Sunteți pe pagina 1din 5
| moma £6 geben 4 Parlamentul | i M6 junix 082 eeer BECTig aniATUL PARLARNTULOT (clean REPUBLICI! MOI Deputat in Parlamentul = Lo y Republicii Moldova Ora tj | i i Domnului Igor GROSU | Prégedinte al Parlamentului Republicii Moldova MOTIUNE SIMPLA d asupra politicilor Ministerului Finantelor \ Subsemnatii, deputati. in Parlamentul Republicii Moldova, in conformitate cu articolul 105 alineat (2) din Constitutia Republicii Moldova si articolul 112 si articolul 113 din Regulamentul parlamentului, inaintém motiunea simpl4 asupra activitatii Ministerului Finantelor. Motivare La data de 6 august 2021, majoritatea parlamentaré a acordat vot de incredere actualului Guvern. Programul de guvernare, intitulat ,Moldova vremurilor bune”, continéa promisiuni mirobolante de transformare si eficientizare a sectorului ‘Gnantelor publice, d&and asigurari la un viitor prosper pentru cetiteni. ee in realitate ins’, constatzm cu regret si alarmare c& populatia Republicii Moldova devine in pag salopanti tot mai saracd iar Ministerul Finantelor nu a intreprins nic ° insure pentru depasirea crizei. incepand cu ultimul srindstra al anului 2021, rata inflatiei este intr-o continu& crestere, inregistrand Ja data de azi cifra record de 27,07%, cea mai jnalta in Europa si din regiune. Cu ae de comparatie, i in una august 2021, rata Republica Moldova, MD-2004, Chisind info@parlament.nd Bd. Stefan cel Mare siSfant x05 |! ‘www. parlament.md i inflaiei a constituit 4,64%6.'Concomitent, rata de baz, aplicati la principalele operatiuni de politick monetara pe termen scurt, inclusiv rata dob4nzii la creditele pentru agentii economici si persoanele fizice, a inregistrat 0 ascensiune de la 3,65 puncte stabiliti I 30 iulie 2021 pani la 18,50 puncte la momentul actual. { y isterul Finantelor nu a intervenit cu politici de ‘ne pomenim cu scumpiri record, in comparatie cu in tot acest timp, ie gestionare a crizei, iar ast&zi anul trecut, precum: +69,13% la pretul pe dir legume; +53,51 % la pretul pentru oud de gina; +26,64% la pretul pentru paine: +47,87 % la pretul pentru carburanti; +70,28 % la pretul pentru servicii locativ-comunale; +92,03% la pretul pentru incdlzire centralizat’; +227,16 % la pretul TT gazele naturale prin retea. i intre timp, creste datoria public’ externa a Republicii Moldova. Potrivit Raportului Ministerului! Finantelor privind situatia in domeniul datorici sectorului public in tri estrul J al anului 2022, soldul datoriei de stat la 31 martie 2022, s-a majorat icu 1,008,400,000 lei (un miliard opt milioane patru sute mii lei). La capitolul intrari de imprumuturi de stat externe, pe parcursul primelor trei lini: ale anului 2022, Republica Moldova si-a asumat imprumuturi de stat externe in suma totala de 103,3 milioane dolari SUA, ceea ce reprezint{ 0 majorare cul 67,3% mai mult fat& de perioada similar al anului precedent. In fapt, dceste datorii vor c&dea pe umerii cet&{enilor Republicii Moldova, in pr} ul rand al generatiei tinere dar si a celor viitoare. La capitolul Basher fn sectorul bugetar observim remanieri neechitabile si lipsite dé atgumentari clare. in unele institutii din sectorul bugetar au loc asa numitele ,moderniziri” soldate cu reducerea statelor de personal si, respectiv, reducerea finant&rii din bugetul de stat. La fel, institutiile de invtmAnt! si spitalicesti din tot teritoriul Republicii Moldova au sesizat multiple intarzier} de finantare a institutiilor in perioada rece a anului. intre timp, Ministeru) Finantelor a aprobat si executi neintarziat majorarea bugetului Pres¢dintiei cu +4,5 milioane lei. Mai nou, asistim la carente in gestionarea fluxului de trafic vamal de miarfuri in directiile de intrare-iesire a frontierei de stat. Serviciul Vamal, aflat in subordinea Ministerdlui, Finantelor nu a intreprins si continua s& nu intreprind’ m&suri in vederea fluidizarii si accelerdrii operatiunilor vamale. in Acelasi timp, se formeazA cozi de kilometri in vamé, in care soferii, cet&teni ai} Republicii Moldova, sunt nevoiti si astepte zile fntregi in conditii insupdrtabile, cu regret uneori incompatibile cu viata. Acest 4 } fapt poate crea premise Lh perturbarea completa a operatiunilor logistice de aprovizionare tehnico-materiala si alimentara a {&rii. Constatim lipsa . profesionalism gsi transparenté in gestionarea domeniului fiscal. in cfntextul crizei si scumpirilor galopante, Fractiunea Parlamentar& a Bloculuj Comunistilor gsi Socialistilor a propus o serie de initiative menite s& ststind agentii economici gi persoanele fizice din Republica Moldova, prectim: (i) instituirea moratoriului la controale de stat; (ii) plafonarea salariilor persoanelor cu functii de demnitate publicé; ii) amanarea declaratii} impozitului pe venit impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul fungiar si taxele locale pani la data de 31 mai 2023; si (iv) instituirea amnistiei jj fiscale. fncd in luna martie, Fractiunea Parlamentara a Blocului Comunistilor si Socialistilor a propus reducerea cu 50% a accizelor gi aplicarea ne Totusi, Ministerul pentru ameliorarea Republica Moldova si m i zero TVA la benzina si motorind. inantelor a respins toate misurile fiscale inaintate impactul crizei_ cu cares se_—confrunt a implementat nici o masur& proprie in schimb. In acelasi timp, statele europlene aplicd masuri fiscale similare, ca exemplu: ) _ Bulgaria redi ice pentru un an aplicarea cotei TVA la paine si serviciile de incalzire; (2) Polonia red electricitate si alimente, pain’ (3) Estonia, ine: yd cu 30 aptilie, reduce aplicarea cotei TVA la benzind si combustibilele'pentru incilzire; e Honore aplicarea cotei TVA la combustibil, in 1 in luna iulie 2022; Ir (4) Croatia, incepand cu luna aprilie, reduce aplicarea cotei TVA la inclzire si la produsele al mentare de baza; (5) Macedonia dé Nord, din luna martie reduce aplicarea cotei TVA la produsele alimentare de Bazi (pani la 0%) si benzina (pan la 10%); (6) termicd, gazele naturale § Lituania intdntioneazX sk reducl TVA-ul la 0% la energia alimentele de baza. fe clari matematica aplicat de Ministerul Finantelor, icumuleaz& venituri pe seama saricirii populatiei si a creditirii externe jidar © se = opune__— constant _~— la_—_allocarea mijloacelor _financiare } pentru ameliorarea impactului crizei. _Astfel, constatim carente, neprofesionalism si lipsi de viziune clar’ in toate domeniile aflate in gestiuliea Ministerului Finantelor. i! in acest sens, nu est bugetul public national i i j : i id Dispozitiv in lumina celor ‘enjintate, avand in vedere necesitatea stringent’ de a interveni urgent cu: miisuri concrete intru solutionarea deficientelor in domeniul finantelor publide si de a adopta politic prompte, in vederea stop&rii crizei inflationist. si economice in care s-a pomenit Republica Moldova, considerim impnerit necesar intreprinderea urm&toarelor m&suri: 1 Revizuirea bugetului de stat pentru anul 2022, cu scopul reflectarii situatiei inflationiste reale in compartimentele acestuia, reiegind din datele gi dinamica oferit4 de catre Banca Nationala a Moldovei. 2. Revizuirea ‘compartimentelor de venituri_ suplimentare ca rezultat al inflatiei, in iscopul redistribuirii acestor mijloace, pentru prevenirea consecintelor sociale grave cu care se confrunta societatea; 3. Revizuirea Achititilor publice de stat care nu sunt strict necesare pentru anuj 2022 cu scopul redistribuirii acestor mijloace cetatenilor din paturi social-yulnerabile; 4. Instituirea moratoriului asupra controalelor de stat; 5. Stabilirea cotei TVA de 0% pentru impozitul pe venitul reinvestit al agentilor economic; 6. Instituirea reducerii cotei accizelor cu 50% si aplicarea scutirii de TVA cu ,0” % pentru benzina si motorina. yo 7. Plafonarea, sala jului persoanelor cu functii de demnitate public& pani la cel mult doua salari pe pe economie. 8. Instituirea’ unui moratoriu de 90 de zile pentru achitarea corpului creditului si dol bangilor aferente acestora la creditele persoanelor fizice sijuridice atat in institutiile bancare cat si nebancare. { g. Restituirea TVA la procurarile de produse de uz fitosanitar si fertilizanti in vederea diminuarii costurilor de productie agricola. | i: 10. _ Politicile Ministetului Finantelor arat& o incompetent{ totalé si lips& de capacitati profesioniste a echipei ministeriale in domeniul administrarii finantelor publice. i | j i. Constaténd céle fominalizate supra, noi, semnatarii acestei motiuni simple, acordim un veqrtohas rogu” politic intregii echipe ale Ministerului Finantelor. b P.urctifo eal || 2 beboovs & fe foe 3 lpn : OIE a Gl / ZZ. LL K Sha Mee “E* * buen LOZ Srey ore Novae CEE contin fe Soe ip , /. l, ofigdlvasih df egtroveel ‘ Aho is