Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

Categorii de lucrări ce intră în competenŃa gradelor de autorizare a dreptului de semnătură

Nr. Categorii de lucrări

Gradul IV
Gradul III
Gradul II
Gradul I
crt.

1 Verificarea lucrărilor din domeniul geodeziei ●


2 Proiectarea, realizarea, îndesirea, modernizarea şi întreŃinerea a ● ●
reŃelelor geodezice de referinŃă
3 Îndesirea, modernizarea şi întreŃinerea a reŃelelor geodezice de ● ●
referinŃă
4 Proiectarea, realizarea şi întreŃinerea a reŃelelor de sprijin pentru ● ●
trasarea şi urmărirea construcŃiilor
5 Executarea de măsurători pentru trasarea şi urmărirea construcŃiilor ● ● ●
6 Proiectarea, realizarea şi exploatarea lucrărilor fotogrammetrice ● ●
7 Exploatarea lucrărilor fotogrammetrice ● ● ●
8 Proiectarea şi realizarea hărŃilor tematice prin utilizarea înregistrărilor ● ●
de teledetecŃie
9 Realizarea hărŃilor tematice prin utilizarea înregistrărilor de ● ●
teledetecŃie
10 Proiectarea, realizarea, actualizarea şi editarea hărŃilor şi planurilor ● ●
analogice şi digitale
11 Realizarea, actualizarea şi editarea hărŃilor şi planurilor analogice şi ● ● ●
digitale
12 Proiectarea, executarea măsurătorilor şi întocmirea documentaŃiei ● ●
tehnice pentru rectificarea hotarelor teritoriului naŃional sau ale
teritoriilor judeŃene
13 Executarea măsurătorilor şi întocmirea documentaŃiei tehnice pentru ● ● ●
rectificarea hotarelor teritoriului naŃional sau ale teritoriilor judeŃene
14 Proiectarea, executarea măsurătorilor şi întocmirea documentaŃiei ● ●
cadastrale pentru delimitarea hotarelor unităŃilor administrativ-
teritoriale şi limitelor intravilanelor
15 Executarea măsurătorilor pentru delimitarea sau rectificarea hotarelor ● ● ●
unităŃilor administrativ-teritoriale şi limitelor intravilanelor
16 Întocmirea documentaŃiei cadastrale pentru delimitarea sau rectificarea ● ●
hotarelor unităŃilor administrativ-teritoriale şi limitelor intravilanelor
17 Proiectarea şi executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice pentru ● ●
realizarea şi actualizarea cadastrului general şi a bazei de date ale
cadastrului general
18 Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice pentru realizarea şi ● ● ●
actualizarea cadastrului general şi a bazei de date ale cadastrului
general
19 Proiectarea şi executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice pentru ● ●
realizarea şi actualizarea sistemelor informaŃionale specifice
domeniilor de activitate
20 Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice pentru realizarea şi ● ● ●
actualizarea sistemelor informaŃionale specifice domeniilor de
activitate
21 Preluarea şi integrarea datelor şi informaŃiilor din sistemelor ● ● ●
informaŃionale specifice domeniilor de activitate în baza de date ale
cadastrului general
22 Proiectarea şi realizarea sistemelor informaŃionale geografice ● ●
23 Realizarea sistemelor informaŃionale geografice – încărcarea bazelor ● ● ●
de date
24 Proiectarea, executarea măsurătorilor, lucrărilor tehnice şi întocmirea ● ●
documentaŃiilor privind comasările, parcelările, schimburile de terenuri
25 Executarea măsurătorilor, lucrărilor tehnice şi întocmirea ● ● ●
documentaŃiilor privind comasările, parcelările, schimburile de terenuri
26 Executarea măsurătorilor, lucrărilor tehnice şi întocmirea ● ● ● ●
documentaŃiilor pentru aplicarea proiectelor de organizare a teritoriului
27 Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare întocmirii ● ● ● ●
documentaŃiilor privind scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau
forestier
28 Executarea măsurătorilor şi lucrărilor tehnice necesare întocmirii ● ● ●
documentaŃiilor privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
29 Executarea măsurătorilor şi întocmirea documentaŃiilor topografice ● ● ●
privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul
societăŃilor comerciale cu capital de stat
30 Executarea măsurătorilor pentru realizarea planurilor de amplasament ● ● ● ●
şi delimitare a imobilelor şi a documentaŃiilor cadastrale în scopul
înregistrării imobilelor în evidenŃele cadastrale şi de publicitate
imobiliară
31 Executarea măsurătorilor pentru realizarea documentaŃiilor topografice ● ● ●
necesare studiilor şi proiectelor pentru construcŃii, urbanism şi
amenajarea teritoriului solicitate de administraŃia publică centrală sau
locală pentru emiterea avizelor, certificatelor şi autorizaŃiilor legale
32 Executarea măsurătorilor şi identificarea imobilelor pentru realizarea ● ● ●
documentaŃiilor topografice în vederea soluŃionării cererilor
reconstituire şi retrocedare a proprietăŃilor
33 Executarea lucrărilor topografice şi cadastrale pentru punerea în ● ● ●
posesie cu terenuri aqgricolesau forestiere a persoanelor îndreptăŃite în
baza legilor proprietăŃii (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000 şi Legea
nr. 247/2005)

p. PRESEDINTELE ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMANIA


VICEPRESEDINTE

Cornel PAUNESCU

S-ar putea să vă placă și