Sunteți pe pagina 1din 2

Curs introductiv

- Specificul și domeniul de aplicare a dreptului european al afacerilor


- Importanța și izvoarele dreptului european al afacerilor
- Definiție

Specificul dreptului european al afacerilor constă în pluridisciplinaritatea sa, ca


subramură a dreptului European, el avându-și sorgintea în numeroasele relații sociale care
privesc mediul European de afaceri, dar și în implicațiile specific la nivelul reglementărilor din
Uniunea Europeană.
Analiza celor patru libertăți fundamentale, dar și transformarea pieței comune în piață
internă, acordând un loc privilegiat activității Curții de Justiție a Uniunii Europene, care, prin
activitatea sa efervescentă, a întărit aceste libertăți fundamentale, dar a și acordat statelor
membre șansa de a justifica anumite măsuri restrictive în temeiul altor motive decât cele
prevăzute de textele din Tratat, reprezintă un punct cheie în demersul pe care îl întreprindem
împreună în acest semestru.
Temele alese spre studiu se referă, în principal, la analiza sistematică a celor patru
libertăți fundamentale (mărfuri, persoane, servicii și capitaluri) și apoi la analiza elementelor
principale ale dreptului concurenței, toate prezentate într-un limbaj accesibil cititorilor și
elaborat după o schemă simplă: regulă, excepții și jurisprudență relevantă.
Capitolul referitor la libera circulație a mărfurilor analizează într-un stil clar delimitările
conceptuale în ceea ce privește piața comună, piața internă, uniunea vamală și zona de liber
schimb, acordând o importanță aparte jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii
Europene. Analiza temeinică a celor patru libertăți fundamentale, alături de delimitările
conceptuale din primul capitol, prezentarea jurisprudenței relevante pentru fiecare temă în parte,
dar și prezentarea de informații actualizate până la data predării către editură dau contur ideii de
la care am pornit în redactarea prezentului demers științific, și anume aceea că procesul de
constituționalizare a Uniunii Europene este în plin curs Și el este marcat profund de intervenția
Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia libertăților fundamentale.Asemuind Tratatul de
la Lisabona unei veritabile constituții, cu veleități clare de document cârmuitor al acestei uniuni
de popoare, Uniunea, de la statutul clar de organizație internațională de integrare, a evoluat într-o
federație matură de state. Astfel, de la Europa celor șase, funcțională doar în cadrul unui sector
industrial determinat, structurile constituționale ale Uniunii au evoluat în paralel cu această
creștere dinamică. Am acordat o atenție sporită acestui subiect întrucât normele europene care
reglementează libera circulație a mărfurilor reprezintă partea cea mai solidă și mai inovativă a
dreptului unional, în general.
Capitolul dedicat politicilor comune ale Uniunii Europene surprinde aspecte esențiale
din domeniul politicii comerciale comune, al politicii agricole comune, precum și al politicii
comune în domeniul transporturilor, cu referințe jurisprudențiale reprezentative.
Ultima parte a cursului este dedicata unui domeniu extrem de vast și dinamic, care
constituie un palier distinct în cadrul cercetării noastre, și anume dreptul concurenței.
Domeniul de aplicare al dreptului European al afacerilor îi cuprinde pe cetățenii UE,
dar el se întinde și asupra statelor candidate la aderare, întrucât acestea (de ex. Turcia, statele
maghrebiene sau Israelul) preiau și transpun dreptul european în propriile legislații ca o
consecință firească a procesului de aderare. „Dreptul European al afacerilor trebuie privit în
legătură cu dreptul European, prin construcția progresivă a unui spațiu juridic și economic
regional, care depășeșete frontierele continentului European.”1
Importanța dreptului European al afacerilor rezidă în faptul că normele sale pot fi
invocate de către cetățenii statelor membre în fața instanțelor naționale, dar și prin prisma
faptului că toate cele 4 libertăți de circulație din UE „permit operatorilor economici să se bucure
de deschiderea unei piețe largi, de 500 milioane de locuitori, iar această libertate permite
întreprinderilor să-și aleagă, în funcție de interesele proprii, locul de înființare, sediul, locul unde
este asigurată producția, direcția, organizarea fluxului afacerilor și a fluxului comercial.” 2 Cu alte
cuvinte, dreptul European al afacerilor prezintă importanță teoretică, dar și practică pentru
România, ca stat membru, el fiind un domeniu actual și important pentru țara noastră.
Izvoarele dreptului European al afacerilor :
- Tratatele fondatoare și cele de modificare ale UE (dreptul primar al UE)
- Principiile generale ale dreptului European
- Dreptul derivat al UE
- Tratatele încheiate între UE și statele terțe
- Jurisprudența CJUE
Definiția dreptului European al afacerilor:
- Un ansamblu de principii și norme juridice cuprinse în tratatele Uniunii și în
regulamente, directive, decizii etc care reglementează domeniul afacerilor3.

1
Mirela Carmen Dobrilă, Dreptul European al afacerilor, Principii, politici, piață unică, libertăți, drept European
al contractelor, Ed. Universul Juridic, 2019, p.9-10.
2
Mirela Carmen Dobrilă, op. cit., p. 11.
3
M. Tutunaru, R. Morega, Drept comunitar al afacerilor, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2012, p. 9.

S-ar putea să vă placă și