Sunteți pe pagina 1din 3

Economia bazat pe cuno tin e n Romnia Vasile George Aurelian Economia, firma i managementul bazat pe cuno tin e sunt

concepte foarte des ntlnite cnd vine vorba de noile tendin e n domeniul economic. Acest fapt se datoreaz n principal revolu iei cuno tin elor din secolul XXI care a adus n prim plan cuno tin a v zut ca element principal n asigurarea func ionalit ii i eficien ei ntreprinderilor. n noile condi ii impuse de schimb rile accelerate i din ce n ce mai complexe ale mediul de afaceri i nu numai, restructurarea economic vine ca o necesitate la care trebuie s se alinieze ntreaga na iune, inclusiv Romnia. n opinie proprie, Romnia a nceput deja s treac la economia bazat pe cuno tin e de i n anumite privin e startul este destul de stngaci. Economia bazat pe cunoa tere presupune st pnirea, cel pu in la nivel de baz a folosirii tehnologiilor informa iei i comunic rii de c tre segmente importante ale popula iei, n primul rnd n administra ia public , dar i de absolven ii colegiilor i universit ilor. Astfel, se recomand un efort na ional de alfabetizare digital , ca una din condi iile de perfec ionare a resurselor umane pentru trecerea la economia bazat pe cunoa tere. Sunt necesare, deci, m suri pentru cre terea calit ii resurselor umane, mai ales prin corelarea prognozei curriculare cu cea tehnologic , dar i m suri de ncurajare a utiliz rii superioare a for ei de munc , mai ales prin cre terea flexibilit ii pie ei muncii. In acest sens, Romania dispune de o serie de avantaje: y pozitie geografica ce o avantajeaza din punct de vedere al apropierii de piata europeana (UE), care este o piata cu capacitate mare de absorbtie. y economie ce poate fi indreptata din mers catre noile domenii de activitate (industria software, telecomunicatii, productia de reclame, multimedia, informatii si servicii). y generatie de tineri foarte bine instruita, in special in domeniul IT, capabila sa genereze un start in acest domeniu. y Oportunitati in ceea ce priveste productia de produse electronice (datorita unei forte de munca relativ ieftine si bine instruite) y capacitate nativa a oamenilor de a inova, de a utiliza noul in diferite domenii, creativitate ce poate fi speculata pentru a obtine finantari pentru proiecte locale. 1)O prim tr s tur a economiei bazate pe cuno tin e care a nceput s se ntlneasc i n Romnia este dispari ia treptat a frontierelor dintre activit ile firmelor i stat. n acest mod se urm re te simplificarea i eficientizarea rela iilor dintre aceste p r i prin comprimarea timpului de comunicare. 2) O alt dovad a trecerii Romniei la economia bazat pe cuno tin e o reprezint extinderea pl ii electronice a taxelor i impozitelor. O campanie pentru dezvoltarea pl ilor de taxe i impozite prin card a nceput, la finele anului 2009, Visa Europe, ncurajnd i depunerea declara iilor fiscale online. n momentul de fa , 49 de prim rii accept plata cu cardul i se poart n continuare discu ii cu reprezentan ii administra iilor locale din cele mai mari ora e pentru a-i ncuraja s introduc plata taxelor i a impozitelor locale prin card.1 3)O alt idee care vine s sus in aceast ipotez a trecerii Romniei la economia bazat pe cuno tin e, este intelectualizarea crescnd a proceselor de munc din ultimii ani. Aceast tendin poate fi eviden iat prin dinamica locurilor de munc . Astfel, n anul 2006, din totalul de
1

Plata electronic a taxelor i impozitelor se extinde - Maria Anton, Capital, nr. 07, 22 Februarie 2010

9.313.000 de persoane ocupate, 12,16 % ocupau func ii de speciali ti cu ocupa ii intelectuale i tiin ifice, inclusiv membri ai corpului legislativ, ai executivului, nal i conduc tori ai administra iei publice, conduc tori i func ionari din unit ile sociale i politice. Tot n anul 2006, 66,21% din popula ia ocupat erau salaria i, 1,6 % patroni, 19% lucr tori pe cont propriu i 13,19% aveau alte statute profesionale. 4)Trecerea la economia bazat pe cuno tin e este sus inut i de porliferarea serviciilor n economia romneasc . Serviciile au devenit un sector important al economiei mondiale, n continu cre tere, nglobnd cea mai mare parte a produc iei i for ei de munc n majoritatea rilor industrializate. Aproximativ 70% din produc ia agregat total provenind din rile OECD este generat de activit ile de servicii, care absorb ntr-o propor ie asem n toare for a de munc activ . Situa ia este similar i n cazul rilor membre UE-15. Conform unui studiu al Comisiei Na ionale de Prognoz , structura valorii ad ugate brute pe ansamblul Uniunii Europene arat c serviciile particip cu peste 71% la formarea acesteia, restul fiind contribu ia industriei (circa 20%), construc iilor (6%) i agriculturii cu mai pu in de 2 procente. 5) n Romnia s-au f cut progrese semnificative de-a lungul perioadei de tranzi ie n procesul de recuperare a decalajelor fa de modelul european. Serviciile reprezentau la nceputul anilor 90 mai pu in de 30% din valoarea ad ugat brut , contribu ia acestora ajungnd, dup 15 ani, s dep easc pragul de 50%, iar n anul 2005 greutatea lor s ajung la peste 55%.2 De i n ara noastr , n ultimii 10 ani, serviciile cu aport sporit de valoare ad ugat (telefonia mobil , televiziunea prin cablu, serviciile bancare i de asigurare, informatica i activit ile conexe, serviciile de consultan , publicitate, etc.) au cunoscut o dezvoltare deosebit , iar saltul f cut de sectorul ter iar este spectaculos, totu i ntr-o ierarhie la nivelul Uniunii Europene, n anul 2005, Romnia se situeaz pe ultimele locuri din punct de vedere al ponderii serviciilor n valoarea ad ugat brut , dup Bulgaria i Cehia.3 Evolu ia domeniului serviciilor poate fi reflectat i prin contributia acestora la formarea PIB. Se observ a adar c ponderea acestora a cunoscut o cre tere de la 48,3% n prima jum tate a anului 2002 la 50% n primul semestru din 2008 n timp ce construc iile au ajuns s cnt reasc 8,1% din PIB n perioada ianuarie-iunie 2008, fa de 4,4% din PIB n acela i interval din 2002 . Aceast cre tere a celor doua sectoare a dus la modificarea n sens negativ a evolu iei industriei i agriculturii. Astfel, industria i-a mic orat ponderea n PIB de la 30,7% n semestrul I din 2002 la 26,5% n prima jumatate a acestui an, iar agricultura a ajuns la o pondere de 3,6% din PIB fa de 5,8% n primul semestru din 20024. Cre terea domeniului serviciilor n economia romneasc poate fi de asemenea eviden iat i prin num rul de personae care lucreaz n acest domeniu. Astfel, dac n anul 2000 31,25 din totalul pesoanelor ocupate lucrau n domeniul tertiar, n 2007 num rul acestora a crescut, ajungnd la 41 de puncte procentuale. 6) O alt idee care sus ine trecerea Romniei la economia bazat pe cuno tin e este cre terea valorii capitalului intelectual, reflectat n primul rind prin cre terea num rului de absolven i de studii superioare. Astfel, dac n anul universitar 2005/2006 au absolvit 112.200 de studen i, n anul 2007/2008 num rul acestora a ajuns la 232.900 (cu mai mult dect 50%), conform statisticilor
2

Serviciile pentru ntreprinderi- un sector n expansiune - Comisia Na ional de Prognoz Idem 3 (calcule f cute pe baza datelor oficiale Eurostat) 4 Serviciile i construc iile au crescut economia Romniei n S1 - www.wall-street.ro 5 Datele sunt preluate de pe site-ul oficial al Institutului Na ional de Statistic

na ionale6. Structura pe grupe de specializri a studen ilor nscrisi n nvtmntul superior, n anul universitar 2008/2009, reflect alegerea celor mai multi studen i din Romnia de a studia la specializrile: tiin e economice (31,6%), universitar-pedagogice (26,4%) i tehnice (21,2%). De asemenea, n nv mntul superior din sectorul privat, ponderea cea mai mare se nregistreaz pentru studen ii care studiaz tiin ele economice (43,6%). Unde se afl Romnia din perspectiva societii cunoasterii? La punctul de start. Cele dou motoare -investiia n capitalul uman si investiia n tehnologie avansat, know how, cercetare dezvoltare etc. abia au nceput s vibreze. n ceea ce priveste capitalul uman, ponderea cheltuielilor publice cu educaia n PIB n Romnia (3,9% din PIB) este cea mai redus din UE27 (5,4% din PIB). n plus, n Romnia doar dou persoane dintr-o sut sunt implicate n procesul de nvare continu. Investiia n cercetare-dezvoltare, inovare, know how etc. este si mai puin dezvoltat. Ponderea cheltuielilor de cercetare dezvoltare n PIB-ul Romniei (n 2006) a fost prognozat n buget la 0,6%, cea mai mic pondere dintre rile UE-25. De altfel, Romnia are cea mai mic pondere si n ceea ce privete cheltuielile cu echipamentele IT n PIB, comparativ cu UE-25 (de zece ori mai mic). Din punctul de vedere al gradului de penetrare a Internetului n gospodrii, Romnia are un decalaj imens fa de rile analizate (de cinci ori mai puin dect media UE-25). Numrul de patente nregistrate de Romnia la Biroul European de Patente este foarte mic comparativ cu UE-15 sau UE-25. Exist multe invenii, dar puine inovaii. O pondere mare dintre invenii sunt implementate n producie n strintate. Cred c economia bazat pe cunoa tere va asigura un avantaj imens pie elor ce apar i economiilor din p r i izolate ale lumii sau din ri precum Romnia. Internet-ul este instrumentul de comunicare i sursa de informa ii ce a cunoscut cea mai mare cre tere n toat istoria civiliza iei, i poate fi unealta cu cea mai rapid r spndire din toate timpurile. Convergen a economiei informa ionale prin TIC, Internet i comer electronic devine tot la fel de important n transform ri ca i revolu ia industrial . Aceasta continu s schimbe peisajul economic mondial i s reconfigureze structurile de organizare. Noua economie schimb condi iile n care mul i oameni tr iesc i muncesc; face posibil saltul peste barierele existente ale dezvolt rii economice tradi ionale. Vnzarea de informa ii pare s fie tendin a care va face diferen a ndep irea limitelor dezvolt rii, fie acestea reale sau imaginare. Acest lucru ne face s ne ntreb m dac exist o limit a bog iei i dezvolt rii, deoarece informa ia este pretutindeni; ea pare s fie infinit i s se regenereze de la sine. Dintr-un alt punct de vedere, aceste tehnologii pot duce la dispari ia barierelor sociale i geografice, dnd posibilitatea oamenilor s fie n leg tur i s comunice direct, altfel ei r mnnd desp r i i de distan , cultur i stratificare economic . Pentru rile din lumea n curs de dezvoltare ce au acces la noile tehnologii, acest acces la informa ie este incredibil mai bun dect tot ceea ce au visat vreodat . Noua Economie schimb lumea ntr-un mod important.

Romnia n cifre 2009 www.insse.ro

S-ar putea să vă placă și