Sunteți pe pagina 1din 77

1. Cine sunt potrivit Legii nr.

571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in asociere cu persoane juridice straine; b) persoane juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania; c) persoane fizice rezidente,in asocieri care nu dau nastere unei persoane juridice. 2. Care este cota de impozitare pentru profilul realizat din export in anul fiscal 2005: a) 5%; b) 6%; c) 16%. 3. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazionurilor: a) cota standard de 16%; b) cota standard de 16% plus o cota optionala de 22% ; c) cota standard de 16% dar nu mai putin de 5% din veniturile realizate din aceste activitati. 4. Profitul impozabil se determina ca : a) diferenta intre veniturile realizate di orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal ; b) diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal,din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile ; c) diferenta intre veniturile incasate intr-un an fiscal si cheltuieli aferente acestora. 5. Care este , conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal ,regimul deductibilitatii dobanzilor a) deductibile integral; b) limitate la nivelul veniturilor din dobanzi plus 10% din celelalte venituri, daca gradul de indatorare este mai mic ca unu ; c limitata la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumuturile in lei de la alte entitati decat institutiile de credit autorizate. 6. Regimul de amortizare accelerata de aplica pentru : a) activele corporale si necorporale ,indiferent de tipul acestora ; b).. numai pentru echipamente tehnologice ,respectiv masini si utilaje ,instalatii de lucru ,computere si echipamente periferice ale acestora ; c) pentru echipamente tehnologice,respectiv masini,utilaje si instalatii de lucru ,computere si echipamente periferice ale acestora ,precum si pentru brevetele de inventie. 7. In cazul leasigului financiar ,cheltuielele de amortizare se deduc de catre : a) . utilizator ; b) proprietar ; c) locator. 8. Un sediu permanent include : a) un loc de conducere,o sucursala,un birou, o fabrica,un magazin,un atelier,precum si o mina,un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale ; b) un loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse,de bunuri,sau colectari de informatii ; c) mentinerea unui stoc de produse sau de bunuri numai pentru expunerea in cadrul unui 1

targ comercial sau al unei expozitii si care pot fi vandute la inchiderea targului sau a expozitiei. 9. Metodele utilizate pentru determinarea valorii de piata a tranzactiilor dintre persoane asociate, ce va fi recunoscuta de autoritatea fiscala,sunt : a) metoda compararii pretului ,metoda pretului de revanzare,metoda cost-plus ; b) metoda aprecierii, pe baza datelor disponibile ; c) metode pretului de cost. 10. Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut din salarii a cheltuielilor reprezentand : a) contributiile obligatorii aferente unei luni ,datorate ,potrivit legii,de salariati ;deducerea personala acordata pentru luna respectiva ,cotizatia sindicala platita si contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale pana la echivalentul in lei a 200 euro anual ; b) contributia pentru asigurarile sociale de sanatate ; c) contributiile obligatorii datorate,potrivit legii, de salariati ,deducerile personale,precum si o cota de 15% din deducerea personala de baza, acordata cu titlu de cheltuieli profesionale. 11. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina : a) prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli de 30% aplicata asupra venitului brut ; b). prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut c) prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cote forfetare de cheltuieli : 50% aplicata la nivelul brut in cazul constructilor ; 30% aplicata la nivelul brut in celelalte cazuri. 12. Activitaile desfasurate in interiorul zonelor libere sunt purtatoare de TVA : a). da, cu unele exceptii ; b) nu c) da, cu conditia ca valoarea operatiunii sa depaseasca valoarea de 50.000euro. 13. Ce se intelege prin operatiuni cu plata ,in sensul legii,privind TVA. Prin operatiuni cu plata se intelege: a) obligativitatea existentei unei legaturi directe intre operatiunea efectuata si contrapartida obtinuta; b) obligativitatea efectuarii platii TVA in numerar ; c) efectuarea platii TVA prin virament. 14. In sensul legii privind TVA , se considera livrari de bunuri : a) vanzarea de bunuri cu plata in rate ; b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cauze de forta majora; c) scoaterea in mod gratuit a unor cantitati de produse din rezervele de stat pentru acordarea de ajutoare umanitare externe sau interne. 15. Cand intervine exigibilitatea TVA taxei pe valoarea adaugata in cazul livrarilor de bunuri si/sau servicii care se efectueaza continu,ex.energie electrica ,termica,gaze naturale ? a) la data stabilirii debitului beneficiarului pe baza de factura fiscala sau alt document legal ; b) la data intocmirii decontului de TVA ; c) la data depunerii decontului de TVA la organul fiscal. 16. In baza de impozitare a TVA sunt cuprinse : 2

a) dobanzile percepute pentru plati cu intirziere ,vanzari cu plata in rate,operatiuni de leasing b) impozitele,taxele ,daca prin lege nu se vede altfel ,exclusiv TVA ; c) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia. 17. Nu poate fi dedusa TVA (taxa pe valoarea adaugata) aferenta intrarilor referitoare la : a) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate populatiei; b) operatiuni care au legatura cu activitatea economica a persoanelor impozabile ; c) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol. 18. Care sunt persoanlele supuse impozitului pe veniturile microintreprinderilor : a) toate persoanele juridice romane,care , la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent ,indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : sunt producatoare de bunuri materiale ,presteaza servicii si/sau desfasoara activitate de comert ;au de la 1 pana la 9 salariati ; au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro ; capitalul social este detinut de persoane ,altele decat statul,autoritatile locale si institutiile publice. b) Toate persoanele fizice sau juridice care,la data de 31 decembrie a a nului precedent ,indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : sunt producatoare de bunuri materiale ,presteaza servicii sau desfasoara activitate de comert ;au pana la 9 salariati ; au realizat venituri reprezentand echivalentul inlei pana la 100.000 euro inclusiv au capital integral privat. c) Toate persoanele juridice care , la data de 31 decembrie a anului precedent , indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : sunt producatoare de bunuri materiale ,prestari servicii sau desfasoara activitate de comert ;au pana la 9 salariati ;au realizat venituri reprezentand echivalentul in lei de pana la 100.000 euro inclusiv. 19. Contribuabilii supusi impozitului pe venituri ( microintreprinderile) beneficiaza de : a) reducerea cu 50% a impozitului ,in cazul reinvestirii profitului in active corporale sau necorporale amortizabile ; b) nu beneficiaza de reducere sau scutire de impozit ; c) scutire de plata impozitului pe venit pe o perioada de 2 ani. 20. Ce sunt redeventele ? a) sume incasate pentru vanzarea bunurilor ; b) plati de orice fel ,inclusiv cele in natura, primite pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricarui drept(drept de autor,brevet,licenat de program de calculator) ; c) impozite de achitat. 21. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din transporturi internationale aeriene,navale,rutiere si feroviare realizate din Romania : a) 10% ; b) 15% ; c) 25%. 22. Cum se impun veniturile realizate de nerezidenti din inchiderea si subinchirierea bunurilor mobile si imobile aflate pe teritoriul Romaniei : 3

a) aplicand cota de 10% asupra veniturilor realizate ; b) se impun potrivit legislatiei care reglementeaza impozitarea unor semenea venituri realizate de persoanele fizice sau juridice romane ; c) aplicand cota de 15% asupra veniturilor realizate. 23. Personale fizice romane fara domiciliu in Roamnia si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala pentru persoanele straine in vederea atribuirii numarului de identficare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala : a) in termen de 15 zile de la trecerea frontierei de sta a Romaniei ; b) in termen de 25 zile de la obitnerea primului venit ; c) in termen de 15 zile de la obtinerea primului venit. 24. Care sunt cotele de impunere aplicate veniturilor realizate de o persoana rezidenta a unui stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri si care prezinta certificatul de rezidenta fiscala , in original, eliberat de organul fiscal din tara de rezidenta ,prin care sa se ateste ca este rezident al statului respectiv si ca ii sunt aplicabile prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri : a) cotele prevazute de legislatia privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si persoane juridice nerezidente ; b) cotele prevazute in conventia de evitare a dublei impuneri ; c) cotele de impozitare din legislatia interna,daca sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri . 25. Cum se determina venitul anual impozabil si impozitul pe reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine autorizate,potrivit legii ,sa-si desfasoare activitatea in Romaniei : a) prin insumarea veniturilor lunare realizate,facturate clientilor ,din care se scad cheltuielile deductibile efectuate cu realizarea veniturilor la care se adauga cheltuielile nedeductibiele ; b) prin insumarea veniturilor lunare realizate facturate clientilor ,din care se scad cheltuielile deductibile efectuate cu realizarea veniturilor; c) impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4000 euro. 26. Persoanle juridice romane sunt obligate la plata impozitului pe profit pentru : a) profitul obtinut din orice sursa ; b) profitul obtinut numai din Romania ; c) profitul obtinut numai din strainatate. 27. Care este regimul fiscal al veniturilo din activitati economice realizate de persoanele juridice cu scop patrimonial : a) impozabile in totalitate ; b) exceptate in totalitate ; c) exceptate,in limita a 15.000 euro intr-un an fiscal,dar nu mai mult de 10% din veniturile 4

totale neimpozabile. 28. Sunt considerate cheltuieli deductibile ,conform Codului fiscal privind impozitului pe profit

a) cheltuielile de sponsorizare si /sau mecenat efectuate ,potrivit legii ,daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii : sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri ;nu depasesc mi mult de 20%din impozitului pe profit datorat ; perisabilitatile in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale de stat. b) Cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate, potrivit legii , in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor,inclusiv accizele ,mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul ; perisabilitatile in limitele prevazute innormele aprobate prin hotarae a Guvernului ; c) Amenzile,confiscarile,majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate,catre autoritatile romane,potrivit prevederilor legale ,altele decat cele prevazute in contractele comerciale ; cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate,potrivit legii in limita a 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor ,inclusiv accizele ,mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul. 29. Care este regimul fiscal al pierderilor anuale in cazul platilor de impozit pe profit : a) se recupereaza din profiturile impozabile din anul urmator; b) se recupereaza din profiturile impozabile in urmatorii 5 ani consecutivi ; c) se recupereaza din profiturile impozabile in urmatorii ani ,pana la stingere. 30. Care erau categoriile de venit supuse impozitului pe venitul anual global in anul 2004 ? a) venituri din activitati independente ;venituri din salarii ;venituri din pensii ;venituri din cedarea folosintei bunurilor b) venituri din activitati independente ;venituri din salarii ;venituri din cedarea folosintei bunurilor c) venituri din activitati independente ;venituri din salarii ;venituri din cedarea folosintei bunurilor ; venituri din activitati agricole. 31. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice reprezentand : a) sume sau bunuri primite sub forma de sponsorizari ,mecenat sau donatii ; b) dobanzi aferente depozitelor la termen ; c) castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare. 32. In ce cazuri platitorii de venituri de natura salariala aveau obligatia sa determine venitul anual impozabil din salarii si sa efectueze regularizarea acestuia in anul 2004 : a) pentru angajatii permanenti care au declarat ca nu au alte surse de venit ; b) pentru ahgajatii permanenti care au declarat ca nu alte surse de venit care se cuprind in venitul anual global impozabil ; c) pentru angajati permanenti . 33. Care este termenul de plata a diferentelor de impozit ramase de achitat conform deciziei 5

de impunere emisa de organul fiscal : a) in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere ; b) in termen de 30 de zile pentru sume de pana la 1000.000lei si intr-un interval de 60 de zile in cel mult doua rate egale lunare ,pentru sume ce depasesc 1000.000lei, de la data comunicarii deciziei ; c) in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de impunere. 34. Cum se determina venitul impozabil lunar din pensii : a) prin scaderea dIn venitul brut din pensie a unei sume fixe neimpozabile lunare de 5.000.000lei ; b) prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii ; c) prin scaderea din venitul brut din pensie a contributiee pentru asigurarile sociale de sanatate ,precum si a unei sume fixe neimpozabile lunare de 5.000.000lei. 35. Care este cota de impozitare a castigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare : a) 10% ; b) 1% ; c) 5%. 36. Care era plafonul veniturilor realizate de persoanele impozabile care aveau obligatia sa solicite inregistrarea ca platitori de TVA,pentru anul 2002 ? a) 1.7 miliarde lei ; b) 1.5 miliardelei ; c) 2.0 miliarde lei. 37. Care este termenul de rambursare a TVA ,in cazul in care contribuabilul a solicitat rambursare cu control anticipat : a) 15 zile de la data depunerii cererii de rambursare; b) 30 zile de la data depunerii cererii de ramursare ; c) 90 zile de la data depunerii cererii de rambursare. 38. Nu se calculeaza accize pentru : a) produsele de natura celor supuse accizelor acordate ca dividentde sau ca plata in natura actonarilor ,asociatilor si dupa caz prsoanelor fizice ; b) produsele de natura celor supuse accizelor consumate pentru reclama si publicitate ; c) produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare,pe perioada in care au acest regim. 39. Pentru produsele supuse accizelor ,provenite din import ,plata accizelor se face : a) lunar,pana la data de 25 a lunii urmatoare ; b) trimestrial,pana la data de 10 a primei luni din trimestrul urmator ; c) la momentul inregistrarii declartiei vamale de import. 40. Agentii economici platitori de accize sunt obligati sa se inregistreze ca platitori de accize : a) la organele fiscale teritoriale ,conform dispozitiilor legale privind inregistrarea fiscala ; b) la sediul MFP ,conform dispozitiilor legale privind inregistrarea fiscala ; c) la Primaria pe raza careia isi desfasoara activitatea agentul economic. 41. Platitorii de accize si de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna au 6

obligatia : a) sa declare lunar,la organul fiscal teritorial la care sunt luati in evidenta ca platitori de taxe si impozite ,sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu ,prin completarea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat ; b) sa depuna lunar deconturile privind accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din producita interna ,conform dispozitiilor legale privind declararea obligatiilor de plata la bugetul de stat ; c) sa declare trimestrial la organul fiscal teritorial ,la care sunt luati in evidenta ca platitori de taxe si impozite ,sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu ,prin completarea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat. 42. Cum se determina impozitul pe venitul microintreprinderilor ? a) prin aplicarea unei cote de 1% asupra veniturilor obtinute din orice sursa ; b) prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor realizate din orice sursa ,din care s-a scazut dupa caz valoarea caselor de marcat achizitionate ; c) prin aplicarea unei cote de 1.5% asupra veniturilor realizate din orice sursa ,din care s-a scazut valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate. 43. In cazul in care,in cursul anului fiscal,una din conditiile impuse pentru regimul de impunere pe venitul microintreprinderilor nu mai este indeplinita ,pentru anul fiscal respectiv contribuabilul are obligatie: a) de a trece din oficiu la regimul de impunere pe profit; b) de a opta prin cerere depusa la organul fiscal ,pentru pastrarea regimului de impunere pe venitul microintreprindeii ; c) de a pastra regimul de impunere pe venitul microintreprinderilor pe anul respectiv ; 44. Cum se stabileste impozitul pe reprezentantele societatilor comerciale si organizatiilor economice straine autorizate ,potrivit legii ,care isi desfasoara activitatea in Romania : a) echivalentul in lei a sumei de 4.000 euro ,stabilita pentru un an fiscal ; b) prin aplicarea cotei de 19% la venitul anual impozabil ; c) prin aplicarea cotei de 25% la venitul anual impozabil. 45. Impozitul pe reprezentante este constituit din : a) stabilit in suma fixa anuala ; b) o suma mai mare decat impozitul aferent normelor de venit ,stabilite de tipuri de reprezentante ; c) mai mic de 10% din venitul anual realizat din comisioanele incasate. 46. In cazul incetarii activitatii ,reprezentantele sunt obligate sa prezinte declaratia fiscala finala la organul fiscal in raza caruia isi au sediul ,in termen de : a) 30 zile de la data la care reprezentanta a fost desfintata ; b) 15 zile de la data depunerii autorizatiei de functionare ; c) 20 zile de la data depunerii autorizatiei de functionare. 47.Grupati veniturile de mai jos in impozite directe, impozite indirecte si venituri nefiscale, conform clasificatiei bugetare: a) impozit pe profit; b) taxa pe valoarea adaugata; c) accize; d) taxe vamale 7

e) impozitul pe divididende de la societatile comerciale f) impozit pe venit g) impozit pe veniturile microintreprinderilor h) taxe consulare i) taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal. Raspuns: Impozite directe: a, e, f, g Impozite indirecte: b, c,d Venituri nefiscale: h, i 48. Se cunosc urmatoarele date din legile bugetului de stat al ro pe anii 2004 si 2005.Det.ponderea veniturilor fiscalesi cresterea absoluta si relativa a veniturilor fiscale Raspuns: Venituri fiscale : 2004 2005 Impozit pe profit 49.210,00 60.710,00 Accize 68.915,00 97.733,00 Impozit pe veniturile din salarii 59.176,00 66.435,00 Impozit pe ven.din divid. 2.400,00 6.400,00 Impozit pe divid.de la SC 1.980,00 2.850,00 T.V.A. 110.150,85 126.692,54 TOTAL: 291.831,85 360.820,54 Total ven.bugetare: 292.233,85 362.068,54 Pondere ven.fiscale: 99,86% 99,66% Cresterea absoluta a ven.fiscale: 68.988,69 Cresterea relativa a ven.fiscale: 23,64% 49. O s.c. supusa impozitului pe profit.Det cat este cuantumul impozitului pe profit de plata aferent trim.II. Raspuns: Sem.I 2005: ven.totale: 50.000 mil. Lei din care bar de noapte: 40.000 mil. Lei ch.deductibile: 35.000 mil.lei imp. profit = ? regula: 16%, dar nu mai putin de 5% din ven.realizate din ac.act. La ch. Nu precizeaza daca sunt aferente activitatii de bar de noapte. Voi folosi prorata. E ok? Ch.bar de noapte: 35.000 x 40.000/50.000 = 28.000 Profit impozabil bar de noapte: 40.000 28.000 = 12.000 => imp.profit: 12.000 x 16% = 1.920. 5% x 40.000 = 2.000 > 1.920 => impozit profit datorat din act.barului: 2.000 Profit impozabil aferent celorlalte act: 10.000 7.000 = 3.000 => imp.profit=3.000 x 16% = 480 Impozit profit total: 2.000+480=2.480 Trim. I - a constituit si platit impozit pe profit: 4.000 => imp.profit de plata af.trim.II = ? Nu are de plata, ci platit in plus: 4.000-2.480=1.520. 50. O organizatie nonprofit realizeaza. Det.imp pe profit datorat pt.activ desf in 2006.curs de schimb 36.500. Regula: sunt scutite de la plata imp.pe profit pt.act.ec.in limita a 15.000 EUR annual, dar nu 8

mai mult de 10% din ven.neimpozabile. Ven.neimpozabile: 500+1.500+3.000=5.000 Ven.din act.ec.:1.000.000.000 Ch.af.act.non-profit: 4.800 Ch.af.act.ec.:700 10% din ven.neimp.: 5.000 mil.x10%=500.000.000 15.000 EUR x 36.500 = 547.500.000 => ven.neimp.din act.com: 500.000.000 ven.impozabile: 1.000.000.000-500.000.000 = 500.000.000 ch.af.ven.impozabile (cheie): 700.000.000 x 500/1000 = 350.000.000 profit impozabil: 500.000.000-350.000.000=150.000.000 => imp.profit: 150.000.000x16%=24.000.000 51. Se dau urm.tipuri de cheltuieli .clasificati p.d.v.al impozitului pe profit . Raspuns: a) chelt.deductibile: - ch.formare si perfectionarea profesionala a personalului angajat - ch.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei - ch.cu achizitionarea ambalajelor - ch.cu marfurile vandute b) chelt.cu deductibilitate limitata - ch.protocol - ch.provizioane - ch.reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori c) chelt.nedeductibile - ch.cu impozitul pe profit - ch.cu amenzile datorate autoritatilor romane - ch.aferente veniturilor neimpozabile 52. O s.c. realizeaza urmat. venit.si chelt. Det. Impozitul pe profit datorat de societatea comerciala Cont 707) 704 761 Suma Cont 50.000 20.000 1.000 Suma

Total venituri 71.000 607 10.000 628 2.000 623 1.000 641 3.000 Amenzi 600 Tichete masa in lim.leg. Tichete masa peste lim.leg. TOTAL CHELTUIELI 46800 Total ven. 71.000

200 30.000 46.800 9

Total ch.

Impozit profit = ? Profit contabil brut = 71.000-46.800=24.200 Total ven.impozabile: 71.000-1.000=70.000 Total.ch.fara ch.prot.: 46.800-1.000=45.800 Diferenta: 70.000-45.800=24.200 => ch.prot.ded,: 24.200x2%=484 => ch.prot.neded.: 1.000-484=516 Profit impozabil = 24.200-1.000+516+3.000+200=26.916 => imp.profit: 26.916x16%=4.307 53. O s.c. realiz. In 2005 venit.totale .det.val. imp.pe profit de plata aferent anului 2005. Ven.impozabile: 10.000 Ch.ded. 8.000 Separat:ch.dobanzi: 1.200 Cap.propriu: inc.an: 125.000 Sf.an: 150.000 => CP mediu 125.000+150.000)/2=137.500 Val.imprum.term.lung: inc.an: 400.000 sf.an: 300.000 => cap.imprum.mediu 400.000+300.000)/2=350.000 => grad de indatorare: 350.000/137.500= 2.54 54. O s.c. a realizat det.care este suma imp.pe profit pe care soc. Trebuie s-o plateasca la 25 iulie 2005,stiind ca imp. Pe profit const. Pt.primul trim. A fost platit la termenul legal. Ven.total impozabil: 40.000 CA: 38.000 Ch.totale: 30.000, din care ch.imp.profit: 600 Separat: ch.sponsorizare: 250 Profit impozabil = 40.000-30.000-250+600+250=10.600 => imp.profit datorat: 10.600x16%=1.696. 2 din CA: 38.000 x 2=76 20% din imp.profit datorat: 1.696 x 20% = 339 scadem din imp.profit datorat suma de 76= > imp.profit=1.696-76=1.620 in trim I s-a achitat suma de 600 => imp. de plata la 25 iulie: 1.620-600=1.020 55. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele neimpozabile, in sensul impozitului pe venit: a) ven.din dividende b) ven.din pensii pentru invalizi de razboi c) indemnizatia pt.incapacitate temporara de munca d) sumele primite sub forma de sponsorizare e) indemnizatia pt.cresterea copilului f) indemnizatia lunara a asociatului unic g) indemnizatiile din activitati desfasurate, ca urmare a unei functii de demnitate publica h) venituri din cedarea folosintei bunurilor i) venituri din drepturi de proprietate intelectuala j) venituri din jocuri de noroc. Raspuns: b,d,e. Problema 56 - sal.de baza: 5.000.000 lei 10

- spor de vechime 15%: 5.000.000 x 15%=750.000 Spor cu caracter permanent? da - tichete masa: 20 x 65.000 = 1.300.000 - cadou 8 martie: 2.500.000. - are in intretinere 2 persoane ven.net din salarii=? Imp.salarii=? Sal.net=? Sal.brut=5.000.000+750.000+1.300.000+2.500.000=9.550.000 Neimpozabil: din cadou: 1.500.000 Fd.somaj 1%: (5.000.000+750.000) x 1% = 57.500 CAS: (5.000.000+750.000+2.500.000-1.500.000) x 9.5%=6.750.000x9.5% = 641.250 CASS: 6.750.000 x 6.5%=438.750 Venit net = 9.550.000-57.500-641.250-438.750=8.412.500 Venit impozabil = 8.412.500-1.500.000-1.300.000-4.500.000=1.112.500 Sal.brut cadou neimp;tichete deducere impozit sal.=1.112.500 x 16%=178.000 Salariu net = 8.412.500-178.000= 8.234.500 57.O persoana fizica obtine la locul de munca de baza un venit net lunar de 5.500.000 lei si la un loc de munca unde are un contract individual de munca cu timp partial unde obtine un venit net lunar de 3.500.000 lei. Persoana fizica lucreaza la locul de munca de baza in perioada ianuarie-septembrie 2005, iar la celalalt loc de munca in perioada februarie iunie 2005. Stiind ca persoana fizica are in intretinere o persoana si deducerea personala lunara aferenta este de 3.500.000 lei, determinati: a) impozitul lunar pe veniturile din salarii platit de persoana fizica; b) impozitul total platit in cursul anului 2005 pt.veniturile din salarii; c) venitul net annual impozabil aferent veniturilor din salarii. Raspuns: Loc de munca nr.1: venit net lunar: 5.500.000 (per.ian-sep.2005) de baza Loc de munca nr. 2: venit net lunar: 3.500.000 (per.feb.-iun.2005) a) imp.lunar: Loc de munca de baza: venit net impozabil lunar = 5.500.000-3.500.000=2.000.000 => Imp.salarii = 2.000.000 x 16%= 320.000 Loc de munca cu timp partial: venit net lunar impozabil=3.500.000 => imp.salarii=3.500.000 x 16%=560.000 b) Impozit total platit in 2005= 9 x 320.000 + 5 x 560.000= 5.680.000 c) Venit net anual impozabil = 9 x 5.500.000 + 5 x 3.500.000 9 x 3.500.000 = Deducere = 49.500.000+17.500.000-31.500.000=35.500.000 58.Pentru care din ven.de mai jos obtinute de o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania este obligata sa depuna declaratii speciale de venit: a) veniturile din pensii; b) venituri din drepturi de proprietate intelectuala; c) venituri din cedarea folosintei bunurilor; d) veniturile din salarii; e) venituri din activitati agricole determinate in sistem real; f) venituri nete determinate pe baze de norme de venit. Raspuns: b, c, e. 11

59.O persoana fizica desfasoara act.de servicii de sonorizare muzicala si opteaza pentru impunerea in sistem real. Ea estimeaza ca in anul 2005 va realiza urmatoarele venituri: - ven.din prestarea serviciilor de sonorizare: 700 mil.lei - ven.din dobanzi aferente disponibilitatilor din conturile la vedere: 5 mil.lei; - venituri din sponsorizari: 30 mil.lei. In aceeasi perioada, ea estimeaza ca va realiza urmatoarele cheltuieli: - chelt.cu achizitionarea de materiale consumabile si ob.de inventar: 200 mil.lei - chelt.cu chiria spatiului unde isi are sediul: 120 mil.lei - chelt.cu salariile: 180 mil.lei - chelt.privind amenzile datorate autoritatilor romane: 15 mil.lei - chelt.de protocol: 10 mil.lei. La 01 iunie 2005, persoana fizica contracteaza un imprumut in suma de 300 mil.lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o alta persoana fizica, la o rata a dobanzii de 20% pe an. Rata dobanzii de referinta stabilita de BNR este de 15% pe an. Determinati impozitul platit sub forma de plati anticipate in contul impozitului pe venit in cursul anului la scadentele. Raspuns: Venit brut = 700 + 5=705 (Ven.din sponsorizari nu se includ in ven.brut (art.48, alin.3, lit.d) Baza de calcul pt.protocol: ven.brut-ch.deduct.(altele decat prot.)= 705-200-120-180=205 => ch.protocol ded.=205 x 2% = 4,1 mil.lei => ch.prot.neded.=10-4,1=5,9 mil.lei Venit net estimat = ven.brut-ch.deduct.= 705-200-120-180-4,1= 200,9 mil.lei => impozit pe venit=200.900.000 x 16% = 32.144.000 lei Cf. art.82 CF, platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru => impozitul platit sub forma de plati anticipate: 32.144.000 lei, adica cate 8.036.000 lei pe fiec.trimestru. Dar atunci unde intervine cheltuiala cu dobanda? Decat in declaratia speciala depusa in anul urmator pt.anul 2005. (cred) Ch.cu dobanda: 300.000.000 x 20% x 7/12 = 35.000.000, din care deductibila: 300.000.000 x 15% x 7/12 = 26.250.000 => ven.net realizat = 705-200-120-180-4,1-26,25 = 174.650.000 => impozit datorat=174.650.000 x 16% = 27.944.000 60.O persoana fizica realizeaza in cursul anului 2005 urmatoarele venituri din drepturi de autor: Luna Tipul de venit Suma (lei) Iunie 2005 Opere literare 20.000.000 Septembrie 2005 Opere monumentale 50.000.000 Octombrie 2005 Opere literare 10.000.000 Determinati venitul net annual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuala aferente anului 2005 si impozitul sub forma de plati anticipate in contul impozitului pe venit platit in cursul anului, stind ca contribuabilul a fost pe parcursul intregului an angajat la o societate comerciala cu contract individual de munca cu timp intreg. Raspuns: Venit annual impozabil = venit brut contributii sociale obligatorii platite. Daca persoana este angajata cu contract de munca, mai plateste contributiile sociale pt.suma obtinuta din drepturi de autor? Nu cred. Atunci: pt.opere literare: ven.anual impozabil=20.000.000+10.000.000-(20.000.000 + + 10.000.000) x 40%=30.000.000-12.000.000=18.000.000 pt. opere monumentale: 50.000.000-50.000.000 x 50%=25.000.000 12

Total venit annual impozabil: 18.000.000+25.000.000=43.000.000 Plati anticipate pt.impozitul pe venit se fac de catre platitorii de venituri in procent de 10% la venitul brut: = (20+50+10) x 10% = 8.000.000 ??????????? E mai mare decat datoratul de 43.000.000 x 16%=6.880.000

61.O societate civila de notari la care sunt asociati doi notari cu cotele de participare de 50% fiecare, estimeaza realizarea in anul 2005 a unor venituri in suma de 500.000.000 lei carora le corespund cheltuieli deductibile in suma de 350.000.000 lei. La sfarsitul anului se constata ca veniturile realizate sunt in suma de 450.000.000 lei, iar cheltuielile aferente realizate in suma de 250.000.000 lei. a) Care sunt obligatile fiscale declarative ale asociatiei fara personalitate juridica? b) Care este venitul net realizat aferent fiecarui asociat? Raspuns: Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia Asocierile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati. Venitul/pierderea anual/anuala, realizate in cadrul asocierii, se distribuie asociatilor, proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere. Plati anticipate de impozit: se stab. pe baza ven.net anual estimat: 500.000.000 350.000.000 = 150.000.000 => impozit pe ven=150.000.000 x 16%=24.000.000 => 4 rate trimestriale a cate 6.000.000 lei. a) Obligatii declarative: - declaratie privind venitul net anual estimat - declaratia anuala de venit ce se depune pana la 15 martie 2005 pt.venitul realizat in 2005 - declaratia speciala probabil cu acelasi termen de depunere ca si declaratia de venit. Dar vezi art.de mai jos. Art. 83. - (1) Contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si cei care indeplinesc conditiile de la art. 40 alin. (2), cu exceptia contribuabililor prevazuti la alin. (4) din prezentul articol, au obligatia de a depune o declaratie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declaratia de venit se depune o data cu declaratiile speciale pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului c) venit net realizat = 450.000.000-250.000.000=200.000.000 fiecarui asociat ii revine 200 mil. X 50%=100 mil. SAU depunere declaratie venit, cheltuieli estimate plati anticipate: 15 martie 150mil *16%/4=6 mil 15 iunie 6 mil 15 sept 6 mil 15 dec 6 mil pana in 15 marie 2006 depunere declaratie de venit pe 2005 13

stab imp pe 2005 200 mil*16%=32 mil , din care in cursul anului 2005 s-au platit 24, deci am sunt 8 mil impozit de plata. Venit net= 450.000.000-250.000.000=200.000.000 lei, 100.000.000 pentru fiecare notar. 62.O persoana fizica romana obtine in anul 2005 urmatoarele venituri: - venituri impozabile din salarii obtinute in Romania in suma de 50.000.000 lei; - venituri impozabile din salarii obtinute intr-o alta tara in suma de 100.000.000 lei (echivalent calculat la cursul de schimb BNR). Pentru acest venit persoana a platit in strainatate un impozit de 33.000.000 lei. Determinati creditul fiscal acordat de autoritatile romane pentru venitul obtinut in strainatate, precum si impozitul pe venit platit in Romania si in strainatate. Raspuns: Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate. - impozitul datorat in Romania, aferent ven.obtinut in strainatate: 100.000.000 x 16% = 16.000.000 - impozit platit in strainatate: 33.000.000 credit fiscal = 16.000.000 impozit pe venit platit in strainatate: 33.000.000 - impozit pe venit platit in Romania: (50.000.000+100.000.000) x 16% - 16.000.000= 8.000.000 63.Care din urmatoarele venituri sunt scutite de la plata de impozit pe veniturile obtinute de nerezidenti: - ven.din dobanzi la depozitele la termen constituite la institutii de credit romane; - venituri din dobanzi la depunerile la vedere in conturile de la banci; - venituri din dividende la o persoana juridica romana; - redevente de la un rezident; - ven.din dobanzi la creditele externe contractate prin emisiune de obligatiuni garantate de Guvernul Romaniei. Raspuns: Cu rosu sunt cele scutite 64.O societate comerciala angajeaza, incepand cu luna februarie 2005, o persoana fizica nerezidenta. Care sunt obligatiile angajatorului in ceea ce priveste veniturile platite acestei persoane fizice nerezidente? Raspuns: Angajatorul este obligat sa impoziteze venitul net platibil persoanei resp. cf.titlului II Cf Impozit pe venit, imp.pe salarii. Nu acorda insa deducerea personala. 65.O persoana fizica nerezidenta in Romania realizeaza in cursul anului 2005 venituri din dobanzi la depozitele la termen in suma de 30.000.000 lei, venituri din jocuri de noroc in suma de 85.000.000 lei si venituri din servicii de consultanta prestate in cadrul unor acorduri de finantare gratuita incheiate intre Guvernul Romaniei si Guvernul tarii de rezidenta a persoanei in valoare de 100.000.000 lei. Intre cele doua tari exista incheiata conventie de evitare a dublei impuneri internationale conform careia veniturile obtinute de persoanele fizice nerezidente se impun cu o cota de 15%. Determinati impozitul pe venit platit de persoana fizica nerezidenta in Romania. Raspuns: 14

Pt.ven.din dobanzi, imp. pe venit = 30.000.000 x 10% (<15%) = 3.000.000 Pt.venituri din jocuri de noroc = 85.000.000 lei x 15% (<20%-legislatie interna) = =12.750.000 (15% = cota din conventie) Ven.din consultanta sunt scutite cf.art.117,pct.f CF =>Total impozit platit=3.000.000+12.750.000=15.750.000 66.O societate comerciala platitoare de TVA realizeaza in luna mai 2005 urmatoarele operatiuni: - achizitioneaza 1.000 kg deseuri metale neferoase la pretul de 15.000 lei/kg fara TVA de la o persoana platitoare de TVA; - achizitioneaza 2.000 kg fructe la pret de 20.000 lei/kg fara TVA; - livreaza 1.500 kg fructe la pretul de 25.000 lei/kg fara TVA. Determinati TVA de plata sau de recuperat aferent lunii mai 2005. Raspuns: Bunurile pentru care se aplica masurile simplificate sunt: a) deseurile si resturile de metale feroase si neferoase, precum si materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare; b) terenurile de orice fel; c) cladirile de orice fel sau parti de cladire. Este considerata cladire orice constructie legata nemijlocit de sol; d) materialul lemnos. Prin normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se vor nominaliza bunurile care se incadreaza in categoria materialului lemnos; TVA deductibila: (1.000 kg x 15.000 lei/kg) x 19% = 2.850.000 lei. Dar aceasta suma va aparea si la TVA colectat (taxarea inversa) Banuiesc ca fructele le achizitioneaza fara TVA (pt.ca nu se precizeaza). TVA colectata: (1.500 kg x 25.000 lei/kg) x 19% = 7.125.000 lei => TVA de plata=7.125.000+2.850.000-2.850.000=7.125.000 lei 67.O pers.juridica platitoare de TVA ce activeaza in domeniul productie de mobilier realizeaza in luna iunie 2005 urm.operatiuni: - achizitii de material lemnos utilizat ca materie prima 850.000.000 pret fara TVA; - achizitii de materiale consumabile in valoare de 250.000.000, pret fara TVA; - inregistreaza facturi pt.cazarea personalului trimis in delegatie in valoare de 25.000.000, fara TVA; - achizitioneaza produse alcoolice si din tutun destinate activitatii de protocol in valoare de 15.000.000 fara TVA; - livreaza produse finite (mobilier) in valoare de 1.450.000.000 lei, pret cu TVA. Determinati TVA aferent lunii iunie 2005. Stiind ca la sfarsitul lunii mai 2005 societatea raportase TVA de recuperat in val.de 2.500.000 lei, determinati care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaza catre bugetul statului la sfarsitul luni iunie. Raspuns: achizitii de mat.lemnos: TVA ded.=850.000.000 x 19%=161.500.000 TVA col.= 850.000.000 x 19%=161.500.000 (taxare inversa) 15

ach.mat.cons.: TVA ded.=250.000.000 x 19%=47.500.000 cazare personal: TVA ded.=25.000.000x19% =4.750.000 pd.alcool si tutun-prot.: TVA nu se deduce livrare mobilier: TVA col.=1.450.000.000 x 19/119=231.512.605 Pt.luna iunie 2005: total TVA ded.=161.500.000+47.500.000+4.750.000= = 213.750.000 total TVA col.=161.500.000+231.512.605 = 393.012.605 => TVA de plata=393.012.605-213.750.000=179.262.605 Pe total: TVA datorat=TVA de plata in iunie TVA de recup.din mai=179.262.6052.500.000=176.762.605 De vazut in norme daca in categ.material lemnos (taxare inversa) intra si mobilierul. 68.In luna iulie 2005 o pers.juridica platitoare de TVA realizeaza operatiunile: - livrari de bunuri pe piata interna in valoare de 220.000.000 fara TVA, TVA 19%; - prestari de servicii pe piata interna scutite cu drept de deducere, in val.de 110.000.000 lei; - prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere, in valoare de 180.000.000 lei; - achizitii de marfuri in valoare de 100.000.000 fara TVA, TVA 19%, destinate in intregime operatiunilor cu drept de deducere; - achizitii de materiale consumabile si servicii in valoare de 190.000.000 lei fara TVA, TVA 19%, din care 70% sunt destinate activitatilor cu drept de deducere si 30% activitatilor fara drept de deducere. Determinati TVA de plata in luna iulie 2005. Raspuns: TVA col.=220.000.000 x 19%=41.800.000 TVA ded.=100.000.000 x 19% + 190.000.000 x 70% x 19%=19.000.000 + + 25.270.000=44.270.000 TVA de recuperat=44.270.000-41.800.000=2.470.000

69.In luna august 2005 o societate platitoare de TVA realizeaza urmatoarele operatiuni: - livrari de bunuri la export in valoare de 400.000.000 lei; - livrari de bunuri pe piata interna in valoare de 250.000.000 lei fara TVA, TVA 19%; - prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere in val.de 200.000.000 lei; - achizitii de materii prime si materiale consumabile de pe piata interna in valoare de 600.000.000 lei fara TVA, TVA 19% destinate realizarii activitatilor firmei; - achizitii de prestari servicii de la terti in valoare de 560.000.000 lei, pret cu TVA, TVA 19%. Determinati TVA de plata catre bugetul statului in luna august 2005. Raspuns: Jurnal vanzari: TVA col.=250.000.000 x 19%=47.500.000 Jurnal cumparari (in acest caz avem numai operatiuni mixte). Se calc.pro-rata: Pro-rata = (operatiuni taxabile+operatiuni scutite cu drept de deducere)/(op.taxabile + + op.scutite cu drept de deducere + op.scutite fara drept de deducere)= = (250.000.000+400.000.000)/( (250.000.000+400.000.000+200.000.000)= = 650.000.000/850.000.000 = 76,47% 16

TVA aferenta cump.=600.000.000 x 19% + 560.000.000 x 19/119 = 114.000.000 + + 89.411.765 = 203.411.765 TVA ded.= 203.411.765 x 76,47% = 155.548.976 TVA de recuperat = 155.548.976 47.500.000 = 108.048.976 70.Agentul economic X achizitioneaza de la producatorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la pretul de productie de 250.000 lei/pereche, pret fara TVA. Producatorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru aceasta comanda. Agentul economic X aplica un adaos comercial de 30% la pretul de achizitie al pantofilor, dupa care vinde 800 de perechi agentului economic W si 200 de perechi agentului economic Z. Intrucat agentul economic W este un vechi client, X decide sa-I acorde un discount de 5% la vanzarea celor 800 perechi de pantofi. Stiind ca toti agentii economici participanti la circuit sunt platitori de TVA, determinati TVA de plata sau de recuperat pentru agentul economic X. Raspuns: Achizitie de la Y: Pret de achizitie = 1.000 x 250.000 x 90% = 225.000.000 => TVA ded.=225.000.000 x 19% = 42.750.000 Pret de vanzare unitar fara TVA = 250.000 x 90% x 130% = 292.500 lei Vanzare catre W: Val. Vanzare=800 x 292.500 x 95%=222.300.000 => TVA col. = = 222.300.000 x 19% = 42.237.000 Vanzare catre Z: Val. Vanzare = 200 x 292.500 = 58.500.000 => TVA col.= = 58.500.000 x 19% = 11.115.000 TVA col.total=42.237.000+11.115.000=53.352.000 TVA de plata in luna=53.352.000-42.750.000=10.602.000 71.O societate comerciala importa 5.000 produse la un pret de 100 euro/produs. Separat de pretul produselor, factura externa mai contine chelt.de transport in val.de 1.500 euro si chelt.de ambalare a produselor in valoare de 700 euro. Stiind ca pt.aceste produse taxa vamala este de 10%, comisionul vamal 0,5%, iar cota de TVA de 19%, determinati valoarea TVA ce trebuie platita in vama, dac nivelul cursului de schimb este de 36.500 lei/euro. Raspuns: Valoare in vama = 5.000 buc. x 502.200 x 36.500 = 100 euro/buc + 1.500 euro + 700 euro = 502.200 euro 18.330.300.000 Taxa vamala = 18.330.300.000 x 10% = 1.833.030.000 Comision vamal = 18.330.300.000 x 0,5% = 91.651.500 Baza de impozitare= 18.330.300.000 + 1.833.030.000 + 91.651.500 = = 20.254.981.500 TVA de plata in vama = 20.254.981.500 x 19% = 3.848.446.485 72.O societate comerciala achizitioneaza un mijloc fix pentru care plateste un avans de 30% din valoare in luna iulie 2005, urmand ca restul de 70% sa fie achitat in luna septembrie, atunci cand mijlocul fix ii este livrat. Daca valoarea totala a mijlocului fix este de 500.000.000 lei, pret fara TVA, determinati TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2005. Raspuns: Presupunand ca furnizorul ii emite factura de avans (este obligat), factura de avans contine: Val.avans fara TVA=500.000.000 x 30% = 150.000.000 17

TVA ded.=150.000.000 x 19% = 28.500.000 73.O societate comerciala achizitioneaza in luna martie marfuri in valoare de 400.000.000 lei fara TVA pe care le achita in proportie de 60% in luna martie si 40% in luna aprilie. Tot in luna martie ea factureaza catre clienti marfuri in valoare de 500.000.000 lei pret fara TVA. Pentru care va primi contravaloarea integral in luna aprilie. Determinati TVA de plata sau de recuperat aferent lunii aprilie. Raspuns: Pentru luna aprilie nu avem date legate de TVA. Pt.operatiunile din problema, TVA se deduce sau se colecteaza in luna martie. 74.In cadrul unei societati comerciale platitoare de TVA au loc urmatoarele operatiuni in luna iunie 2005: - emiterea de facturi in valoare de 300.000.000 lei fara TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri; - emiterea de facturi in valoare de 100.000.000 lei fara TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii; - primirea facturilor de la furnizorii interni de bunuri in valoare de 250.000.000 lei, cota TVA 19%; - primirea facturii de 15.000.000 lei fara TVA privind rata 5 de plata aferenta achizitionarii unui utilaj cu plata in rate de pe piata interna; - primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil achizitionat in februarie 2005 prin leasing extern, in valoare de 280 euor. Conform contractului, data de plata a ratei este 15 a fiecarei luni. Cursul de schimb este 37.000 lei/euro. Determinati: a) TVA deductibil; b) TVA colectat; c) TVA de plata sau de recuperat. Raspuns: a) TVA ded. - furnizori interni: 250.000.000 x 19% = 47.500.000 - rata 5 achiz.in rate piata interna: 15.000.000 x 19% = 2.850.000 - leasing extern . Operatiunile de leasing extern se autofactureaza de catre beneficiarii din Romania, inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, la data stabilita prin contract pentru plata ratelor de leasing si/sau la data platii de sume in avans. Persoanele care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata vor urma procedura prevazuta la art. 156 alin. (3). Regimul fiscal al facturilor fiscale emise prin autofacturare se stabileste prin norme. Operatiunile prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b) vor fi evidentiate in decontul de taxa pe valoarea adaugata atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. Sa inteleg deci ca leasingul extern determina atat TVA ded, cat si TVA col.: TVA ded.=280 x 37.000 x19%=1.968.400 TVA col.= 280 x 37.000 x19%=1.968.400 Total TVA ded.= 47.500.000+2.850.000+1968.400=52.318.400 b) TVA col.=300.000.000 x 19% + 100.000.000 x 19% = 76.000.000 TVA col.autofacturare= 1.968.400 Total TVA col.=76.000.000+1.968.400=77.968.400 18

c)

TVA de plata = 77.968.400-52.318.400=25.650.000

75.Selectati dintre operatiunile prezentate mai jos acele operatiuni pentru care se aplica cota redusa de TVA de 9%: - prestari de servicii medicale; - livrari de produse ortopedice; - livrarile de organe, de sange si de lapte de provenienta umana; - livrarea de manuale scolare; - activitatea de invatamant; - dreptul de intrare la muzee; - cazarea in cadrul sectorului hotelier. Raspuns: - dreptul de intrare la muzee; - cazarea in cadrul sectorului hotelier; - livrari de produse ortopedice; - livrarea de manuale scolare.

76.O societate comerciala A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticla la un pret de productie de 80.000 lei/sticla. Societatea A vinde catre societatea B cele 2.000 de sticle in luna aprilie 2005. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 30 euro/hl produs, iar cursul de schimb este de 37.000 lei/euro. Determinati valoarea accizei si a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie sa le declare societatea B la administratia financiara. Raspuns: Cantitate produsa=2.000 x 0.75/100 = 15 hl => acciza=15 x 30 euro = 450 euro 450 x 37.000=16.650.000 lei Societatea B declara acciza? Nu cel care o colecteaza, adica A? Care este pretul de vanzare? Presupunand ca PV=pret productie + acciza => TVA = = (2.000 x 80.000+16.650.000) x 19% = 33.563.500 77.Un agent economic importa 10.000 sticle alcool etilic concentratie 50%, de 0,5 l/sticla la pret extern de 100 euro/sticla. Separat, factura externa precizeaza valoarea transportului pe parcurs extern la un nivel de 2.000 euro. Acciza specifica pentru alcool etilic este de 280 euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este de 37.000 lei/euro. Determinati valoarea accizei care trebuie platita in vama. Raspuns: Pentru alcool etilic se datoreaza doar acciza specifica. Deci datele ref.la val.marfa+transport nu sunt utile. Cantitate alcool etilic=10.000 sticle x 0,5 l/sticla = 5.000 l Cantitate alcool pur = 5.000 l 25 hl x 50% = 2.500 l Acciza specifica = 25 hl x 280 euro/hl x 37.000 lei/euro=259.000.000 78.O societate comerciala produce 2.000 pachete tigarete cu 20 de tigarete in pachet. Acciza pentru tigarete este de 5,73 euro/1.000 tigarete+31%, iar cursul de schimb este de 37.000 lei/euro. Daca pretul maxim de vanzare cu amanuntul al unui pachet este de 41.000 lei, cat este acciza 19

datorata la bugetul de stat pentru productia realizata? Raspuns: Cantitate produsa=2.000 pachete x 20 tigarete/pachet = 40.000 tigarete => acciza specifica = 40.000/1.000 x 5,73 euro x 37.000 lei/euro = 8.480.400 Acciza ad valorem = 2.000 pachete x 41.000 lei/pachet x 31% = 25.420.000 Acciza totala = 8.480.400+25.420.000=33.900.400 79.Precizati produsele pentru care se aplica accizele armonizate. Raspuns: Art. 162. - Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat, pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import: a) bere; b) vinuri; c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri; d) produse intermediare; e) alcool etilic; f) produse din tutun; g) uleiuri minerale si electricitate. 80.Daca la transportul unor produse accizabile documentul care le insoteste este avizul de insotire a marfii, putem sti daca acciza a fost platita sau nu? Raspuns: Da. Acciza a fost platita. Art. 195. - (1) Pentru produsele accizabile, altele decat cele marcate, care sunt transportate sau detinute in afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 6 zile. Aceasta prevedere nu este aplicabila pentru produsele accizabile transportate sau detinute de catre alte persoane decat comerciantii, in masura in care aceste produse sunt ambalate in pachete destinate vanzarii cu amanuntul. (2) Toate transporturile de produse accizabile sunt insotite de un document, astfel: a) miscarea produselor accizabile in regim suspensiv este insotita de documentul administrativ de insotire; b) miscarea produselor accizabile eliberate pentru consum este insotita de factura fiscala ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat in norme; c) transportul de produse accizabile, cand acciza a fost platita, este insotit de factura sau aviz de insotire. 81.Un agent economic importa 40 bucati articole din cristal la un pret de producator de 50 euro/bucata. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa vamala este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 50%. Determinati val.accizei ce trebuie platita in vama, daca cursul de schimb este de 37.000 lei/euro. Raspuns: Valoarea in vama = 2.500 euro x 40 buc x 50 euro/buc + 500 euro = 2.500 euro x 37.000 lei/euro = 92.500.000 lei Taxa vamala = 92.500.000 x 20% = 18.500.000 Comision vamal = 92.500.000 x 0,5% = 462.500 Baza de impozitare pt.acciza=92.500.000+18.500.000+462.500=111.462.500 20

Acciza = 111.462.500 x 50% = 55.731.250 82.Precizati care sunt scutirile generale care se acorda produselor accizabile in functie de destinatia lor. Raspuns : Scutiri generale Art. 199. - (1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor, atunci cand sunt destinate pentru: a) livrarea in contextul relatiilor consulare sau diplomatice; b) organizatiile internationale recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale Romaniei, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele acestor organizatii, sau prin acorduri incheiate la nivel statal sau guvernamental; c) fortele armate apartinand oricarui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu exceptia Fortelor Armate ale Romaniei; d) rezerva de stat si rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim. (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme. (3) Accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate in bagajul calatorilor si al altor persoane fizice, cu domiciliul in Romania sau in strainatate, in limitele si in conformitate cu cerintele prevazute de legislatia vamala in vigoare. 83.O puternica companie internationala isi deschide o reprezentanta in Romania incepand cu luna aprilie 2005. La data de 15 mai 2005 reprezentanta se hotaraste sa achite impozitul pe veniturile reprezentantelor, cursul de schimb fiind 1 euro = 36.500 lei. Determinati cuantumul impozitului platit. Raspuns: Impozitul pe reprezentante este stabilit in suma fixa: 4.000 eur x 36.500=146.000.000 lei. 84.Care sunt obligatiile declarative ale contribuabililor in legatura cu impozitul pe reprezentante? Raspuns: Art. 124. - (1) Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, in doua transe egale, pana la datele de 20 iunie si 20 decembrie. (2) Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere. (3) Orice persoana juridica straina, care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata. (4) Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia in vigoare din Romania. 85.O persoana juridica straina are infiintata o reprezentanta in Romania incepand cu luna noiembrie 2004. In anul 2005 reprezentanta realizeaza venituri in valoare de 5.500 euro (echivalent lei) carora le sunt aferente cheltuieli in valoare de 3.000 euro (echivalent lei). Determinati cuantumul impozitului pe reprezentante aferent anului 2005 ce trebuie platit la scadentele legale, daca cursul de schimb este de 37.000 lei/euro. 21

Raspuns: Reprezentantele platesc un impozit pe venit in suma fixa de 4.000 euro pe an, adica 4.000 euro x 37.000 lei/euro = 148.000.000 lei, platibil in 2 transe a cate 74.000.000 lei la 20 iunie si 20 decembrie ale anului de impunere. 86.Cum se determina valoarea taxei judiciare de timbru in cazul contestatiei la executarea silita? Taxa judiciara de timbru se calculeaza asupra valorii bunurilor contestate sau asupra debitului urmarit, daca aceasta este mai mic. Dar nu poate depasi 1.500.000 lei, iar in anul 2005 1.830.000 lei, valoare actualizata. 87.Ce fel de taxe de timbru se percep pentru eliberarea certificatelor de orice fel? Raspuns: Nu stiu. Trebuie sa fac rost de lg.146/1994 si Lg.117/1999. Mirela? 88.O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor desprinsa din balanta lunii martie 2005: Tip venit Valoare cumulata de la inceputul anului (lei) Venituri din vanzarea marfurilor 100.000.000 Venituri din productia de imobilizari corporale 20.000.000 Venituri din cedarea activelor fixe 70.000.000 Venituri din provizioane 5.000.000 Venituri din dobanzi 500.000 Venituri din diferente de curs valutar 700.000 Venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2.000.000 In luna februarie societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5.000.000 lei. Determinati impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat. Raspuns: Baza de impozitare = 100.000.000+70.000.000+500.000+700.000-5.000.000 = = 166.200.000 => impozit pe venitul microintr.=166.200.000 x 3% = 4.986.000 89.Trei societati comerciale prezinta urmatoarea situatie la 31.12.2004: Indicator Societatea A Societatea B Societatea C Ob.de activitate Comert cu articole de imbracaminte Jocuri de noroc Prestari servicii coafura Tip capitalul social Integral Privat Integral Privat Integral Privat Venituri (lei) 2.500.000.000 3.300.000.000 4.800.000.000 Numar salariati 10 4 5 Stiind ca la 31 decembrie 2004 cursul leu/euro a fost de 39.500 lei/euro, care din societatile de mai sus se pot incadra pentru anul 2005 la categoria microintreprinderilor, avand in vedere ca nici una dintre ele nu a mai fost incadrata la aceasta categorie? Raspuns: Societatea A: 2.500.000.000 / 39.500 = 63.291 EUR Nu indeplineste conditia nr.de salariati; depaseste 9. Societatea B: 3.300.000.000 / 39.500 = 83.544 EUR 22

Societatile care au aobiect de activitate jocurile de noroc, nu pot opta pentru sistemul de impunere ca microintreprindere. Societatea C: 4.800.000.000 / 39.500 = 121.519 euro > 100.000 euro => nu indeplineste conditia veniturilor. 90.La sfarsitul anului 2005 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net in valoare de 200.000.000 lei. Actionarii societatii sunt: o persoana fizica ce detine 30% din capitalul social si o persoana juridica ce detine 70% din capitalul social. In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50%, determinati: a) valoarea totala a dividendului brut; b) impozitul pe dividende; c) valoarea dividendului net pe tip de beneficiari; d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende. Raspuns: O societate pe actiuni cu 2 actionari??????????????? a) valoarea totala a dividendului brut = 200.000.000 x 50% = 100.000.000 lei b) impozitul pe dividende = 100.000.000 x 10% = 10.000.000 lei c) valoarea divid.net pe tip de beneficiari: - pt.pers.fizica: 90.000.000 x 30% = 27.000.000 - pt.pers.juridica: 90.000.000 x 70% = 63.000.000 d) data pana la care tb.platit imp.pe divid.: 31.12.2006 91.In anul 2005 o societate comerciala realizeaza un dividend brut in valoare de 45.000.000 lei. Societatea are 2 actionari: - o persoana fizica romana ce detine 60% din capitalul social; - o persoana fizica nerezidenta ce detine 40% din capitalul social. In anul 2006 persoana fizica romana isi ridica integral dividendele aferente anului 2005 pe data de 15 iulie 2006, iar persoana fizica nerezidenta isi ridica dividendele in doua transe: jumatate in august 2006 si jumatate in octombrie 2006. Determinati valoarea impozitului pe dividende ce trebuie platit de fiecare actionar si care sunt termenele legale. Raspuns: - Pers.fizica romana: Dividend brut: 45.000.000 x 60% = 27.000.000 => impozit pe divid.=27.000.000 x 10% = 2.700.000 lei. La 15 iulie 2006, va ridica integral divid.net in suma de 27.000.000-2.700.000 = 24.300.000. Termenul legal de virare al imp.pe divid.va fi 25.08.2006 Pers.fizica nerezidenta: Divid.brut=45.000.000 x 40% = 18.000.000 lei => imp.pe divid.=18.000.000 x 15% = 2.700.000 (se impoziteaza cf.titlu V CF) Va ridica un divid.net in suma totala de 18.000.000-2.700.000=15.300.000 lei Termene legale: 1.350.000 lei la 25.09.2006 1.350.000 lei la 25.11.2006. 92.O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu un apartament in mediul urban, intr-un bloc cu 4 etaje si 15 apartamente, construit in anul 1940, cu o suprafata desfasurata de 80 mp. Valoarea impozabila a cladirii este de 5.900.000 lei/mp, iar coeficientul de corectie 23

pozitiva determinat pe baza rangului localitatii si zonei din cadrul localitatii este 1,20. La subsol, persoana fizica detine un beci cu o suprafata desfasurata de 15 m,p cu destinatia de depozit. Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de persoana fizica in contul anului 2005. Raspuns: Intrucat beciul are destinatia de depozit, nu se aplica majorare de impozit. Val.impozabila = (80 mp + 15 mp) x 5.900.000 lei/mp = 560.500.000 lei Cf.alin (5) se ajusteaza val.impozabila cu coeficientul de corectie 1,2. Intrucat cladirea are mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, acest coeficient se reduce cu 0,1. Val.impozabila ajustata = 560.500.000 lei x (1,2-0,10) = 616.550.000 lei Intrucat cladirea este construita inainte de 1 ianuarie 1951, val.impozabila se reduce cu 15%=616.550.000 lei x 85% = 524.067.500. Cladirea fiind situata in mediul urban, cota de impozitare este de 0,2%: Impozit pe cladiri = 524.067.500 lei x 0,2% = 1.048.135 lei Art. 251. - (1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii. (2) Cota de impozitare este de 0,2% pentru cladirile situate in mediul urban si de 0,1% pentru cladirile din mediul rural. (3) Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul urmator:@ .. (4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. (5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, prin inmultirea sumei determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in urmatorul tabel: (6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10. (7) In cazul unei cladiri finalizate inainte de 1 ianuarie 1951, valoarea impozabila se reduce cu 15%. (8) In cazul unei cladiri finalizate dupa 31 decembrie 1950 si inainte de 1 ianuarie 1978, valoarea impozabila se reduce cu 5%. (9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20. 93.O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu o casa in Bucuresti cu o valoare impozabila de 5.900.000 lei/mp si suprafata utila de 80 mp. La 15 aprilie 2005 persoana fizica mai achizitioneaza, tot in Bucuresti, un apartament intr-un bloc cu 2 etaje si 5 apartamente, cu o suprafata desfasurata de 50 mp, valoare impozabila 5.900.000 lei/mp. Incepand cu 01 iulie 2005 persoana fizica da spre inchiriere noul apartament, pentru care incheie un contract de inchiriere pe 3 ani. Coeficientul de corectie este de 1,20. Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de persoana fizica la termenele legale. Raspuns: Art. 252. - (1) Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate 24

ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza: a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu. (2) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar. Pt.locuinta de domiciliu: Val.impozabila = 80 mp x 5.900.000 lei/mp = 472.000.000 lei Se utilizeaza coef.de corectie fara ajustari=> val.impozabila=472.000.000 lei x 1,2 = = 566.400.000 lei => impozit pe cladiri = 566.400.000 lei x 0,2% = 1.132.800 lei Pt. a doua locuinta: Val.impozabila=50 mp x 5.900.000 lei/mp = 295.000.000 lei Val.ajustata cu coef.de corectie=295.000.000 lei x 1,20 = 354.000.000 Impozit anual = 354.000.000 x 0,2%=708.000 lei => impozit lunar=59.000 lei Pentru perioada 15 aprilie 01 iulie 2005, suma impozitului este 59.000 lei x 2,5 luni x 115% = 169.625 (se majoreaza cu 15%, nefiind inchiriat) Pentru perioada 01 iulie -31 decembrie 2005, datoreaza impozit nemajorat: 59.000 x 6 luni = 354.000 lei Total impozit de platit = 169.625+354.000=523.625 lei 94.O societate comerciala are inregistrata in contabilitate o cladire cu o valoare de inventar de 800.000.000 mil.lei, amortizata integral. Cota de impozit stabilita prin hotarare a Consiliului Local este de 0,5%. Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de respectiva societate comerciala. Raspuns: Val.impozabila este valoarea de inventar redusa cu 15%, deoarece a fost amortizata integral: 800.000.000 mil.lei x 85% = 680.000.000 mil.lei => impozit pe cladire = 680.000.000 mil.lei x 0,5% = 3.400.000 mil.lei 95.O institutie de invatamant preuniversitar detine un teren in intravilan destinat constructiilor, in suprafata de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupati de o cladire. Valoarea impozabila a terenului este de 5.800 lei/mp. Determinati impozitul pe teren datorat bugetului local. Raspuns: Institutiile de invatamant preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren. 96.Care sunt bonificatiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren? Raspuns: Art. 260. - (1) Impozitul pe teren se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv. (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana 25

la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. 97.O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2400 cm3. Valoarea taxei asupra mijloacelor de transport este de 86.000 lei/500 cm3. Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18 februarie 2005, determinati cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport de plata catre bugetul local. Raspuns: Impozit anual=2400 cm3/500 cm3 x 86.000 = 412.800 lei. Impozitul se datoreaza de la data de 1 a lunii urmatoare dobandirii, deci de la 01.03.2005. => impozitul datorat pt.anul 2005 = 412.800 x 10/12=344.000 98.La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de imp.pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat ..10.000.000 lei Venituri totale impozabile700.000.000 lei Cheltuieli totale deductibile fiscal...600.000.000 lei Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime admise de legislatia in vigoare, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale. Societatea se afla in primul an de activitate. Raspuns: Profit brut = 700.000.000-600.000.000 = 100.000.000 5% din profitul brut=5.000.000 Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, deci 2.000.000. Prin urmare, rezerva legala se va constitui integral in suma de 2.000.000 ei in anul N. 99.La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de imp.pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat ..10.000.000 lei Venituri totale impozabile700.000.000 lei Cheltuieli totale deductibile fiscal...600.000.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit annual, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei legale in suma maxima admisa. Societatea se afla in primul an de activitate. Raspuns: Profit brut = 700.000.000-600.000.000 = 100.000.000 5% din profitul brut=5.000.000 Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, deci 2.000.000. Prin urmare, rezerva legala se va constitui integral in suma de 2.000.000 ei in anul N. Profit impozabil=100.000.000-2.000.000 = 98.000.000 => impozit pe profit=98.000.000 x 16% = 15.680.000 100.O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exercitiului N, a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Venituri totale impozabile100.000.000 lei Cheltuieli totale deductibile l.. ..60.000.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N. Raspuns: Impozit pe profit datorat = MIN(imp.profit 16%, 5% din venituri) Profit impozabil = 100.000.000-60.000.000 = 40.000.000 => impozit profit = 26

= 40.000.000 x 16%=6.400.000 lei 5% din veniturile realizate: 100.000.000 x 5% = 5.000.000 Impozitul pe profit datorat=6.400.000

101.O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exercitiului N, a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Venituri totale impozabile100.000.000 lei Cheltuieli totale deductibile . 75.000.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N. Raspuns: Impozit pe profit datorat = MIN(imp.profit 16%, 5% din venituri) Profit impozabil = 100.000.000-75.000.000 = 25.000.000 => impozit profit = = 25.000.000 x 16%=4.000.000 lei 5% din veniturile realizate: 100.000.000 x 5% = 5.000.000 Impozitul pe profit datorat=5.000.000 102.La data de 31 martie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de imp.pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Venituri totale..140.000.000 lei Din care: - dividende primite de la o persoana juridica romana20.000.000 lei Chelt.totale 100.000.000 lei Din care: - majorari si penalitati de intarziere1.000.000 lei Sa se determine impozitul pe profit datorat aferent trim.I. Raspuns: Presupunem ca majorarile si penalitatile de intarziere sunt datorate autoritatilor romane. Profit impozabil = ven.tot.-ch.tot.-ven.neimp.+ch.neded.=140.000.000 100.000.000 20.000.000 + 1.000.000 = 21.000.000 lei => impozit pe profit = 21.000.000 x 16% = = 3.360.000 103.La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Total ven.impozabile100.000.000 lei Total chelt70.000.000 lei Din care: - chelt.de protocol.2.000.000 lei - chelt.cu impozitul pe profit....3.400.000 lei Sa se calculeze chelt.de protocol deductibile maxim admise. Raspuns: Baza de calcul pt.ch.de prot.=100.000.000-70.000.000+2.000.000+3.400.000= = 35.400.000 => ch.prot.deductibile = 35.400.000 x 2% = 708.000 104.La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe 27

profit 16% si de TVA 19% a inregistrat urmatorii indicatoriu economico-financiari: Total ven.impozabile100.000.000 lei Total chelt70.000.000 lei Din care: - ch.de protocol (bauturi alcoolice si produse din tutun)2.000.000 lei - chelt.cu impozitul pe profit trim.I3.400.000 lei Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II. Raspuns: TVA aferent ch.protocol neded.=2.000.000 x 19% = 380.000 lei (635=4426 ch.ned.) Profit impozabil = 100.000.000-70.000.000+2.000.000+380.000+3.400.000= = 35.780.000 => impozit pe profit datorat = 35.780.000 x 19% = 6.798.200 lei, din care aferent trim.II=6.798.200-3.400.000=3.398.200 105.La 30 iunie o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara: Ven.totale impozabile....700.000.000 lei Chelt.totale..600.000.000 lei Din care: chetuieli de protocol12.000.000 lei chelt.cu impozitul pe profit aferent trim.I.10.000.000 lei chelt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari.2.000.000 lei Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisa la nivelul trim.II. Raspuns: Presupunem ca major.si penalit.sunt datorate autoritatilor romane.Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000.000-600.000.000+12.000.000+ + 10.000.000= 122.000.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol = = 122.000.000 x 2% = 2.440.000 106.La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19% prezinta urmatoarea situatie financiara: Total ven.impozabile700.000.000 lei Total chelt..600.000.000 lei Din care: chetuieli de protocol12.000.000 lei chelt.cu impozitul pe profit aferent trim.I.10.000.000 lei chelt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari.2.000.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II Raspuns: Presupunem ca major.si penalit.sunt datorate autoritatilor romane. Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000.000-600.000.000+12.000.000+ + 10.000.000= 122.000.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol = 28

= 122.000.000 x 2% = 2.440.000 => ch.prot.neded.=12.000.000-2.440.000 = = 9.560.000 => TVA af.ch.prot.neded=9.560.000 x 19% = 1.816.400 (635neded.=4426) Profit impozabil = 700.000.000 600.000.000+9.560.000+1.816.400+ 10.000.000+ + 2.000.000 = 123.376.400 => imp.profit cumulat =123.376.400 x 16%= 19.740.224, din care aferent trim.II: 19.740.224-10.000.000 = 9.740.224 107.O societate comerciala a obtinut cumulat, de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie anul N, un profit impozabil de 750.000.000 lei. In cursul anului s-a platit impozit pe profit astfel: Impozit pe profit trim.I..36.000.000 lei Impozit pe profit trim.II.40.000.000 lei Impozit pe profit trim.III....12.000.000 lei Sa se determnine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie, aferent trim.IV, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale ale contribuabilului, si care va fi diferenta de plata pentru acel an. Raspuns: La data de 25 ianuarie, societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.III, adica 12.000.000 lei. Impozit pe profit datorat pt. anul N = 750.000.000 x 16% = 120.000.000 Impozit achitat = 36.000.000 + 40.000.000 + 12.000.000 + 12.000.000 = 100.000.000 Dif.de achitat = 120.000.000-100.000.000=20.000.000 108.La 31 martie anul N, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: - mii lei 1 ianuarie anul N 31 martie anul N Capital propriu 100.000 120.000 Capital imprumutat 110.000 90.000 Chelt.cu dobanzile 0 40.000 Venituri din dobanzi 0 22.000 Celelalte venituri impozabile 0 150.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie anul N. Raspuns: Presupunem ca imprumuturile provin de la institutiile neautorizate. In mod normal, ceea ce se situeaza peste dobanda de referinta, este chelt.definitiv nedeductibila. Dar in problema nu avem informatii legate de aceasta. Plus ca in problema apar niste informatii care nu imi folosesc. Probabil s-au gandit la cum se calcula inainte chelt.deductibila cu dobanda si dif.de curs (ven.din dobanzi +10% din celelalte venituri impozabile) si cand gradul de indatorare se compara cu 1, nu cu 3. Varianta actuala Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000 Cap.imprumutat mediu = (110.000+90.000)/2= 100.000 Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 100.000/110.000=0,91 => chelt.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.000 Varianta veche Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000 Cap.imprumutat mediu = (110.000+90.000)/2= 100.000 Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 100.000/110.000=0,91 => chelt.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.000

29

109.La 31 martie anul N, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: - mii lei 1 ianuarie anul N 31 martie anul N Capital propriu 100.000 120.000 Capital imprumutat 110.000 150.000 Chelt.cu dobanzile 0 60.000 Venituri din dobanzi 0 22.000 Celelalte venituri impozabile 0 170.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie anul N. Raspuns: - Varianta actuala Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000 Cap.imprumutat mediu = (110.000+150.000)/2= 130.000 Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 130.000/110.000=1,18 => chelt.cu dobanzile sunt integral deductibile = 60.000 - Varianta veche: Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000 Cap.imprumutat mediu = (110.000+150.000)/2= 130.000 Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 130.000/110.000=1,18 > 1 => chelt.cu dobanzi deduct = ven.din dob.+10%xalte ven. Impozabile = 22.000 + 170.000 x 10% = 22.000 + 17.000=39.000 110.La 31 martie anul N, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: - mii lei 1 ianuarie anul N 31 martie anul N Chelt.cu dobanzile 0 70.000 Venituri din dobanzi 0 3.000 Celelalte venituri impozabile 0 220.000 Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile, in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este mai mic ca unu si in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este mai mare ca unu. Raspuns: Varianta veche: a) grad de indatorare < 1 => chelt.cu dobanda sunt deductibile integral: 70.000 b) grad de indatorare > 1 => chelt.cu dobanda sunt deductibile in limita sumei de 3.000+220.000 x 10% = 25.000 111.O societate achizitioneaza, pe data de 15 iunie a exercitiului N, un utilaj. Valoarea contabila de intrare 56.000.000 lei, durata normala de utilizare 5 ani. In conditiile aplicarii metodei de amortizare accelerata, care este marimea amortizarii, in anul N+1, de functionare? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa. Raspuns: Amortizarea se calculeaza incepand cu 01.07.N. In primul an de functionare, 01.07.N-30.06.N+1, amortizarea este in suma de 56.000.000 30

lei x 50% = 28.000.000 lei, din care aferent perioadei din anul N+1: 14.000.000. Diferenta de 28.000.000 se amortizeaza liniar pe perioada ramasa de 4 ani: amt. anuala=28.000.000/4=7.000.000. Amortizare aferenta perioadei 01.07.N+1 31.12.N+1: 7.000.000 x 6/12=3.500.000 112.Amortizare totala anul N+1: 14.000.000+3.500.000=17.500.000 La data de 1 martie, o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii. Valoarea contabila de intrare 2.000.000 mii lei, durata normala de utilizare 40 ani. Sa se calculeze amortizarea pentru primul an de functionare. Raspuns: In cazul constructiilor se utilizeaza doar metoda liniara. Amorizare anuala = 2.000.000 mii lei/40 ani=50.000 mii lei pe an. In anul calendaristic de achizitie: amortizare = 50.000 mii lei x 9/12=37.500 113.O societate comerciala detine 1.000 de actiuni la o valoare contabila de 50.000 lei/actiune. La inventarierea anuala se constata ca valoarea actuala a unei actiuni a scazut la 47.000 lei/actiune, motiv pentru care se constituie un provizion pentru deprecierea imobilizarilor financiare. Sa se determine valoarea provizionului pentru deprecierea imobilizarilor financiare. Raspuns: Valoare provizion = 1.000 actiuni x (50.000-47.000) = 3.000.000 114.Se majoreaza capitalul social prin emisiune de 2.000 actiuni noi. Valoarea nominala a actiunilor este de 10.000 lei/actiune iar valoarea de emisiune este de 12.500 lei/actiune. Sa se determine cresterea de capital social prin emisiunea de noi actiun si a primei de emisiune. Raspuns: Cresterea de capital social = 2.000 actiuni x 10.000 lei/act=20.000.000 Prima de emisiune = 2.000 actiuni x (12.500-10.000) = 5.000.000 115.La o fuziune prin absorbtie se majoreaza capitalul social al societatii absorbante cu contravaloarea a 4.000 actiuni cu valoare nominala de 10.000 lei/actiune. Valoarea matematica contabila stabilita la fuziune pentru o actiune este de 12.000 lei. Sa se determine majorarea de capital social si prima de fuziune. Raspuns: Majorarea de capital social = 4.000 actiuni x 10.000 lei/act=40.000.000 lei Valoarea de aport = 4.000 act x 12.000 = 48.000.000 => prima de fuziune = = 48.000.000 40.000.000 = 8.000.000 116.Se achizitioneaza un utilaj, conform facturii, in suma de 148.750.000 lei, din care TVA 23.750.000 lei. Cheltuielile de transport facturate sunt de 5.950.000 lei, din care TVA 950.000 lei. Durata normala de utilizare 4 ani. Sa se determine amortizarea lunara in conditiile in care contribuabilul aplica regimul de amortizare liniar. Raspuns: Val. de achizitie = (148.750.000-23.750.000)+(5.950.000-950.000)=130.000.000 Amortizarea anuala=130.000.000/4=32.500.000 => amt.lunara = 2.708.333 lei

31

117.Un contribuabil achizitioneaza, in data de 3 octombrie, un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand cu data de 10 octombrie. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 145.775.000 lei, din care TVA 23.275.000 lei. Durata normala de utilizare, conform Codului Fiscal, este de 3 ani, iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara. Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie, in conditiile in care contribuabilul aplica facilitatea de a deduce cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea contabila de intrare a brevetului inca din prima luna de utilizare. Raspuns: Val.de achizitie = 145.775.000-23.275.000=122.500.000 In prima luna se deduc ch.cu amt in suma de 122.500.000 x 20% = 24.500.000. Restul se amortizeaza liniar pe durata de viata a brevetului:122.500.000-24.500.000= =98.000.000 => amortizare anuala=98.000.000/3=32.666.667 => amt.lunara=2.722.222 118.In vederea intocmirii situatiilor financiare anuale se org.efectuarea inventarierii. Pt.depozitul de materii prime s-a constituit comisia de inventariere formata din trei pers.Studiul de caz prezinta doua variante din care numai o varianta este corecta. Din punct de vedere al legalitatii componentei persoanelor, sa se indice care comisie este corect constituita. Varianta A Varianta B Gestionarul depozitului economist la compt.marketing de materii prime inginer inginer sociolog sociolog Raspuns: Varianta B (Varianta A contine si pe gestionarul depozitului, deci nu este legal constituta) 119.Se inregsitreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.000.000 lei. AGA hotaraste descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare. Care este regimul fiscal al materialelor scoase din gestiune si al TVA aferenta, la calculul impozitului pe profit? Raspuns: Atat cheltuials cu mat.auxiliare scoase din gestiune, cat si TVA aferenta sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. 120.O societate comerciala platitoare de impozit pe profit in calitate de utilizator de leasing, in cursul trim.I a achizitionat un utilaj in baza unui contract de leasing operational si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat: Chelt.privind marfurile..100.000.000 lei Chelt.cu salariile.20.000.000 lei Chelt.cu amortizarea obiectului de leasing..1.000.000 lei Chelt.cu serviciile bancare500.000 lei Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corspunzator operatiunii economice realizate de societate. Sa se indice grupa de cheltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze, precum si regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil. Raspuns: Grupa de chelt.incorect inregistrate este chelt.cu amt.ob.de leasing. Aceasta cheltuiala trebuia inregistrata si este deductibila la locator. Locatarul, in cazul leasingului operational, 32

inregistreaza si deduce chiria. 121.In cursul anului 2005, dupa aprobarea bilantului contabil, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende.300.000.000 lei Capital social subscris si varsat.30.000.000 lei Din care: Asociat A/PJ25.000.000 lei Asociat B/PF..5.000.000 lei Sa se det.suma divid.incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid.datorat. Raspuns: Participare asociat A=25.000.000/30.000.000 =83,33% Participare asociat B=5.000.000/30.000.000=16.67% A: Divid.brut A=300.000.000x83.33%=250.000.000 Impozit pe divid.datorat=250.000.000 x 10%=25.000.000 Dividend net de incasat=250.000.000-25.000.000=225.000.000 B: Divid.brut B=300.000.000x16.67%=50.000.000 Impozit pe divid.datorat=50.000.000 x 10%=5.000.000 Dividend net de incasat=50.000.000-5.000.000=45.000.000 122.In cursul anului 2005, dupa aprobarea bilantului contabil, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende.200.000.000 lei Capital social subscris si varsat.40.000.000 lei Din care: Asociat A/PF25.000.000 lei Asociat B/PF15.000.000 lei Sa se det.suma divid.incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid.datorat. Raspuns: Participare asociat A=25.000.000/40.000.000 =62,5% Participare asociat B=5.000.000/30.000.000=37,5% A: Divid.brut A=200.000.000x62,5%=125.000.000 Impozit pe divid.datorat=125.000.000 x 10%=12.500.000 Dividend net de incasat=125.000.000-12.500.000=112.500.000 B: Divid.brut B=200.000.000x37,5%=75.000.000 Impozit pe divid.datorat=75.000.000 x 10%=7.500.000 Dividend net de incasat=75.000.000-7.500.000=67.500.000 123.O microintreprindere a inregsitrat in trim.I venituri impozabile in valoare de 200.000.000 lei si cheltuieli totale de 150.000.000 lei. Sa se calculeze impozitul pe venit. Raspuns: 200.000.000 lei x 3% = 6.000.000 lei 124.O microintreprindere a inregistrat in trim.I venituri totale impozabile de 180.000.000 lei. In cursul lunii februarie achizitioneaza o casa de marcat fiscala in valoare de 15.000.000 lei. Sa se calculeze impozitul pe venit aferent trim.I. Raspuns: Baza impozabila = 180.000.000 15.000.000=165.000.000 => impozit pe venit = 33

= 165.000.000 x 3% = 4.950.000 125.O microintreprindere a inregistrat in trim. I urmatoarele venituri: Venituri din vanzarea produselor finite.120.000.000 lei Venituri din dobanzi2.000.000 lei Venituri din variatia stocurilor..10.000.000 lei Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale.7.000.000 lei Sa se determine impozitul pe venit. Raspuns: Baza impozabila = 120.000.000+2.000.000=122.000.000 => impozit pe venit= = 122.000.000 x 3%=3.660.000 126.O microintreprindere achizitioneaza in cursul lunii februarie o casa de marcat fiscala in valoare de 14.000.000 lei. Balanta la 31 martie inregistreaza urmatoarele venituri: Ven.din comercializarea marfurilor..100.000.000 lei Ven.din dobanzi.1.000.000 lei Ven.din provizioane..2.000.000 lei Sa se determine impozitul pe venit. Raspuns: Baza impozabila=100.000.000+1.000.000=101.000.000 => impozit pe venit = = 101.000.000 x 3%=3.030.000 127.La inventarierea de la sfarsitul exercitiului financiar se constata lipsa unui mijloc fix in valoare de 20.000.000 lei care a fost amortizat in proportie de 30%. Sa se calculeze TVA care se imputa persoanei vinovate. Raspuns: Val.ramasa = 20.000.000 X 70%=14.000.000 TVA de imputat = 14.000.000 x 19% = 2.660.000 128.La o societate comerciala cu obiect de activitate comercializarea marfurilor in regim de consignatie s-au comercializat marfuri care au provenit numai de la deponenti persoane juridice. Sa se calculeze pretul de vanzare cu amanuntul, in conditiile in care se cunosc urmatoarele date: - societatea este platitoare de TVA; - valoarea marfurilor receptionate: 23.800.000 lei, din care TVA 3.800.000 lei; - comision practicat de consignatie: 10%. Raspuns: Val.mf. receptionate fara TVA = 23.800.000-3.800.000=20.000.000 Comision 10% = 20.000.000 x 10% = 2.000.000 Pret de vanzare cu amanuntul = (20.000.000+2.000.000) x 119% = 26.180.000 5311 = % 26.180.000 704 2.000.000 462 23.800.000 4427 380.000 129.La o societate comerciala cu obiect de activitate comercializarea marfurilor in regim de consignatie s-au comercializat marfuri care au provenit numai de la deponenti persoane fizice. 34

Sa se calculeze pretul de vanzare cu amanuntul, in conditiile in care se cunosc urmatoarele date: - societatea este platitoare de TVA; - valoarea marfurilor receptionate: 10.000.000 lei - comision practicat de consignatie: 10%. Raspuns: Comision = 10.000.000 x 10% = 1.000.000 Pret de vanzare cu aman.= 10.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 x 19% = 11.190.000 130.Un furnizor acorda clientului sau in momentul facturarii marfurilor o reducere comerciala. Sa se determine TVA aferenta marfurilor vandute de catre furnizor, cunoscand urmatoarele date: Pret de vanzare.20.000.000 lei Rabat 10% acordat marfurilor vandute. Raspuns: Pret net de vanzare = 20.000.000 x 90% = 18.000.000 TVA aferenta = 18.000.000 x 19% = 3.420.000 131.Un furnizor acorda clientului sau in momentul facturarii marfurilor o reducere comerciala. Sa se determine TVA aferenta marfurilor vandute de catre furnizor, cunoscand urmatoarele date: Pret de vanzare.20.000.000 lei Rabat 10% si remiza 5% acordat marfurilor vandute. Raspuns: Reducerile se aplica in cascada: Pret .20.000.000 lei Rabat 10% 2.000.000 lei Pret dupa rabat 18.000.000 lei Remiza 5%.................... 900.000 lei Pret net de vanz.17.100.000 lei TVA=17.100.000 X 19%=3.249.000 lei 132.Se importa produse finite spre a fi comercializate. Sa se calculeze TVA datorata in vama, in conditiile in care se cunosc urmatoarele date: Valoarea in vama a marfurilor40.000.000 lei Taxele vamale 10%, iar comisionul vamal 0,5%. Raspuns: Taxa vamala = 40.000.000 x 10% = 4.000.000 Comision vamal=40.000.000 x 0,5%=200.000 Baza de calcul a TVA = 40.000.000+4.000.000+200.000=44.200.000 TVA = 44.200.000 x 19%=8.398.000 133.Se importa produse finite spre a fi comercializate. Sa se calculeze TVA datorata in vama, in conditiile in care se cunosc urmatoarele date: valoarea in vama a marfurilor 100.000.000 lei, taxa vamala 10%, comisionul vamal 0,5%, acciza 30%. Raspuns: Taxa vamala = 100.000.000 x 10% = 10.000.000 35

Comision vamal=100.000.000 x 0,5% = 500.000 Baza de calcul al accizei=100.000.000+10.000.000+500.000=110.500.000 Acciza=110.500.000 x 3%=33.150.000 Baza de calcul al TVA = 110.500.000+33.150.000=143.650.000 TVA = 143.650.000 x 19%=27.293.500 134.O societate realizeaza din productia interna articole de cristal. Sa se calculeze TVA, cunoscand urmatoarele date: pret de livrare al produselor 200.000.000 lei, acciza 50%. Raspuns: Acciza=200.000.000 x 50% = 100.000.000 TVA = (200.000.000+100.000.000) x 19% = 57.000.000 135.Sa se determine pro-rata cunoscand urmatoarele date: Ven.obtinute din operatiuni care dau drept de deducere 136.850.000 lei, din care TVA 21.850.000 lei. Ven.obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere 57.500.000 lei. Raspuns: Prorata = (136.850.000-21.850.000) / (136.850.000-21.850.000+57.500.000) = = 66,67% 136.Sa se determine TVA de dedus aplicand pro-rata, cunoscand urmatoarele date: Ven.obtinute din operatiuni care dau drept de deducere 136.850.000 lei, din care TVA 21.850.000 lei. Ven.obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere 57.500.000 lei. Bunuri si servicii achizitionate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, cat si de operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190.000 lei, din care TVA 190.000 lei. Raspuns: Prorata = (136.850.000-21.850.000) / (136.850.000-21.850.000+57.500.000) = = 66,67% TVA de dedus = 190.000 x 66,67% = 126.667 lei 137.Sa se determine TVA de plata aplicand pro-rata, cunoscand urmatoarele date: Ven.obtinute din operatiuni care dau drept de deducere 136.850.000 lei, din care TVA 21.850.000 lei. Ven.obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere 57.500.000 lei. Bunuri si servicii achizitionate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, cat si de operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190.000 lei, din care TVA 190.000 lei. Bunuri si servicii achizitionate destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere 119.000.000 lei, din care TVA 19.000.000 lei. Raspuns: Prorata = (136.850.000-21.850.000) / (136.850.000-21.850.000+57.500.000) = = 66,67% TVA de dedus din op.mixte = 190.000 x 66,67% = 126.667 lei TVA de dedus din op.taxabile = 19.000.000 Total TVA de dedus=126.667+19.000.000 = 19.126.667 36

TVA colectata = 21.850.000 TVA de plata = 21.850.000-126.667=21.723.333 138.La data de 31 martie N, din evidentele contabile s-au centralizat urmatoarele date: TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente.3.230.000 lei TVA colectata7.460.000 lei TVA deductibila2.850.000 lei Societatea obtine venituri din op.care dau drept de deducere. Sa se calculeze TVA care rezulta din regularizarea datelor la sfarsitul lunii Raspuns: TVA de plata in luna=7.460.000-2.850.000=4.610.000 TVA de plata pe total=4.610.000-3.230.000=1.380.000 139.Studiu de caz: Persoana angajata cu contract individual de munca: Venit brut lunar.10.000.000 lei Deducere persoanala (are o persoana in intretinere).3.500.000 lei Cota de asigurari sociale pt. Conditii normale de munca.31,5% Sa se calculeze impozitul pe salariu. Raspuns: Fd. somaj 1%: 10.000.000 x 1% = 100.000 CAS 9,5%: 10.000.000 x 9,5%=950.000 CASS 6,5%: 10.000.000 x 6,5%=650.000 Venit net impozabil = 10.000.000-100.000-950.000-650.000-3.500.000=4.800.000 => impozit = 4.800.000 x 16% = 768.000 140.Studiu de caz: Persoana angajata cu contract individual de munca: Venit brut lunar.10.000.000 lei Deducere persoanala (are o persoana in intretinere).3.500.000 lei Cota de asigurari sociale pt. Conditii normale de munca.31,5% Contributii la schemele facultative de pensii ocupationale300.000 lei (contributia la nivelul anului nu depaseste echivalentul in lei a 200 EUR). Sa se calculeze impozitul pe salariu. Raspuns: Fd. somaj 1%: 10.000.000 x 1% = 100.000 CAS 9,5%: 10.000.000 x 9,5%=950.000 CASS 6,5%: 10.000.000 x 6,5%=650.000 Venit net impozabil = 10.000.000-100.000-950.000-650.000-3.500.000300.000=4.500.000 => impozit = 4.500.000 x 16% = 720.000 141.Studiu de caz: 37

Persoana angajata cu contract individual de munca: Venit brut lunar.10.000.000 lei Cota de asigurari sociale pt. Conditii normale de munca.31,5% Cota de contributii accidente de munca si boli profesionale.0,776% Inspectoratul teritorial de munca presteaza societatii servicii de pastrarea si completarea carnetelor de munca. Sa se calculeze contributiile obligatorii datorate de angajator (societate) respectiv: contributia la asigurari sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate, contributia la fondul de somaj, contributia la fond accidente si boli profesionale, comision camera de munca. Raspuns: Contributii angajator: CAS: 10.000.000 x 22% = 2.200.000 CASS: 10.000.000 x 7% = 700.000 Fd.somaj: 10.000.000 x 3%= 300.000 Fd.risc: 10.000.000 x 0,776%=77.600 Comision ITM: 10.000.000 X 0,75%=75.000 142.Studiu de caz: Persoana angajata cu contract individual de munca: Venit brut lunar.10.000.000 lei Cota de asigurari sociale pt. Conditii normale de munca.31,5% Cota de contributii accidente de munca si boli profesionale.0,546% Inspectoratul teritorial de munca presteaza societatii servicii de verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor in cartile de munca. Sa se calculeze contributiile obligatorii datorate de angajator (societate) respectiv: contributia la asigurari sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate, contributia la fondul de somaj, contributia la fond accidente si boli profesionale, comision camera de munca. Raspuns: CAS: 10.000.000 x 22% = 2.200.000 CASS: 10.000.000 x 7% = 700.000 Fd.somaj: 10.000.000 x 3%= 300.000 Fd.risc: 10.000.000 x 0,546%=54.600 Comision ITM: 10.000.000 X 0,25%=25.000 143.Studiu de caz: Persoana angajata cu contract individual de munca: Salariu de baza de incadrare7.500.000 lei Salariu mediu brut pe economie..9.211.000 lei Sa se determine cuantunul indemnizatiei in cazul in care persoana se afla in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani. Raspuns: Indemnizatia=85% din sal.mediu brut pe economie= 9.211.000 x 85%=7.829.350 lei 144.Studiu de caz: 38

Persoana angajata cu contract individual de munca: Salariu de baza de incadrare7.500.000 lei Salariu minim brut pe economie..3.100.000 lei Sa se determine cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate (care ulterior vor fi incasate de societate) in cazul persoanei aflate in concediu de maternitate. Raspuns: CASS pt.per.conc.med.= 6.5% din 2 salarii minime pe economie= 2x 3.100.000 x 6,5%=403.000 145.Studiu de caz: Persoana angajata cu contract individual de munca: Salariu de baza de incadrare7.500.000 lei Salariu minim brut pe economie..3.100.000 lei Sa se determine cuantumul contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate (care ulterior vor fi incasate de societate) in cazul persoanei aflate in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani.. Raspuns: CASS pt.per.conc.med.= 6.5% din 2 salarii minime pe economie= 2x 3.100.000 x 6,5%=403.000 146.Studiu de caz: Persoana angajata in baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial: Venit brut obtinut20.000.000 lei Sa se determine impozitul pe venit. 16% 3.200.000 impozit stopaj la sursa 147Eu am vazut corecta var.A de raspuns pentru ca antrepozitul fiscal nu poare fi folosit pentruvanzarea cu amanuntul a produselor accizabile cf cod fiscal.in var.B sageata indica distributia directa catre consumator final. 148.O societate comerciala realizeaza din productia interna bijuterii din aur, cu exceptia verighetelor. Pretul de livrare al produselor este de 80.000.000 lei. Acciza care se aplica conform Codului Fiscal este de 20%. Sa se determine valoarea de facturare a produselor, inclusiv acciza. Raspuns: Acciza=80.000.000 x 20%= 16.000.000 Pret de livrare fara TVA = 80.000.000+16.000.000=96.000.000 149.Se importa produse de parfumerie pentru a fi comercializate. Sa se calculeze valoarea accizei, in conditiile in care se cunosc urmatoarele date: valoarea in vama 180.000.000 lei, taxa vamala 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%. Raspuns: Taxa vamala=180.000.000x10%=18.000.000 Comision vamal=180.000.000x0,5%=900.000 Baza de calcul al accizei=180.000.000+18.000.000+900.000=198.900.000 Acciza=198.900.000x30%=59.670.000 150.Veniturile impozabile anuale ale contribuabililor A si B insumeaza 100.000 u.m. si, 39

respectiv, 110.000 u.m. Folosind impunerea in progresie simpla, calculati impozitele datorate de cei doi contribuabili, veniturile nete cuvenite si presiunile fiscale medii suportate. Grila de impunere este cea de mai jos: Nr.crt. Venitul impozabil annual (in u.m.) Cota de impozit (%) 1 Pana la 5.000 0 2 De la 5001 la 25.000 12 3 De la 25.001 la 65.000 20 4 De la 65.001 la 110.000 28 5 Peste 110.000 42 Raspuns: Contribuabil A: venit = 100.000 => impozit=100.000 x 28% (rand 4) = 28.000 Presiunea fiscala medie: 28% Contribuabil B: venit=110.000 => impozit=110.000 x 28%=30.800 Presiunea fiscala medie: 28% 151.Veniturile impozabile anuale ale contribuabililor A si B insumeaza 100.000 u.m. si, respectiv, 110.000 u.m. Folosind impunerea in progresie compusa, calculati impozitele datorate de cei doi contribuabili, veniturile nete cuvenite si presiunile fiscale medii suportate. Grila de impunere este cea de mai jos: Nr.crt. Venitul impozabil annual (in u.m.) Cota de impozit (%) 1 Pana la 5.000 0 2 De la 5001 la 25.000 12 3 De la 25.001 la 65.000 20 4 De la 65.001 la 110.000 28 5 Peste 110.000 42 Raspuns: Contribuabil A: impozite partiale: Pana la 5000 = 0 De la 5001 la 25.000: impozit= 20.000 x 12%=2.400 De la 25.001 la 65.000: impozit = 40.000 x 20% = 8.000 De la 65.001 la 100.000: impozit = 35.000 x 28%=9.800 Impozit total=2.400+8.000+9.800=20.200 Presiune fiscala medie=20.200/100.000=20,2% Contribuabil B: impozite partiale: Pana la 5000 = 0 De la 5001 la 25.000: impozit= 20.000 x 12%=2.400 De la 25.001 la 65.000: impozit = 40.000 x 20% = 8.000 De la 65.001 la 110.000: impozit = 45.000 x 28%=12.600 Impozit total=2.400+8.000+12.600=23.000 Presiune fiscala medie=23.000/110.000=20,91% 152.O societate comerciala a inregistrat la sfarsitul anului 2005 o cifra de afaceri de 110.000.000 lei si, in sinteza, urmatoarea situatie financiar-contabila: - venituri totale: 135.000.000 lei - cheltuieli totale (mai putin impozitul pe profit): 98.400.000 lei, din care 2.000.000 lei 40

amenzi si 6.000.000 cu sponsorizari. Calculati impozitul pe profit aferent anului 2005, stiind ca societatea comerciala a optat pentru sistemul de impunere la profit. Raspuns: Profit impozabil=135.000.000 -98.400.000+2.000.000+6.000.000=44.600.000 => impozit pe profit=44.600.000x16%=7.136.000 lei 2 din CA=110.000.000x2/1000=220.000 20% din imp.profit=7.136.000x20%=1.427.200 => impozit pe profit datorat = =7.136.000-220.000=6.916.000 153.O societate comerciala a inregistrat la sfarsitul anului 2005 o cifra de afaceri de 110.000.000 lei si, in sinteza, urmatoarea situatie financiar-contabila: - venituri totale: 135.000.000 lei, din care 35.000.000 lei din activitatea unui bar de noapte; - cheltuieli totale (mai putin impozitul pe profit): 98.400.000 lei, din care 2.000.000 lei amenzi si 6.000.000 lei cu sponsorizari. Calculati impozitul pe profit aferent anului 2005, stiind ca societatea comerciala a optat pentru sistemul de impunere la profit. Raspuns: Repartizam cheltuielile utilizand drept structura veniturilor. 35.000.000/135.000.000=25,93% Activitatea de bar de noapte: - ch.totale=98.400.000x25,93%=25.515.120 - din care: amenzi=2.000.000x25.93%=518.600 sponsorizari=6.000.000x25.93%=1.555.800 Profit impozabil=35.000.000-25.515.120+518.600+1.555.800=11.559.280 => impozit profit=11.559.280x16%=1.849.485 5% din ven.=35.000.000x5%=1.750.000 => impozit pe profit datorat pt.act.de bar de noapte=1.849.485 Pentru celelalte activitati: - ch.totale=98.400.000x74,07%=72.884.880 - din care: amenzi=2.000.000x74,07%=1.481.400 sponsorizari=6.000.000x74,07%=4.444.200 Profit impozabil=100.000.000-72.884.880+1.481.400+4.444.200=33.040.720 => impozit profit=33.040.720x16%=5.286.515 Total impozit profit=1.849.485+5.286.515=7.136.000 2 din CA=110.000.000x2/1000=220.000 20% din imp.profit=7.136.000x20%=1.427.200 => impozit pe profit datorat = =7.136.000-220.000=6.916.000 154.O societate comerciala a inregistrat, in anul fiscal 2005, un profit net de 1.200.000.000 lei, iar capitalul social al acesteia este detinut astfel: 60% de catre actionarul A (persoana juridica) si 40% de catre actionarul B (persoana fizica). Stiind ca Adunarea Generala a Asociatilor a hotarat ca intreg profitul sa fie distribuit sub forma de dividende, calculati impozitele pe dividende datorate de fiecare din cei doi asociati, precum si dividendele nete cuvenite. Raspuns: Actionarul A: Divid.brut=1.200.000.000x60%=720.000.000 Impozit datorat=720.000.000x10%=72.000.000 Divid.net=720.000.000-72.000.000=648.000.000 Actionarul B: Divid.brut=1.200.000.000x40%=480.000.000 41

Impozit datorat=480.000.000x10%=48.000.000 Divid.net=480.000.000-48.000.000=432.000.000 155.O societate comerciala a inregistrat in luna martie 2005 venituri totale de 200.000.000 lei, din care 30.000.000 lei reprezinta ven.din productia de imobilizari necorporale, iar 10.000.000 lei ven.realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii. In luna februarie a aceluiasi an, firma a achizitionat o casa de marcat in valoare de 9.000.000 lei. Stiind ca la data de 31 decembrie 2004 societatea coemrciala a indeplinit cond.pt.a fi considerata microintreprindere si a optat pt.anul fiscal 2005 pt.impozitarea la venit, stabiliti impozitul datorat aferent trim.I al anului fiscal 2005. Raspuns: Baza impozabila=200.000.000-30.000.000-10.000.000-9.000.000=151.000.000 Impozit venit=151.000.000x3%=4.530.000 156.O persoana fizica a obtinut, in luna martie 2005, in baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuala, venituri in valoare de 20.000.000 lei. Stabiliti impozitul datorat de catre contribuabil si castigul net cuvenit. Raspuns: Venit impozabil=20.000.000 20.000.000x40%=12.000.000 => impozit venit=12.000.000x16%=1.920.000 Castig net cuvenit= 20.000.000-1.920.000=18.080.000 157.O persoana fizica a obtinut, in luna martie 2005, in baza unui contract de munca cu perioada nedeterminata, un salariu de incadrare de 10.000.000 lei. Cunoscand faptul ca angajatul este membru de sindicat, fapt pentru care datoreaza o cotizatie lunara de 50.000 lei, si are in intretinere o persoana (copil minor), stabiliti impozitul pe venitul salarial datorat de catre contribuabil. Raspuns: Fd. somaj: 10.000.000x1%=100.000 CAS: 10.000.000x9.5%=950.000 CASS: 10.000.000x6.5%=650.000 Venit net lunar=10.000.000-100.000-950.000-650.000=8.300.000 Venit impozabil=8.300.000-3.500.000-50.000=4.750.000 => impozit venit=4.750.000x16%=760.000 158.O persoana fizica detine in proprietate, intr-un oras, in anul fiscal 2005, un singur apartament, situat intr-un imobil cu 2 etaje, fiecare cu 2 apartamente pe etaj, construit in anul 1990, cu peretii din beton armat, cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire, in suprafata construita desfasurata de 57 mp. Localitatea de situare a cladirii este de rangul II, iar zona in care este pozitionat imobilul a fost incadrata la litera D, cu un coeficient de corectie de 1,05. Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului, stiind ca valoarea impozabila/mp a cladirii a fost stabilita de catre Consiliul Local la 5.300.000 lei/mp, iar plata impozitului se face integral, pana la data de 15 martie a anului 2005 (prin hotararea autoritatii locale, bonificatia acordata pentru plata anticipata este maxima). Raspuns: Val.impozabila = 57 mp x 5.300.000 lei/mp=302.100.000 42

Val.impozabila corectata=302.100.000 x 1,05=317.205.000 Impozit pe cladire=317.205.000x0,2%=634.410 Bonificatie acordata: 10% => impozit pe cladire datorat = 634.410x90%=570.969 159.In anul fiscal 2005, o persoana fizica detine in proprietate un autoturism inmatriculat in Romania, cu capacitate cilindrica e 1495 cm3. Calculati taxa asupra mijlocului de transport datorata de proprietar, stiind ca valoarea taxei in lei/500 cm3 sau fractiune a fost stabilita de catre Consiliul Local la 150.000 lei/cm3 sau fractiune de capacitate, iar plata prelevarii fiscale se face integral, pana la data de 15 martie a anului 2005 (prin hotararea autoritatii locale, bonificatia acordata pentru plata anticipata este maxima). Raspuns Taxa = 1495/500 x 150.000=448.500 Bonificatie acordata: 10% => taxa auto datorata = 448.500x90%=403.650 160.In anul fiscal 2005, un agent economic a inregistrat la finele lunii martie urmatoarea situatie: a. Iesiri: - vanzari in tara la pretul cu amanuntul in valoare de 41.650.000 lei; - livrari in tara la pretul de vanzare cu ridicata in valoare de 50.000.000 lei, din care ambalajele returnabile reprezinta 1.000.000 lei; - facturi corespunzatoare produselor finite neexpediate datorita lipsei mijloacelor de transport 2.000.000 lei; - livrari de manuale scolare 10.000.000 lei; - op.scutite fara drept de deducere 8.000.000 lei. b. Intrari: - aprovizionari cu marfuri si alte achizitii 60.000.000 lei; Stabiliti TVA-ul de plata sau suma negativa a TVA. Raspuns: TVA colectata: Pt.vz.aman.-TVA=41.650.000X19/119=6.650.000 Pt.vz.cu ridicata-TVA 50.000.000-1.000.000)x19%=9.310.000 Pd.neexpediate-TVA=2.000.000X19%=380.000 Manuale TVA = 10.000.000X9%=900.000 Total TVA colectata=6.650.000+9.310.000+380.000+900.000=17.240.000 TVA deductibila Calculam pro-rata: = (35.000.000+49.000.000+2.000.000+10.000.000)/35.000.000 + 49.000.000+ +2.000.000+10.000.000+8.000.000)=96.000.000/104.000.000=92,31% TVA aferenta achizitiilor=60.000.000x19%=11.400.000 TVA de dedus=11.400.000x92,31%=10.523.340 TVA de plata= 17.240.000-10.523.340=6.716.660 161.In anul fiscal 2005, la finele lunii martie, un agent economic producator de bere a inregistrat o productie de 10.000 hl, concentratia alcoolica a bauturii fiind de 4,5%. Stabiliti accizele datorate de producator, cunoscand faptul ca valoarea accizei la 1 hl/l grad Plato este de 0,55 Euro, iar cursul de schimb este de 37.800 lei/euro. Raspuns: 43

Ce fac cu gradele Plato? Nu-mi da informatii despre ele. Concentratia alcoolica imi foloseste la ceva? Acciza= 10.000 hl x 0.55 euro x 37.800=207.900.000 162.Potrivit Codului Fiscal, impozitul pe profit se datoreaza, printre altele, de persoanele juridice romane. Descrieti categoriile de persoane juridice romane care se include in notiunea de persoane juridice romane si sfera de cuprindere a impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice. Raspuns: Persoana juridica romana - orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania Art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: a) in cazul persoanelor juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate; 163.Contribuabilii pentru plata impozitului pe profit pot fi persoanele juridice straine. Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit. Raspuns: Art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent; c) in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane; d) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri; 164.Unii contribuabili sunt scutiti de la plata impozitului pe profit. Indicati care sunt acesti contribuabili si in ce conditii sunt scutiti, conform Codului Fiscal 2005 (adica tinand seama de modificarile si completarile aduse Codului Fiscal intrat in vigoare la 1 ianuarie 2005). Raspuns: Scutiri Art. 15. - (1) Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili: a) trezoreria statului; b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, daca legea nu prevede altfel; c) persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile cuprinse in titlul IV; d) fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat; e) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil; f) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, si pentru veniturile obtinute din chirii, cu 44

conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrarile de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant si pentru actiuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despagubiri sub forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate; g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior, cu modificarile ulterioare; h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune; i) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii; j) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii. k) Banca Nationala a Romaniei.@ (2) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri: a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor; b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor; c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare; d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive; e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare; f) dividendele, dobanzile si veniturile realizate din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare obtinute din plasarea veniturilor scutite; g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole; h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile; i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica; k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale. (3) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). Organizatiile prevazute in prezentul alineat datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin. (2) sau in prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupa caz. 45

________ __ 165.Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru anumite tipuri de venituri sin in anumite conditii. Indicati tipurile de venituri respective si conditiile in care organizatiile mentionate sunt scutite de la plata impozitului pe profit. Raspuns: (2) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri: a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor; b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor; c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare; d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive; e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare; f) dividendele, dobanzile si veniturile realizate din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare obtinute din plasarea veniturilor scutite; g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole; h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile; i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica; k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale. (3) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). Organizatiile prevazute in prezentul alineat datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin. (2) sau in prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupa caz. 166.Profitul impozabil se calculeaza dupa unele reguli generale prevazute in Codul Fiscal si normele de aplicare a acestuia. Sa se descrie aceste Reguli generale tinand seama de modificarile si completarile aduse Codului Fiscal si normelor de aplicare a acestuia, intrate in vigoare la 1 ianuarie 2005. Raspuns: Reguli generale Art. 19. - (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. 46

(2) Metodele contabile, stabilite prin reglementari legale in vigoare, privind iesirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, cu exceptia cazului prevazut la alin. (3). Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifica in cursul anului fiscal. (3) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.@ (4) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii. (5) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile intre persoanele afiliate se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer.@ Norme: Reguli generale Art. 19. - (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. Norme metodologice: 12. Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal. Exemple de elemente similare veniturilor: - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii; - rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea activelor, in situatia in care au fost deductibile din profitul impozabil. Exemple de elemente similare cheltuielilor: - diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii; - cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz, cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv durata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. In mod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale. 47

13. Veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale careia ii apartin. In cazul in care contribuabilul constata ca dupa depunerea declaratiei anuale un element de venit sau de cheltuiala a fost omis ori a fost inregistrat eronat, contribuabilul este obligat sa depuna declaratia rectificativa pentru anul fiscal respectiv. Daca in urma efectuarii acestei corectii rezulta o suma suplimentara de plata a impozitului pe profit, atunci pentru aceasta suma se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform legislatiei in vigoare. 14. La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare se aplica trimestrial, lunar sau potrivit prezentelor norme metodologice, dupa caz, astfel incat la finele anului acestea sa se incadreze in prevederile legii. 15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registru de evidenta fiscala, intr-un singur exemplar, compus din cel putin 100 de file, tinut in forma scrisa sau electronica. Completarea se face in ordine cronologica, iar informatiile inregistrate trebuie sa corespunda cu operatiunile fiscale si cu datele prezentate in declaratiile de impunere. Registrul de evidenta fiscala se completeaza in toate situatiile in care informatiile cuprinse in declaratia fiscala sunt obtinute in urma unor prelucrari ale datelor furnizate din inregistrarile contabile. Modul de completare a registrului de evidenta fiscala este la latitudinea fiecarui contribuabil, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale acestuia. Acestea se refera la: calculul dobanzilor si al diferentelor de curs valutar deductibile fiscal, amortizarea fiscala, reduceri si scutiri de impozit pe profit, evidenta fiscala a vanzarilor cu plata in rate, valoarea fiscala in cazul efectuarii operatiunilor prevazute la art. 27 din Codul fiscal, alte asemenea operatiuni. Codul fiscal: (3) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului. Norme metodologice: 16. Pentru contribuabilii care au optat la momentul livrarii bunurilor, executarii lucrarilor sau prestarii serviciilor pentru impunerea veniturilor aferente contractelor cu plata in rate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, veniturile si cheltuielile aferente bunurilor mobile si imobile produse, lucrarilor executate si serviciilor prestate, valorificate in baza unui contract cu plata in rate, sunt impozabile, respectiv deductibile, pe masura ce ratele devin scadente, pe durata derularii contractelor respective.@ __________ @Pct. 16 al Titlului II a fost modificat prin art. I pct. 1 lit. A din H.G. nr. 610/2005. Codul fiscal: (4) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii. Norme metodologice: 17. Intra sub incidenta acestui alineat contribuabilii care desfasoara activitati de servicii internationale care aplica regulile de evidenta si decontare a veniturilor si cheltuielilor stabilite prin regulamente de aplicare a conventiilor la care Romania este parte (de exemplu: 48

serviciile postale, telecomunicatiile, transporturile internationale)

167.Studiu de caz: Se va determina impozitul pe profit datorat de catre organizatia nonprofit pe anul 2004, tinand seama de prevederile de la cap.I, titlul II din Codul Fiscal si de metodologia de la pct.8 din Titlul II al Normelor de aplicare metodologice de aplicare a Codului, precum si de urmatoarele elemente: Venituri totale realizate in anul 2004, in suma de 6.800 mil.lei, din care: - venituri din serbari, conferinte, tombole..2.400 mil.lei - ven.din domeniul sportului...300 mil.lei - donatii in bani si bunuri primite prin sponsorizare...900 mil.lei - ven.obtinute din reclama si publicitate 2.500 mil.lei - ven.din activitati economice....700 mil.lei Cheltuieli totale aferente anului 2004 in suma de 500 mil.lei, din care cheltuieli pentru realizarea de venituri impozabile de 5 mil.lei. Luam in calcul cursul mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de BNR pentru anul 2004 de 42.000 lei. Raspuns: Nu se precizeaza ca organizatia non-profit este de utilitate publica. Pp.ca este, deci ven.obtinute din reclama si publicitate sunt neimpozabile. Venituri neimpozabile: - ven.din serbari,: 2.400.000.000 - ven.din dom.sportului: 300.000.000 - donatii: 900.000.000 - ven.din reclama,publ.: 2.500.000.000 Total ven.neimpozabil: 6.100.000.000 Ven.neimpozabil pana la limita a 15.000 EUR, dar nu mai mult de 10% din ven. neimp.: - ven.din act.ec.: 700.000.000 - 10% din ven.neimp.= 6.100.000.000 x 10%=610.000.000 - 15.000 EUR x 42.000=630.000.000 => venituri neimpozabile=610.000.000 => venituri impozabile = 700.000.000-610.000.000=90.000.000 Profit impozabil=ven-ch=90.000.000-5.000.000=85.000.000 => impozit pe profit=85.000.000x16%=13.600.000 168.Ce conditii cumulative trebuie sa indeplineasca imobilizarea corporala pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil, potrivit Codului Fiscal? Care sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile, conform prevederilor Codului Fiscal? (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;@ b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului; 49

c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile: a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune sau altele asemenea; b) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor; c) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata; d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix; e) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica; f) amenajarile de terenuri. 169.Care sunt regulile conform carora se determina regimul de amortizare fiscala pt.un mijloc fix? Raspuns : (6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli: a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara; b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata; c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva. 170.Cum se stabileste (calculeaza) fiecare din cele 3 metode de amortizare fiscala a mijloacelor fixe (liniara, degresiva si accelerata)? Raspuns: (7) In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix. (8) In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani; b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani; c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani. (9) In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza: a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a 50

mijlocului fix; b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia. 171.La calculul profitului impozabil unele venituri sunt neimpozabile. Care sunt aceste venituri si in ce constau ele, precum si care este intinderea acestora? Raspuns: Art. 20. - Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: a) dividendele primite de la o persoana juridica romana. Sunt, de asemenea, neimpozabile, dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dividendele primite de la o persoana juridica straina, din statele Comunitatii Europene, daca persoana juridica romana detine minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridica straina, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului; b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de evaluare a investitiilor financiare pe termen lung. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii titlurilor de participare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare; c) Abrogat;@ d) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile; e) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. 172.Pentru determinarea profitului impozabil, conform Codului Fiscal, sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative. Descrieti care sunt chelt.efectuate in scopul realizarii de ven., tinand seama de Codul Fiscal, cu modificarile si completarile in vigoare la 1 ianuarie 2005? Raspuns: (2) Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil; b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale; c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;@ d) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor; e) cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de catre salariati si 51

administratori, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti; f) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit; g) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca; h) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat; i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;@ j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;@ k) cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate; l) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor; m) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale; n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri: 1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti; 2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori; 3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor; 4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul. 173.Care sunt cheltuielile cu deductibilitate limitata pentru determinarea profitului impozabil, avand in vedere prevederile Codului Fiscal si ale normelor de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile intrate in vigoare la 1 ianuarie 2005. (3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata: a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit; b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti. Cheltuielile de transport, cazare si indemnizatia acordata salariatilor, in cazul contribuabilului care realizeaza pierdere in exercitiul curent si/sau din anii precedenti, sunt limitate la nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; c) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si ale accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. In cadrul acestei limite pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: cadouri in 52

bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;@ d) perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice; e) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;@ f) Abrogat.@ g) cheltuielile cu provizioane si rezerve, in limita prevazuta la art. 22; h) cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in limita prevazuta la art. 23; i) amortizarea, in limita prevazuta la art. 24; j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;@ k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;@ l) cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de legea locuintei, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%. Diferenta nedeductibila trebuie recuperata de la beneficiari, respectiv chiriasi/locatari; m) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop; n) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale. 174.Codul Fiscal si normele de aplicare a acestuia, cu modificarile intrate in vigoare la 1 ianuarie 2005, prevad care sunt cheltuielile nedeductibile la determinarea profitului impozabil. Care sunt cheltuielile si in ce constau ele? Raspuns: (4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania; b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.@ 53

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI; d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa; e) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii; f) cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor; g) cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza legii, pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de societate sau asociere; h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora; i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art. 20 lit. d);@ j) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative; k) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, in numele angajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III; l) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu exceptia prevederilor titlului III; m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul desfasurarii activitatii proprii si pentru care nu sunt incheiate contracte; n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situatii decat cele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n). In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;@ p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 1. sunt in limita a 3 0/00 din cifra de afaceri; 2. nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. 54

In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, a dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale.@ r) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.@ s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. g) si m).@ 175.Contribuabilul supus impozitului pe profit are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, in conformitate cu reglementarile cuprinse in Codul Fiscal si normele de aplicare a acestuia, in vigoare la 1 ianuarie 2005. Descrieti aceste reglementari, cu limitele si explicatiile necesare. Raspuns: Art. 22. - (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel: a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil; b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor; c) provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004; 2. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei; 3. nu sunt garantate de alta persoana; 4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului; 5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului; d) provizioanele specifice, potrivit legilor de organizare si functionare, in cazul unei societati comerciale bancare sau al unei alte institutii de credit autorizate, precum si pentru societatile de credit ipotecar si societatile de servicii financiare; e) rezervele constituite de societatile comerciale bancare sau alte institutii de credit autorizate, precum si de societatile de credit ipotecar, potrivit legilor de organizare si functionare; f) provizioanele constituite de fondurile de garantare, potrivit normelor Bancii Nationale a Romaniei; g) Abrogat;@ h) rezervele tehnice constituite de societatile de asigurare si reasigurare, potrivit 55

prevederilor legale de organizare si functionare. Pentru contractele de asigurare cedate in reasigurare, rezervele se diminueaza astfel incat nivelul acestora sa acopere partea de risc care ramane in sarcina asiguratorului, dupa deducerea reasigurarii; i) provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, constituite potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; j) provizioanele constituite in limita unei procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007; 2. creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie; 3. nu sunt garantate de alta persoana; 4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului; 5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului. k) provizioanele pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor, potrivit legii, in limita sumei stabilite prin proiectul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare percepute.@ (2) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizoane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile din exploatare, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale. (3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre marine ce includ zone cu adancime de apa mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicata asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile inregistrate, pe toata perioada exploatarii petroliere. (4) Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferenta dintre veniturile din exploatare realizate efectiv din activitatea de ruta aeriana si costurile efective ale activitatii de ruta aeriana, care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depasesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL. (5) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplica daca un alt contribuabil preia un provizion sau o rezerva in legatura cu o divizare sau fuziune, reglementarile acestui articol aplicandu-se in continuare acelui provizion sau rezerva. (6) Sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitarii rezervele de influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta, constituite potrivit legii, inregistrate de societati comerciale bancare - persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine, care isi desfasoara activitatea in Romania.@ (7) In intelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se 56

intelege si majorarea unui provizion sau a unei rezerve. (8) Provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili inainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile in limitele prevazute la alin. (1) lit. c), in situatia in care creantele respective indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) nu sunt garantate de alta persoana; b) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului; c) au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului; d) creanta este detinuta asupra unei persoane juridice pentru care a fost deschisa procedura falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie; e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanta respectiva.@ 176.Conditiile si limitele in care sunt deductibile sau nedeductibile, la determinarea profitului impozabil, chelt.cu dobanzile si diferentele de curs valutar sunt reglementate de Codul Fiscal si normele metodologice de aplicare. Se vor prezenta aceste conditii si limite, respectiv cazuri, din Codul si normele in vigoare la 1 ianuarie 2005. Raspuns: Art. 23. - (1) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.@ (2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora.@ (3) In cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin. (1). Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului.@ (4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, precum si cele aferente imprumuturilor obtinute de la societatile comerciale bancare romane sau straine, sucursalele bancilor straine, cooperativele de credit, societatile de leasing pentru operatiuni de leasing, societatile de credit ipotecar si de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.@ (5) In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), dobanzile deductibile sunt limitate la: a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; si b) nivelul ratei dobanzii anuale de 9%, pentru imprumuturile in valuta. Acest nivel al ratei dobanzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.@ (6) Limita prevazuta la alin. (5) se aplica separat pentru fiecare imprumut, inainte de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2). 57

(7) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, sucursalelor bancilor straine care isi desfasoara activitatea in Romania, societatilor de leasing pentru operatiunile de leasing, societatilor de credit ipotecar, precum si institutiilor de credit. (8) In cazul unei persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea printr-un sediu permanent in Romania, prevederile prezentului articol se aplica prin luarea in considerare a capitalului propriu. Norme metodologice: 59. In vederea determinarii valorii deductibile a cheltuielilor cu dobanzile se efectueaza mai intai ajustarile conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal. Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care excedeaza nivelului de deductibilitate prevazut la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.@ 60. In cazul in care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de indatorare este mai mare decat 3, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, pana la deductibilitatea integrala a acestora.@ 61. Intra sub incidenta art. 23 alin. (3) din Codul fiscal numai pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente capitalului imprumutat.@ 62. Institutiile de credit, in sensul art. 23 alin. (7) din Codul fiscal, sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Nationala a Romaniei.@ 63. In sensul art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an incepand de la data incheierii contractului, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) al art. 23 din Codul fiscal, indiferent de data la care acestea au fost contractate. In capitalul imprumutat se includ si creditele sau imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, in situatia in care exista prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curenta, insumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau imprumuturilor pe care le prelungesc, depaseste un an.@ 64. Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale. In cazul sediilor permanente, capitalul propriu cuprinde capitalul de dotare pus la dispozitie de persoana juridica straina pentru desfasurarea activitatii in Romania, potrivit documentelor de autorizare, rezervele legale, alte rezerve, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.@ 65. Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile se au in vedere urmatoarele: a) pentru imprumuturile angajate de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, se aplica limita prevazuta la art. 23 alin. (5) din acelasi act normativ, indiferent de data la care au fost contractate; b) in scopul aplicarii art. 23 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal, nivelul ratei dobanzii de referinta, recunoscuta la calculul profitului impozabil, este cea din ultima luna a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit, publicata de Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; c) modul de calcul al dobanzii, conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal, va fi cel corespunzator modului de calcul al dobanzii aferente imprumuturilor; d) rezultatul exercitiului financiar luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit.@ 66. Cheltuielile cu dobanzile insumate cu pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate in considerare la 58

calculul gradului de indatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in conditiile prevazute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal.@ 67. In vederea determinarii impozitului pe profit, gradul de indatorare se calculeaza ca raport intre media capitalului imprumutat si media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit, dupa cum urmeaza:@ Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei) ----------------------------------------------------------------------2 Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul Gradul de indatorare = ------------------------------------------------2 astfel: Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei) Gradul de indatorare = -------------------------------------------------------------------------------------Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul perioadei 68. In cazul in care gradul de indatorare astfel determinat este mai mic sau egal cu trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta de curs valutar sunt deductibile integral dupa ce s-au efectuat ajustarile prevazute la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal.@ 69. Daca gradul de indatorare astfel determinat este mai mare decat trei, suma cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferente de curs valutar este nedeductibila in perioada de calcul al impozitului pe profit, urmand sa se reporteze in perioada urmatoare, devenind subiect al limitarii prevazute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal pentru perioada in care se reporteaza.@ 70. In sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, prin banci internationale de dezvoltare se intelege: - Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.), Corporatia Financiara Internationala (C.F.I.) si Asociatia pentru Dezvoltare Internationala (A.D.I.); - Banca Europeana de Investitii (B.E.I.); - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.E.R.D.); - banci si organizatii de cooperare si dezvoltare regionala similare. Prin imprumut garantat de stat se intelege imprumutul garantat de stat potrivit Legii datoriei publice nr. 313/2004. Pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2005, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 7%.@ 177.Exercitiu: In vederea determinarii impozitului pe profit, gradul de indatorare se calculeaza ca raport intre media capitalului imprumutat cu termen de rambursare peste un an si media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la inceputul anului si la 59

sfarsitul perioadei pentru care se det.imp.pe profit. Descrieti formula (relatia) ce se utilizeaza pentru determinarea gradului de indatorare a capitalului, avand in vedere dispozitiile Codului Fiscal (art.23) si ale Normelor metodologice de aplicare a Codului. Raspuns: Grad de indatorare = [(cap.imprum.la inc.anului fiscal+cap.imprum.la sf.per.de calcul)/2] / [(cap.propriu la inc.anului fiscal+cap.imprum.la sf.per.de calcul)/2]

60

178.Studiu de caz: Un agent economic obtine in anul 2004 un profit impozabil dintr-un bar de noapte in valoare de 10.000.000 lei. Insa ven.din barul de noapte sunt de 90.000.000 lei. Se va det.imp.pe profit datorat, tinand seama de prevederile art.18 din Codul Fiscal 2004, explicandu-se rezultatul obtinut. Raspuns: Imp.profit calculat = 10.000.000 x16% = 1.600.000 Dar CF prevede ca impozitul pe profit in astfel de act. Nu poate fi mai mic de 5% din ven.realizate, prin urmare ag.ec.datoreaza imp.pe profit=90.000.000 lei x x5%=4.500.000 179.Exercitiu: Se va calcula amortizarea anuala a mijlocului fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresiva prevazut de art.24 alin.(8) din Codul Fiscal. Se vor avea in vedere urmatoarele date ale mijlocului fix: - val.de intrare: 350.000.000 lei - durata normala de functionare conform catalogului: 10 ani - cota anuala de amortizare: 100/10=10%; - cota anuala de amortizare degresiva este de: 10% x 2,0=20% Raspuns: An 1: amt.=350.000.000 x 20%=70.000.000 An 2: amt= (350.000.000-70.000.000)x20%=56.000.000 Cota de amt.liniara = 100/8=12,5% < 20% => se aplica in continuare cota degresiva An 3: amt = (350.000.000 - 70.000.000 -56.000.000) x 20% = 224.000.000 x 20% = =44.800.000 Cota de amt.liniara = 100/7=14.29% < 20% => se aplica in continuare cota degresiva An 4: amt.= 224.000.000-44.800.000)x20%=179.200.000x20%=35.840.000 Cota de amt.liniara = 100/6=16.67% <20% => se aplica in continuare cota degresiva An 5: amt.= 179.200.000-35.840.000)x20%=143.360.000x20%=28.672.000 Cota de amt.liniara = 100/5=20% = 20% => se aplica in continuare cota degresiva An 6: amt.= 143.360.000-28.672.000)x20%=114.688.000x20%=22.937.600 Cota de amt.liniara = 100/4=25% > 20% => se aplica in continuare cota liniara Amt.an 7,8,9,10=114.688.000-22.937.600)/4=22.937.600 180.Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania au obligatia de a plati impozit pe profit. Cum se stabileste imp.pe profit, ce reguli speciale se utilizeaza si in ce constau acestea, in conditiile Codului Fiscal si ale Normelor metodologice de aplicare a Codului, in vigoare de la 1 ianuarie 2005? Raspuns: Veniturile unui sediu permanent Art. 29. [...] (2) Profitul impozabil se determina in conformitate cu regulile stabilite in capitolul II al prezentului titlu, in urmatoarele conditii: a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ in veniturile impozabile; b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri se includ in cheltuielile deductibile; 61

c) cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare, indiferent de locul in care s-au efectuat, decontate de persoana juridica straina si inregistrate de sediul permanent, sunt deductibile in limita a 10% din veniturile salariale ale angajatilor sediului permanent. Norme metodologice: 87. Prin angajati ai sediului permanent se intelege persoanele angajate cu contract individual de munca in conditiile legii. Codul fiscal: (3) Profitul impozabil al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piata al unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Atunci cand sediul permanent nu detine o factura pentru cheltuielile alocate lui de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer. (4) Inainte de a desfasura activitate printr-un sediu permanent in Romania, reprezentantul legal la persoanei juridice straine prevazute la alin. (1) trebuie sa inregistreze sediul permanent la autoritatea fiscala competenta. Norme metodologice: 88. Persoanele juridice straine care desfasoara activitatile mentionate la art. 8 alin. (3) din Codul fiscal datoreaza impozit pe profit de la inceputul activitatii, in masura in care se determina depasirea duratei legale de 6 luni sau termenele prevazute in conventiile de evitare a dublei impuneri, dupa caz. In situatia in care nu se determina inainte de sfarsitul anului fiscal daca activitatile din Romania vor fi pe o durata suficienta pentru a deveni un sediu permanent, veniturile acelui an fiscal vor fi luate in considerare in urmatorul an fiscal, in situatia in care durata specificata este depasita. 881.Pentru incadrarea unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau activitati de supervizare legate de acestea si a altor activitati similare ca sedii permanente se va avea in vedere data inceperii activitatii din contractele incheiate cu persoanele juridice romane beneficiare sau cu alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care sa consumat pentru realizarea contractului de baza.@ 181.Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit la anumite termene si de a depune declaratii de impozit pe profit. Se cere sa se descrie termenele la care se face plata, ca regula si pe categorii de contribuabili, precum si ce fel de declaratii de impozit pe profit se depun si la ce date? Raspuns: Art. 34. - (1) Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu este prevazut altfel. (2) Banca Nationala a Romaniei, societatile comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozitul pe profit lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoarele celei pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu este prevazut altfel. (3) Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. 62

(4) Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. (5) In intelesul alin. (1) si (2), profitul impozabil si impozitul pe profit sunt calculate si inregistrate trimestrial, respectiv lunar, in cazul Bancii Nationale a Romaniei, societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, cumulat de la inceputul anului fiscal. (6) Contribuabilii care efectueaza plati trimestriale si, respectiv, lunare platesc pentru ultimul trimestru sau pentru luna decembrie, in cazul Bancii Nationale a Romaniei, societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, si in cazul sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, respectiv o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru luna noiembrie a aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare ale contribuabilului. (7) Contribuabilii care au definitivat pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator. (8) Persoanele juridice care inceteaza sa existe au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei persoanei juridice la registrul comertului. Art. 35. - (1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (3), (4) si (7), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator. In cursul anului fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata al impozitului pe profit, inclusiv. (2) O data cu declaratia de impozit pe profit anuala, contribuabilii au obligatia sa depuna si o declaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente, care cuprinde scopul si suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarului. Nu se cuprind in aceasta declaratie sumele angajate sau platite pentru bunurile importate sau pentru transportul international. 182.Care este acceptiunea generala privind fiscalitatea? Raspuns:

183.Ce se intelege prin conceptul de sistem fiscal? Raspuns:

184.Care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman? Raspuns: Art. 3. - Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii: a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain; 63

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora; d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore. 185: Care sunt functiile sistemului fiscal: Sistemul fiscal trebuie sa indeplineasca 5 functii importante: 1.Functia sociala, potrivit careaia sunt favorizate categoriile de contribuabili cu venituri mai mici sau anumite persoane juridice care realizeaza activitati economice cu personal care prezinta un anumit handicap; 2.Functia economico-stimulativa, respectiv functia de a dezvolta activitatile economice, de a spori volumul veniturilor, de a crea locuri de munca, de a proteja mediul; 3.Functia financiara este instrumentul prin care statul procura resursele necesare finantarii activitatilor de interes national; 4.Functia de control da posibilitatea statului prin intermediul sursei informationale a contabilitatii sa valideze volumul corect al vanzarilor, costul de productie, contabilitatea cheltuielilor si veniturilor, a modului corect al bazelor de calcul pentru impozitul pe veniturile din salarii, taxa pe valoarea adaugata, accize, precum si plata acestora la termenele prevazute de lege. 5.Functia de echitate: toti agentii economici, persoane fizice si juridice care desfasoara activitati economice in scopul obtinerii de profituri trebuie sa fie impozitate. 186: Care este rolul sistemului fiscal? Argumentati Sistemul fiscal are in principiu urmatoarele obiective: 1.prin numarul si marimea impozitelor sa satisfaca nevoile de fonduri ale statului; 2.sa simplifice si sa inlesneasca munca de corectare a impozitelor; 3.impozitele sa fie tolerate de contribuabili; 4.sa creasca numarul contribuabililor pentru inlaturarea inechitatilor. 187.Definiti impozitul. Raspuns : Impozitul reprezinta plata baneasca, obligatorie, generala, definitiva si nereciproca, efectuata de persoane fizice si juridice in favoarea bugetului de stat in cuantumul si la termenele precis stabilite de lege, fara obligatia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat. 188.Definiti taxa. Raspuns: 64

Taxa reprezinta, in general, suma de bani platita de o persoana fizica sau juridica, ca regula generala pentru un serviciu prestat platitorului de catre stat sau institutiile sale. Problema 189, 190, 191, 192 Clasificati impozitele dupa fond si forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate. Raspuns: Dupa principalele trasaturi de fond si de forma, impozitele se impart in IMPOZITE DIRECTE si IMPOZITE INDIRECTE. Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Caracteristic acestor impozite este faptul ca, in intentia legiuitorului, subiectul si suportatorul impozitului sunt una si aceeasi persoana, cu toate ca uneori acestea nu coincid. In functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se pot grupa in impozite reale si impozite personale. o Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. o Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective. Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. La impozitele indirecte, chiar prin lege se atribuie calitatea de subiect (platitor) al impozitului unei alte persoane fizice sau juridice decat suportatorul acestora, ceea ce incalca principiul echitatii. Dupa formele de manifestare, impozitele indirecte pot fi grupate astfel: taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru. 193.Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii. Raspuns : 1. Impozite pe venit 2. Impozite pe avere 3. Impozite pe cheltuieli Problema 194, 195 Clasificati taxele dupa natura acestora. Raspuns: 1. taxe judecatoresti, incasate de instantele jurisdictionale pt.actiunile introduse de persoanele fizice si juridice spre judecare 2. taxe de notariat, pentru eliberarea, certificarea, legalizarea si autentificarea de acte, copii sau traduceri de catre notariate 3. taxe consulare, pentru eliberarea de certificate de origine, acordarea de vize de catre consulate 4. taxe de administratie, pentru eliberari de permise, autorizatii, legitimatii de catre 65

organele administratiei de stat. Dupa obiectul operatiunii: 1. taxe de timbru: se percep la efectuarea de catre institutiile publice a unor operatii cum sunt: autentificarea de acte, eliberarea unor documente (carti de identitate, pasapoarte, permise, etc.), legalizari acte, etc. 2. taxe de inregistrare: se percep la vanzarile de imobile, constituirea de societati si la majorarea capitalului acestora, la fuzionari, dizolvari si divizari, etc. 196 Ce semnifica taxele de timbru: Reprezinta plata neechivalenta pentru servicii sau lucrari efectuate de organe sau institutii care intocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza servicii sau rezolva alte interese legitime ale persoanei fizice sau juridice. Subiectul platitor este determinat in momentul cand acesta solicita efectuarea activitatii din partea institutiei publice.Distingem - regula universalitatii platii taxelor de timbru atunci cand se solicita prestarea unui serviciude la un organ al autaritatii publice; -unicitatea taxarii, adica pentru unul si acelasi serviciu prestat unei persoane nu se datoreaza decat o singura taxa; -principiul platilor anticipate: plata serviciilor se realizeaza inainte de primirea sau eliberarea actelor taxabile. Raspunderea pentru incadrarea in tarif si a valorilor taxabile revine organelor carora li s-a solicitat serviciul Problema 197 Ce ilustreaza taxele de inregistrare? Raspuns: vezi mai sus 198.Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului pe profit? Art. 13. - Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili: a) persoanele juridice romane; b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania; c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica; d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana. 199.In cazul caror persoane juridice, legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe venit? 66

Raspuns: Art. 103. - In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) are inscrisa in obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul; b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv; c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro; d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice. Art. 104. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional. (2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 103 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. 200.Care este cota de impunere a profitului in anul fiscal 2005? Raspuns: 16% 201.Care este modul de determinare a profitului impozabil? Raspuns: Art. 19. - (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. 202.Care este scadenta fiscala a impozitului pe profit? Raspuns: Art. 34. - (1) Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu este prevazut altfel. (2) Banca Nationala a Romaniei, societatile comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozitul pe profit lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoarele celei pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu este prevazut altfel. (3) Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. (4) Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. (5) In intelesul alin. (1) si (2), profitul impozabil si impozitul pe profit sunt calculate si inregistrate trimestrial, respectiv lunar, in cazul Bancii Nationale a Romaniei, societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, cumulat de la inceputul anului fiscal. (6) Contribuabilii care efectueaza plati trimestriale si, respectiv, lunare platesc pentru ultimul trimestru sau pentru luna decembrie, in cazul Bancii Nationale a Romaniei, 67

societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, si in cazul sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, respectiv o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru luna noiembrie a aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare ale contribuabilului. (7) Contribuabilii care au definitivat pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator. (8) Persoanele juridice care inceteaza sa existe au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei persoanei juridice la registrul comertului. 203.Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica, daca plata acestora se face in anul fiscal 2005? Raspuns: Art. 36. - (1) O persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina si sa verse impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat, asa cum se prevede in prezentul articol. (2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica romana. 204.Care este cota de impunere, pt.anul fiscal 2005, in cazul microintreprinderilor? Raspuns: 3% 205.Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe ven.microintreprinderilor? Raspuns: Art. 108. - (1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad: a) veniturile din variatia stocurilor; b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale; c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor; d) veniturile din provizioane; e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale; f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii. (2) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii. 206.Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului pe venit? Raspuns: Art. 39. - Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si 68

sunt numite in continuare contribuabili: a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania; c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania; d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 89.@ Art. 89. - (1) Persoanele fizice nerezidente, care obtin alte venituri decat cele prevazute la art. 87, 88 si la titlul V, datoreaza impozit potrivit reglementarilor prezentului titlu. (2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevazute la alin. (1), se determina pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit, impozitul fiind final. (3) Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din Romania, potrivit prezentului titlu, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit, direct sau printrun reprezentant fiscal.@ 207.Care este sfera de cuprindere in cazul impozitului pe venit? Raspuns: Art. 40. - (1) Impozitul prevazut in prezentul titlu, denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri: a) in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei; b) in cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele prevazute la lit. a), numai veniturilor obtinute din Romania, care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevazute la art. 41; c) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitului net atribuibil sediului permanent; d) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta in Romania, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta; e) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevazute in prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit. (2) Persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu al patrulea an fiscal.@ Art. 41. - Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46; b) venituri din salarii, definite conform art. 55; c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61; d) venituri din investitii, definite conform art. 65; e) venituri din pensii, definite conform art. 68; f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71; g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75; h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 771; i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.@ 208.Care sunt categoriile de venituri din aria impozitului pe venit? 69

Raspuns Art. 41. - Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46; b) venituri din salarii, definite conform art. 55; c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61; d) venituri din investitii, definite conform art. 65; e) venituri din pensii, definite conform art. 68; f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71; g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75; h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 771; i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.@ 209.Pentru ce categorii de venituri se aplica cota proportionala de 16%? Raspuns: Art. 43. - (1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din: a) activitati independente; b) salarii; c) cedarea folosintei bunurilor; d) pensii; e) activitati agricole; f) premii; g) alte surse este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute in categoriile de venituri din investitii, din jocuri de noroc si din transferul proprietatilor imobiliare.@ 210.In ce conditii persoanele fizice beneficiaza de deducere personala? Raspuns: Art. 56. - (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. 211.Potrivit legislatiei in materie de impozit pe venit intrata in vigoare la 1 ianuarie 2005, se mai efectueaza optiunea de globalizare a veniturilor? Raspuns: Nu 212.Care este regimul juridic al creditului fiscal extern? Raspuns: Art. 31. - (1) Daca o persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa si veniturile sunt impozitate atat in Romania cat si in statul strain, atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu. 70

(2) Deducerea pentru impozitele platite catre un stat strain intr-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevazute la art. 17 alin. (1) la profitul impozabil obtinut in statul strain, determinat in conformitate cu regulile prevazute in prezentul titlu sau la venitul obtinut din statul strain. (3) Impozitul platit unui stat strain este dedus, numai daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain. Art. 91. - (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, denumit in continuare credit fiscal extern, in limitele prevazute in prezentul articol. (2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii: a) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de: 1. autoritatea fiscala a statului strain respectiv; 2. angajator, in cazul veniturilor din salarii; 3. alt platitor de venit, pentru alte categorii de venituri; b) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 41. (3) Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate. In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit. (4) Abrogat.@ (5) In vederea calculului creditului fiscal extern, sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel: a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa; b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.@ 213.Care sunt obligatiile declarative, sub aspect fiscal, al asociatiilor fara personalitate juridica? Raspuns: Art. 28. - (1) In cazul unei asocieri fara personalitate juridica, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere. (2) Orice asociere fara personalitate juridica dintre persoane juridice straine, care isi desfasoara activitatea in Romania, trebuie sa desemneze una din parti care sa indeplineasca obligatiile ce ii revin fiecarui asociat potrivit prezentului titlu. Persoana desemnata este 71

responsabila pentru: a) inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, inainte ca aceasta sa inceapa sa desfasoare activitate; b) conducerea evidentelor contabile ale asocierii; c) plata impozitului in numele asociatilor, conform art. 34 alin. (1); d) depunerea unei declaratii fiscale trimestriale la autoritatea fiscala competenta, care sa contina informatii cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care este atribuibila fiecarui asociat, precum si impozitul care a fost platit la buget in numele fiecarui asociat; e) furnizarea de informatii in scris, catre fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care ii este atribuibila acestuia, precum si la impozitul care a fost platit la buget in numele acestui asociat. 214.Cum se calculeaza si se retine impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti? Raspuns: Art. 116. - (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri. (2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute: a) cota de impozit de 10% se aplica pentru dobanzile la depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, constituite/achizitionate incepand cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire a caror scadenta este ulterioara datei de 1 iunie 2005, in scop fiscal, data scadentei este asimilata cu data constituirii;@ b) 20% pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p); c) 15% in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115. (3) In intelesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar fi fost platit unui nerezident, daca impozitul nu ar fi fost retinut din venitul platit nerezidentului. (4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza: a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane, potrivit art. 57;@ b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.@ (5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti.@ (6) Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut, in conformitate cu prezentul capitol, este impozit final 215.Ce tip de operatiune intra in sfera de aplicare a TVA? 72

Raspuns: Art. 126. - (1) In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1); d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2). (2) In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprinde si importul de bunuri. (3) Operatiunile care se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata sunt denumite in continuare operatiuni impozabile. (4) Operatiunile impozabile pot fi: a) operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute la art. 140; b) operatiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata, dar este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate. In prezentul titlu, aceste operatiuni sunt prevazute la art. 143 si art. 144; c) operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata si nu este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate. In prezentul titlu, aceste operatiuni sunt prevazute la art. 141; d) operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 142, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in vama. 216.Care sunt cotele de TVA in Romania? Raspuns: Cota standard de 19% si cota redusa de 9% 217.Cand devine exigibila TVA? Raspuns: Art. 134. - (1) Faptul generator al taxei reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei. (2) Taxa pe valoarea adaugata devine exigibila atunci cand autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, la un moment dat, sa solicite taxa pe valoarea adaugata de la platitorii taxei, chiar daca plata acesteia este stabilita prin lege la o alta data. (3) Faptul generator al taxei intervine si taxa devine exigibila, la data livrarii de bunuri sau la data prestarii de servicii, cu exceptiile prevazute in prezentul titlu. (4) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la art. 128 alin. (3) lit. a) si art. 129 alin. (2) lit. a), care se efectueaza continuu, dand loc la decontari sau plati succesive, cum sunt gazele naturale, apa, serviciile telefonice, energia electrica si altele asemenea, se considera ca sunt efectuate in momentul expirarii perioadelor la care se refera aceste decontari sau plati. (5) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator si intervine: a) la data la care este emisa o factura fiscala, inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii; b) la data incasarii avansului, in cazul in care se incaseaza avansuri inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii. Se excepteaza de la aceasta prevedere avansurile incasate pentru plata importurilor si a drepturilor vamale stabilite, potrivit legii, si orice avansuri 73

incasate pentru operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata sau care nu sunt in sfera de aplicare a taxei. Prin avansuri se intelege incasarea partiala sau integrala a contravalorii bunurilor sau serviciilor, inaintea livrarii, respectiv a prestarii. (6) Prin derogare de la alin. (5), in cazul construirii unui bun imobil, antreprenorul general poate opta pentru ca exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata sa intervina la data livrarii bunului imobil, in conditii stabilite prin norme. 218.Care este sfera de aplicare a accizelor in Romania? Raspuns: Art. 162. - Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat, pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import: a) bere; b) vinuri; c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri; d) produse intermediare; e) alcool etilic; f) produse din tutun; g) uleiuri minerale si electricitate.@ 219.Ce reprezinta faptul generator in cazul accizelor? Raspuns: Art. 164. - Produsele prevazute la art. 162 sunt supuse accizelor in momentul producerii lor in Romania sau la momentul importului lor in tara. 220.Ce se intelege prin antrepozit fiscal? Raspuns: antrepozitul fiscal este locul, aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv, de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de prezentul titlu si de norme; 221.Care este cuantumul impozitului pe reprezentante? Raspuns:4000 euro anual 222.Cine datoreaza impozit pe cladiri? Raspuns: Art. 249. - (1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit. 223.Cum se calculeaza impozitul pe cladiri in cazul in care proprietarul este o persoana fizica? Raspuns: Art. 251. - (1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 74

cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii. (2) Cota de impozitare este de 0,2% pentru cladirile situate in mediul urban si de 0,1% pentru cladirile din mediul rural. (3) Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul urmator:@ .. (4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. (5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, prin inmultirea sumei determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in urmatorul tabel: (6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10. (7) In cazul unei cladiri finalizate inainte de 1 ianuarie 1951, valoarea impozabila se reduce cu 15%. (8) In cazul unei cladiri finalizate dupa 31 decembrie 1950 si inainte de 1 ianuarie 1978, valoarea impozabila se reduce cu 5%. (9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20. 224.Cum se calculeaza impozitul pe cladiri in cazul in care proprietarul este o persoana juridica? Raspuns: Art. 253. - (1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. (2) Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1%, inclusiv. (3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare. (4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. (5) In cazul unei cladiri care a fost reevaluata conform prevederilor legale in vigoare, valoarea de inventar a cladirii este valoarea inregistrata in contabilitatea proprietarului imediat dupa reevaluare; (6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2).@ 225.Care este scadenta fiscala a impozitului pe cladiri? Raspuns: 75

Art. 255. - (1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv. (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. 226.Cine sunt contribuabilii in cazul impozitului pe teren? Raspuns: Art. 256. - (1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel. 227.Cum se fundamenteaza impozitul pe teren? Raspuns: Art. 258. - (1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. 228.Care sunt contribuabilii in cazul taxei asupra mijloacelor de transport? Raspuns: Art. 261. - (1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel. 229.Cum se stabileste cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport? Raspuns: Art. 263. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol. (2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele mijloace de transport cu tractiune mecanica, taxa asupra mijlocului de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarui 500 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:@ 230.Care sunt platitorii taxei pt.serviciile de reclama si publicitate? Raspuns: Art. 270. - (1) Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale. 231.Care sunt subiectii platitori ai taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate? Raspuns: Art. 271. - (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in 76

prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

77