Sunteți pe pagina 1din 7

Exercițiul 3.

În baza datelor din bilanțul contabil la începutul perioadei de gestiune și a


Jurnalului de înregistrare a operațiunilor economice contabilizați operațiunile economice, iar la
final bilanțul contabil, situația de profit și pierdere (cu condiția că conturile de venituri și
cheltuieli nu au înregistrat totaluri cumulative de la începutul anului) și raportul privind fluxul
mijloacelor bănești.

Bilanț contabil al SRL „Terra” de la data de 01.03.11


Activ Suma,lei Pasiv Suma,lei
Iomibilizari necorporale (112) 31 000 Capitalul statutar (311) 5 400
Amortizarea activelor nemateriale (17 000) Profit nerepartizat 685 000
(113) (pierdere neacoperită) al anilor
predcedenți (332)
Mijloace fixe (123) 700 000 Creditele primite pe termen lung 10 000
(411)
Uzura mijloacelo fixe (124) (300 000) Datorii față de personal privind 12 000
retribuirea muncii (531)
Materiale (211) 250 000 Datorii privind asigurările (533) 2 600
Casa(241) 1 000
Conturi curente în valută 50 000
națională (242)
Total active 715 000 Total pasiv 715 000

Jurnalul de înregistrare a operațiunilor economice


Nr. Conținutul operațiunilor economice Suma, lei Formula
contabilă
Crt.
Debit Credit
1 2 3 4 5
1. Reflectarea cheltuielilor privind calculul amortizării
activelor nemateriale din:
- Secția de producție.
- Secția administrativă. 6 100 821 113
2 000 713 113
2. Decontarea sumei amortizării calculate și acumulate a 4 000 113 112
sistemului de operare scos din funcțiune
3. Reflectarea valorii de intrare a unui mijloc fix 7 500 123 521
4. Trecerea în cont a TVA de la procurare (20%) 1 500 534 521
5. Stingerea prin transfer de la contul curent în valută 6 000 521 242
națională a datoriei furnizorilor pentru mijlocul fix
procurat.
6. Calcularea uzurii mijloacelor fixe:
- Secția de producție; 10 000 821 124
- Secția de desfacere;
- Secția administrativă; 6 000 712 124
8 000 713 124
7. Decontarea uzurii la scoaterea din funcțiune a mijloacelor 16 000 124 123
fixe
8. Casarea valorii de bilanț 500 721 123
9. Recunoașterea creanței și a venitului rezultat din vânzarea 6 000 234 621
mijloacelor fixe
10. Calcularea TVA de la vânzare (20 %) 1 200 234 534
11. Încasarea mijloacelor bănești din vânzarea mijlocului fix 7 200 242 234
12. Înregistrarea materialelor primite de la furnizori în baza 8 200 211 521
facturii fiscale CZ nr. 1753177 cu achitare ulterioară
13. Trecerea în cont a TVA (factura fiscală CZ nr. 1753177) 1 640 534 521
14. Virarea datoriei față de furnizori (în factura fiscală CZ nr. 9 840 521 242
1753177)
15. Înregistrarea materialelor primite de la persoana fizică 3 000 211 544
(Maria Postică) în baza actului de achiziție cu achitare
ulterioară
16. Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată(5 %) 150 544 534
17. Virarea la buget a impozitului pe venit reținut la sursa de 150 534 242
plată
18. Achitarea din casieriei a datoriei fașă de Maria Postică 2850 544 241
19. Constatarea creanțelor și a veniturilor aferente produselor 120 000 221 611
livrate către SRL „P&G”
20. Reflectarea TVA aferent produselor livrate (20%) 24 000 221 534
21. Înregistrarea valorii de bilanț a bunurilor livrate 40 000 711 216
22. Constatarea veniturilor din mărfurile vândute persoanelor 50 000 241 611
fizice cu achitare în numerar (imediată)
23. Reflectarea TVA aferent mărfurilor livrate persoanelor 10 000 241 534
fizice (20%)
24. Recunoașterea valorii de bilanț a bunurilor vândute 20 000 711 217
persoanelor fizice
25. Reflectarea transferului de mijloace bănești către SRL 1 200 224 242
„Alfa” în scopul livrării ulterioare a materialelor
26. Acordarea avansului din casierie titularilor pentru 1 500 226 241
procurarea necesarului gospodăresc
27. Reflectarea materialelor procurate prin intermediul 1 200 211 521
titularului de avans (fără TVA)
28. Trecerea în cont a TVA aferent materialelor procurate 240 534 521
29. Decontarea creanțelor aferente personalului pe seama 1440 521 226
datoriei față de furnizori
30. Returnarea la casieria a avansului neutilizat 60 241 226
31. Acordarea unui avans din casierie la plecarea în deplasare 1 700 226 241
32. Reflectarea cheltuielilor de deplasare 1 700 713 226
33. Depunerea încasărilor la contul curent 40 000 242 241
34. Calculul contribuției de asigurări sociale obligatorii 2 100 533 713
achitate de patron
35. Reflectarea transferului contribuției de asigurări sociale 2 100 533 242
obligatorii achitate de patron
36. Calculul contribuției medicale de stat obligatorii achitate de 1700 531 533
angajat
37. Reflectarea transferului contribuției medicale de stat 1700 533 242
obligatorii achitate de angajat
38. Reflectarea comisionului bancar 10 713 242
39. Reflectarea datoriei față de S.A. „APĂ-CANAL” (20%
din suma totală se consumă în secția de desfacere și 80% în 60
712 521
secția administrativă) 240
713 521
40. Trecerea în cont a sumei TVA pentru serviciile de apă rece 60 534 521
și canalizare
41. Reflectarea datoriei fațăde S.A „MOLDTELECOM” (60% 216 713 521
din suma totală se consumă în secția administrativă și 40% 144
712 521
în secția de desfacere)
42. Trecerea în cont a sumei TVA pentru serviciile de 72 534 521
telecomunicații
43. Reflectarea datoriei față de S.A. „ICS RE CHIȘINĂU” (70% din 210 713 521
suma totală se consumă în secția administrativă și 30% din secția 90
de desfacere)
712 521
44. Trecerea în cont a sumei TVA pentru consumul energiei 60 534 521
electrice

45. Înregistrarea avansului primit de la SRL „Deta” în vederea 6 000 242 523
livrării ulterioare a materialelor
46. Se reflectă TVA aferent avansului primit 1 000 225 534
47. Stingerea prin virament a datoriei constatate față de bugetul 1 000 534 242
de stat aferente avansului primit
48. Reținerea contribuțiilor individuale de asigurări sociale din 800 531 533
salariu
49. Reflectarea transferului la bugetul de stat a contribuțiilor 800 533 242
individuale de asigurări sociale reținute din salariu
50. Reținerea contribuțiilor individuale de asigurări medicale 470 531 533
din salariu
51. Înregistrarea transferului la bugetul de stat a contribuțiilor 470 533 242
individuale de asigurări medicale reținute din salariu
52. Reținerea impozitului pe venit din salariu 430 531 534
53. Reflectarea transferului la bugetul de stat a impozitului pe 430 534 242
venit reținut din salariu
54. Reflectarea transferului contribuțiilor obligatorii de 760 533 242
asigurări sociale achitate de angajator
55. Se ridică de la bancă numerar pentru plata salariului 11 000 241 242
56. Se achită din casă salariul 11 000 531 241
57. Se trec consumurile indirecte la cele de bază 16100 811 821
58. Se depozitează producția finită la depozit la cost efectiv 16100 216 811
59. Se închide contul de venituri din vânzări 170 000 611 351
60. Se închide contul veniturilor din operațiuni cu active imob. 6000 621 351
61. Se inchide contul costul vânzărilor 60 000 351 711
62. Se închide contul cheltuielilor de distribuire 6294 351 712
63. Se închide contul cheltuielilor administrative 15 326 351 713
64. Se închide contul cheltuielilor cu active imobilizate 500 351 721
65. Profitul brut 93 880
66. Se calculează impozitul pe venit 11 265,6 731 534
67. Se închide contul cheltuielilor privind impozitul pe venit 11 265,6 351 731
68. Se constată profitul net al perioadei de gestiune 82 614,4 351 333

Bilanț contabil al SRL „Terra” de la data de 31.12.11


Activ Suma,lei Pasiv Suma,lei
Active nemateriale (112) 27000 Capitalul statutar (311) 5400
Amortizarea activelor nemateriale (12750) Profit nerepartizat 685000
(113) (pierdere neacoperită) al anilor
predcedenți (332)
Mijloace fixe (123) 691000 Creditele primite pe termen lung 1000
(411)
Uzura mijloacelo fixe (124) (292000) Avansuri primite curente(523) 6000
Materiale (211) 262400 Datorii față de personal privind (1600)
retribuirea muncii (531)
Produse (216) (23900) Datorii privind asigurările (533) 1840
Mărfuri (217) (20000) Profit net al perioadei gest.(333) (82614,4)
Creanțe (221) 144000 Datorii comerciale (521) 4152
Avansuri acordate curente(224) 1200 Datorii față de buget (534) 42893,6
Creanțe ale bugetului(225) 1000
Casa(241) 22210
Conturi curente în valută 60640
națională (242)
Total active 860 800 Total pasiv 662 071,2

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la _____________ pînă la _______________20__

Cod. Perioada de gestiune


Indicatori
rd.
precedentă Curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi
030
medicală
Dobînzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050
Alte încasări 060
Alte plăţi 070
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – 080
rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
inclusiv: dividende încasate din străinătate 121
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii
140
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160
Dividende plătite 170
inclusiv: dividende plătite nerezidenţilor 171
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară
200
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) 210
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (±
240
rd.210 ± rd.220 + rd.230)

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la_______________pînă la_______________20___

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări, total 010 170000
din care: 170000
venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor 011
venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 012
venituri din contracte de construcţie 013
venituri din contracte de leasing 014
venituri din contracte de microfinanţare 015
alte venituri din vînzări 016
Costul vînzărilor, total 020 60000
din care: 60000
valoarea contabilă a produselor şi mărfurilor vîndute 021
costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terţilor 022
costuri aferente contractelor de construcţie 023
costuri aferente contractelor de leasing 024
costuri aferente contractelor de microfinanţare 025
alte costuri aferente vînzărilor 026
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 030 110000
Alte venituri din activitatea operaţională 040
Cheltuieli de distribuire 050 6294
Cheltuieli administrative 060 15326
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 080 88380
(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)
Venituri financiare, total 090
din care: 091
venituri din interese de participare
inclusiv: veniturile obţinute de la părţile afiliate 092
venituri din dobînzi: 093
inclusiv: veniturile obţinute de la părțile afiliate 094
venituri din alte investiţii financiare pe termen lung 095
inclusiv: veniturile obţinute de la părțile afiliate 096
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile 097
financiare pe termen lung şi curente
venituri din ieșirea investițiilor financiare 098
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă 099
Cheltuieli financiare, total 100
din care: 101
cheltuieli privind dobînzile
inclusiv: cheltuielile aferente părţilor afiliate 102
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiţiile 103
financiare pe termen lung şi curente
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare 104
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă 105
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) 110
(rd.090 – rd.100)
Venituri cu active imobilizate și excepționale 120 6000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale 130 500
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și 140 6500
excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 150 6500
+rd.140)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) 160 94880
Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 11385,6
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 180 83494,4
(rd.160 – rd.170)

S-ar putea să vă placă și