentru fiecare lot separat. în scopul prevenirii monopolizării comerţului ambulant stradal şi organizării unui
mediu concurenţial sănătos, unui participant nu-i pot fi adjudecate:
- mai mult de trei loturi în cadrul unei singure licitaţii; .
mai mult de un lot în fiecare parc, scuar, alee.

10. Mărimea acontului constituie 10 la sută din preţul iniţial de adjudecare a lotului şi este expus în coloana
nr. 8 din tabelul indicat mai sus.
în cazul în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor loturi, acesta achită acontul
pentru fiecare din ele. Acontul câştigătorului licitaţiei este inclus în preţul lotului adjudecat.

11. Contul de decontare la care se va achita taxa de participare la licitaţie şi acontul:

Primăria municipiului Chişinău


MF-TR Centru-Chişinău
Cod fiscal 1007601009484
Cod IBAN MD54TRPCDV518410A01622AA
Codul băncii 2264142001 TREZMD2X

MD-2012, or. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83


Tel. (022)20-15-19; 20-17-15

12. Criteriul pentru determinarea câştigătorului: preţul cel mai ridicat pentru dreptul de amplasare a
unităţilor de comerţ ambulant pe teritoriul oraşului Chişinău.
Rezultatele licitaţiilor vor fi publicate pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chişinău
(www.chisinau.md) în termen de 20 zile de la încheierea licitaţiei.

Preşedinte al Comisiei de licitaţie Olga URSU

Secretar al Comisiei de licitaţie Valentina CONSTANTINOV

S-ar putea să vă placă și