Sunteți pe pagina 1din 14

M:IRCHA.

SANTIMBREANU

"R€'crea{ia
Mn&fe

EdiiuraMondoRo
--lffiuE$i-
Cuprins

MC'TMREA ABSENTEI / s
cAl $r BIElrLtcr / 6

MAruNril,tre 1s

HAVIMURABI/ IO
NE]UNOJJCUTE/ II
CA]INETTIT. CARI\IETULUI / I 3
utrron sn veRsA NrLtrL.? / 16
O I.UCRARESCruSA... VORENi{,I IZ
JOCUL CIJLORIL()R/ I8
CONTABILMATE / 19
uN $MECHER LA LECTIE/ 2l
tdtnL, nwTA Nlicuhft:)scurA/ zB
iNsstilFrARr DE Lncrotr / 2s
OBIECT hIEIDEN]IFICAT / 27

t-A vARA o sA Eui cRr.,u l zg :

tsToRtE... vECHtl/ 30
DH;EN nupA ruaruRg I *z
O MARE IIEDREPTATT:/ 34
DE cEAU nrspArurr zrilErr? / 36

N.AMCTJ\/INTE/3S
SCRISOARE PE ADRESA IJNUI CFIIULANGIIJ i 40
MI S-ATERMINAT CAIETUL/ 43

CAVAT.ERUL DREFTATI| / 4s

EU, GrCA $ FHflTA FERICITA / 4?

ncrArul cu SEMNFI.F. I 48
DUB]-ACALITATE/ 50
uN nArnr crnri 52

AUTOGOL/ 53
nARrurcnl so

CEL MAI BUN PRIETEN i 57

PSIHOLOCUL ARE DREFTATE / 59


SUPII,RLATIWL/ 6I
PROFOZT|Ti SIMPLE/ 62

POST.SCRIPTUMIM
MI SE SPUNE FANTOTTAS / 66
REVELION i 67

CHEITA/ 69
A sE FERI ne uuezEelfu / zo
o PC)vEsrE pI-lctcoRsA/ zq

POVLSTE CU UN COCO$ / 77

UN IIAMIFER NEI/ERTEBRAT/ 79

TMAGIMTIE CREATOARE / I I
CAP! SPICI/ 84

sE currA o cnssnALA; I so
sPrRrT DE OBSERVATIEi 90
pE ADREsA uNUI ANUMIT iurAnzurr / gz
PoRTRETUL coLEcEl oe eANcA / 9o
LATELEFON /99
suFT,ETELUL irrrvnlA I t oz
ODATA PENTRU TOTDEAUNA / I 06
uN AMBITTOS / 108

UN VOCABUT.AR LITERALMENTE BOGATI II I


E GREA GEOMETRIA? / I I6
DEMOSTENE/ 119
NECUSTOR.DEPE$Tr/ 122
RECAPITIJT.ARE I 123

P.T.T.R. / 128

scnrsoniFrcrrvE/ 131

DECEMBRIE/ 135
MAREA HOTARAREI I37

inirRE pzuErENE/ 139


cEA MAr rrwrResRruriAcTxuNEl l4l
MOMENT ORGANIZATORIC / 145
zl nEveRA pAln-N sEanai taz
AMINTIRI/ I49
uru vrsAroR/ rst
DoRMmoR iN oou rss
32 DE PREMTANTI/ 157

msAnrgrnl roo
URIA$ULl 162
,,NncuNoscut LAtoRESA" 1 tez
,,vor cE AvETI t A nouAmAr",i t rz
utri,{r{ArquNT / 175
CARTOFII/ I77
TNTERVTU ir,i ocriNnAt teo
CUM SE PRINDE O MUSCA/ IS3

S.A PIERDTN UN ORFAI{!/ IB7

sPoRT, ARTA$I TSTORIEi l9o


SECRETUI,/ 195
AFISAUANUFI/I97
o MTCAGRT{EAI*A/201
CAISE CU CEAPAI2OS

oAMENT FARA TMActNATtE / 2t t

o MARE RU$INE/ 214

urrrus iNcEpE gt I-,NDE sE teRrulruI. o DtrRliRE DE cAP / 219


PO$TA$UL/ 222
ve-crur-1Ar/ zzz
GOARNAi 229
CE MAI FACI, BUNICA? / 232
/ 235
TATA DOARME?

o rmlAcnmi zrz
SCRISOAI1E DIN HUNEDOARAI 242

VECINUL/ 245
ELE\'/ 248
h,I CI l]tVAIlEA ABS ENTE I
sclr€
Era o incredii:iid duprd-amiazd de noiembrle, b,Antuitd dtl
fu:nigei gi de aroma tufinelelor, cAnd cerul insuqi, uns cu miere;r
ulljmilor fagr.lri de varii se amestecd in viala ta particularir Ei intimS,
i!! di o mie dr: motive sd zacipe hanca trasi la soate qi, in acelaSi
tirnp, o mie de ghionli sd pleci, s5 te tot duci, si nu te mai opreqtii...
Cieas de cump5n5, de lenevie Ei dor de duc6, de remugcare ci mt
firr:i nimic ori ci faci ceva, totdeauna parc5 altceva decAt s'ar
cuLveni, infdqunat in dlrltce mantie de lumind gi pace. $i poate nimir:
nu seamsn5 mai mult cu h,oindreala decAt o astfel de trAnda'vii
vi:;are.,. Te sirn[i pe fundul unei bdrci, tAr6t la intAmplare, fird vdsle,
spre larg, rn€:reu splr: Iarg, acolo unde nu e nici durere, nici
iptristare, nici ascultaIe, nici atrsentare; ci numai lene:r cea fiirii
sfiirgit..- Flus un otgon, o sforicicd arnirdtd ce te [ine, totugi, priponit
gi care te smuceste hrrusc, tamalt c5nd lumea !i-e mai dragS' Ii
gcoala, Miquler, care it inceprul de doud hrni, gcoala spre care ai
p,[:cat de douri-trei ceasuri, gcoalaL care nu line seama de in cealiul
rr:tund, ca un jnel de a.ur al zil,ei, aci e gtirbitura! N-ai ce face' Migule,
n.ai incotro, cdci din splend'f,area zilei acesteia, acoloo la 300 dtl
metri distanl6., la gcoal6, nu rdmAne dec6t o rubricd gi din tot
curcubeul acestui ciriul, nniractllos topit in frunze galbene,
crizanterne ro,gii, merigor verde ti dalii lila, rSrnAne doar zgaiba
aceea neagr5, de negters: absen[a. $i unde e iibsen[d e sall
inlristare sau".. motivat'e, nu? Babine cinu.".
Soare ce scapSli. o clipii ca pentru bezeaua de despdr[ire. Pa,
IltigulicS, pa! Ciare va sil zici, clacd e ora 4, e ora a treia. Ii-a dus ziua.
$i pentru EcoalS, dar qii pentru m6ng*ioasa plutire in neant. $i e c;L Ei
cum ar fi venit cea:sul socotelilor. Motivarea. $-a risipit tronul
irnpdrdtesc al dupd-anriezei. latd catedra
motivare de brAnzoi... Nu s-a
- Am l'ost bohrav? Copilirli,
sirn[it bine mama? ,,Sttlvarea" care n-a nimerit blocul LI 28? Bund,
darr chestia a spus-o itr octombrie. Broasca la u55 care s-a bloc,atl
Fiobinetul de Ia baie ce nu putea fi inchis? Alte ,"defec[iuni
telhnice?". Pre,a cunos,cute. Altceva ar trebui, altceva, sd rupd inirna
cl;rsiei, sti dea in lac,:inni baiiegii, :;d h.oholi:,ascd de pl6.ns feteie,
apoi
s'i se bucure to[i, fr"r- frunte cu kivaldgur prrof'esor, ia ui5u a scdpat
lu-'riatg, .td-l mdngdrier, sd-l fncurrajeze, hr;a chiiar sd-l felicire toti. o
ittilimplarrt, .agadar, :ift?vd, neoLrignuitd, ploate eroicii, in
crice caz
extracrrcliinrzuli, gi nu r-rr:r pnic:lijit clr: pretexli. chitan[a ridicolfi gi
banal;i
a chir-llarrgirriui incepriitor... Se prrrne in mir;carc:,
nriin.tea h"li [\4igu ca c roatd e tor:nbold. r3are e biletut
iomcgte, ,L io*rt*
caEiig;dtor? un
copilag lgilsitl'
Un ,rttl condus; ,acasii.? O :;ervietd cu Lrani dusil pigubagului?
Lrrnldlir,e,a runui banrjit? chpturarea unr:i c,iine turiaiz
o'riare
s,cilrald cj,intr-o merrajerie? Exp,lozia unr-d aragaz? Stingerea
unui
furnndirr? lrrdbugirca. unr:i pod? A unui broc? Iiundatrie?...
-------i
Cjut.rernur?.-. Taifun?"., Avalanqd?".. Eclip:;d de sr:are?...
,..(lln[ de pac€:, r]u cer apr.ins de jdratecul amuryului, cu ptropi
ab,fur foqnjitc'd de ch,emdri!: trernurate ;lle gugugtiuillor.'Toamna
rr:qli*i lrr'lr:om, rdc,:;,ros Ei r:alm $i nunuri Migu, zgribuiit gi micgorat
de' i1x5;s16.vs, igi nurrriir'd cleget.le, igi s.cnulge ciuful,
mc,rm6ie 5i
plescdie ihfluna ca un ffrotor ce nu-,:5i glsegte porninea
gi se
fldim$nta pe loc, zgr:c.luit de r,aterrri:
llpd... fc,c,,.. nor de ldci.l.ste... uragan... farfurii
zbrurdtoar,r:... INVADi\I ORIXI l!
Br:zrn,ertic, un liunigel ii tot atinge neirile gi, g6dilat, cri
ochii Ia
cerul gol din care elrtmteregtrii intdrzie sa s,:'iieasca, pe
n,t6u it
fFug& s'triinutul, gi rnr-r m;d rar;d. Trec6nd prin fumur inserari;, o
bdtrAn ic:ii int oarce,ca pul:
.-.it,[or,oc, rnair:li, norca: gi minie...

fi4il SH BlBIH'ffCl
&')(*
.--"T're:buie neapdrat s;d
vi_c,ez un call 0 i;rpi, un rnfin4 musai,
ce<) .fi, ,crlln] o fi, rnurg, sur, rotart, Inatrcl,
Jlotcovit $au nu, cal sd fie.
c:rrii iinii p'eLrtii norcic, de cate ori i-anl visert am ueuEit,
krrdtural
i- aut
D'r rle ce oi fi ','isand eu atat de greu cai'l ce naiba inri vin aga
de, ra.t,tftl r:e se lat;ti atAt de 5,Jreu? tise,z cAini, ral,e, *f.,fu"iili
bibilici, tcit I'etul cre rirdcoveniii, nurnai cai nu. ne, ia lnur'nou
6
incoace dac-am visat fitei cai. Buni qi dgtia, au fost cu baftil, de ce sli
n.u recunosc: la geomt:trie ann impugcat un Sase, la naturale, cdn<l
s5 md asculte, a sunat de iegire, la istorie m-a amdnat pentru data
viitoare; adicd pentru mdine. A,gadar, m6ine md ascult6, musai sii
visez Ia noapte un cal., unul rnare, alb, daci se poate, sau cum o fi,
nlurg! sur, rotatt, maro..
A.ga se lvSrn6ntii Biju, aflat in pat de vreo cloui ,ceasuri, ctt
cafiea de istorie la irrdernAnfi, potrivindu-gi in fel gi chip peilm,
cdut6ndu-gi pozifia ideald pentru un somn cuvise comandate.
Acusr rnd inlirrc cu fa[a in jos, pun o mdn6 sub pemd qi
alta
-
peste plapum6, respir adAnc, addnc... Casc. Oah, uite cd mi-e
somn, simt ci adorrrt, curA.nd o sd dorrn bugtean, somn ugor,
Eiijulicd, noapte buni. lii nu uita - cum o sd uit?... Hi? Ce sii nu uit?
Biiu tresare deodatS buimac. E ceva in neregulf,, sigur ci dal
de-a binelea, cum o sd mai fiu sigur cd visle:a
- $i darf adorm
cai? Md pomenesc adormit, trag la aghioase, gi? $i visez bibilici c;t
alalt5ieri noapte, cdnd a doua zi m-a ascultat la gramaticS, arz6-le-ar
fr),cu'de bibilici, astea-s nenorocire curatS, ptiu, ptiu, ptiu"..
Nu, Biju.lici nu poate ,adormi oricum, aqa, de la sine, e o
chrestie prea importanlS ca sii se lase pur gi simplu furat de somn,
aSa cum adoirrme fitecine, ldslind nepdsitor pe apa aburoasd, it
somnului, dus cum s-o intAmpla $pre te-miri-ce [dnin al'dnchipuirii.
E,l, BijuiicS, are un {r,rogram', el trebuie, e obligat sd-gi prefacii
somnul tn cai, zor nevoie, m5car intr'r:nul singur, cAt de mic, asta e
br"rba...
$i acurrr e ora zece, dupd ,,Pierdu[i in spa[iu", cdscatul ii
frfrnge fdlcile, toropealla il d5;gata, simte cum se afundd prin pem5,
culm se faee una cu saltelaua, cum se ingurubeazii in hiiul
atotcuprinzdtor... Asta un cal, un cdluf, nu! Sd-l ia cu el, s5-l
nr"l! Fdrd
inha[e intocrnai ca de un cfi#stru, sd-l finf, bine inainte de a p'agi
pragul somnului, cdt irrcd e trenz.
Uite, pe tavarr,ln coll;ul veiozei, parcd e o umbrii ca un c:al,
parrci e un cal de urnbrd... Sau pe garderob, tn apele fumirului,
rjil-e-i! Unu... doi... o'herghr:lie, sd nu-i lase deloc din ochi, sii
adtoarmd cLlffrva pe fnriE, cu ochii la ei, sd inchid&, de pild6, urt
singur ochi, iar celSlailt s5 il find deschis, sd il [inti deschis, sit il
[inrd...
Bijulir:i, tu nu stingi lumina? E 11!
- A?! Mai invit mami.
- ,,7
Biju se freac.a la ochi.
Ca sd vezi!Adorrnise.
Nimic!Absotut nimic. pil _r*g^*;{:il1i;,"
au invdlar .rl1.y1^"€;.;""4-;;:.;is....Numai""d
$i ce-a visat?
cu cai,
", ii v,in inhinr*
aminteEte deloc,
--'v.v i..ruri
niEi* v\ rdztefe!
;;;
"Jrl,"n
nu isi
,aCdplug cu pdrul cre[
Fur*d rala din cotef...?,,

pis"' carnpu-i
,*tu, oiufi,"ffil*.:ii' atb, oite nesre... cd(eruEi,
Sting eu?
- Ha? Ce? I !
_-
apro"ape 12, spune
mama.
Biju s-a il;;il#;tXff:-j:;::' *'dornt, repet cu ochii inchisi.

- poareo"l:_T.:r"t:fi;..
eu, ceva cu,,voiogirunt Esre o
u rirerocre
melodie cucai, o Eriam
zurgdrdi;
Incepe sa rdtdie in
*"i,i"'= r

nu ,,im"reEre deroc..,
-,1* t' c u l_i;i;;i;;';u,
tran * to'rull
,ua io,rlucou,. jt rnuin",r n i oi. ri'
s
" i
" "urta -* g
intr-adevdr, r,e undeva, "
din vecini, se aude vocea
,-*",*, ti:LifrH:o;'Tlli! il;; crainicei:
z+ Emi,iu"nJu-"?iio,.r ,-"
Halal noante bund,
fiecare- fibrd, ca bombane BijulicE gi sirnte
int**Jl;ffiff:,e o sfdrteala in
de aur... gipe de.asupra
ffi xT"T::i;y,;.#::"{li1:1.ijii'ncein"*inr jar,.r,,i,,*
'"Tf;

.*" uolo[i,T#ft* ll o"'-" _" ;;ffi de cai... lor rerur de cai _


poves r u
u,, o * in J"'rl?Jll,#11;;; :';'J :'*
ri i- i ;;il,'",',1'*, -, n
un rnoran incdrlar.' . rv"
r.. e ru*ri;; ;qil..Ji":t;
cocoE!"' fiul pr:rcului ;tJThr,ix,i
corbi.., Lebede... raie _.:dilrri'**i"il1*i., Ela nu, doisprezece
serbaiic;.. ;;bffi , bibilici, bibilici...

! .. Biiutica
" "aryi,.h
rstorie, deschisa la poza
;;;;,;'il
lri Ai*;;;l;;
;d;;;; ;;il.;il-;_
,u.=,r", cdtare pe nucipat.
MARINIMIE
gaxa
Vicu t;e trezit;e de rlirninea$d' Zdpada se gr5mddise irt
pervazuri ca o fascirurntd pisicd ele Angora gi parcd nirnic altc€,vil
de:c6t albeala, abunden[a gi calmr-ll ei il invitau la mari excursii
sufletegti. $i, poate, gi aburul cozonacilor ce'gi asdmpdrau
fierrblnfeala itr cdmarS. $i, desigur, multe alteXe: netezimea
ceurceafului, r:aldul ctucubeu al scoar[ei din perete, fi:6;a irealtr ;r
fullgilor de zdpadd din oglinda de la gifonier.'. $i carlea de pe
noptierd, primriti in Aiun cadou, rdsf5[6ndu'gi dedicafia la vedere:
,,.B:unului meu prieten :;i coleg Vicu Cutie, din partea fften, Sandu".
Stdtea lungit in prat, rotindu-gi degetele mari de la picioare gi
sawrdndu-gi p'reaplintrl inimii lui.
Trebuie si-i lac 6i eu lui Sandu un cadoul Dar nu o carte'
-
Cleva mai deosebit, mai acdtdrrii. Poate doud cdrli. E doar ajun de.fur
nou. CAte lucruri frurnoase nu pot fi diruite cu acest prilei! IatS'
numai pe o p;agin5 din ,,lnforma[ia", lunecatd la picioarele patului,
c6.te nu se ofi:ri: clip,s,uri, produse cosmetice, piiarnale matlasate,
ci.ciuti... Cenerozitatea, ca un zefir, urnfla pe nesirn[ite p6nzekl
irngina[iei bdiatului. {}are c6ciula pe care a uitat-o cAndva unchiul
Ciicu la noi nu i-ar fi trun5? Oaie veritabil5 din imitafie de lup! Plu:;
inr:d q.tt, neapirat tnr:f, ceva. 0 garoaf6, eventual doud...
Ninge. t'icu igi n:ligci degetele picioarelor qi la fiecare rota[ie,
ca. de pe un disc al norocului :h Mogi, cad in cascadd cadouri pentnt
Sandu, imperecheate, chiar tlaci sunt desperecheate: o curea dt:
p,anlaloni gi o curea de ceas, de pitd6. Panialoni are sigur. Dar ceal
pentru eventrrala curea? ,,Si-i ddruiesc un ceas?"' E o idr:e.
Inrcompletd insi. O sii-i dea dou5... De ce nu? Ninge, in candida
cemere nu poli fi mes,chin. Prne m6na pe telefon' Tonul se prezirrtii
der indatd, Soneria insisti :iacadaf marcdnd parci apropierea
prietenului.
* Sandule, e ajiun de r\n nou! M-am gAndit la asta de cdntl
nl-am trezit" Vreau sd-[i ddmiesc ce]ar ceva deosebit. Am ales mull,
hatbar n-ai c6l am ales- Ce anum,e? SurprizSl Nici prin minte nu-!i
tru:ce...Ei, hai, cd-{i spum... t1i ddruiesc * gtiu cd o si te bucuri foarte
mult - o $d-$ rHruiesc doud ceasuri. Cum, nu?! Nici nu md gdndersr:
.in c.tipr aceea? rlhotul izbucni in rAs;. RArCea at6t de Nue, incAt
hc,hotele r;al,e umpler;riu de vuiel imensa s;ald. Era infiricogdtor acest
rii:;" . .
.-
iIEr:heal6! rrrai apucd sii zicd unul Ei ,r tulirA amdndoi spre
itx;i:re. Dar robc'tttl I€cl,r:;r, r6dea hr continuare.
l$i &lodatd 5s r;ipri brusc. Robotul rddea cu lar:rimi qi, iardgi,
unnrlzq:ala il rlddu gaLir!
.D;rr inginelul n.ll se afuum;i, RAdea gi el cr-r lacrimi...

o P{]);1/Eu*1H#lrIcoAsA

fii illurnic! in pr.imul rAnril sA stai mereu - a$a vor


Grr3lr (:, sd
pcve$:itoril -' ia gurc. sobei (ar;1a e tribuna trunicitrc,r * incomodd
tribr;nii, crri,c,e ati zict:ll, in ;rl dojilea rdnel si-li tremure vocea, in al
trr:ri|:a rfirrd, dupd ct': c5-{i trernrurd glasul, sd tot spr"d 5i sd spui la
pcvegl.i, i)nr ;rl patrullerl rAnd sd ai cel putin un nepot - de fapt asta
nrer:ita. s-.c' aLrnintesr:
'in primul riind -, in :rl cincilea r,hnd, dar ce si
nrii arnesi:er: aru? Lir urlna r.Irmei, nu sun[ der:6t loc]iitor cle bunic.
hli.ci dr:rrriirlier nu rni-c, p'rirn(liite njirneni. furrdar, eu afir i.ln nelpol Nu-i
sunt b'unic, F€ntru c,ii ii sun.t doar unchi. $i de rT eo doud zik: mi aflu
in vizitd la p;iLrirrlii neltolulud meu"
.--O, ce frine cd ai 'rlnit - m-au i::lt6mpinat ei - o sd aibd
cin*i sprune, pcvegti lui Min:iulicli.
rnai finlric, rni-am zis foerr{e liniiqtit gi ,chiar bucuros.
"l\Jinni,c:
trt;rcr,i ili un llepgt, n-ai decdt sa-i spui prr:rvegti.'n $i, in prima seard,
apropiirrd.u-rrrd de grra sctrei c;rre ducluria - infricoqat sd nu-rni ia
frrr: hainele rroi - rn*lm apur:at sii-i poves'Xesc.
.Mi:..criu,,licii stdts:ra cu frtntea pe genurnchi mei. Pdcat cE n-am
fiir:ut o pcrri., Ag li pr":rt;-o drept ccrpertd pe o' carte din care n-am scris
dc,cdt titlu[ ,,li]uni'c Ia Ll] ani".
,Am tnceput siii-i pov,estesc. $ti[i, v,oiarn sd-i fac o irnpresie
buLn6" N-o s,ir-mi luill;i in nunte die rdu darl5, scotocindu-mi creierul
irr cir-rtiurea celei nrriiri reugite povestiri ale rnele, arn inceput sd-i
pcveslesc una de... ltretre Ispirerlcu.
.*-4. fi:rst orCatii c;r nir:iodal.6, am imr:eput cu glas tremurdtor-..
A. ic'st odatd ,r fatd f'runroas'ii tli h,arnicd...
fost? Acum nu mai este?
- ANu, PuiEorule, acufn nu mai este"
-
Am sim[it cd ceva nu e in ordine' Mirciulich a lasat buza in ios'
M-amuitatcutearndsdnugi.ofrigSdeplit5.Amauzitosii.drAitura,
pe sobS'
upoi ittce una, gi am treshrit' ii curgeau Iacrimile
gi frurnoasi? A murit? m-a
$i de ce nu mai esie fata harnicd
-
intrel.rat cu glasul sugrumat.
Bineinletes. E tare muit de atunci'
- vreau sh moar6! a [ipat bdielagul deodat6' 5i
pe fafa lui
-'Nu gi' uitAnd
rnicd se citea o .*"*u,,** tulb-urare, incit m-am speriat
pentru momenl de Petre Ispiresctt, ann addugat:
Bine, atunci n-a rnurit""
- Ce bine irni pare.'. cb n-a rnurit"" a ofta bucuros
-
MirciulicS. Acurn, zi'i mai departe'
hamicd
fata frumoasS av€a o maml
Ei
vitregi"'
-Iar $ia clipit Mirciulicd, incrunttAndu-se:
De ce avea o rnamd vitregd?
- Pentru cd marna ei bund murise'"
- F{u vreau sd moard"' Nu vreau! Nu vreaaau!
- Da?
Bine, dar inlelege-rnd, dacd nu rnoatre marna bunS'
nu
-
poate s6 aibd o mam6 vitregd. E clarl
$i de ce sfi aibd o rnarnd vitregd?.
c6, dacd n-are o marnfi vitregd' n-o mai alungi
- Fentru
nirneni de-acasd, in lume.."
cine?
- Pe
Fe fata cea hamic5 5i frumoasi'
-_ s-o alunge in lumei Nu vreau! a irrceput el s5 urle atat de
tare, incAt mi s-a ficut.gi mie mil6 de fata ce'a
harnic6 gi frurnoasi"'
Fie, arn zis. ii spun altd ptrveste, sunt doar atdtea"' Am
inceput: A fost odatd o fetiga curnirrte. 0 chema scufitra
RoEie' $i
curn sd spun'
bunica ei care locuia intr-o pidu:re era tare"' adir:d'
era boinavd" ',
Nu vreau sd fie bolnav6, mi-ia poruncit bdie[agul'
-*Nicinuerabolnav5riu.MiSepaleciaveaosrlp6-adic6
nu'alnschirnbatrepedediagnosl'icul,vdzdrrdc6NlirciulicS'nuede
nasul... Atata
acord cu gripa _ un ?et de gulurai, str.dnuta ii curgea
gi

tot...
De ce sd-i curgd nasul? Trebuie s;i-i curgi nasutr?
-
-- Da. Pentru cfr altfer feti[a nu se duce ir pddure sd-i ducfi
bunicii un ceai flerlrinte, gi nu se intarnegte cu rupui, n-o
Ei mdndnci
lupul, am izbucnil la capatulrdbdirrii.
Foarte bine. N-o mdndn,cd lupu!, se bucurd, bdtdnd din
palme,- Mirciulicd. Spune rnai departe!
De data asta, am inceput s# ldcrimez eu:
Dragd Minciulicd, crede_mfr, nu -se psate sd n-o mdnAnce
lupul. Pe cuvd.tul rn,eu cd nu se poate. Ce! mult, gtiu
eu, J nu-gi
ascuti prea tare din{ii sau sd se facd, mda, sd se ferc:i doar
cd n_o
vede Ei sd treacd pe idngd ea" . . Dar nu, trebuie s_o lacl6..
.
-_ Bine, o vede.
Dar dacd o vede, o rndndnrc6...
- Atunci
-fncurcatd siafacere"
n-o vadd...
sirnleam ci-mi crapd leasta. ce sd iac? Mb
frdmantam leoarcii de sudoare. s6i-i spun po,/estea cu
cei cloi copii
rdticifi? Nici vorb;i. parcd o sd vrea Mirciurici sd se rdticeascd?
Atunci cu ciprioara rdnitd. Nici asta"
* Uite ce e, M.irciulicd. Am s;d-{i spun o poveste curn ?[i place
tie. Dar rnAine - seard.." Acum am nificf,treab6. B!ne?
Bdiatul amormdit nemul(umit, dar a plecat la culcare. Arn
plecat gi eu. N-arn inchis ocliii toatd noaptea. A
doua zi, nu m-am
atins de mdnca.re. M-am rotit in j'rur *esli psnr ce-an,
u*"git, au,
in sfdrgii, spre sear5, gf,sisem ce si-i povestesc... L-arn chemat la
gura sobei gi, legat cu o prigni[i la ,:ap, bm inceput:

- A fost odati,
cosanzeana. znleur
5i mai este $i acum, o fatd, pe nume lleana
n-a rdpit-o.., lar Fdt-Frumos o cfiuta pesie tot,
$i
dar pentru cd ea nu fusese rdpitd, el n-o gdsea nicdieri...
A colindat
Fdt'Frumos toatd iumea, nurnai acas6 nu o cdutase!... Futea
sa-i
dea un telefon, dar nici prin minte nu-i trecea cd lleana este
acasd.
$i intr-c zi' s*a intiilnit cu zmeur. gi zmeur !-a rugat sd-i taie
Dar Fdt-Frurnos, nici gAncl. Ba, climpotriva i_a dat capur.
Sapte
antinevralgice pentru cere sapte capete, dacd r-or crurea
weodatd.
Pe deasupra i-a mai ctar gi adresa unui rnedic
$i a th;;; mai
departe" $-i s-a inkirnit cu Zgrip[uroaica... Era o zgripluroaicd foarte
cumsecade, care i-a dat un ulcior cu ap5 vle, spundndu-i:
* Sd Etii, Fdt-Frumos, c6 n-o sH ai nevoie de apd vie, pentru
cd nimeni n-o sh tc omoar.e niciodarti.
$i l-a ospStat cu de-toate. Ba, tra plecare, i^a mai dat qi un fdrag
cu jdratic, dacd o sd i se facd foame calului..
"

76
$i a mers F5t-Frurnos mai departe, pAnd s-a intAlnit cu fuluma
Pddurii. Era o bdtr6n6 foarte sirnpatic5 qi cu chef de vonb5, ca toate
batrdnele..^
N-ai vizut-o pe lleanar Cos6nzeana? a intrebat-o Fdt-
Frumos.
-
I\u, fdtul meu. Probabil cd este acasd.
-Fdt'Frumos s-a inapoiat acasd Ei a gisit-o pe lleana
Cos6nzeana plAngdnd amarnic: i se arseserd plAcintele.
Nu-i nimic! a strigat F6t-Frrumos. Aqa imi plac plScintele!
fuse.
-
h4irciulicd nu m-a intrenrpt rlelL>rc, Inirna imi bdtea biruitor. Md
sim[eam gata sA devin bunic de-a bine]ea. ?rni rotunjeam glasul,
apoi il ldsarn sd tremr.rre gi cf,utarn zadarnic barba si rni-o m6ngAi,
ca orice bunic. in sfdrgit, mi-arn indllat vocea gi am isprdvit:
$i au fdcut nunti rnarer mare Ei trdiesc desigur gi ast5zi,
pentru- cd n-au murit... Ei, l-am intrebat repede, cu fa[a luminatd:
[i-a pl6cut, nu-i aga?
MirciulicS m-a privit lung, apoi a plescSit din buze dispre(uitor:
Plicticoasd poveste! Plic-ticoas6!
-$i rni-a intors scArtrit spatele.
Uf, greu e sd fii bunic!

F0vEsTE C{J UX{ COCO$


&lc{t
De bund seamS in dirninea[a aceea de iulie, cocogul se
trezise cu coada in sus. Cdci, de cum lisii h'Ambi[a. gi sdri din cote[,
g5inile il auzird cArAind:
futa-i curte de gdini? Maid€rn, nu alta! M-arn s5turat... De-
- dupd-masd l-am rugat pe curcan s-o mirture. $i-a dat,
abia ieri
sdracul, toat5 osteneala. $i acum are febrfi muscularS. lar azi,
poftirn! De cAteva zile nici nu mai ai unde cdlca de rnurddrie...
Creasta ii scdpdrd de furie. Gdinile ll priveau infricoEate,
ferindu-se din calea lui. in sinea lor ii dSdeau dreptate: da, tAndrul
stdp6.n igi cam fdcea de cap... Venise de o sdptimAnd la bunici, gi
de atunci ograda, liniqtita lor impdrfifie, etra in fiecare zi lovitd parcd

S-ar putea să vă placă și