Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
SPECIALIZAREA AUDITUL SI CONTROLUL AGENTILOR ECONOMICI

EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ – Raport de


expertiză contabilă judiciară

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
CONF. UNIV. DR. DEACONU SORIN

STUDENȚI:
MARA MĂDĂLINA-RALUCA
RÎPAȘ ELISABETA

ALBA IULIA
2022
Elaborarea practică a unui raport de expertiză contabilă
judiciară pentru firma SC SEDA SRL

Raport de expertiză contabilă judiciară


Capitolul 1: Introducere
Subsemnata, Mara Mădălina-Raluca , cu domiciliul în Alba Iulia, Strada Morii, nr. 76,
posesor al carnetului de experți nr. 47211/2010 – membru CECCAR Filiala Alba Iulia;
Subsemnata, Rîpaș Elisabeta, cu domiciliul în Alba Iulia, Strada Vasile Goldiș, nr. 21,
bl. A11, ap. 7, et.2. posesor al carnetului de experți nr. 47777/2011 – membru CECCAR
Filiala Alba Iulia;
Subsemnata, Popa Dana, cu domiciliul în Alba Iulia, Strada Octavian Goga, nr. 18,
posesor al carnetului de experți nr. 49897/2011 – membru CECCAR Filiala Alba Iulia;
Am fost numiți de către instanța de judecată Tribunalul Municipiului Alba Iulia, în
data de 01.05.2018 să participăm în calitate de experți contabili judiciari la efectuarea
raportului de Expertiză Contabilă Judiciară în dosarul nr. 4778/377/2018.
Data la care s-a dispus expertiza este 01.05.2018 și s-a desfășurat pe parcursul
perioadei 01.05.2018 - 15.05.2018.
Părțile implicate în proces sunt:
1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în Alba Iulia, Str. Decebal, nr.
12, având calitatea de reclamant.
2. Societatea S.C. SEDA S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, Str. Gladiolelor, nr 95.
Împrejurările și cauzele în care a luat naștere litigiul sunt următoarele:
Reclamantul reprezentat de ADR Centru, reprezentând instituția de finanțare
nerambursabilă prin care s-a înființat această firmă, prevede conform contractului de
finanțare, angajarea pe perioadă de un an a unui vânzător comercial, cu un venit brut de
încadrare de 3.000 de lei/lunar, fără drept de suspendare a contractului de muncă pentru
perioada 01.09.2016 – 01.09.2017, deoarece salariul acestuia este decontat în cererea de
finanțare. În urma verificărilor s-a constatat că în data de 27.02.2017 i s-a desfăcut contractul
de muncă pe motive disciplinare, salariul acestuia fiind încasat totuși în continuare de către
societate. Instituția ADR Centru (reclamant) a contestat decizia administratorului societății
SEDA SRL în instanță, iar aceasta din urmă a dispus o expertiză contabilă privind dreptul
muncii reprezentând calculul cuvenit salariatului în cazul în care contractul de muncă s-ar fi
desfășurat în condiții normale și returnarea prejudiciului adus fondurilor de investiție
nerambursabile.
Conform aplicării  prevederilor art.13.2 din Contractul de management , enunțat
astfel:  
13.2 în cazul în care contractul încetează fără justa cauza din inițiative societății
(Consiliul de administrație ) și implicit sunt impuse alte condiții decât cele avute în vederea
prezentului contract, societatea va returna suma cu o sumă reprezentând daune interese la
nivelul venitului pe care acesta l-ar fi realizat dacă raporturile contractuale nu ar fi încetat,
suma ce va fi convenită din remunerația ce s-ar fi cuvenit angajatului până la expirarea
prezentului contract.   Plata acestei obligații se va efectua lunar , pe întreaga perioadă
rămasă până  la data la care ar  fi expirat prezentul contract.
Nota de constatare încheiată la data de 15.05.2018 de către ADR Centru nu a fost
contestată de către administratorul Macarie Laura.
Pentru soluționarea dosarului s-a dispus proba cu expertiză contabilă căreia i s-au fixat
următoarele obiective de rezolvat:
1. Să se stabilească cuantumul salariului cuvenit angajatului în condițiile în care
prejudiciul adus fondurilor nerambursabile trebuie recuperat;
2. Actualizarea salariului brut cu rata inflației;
Lucrările de expertiză s-au desfășurat pe parcursul perioadei 01.05.2018-15.05.2018
la sediul social al firmei SEDA SRL.

Materialul documentar care sta la baza efectuării expertizei contabile constă în:
 Dosarul cauzei;
 Contractul individual de muncă nr 499/01.09.2016 al salariatului;
 Decizia nr.103/27.02.2017;
 Fișa postului cu valabilitate din luna August 2016 primită de salariat;
 Statele de plată a salariilor;
 Extrasele de bancă și dispozițiile de plată ale salariilor;
 Registre de lucru și pontaj;
 Situații centralizatoare cuprinzând salariile tarifare și orele plătite lunar;
 Ratele inflației comunicate de Institutul National de Statistică;
 Contractul colectiv de muncă la nivelul societății SEDA SRL;
 Regulamentul de ordine interioară al societății SEDA SRL;
 Nota de constatare a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru;
Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a efectuat în zilele de
01.05.2018-15.05.2018, în 4 exemplare din care: un exemplar la dosarul cauzei, un exemplar
la Popa Ioan, un exemplar la expertul verificator și un exemplar la expertul contabil.
Responsabilitatea privind realitatea datelor și informațiilor din documentele puse la
dispoziția expertului revine celor care le-au întocmit și prezentat pentru expertiză.
Responsabilitatea expertului privește fundamentarea opiniilor pe baza unei documentări
riguroase în spiritul normelor profesionale de lucru și a respectării codului deontologic astfel
încât să se răspundă corect și cât mai complet la obiectivele stabilite.
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la data de
16.05.2018.
Capitolul II: Desfășurarea expertizei contabile
Obiectivul numărul 1 al expertizei contabile
Să se stabilească salariul cuvenit angajatului pe perioada 01.04.2016 - 01.09.2017 în
condițiile în care prejudiciul adus fondurilor nerambursabile trebuie recuperat pentru perioada
în care s-au încasat banii, deși nu mai există angajat.
Pentru a răspunde la obiectiv s-au examinat următoarele documente:
 Stat de plată aferent perioadei 01.09.2016 – 27.02.2017;
 Extrase de bancă și dispozițiile de plată ale salariilor pe perioada 01.09.2016 –
27.02.2018;
 Situații centralizatoare cuprinzând salariile tarifare și orele plătite lunar;
 Condițiile în care s-a desfășurat contractul individual de muncă.
Răspuns: Stabilirea salariului cuvenit pe perioada 01.04.2017-01.09.2017 și
recuperarea sumei nejustificate pentru angajatul care a fost angajat, dar totuși s-au încasat
banii.
Pentru a calcula salariul cuvenit pe perioada 01.04.2017 – 01.09.2017 sunt necesare
următoarele informații:
a) Calculul lunilor neplătite
b) Valoare salariu.
 Calcul luni neplătite = Durată contract – Luni plătite = 12 – 7 = 5 luni
 Valoarea salariu brut = 3000 lei/lună
 Salariu brut cuvenit și neplătit = 3000 x 5 = 15000 lei
 Contribuții sociale angajat = 3000 x 25% CAS + 3000 x 10% CASS + (3000 – 495
deducerea personală) x 10% impozit = 750 + 300 + 250,5 = 1300,5 lei
 Salariul net / lună = 3000 – 1300,5 = 1699,5
 Salariul net cuvenit și neplătit = 1699,5 x 5 = 8497,5 lei
 Contribuții asiguratorie de muncă = 3000 x 2,25% = 67,5 lei
 Contribuții asiguratorie de muncă aferente celor 5 luni = 67,5 x 5 = 337,5 lei
Obiectivul numărul 2 al expertizei contabile
Prolemele ridicate de părțile interesate în expertiză au fost după cum urmează, și
anume din punctul de vedere înaintat expertului în data de 03.05.2018, legat de obiectivele
expertizei, reclamantul reprezentat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
susține că:
În data de 27.02.2017 angajatul societății a fost chemat într-o ședință de către
managerul societății Alfa SRL domul Popa Ioan, în care i s-a comunicat că în ziua respectivă
i se încheie Contractul individual de muncă pe motive disciplinare, angajatul societății nu a
beneficiat de durata prevăzută obligatoriu în contractul de muncă conform căreia nu se poate
concedia angajatul pe o perioadă de un an de zile conform Contractului de finanțare
nerambursabil, salariul acesta fiind plătit in continuare din Fonduri Europene.
În motivarea cererii, constatatorul a arătat că s-au încasat salariul angajatului în mod
nejustificativ, fără a se face un Act Adițional pentru încetarea Contractului Individual de
muncă și suspendarea plății aferente salariilor pe următoarele luni și concedierea în mod
nejustificat un avertisment scris și cu mutarea desfășurării locului de muncă de la un magazin
aflat în zona centru, la unu aflat la periferie, aceasta fiind considerată o nerespectare a cererii
de finanțare. Angajatul a fost sancționat de două ori pentru aceeași abatere disciplinară, cu
avertisment și cu retrogradare, acest fapt fiind în contradicție cu dispozițiile art. 249 alin. 2
din Codul Muncii. De asemenea, decizia de sancționare a fost emisă fără a se desemna o
comisie pentru efectuarea cercetării prealabile, potrivit art. 252 Codul Muncii și fără a i se
acorda dreptul de a se apăra. În punctul de vedere înaintat expertului în data de 04.05.2018,
legat de obiectivele expertizei, S.C. SEDA S.R.L. susține că:
Societatea SEDA SRL a format un referat în care a relatat un comportament
nerespectuos și necolegial față de colegii reclamantului, fiind sancționat cu comportament
scris.
Prin decizia contestată, constatatorul a fost sancționat ca urmare a faptului că a avut
un comportament necorespunzător și a folosit un limbaj ireverențios.
Au fost administrate probe cu interogatoriu, înscrisuri și martori, iar la data de
27.02.2017 societatea Alba a hotărât ca nu mai poate continua colaborarea cu angajatul în
cauză și a încetat contractul individual de muncă cu acesta, considerând că salariul acestuia îi
poate reveni altui angajat, fără a face demersurile necesare.
Răspuns: Pentru a calcula salariul brut actualizat cu rata inflației pe perioada
01.04.2017 – 01.09.2017 sunt următoarele:
a) Rata inflației 2017
b) Salariul brut aferent celor 5 luni.
Calcul salariu brut actualizat cu rata inflației
Tabel nr. 4.1
Luni Salariul brut / lună Rata inflației 2017 Salariul brut actualizat / lună
Martie 3.000 lei 106,09 % 3.182,7 lei
Aprilie 3.000 lei 106,09 % 3.182,7 lei
Mai 3.000 lei 106,09 % 3.182,7 lei
Iunie 3.000 lei 105,79 % 3.173,7 lei
Iulie 3.000 lei 105,79 % 3.173,7 lei
TOTAL 15.000 lei 15.895,5 lei

În concluzie, conform Codului Muncii Art. 83, angajatorul SEDA SRL nu avea
dreptul să încaseze salariul angajatului după încetarea contractului individual de muncă a
acestuia.
Societatea SEDA trebuie să returneze prejudiciul adus fondului de investiții
nerambursabile.
Salariul brut cuvenit și neplătit, dar totuși încasat de către beneficiar este în valoare de
15.000 lei, actualizat cu rata inflației 15.895,5 lei.

CAPITOLUL III – CONCLUZII


În conformitate cu examinările materialului documentar menționat în introducerea și
cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă, formulând următoarele concluzii.
I. Referitor la obiectivul numărul 1 al expertului contabil concluzia acestuia este
că valoarea salariului salariului care a fost încasat de către administrator în perioada
01.04.2017 – 01.09.2017 trebuie returnată fondurilor de investiții nerambursabile este în
valoare de 10.000 lei.
II. Referitor la obiectivul numărul 2 al expertizei contabile concluzia expertului
este că: valoarea cumulată a salariului brut ținând cont de rata de inflație corespunzătoare
cuvenită fondului de investiții nerambursabile în perioada 01.04.2017-01.09.2017 este de
15.895,5 lei. Conform Contractului de finanțare, angajatorul SEDA nu avea dreptul să
înceteze contractul de muncă al angajatului. Astfel, societatea SEDA SRL trebuie să
returneze prejudiciul cu valoarea de 15.895,5 lei.

BIBLIOGRAFIE

 Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză


contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 13
din 08.01.2008.
 Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea
activităţii de consultanţă fiscală, actualizată la data de 27.06.2007.
 Codul de procedură fiscală.
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 700/17.10.2007
 Borlea Borlea, Monica Achim, Ludovica Breban, Controlul
financiar şi expertiza contabilã. Cadrul general, organe de control, inspecţia fiscalã,
norme specifice, expertiza contabilã, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009;
 Boulescu M., Ghiţă M., ”Expertiză Contabilă” editura Didactică și Pedagogică,
București, 2001;
 Toma M., ”Standardele profesiunii contabile în țările Europene” Revista expertiză
contabilă nr. 8/1993
 Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR, republicat în M.O. nr 39/2014

S-ar putea să vă placă și