Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DISCIPLINEI

1.Date despre program


1.1.Institu ia de înv mânt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea TIIN E SOCIO-UMANE
1.3.Departamentul TIIN E SOCIO-UMANE
1.4.Domeniul de studii TIIN E ALE COMUNIC RII
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea JURNALISM

2.Date despre disciplină


2.1.Denumirea disciplinei Genurile presei scrise
2.2. Codul disciplinei FSSU 1108
2.3.Titularul activit ilor de curs Ruxandra Coman
2.4.Titularul activit ilor de seminar Ruxandra Coman
2.5. Anul de studiu I 2.6Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare Cv 2.8.Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Num r de ore pe s pt mân 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribu ia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i noti e 10
Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate i pe teren 6
Preg tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 6
Tutoriat 3
Examin ri 6
Alte activit i ……… 2
3.7 Total ore studiu individual 33
3.8 Total ore pe semestru 75
3.9 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competen e

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


C1. Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor si cunostintelor de specialitate din domeniul stiintelor comunic rii
C1.1. Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor si a terminologiei de specialitate în situatii multiple
profesionale
Competenţe

C1.3. Aplicarea principiilor deontologice si a normelor etice care stau la baza organizarii si functionarii activitatilor specifice domeniului de specialitate,
descrierea modului de organizare a profesiei si a valorilor acesteia

CT1. Rezolvarea în mod realist – cu argumentare atât teoretica, cât si practica – a unor situatii profesionale uzuale, în vederea solutionarii eficiente si
transversale
Competenţe

deontologice a acestora

7. Obiectivele disciplinei (reie ind din grila competen elor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Identificarea tr s turilor caracteristice pentru fiecare gen al presei scrise în func ie de tipul de publica ie.

7.2 Obiectivele specifice Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor si a terminologiei de specialitate în situatii
multiple.
Identificarea distinc iilor dintre genurile jurnalismului de informa ie i cele ale jurnalismului de opinie.
Observarea diferitelor elemente de construc ie a produselor jurnalistice în func ie de nevoile/cerin ele
publicului- int .
L rgirea orizontului de cuno tin e i deprinderi în privin a diferitelor genuri jurnalistice.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii


1. Introducere în teoria genurilor Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
2. Genuri/ Specii jurnalistice delimitate în func ie de tipul de publica ie Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
3. tirea – defini ii. Structura tirii Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
4. Tipuri de tire. Criterii de departajare Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
5. Interviul. Defini ie.Tr s turi i func ii specifice. delimitarea de alte specii jurnalistice Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
6. Tipuri de interviu. Interviul cultural. Tipuri de întreb ri Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
7. Etapele preg tirii unui interviu Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
8. Articolul de pres . Stabilirea surselor i colectarea informa iilor Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
9. Clasific ri, tipuri de articole. Editorialul. Defini ii. Tr s turi i func ii specifice. Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
Delimitarea de alte specii jurnalistice dezbateri obligatorii specifice
10. Reportajul. Defini ii. Tr s turi i func ii specifice. Delimitarea de alte specii Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
jurnalistice precum ancheta jurnalistic dezbateri obligatorii specifice
11. Tipuri de reportaj Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
12. Cronica literar-artistic . Obiect i func ii specifice. Tipuri de cronic literar-artistic Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
13. Judecat i criteriu în cronica literar-artistic . Modalit i critice. Modele i dezbateri obligatorii specifice
antimodele în cazul cronicii
14. Recenzia i eseul. Clasific ri i tipologii Prelegeri, analize de text i studii de caz, Se recomand parcurgerea bibliografiei
dezbateri obligatorii specifice
Bibliografie obligatorie:
Stoian M. - Genuri ziaristice (Note de curs) Ed. Funda iei România de Mâine – 2007.
Agnès, Y., Introducere în jurnalism, Bucure ti, Polirom, 2011.
Coman, M. (coord.), Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, vol. I i II, Ia i, Polirom, Collegium, 2009.
Florea, Ligia Stela (coord.), Gen, text şi discurs jurnalistic. Tipologia şi dinamica genurilor în presa scrisă română şi franceză, Bucure ti, Editura Tritonic, 2011.
Keeble, R. (coord.), Presa scrisă. O introducere critică, Ia i, Polirom, 2009.
Matei-S vulescu, A., Genurile presei, Pite ti, Editura Independen a Economic , 2001.
Popa, D., Textul jurnalistic - genuri şi specii, Ia i, Editura Univ. A.I.Cuza, 2002.
Rad, Ilie (coord.), Obiectivitatea în jurnalism, Bucure ti, Editura Tritonic, 2012, cap. Genurile jurnalistice: obiectivitatea și criteriul subiectivității piramidale.
Randall, David, Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisă, Ia i, Polirom, 1998.
Bibliografie facultativă:
Branston, Gill, Stafford, Roy, The Media Student`s Book, London and New York, Routledge, 1999, cap. Genres.
Cristian Florin Popescu, Dicționar explicativ de jurnalism, relații publice și publicitatate, Bucure ti, Editura Tritonic, 2002.
Ringoot, R. et Utard, J.-M. (dir.), Les genres journalistiques. Savoirs et savoir-faire, Paris, L’Harmattan, 2009.
Zoica , C., Analiza ştirii. Îndrumar pentru tinerii jurnalişti, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2006.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


1. Redactarea unor materiale de pres tip tire i filet Studii de caz, aplica ii practice Se recomand parcurgerea bibliografiei
obligatorii specifice
2. Redactare de întreb ri Studii de caz, aplica ii practice Se recomand parcurgerea bibliografiei
pentru diferite tipuri de interviu. Realizare de interviuri în func ie de tipul de pres obligatorii specifice
3. Redactare de articole pe diverse teme de interes general/ pentru pres Studii de caz, aplica ii practice Se recomand parcurgerea bibliografiei
specializat obligatorii specifice
4. Redactare de reportaje pe teme sociale Studii de caz, aplica ii practice Se recomand parcurgerea bibliografiei
obligatorii specifice
5. Redactare de editoriale/ articole de comentariu i analiz Studii de caz, aplica ii practice Se recomand parcurgerea bibliografiei
obligatorii specifice
6. Redactare de cronic literar-artistic Studii de caz, aplica ii practice Se recomand parcurgerea bibliografiei
obligatorii specifice
7. Redactare de recenzie de film/ artistic Studii de caz, aplica ii practice Se recomand parcurgerea bibliografiei
obligatorii specifice

Bibliografie obligatorie:
Stoian M. - Genuri ziaristice (Note de curs) Ed. Funda iei România de Mâine – 2007.
Agnès, Y., Introducere în jurnalism, Bucure ti, Polirom, 2011.
Coman, M. (coord.), Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, vol. I i II, Ia i, Polirom, Collegium, 2009.
Florea, Ligia Stela (coord.), Gen, text şi discurs jurnalistic. Tipologia şi dinamica genurilor în presa scrisă română şi franceză, Bucure ti, Editura Tritonic, 2011.
Keeble, R. (coord.), Presa scrisă. O introducere critică, Ia i, Polirom, 2009.
Matei-S vulescu, A., Genurile presei, Pite ti, Editura Independen a Economic , 2001.
Popa, D., Textul jurnalistic - genuri şi specii, Ia i, Editura Univ. A.I.Cuza, 2002.
Rad, Ilie (coord.), Obiectivitatea în jurnalism, Bucure ti, Editura Tritonic, 2012, cap. Genurile jurnalistice: obiectivitatea și criteriul subiectivității piramidale.
Randall, David, Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisă, Ia i, Polirom, 1998.
Bibliografie facultativă:
Branston, Gill, Stafford, Roy, The Media Student`s Book, London and New York, Routledge, 1999, cap. Genres.
Cristian Florin Popescu, Dicționar explicativ de jurnalism, relații publice și publicitatate, Bucure ti, Editura Tritonic, 2002.
Ringoot, R. et Utard, J.-M. (dir.), Les genres journalistiques. Savoirs et savoir-faire, Paris, L’Harmattan, 2009.
Zoica , C., Analiza ştirii. Îndrumar pentru tinerii jurnalişti, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2006.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului

Cunoa terea teoriilor, conceptelor, modelelor.


Capacitatea de a comunica în diferite registre.
Utilizarea eficient a argument rii.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
10.4 Curs Examen Evaluare scris 80%

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Referat (proiect) 10%


Verificare pe parcurs Referat (proiect) 10%
10.6 Standard minim de performan
Participare activ la curs, prezentarea unui proiect.

Data complet rii: Semn tura titularului de curs, Semn tura titularului de seminar,
23.09.2016

Data aviz rii în departament:


30.09.2016
Semn tura efului de departament,

Conf. Univ. Dr. Silviu erban

S-ar putea să vă placă și