Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 275/2022


pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare
a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului
rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată
de producătorii agricoli în anul 2022
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 37 alin. (21) din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile
de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 275/2022 pentru aprobarea Regulamentului


privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a
agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina
utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 129-133, art. 329) se modifică după cum urmează:

1) în punctul 2 din hotărâre, cifrele „200” se substituie cu cifrele „320”;

2) în Regulament:
a) punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. Accizele la motorină se compensează după cum urmează:
1) în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per
tonă – pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, clasificate conform
prevederilor Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
2) în cuantum de 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per
tonă – pentru alte categorii de întreprinderi care nu sunt specificate în
Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;
3) în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per
tonă – pentru întreprinderile din sectorul zootehnic.”;

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\17393\redactat_17393-ro.docx
2

b) la punctul 3 subpunctul 2), după cuvintele „pentru compensarea


parțială” se introduc cuvintele „sau totală”;

c) punctul 5 va avea următorul cuprins:


„5. Calcularea mărimii compensației per beneficiar se efectuează de către
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură după următoarea formulă:

Mc = Vtu x Cd x k,
unde:
Mc – mărimea compensației;
Vtu – volumul total de motorină utilizată;
Cd – coeficientul de densitate medie pentru motorină, care este egal cu
0,845 kg/l;
k – coeficientul de compensație per agent economic, care, pentru
categoriile menționate la pct. 2 subpct. 1) și 3), este de 2,980, iar pentru
categoriile menționate la pct. 2 subpct. 2) – de 0,894.

Dacă volumul motorinei facturate este mai mic decât Vtu, atunci în
formula de calcul se ia în considerare volumul motorinei facturate, iar dacă
volumul motorinei facturate este mai mare decât Vtu, atunci în formula de calcul
se ia în considerare:

Vtu = Vnc1+ ….+Vncn,

1) în domeniul vegetal:
Vnc – volumul de motorină per cultură și unitate de suprafață;

Vnc = St x Nm,
unde:
St – suprafața totală per cultură;
Nm – normele medii anuale de consum a motorinei;

2) în domeniul zootehnic:
Vnc – volumul de motorină per specia și numărul de animale;

Vnc = Na x Nm,

unde:
Na – numărul de animale;
Nm – normele medii anuale de consum al motorinei”;

d) la punctul 6, după cuvântul „consum” se introduce cuvântul „anual”;

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\17393\redactat_17393-ro.docx
3

e) la punctul 7, textul „100 mii lei anual” se substituie cu textul „200 mii
lei anual per domeniu”;

f) la punctul 8 subpunctul 4), textul „data intrării în vigoare a prezentului


Regulament” se substituie cu textul „1 ianuarie 2022, conform facturilor fiscale”;

g) punctul 10 va avea următorul cuprins:

„ 10. Dosarele se depun pentru întreaga perioadă a anului 2022, dar nu mai
mult de un dosar pentru un semestru. Producătorul agricol poate solicita
compensație doar în baza facturilor fiscale eliberate în semestrul în care depune
cererea de solicitare a compensației, conform perioadelor:
1) semestrul I – până la 30 iunie;
2) semestrul II – de la 1iulie până la 15 noiembrie;

h) se completează cu punctele 101 și 102 cu următorul cuprins:


„101. Termenul-limită de depunere a dosarelor pentru semestrul I este
15 august 2022, iar pentru semestrul II – 15 noiembrie.

102. Prin derogare de la pct. 10, solicitanții care au depus dosarele în


semestrul I pentru compensarea accizelor la motorina procurată începând cu
29 aprilie au posibilitatea de a completa cererea de solicitare a compensației cu
facturi fiscale ce confirmă utilizarea motorinei începând cu 1 ianuarie 2022.”;
i) punctul 11:
la subpunctul 4), textul „sau facturi fiscale de comercializare a animalelor
la abator pentru păsări și iepuri” se substituie cu textul „ , copia formularelor
24-agr, conform perioadelor menționate în pct. 10, cu ștampila umedă a Biroului
Național de Statistică aplicată, pentru păsări ouătoare sau facturi fiscale de
comercializare/mișcare a animalelor la abator, pentru păsări destinate sacrificării
și iepuri”;

la subpunctul 5), cuvintele „intrării în vigoare a prezentului Regulament”


se substituie cu textul „de 1 ianuarie 2022”;

se completează cu subpunctul 9) cu următorul cuprins:

„9) declarația pe propria răspundere privind clasificarea întreprinderii


conform criteriilor stabilite în Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile
mici și mijlocii, conform anexei nr. 6”;
3) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\17393\redactat_17393-ro.docx
4

„Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor Fondului național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural pentru compensarea
parțială a accizelor la motorina utilizată
de producătorii agricoli în anul 2022
Model
CERERE

Prin prezenta, producătorul agricol________________________________________________________


(denumirea întreprinderii, gospodăriei țărănești)
_________________________________________________________________________________________,
(seria, numărul și data eliberării certificatului de înregistrare)

numărul de identificare de stat/codul fiscal (IDNO/IDNP)____________________________________________,


adresa juridică/domiciliul _________________________________________________________, reprezentat de
către dl/dna ______________________________________, în calitate de administrator/conducător □,
reprezentant legal □ (se bifează în pătratul respectiv), solicit acordarea suportului financiar în scopul întreținerii
exploatațiilor agricole și efectuarea lucrărilor agricole de sezon pentru culturile/grupele de culturi, conform
datelor din tabelul de mai jos:

1) pentru domeniul vegetal


Nr. Suprafața agricolă, ha Cultura Anul plantării/semănării
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
Total

2) pentru domeniul zootehnic


Nr. A se Specia și grupa de animale Efectivul de animale, capete
crt. bifa
1. Vaci și junci de peste 12 luni
2. Oi și mioare de peste 12 luni
3. Capre și iedițe de peste 12 luni
4. Porcine
5. Păsări
6. Iepuri
7. Familii de albine

Solicit ca suma totală a suportului financiar să-mi fie calculată în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și
mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022
și transferată pe contul bancar nr. _________________________ în monedă națională, deservit de Banca
Comercială ___________________________________________________________________________, adresa
________________________________________, codul băncii_______________________________________.

La cerere se anexează:
1) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din
documentele prezentate, conform modelului din anexa nr. 2;
2) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
3) certificatul de confirmare, conform modelului din anexa nr. 4, iar în cazul deținătorilor de animale –
extrasul din Registrul de stat al animalelor sau alte documente confirmative eliberate de Instituția Publică
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 700/2018, inclusiv: copia pașaportului stupinei pentru familiile de albine, copia formularului 24-agr, conform
perioadelor menționate în pct. 10, cu ștampila umedă a Biroului Național de Statistică aplicată, pentru păsări

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\17393\redactat_17393-ro.docx
5

ouătoare sau facturi fiscale de comercializare/mișcare a animalelor la abator, pentru păsări destinate sacrificării și
iepuri”;
4) copia facturilor fiscale pentru motorina achiziționată;
5) copia paginilor 1-8 din pașaportul proiectului de înființare a plantației horticole sau copia schiței de
proiect, în cazul plantațiilor de arbuști fructiferi sau căpșun;
6) copia actului de înființare a plantației perene, întocmit conform modelului din anexa nr. 8 la
Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a
agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017, după caz;
7) copia certificatului privind atribuirea codului IBAN, eliberat de banca comercială;
8) declarația pe propria răspundere privind clasificarea întreprinderii conform criteriilor stabilite în
Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.

___ ______________2022 __________________________________________


(denumirea întreprinderii, gospodăriei țărănești)

___________________________________ _______________”;
(numele și prenumele conducătorului)
(semnătura)

4) în denumirea anexei nr. 3, după cuvintele „Normele medii” se introduce


cuvântul „anuale”;

5) anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:


„Anexa nr. 4
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor Fondului național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural pentru
compensarea parțială a accizelor la motorina
utilizată de producătorii agricoli în anul 2022

Certificat de confirmare
nr. _____ din __________ 2022

Primăria соmunei/sаtului _______________________, raionul_________________________,

certifică faptul că întreprinderea/gospodăria țărănească (de fermier)


_________________________________________________________, codul fiscal ______________,
(denumirea persoanei juridice sau denumirea gospodăriei țărănești (de fermier))

deține sau prelucrează suprafețe însămânțate cu culturi agricole, după cum urmează:

Nr. Tipul culturii agricole Suprafața,


crt. ha
1.
2.
3.
4.
5.
Suprafața totală însămânțată cu culturi agricole, ha
Total numere cadastrale deținute, conform specificației

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\17393\redactat_17393-ro.docx
6

Se indică numere cadastrale

Notă: Dacă numerele cadastrale sunt în ordine consecutivă și au același cod, pot fi numerotate prin
cratimă (ex: 4840xxxxxx - 4840xxxxxx).

___________________________ ___________________ ”;
(numele și prenumele primarului) (semnătura)

6) se completează cu anexa nr. 6 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.6
la Regulamentul privind modul de repartizare
a mijloacelor Fondului național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural pentru
compensarea parțială a accizelor la motorina
utilizată de producătorii agricoli în anul 2022

Declarație pe propria răspundere privind clasificarea întreprinderii conform


criteriilor stabilite de Legea nr. 179/2016 privind întreprinderile mici și mijlocii

Prin această declarație, subsemnatul_______________________________________________________


(nume, prenume)

în calitate de______________________________________________ al________________________________


(se indică funcția de administrator/reprezentant legal) (denumirea completă a întreprinderii solicitante),

IDNO _______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului de
subvenționare a producătorilor agricoli, cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații, declar
deținerea în cadrul exploatației agricole următoarele bunuri și active:

□ Întreprindere micro

Numărul de angajați (până la 9) Cifră anuală de afaceri (până la Active totale (până la 9 mil. lei)
9 mil. lei)
Conform Legii _______________ ________________lei ___________________lei
nr. 179/2016

□ Întreprindere mică
Numărul de angajați (10-49) Cifră anuală de afaceri (până la Active totale (până la 25 mil. lei)
25 mil. lei)
Conform Legii _______________ ________________lei ___________________lei
nr. 179/2016

□ Întreprindere mijlocie
Numărul de angajați (50-249) Cifră anuală de afaceri (până la Active totale (până la 50 mil. lei)
50 mil. lei)
Conform Legii _______________ ________________lei ___________________lei
nr. 179/2016

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\17393\redactat_17393-ro.docx
7

□ Alte întreprinderi
Numărul angajaților (de peste 249) Cifră anuală de afaceri (peste Active totale (peste 50 mil. lei)
50 mil. lei)
_______________ ________________lei ___________________lei

*La compartimentul Cifra anuală de afaceri se indică cifra de afaceri pentru anul 2021.
**Clasificarea întreprinderilor se va efectua în conformitate cu criteriile stabilite în Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici
și mijlocii, iar criteriul definitoriu constant folosit la clasificarea întreprinderilor mici și mijlocii în scopuri statistice este numărul mediu anual
de salariați, în cazul în care aceștia nu dispun de cifre de afaceri.

Data Semnătura solicitantului/reprezentantului legal


__________________ _____________________”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii
și industriei alimentare Viorel Gherciu

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\17393\redactat_17393-ro.docx
Nо[й informativй
1а proiectul hotйraпiси privire 1а тодiбсагеа Hotйrarii де Guverи иг. 275/2022
рспнги аргоЬагеа тоди1иi де repartizare а mijloacelor Fondului иа1iопа1 де
dezvoltare а agriculturii gi mediului гига1 реднги сошреп$агса раг(iа1й а accizelor
1а motoriлй utilizвtй де producйtorii agricoli 1о апи12022

1. Deпuтirea autorulai чi, дирй саг, а participan (ilor 1а е1аЬогагев proiectulai


Ministerul Ауггси1тгii $i Industriei Aliтentare
2. Сопдi(iile се аи impus е1аЬогагеа proiectului де act лormativ $i fiпalitaRile
urmйrlte
Уп contexml scumpirii galopante а inputurilor,Тп specia] а motorinei,аffit гп р1ап
interna{ional, regioпal, с i ла1iопв1, Ministerul а consultat си [оаге рйт1i1е interesate,
in[ervenliile се иппеагй а fi intreprinse гп асев[ всор.
Ое тедролаг сй, рге ви ппии litru де тоногiлй 1в тлошеЫ нгесе де cifra де 32 1ei,
сева се constituie си сса 20 1ei яап де 2,6 оп выи гапИ fа1а де ргериг1е дгп апи1
ргеседеп[, atuдci сйдд репнги 1 'нпп де тоногiлй ргосипгнй апуго, producйtorii agпcoli
achitau сса 12 1ei. Inclusiv, де 1а тотепни1 elaborйrii gi ат8итепгйгti necesi[арi де а
союревза аосiта 1а тоногiпй репнти а8гiси1тгi, рге1и1 -а majorдt 1дса си б lei рег 1itrи.
АГе1, ргериг1е тагi 1а то[огiпй gi а1ге глриншi ро! int]иел1а nemijlосit
majorazea prelului де соб а1 materiei prime, си сы pulin 40%, fа(й де апи1 нгесин,
сгеапд ав[feI majorйri 1п 1ап1 а рге1игг1ог репнги produsele fiпite, 1n special рев*гв
ргодиве1е sосial йnportaг !е.
Totodatй,репнти ааi8шагеа necondilionatй а весшг[йlii alimentaze а (йrii, reie$ind
din sшsele disponibile Га Buge[ 5С ргорппе repaпizarea а 320 mi1 1ei <Нп Ропди1
па(ional де дехуоИаге а agriculturii i meдiului гига1,релнги compensazea cotei accizei
реп[ги тоногiпй,1п дерепдеп1а де categoria agentului есолотiс, confonn ртеиедегг1ог
Legii ш. 179/2016, дирй сит иппеатй:
- Тп[repпnderile вйсго, mici gi mijlocii, inclusiv сеГо дгд sectorul zooteЬnic чог
beneficia де сошрепяагеа accizei гп cuantum де 100 °/о (2980 1сi/Уолй), дат пи
mai mult де 200 ти 1ei рег beneficiar i рег sector.
- Ceilalli ргодисйног i agricoli, чог beneficia де сотредва1ii 1д сиап[ит де 30%
ап 8941ei/toa;
СОлГогт calculelor estimative,Та апи12022 sиnt песеваге сса 197,83 mii [опе де
тоУогiпй,<Нп саге сса 179,64 mii tone де тоногiпа репнги sectorul vegetal, iaz реппи
ип сар де апiтаl ре specie sunt сэйшане сса 18,19 mii Уопе де тоногiдй.
ИЧдо Сrvрв ас сииюЧ 5иртВр,. тП Ь. Сомит тгд1и П1и Соыат ывиввг ю .'. 2021
1 Ситº,н сбт0 1100 11$85 130336,7
сибиЧ риовт1е,ас вг1пу11
2 ПипVвг1 вг с0р ы, 11л 20752 199904
] V 6в ас п 111 205 19197,65
сиет1 ьетргои т стю
л лтсм: в7 165,08 9ю6
Тою.1 1595 1796/0,78

Соп£олв unui calcul estimativ, вил! 13 962 де Тв[хергiпдеп пtiсго, виси gi


mijlocii, саше рге1исгеатгН сса 545 834 Ьа (соаfопих sтdiului „Ауiси1[иге in йъе
КериЫiс оГМо1доча Study оГ Curreдt Holistic Challeдges & Prospeстs"), ргiд игтаге
compeosarea accizei integral necesi[а sир1мелнвг, репнги sectoкul vegetal, гаси 96,2
ан ' Iеi, iaz ред1ги Sectonil гоо[ehnic sunt necesari гпса 35,9 пtil Iei, й сахпГ сапд ве ча
сотрелва iпнеугаа1 ассiта 1а motorinй.
Astfel реп[ги exerciliul де гатЬи[ваге а acciгei in[еуга1е репгги йtreprinderile
пilсго, micy mijlocii $i а нинигог ехр1оана1гг1ог дiп sectaul zootehnic, ргесит $i репнги
соахрейяагеа раг1га1й а accizei la тоноггп8 1а а1 е categorii де гшгертйдед , sалt
estirtuue са fiinд песеваге сса 320 гог1 1ei.
Subsidiaz, репци implementвrea Regulamenmlui гезресйч, Тп 1ееа пт. 276/2016
си рriигге 1а principiile де subven(гопаге й дегио1натеа ауггси1 ыгй $i mediului гига1 аи
!О5 operate ртеиедегг derogatorii репнги а а1оса compensalii 1п асев еат, орегае ртгп
1е8еааг. 103!2022
Sursele £1аапС1azе direcliona[е рге сотрепввгеа accizei репнги тогоплй, vor
asigura producйtorii а8ггсо(i си mijloace £талС1azе, 1п чедсгеа efectuйrii 1псгАгг1ог
ааггсо1е де 5СОЛ, йhelinerea corespumioare а exploatapilor ауггсо1е, diпiinuarea
costurilor де produclie $i asigurarea аесигг[йlii а1[mentare а lйrii.
3. Descrierea gradului де compatibilitate peпtru proiectele саге аи са ясор
агтопггагеа legislaliei па1гопа1е си legislalia Uпivaii Еигорепе
Proiectul nominalizat аи сощinе полюс privind агтолггагеа legislaliei паропа1е
си legislalia Uniunii Ешорепе.

4. Рггпсгра1е1е ргечедегг айе proiectului $i evideolierea е1етепне1ог во!


Principalele, ргеиедегг а1е proiectului де Ьо[йгйге си privire 1а modificazea
HotBrdrii де Опчегв ш. 275!2022 реп[ги аргоЬагеа тадиlиi де терапгтаге а mijloacelor
Fondului ла1гоаа1 де dezvoltare а agriculturii $ i mediului пив1 репгги сотрепвагев
рат1га1й а ассгге1от 1а тоготгпа utiliтatй де ргодисйюгii agricoli й али1 2022 sunr.
1. C1asiScarea ргодисйгогг1от agricoli $i s[abilirea cuалtumului де сотрепааre а
accizei 1а тоноплй дирй сит игтеагй:
- Intreprinderile тгсго, mici $i тгj1осц, сана1оуа[е соаfогт рге~едеп1ог Legii
ш. 179/2016, vor 6eneficia де сотрепвагеа accizei 1а тогогглй, й сиапнит де 100°/о
ваи 2980 leUtonй;
Ceilalli producйtorii agricoli таri ог beneficia де compensalii й сиапнит де
30°/о зап 894 Iеiйопй;
- Реп[ги й1тергглдегг1е дй sec[от1 zootehnic сотрелвагеа accizei 1а тоноггдй
а й й тйггте де 100°/о ваи 2980 IеiЛоа ;
Сол£опп prevederilor арюЬае prin Ногйтйгеа Guvemului ш. 275/2022, ассгга Ia
тоногглй иппа з Пе сотреаванй й сиалгит де 30°/о реппи [оа[е categoriile де
solicitалli.
2. Сотрепвarеа accizei 1а motoriaa achiziliona[й а й асогданй соп£опл facturilor
йсерйпд си 1 галиагге 2022. Тп regulamentul арюЬа рггп Но[йгйтеа Guvernului ш.
275/2022, сотрепвагеа accizei бС efectua соаГогш facturilor реп[ги то[оггпа
achizilionatй де 1а да1а глнгйтгг Тп vigoaze а Но1йгйггг, вдгсй де 1а дага де 29 aprilie
2022. Мел1голйт сй,1истйгi1е де рггтйиагй $0111 се1е сите аесевг[й се' таг шаге литйг
де 1истйгг тесалгта[е, ргй иплаге $i соааити1 де то[оггай езе таг шаге. Mai тиl[
са а[йн, conform Codului Fiscal, ассгга 1а тоноггпй 5С са1си1еагй гпсерйпд си да[а де
1 галиагге 2022. СОл£опл тodificйrilor рглриве, solicitалlii саге де}а аи йагпгаг
dosarele 1а АРА, 'юг ауеа posibilitatea де а solicita сотрепваге репци ассгта 1а
motшina achizijionatй 5п реггоада 1 галиагге - 28 aprilie 2022.
3. Зе stabile$[е ип пои plafon репнги compensalii асотданй, й а1оаге де 200 mii
'е!апиа1 рег beneficiaz. Тп acest сор, дй Роади1 Nalional де ОегоВаге а Agricиltшii
$i Mediului Rura1 vor f а1осане 5ИХЪС finалciare Тп valoare де 320 mil lei, саге игтеагй
а й distribui[е рггл йtermediul Agenliei де йtervenlie $i Р1цг реппи Ауггси1нигй.
Уп proiechil precedent р1аГопи1 coдstimia 100 mii Iei, iaz suma но[а1й а1оса[й гп
‚гедеreа сотрем iгii accizelor 1а motorinA ега де 200 mi1. 1ei, inclusiv репнги sectorul
wotehnic сиanнити1 calculat constituia 30°/о дгд а1оатеа accizei.
Ртгп игтаге , suportul ргорпз аг asigura сотрепаazеа а сiгса 252 1ei рег hectaz (1д
сиanтт де 100°/о constituie сса 2,52 lei/litru де motorinй), necesacul тедiи репнги
prelucrazea 1 Гш де югеп agicol este де сса 100 litri, таропвнй 1а 32,32 1eiПitru ац
7,79°/о дiп песезагыи to[а1.
5. Fuпdamentarea ecoaomico-l-inaпciarii
Репсги xepartiтяrea compensa(iiloг УОГ fi и[ilizate mijloacele а1осане <Кп В'щеЫ
де 8Ы1, цг limitele Foпdului падгопа1 де dezvoltaze а agricultиrii i mediului гита1.
б. Модна де Iпсогротаге а actului ?в садги1 пormativ iп vigoare
Proiec[и1 este elaborat Тп temeiul ы. 37 аЦй. (21) дiл iеуеа т. 276/2016 си
privire 1а principiile де subveapoпare 1а дezvoltarea agriculturii gi mediului гига1
(Monitoгul Oficial а1 Repu6icii Moldova, 2017, пт. 67-71, ай. 93), си modifгcйrile
иlнегiоаге.

7. Avizarea >1i coпsultarea риЫ iсй а proiectului


Рептлл consultazea риЫ iсй proiecml а Гоз coпsultat риЫ iс ре pagina 'еЬ а
ivlinis[erului Agriculmrii $i Industriei Alimentaгe ф ре Ьпр://www.particip.gov.md.
Totodatй, ргеиедегi1е ргориве репнги modificaze аи fost consultate си reprezentan(ii
Asосialiilor де ргоiI1.
S. Constatйrlle expertizei anticoruplie
In textul proiectului де hotiцйre пи -аи idemificat factori де cisc саге рон уепега
riscиri де сотирре.
9. Coпstatйrile expertizei де compatibilitate
Мп ее песеsazй.
10. Constatйrile expertizei juridice
Тв temeiul ай. 34 gi 37 дгд Ёееа т. 100/2017 си privire 1а асс1е normative,
proiectul а Го51 5ИП5 expertizei juridice, ргiп саге а Гоз ехриай Нрза obiecjHlor де
огдгп сопсер[иа1. А1[е obiecjii аи Го5 luate гп coпsideraze, proiectul йгпд revizuit ргiп
prisma rесотапдйгi1оr lnaiпtate.
11. Coпstatйrile аНог ехрег[ize

Miaistru iоге1' СНЕАСN

£х: BTici О°lsineiв


Тс1. 0 (22) 20С-515

S-ar putea să vă placă și