Sunteți pe pagina 1din 61

Turismul religios din Bucovina

Studiu de caz Pensiunea Candrut

[1]

Cuprins: Cap I. Turismul Fenomen economic social 1.1 Defnirea notiunii de turism 1.2 Structura fenomenului touristic 1.3 Factorii genetici ai turismului 1.4 Tipuri de turism 1.5 Turismul religios Cap II. Trasaturile Bucovinei 2.1 Scurt istoric 2.2 Cadru natural 2.2.1 Relieful 2.2.2 Alcatuirea geologica 2.2.3 Clima 2.2.4 Reteaua hidrologica 2.2.5 Vegetatia si fauna 2.3 Infrastructura turismului religios 2.4 Edificiile religioase 2.5 Fluxul turistic la manastirile din Bucovina 2.6 Perspective de dezvoltare a turismului religios din Bucovina Cap III. Studiu de caz Pensiunea Candrut 3.1 Servicii de cazare 3.2 Personalul pensiunii 3.3 Servicii de alimentatie publica 3.4 Agrement

[2]

INTRODUCERE
Cnd roste ti Bucovina, gndul i zboar la meleagurile pline de o frumuse e rar , la ,,dulcea Bucovin cu pomi roditori i mndrii feciori,, la m n stirile ridicate de voievozii vremii, la cadrul secular al Slatioarei, la Obcinele domoale, la semetia Rar ului pitore ti. Bucovina este una dintre zonele Romniei care se deosebe te printr-o cultur impresionant i nc vie, materializat popular i n arhitectur popular , port, me te uguri tradi ionale, i Pietrele Doamnei, la Cetatea de Scaun i la muzeele nc rcate de istorie ale vremurilor de slav ale acestor inuturi

numeroase obiceiuri calendaristice i obiceiuri din ciclul vie ii. Bucovina nseamn o larg

pre ioas palet de bog ii naturale ce simuleaz poten ialul de creativitate, nseamn frumuse ea plaiurilor i ospitalitatea gospod riilor, diversitatea cinegetic ad postit de patrimoniul forestier ce acoper peste 52% din acest minunat col al rii. Istoria acestui inut porne te de pe timpul dacilor, ns la jum tatea secolului XVI-lea Bogdan Voievod este recunoscut ,,ntemeietor i legiuitor al Imperiului Austro-Ungar n a c rui componen atribuit denumirea de ara Fagilor. Zona este pres rat pe toat ntinderea ei de m n stiri i biserici, cele cu o valoare deosebit fiind construite n timpul domniilor voievozilor tefan cel Mare i Petru Rare , ntre sec. XV-XVI. Aflate n patrimoniul UNESCO i premiate cu M rul de Aur n anul 1975 de c tre Uniunea Interna ional a Jurnali tilor i Scriitorilor din Turism, m n stirile cu fresce interioare i exterioare- Vorone , Humor, Moldovi a, Sucevi a, Arbore, constituie principala atrac ie turistic pentru aceast zon . Prin Obcinele Bucovinei se define te o unitate geografic al c rui specific este dat de o succesiune de culmi paralele, prelungi, pu in nalte, mp durite, separate de v i largi, de paji ti ntinse i intens urbanizate. La originea acestei denumiri geografice st totu i toponimul de obcin , frecvent folosit i ast zi de popula ia local i care prin generalizare geografic a fost extins ulterior n ntreaga regiune din N-E Carpa ilor Orientali. rii,,. n 1775 devine parte a r mne pn n 1918 cnd a avut loc Marea Unire.

Numele de Bucovina i-a r mas din perioada ocupa iei Imperiului Austro-Ungar cnd i-a fost

[3]

Harta Bucovinei

[4]

Capitolul I.Turismul - Fenomen economic social


1.1 Definirea notiunii de turism
n perioada actual , turismul este de mare importan att pe plan na ional ct i

interna ional, reprezentnd unul dintre cele mai complexe fenomene ale civiliza iei contemporane nu numai prin propor iile impresionante ale popula iei globului care-l practic , dar mai ales prin implica iile sale. Denumirea de turism a c p tat n zilele noastre sensuri ce realizeaz complexitate de situa ii, de la necesitatea fireasc Termenul generic de turism nm nunchiaz ngrijirea s n t ii. Obiectul imediat al oric rei forme de turism l constituie aspectele mai mult sau mai pu in artistice ale naturii locurilor, natura cu toate nsu irile aerul, p mntul, vegeta ia sau apa. Dar orict de spectaculoase vor fi asemenea nsu iri, ele pot da deplin tate numai n m sura asocierii lor civiliza iei, componentelor realit ilor sociale, istorice, economice privite ca atare, dar mai ales pe firul metamorfozelor lor n timp i spa iu. Vom atinge idealul turistic ori de cte ori, c l torind, vom avea prilejul s bucur m de natur , a a cum este ea, dar mai ales n manifestarea armonioas munca i inteligen a omeneasc . Din punct de vedere etimologic, conform dic ionarului Larousse, termenul turism ar proveni din latinescul turnus-voiaj n circuit, care a fost preluat de limba francez tour c l torie, plimbare. Pe de alt parte, unele dic ionare sus in originea englez a cuvntului, provenit din tour i to tour c l torie n circuit(Swizewscki, 1977). Exist o serie de defini ii ale turismului care sau remarcat de-a lungul timpului. Defini ie elaborat de Swizewschi i Oancea (1977) consider turismul un fenomen social-economic de mas , caracteristic civiliza iei industrial-urbane ce se deplaseaz in ne cu descoperi, pn la cerin ele reconfort rii fizice sau intelectuale gusturile i nsu irile de a c l tori, pedestru, ciclist, cu automobilul, trenul, vaporul sau avionul, de placere sau pentru o mare de a cunoa te, de a vedea sau de a

[5]

cadrul rela iilor

interdependente dintre mediul

geografic

societate.

El const

consumarea produsului turistic pe diferite arii geografice

i unit i de timp, ca urmare a

deplas rilor banale ale indivizilor n afara activit ilor productive sau a obliga iilor de serviciu, avnd ca rezultat regenerarea for ei de munc , refacerea s n t ii mbog irea orizontului cultural (inclusiv satisfac ii spirituale). n opinia lui Pompei Cocean turismul este un continu expansiune, generat de nevoia uman n condi iile unei civiliza ii fizico-psihic superioare. Defini ia Academiei Interna ionale de Turism (cu sediul la Monte Carlo) conform c reia turismul este un termen care desemneaz c l toriile de agrement, ansamblul de i desf urarea acestui tip de a intei de c tre m suri puse n aplicare pentru aprovizionare, organizarea solicitante, fenomen social economic n i recuperare materiale dar cu posibilit i de cunoa tere, recreare

c l torii, precum i industria care concur la satisfacerea nevoilor turi tilor. Turismul se distinge de c l torie prin alegerea deliberat persoana n cauz sale. n afara factorilor de baz cuprin i n defini iile anterioare, fenomenul turism este influen at i de factorii demografici (cre terea numeric a popula iei cu activit i i asupra i evolu ia neagricole, modific ri n structura profesional venitului popula iei), factori sociali a popula iei), factori economici (cre terea i de asemenea prin preocuparea exclusiv pentru satisfacerea pl cerii

progresului tehnic cu consecin e directe asupra dezvolt rii bazei turismului i culturali cu rol hot rtor n geneza turismului (puterea de cump rare, timpul liber), factori politici i psihologic. A adar, n definirea termenului de turism se eviden iaz comune: -scopul turismului care const n relaxare -refacerea s n t ii i a capacit ii de munc Realizarea acestor scopuri cu ajutorul bazei tehnico-materiale

o serie de puncte

i organizatorice

proprie turismului (re eaua de cazare, birouri de turism, unit i specializate de alimenta ie

[6]

public ) i elemente de baz

tehnico-materiale generale (c i de comunica ie mijloace de determin deplasarea unei mase importante fundamentale aflate n continu

transport, aprovizionarea cu energie electric ). mbinarea armonioas a acestora dou de persoane de la punctele de reziden Industria intercondi ionare : -atractivitate -accesibilitate -amenajabilitate turistic necesit trei spre obiectivele turismului. elemente

1.2 Structura fenomenului turistic


Fenomenul turistic, n ansamblul s u, este definit de o serie larg de no iuni, care nglobeaz principalele sale nsu iri structurale, precum i inter-rela iile existente n geografia turistic . Principalele no iuni ale geografiei turismului, cele mai intens utilizate sunt: turist, turism, poten ial turistic, fluxul turistic , produs turistic, ofert Turist motrice al ntregului fenomen turistic, iar turismul este, n ultim activit ii de acest gen. Exper ii Ligii Na iunilor (1936) men ioneaz : turistul este persoana care se afl intr-o localitate pentru o perioad minim de 24 ore i una maxim de un an Poten ialul turistic (P) rezult tehnico-material aferent . P = F + Btm, unde P-poten ial turistic, F-fondul turistic, Btm- baza tehnicomaterial . Poten ialul turistic este un indicator de maxim oferta turistic . Baza tehnico-material sau infrastructura turistic este alc tuit din toate dot rile tehnice i edilitare necesare pentru asigurarea serviciilor turistice. importan , fiind sinonim cu din asocierea spa ial a fondului turistic pe baza i cererea turistic . instan , rezultatul i turism. No iunile sunt strns intercondi ionate, turistul reprezentnd elementul

[7]

Fluxul turistic define te mi carea n teritoriu a vizitatorilor dinspre ariile de provenien materiale spre cele receptoare. Se are n vedere n acest caz cu o categorie dinamic , i op iune psihologic . Aceste nsu iri definesc particularit ile generale ale totalitatea bunurilor i serviciilor indispensabile bunei n compara ie cu poten ialul turistic. Ea include factorul antropic, ca num r, posibilit i fluxului i anume: direc ia, ritmul i intensitatea. Produsul turistic nglobeaz elemente care se consum Pia a turistic prin produsul turistic) op iuni. Oferta turistic infrastructura este o no iune de mare semnifica ie, incluznd fondul turistic, i consistent , cu i produsul turistic. Cu ct oferta este mai diversificat este elementul cel mai sensibil desf ur ri a activit ilor de turism. Din sfera produsului turistic fac parte doar acele i se recicleaz prin aportul economiei turismului. are dou concepte de baz i anume : oferta turistic (exprimat

i cererea turistic , ce include turi tii cu ntregul lor cumul de

att va atrage fluxuri mai importante de turi ti, de pe o arie mai larg . Cererea turistic i mai variabil dintre toate categoriile turismului. M rimea sa este o func ie a unui ansamblu de factori demografici, economici , sociali sau psihologici.

1.3 Factorii genetici ai turismului


n afirmarea fenomenului turistic, A. Factorii o contribu ie Ac ionez decisiv prin prin aduc urm torii factori: a

demografici, economici, politici, psihologici, sociali, tehnici. demgrafici. cre terea numeric popula iei, acest indicator fiind privit ca un rezervor poten ial de practican i ai turismului. Cu ct num rul popula iei actuale este mai mare, cu att probabilitatea existen ei unui num r mai ridicat de practican i ai turismului cre te. Sporirea longevit ii, un indicator important, conduce la cre terea ponderii grupei vrstnice n structura popula iei, care din punct de vedere al implic rii sociale tineretului. i al cuantumului de timp liber, de ine cele mai i nu n ultimul rnd cre terea ponderii optime condi ii pentru activit i de recreere.

[8]

B. Factorii economici. Exercit minime de existen .

o puternic

influen

asupra turismului, el

fiind o activitate practicat in primul rnd de cei care i-au asigurat, cel pu in, mijloacele Nivelul veniturilor dicteaz nu numai forma de turism (de scurt sau de lung durat ) acesta. Industrializarea, urbanizarea i implicit poluarea i stresul au amplificat necesit ile de recreare i refacere a organismelor umane supuse, ntr-o perioad evolutiv scurt , insuficient adapt rii, unor presiuni deosebite ale mediului. C. Factorii politici. Contribuie adesea, pe perioade scurte, la afirmarea sau restrngerea activit ilor turistice prin regimul impus. Conflictele din anumite zone insecuritatea, consecin e dezastruoase asupra infrastructurii turistice, deregleaz circula ia turistic n perimetrele n cauz , sco ndu-le din catalogul ofertei propriu-zise. D. Factorii psihologi. Au rol din ce n ce mai important n promovarea activit ilor turistice. Dac elementele de ordin economic sunt indispensabile pentru asigurarea condi iilor materiale ale oric rei c l torii, cele politice pentru realizarea cadrului de desf urare, elementele psihologice determin nevoia, necesitatea c l toriei. Tot pe filiera psihologic se manifest adesea nevoia biologic de refacere i men inerea n persoana s n t ii sau cea de evadare din lumea cotidian , care se particularizeaz i profund i calitatea serviciilor turistice (a confortului), ci i distan a la care se practic

fiec ruia prin nivelul de instruire, interesul pentru cultur , dorin a de cunoa tere. Factorii psihologici impun individului, ntr-o pondere important , dar greu de estimat, tipul de turism precum i particularit ile acestuia E. Factorii sociali. In aceast factor determinant. n func ie de natura i perioada desf ur rii sale, timpul liber poate s Pentru persoanele de vrsta a treia, timpul liber are o alt valori mult mai mari. n corela ie cu durata timpului liber se eviden iaz trei forme majore de turism: apar n cadrul fiec rei zile, la sfr itul s pt mnii i n perioada programat pentru concediu sau vacan e. semnifica ie, durata sa avnd categorie iese n eviden timpul liber ca

[9]

-turism de ngrijire a s n t ii- desf urat n concedii perioad mai lung reduse. i la distan e mai mari.

i vacan e, pe o

-turism de recreare- frecvent la sfr itul s pt mnii, desf urat la distan e -turism ocazional- desf urat n timpul s pt mnii, n interiorul metropolei sau n imediata sa vecin tate.

1.4Tipuri de turism
Tipul ca expresie integratoare de nivel superior, define te esen a fenomenului turismului, respectiv condi ion rile lui fundamentale. El este sinonim unui anumit model la scara c ruia procesele ce se desf oar spa ial ntr-o perioad turism primesc tente specifice, particulare n raport cu i interrela ii, desf urate celelalte modele. Tipul apare astfel ca un cumul de nsu iri

de timp determinat (P. Cocean, 1996). Rela ia dintre tipurile de

i spa iul geografic este ct se poate de flexibil : pe acela i teritoriu se pot

practica mai multe tipuri de turism, selectivitatea apar innd resurselor atractive existente n perimetrul dat. Apreciind c orice structurare n domeniul turismului trebuie s se sprijine pe nevoia uman de recreare, refacere -turism consum de energie fizic cotidian. -turism curativ -cu rol n ngrijirea s n t ii. Turismul de cur prin care se valorific minerale, n moluri, aer ionizat). -turismul cultural este numit adesea vederea vizit rii monumentelor de art , cultur i turism de vizitare, organizat n i ale altor activit i umane. balnear , i nsu irile terapeutice ale unor factori naturali (izvoare termale de i culturalizare, actul turismului poate mbr ca una ca scop fundamental al practic rii sale din urm toarele expresii tipologice : recreare - are i psihic satisfacerea nevoilor recreative ale popula iei antrenat n munci solicitante, cu mare

sau care locuie te n habitate recunoscute prin stres

[10]

-turism

complex

sau

polivalent ntrune te i psihic

atributele

rezultate

din

asocierea recre rii cu refacerea fizic

de ordin curativ sau ale recre rii cu

fenomenul de culturalizare. Se impune precizarea c , n practica fenomenului turistic, nici unul dintre tipurile de turism nu este pur, n fiecare dintre ele se nsumeaz , cu ponderi neglijabile, unele valen e ale celorlalte tipuri (P. Cocean, 1996). Turismul mbrac i alte forme cu caracter secundar cum ar fi: -turismul montan i de sporturi de iarn , practicat pe arie larg pentru de

drume ie i practicarea sporturilor de iarn ; -turismul comercial, expozi ional, al c rui practicare este ocazionat mari manifest ri de profil (trguri, expozi ii). -turismul festivalier, prilejuit de manifest ri cultural-artistice (etnografice, folclorice) -turismul sportiv, este motivate de dorinta de a invata si de a practica diferite activitati sportive, ca o consecinta tot mai pregnata a vietii sedentare a populatiei urbane din zilele noastre. Ponderea cea mai mare in turismul sportive il ocupa sporturile nautice de vara ( canotaj, schi nautic, yachting, etc) si sporturile de iarna in statiunile de altitudine ( schi, patina, alpinismul si ascensiunile pe munte, plimbarile si excursiile, pescuitul sportive si vanatoarea sportive. - turismul de agrement, este o forma de turism care ofera un bun prilej pentru turistii care cauta sa profite de frumusetile naturii ( peisaje agreabile ), de prilejul de a cunoaste oameni si locuri noi, istoria si obiceiurile lor si in general doresc sa-si foloseasca timpul de vacant pentru practicarea unor activitati preferate ( hobby etc).Aceasta forma de turism se interfereaza cu turismul cultural. - turismul cultural presupune vizitarea, in scopul satisfacerii nevoilor culturale si spiritual, a monumentelor de arta si arhitectura, locurilor istorice, muzeelor, galeriilor de arta. Turismul cultural, prin natura motivelor sale, prin locul de desfasurare si modul de organizare, se integreaza celui urban si se interfereaza in acest perimetru cu cel de loisir sic el de afaceri. - turismul de odihna si recreere ( destindere): daca prin destindere nu se intelege abandonarea tuturor activitatilor de orice natura ar fie le, ci exercitatrea, in mod voluntar, a unor activitati diferite de cele practicate in mod obisnuit, turismul in general, prin caracteristicile serviciilor sale, este un turism de odihna si recreere ( destindere ).
[11]

- turismul religios se refera la pelerinajele credinciosilor la lacasurile de cult, considerate sfinte de diferite religii ( Manastirele din nordul Moldovei pentru credinciosii ortodocsi, orasul sfant Mecca pentru musulmani etc); pelerinajele de la marile sarbatori de cult ( Craciun, Past etc.), la haramurile manastirilor si bisericilor care atrag, in perioadele sarabatorilor religioase traditionale, un numar mare de pelerine.

1.5 Turismul religios forma a turismului cultural


Turismul religios reprezint unor nevoi spirituale. n cazul turismului religios, patrimoniul turismului l reprezint sunt divizate n: catedrale, biserici, m n stiri obiectivele culturali religioase, care din punct de vedere al rangului ecleziastic i al modului de func ionare i schituri, la care se mai adaug muzeele din incinta acestora. Importan a lor turistic de importante sunt a crescut n ultimele decenii, pe sub forma o form a turismului cultural, practicat de turi ti pe de o parte n scopul satisfacerii

parte, n scopul achizi ion rii de noi cuno tin e, iar pe de alt

m sura introducerii acestora n circuitele na ionale i interna ionale ale cunoa terii. La fel i manifest rile turistice care n acest caz se desf oar pelerinajelor. Acestea au loc fie la s rb torirea hramului unei biserici sau m n stiri, fie cu ocazia mplinirii unui num r de ani de la edificarea unei m n stiri, fie datorit aducerii unor moa te sau icoane f c toare de minuni. Exemplu: scoaterea Sfintelor Moa te ale Sf. Ioan cel Nou de la Suceava pe 24 iunie. Turismul religios se poate manifesta sub forma turismului de distan cnd se limiteaz dou frecvent la deplas ri scurte cu o durat de cteva ore pn zile n zona periurban (vizita unui sucevean la M n stirea Dragomirna) mic , la una i sub

forma turismului de distan francez la M n stirea Vorone ).

mare, ce cuprinde activit i desf urate n afara zonei

periurbane sau a localit ii de re edin , n mijloace de transport modern (vizita unui Din punct al duratei se poate distinge turism de durat provin din zone mai ndep rtate (alte regiuni ale
[12]

turism de scurt rii sau alte

durat (1-3 zile) i

medie corespunz tor concediului anual, aici fiind viza i turi tii care ri). Turismul de lung

durat

este rar ntlnit

i face referire la vizitarea unui ntreg ir de m n stiri i biserici acelea i dou forme n ceea ce prive te originea

dintr-o anumit zon . Turismul religios prezint turi tilor, poate fi intern sau interna ional. Turismul religios se ntlne te mai rar sub forma unui turism organizat, mai ales cnd este vorba de turi ti str ini. Un rol important l au agen iile de turism care impun anumite programe. Turismul neorganizat este specific turismului religios, oferind turi tilor mai mult libertate n a- i alege singuri traseele i durata excursiei. Ceea ce este de remarcat specific a turismului religios este faptul c n acest caz baza nu are un rol foarte important i ca atare nu este foarte bine ca fiind o tr s tur tehnico-material dezvoltat . Ea const

n camerele modeste puse la dispozi ie de m n stiri i mai recent i dotare cre te din ce n ce mai mult, o distinc ie

de pensiunile agroturistice, al c ror num r Referitor la grupele de vrst clar , lipsind o predominan

datorit mediatiz rii intense a acestor obiective cu atractivitate turistic . ale turi tilor de acest gen , nu exist a grupelor tinere, mature sau vrstnice .Toate cele trei

categorii sunt prezente n cadrul acestui tip de turism cu diferite scopuri: curiozitate, fascina ie , sete de cunoa tere, dorin a de purificare spiritual . Turismul religios nu specifice iernii sau verii. ns ine cont de sezoane, ntruct nu cuprinde activit i iarna este totu i mult mai slab dezvoltat , datorit

condi iilor climatice i de cazare mai dificile. Turismul religios actual datoreaz forte mult moderniz rii i diversific rii c ilor i mijloacelor de transport. Cre terea vitezei de deplasare n spa iu nsemn substan ial de timp liber, ceea ce ofer unui num r mai mare de obiective. Dac necesita o perioad o economie ce turistului un sejur mai ndelungat sau vizitarea n vechime pelerinajul era o problem

mare de timp, n zilele noastre, progresul a facilitat includerea n

sfera turismului a resursei situate la distan e apreciabile de centrele emi toare de turi ti sau surmontarea unor obstacole naturale diferite. Principalele c i i mijloace implicate n turismul religios sunt: rutiere, feroviare i aeriene.

[13]

Turismul religios n Romnia, inclsiv n Bucovina a cunoscut o traiectorie ascendent , mai ales dup revolu ia din 1989, cnd credin a ortodox a fost liber manifestat , c nd num rul turi tilor str ini a crescut, c nd a luat na tere agroturismul. Edificiile religioase, faima mondial a unora dintre ele, au conturat distinct turismul fac parte : sanctuarele, templele, religios care mobilizeaz anual, n lume, circa 250 milioane de pelerini. Din grupa edificiilor turistice cu func ie religioas bisericile, catedralele, moscheile, sinagogile, m n stirile i mausoleele.

Capitolul II. Trasaturile Bucovinei


[14]

2.1 Scurt istoric


inutul Bucovinei se afl n nordul Moldovei, una dintre cele trei provincii istorice ale zon a

Romniei, al turi de Muntenia (Valahia), Transilvania (Siebenbuergen). Aceast pn

devenit n 1775 parte a Imperiului Austro-Habsburgic r mnnd n componen a acestuia n 1918. Numele de Bucovina dat provinciei a r mas din acea perioad , cnd i-a Sl biciunea Por ii a permis Imperiului Austriac i Rusiei s influen i s inclus n provincia Galizia, n 1849 a fost numit n 1918 o provincie independent Bucovina nglobeaz unice istoric a acestor meleaguri. Austria, n 1774, ocup partea nordic a Moldovei, Bucovina. Din timpul tefan cel Mare, cnd domniei austriece dateaz mozaicul etnic al regiunii. Apogeul str lucirii acestor locuri a fost atins n vremea lui aur, es turi, au func ionat vestite monumente de art dup s-au scris i s-au p strat manuscrise i c r i valoroase, s-au lucrat broderii, podoabe de coli. Caracteristica domniei lui au fost numeroasele sau m n stire tefan cel ridicate. Avea obiceiul de a construi cte o biseric - i sporeasc aria de fost atribuit aceast denumire de ara a fagilor (Buchenland). ia n posesie alte p r i ale Imperiului Otoman. Nordul Moldovei a fost Ducat al Bucovinei, constituind pn a Austro-Ungariei, Bucovina de ast zi este constituit i obiceiuri str vechi, monumente o permanen spiritual i

din partea de sud a provinciei, n timp ce jum tatea de nord apar ine Ucrainei pagini de istorie, tradi ii i obiceiuri specifice, ctitorii medievale care atest

fiecare victorie, dintre ele deta ndu-se M n stirea Putna. Urma ii lui

Mare au continuat opera acestuia. Au fost ridicate, ref cute sau numai mpodobite cu picturi exterioare binecunoscutele monumente de art medieval de la Vorone , M n stirea Humorului, Moldovi a, Arbore, Probota Construirea acestor monumente de art , devenite azi obiective turistice de mare atractivitate i incluse n programe turistice interna ionale, s-a datorat n primul rnd domnilor moldoveni, ns a fost favorizat de un cadru natural extrem de variat i bogat, precum i de existen a unor oameni harnici i talenta i

[15]

Un moment cu profunde semnifica ii n istoria acestor locuri l constituie intrarea lui Mihai Viteazul (21 mai 1600) n cetatea de scaun a Sucevei, ac iune ce marca, pentru prima dat , actul primei uniri a celor trei Al turi de alte zone ale ri romne ti. o m rturie vie asupra vechimii, rii, Bucovina ofer

continuit ii i unit ii vie ii materiale i spirituale romne ti.

2.2 Cadru natural


ntregul cadru natural al Bucovinei constituie un adev rat monument al naturii, ce ndeamn la odihn i drume ie. Odihnitor, ns f r a fi monoton, armonios, i prietenesc, el dispune de o serie de obiective de mare interes turistic i tiin ific, unele ocrotite de lege, altele prin bunul sim al oric rui turist adev rat. Propor ionalitatea, etajarea formelor naturale pe vertical , tipologia ecosistemelor, armonia peisagistic a teritoriului justific Cu pn la un punct, definirea lui ca sintez rii. a geografiei p mntului romnesc. Situarea geografic excep ia caracterului concentric, toate acestea

reediteaz principalele particularit i ale cadrului natural al

face ca n limitele acestui teritoriu s - i dea ntlnire

elemente biomorfologice specifice centrului, estului i nordului continentului european.

2.2.1 Relieful Raportat la marile unit i geografice ale Carpa ilor Orientali sc dere treptat rii, teritoriul se suprapune par ial o i Podi ului Sucevei. De la vest la est, relieful nregistreaz

n altitudine, tipurile de forme orientndu-se n f ii cu direc ia nord-sud importante unit i de relief: regiunea i regiunea de podi , n propor ie de 1/3. din masive, i arii

i n general, paralele ntre ele. n ansamblu, teritoriul cuprinde dou muntoas , ce reprezint 2/3 din suprafa a total Regiunea grupe de masive muntoas

se include Carpa ilor Orientali. Este alc tuit

i complexe de culmi, separate ntre ele prin culoare adnci

depresionare: masivele Suhard i C liman, Obcinele Bucovinei, masivele Giumal u-Rar u, Mun ii Stni oarei, Depresiunea Dornelor, culoarul depresionar Vatra Dornei- Cmpulung Moldovenesc- Gura Humorului.
[16]

Mun ii care alc tuiesc masivul Suhard se desf oar

sub forma unui triunghi

prelung, situat la vest de Bistri a Aurie i dominat de mai multe vrfuri care dep esc altitudinea de 1600 m: Omu (1931 m), Suhardu (1709 m), Ou oru (1639 m). Vrfurile cele mai nalte cunosc condi iile mediului subalpin, cu consecin e nsemnate asupra tuturor elementelor fizico-geografice. Masivul C liman este cel mai nalt Pietrosu- 2102 m) din ara noastr dispunere radiar fa i ofer i cel mai impun tor munte vulcanic (Vf. aspecte de relief aparte, constnd din vrfuri

ascu ite, forme reziduale curioase, platouri structurale, cmpuri ntinse de grohoti uri, cu de conul vulcanic principal. un sistem de culmi muntoase, paralele ntre ca o culme prelung cu altitudini din ce Obcinile Bucovinei reprezint

ele, orientate NV-SE pe direc ia general a grupei nordice a Carpa ilor Orientali. Obcina Mestec ni ului se desf oar n ce mai sc zute spre SE (Vf. Lucina- 1588 m, Vf. Mestec ni - 1291 m, Popasul Mestec ni - 1086 m) i cu profil transversal asimetric. Obcina Feredeu, care ncepe din vest seria unit ilor muntoase alc tuite din fli poart pe spinarea sa cteva cocoa e , dintre care cea mai nalt este vrful Pa canu (1479 m). Obcina Mare la est de valea larg a Moldovi ei, format din numeroase culmi prelungi, care rar dep esc 1200 m. Sistemul de depresiuni din zona muntoas discontinuitate morfologic v ilor (culoarul fa constituie importante arii de de regiunile nconjur toare nalte, caracterizndu-se printrCmpulung Moldovenesc- Gura Humorului; Culoarul

un relief neted (Depresiunea Dornelor) i cmpuri de lunci i terase desf urate n lungul depresionar depresionar al Moldovi ei). Regiunea de podi alunecare, martori de este mai cobort i denuda ie, n medie cu 200 m fa v i asimetrice, de cele mai erozivoestice culmi muntoase, fiind alc tuit din platouri structurale, versan i cu microrelief de eroziune depresiuni denuda ionale, culoare morfologice de vale. Compartiment al Podi ului Moldovei, Podi ul Sucevei (460 m- denumit astfel dup apa Sucevei, care l str bate prin mijloc) a fost i V. B rc uanu n lucrarea sa studiat cu interes de mai mul i geografi, printre care

[17]

Podi ul Moldovei- natur , om, economie. El consider de relief din aceast regiune sunt:

cele mai importante subunit i

Dealurile piemontane Marginea-Ciungi se ntind la poalele Obcinelor spre est, pn n albia major a Sucevei. Este partea de podi cea mai fragmentat i cea mai erodat , ca urmare a apropierii de munte i a adncirii re elei hidrografice. Cota maxim este n dealul Ciungi (692 m). Depresiunea R d u i este a ezat medie de 360 m. Podi ul Suceava-F lticeni, subunitate nalt a podi ului Ssucevei, este de form asem n toare cu masivul deluros Dragomirna, dar de dimensiuni mai mari. Se ntinde ntre culoarele v ilor Moldova i Suceava-Siret, are altitudine de 528 m. Podi ul Dragomirna este cea mai tipic caracteristicile geomorfologice proprii Podi ului structurale (cueste parte a podi ului Sucevei prin toate Moldovenesc: monoclin cu forme este 528 m (Vf. ntre rurile Suceava i Sucevi a, n fa a Obcinelor. Ea corespunde treptei celei mai coborte a Podi ului Sucevei, cu o altitudine

i platforme), n l imea medie 450 m, cota maxim

Tei oara). Este cuprins ntre culoarele v ilor Suceava i Siret. Depresiunea Liteni este situat teren i forme structurale. Cmpia piemontan Baia este situat n lungul v ii extramontane a Moldovei. Culoarul V ii Siretului are n inutul Sucevei 6-8 km l ime, iar n zona de confluen de cu rul Suceava ia aspectul unei cmpii aluvionare intracolinare cu o l ime subunitate de relief o peste 12 km. Cea mai nalt dar i cea mai fragmentat Baia, Depresiunea R d u i reprezint n NE Podi ului F lticeni, n bazinul superior al omuzului Mare. Are o altitudine de 320 m; v i largi cu fund ml tinos, cu alunec ri de

constituie dealurile piemontane Marginea-Ciungi, n timp ce culoarul V ii Siretului, Cmpia piemontan forme de relief neted, uneori terasat i cu altitudinile cele mai coborte. Analiznd modul cum se mbin caracterizeaz componentele mediului, regiunea Bucovina se unul dintre cele mai i ape subterane printr-un inedit indiscutabil: aici se desf oar

spectaculoase sisteme de culmi muntoase paralele ntre ele (Obcinile Bucovinei); aici se ntlnesc interesante sisteme ecosisteme depresionare, cu turb rii mineralizate (Depresiunea Dornelor); aici se afl
[18]

cele mai pitore ti depesiuni de contact

dintre unit ile muntoase 1973).

i cele deluroase (Depresiunea R d u i, Cacica, Solca) (N. Pop,

2.2.2 Alcatuirea geologic Arhitectura teritoriului are drept caracteristic de baz succesiunea de la vest la est a patru zone structurale, dispuse astfel: zona vulcanic , zona cristalino-mezozoic , zona fli ului i zona de platform . Primele trei alc tuiesc regiunea muntoas , iar ultima formeaz unitatea de podi . n alc tuirea zonei cristalino-mezozoice intr isturile cristaline bine metamorfozate (gnaisuri , roci porfiroide). Zona fli ului, ocupat Zona de platform , situat alc tuirea c rora particip loessoide. n mare parte de obcinele Bucovinei, este alc tuit din pachete puternic cutate de gresii, marne, argile, conglomerate, isturi. n partea de est, este format din drate cvasiorizontale, la roci n general moi: gresii, nisipuri, pietri uri, argile, depozite isturi sericito-cloritoase, manganoase, cuar ite, calcare cristaline,

2.2.3 Clima Clima este temperat-continental , cu diferen ieri vizibile ntre regiunea muntoas podi n ceea ce prive te caracteristicile topoclimatice Acest climat este clar eviden iat de temperaturile medii anuale, de temperaturile extreme, amplitudinile termice. Temperaturile medii anuale, cuprinse ntre valori de sub 00 C pe mun ii cei mai nal i i 60 C pe versantul estic al Obcinei Mari caracterizeaz (-38,50 C) s-a nregistrat la Vatra Dornei (13 ianuarie n timpul escalad rii barierei climatul montan. Climatului de podi i sunt specifice temperaturi medii anuale cuprinse ntre 7-80 C. Temperatura minim 1950), iar temperatura maxim (38,80 C) a fost la Suceava (17 august 1952). Masele de i cea de

aer care vin dinspre vest - i pierd treptat din umezeal continentalizare. De asemenea, din partea estic

Carpa ilor Orientali, nct n partea de est ajung mai uscate, clima suferind un proces de prime te influen e climatice continentale cu secete vara, cu geruri i viscole iarna i ploi reci, prim vara i toamna.

[19]

Influen a altitudinii reliefului se resimte pregnant n regimul precipita iilor atmosferice, care se caracterizeaz printr-o sc dere a cantit ii de la SV spre NE. Media anual variaz ntre 1200-1400 mm/an. Precipita ii sc zute sub form de ploaie reprezint 70-80%. Cele mai mici cantit i de precipita ii se nregistreaz n luna februarie, iar cele mai mari n lunile mai i iunie, favoriznd dezvoltarea vegeta iei spontane i a plantelor de cultur . Consecin a efectiv a sistemului specific de circula ie a maselor de aer pe a direc ia V-E, regimul vnturilor prezint o serie de diferen ieri, condi ionate de dispunerea treptelor de relief i a culoarelor de vale. Astfel, n zona montan , direc ia dominant vnturilor este impus zona montan , direc ia dominant a vnturilor este impus de orientarea formelor de relief i a culoarelor de vale. Astfel n de orientarea formelor de dinspre NV i se

relief, iar n regiunea de podi , vnturile predominante ac ioneaz canalizeaz pe culoarele v ilor Siret i Suceava. (N. Pop).

2.2.4 Reteaua hidrologica Re eaua hidrografic este destul de deas n zona de munte (1 km/km) i se r re te treptat spre podi (0,5km/km), unde se schimb i regimul hidrologic al rurilor.

Ea este reprezentat de ruri i praie (principalele unit i hidrografice), dar i de lacuri, iazuri i mla tini. Ea de ine i importante rezerve de ape subterane. Datorit configura iei generale a reliefului, aproape toate rurile care dreneaz teritoriul sunt tributare Siretului. Afluen ii principali sunt Suceava, Moldova i Bistri a i i au zonele de obr ie n mun i nal i de la V la NV. Bazinul propriu-zis al Siretului se rezum afluen i mici direc i pe dreapta. Panta mic la albia lui major i la c iva aib o n acest sector face ca Siretul s i dreneaz

lunc larg , un curs foarte meandrat, iar n unele locuri chiar o dublare albiei minore. Bistri a cel mai important afluent al Siretului partea de vest. i ib u, Crlibaba Izvor te de pe versantul nordic al mun ilor Rodnei din unirea prurilor Bistricioara Putreda. Afluen ii pe dreapta sunt Dorna, Neagra arului, iar pe stnga Moldova izvor te din Obcina Lucina dreapta sunt: Putna, Suha i de stnga Moldovi a, Humor.

i are numero i afluen i. Afluen ii de

[20]

Suceava izvor te tot din Obcina Lucina, bazinul este asimetric, mai dezvoltat pe dreapta. Cea mai mare parte a bazinului este n regiunea de munte, afluen ii cei mai importan i fiind Sucevi a, Putna, Pozen, Solca, Solone . omuzurile izvor sc din, la sud de ora ul Suceava, fiind singurele ruri de podi pe toat lungimea cursului lor. Sunt dou ruri gemene: omuzul Mic (30 km) i omuzul Mare (51 km). n ceea ce prive te apele st t toare acestea sunt reprezentate doar de cteva lacuri antropice. Apele subterane se prezint foarte diferen iat n sensul c exist regiuni cu roci impermeabile, lipsite aproape total de ape subterane. Ele sunt cantonate n depozitele unor structuri cristalino-mezozoice, de fli , n depozite miocene i mai ales n forma iuni sedimentare cuaternare. Bucovina de ine rezerve mari de ape minerale i mineralizate, renumite prin efectele lor terapeutice asupra unor afec iuni ale organismului uman: ape carbogazoase, izvoare sulfatate, sulfuroase, clorurate. Se remarc Depresiunea Dornelor cu circa 40 izvoare minerale ( aru Dornei, Poiana Negri, Co na).

2.2.5 Vegetatia si fauna Pe un relief diferen iat cu n l imi ce dep esc 1400 m n Obcine treptat spre est pn la 300 m n Lunca Siretului, condi ionat de zonarea vegeta iei. P durea de conifere corespunde cele mai ntinse zone de vegeta ie din Bucovina, i coboar pn la 1000 m. Astfel toat partea muntoas se ncadreaz zonei r inoaselor n care se dezvolt iar la limita inferioar se adaug Sphagnum din n amestec molidul (Picea excelsa) i bradul (Abies alba), i fagul (Fagus silvestris). i coboar i de clim se poate vorbi

n zona coniferelor se intercaleaz , ca asocia ie specific , turb riile acide cu ara Dornelor, cunoscute sub numele de tinoave. redus datorit suprafe ei mici pe care o de petice numai n Podi ul Sucevei. Cele mai ntinse P durea de foioase are o importan ocup . Se ntlne te sub form

f gete (Fagus silvatica) se ntlnesc n zonele Dragomirna , Dolhe ti, Ili e ti. Stej ri urile amestecate (Quercus cu ulm, tei, alun) ocup suprafe e i mai mici i numai pe dealurile din podi urile Dragomirna.
[21]

Intrazonal, n luncile Siretului, Sucevei i Moldovei de la ie irea din munte a acestor ruri apare o vegeta ie de lunc , cu plante lemnoase (salcie, plop, arin) sau ierboase (rogoz, pipirig). Diversitatea mare a condi iilor fizico-geografice din Bucovina se reflect nivelul faunei. P durea de conifere se remarc valoare cinegetic prin bog ia i la i diversitatea speciilor cu

ridicat : ursul brun (Ursus arctos), rsul (Lynx lynx), jderul (Martes

martes) , mistre ul (Sus scrofa) r spndite n lunci i z voaie. Din lumea p s rilor tr ie te n jnepeni uri coco ul de mesteac n (Lyrurus tetrix) specie declarat monument al naturii, aflat numai n nordul rii, diverse specii de acvile, vulturi i bufni e. Apele de munte ad postesc p str vi (Salmo trutta fario), lipani (Thymallus thymallus), lostri e (Salmo hucho), mrene (Barbus fluviatilus). Unele specii au disp rut : boierul (disp rut n secolul XVI), capra ibex (disp rut pe la mijlocul secolului XIX).

2.3 Infrastructura n turismul religios


Valorificarea superioar a poten ialului turistic i stimularea activit ii turistice sunt

condi ionate de dezvoltarea, perfec ionarea i diversificarea infrastructurii turistice care are rolul de a satisface cererea turistic rela ii de strns dependen prin dot ri i servicii specifice. De altfel, se remarc i gradul de dezvoltare al ntre m rimea cererii turistice

infrastructurii fiecare dintre cei doi parametri stimulndu-se reciproc. Pompei Cocean (1996), consider resursele atractive activitate uman . c bazele de cazare alc tuiesc mpreun cu ce definesc turismul ca i c ile de transport, vectorii fundamentali

Baza de cazare specific

edificiilor religioase

n cazul turismului religios baza de cazare existent este n continu dezvoltare i modernizare, dar nc intr-un ritm i un volum nesatisf c tor. ntre introducerea n circuitul turistic a unor obiective i construirea bazelor de cazare exist un paralelism evident. Aceste baze apar ca o rezultant strict
[22]

a cererii

turistice, manifestnd o mare sensibilitate la varia iile acesteia. A a se explic ultimii ani , datorit Tipologia tipurilor inndu-se programului de promovare a Bucovinei, au bazelor de cazare are la origine criterii m n stirilor fie n satele din jurul acestora) construc ii destinate caz rii turi tilor. diverse, n perioad

de ce n

ap rut (fie n cur ile definirea

seama de m rime, confort, func ionalitate, i cabanele

de utilizare,

tipul de turism pe care-l deservesc. Astfel, n cazul turismului religios se deta eaz casele de oaspe i din incinta m n stirilor, precum i vilele turistice ce i la un nivel modest au n program vizite sau excursii la m n stiri. Mai recent, au nceput s se remarce i bazele de cazare secundare, integrate domeniului turistic temporar de func ionalitate, cum ar fi pensiunile urbane i rurale fermele agroturistice. Astfel, n

Bucovina la nivelul anului 2001 existau 71 de structuri de cazare folosite de c tre turi tii veni i s viziteze m n stirile din acest inut dintr-un total de 96. n acela i an, capacitatea de cazare turistic na ional . Cu aceast existent era de 5534 locuri, ceea ce reprezint doar 3% din capacitatea medie Bucovina r mne n urma unor regiuni turistice de prim ordin a m n stirilor, aceasta este

ca litoralul M rii Negre sau Valea Prahovei. n ceea ce prive te capacitatea de cazare turistic redus . Exist m n stiri, ca de exemplu M n stirea Sucevi a care nu de in spa ii de cazare. Orice turist prime te din partea m n stirii ad post i mncare pentru maxim trei zile. Pentru o perioad ndelungat , turistul trebuie s pl teasc o suma de 200 000 lei. Actul cu turistic se materializeaz , n acest caz; din punct de vedere economic numai o dat

func ionarea acestor baze de cazare pe anumite tarife, pentru c astfel, limitarea turismului doar la simpla vizitare a m n stirilor este sinonim cu realizarea componentei culturale, f r nici o eficien pe planul ncas rilor. i bisericile din ora ul Suceava nu de in baza de cazare proprie, stele. Dup afirma iile preotului-c lug r Nicodim, ghidul M n stirile

turi tii putnd fi caza i n hotelurile din ora : Bucovina, Arca ul, Balada, Gloria, Zamca, Suceava, toate de dou M n stirii Sf. Ioan cel Nou, c n urm cu c iva ani a existat aici o baz de cazare de cteva zeci de locuri. Momentan, nu mai exist dect chiliile celor 20 de c lug ri i casa P. S. Pimen. La hramul m n stirii (24 iunie) cei mai mul i turi ti, veni i ndeosebi din Maramure , nnopteaz sub cerul liber, n curtea m n stirii.

[23]

n urma cercet rilor de teren, capacitatea de cazare turistic m n stirilor este de circa 400-450 locuri.

din incinta

M n stirea Putna este ansamblul m n stiresc cu cea mai complex baz de cazare, actualmente aflat n curs de dezvoltare. Dup afirma iile p rintelui Nicolae, ghidul muzeului m n stirii, baza de cazare se constituie din Arhondaric ce dispune de 80 de locuri i din hotelul m n stirii, construit dup revolu ie n afara incintei m n stire ti, pe partea dreapt . Este o cl dire modest cu dou niveluri, cu baie proprie, care poate ad posti 210 folosin cteva c su e din lemn. Casa de baz de i turi ti. Camerele sunt cu mai multe paturi, unele fiind rezervate femeilor, iar altele b rba ilor. n timpul sezonului sunt date n oaspe i este destinat personalit ilor. Comparativi cu celelalte m n stiri, aceast

cazare este destul de extins . De i dotarea este foarte simpl , aspectul camerelor este pl cut i primitor. Ele nu au dect o mas , cteva paturi, iar pere ii sunt mpodobi i de icoane, scoar e specifice Bucovinei. M n stirea Sucevi a spre deosebire de M n stirea Putna, n afara chiliilor celor 60 de c lug ri e nu de ine alte structuri de cazare. Dup vecin tatea m n stirii cu o capacitate de 124 locuri. Pentru M n stirea Moldovi a dup 1990 s-a permis construirea unei gospod rii a m n stirii n care vie uiesc maicile mai tinere, se cresc animale, se preg te te mncarea. n aceea i gospod rie exist Casa pentru nchin tori ce se reduce la doua camere cu cte 12 paturi. Lng aceast gospod rie exist c o vil cu doua etaje destinat vizitatorilor de seam , cum a fost cazul vizitei recente din luna mai 2003 a Prin ului Charles al Marii Britanii. Maica Tatiana afirm fi construite deoarece lng dect la o distan aceste construc ii au ob inut cu greu permisiunea de a un monument istoric precum Moldovi a nu se poate construi i Umor sunt minime, acestea fiind i de apropierea afirma iile Maicii tefania majoritatea turi tilor care vor s nnopteze aici au la dispozi ie hanul turistic Sucevi a din

minima de 200 metri. r ne ti dornice de a caza turi ti dar

Bazele de cazare din M n stirile Vorone compensate de gospod riile

ora ului Gura Humorului. n M n stirea Dragomirna baza de cazare este aproape inexistent existnd totu i cteva amenaj ri pentru turi ti. Momentan m n stirea a r mas f r surs de ap , datorit sec rii lacului Dragomirna.

[24]

M n stirea R ca ofer dovede te a fi foarte mic

turi tilor cazare ntr-o cl dire situat sau 3 paturi. Aceast

n fa a bisericii

m n stirii. Ea are 14 camere cu cte dou necesar rezervarea prin telefon.

capacitate de cazare se

n compara ie cu cererea turistic , motiv pentru care este

M n stirea Probota are o capacitate de cazare de 30 de locuri rezervarea f cndu-se tot prin telefon. Celelalte m n stiri au baz de cazare cu o capacitate foarte exist hoteluri pentru cazare, redus . Unele sunt situate n ora e (Siret, R d u i) unde pur orientative, neexistnd o statistic turi tii str ini doresc s propriu-zis

altele aflndu-se n zone unde este dezvoltat agroturismul. Datele ob inute de la m n stiri sunt a capacit ii de cazare. Peste 60% din fie caza i, n timpul vizitei lor n incinta m n stirii ei fiind

interesa i n mod deosebit de tradi iile i obiceiurile religioase romne ti.

2.4 Edificiile religioase

Originalitatea Bucovinei o formeaz loca urile sfinte, alese drept locuri de ve nica odihn de domnitorii Moldovei, refugii ale credin ei, reprezentnd n acela i timp autentice opere de art n care cunosc torii au g sit o sintez Rena terii a inspira iei de origine bizantin cu influen a XVI-lea. Ele pot fi considerate i occidentale din secolele XV-lea i al

de in toarele multor relicve de art (manuscrise cu miniaturi str lucite, giuvaeruri, piese de mbr c minte brodate, obiecte religioase de mare pre aduse de la Muntele Athos) din vremurile cele mai nfloritoare ale voievozilor moldoveni. Aceste monumente au fost incluse de UNESCO printre capodoperele de art ale lumii i de asemenea Federa ia Interna ional de Turism a Jurnali tilor i Scriitorilor (FIJET) le-a decernat Premiul interna ional Pomme d or (1975). Demne de amintit sunt : M n stirea Vorone (1488), Ctitoria lui tefan cel Mare, Biserica Arbore(1503)-hatmanul Luca Arbore, M n stirea Humor (1530) , Ctitoria logof tului Teodor Bubuiog, M n stirea Moldovi a (1532), Ctitoria lui Petru Rare , M n stirea Sucevi a, Ctitoria boierilor Movile ti. Acestea sunt singurele biserici pictate, conservate ca atare, monumente de importan de pictori moldoveni ce luase fiin universal . Ele au fost pictate n epoca lui Petru Rare , la ini iativa v rului s u, Mitropolitul Grigore Ro ca, la coala la Vorone . Frescele exterioare, de o mirific exuberan
[25]

cromatic sunt comparate, ca valoare artistic Vene ia. Vorone ul este cea mai valoroas amploarea Athos

cu picturile murale de la San Marco din prin picturile sale monumentale, prin naintea bisericilor din

i efectul lor decorativ, fiind situat de istoricii de art

i Pisa. Sucevi a, care prin fresce continua tradi ia lui Petru Rare , ncheie seria i apogeului stilului moldovenesc. Compozi ia

marilor monumente din epoca form rii

culorilor (albastru de Vorone , ro ul de Humor, galbenul de Moldovi a i verdele de Sucevi a culorile de fond ale frescelor) a r mas nc necunoscut iar prospe imea picturilor este nealterat. Aceste m n stiri prezint descriu scene importante din scene unice prin compozi ia lor grafic scene care religie sau care oglindesc momente din istoria Europei i Judecata de apoi la Vorone , Scara cu operele lui Giotto, afirme

(Cucerirea Constantinopolului la Humor, Geneza virtu ilor la Humor).

Opera arti tilor moldoveni anonimi este comparat

Leonard da Vinci sau Michelangelo. Acesta a ndrept it pe George Vlsan (1965) s socotit azi ca una dintre cele mai alese realiz ri artistice populare ale Europei.

c :numai un popor de p stori munteni[] a putut n scoci o astfel de minune artistic , Alte m n stiri vizitate i apreciate de turi ti sunt M n stirea Dragomirna (1609) a lui Anastasie Crimca, Putna lui tefan cel Mare(1466) Slatina a lui Alexandru L pusneanu(1561) Solca lui tefan Tom a , Probota(1530), Ra ca. Despre valoarea artistic a m n stirilor sucevene a vorbit i marele critic de art unul dintre cele mai remarcabile Charles Diehl , citat de N. Orahidan: M n stirile formeaz

capitole, nu numai ale istoriei artei romne ti, dar chiar a istoriei picturii bizantine. n frescele ce le mpodobesc se vede atotputernicia acelui Bizan , care a fost n veacul de mijloc dasc lul Europei r s ritene. Ocupndu-se de m rea a podoab acoper fe ele din afar ale acestor biserici, acela i critic g se te c bizantin nu se afl nimic asem n tor :toat de picturi ce n toat lumea

iconografia , toat arta Bizan ului tr ie te n

aceste picturi, cu toate nruririle apusene. La Vorone , la Moldovi a, la Sucevi a, pere ii par acoperi i cu scoar e din r s rit , de culori str lucite i s-a putut asemui pe drept aceast policromie somptuoas cu decorul de mozaicuri ce acoper fa adele domnului din Orvieto. Obiectivele culturale religioase au o mare valoare arhitectonic deoarece au reprezentat focarele de cultur epoci, ele au marcat evolu ia social-istoric ecumenic
[26]

i mai ales simbolic , diferitele

si conservare a religiei. Construite n diferite i cultural , reflectnd

tendin e i influente din perioada respectiv . De i vechi de secole, cea mai mare parte a acestora sunt bine conservate religioase reflect unitar i au servit idealurilor unor comunit i umane ce apar in importan a simbolica, obiectivele religioase. Adeseori, prin ortodoxismului, cre tinismului romano-catolic. Pe lng

i evolu ia stilurilor n construc iile

asimilarea unor componente stilistice consacrate si adaptarea lor la specificul autohton sau n scut adev rate stiluri originale. La o analiza comparativ din punctul de vedere al vechimii, a func iilor, dar mai ales a stilurilor in care au fost realizate , se poate face o diferen iere n mai multe categorii de a ez minte religioase. Dup rangul ecleziastic i dup , modul de func ionare, acestea pot fi catedrale, biserici, m n stiri i schituri. Dintre acestea o aten ie deosebit a fost acordat m n stirilor. M n stirile i schiturile adiacente lor sunt pres rate mai ales din partea de vest i de nord a Moldovei, ap rnd la apus trec toarea Bistritei, iar la nord trec toarea Prutului cu drumurile lor de comer i propaganda ntre Apus ortodox , sprijinit hotarul de Apus i i R s rit. Acest lucru se explic a prin faptul c biserica spre de voievozi, boieri i de ntreg poporul, a a ezat mai cu seam Miaza-noapte

rii fort re e naturale de ap rare a credin ei

(m n stiri pentru st vilirea primejdiei romano-catolice i pentru nt rirea ortodoxismului). Arh. Mitr. Dionisie Simionescu, stare al m n stirii Sinaia vorbe te n cartea sa Sfintele noastre m n stiri in trecut seama, cele mai vechi c lug rii i ast zi despre rolul acestor loca uri sfinte. Ele au fost i scrieri biserice ti, singurele institu ii purt toare de cultur , c ci n cadrul lor s-au format at ia ierarhi de monumente literare, manuscrise de c r i din m n stiri sunt cei dinti care s-au ndeletnicit cu me te ugul condeiului. i limbii, erau modele de gospod rie. Din

Exemple demne fiind nentrecu ii caligrafi Anastasie Crimca sau Antim Ivireanu. M n stirile au fost p str toare ale legii acestea se puteau ntre ine cultivarea p mntului din cre terea animalelor i din comer ul cu obiecte religioase, i puteau chiar oferi turi tilor cteva zile ad post i mncare. M n stirile au reprezentat limanurile de ad post ale tuturor romanilor n ele p strnduse cu toata sfin enia cultul i tradi iile. M n stirile reprezint a ez minte biserice ti cu organizare voievozi c lug ri i sau i func ii complexe, avnd n componen c lug ri e), ateliere manufacturiere
[27]

pe lng i

bisericile ctitorite de manufacturieri.

mari boieri, spa ii de habitat elementar (chilii populate permanent monahi, chiar proprietari

C lug rii duc o viata auster , dedicat dedicat nfiin rii de

rug ciunii comune, s vr irii serviciului

religios la

lucrului manual, copierii si traducerii de c r i i documente, scrierii de cronice n trecut coli, spitale, tipografii. Trebuie eviden iat i dup primeasc faptul ca pan secularizarea averilor m n stire ti din 1864 dar m n stirile au de inut i rencep s permit s duc o bogat viata monahal , s revolu ia din decembrie 1989

ntinse terenuri agricole i p duri ce le sprijine tip rirea de c r i sau lucr ri de

restaurare. Numeroase m n stiri au ast zi muzee n care sunt prezentate toate realiz rile i de asemenea este relevat istoria loca ului religios i a regiunii. O alta forma de a ez ri monahale o reprezint zona de munte. Multe dintre ele prezint schiturile, edificii de mici dimensiuni, ce ad postesc un num r redus de c lug ri, situate n pozi ii greu accesibile n special n atractivitate datorita literaturii populare care circula pe baza lor, ca de exemplu Chilia lui Daniil Sihastru, a picturilor realizate i a unei vie i monahale ascetice, caracterizat de post priveghere i rug ciune. Bisericile n Bucovina c dimensiuni de altfel i n ara Romneasca, se remarc nu att prin ct mai ales prin unitatea compozi iei, prin armonia intre dimensiuni, sau exterioara. Ele au avut secolul al XV-lea att pe plan cultural ct i istoric. Multe dintre i n perioada lui i victoriilor sale. tefan cel Mare au reprezentat tot attea Se impune biserica Bogdana, Ctitoria cea mai veche construc ie medieval de bisericile

influentele bizantine, precum i prin pictura mural interioar un rol important dup marc ri ale ele sunt ctitorii voievodale r zboaielor

Mu atinilor, i Necropola Domneasc , considerat zid din Moldova.

La Suceava n cadrul celor cteva zeci de biserici se remarc Mir u i, Sfntu Gheorghe, Sfntul Dumitru, Zamca. Bucovina

cuprinde un sobor de loca uri sfinte, dovezi ale evlaviei

romnilor c ci toate au fost ntemeiate de voievozi, preo i, negustori, sau r ze i romni. Primul care a cercetat num rul m n stirilor i schiturilor n Bucovina a fost Aaron Pumnul, conform Fondului Religionar din Bucovina (1865). El a ajuns la concluzia c n acest inut iar duce existen a 23 de m n stiri i schituri. Bucovina extraordinar nseamn pentru fiecare turist n parte o experien n i n acela i timp o c l torie obositoare, care se recomand a fi f cut

timp. Acest circuit nu poate ncepe dect din ora ul Suceava.


[28]

Ora ul Suceava, ora trecutul s u. Aceast

re edin

de jude este un ora

vechi, mndru de

b trna cetate de scaun, dup ce a cunoscut str lucirea, a ajuns un

fel de trg de interes mai mult local care p streaz din trecut numai bisericile i ruinele cet ii. Astfel caracteriza Enciclopedia Romniei din 1938, ora ul Suceava, devenit ast zi un important centru turistic i recunoscut datorit obiectivelor sale de mare atractivitate i turistic , dar i datorit binecunoscutei ospitalit i bucovinene. Cel mai nsemnat edificiu religios, vizitat de numero i turi ti romni Nou de la Suceava aduse scoaterea sfintelor de la str ini este M n stirea Sfntul Ioan cel Nou, unde se g sesc moa tele Sfntului Ioan cel Biserica de la Mir u i. Hramul bisericii este Sfntul care atrage mii de turi ti, este chiar n centrul ora ului. tefan cel Mare, i stilul Gheorghe (23 aprilie), dar s rb toarea propriu-zis Zidirea ei a durat opt ani fiind nceput Bogdan al III-lea cel Orb i terminat de bisericii lui

moa te pe 24 iunie. M n stirea se afl tef ni , (1522).

n 1514 de c tre fiul lui

Cl direa este impun toare, repetnd cu mici deosebiri forma

tefan cel Mare de la M n stirea Neam . Nu lipsesc decorul policrom, realizat

prin c r mizi i discuri sm l uite, ns apar i decorul prin fresc . De i podoaba pictural a exteriorului (realizat n 1534) s-au p strat urme doar pe peretele sudic. n schimb, n interior se p streaz pictura original , care actualmente se afl i n special portretul lui n lucr ri de restaurare. Vod . Picturile din Sunt remarcabile frescele din altar i naos, care au fost cur ate f r a fi ref cute. Deosebit de valoros este tabloul votiv alocuri repictate. n interiorul bisericii se afl lea. Gravurile nf i eaz , ca Ioan cel Nou. n Spatele parcului central al ora ului, nconjurat doar de construc ii noi, se afl Biserica nvierii, zidit n 1551, de Elena Rare . Ea este o copie a bisericilor tefan cel Mare, (Sfntul Ioan din Piatra Neam ). or ene ti cu plan mixt din epoca lui racla moa telor Sfntului Ioan cel Nou, mpodobit cu 12 pl ci de argint gravate, a ezate pe lemn de chiparos din secolul al XVi frescele mai noi din pridvor, scene din via a Sfntului tef ni pronaos i din pridvor sunt mai pu in valoroase, suferind de pe urma sp l rii i fiind pe

Are nsa o form mai greoaie i este realizat cu materiale inferioare.

[29]

Tot n centrul ora ului, chiar pe locul unde s-au aflat cur ile domne ti din Suceava, se afl Ea a fost zidit Biserica Domni elor cu hramul Sfntul Ioan Botez torul (7 ianuarie). de o turl zvelt . Ea este ridicat pe un n 1643 de Vasile Lupu ca paraclis a palatului domnesc. Construc ia are

propor ii mici, dar armonioase fiind ncoronat naos

plan simplu, dreptunghiular, interiorul este tratat unitar, mp r irea tradi ionala n pronaos, i altar, fiind mai mult simbolic . Clopotni a, lipit pe partea nordic , d uneaz aspectului general al monumentului. Mai spre vest nu departe de locul Cur ii Domne ti se afla Ctitoria lui Petru Rare , Biserica Sfntul Dimitrie (26 octombrie ziua n care se s rb tore te hramul). Construc ia a durat doi ani (1534-1536), o prima cl dire d rmndu-se din motive necunoscute. Are un plan Moldovi a, doar c triconic i seam n cu o alta cl dire a lui Petru Rare , nchis. Biserica are o construc ie la Suceava pridvorul este

monumental : 36 metri lungime i 16 metri l ime. Fa adele au fost acoperite n ntregime cu fresce dar nu s-au p strat dect par ial pe turl . Momentan se afla n lucr ri de restaurare n ceea ce prive te pictura interioar . Catapeteasma a fost lucrat aur. n partea de r s rit a bisericii se afl folosit ca foi or de foc. Acum se afl Ministerul Culturii i Cultelor. Pe o str du a care se ndreapt Biserica Mir u i, numit construc ie a fost ridicat astfel fiindc din centrul ora ului spre Cetate se afl aici erau un i mireu i voievozii Moldovei. Prima n foi de un masiv turn de clopotni a. El a fost construit

n 1561 de Alexandru L pu neanu i n l at cu un etaj n secolul al XIX-lea, cnd a fost i el ntr-un program na ional de restaurare ini iat de

probabil n secolul al XIV-lea de Petru Mu at, biserica existnd

n 1401, cnd s-au adus la Suceava moa tele Sfntului Ioan cel Nou. Ea a fost reconstruit n totalitate n secolul al XVII-lea, iar la sfr itul secolului al XIX-lea ea a fost restaurat de K.A. Romstorfer. M n stirea-cetate Zamca se situeaz n zona armeneasc a ora ului dincolo de pia a comerciala a ora ului. Construc iile actuale dateaz de la nceputul secolului al XVIIlea , o inscrip ie pe turnul intr rii indicnd anul 1606. Biserica ridicat dreptunghiular se afl Zidurile sunt nt rite cu contraforturi spre exterior pe plan n mijlocul unor incinte de forma unui patrulater neregulat . i interior, dar nu au turnuri la col uri.

[30]

Pe latura r s ritean

se afl

turnul intr rii, iar pe cea apusean

o construc ie combinat

ingenios cu rol dublu: turn de ap rare i paraclis. P r sind ora ul prin cartierul I cani peste calea ferat , la dreapta se desprinde o Dragomirna. 1. M n stirea Dragomirna Situata la 10 kilometri de Suceava, n comuna Mitocu Dragomirnei, acest complex m n stiresc reprezint , dup din ar Putna, unul dintre locurile cele mai vizitate de c tre turi tii nu numai faptul c reprezint una dintre i str in tate. Acest statut se datoreaz i urmnd drumul E 85, orice turist care conduce la M n stirea i poate desf ura periplul spre obiectivele turistice din Bucovina. Dup trecerea pasarelei osea asfaltat

crea iile arhitecturale romne ti dintre cele mai importante din Moldova, cu o mare bog ie de elemente nnoitoare, dar i faptului c ad poste te un muzeu, un adev rat tezaur de valori din diverse ramuri de activitate artistic . Ctitorii complexului au fost c rturarul Anastasie Crimca mpreun cu fra ii Stroici. Ridicarea complexului Dragomirna s-a f cut n etape. n 1602 s-a ridicat bisericu a care se afla n afara zidurilor ce nconjoar m n stirea, iar n 1609 se nal m n stirea propriu-zis . ziduri, cu tunuri i Ulterior, n 1627, la porunca domnitorului Miron Barnovski se ridic contrafor i, care dau nf i area unei impresionante cet i medievale. Ctitoria este impresionant atinge 42 de metri fa Dac prin dimensiunile neobi nuite (mai ales prin n l imea sa care prin bogatul decor de piatr . n secolele anterioare a atins aici punctul maxim, i va fi dezvoltat la alte monumente ale de l imea de 9,60 m) i original

tendin a de n l are manifestat

socotit de unii excesiv, noul decor al fa adelor prin prelucrarea artistic a pietrei va fi un punct de plecare pentru arhitectura Moldovei secolului al XVII-lea (biserica Trei Ierarhi de la Ia i). Interiorul bisericii surprinde ca i exteriorul prin monumentalitate, dar mai ales prin bogata re ea de nervuri de piatr profilat . De remarcat, de asemenea c progresiv cu fiecare nc pere pn ncepnd de la pridvor , pardoseala se nal de me teri locali, nu se provine de la altar, contribuind al turi de gradarea care o dau bol ile, n lemn i aurit

la realizarea unei dinamici spa iale excep ionale. Pictura, realizat mai p streaz dect n naos i altar. Catapeteasma, sculptat la Biserica din Solca. n pridvorul bisericii se afl
[31]

mai multe pietre de mormnt, printre

care

i cea a lui Anastasie Crimca. Remarcabil este i trapeza m n stirii, situat

lng

turnul intr rii, pe care speciali tii o consider complexului Dragomirna.

ca fiind una din realiz rile de frunte ale feudal organizat n

De mare interes pentru turi ti este muzeul de art

incinta m n stirii. El de ine o serie de piese de mare valoare din secolele al XV-lea i al XVI-lea, care au apar inut m n stirii Vorone : acoper minte de vase liturgice (secolul al XVI-lea), un evangheliar ferecat (1557), o cruce din lemn de abanos, cu motive sculpturale (1542), numeroase manuscrise cu miniaturi de o nalt m iestrie artistic . Pe lng manuscrise muzeul mai con ine i alte piese de mare valoare: broderii, ferec turi n aur i argint, obiecte sculptate n lemn, ve minte cu fir de aur, argint i m tase. 2. M n stirea Sucevi a A fost ridicat ntr-un cadru pitoresc (la 19 kilometri din R d u i), cel mai fortificat complex m n stiresc din Moldova, ce are hramul nvierea Domnului (hram ce variaz de la an la an). Construita la sfr itul secolului al XVI-lea, incinta m n stirii (cu laturile de circa 100 metri, cu ziduri groase de 3 metri i nalte de 6 metri, flancate de 5 turnuri puternice). Avea menirea de a ad posti familia Movile tilor i fabuloasele lor averi. Biserica m n stirii este ultima ctitorie domneasc maniere decorative ap rut de cetate care nconjoar Dac interioar i exterioar ce mbrac haina somptuoas a acestei n vremea primei domnii a lui Petru Rare . n acela i timp, zidul i cel mai impresionant ca nf i are. arhitectura, biserica m n stirii a ncheiat

m n stirea este, al turi de cel al Dragomirnei, cel mai bine p strat n ceea ce prive te marcheaz

din vechea arhitectur moldoveneasc

perioada de str lucire a stilului moldovenesc de la sfr itul secolului al XVI-lea, pictura sa din punctul de vedere al realiz rii artistice, un nceput n ntregime pere ii. Pictura impresioneaz pe privitor de declin. Pictura exterioar de la Sucevi a ncheie seria bisericilor moldovene ti unice n

lume prin frescele care le acoper

prin m rimea ansamblului i prin armonia i str lucirea coloritului, dominat de verde. Cel mai valoros ansamblu al picturii exterioare este Scara virtu ilor. Lng istoric, o biseric de piatr incinta m n stirii, lng cimitirul satului se afl i un turn-clopotni , cu hramul Schimbarea la fa un alt monument (6 august).

[32]

n cl dirile m n stirii situate pe latura de est a fost amenajat n fosta trapez dar de la etaj un mic muzeu ce cuprinde valoroase obiecte de art religioas , remarcabile fiind broderiile. Dou acoper minte de morminte sunt nu numai obiecte de art , i documente istorice, p strndu-se astfel chipul fra ilor Movil . Tot n muzeu se p streaz capsula de argint aurit cu p rul Elisabetei, so ia lui Ieremia Movil . 3. M n stirea Moldovi a Se afl la 32 kilometri distan de la Sucevi a, urmnd DN17 A, peste n pasul Cuimrna, dup numeroase serpentine. Aceasta m n stire, cu hramul Buna Vestire (25 martie) a fost ridicat 1532 din ini iativa adev rat cetate de form p trat , cu ziduri puternice. Ele se mai p streaz podoab i cheltuiala lui Petru Rare . n jurul bisericii a fost n l at o nc cu excep ia cu str lucita

aceluia sudic, unde au ap rut construc ii recente. Biserica este acoperit importante monumente de art romneasc veche. Pictura Moldovi ei, realizat

a frescelor care i dau o valoare inestimabil , sitund-o printre cele mai cronologic ntre cea de la Humor i cea de

la Vorone , se impune prin monumentalitate, prin for a expresiva a desenului, prin calda armonie cromatic , de asemenea prin claritatea programului iconografic. Dominanta gamei cromatice este, n cazul Moldovi ei, galbenul auriu cu reflexe solare de un fast subtil i o distins elegan . Al turi de Vorone , Sucevi a, Arbore i Humor ,Moldovi a face parte din salba de monumente de notorietate universal pentru ceea ce speciali tii numesc genul picturii exterioare medievale din Moldova. n afar de biseric , n incinta m n stirii se p streaz n col ul dinspre nord-vest nc o construc ie veche, una din pu inele cl diri de locuit r mase de la nceputul secolului al XVII-lea, clisarni a. Ea a fost folosit de-a lungul anilor ca locuin domneasc sau episcopal , dar avea multe nc peri destinate p str rii tezaurului m n stiresc. Dup restaurarea dintre 1955-1957, aici a fost instalat, n nc perile de la pastor, micul muzeu al Moldovi ei. n muzeul m n stirii, turistul are ocazia s vad o serie de obiecte sculptate n lemn, adev rate capodopere. Cel mai valoros este jil ul domnesc, ornamentat cu sculpturi. Interesant este c pomelnicul m n stirii care
[33]

cuprinde

pe

to i donatorii, ncepnd cu

Alexandru cel Bun. Vase, candele, broderii, icoane de multe sute de ani stau al turi de cel mai onorat si contemporan odor-M rul de aur- distinc ie Interna ional a Ziari tilor i Scriitorilor de Turism ca legitim De la Sucevi a, turistul poate ajunge Tom a a construit o biseric de piatr egal a monumentelor de art medieval din aceast parte de ar . i la Solca, unde tefan al II-lea cu hramul Sf. Apostoli Petru i Pavel (29 iunie), atribuit de Federa ia recunoa tere a valorii f r

dar care are o structur masiv , greoaie. De i Solca se ajunge u or pe un drum local n comuna Arbore, situat la 6 kilometri spre est. Biserica, cu fost construit hramul T ierea capului Sf. Ioan Botez torul (29 august) a n 1503, n pronaos aflndu-se mormntul ctitorului Luca Arbore, portar al se p streaz nc bine pe pere ii de sud i vest, remarcndu-

Sucevei. Pictura din interior nu a putut fi datat precis din cauza degrad rilor i repict rilor. n schimb, pictura exterioar se scenele Rugul lui Moise, Judecata de Apoi. Din vatra Moldovi ei, turistul poate vizita Gura Humorului, urmnd din Vama drumul E576. Ora ul Gura Humorului se recomand ca baza de plecare spre cele doua obiective turistice renumite din apropiere: M n stirea Humor (la 6 kilometri de ora , n partea de nord-vest) i M n stirea Vorone (la 5 kilometri de ora n partea sudic ). 4. M n stirea Humorului A fost construit n 1530 de marele logof t Toader Bubuiog. Utiliznd cu o nalt pricepere elementele caracteristice stilului moldovenesc, constructorul a dat zidirii sale individualitate i originalitate, prin introducerea unor elemente noi. Astfel, apare aici pentru prima data pridvorul deschis, care d intr rii mai mult elegan i luminozitate, precum i o nc pere special pentru p strarea obiectelor de pre (clisarni a). Biserica M n stirii Humor, cu hramul Adormirea Maicii Domnului (15 august) se num ra printre cele cinci ctitorii, mpodobite n interior i exterior, cu fresce bizantine. Fresca exterioar , pictat ro ul, deschide de Toma Zugravul n 1531, n care domin irul celorlalte biserici cu pictur

exterioar . Principalele teme iconografice sunt: Acatistul Bunei Vestiri (n sud), Arborele lui Iesei (fa ada nordic ), judecata de Apoi (n vest) . Temele picturii sunt n general acelea i ca la Sucevi a, dar cu deosebiri n a ezare i mai reduse ca num r.

[34]

interior, o

deosebit

importan

estetic ,

dar mai ales istorico-

documentar o prezint cele doua tablouri votive. 5. M n stirea Vorone A fost n l at doar n cteva luni (26 mai-14 septembrie 1488) la porunca lui tefan cel Mare i face parte din grupul primelor ctitorii, de mici propor ii, la care stilul moldovenesc. Biserica, ce poart hramul Sf Mare Mucenic tefan cel ncepe s se defineasc

Gheorghe (23 aprilie) a fost pictat n cea mai mare parte nc din timpul lui

Mare, aceast pictur p strndu-se i ast zi mai ales n altar i naos. Urmnd modele mai vechi de iconografie, pictorul Vorone ului a realizat un ansamblu sobru , dar plin de m re ie, cu un v dit caracter monumental i n care num rul scenelor i personajelor este redus la esen ial (Durerea crucii, Cina cea de tain ). Pictura exterioar timp cea mai reu it a Vorone ului este socotit drept cel mai reu it i n acela i ansamblu al artei feudale moldovene ti. Cea mai ampl , cea mai dramatic Moldovei este Judecata de Apoi, care ocup

compozi ie din frescele exterioare ale tuturor bisericilor din nordul n ntregime peretele de vest. Din acest a Orientului. O alt

punct de vedere, M n stirea Vorone este socotit Capela Sixtin

particularitate este folosirea unui albastru de o tonalitate deosebit , a a numitul albastru de Vorone , considerat de speciali ti unic n lume i comparat cu ro ul lui Rubens sau cu verdele lui Veronese. Un alt punct de interes este mormntul lui Daniil Sihastrul din pronaos. n acela i an tefan cel Mare nal i biserica din satul cheia, asem n toare cu cea de la P tr u i. O alt concentrare de m n stiri, dar nu de importan a celor din nord, se afl n sudul jude ului Suceava, n mprejurimile ora ului F lticeni. Drumul E85 urm re te cump na de ape dintre Mic. Nu departe de osea, n nordul comunei Moara se afl istoric, m n stirea armeneasc Hagigadar (1512). La kilometrul 424 se desfac dou de la Reuseni. Aceast biseric drumuri, unul dintre ele ducnd spre Bosanci. El ntlne te drumul DJ 208 modernizat, care ofer posibilitatea vizit rii bisericii cu hramul T ierea capului Sfntului Ioan Botez torul a
[35]

omuzu Mare

i omuzu

un interesant monument

fost n l at de

tefan cel Mare n 1503, n amintirea tat lui s u Bogdan II. Biserica face

parte din categoria construc iilor cu plan dreptunghiular, dar cu mici abside nscrise n grosimea zidului (tip mixt ntlnit n zona Neam ului). Urm toarea oprire a turistului poate fi f cut la Dolhe tii Mari, la o distan de 17 kilometri de F lticeni. Aici se p streaz o biseric zidit n timpul lui n ntregime ale tefan cel Mare (1481), ctitorie boiereasc a familiei Sendrea. Ea este construit

din bolovani de ru, planul ei simplu amintind de biserica de la R d u i. Ceea ce sare n ochii turi tilor sunt resturile de fresc de pe pere ii pronaosului i chenarele de piatr ferestrelor r u conservate. La 6 kilometri de Dolhasca spre sud se afl pe un deal M n stirea Probota, unul din vechile a ez minte monahale moldovene ti ce s-a numit la nceput Sfntul Nicolae din Poiana Siretului. Ea este o ctitorie din 1530 a lui Petru Rare , devenind una dintre cele mai nsemnate necropole domne ti. A fost prima biseric nou cu exteriorul n ntregime pictat. Actualmente din frescele exterioare nu se mai p streaz dect mici urme. n schimb, din pictura interioar (1532) se p streaz deosebit de valoroase, restaurate recent de o echip poate fi remarcat teme. n incinta m n stirii, n col ul nord-vestic a fost n l at nc peri. Peste aceasta se nal arheologic i de art o dat cu zidurile cet ii o cas domneasc . Este o construc ie cu etaj, de mici dimensiuni, cu ase un turn-clopotni , n care s-a organizat un mic muzeu feudal . M n stirea Probota r mne testamentul epocii culturale a lui oseaua Falticeni-Vadu Moldoveimixt mai multe ansambluri a acestei romno-japonez . n pridvor

Judecata de Apoi, cea mai veche ilustrare moldoveneasc

Petru Rare , culmea arhitecturii feudale din Moldova. La 18 kilometri de F lticeni, urmnd Praxia-Bogd ne ti se afl frescele M n stirea R ca, ctitorie tot a lui Petru Rare . Repara iile f cute

de-a lungul anilor au schimbat mult din nf i area original a acestei construc ii i au distrus bogate n aur care o mpodobeau n interior. Se mai p streaz portretul familiei a ase luni istoricul Mihail Kog lniceanu. Hramul clopotni ei este Sfntul domnitorului i dou valoroase icoane din secolul al XV-lea ntr-o camer din clopotni stat nchis Ierarh Nicolae, iar paraclisierul are ca patron spiritual pe Sfntul Gheorghe (23 aprilie)

[36]

La 8 kilometri de F lticeni se afl cel mai vechi ora Moldovei, Baia, unde se mai p streaz Alexandru cel Bun, singura construc ie catolic r mas

i prima capital a de

ruinele bisericii gotice din 1415, construit

n Moldova. n afara acestor ruine

se mai poate vizita Biserica Alb , ctitorie a lui tefan ridicat n amintirea marii sale victorii asupra armatelor lui Matei Corvin. Ultima ctitorie domneasc de la Baia este Biserica Adormirii ridicat n 1532 de Petru Rare . Pe valea Suhei Mici, turistul poate vizita Putna pentru i ctitoria voievodului Alexandru L pu neanu din 1561, M n stirea Slatina. Loca ul are aceea i semnifica ie ca tefan cel Mare sau Probota pentru Petru Rare , remarcndu-se printr-o nalt cu ziduri groase de piatr , i zidul dinspre sud, se slujeasc familiei primejdie. Pictura n ulei, f r i gustului i valoare, somptuozitate i rafinament. Biserica este nconjurat afl casa domneasc , o construc ie simpl . Aceast domne ti original nu numai ca gropni , ci din interior a fost acoperit

metereze i drumuri de straj . n interiorul incintei, ntre biseric

m n stire, trebuia s

i ca loc de refugiu n caz de

n secolul al XIX-lea cu o pictur

valoare artistic . Expresia artistica a dreptei noastre credin e, a rafinamentului pentru frumos a neamului romnesc, toate aceste m n stiri ndeamn ncnt inima i mintea privitorului ce ajunge n la reculegere

Bucovina din toate col urile lumii.

6.M n stirea Putna Este primul monument pe care tefan cel Mare l-a zidit n perioada de nceput a domniei sale. Construc ia a nceput n 1466, s-a terminat n 1469, i a fost inaugurat 1484 Letopise ul de la Putna noteaz n 1470. La 15 martie este ref cut arderea m n stirii cu des vr ire , ns

imediat. Cl dirile aflate ast zi n incinta m n stirii au fost construite ntre 1854-1856. Cel care a f cut ultima repara ie (1902) a fost arhitectul austriac Romstorfer, care-i imprim aspectul natural cu acoperi ul de igl sm l uit , cu fa adele decorate n maniera secolelor al XVII-lea al cu elemente baroce. n interior nu se mai p streaz pictura i epoc doar canaturile u ii dintre pronaos XIX-lea i cu turla mpodobit

din secolul al XV-lea. Au r mas din acea

gropni . Biserica cu hramul Intrarea Maicii Domnului n Biseric , (21 noiembrie) a fost una dintre marile necropole domne ti ale Moldovei, n ea fiind nmormnta i Maria Voichi a, Maria de Mangop, Bogdan cel Orb, tef ni -Vod .
[37]

tefan cel Mare,

Chiar de la nfiin area sa, M n stirea Putna a primit numeroase danii,

tefan cel Mare ar tndu-se

deosebit de darnic cu aceasta ctitorie a sa. n 1503, domeniul Putnei cuprindea nu mai pu in de 30 de sate (25 provenite din danie domneasc ), m n stiri anexe, vii. n acela i timp Putna a devenit ea ns i factor cultural dup mare i valoros tezaur de art tradi ia medieval , cu coala de caligrafi de unele piese p strate la Muzeul de Art i miniaturi ti, ateliere de broderii. Prin darurile domnilor i boierilor, Putna a ajuns s medieval . n afar de in un

a Romniei i n Biblioteca Academiei, tot ce a mai r mas din tezaurul Putnei este depus ast zi n muzeul m n stirii, socotit de speciali ti ca unul dintre cele mai bogate muzee de art religioas medieval din lume. El este amenajat n cl direa de pe latura nordic i manuscrise valoroase a incintei. Portretul muzeului prezint piese g site cu ocazia cercet rilor arheologice restaurare, precum expuse exemplare reprezentative pentru arta moldoveneasc m tase, aur i a lucr rilor de

i documente medievale autentice. La etaj, sunt (XV-XVI). Din numeroase cu fir de

broderii expuse n muzeu, se pot men iona patrafirul din 1469, broderie executat brodat din arta moldoveneasc 1477), epitrahilul cu portretul lui

i argint; acoper mntul de pe mormntul Mariei de Mangop (cel mai vechi portret tefan cel Mare cu fiul s u

(1480-1496), epitaful din 1420, patrafirul din 1504, care dovedesc c atelierul de la Putna atinge punctul culminant al dezvolt rii sale artistice. Din colec ii de argint rie se remarc cadelni a din 1470, cele doua evantaie liturgice, executate n 1497 n filigram de argint aurit i mai ales Tetraevanghelarul de la Humor (1487). Din valoroasele opere de art , Biblioteca m n stirii p streaz cel Mare. O vizit la M n stirea Putna nseamn o incursiune pe viu n trecutul glorios al Moldovei, nu numai n cel politico-militar, ci i cel spiritual. nou manuscrise medievale, adev rate tefan exemplare ce apar in epocii lui

7. Biserica din P tr u i Cu aceast inaugureaz consemnat cl dire i cu aceea de la Mir u i, zidit biseric n acela i timp, de tefan cel Mare tefan cel Mare marea campanie de construc ii din ultima parte a domniei sale. Tradi ia, de cronici, spune c aceast a fost construit fie un fel de spital pentru osta ii cei r ni i

pentru o m n stire de c lug ri e cu scopul ca s (E.Hostiuc, 1922).

[38]

Biserica din P tr u i cu hramul n l area Sfintei Cruci (14 septembrie) are dimensiuni modeste (este cea mai mic interior se p streaz ansamblul ctitorie a lui tefan cel Mare), dar cu o siluet armonioas . n picturilor originale, ce demonstreaz c n Moldova se

stabile te n aceast epoc un program iconografic specific. De i starea de conservare a picturilor este destul de precar , se pot distinge o serie de scene, cum ar fi Asediul Constantinopolului , una dintre cele mai grandioase compozi ii din nordul Moldovei. Un mare interes prezint Mare. Avnd n permanen n stnga rul Suceava, turistul i poate continua drumul pn n comuna D rm ne ti (15 kilometri de Suceava), unde E85 este ntret iat de DJ209. Acesta ofer posibilitatea de a ajunge n satul P rh u i (la stnga) sau la Siret (la dreapta). Biserica din satul P rh u i poart faptul c denumirea de Biserica tuturor Sfin ilor i este ctitoria din piatr logof tului Gavril Trotu an (1522). Ea este important n istoria arhitecturii moldovene ti prin aici apare un pridvor neobi nuit cu dou caturi i cu goluri. Construit brut , aceast biseric nu are fa adele mpodobite. n interior se p streaz pictura original i tabloul votiv, cu unul dintre cele mai reu ite portrete a lui tefan cel

n stare mai bun dar pe pere ii din pronaos. n apropiere, n V line ti, sat din comuna Gr nice ti, se p streaz un valoros monument de la sfr itul secolului al XV-lea. Este vorba de o biseric de curte boiereasc , cu hramul Sf. Nicolae (6 decembrie). Ctitorie a logof tului T utu, ea a fost terminat ntre 1493-1494. Biserica este ridicat deosebit pe un plan dreptunghiular, iar n partea sudic picturilor interioare ce tr deaz i s-a alipit un turncalit ile artistice clopotni . Fa adele sunt mpodobite cu o frumoas decora ie de ceramic policrom . De o valoare este ansamblul excep ionale ale zugravului moldovean, Gavril Ieromonahul. Picturile marcheaz preluate ulterior: introduce fresca n pictura moldoveneasc i Cultelor a ini iat un proces intens de restaurare. i reprezint un moment

important n istoria artei Moldovei, Gavril introducnd o serie de inova ii care vor fi cele apte sinoade ecumenice. Deoarece aceste picturi se degradeaz din ce n ce mai mult, Ministerul Culturii

8. Biserica Sfnta Treime

[39]

Este principalul obiectiv al ora ului Siret (16 iunie) construit domne ti din centrul trgului vechi. Cl dire restaurat cu mult zidit

ca paraclis al cur ii

g rij , ea este atribuit de

tradi ie voievodului Sao i apar ine secolului al XV-lea. Biserica este o construc ie modest n piatr brut . Interiorul ei este alc tuit dintr-un pronaos ngust un naos alungit i un altar semicircular. Decorul este simplu dar de mare efect plastic, care al turi de planul trilobat va sta la baza dezvolt rii ulterioare a ntregii arhitecturi religioase din Moldova.

9. Biserica Bogdana Ora ul R d u i (la 36 kilometri distan de Suceava se remarc i prin existen a Bisericii a de Bogdan I Bogdana, cu hramul Sf. Nicolae (6 decembrie); cea mai veche construc ie de piatr Moldovei. Dup tradi ie, pe locul ei a existat o biseric de lemn, nlocuit cu o construc ie de zid, devenit ulterior necropol

a primilor domnitori. Anul precis al

construc iei nu se cunoa te. Ea are un stil unitar, sinteza elementelor romanice, bizantine i gotice. Biserica a fost restaurat altar, de i mult ref cut iconografic. La 5 kilometri de R d u i, pe DJ178 se g se te una dintre cele mai vechi localit i ale Moldovei, Volov . Tradi ia spune c aici ar fi existat o biseric de lemn construit de Drago Vod , care a fost mutat de tefan cel Mare la Putna (1468). n apropierea fostei bisericu e, tefan a construit ntre 1500-1502 o impun toare biseric de piatr , unul din interesantele monumente istorice r mase din ultima perioad de domnie a marelui voievod. De la R d u i la Putna, turistul parcurge cei 33 kilometri tot pe DJ209E, urmnd valea superioara a Sucevei. Primul obiectiv important pe acest traseu se afla n comuna Horodnic, unde a fost zidit cea dinti m n stire de maici din Moldova. De i aceasta a disp rut la sfr itul n numele c tunului C lug ri a i n secolului al XVIII-lea, amintirea ei se p streaz bisericu a de lemn. Dup ce este str b tut comuna Putna, drumul se transform ntr-o alee ce se opre te brusc la poarta m n stirii Putna. n 1559, cnd Alexandru L pu neanu a ad ugat un n pronaos i naos. Cea din din punct de vedere cu cea de la Vorone pridvor deschis. Pictura din interior este de data mai recent se aseam n

[40]

Este primul monument pe care tefan cel Mare l-a zidit n perioada de nceput a domniei sale. Construc ia a nceput n 1466, s-a terminat n 1469, i a fost inaugurat n 1470. La 15 martie 1484 Letopise ul de la Putna noteaz arderea m n stirii cu este ref cut imediat. Cl dirile aflate ast zi n incinta m n stirii au fost aspectul natural cu acoperi ul de igl sm l uit , cu fa adele des vr ire , ns

construite ntre 1854-1856. Cel care a f cut ultima repara ie (1902) a fost arhitectul austriac Romstorfer, care-i imprim decorate n maniera secolelor al XVII-lea al XIX-lea i cu turla mpodobit cu elemente baroce. n interior nu se mai p streaz pictura din secolul al XV-lea. Au r mas din acea epoc doar canaturile u ii dintre pronaos i gropni . Biserica cu hramul Intrarea Maicii Domnului n Biseric , (21 noiembrie) a fost una dintre marile necropole domne ti ale Moldovei, n ea fiind nmormnta i Bogdan cel Orb, tef ni -Vod . Chiar de la nfiin area sa, M n stirea Putna a primit numeroase danii, tefan cel Mare ar tndu-se deosebit de darnic cu aceasta ctitorie a sa. n 1503, domeniul Putnei cuprindea nu mai pu in de 30 de sate (25 provenite din danie domneasc ), m n stiri anexe, vii. n acela i timp Putna a devenit ea ns i factor cultural dup tradi ia medieval , cu coala de caligrafi Putna a ajuns s i miniaturi ti, ateliere de broderii. Prin darurile domnilor i boierilor, i valoros tezaur de art medieval . n afar de unele de in un mare tefan cel Mare, Maria Voichi a, Maria de Mangop,

piese p strate la Muzeul de Art a Romniei i n Biblioteca Academiei, tot ce a mai r mas din tezaurul Putnei este depus ast zi n muzeul m n stirii, socotit de speciali ti ca unul dintre cele mai bogate muzee de art cl direa de pe latura nordic cercet rilor arheologice moldoveneasc religioas medieval din lume. El este amenajat n i manuscrise valoroase i a incintei. Portretul muzeului prezint piese g site cu ocazia

i a lucr rilor de restaurare, precum

documente medievale autentice. La etaj, sunt expuse exemplare reprezentative pentru arta (XV-XVI). Din numeroase broderii expuse n muzeu, se pot men iona patrafirul din 1469, broderie executat cu fir de m tase, aur i argint; acoper mntul de pe mormntul Mariei de Mangop (cel mai vechi portret brodat din arta moldoveneasc 1477), epitrahilul cu portretul lui tefan cel Mare cu fiul s u (1480-1496), epitaful din 1420, cadelni a din 1470, cele doua evantaie patrafirul din 1504, care dovedesc c atelierul de la Putna atinge punctul culminant al dezvolt rii sale artistice. Din colec ii de argint rie se remarc liturgice, executate n 1497 n filigram de argint aurit i mai ales Tetraevanghelarul de la
[41]

Humor (1487). Din valoroasele manuscrise medievale, adev rate opere de art , Biblioteca m n stirii p streaz nou exemplare ce apar in epocii lui tefan cel Mare.

10. Biserica de lemn a lui Drago Vod Se afl n cimitirul satului la circa 500 metri sud-est de m n stire. Ea a fost ridicat (1346) i mutat de tefan cel Mare la Putna (1468). 11. Chilia lui Daniil Sihastrul Se afl la aproximativ 1,5 kilometri de m n stire dincolo de podul de peste rul Putna. de mari dimensiuni, el a s pat cu dalta, ani de-a rndul o Aici a tr it Daniil, nainte de construirea m n stirii, care s-a mutat apoi la Vorone unde se afl mormntul lui. ntr-o stnc bisericu pe care reproduce, la scar redus planul oric rui loca sfnt, cu pronaos, naos i altar. ini ial la Volov

Sub bisericu , se afl chilia extrem de auster n care tr ia Daniil, cel care l-a ncurajat tefan cel Mare n clipele grele ale nfrngerii de la Valea Alb (1476).

12. Ruinele Sih striei Se afl pe valea Prahovei, n amonte, la circa 3,5 kilometri de m n stire. La Sucevi a turistul poate ajunge direct de la Putna, fie prin Vicovu de Jos- Marginea pe DJ209, fie pe poteci de munte.

2.5 Fluxul turistic la m n stirile din Bucovina


Fluxul turistic este o categorie dinamic categorie considerat static . El presupune zona emi toare spre deosebire de poten ialul turistic, care este o turi tilor ntre localitatea de re edin a, i

deplasarea

i locul ales pentru satisfacerea necesit ilor spirituale

culturale, numit zona receptoare. Este influen at de mai mul i factori att obiectivi ct i subiectivi: vrsta, sexul, gradul de cultur , veniturile, volumul i structura ofertei turistice. n cazul turismului religios, fluxul turistic este greu de precizat cifric ntruct datele sunt aproximative. Ele provin de la m n stiri, unde nu este o eviden strict ci orientativ de la sfr itul sezonului turistic. nregistr rile turistice de la m n stiri, se bazeaz pe num rul biletelor de muzeu, i cele de la intrare. Taxa de vizitare a

[42]

m n stirilor este n medie de 30.000 lei / persoan . Taxa pentru camera video este de 100.000 lei iar pentru fotografiat ntre 60.000-100.000 lei. Conform datelor ob inute de la m n stiri, cele mai vizitate sunt Vorone , Putna, Dragomirna, Sucevi a, Moldovi a, Humor, Probota, frescele exterioare fiind foarte c utate de turi ti. Se remarc faptul c cele mai vizitate m n stiri din Bucovina sunt : Vorone cu peste 140.000 turi ti / an , Putna peste 120.000 turi ti / an , n timp ce pentru Dragomirna num rul turi tilor dep e te u or valoarea de 90.000 turi ti / an. M n stirile Moldovi a, Sucevi a i Humor se caracterizeaz printr-un num r de turi ti apropiat. Fluxurile turistice interne spre m n stirile din Bucovina sunt compuse din intelectuali, studen i i elevi n vacan e, i care se deplaseaz cu autocare, pe jos sau cu ma inile personale. Pelerinajul se manifest mai ales cu ocazia s rb torilor religioase tradi ionale (nviere, Cr ciun, hramuri biserice ti). Spre exemplu, la s rb torirea hramului m n stirii Sf. Ioan de la Suceava se adun cteva sute de pelerini, proveni i din jude ele vecine. Distribu ia n cursul anului a num rului de turi ti este foarte inegal n sezonul cald nregistrndu-se peste 90% de unde rezult maximul nregistrndu-se n lunile iunie i august. Aproximativ 60% dintre turi ti apar in fluxului turistic intern. Principalele jude e emi toare sunt Neam , Bac u, Ia i, Bistri a, Maramure , Boto ani, vestul i sudul rii: Timi oara, Craiova, Arad, Bihor, Bucure ti, din (Constan a), din Transilvania (Cluj i Mure ). i ora e din Dobrogea necesitatea ncuraj rii turismului i pn n octombrie, de iarn . Lunile cu cel mai ridicat flux de turi ti sunt din aprilie

Tabelul nr. 1- Evolu ia num rului de turi ti la principalele m n stiri din Bucovina (19962009), dup datele nregistrate din cercetarea de teren.
[43]

M N STIRE

Moldovita

Putna

Sucevi a

Humor

Dragomirna

Vorone

Probota

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

71.050 70.936 74.209 65.211 69.434 79.435 81.967 78.010 80.112 79310 81.030 79.971 80.531 80.918

139.500 137.250 106.240 93.210 95.340 129.730 135.640 135.560 137.410 121.200 120.350 125.300 124.935 125.112

71.210 72.910 74.630 67.300 69.110 79.980 82.410 78.520 79.970 79.830 81.030 79.420 80.640 81.019

68.070 75.430 89.360 78.610 73.150 91.200 96.042 61.420 69.975 71.430 75.362 81.610 80.966 81.412

96.040 94.250 89.956 87.203 87.350 93.870 97.356 97.210 95.208 92.420 93.356 93.409 92.930 93.618

145.115 132.000 104.050 97.110 97.450 140.311 151.270 149.940 150.426 141.800 141.534 142.045 141.372 150.029

65.320 63.900 64.100 63.200 62.800 71.500 72.800 72.750 74.300 72.600 73.120 72.950 73.220 73.411

Sursa:Directia de statistica

n ultimii ani (2006-2009) s-a nregistrat pondere mai mare a turi tilor str ini fa de ceilal i ani (1999-2003). Fluxul turistic extern provine n principal din Principalele ri europene emi toare de fluxuri turistice sunt Germania, Europa i America de Nord. Fran a, Austria, Italia, Spania, Olanda, Marea Britanie, Belgia. Fluxurile asiatice provin din Japonia, China i Israel. Statele Unite i Canada sunt principalele americani, care viziteaz m n stirile din Bucovina. ri emi toare de turi ti nord-

[44]

Tabel nr. 2 Num rul turi tilor sosi i (2008-2009) dup datele Direc ia de Statistica
ara de provenien EUROPA Austria Belgia Bulgaria Danemarca Finlanda Fran a Germania Grecia Elve ia Irlanda Italia Iugoslavia Luxemburg Olanda Portugalia Regatul Unit Rusia Spania Suedia R. Moldova Norvegia Polonia Slovenia Turcia Ucraina Ungaria ASIA China Japonia Israel AMERICA DE NORD S.U.A. Canada AMERICA DE SUD AFRICA a turi tilor Anul 2008 20147 1650 208 82 106 95 112 4572 311 346 66 2604 96 5 552 5 284 2893 1257 424 1505 18 271 69 144 1599 549 1716 77 817 667 1390 1202 100 44 58 Anul 2009 21983 2540 143 190 126 68 202 2882 611 689 73 2095 55 77 4800 11 712 2355 1413 176 1045 17 208 15 331 501 1943 1943 82 1060 679 1463 974 422 56 27

Sursa:Directia de statistica Tabel nr. 3 Num rul turi tilor nnopta i (2006-2007) dup datele Direc ia de Statistic
ara de provenien EUROPA Austria a turi tilor Anul 2006 27606 1842 Anul 2007 31838 2772

[45]

Belgia Bulgaria Danemarca Finlanda Fran a Germania Grecia Elve ia Irlanda Italia Iugoslavia Luxemburg Olanda Portugalia Regatul Unit Rusia Spania Suedia R. Moldova Norvegia Polonia Slovenia Turcia Ucraina Ungaria ASIA China Japonia Israel AMERICA DE NORD S.U.A. Canada AMERICA DE SUD AFRICA

645 101 201 268 197 5500 648 436 106 3586 119 13 800 6 540 3635 1285 1722 2046 25 423 69 267 2147 620 2941 81 904 1735 2239 1911 233 49 88

188 196 218 356 936 4358 870 921 86 3702 145 97 5237 15 966 2820 1579 312 1849 30 491 32 1946 860 3276 3276 109 1519 1480 1806 1246 449 98 45

Sursa:Directia de statistica

2.6 Perspective de dezvoltare a turismului religios n Bucovina

[46]

Poten ialul turistic al Bucovinei nu este suficient valorificat i nici serviciile turistice nu sunt diversificate, n acest caz se asist fluxul de turi ti. Pentru Bucovina exist o serie de proiecte ce privesc dezvoltarea turismului, toate incluse n programul Bucovina de aur ini iat de Ministerul Turismului din anul 2000. n anul 2003 a fost propus proiectul tefan cel Mare- 500 dedicate integral obiectivelor istorice toate ctitoriile lui i religioase din jude ul Suceava, de f urat cu ocazia mplinirii n tefan. Sunt preg tite mari manifest ri n tefan cel Mare i mai ales la M n stirea Putna, manifest ri ce vor 2004 a 500 ani ce la moartea marelui voievod la o devansare a amenaj rilor turistice de c tre

antrena valuri de sute de mii de turi ti. Statul romn a acordat suma de 180.000pentru realizarea acestui program. Un alt proiect Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de turism n Bucovina vine n ntmpinarea nevoii unei infrastructuri mai perfec ionate, att pentru sezonul cald ct i pentru cel rece. Proiectul beneficiaz de finan are nerambursabil de aproximativ dou milioane de Euro din partea Uniunii Europene,

acordate prin programul PHARE 2000. Toate acestea programe au n comun o serie de obiective. Bogatul i variatul poten ial al Bucovinei impune m suri de dotare turistic i organizare din ce n ce mai ample la nivelul ntre ele diferite obiective. De aceea i moderniz rii infrastructurii de de ntre inere i restaurare a cerin elor turismului modern. Unul dintre elementele cele mai importante n exploatarea l constituie re eaua de drumuri care leag La fel de importante sunt i se propune acordarea unei aten ii deosebite dezvolt rii transport. lucr rile monumentelor culturale i de art . Eforturi considerabile se depun care s asigure servicii de cazare i pentru ncurajarea agroturismului prin amenajarea de i mas nc n conformitate cu bine cunoscuta ospitalitate o cerere relativ sc zut , aceast situa ie fiind case n re eaua agroturistic din Vorone , M n stirea Humorului, Putna, Vatra Moldovi ei, bucovinean . Pentru turismul rural se manifest deteriorat promovare n rndul turi tilor str ini. de lipsa mijloacelor financiare n cazul turi tilor romni si de insuficienta

[47]

De altfel, toate aceste obiective incluse n programele referitoare la dezvoltarea turismului cu prec dere cel religios trebuie s fie sus inute de o eficient i str in tate. campanie publicitar , att la nivel de jude , cat i n ntreaga ar

Capitolul III. Studiu de caz Pensiunea Candru

[48]

Pensiunea Candru este situat n satul Dorna Cndrenilor, pe drumul judetean Dorna Candrenilor - Poiana Negri, la o distan Dornelor, Pensiunea Candru ofer catalogat la 3 margarete. de circa 700 m de intersec ia cu drumul european E 576. Satul Dorna Candrenilor se afl la 8 km de ora ul Suceava. Amplasat n spa iul mirific al c l torului un loc de popas i odihn . Pensiunea este

3.1.Servicii de cazare
Serviciul de cazare se prezint ca o activitate complex decurgnd din exploatarea capaciti i de cazare i este alc tuit dintr-un grupaj de presta ii oferite turistului pe timpul sejurului n unit ile de cazare. Con inutul serviciului de cazare este determinat de faptul c obiectivul de cazare ndepline te pentru turist rolul de domiciliu temporar, trebuind deci s aib o func ionalitate complex , de asemenea, n organizarea serviciilor de cazare trebuie s se in seama c aproape jum tate din timpul de vacan este petrecut de c tre turist n incinta unit ii de cazare. G zduirea este func ia principal a tuturor unitatiilor de cazare indiferent de marimeam, timpul,categoria de confort, nzestrarea acestora; ea presupune existen a unor spa ii adecvate i a dot rilor necesare asigur rii odihnei i igienei turistului. Odihna turi tilor n mijloacele de cazare este condi ionat de amplasarea acestora, de insonorizarea construc iilor i a instala iilor, de distribu ia i izolarea camerelor n raport cu zonele de mai mare circula ie din interirul unit ii,de mi carea personalului, de spa iile alocate activitatiilor recreativ-distractive. Condi iile de igien sunt dependente de calitatea i echipamentului sanitar,de buna func ionare i ntre inere ale acestuia, de existen a obiectivelor de inventar destinate igienei personale.Pe lng aceasta, realizarea serviciului de cazare se refer la crearea condi iilor pentru desf urarea unor rela ii sociale. Spa iul de cazare a pensinii const n dou corpuri de cl dire: 1. Corpul nou.Are structura P+M. La mansard se afl patru dormitoare cu un pat dublu ,trei f r baie proprie i unul dormitor cu baie proprie .La parter se afla un living de 60 mp cu un col ar i un fotoliu amndou extensibile, aici se afla o baie i buc t rie complet utilate i o camer cu pat dublu cu baie proprie .(faian ,gresie,vesel frigider, aragaz ,cuptor cu microunde,ap cald i rece permanent).nc lzirea cl dirii se face cu sistem de nc lzire central

pe baz de lemne. In living se mai gaseste un TV color racordat la system receptive satelit, video si o videoteca cu aproximativ 150 de filme.

[49]

2.Corpul vechi. Este complet renovat p strndu-se nealterat partea tradi ional de acum 70 ani.Format dintr-o camer de 4 paturi cu Tv cablu,sala de mese, buc t ria si baia. Numarul maxim de cazare in cazul grupuriloreste de 20- 22 persoane (inclusiv in living) Facilit i pentru cazare: 1. Dormitoare : y y y 5 dormitoare cu pat dublu 1 dormitor cu 4 paturi simple 2 dormitoare cu pat dublu i cu baie proprie Frigider, cuptor cu microunde, aragaz,ap cald , ap rece (dou buc t rii) Ap cald , ap rece, cad de baie,chiuvet , WC (dou b i) Receptor TV prin satelit, televizor, videorecorder, casetofon, videotec , calculator,

2. Buc t rie : y 3. Baie : y 4. Living : y conexiune la internet, telefon interna ional, col ar extensibil i fotoliu extensibil.(suprafa a 40 mp) 5.Sala de mese : y Num r maxim de persoane : 22 persoane 6.Num r maxim de cazare : 20 - 22 persoane 7.Num r de locuri de parcare proprie : 30 8.Livad foarte mare : 2 Ha

3.2. Personalul pensiunii n cadrul pensiunii activeaz un numar de 7 persoane ocupnd urmatoarele func ii: y 1 buc tar;
[50]

y y y y y

1 ofer; 2 chelneri; 1 ef de unitate; 1 camerista; 1 paznic.

3.3.Servicii de alimentatie publica n categoria serviciilor de baz oferite, un loc deosebit de important l ocup alimenta ia public , mai concret modul de preparare i servire a mesei. Pensiunea detine doua bucatarii care sunt dotat cu obiecte de uz caznic, att moderne care dau posibilitatea reducerii considerabile a timpului necesar preg tirii hranei, cat si obiectele de uz caznic traditionale, care sporesc farmecul si ineditul modului de preparare i servire a mesei. Astfel vom ntalni aici robo ii de bucatarie, aparat de pr jit pinea, cuptorul cu microunde, aragazul este racolat la re eaua de gaze, presa pentru usturoi,dar si mojarul confectionat din lemn mestesugat, sculptat, vase de jena si inox, dar si trocuri din lemn si oale si ulcioare de ceramica. Bucataria este complet echipata cu frigider, aparatura de uz caznic, vesela moderna, farfurii din lut smaltuite si linguri de lemn, acestea se folosesc in functie de dorintele exprimate de turisti. Mobilierul este din lemn si melamina.In bucatarie este de asemenea asigurata apa curenta, rece si calda, in permanenta, cea calda cu ajutorul unui boiler electric. Gatitul se face cu ajutorul aragazului, iar pentru situatii deosebite se folosesc sobe zidite din caramida, desi turistii de cele mai multe ori prefera hrana gatita pe plita sobei, deoarece spun ei ca mancarurile sunt mult mai gustoase. In imediata apropiere a locului destinat pregatirii hranei, delimitata printr-un paravan decorativ, pe care se afla expuse obiecte de artizanat specifice zonei se afla locul de servire a mesei se afla un spatiu larg cu o masa mare de 22 persoane cu scaune confortabile. Alimentatia publica este una din componentele importante ale servirii turistice, unul din serviciile de baza, in cadrul acestea un aspect deosebit de importanta este stabilirea meniului pentru turisti. Pe de alta parte, meniul trebuie sa cuprinda specialitati ale zonei sau ale casei care sa dea specificitatea culinare pe care o cauta si apreciaza turistii.

[51]

Meniul trebuie sa fie echilibrat, sanatos, sa cuprinda un raport corect intre proteine, lipide si glucide, sa asigure aportul necesar de vitamine si minerale potrivit cerintelor unei alimentatii rationale. Meniul pe langa preparatele stabilite mai cuprinde si anumite preferinte culinare ale turistilor cazati, care se pot adresa gazdei si vor avea ocazia sa guste si chiar sa descopere secretul prepararii acestora. Pe langa alimentele cumparate pentru prepararea meniului cum ar fi: ulei, zahar, etc se folosesc si unele produse procurate din gradina propie cum ar fi rosii, ardei, la fel si carne, lapte si oua. In cazul gospodariei analizate meniul este diversificat si se modifica in fuctie de optiunile clientiilor.Dintre mancarurile traditionale ce pot fi servite enumeram: mamaliguta in straturi la cuptor,s rm lu e n cuib cu smntn , tochitura bucovinean ,etc. Mancarurile traditionale propuse sunt doar o baza de evaluare si reflexie, ele putand fi modificate dupa cerintele consumatorilor si imaginatia gazdei.

2.4 Agrement Pensiunea Candrut ofer un traseu turistic, recomandat persoanelor dinamice, dornice de aventur i dornice s cunoasc aceast regiune. Zona de desf urare a traseului este binein eles Bucovina cu m n stirile i satele ei pitore ti. Acest traseu se va realiza pe parcursul a 2 zile. a)Traseu: Vatra Moldovi ei- Cmpulung Moldovenesc-Vorone -Gura HumoruluiSuceava-R d u i-Putna-Marginea-Sucevi a-Vatra Moldovi ei. Ziua 1 - cin plecare din Moldovi a vizit la M n stirea Moldovi a

Cmpulung Moldovenesc vizit la Muzeul lemnului Vizit la M n stirea Vorone Prnz Gura Humorului- vizit la M n stirea Humor Suceava- vizit la Cetatea de Scaun, Curtea Domneasc , M n stirea Sf. Ioan cel Nou i Dragomirna i cazare Ziua 2 Suceava- mic dejun R d u i- vizit la Muzeul Etnografic ,,Tehnici Populare Bucovinene,, M n stirea Putna Marginea- vizitz la centrul de ceramic neagr
[52]

- prnz - M n stirea Sucevi a - Vatra Moldovi ei b) Detaliere cheltuieli 1. Cheltuieli de transport: km=280 Consum microbuz cu 16 locuri = 8 l Consum litri motorin = 23 Pre motorin = 3,7 lei/l Total cheltuieli cu transportul= 85 lei 2. Gradul de ocupare la un microbuz de 16 locuri gradul de ocupare este de 90 % - 14 locuri ocupate - 6 lei / pers

Itinerarii religioase Cea mai veche si mai consacrata activitate de agrement turistica este si cea de vizitare in

grup organizat a manastirilor din Bucovina, a celor din Nordul Moldovei sau iesiri in Maramures. Astfel operatori consacrati imbie prin afise atragatoare pe turistii zonei sa se inscrie pe lista de oferte pentru plecarea pe timp de o zi pe traseele mentionate. O astfel de vizita dureaza timp de o zi si prevede vizitarea unui numar de 4 manastiri pe un traseu de pana in 400 de km, Operatori turistici consacrati sunt cei de la Vila Frantz Joseph (o230 373 709) si respectiv mai nou Hotelul Sport (o230 371 488). Ambii operatori dispun de masini performante perfect echipate si pun la dispozitie o serie de ghizi turistici de profil. Deplasarile au loc in zilele de sezon (pe perioadele de vara) si de regula in week end ptr restul perioadelor. Cei doi operatori sunt in perfecta armonie si colaboreaza perfect la completarea numarului de clienti pe fiecare masina (astfel incat nimeni nu ramane pe dinafara sau primeste biletele inapoi pentru necompletarea locurilor). Recomandam cu incredere oricarui turist angajarea acestor educative servicii turistice care costa in jur de 40 de lei de pers si va spunem in context - Bun venit in Bucovina ! y Drumetii
[53]

Sugeram o diversificare a sejururilor Dvs prin completarea lor cu angajarea unor drumetii tematice in Calimani. Este un serviciu turistic nou, pornit de la initiativa Parcului National Calimani de a pune in valoare biodiversitatea locului, scop in care a format si pus in valoare rangeri ghizi, special pregatiti acestui lucru. Excursiile cu ghizi contribuie esential la aflarea unor informatiilor specifice greu de gasit prin alte mijloace. O astfel de iesire (cu masini special pregatite) va crea o buna dispozitie caracteristica iesirilor pe munte si va contribui la cresterea volumului de cunostinte cu informatii valoroase despre istoria locului, plante si animale, geografia si geodezia muntelui Calimani, traditii locale, frumoase elemente de mit si cultura, si nu in cele din urma despre legendele locului. Din fericire izolarea muntelui Caliman face ca foarte putina lume sa mearga acolo, fapt care permite o buna conservare si protectie a ecosistemelor montane, lipsa deseurilor si a copacilor scrijeliti etc. O astfel de iesire dureaza intre 5 si 6 ore, implica existenta unui grup de min 4 oameni si costa 40 de lei / pers. Nu exista restrictii legate de varsta sau conditie fizica, traseele alese fiind extrem de accesibile chiar daca ajung la altitudinea de 1770 m (pe la Rezervatia Geologica a celor 12 Apostoli). Pentru relatiii, apelati cu incredere serviciile centrul de agrement montan Bucovina Ranger la 0246 972 116 sau sunati-l pe rangerul Dan din cadrul Parcului Calimani la telefonul 0733 006 946.

Capitolul IV Analiza indicatorilor turistici


[54]

In turism, in activitatea de cazare pentru a urmari eficenta activitatii se folosesc o serie de indicatori, care in orice activitate economica, se urmareste obtinerea unor beneficii. In acest sens se doreste, in primul rand satisfacerea dorintelor consumatorilor, cresterea numarului lor si a timpului petrecut in aceste unitati, pe scurt realizarea unui produs turistic competiv. 1.Numarul turistilor este unanim recunoscut ca unul dintre cei mai reprezentativi si importanti indicatori ai circulatiei turistice. Se obtine din cumularea informatiilor cuprinse in diferite documente statistice, calculandu-se efectiv la sfarsitul anului calendaristic., dar sip e perioade mai mici, in functie de nevoile utilizatorului. Acest indicator se poate determina pe total circulatie turistica sau pe tipuri de actiuni, zone turistice etc. Numarul turistilor este un indicator fizic, cantitativ si poate lua forma:  Sosiri/ plecari de turisti, pentru turismul international se obtine din statisticile inregistrate la frontiera;  Persoane cazate utilizat atat pentru turismul intern, cat sic el international, dedus din statisticile mijloacelor de cazare;  Participanti la actiuni turistice turisti si excursionisti specific turismului intern, rezultat din centralizarea activitatii agentiilor de voiaj. 1) Num r turi ti (num r persoane cazate) la pensiunea Candrut

Ani 2008 2009 2010

Nr. turisti 831 913 1024

Romani 587 652 792

Straini 244 261 232

[55]

800 700 600 500 400 300 200 100 0 Romani Straini 2008 587 244 2009 652 261 2010 792 232

Numar turisti (num r persoane cazate) la pensiunea Candrut ( % )

Ani 2008 2009 2010

Nr.turisti (%) 831 913 1024

Romani (% ) 70,63 71,46 77,38

Straini ( % ) 29,37 28,54 22,62

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Romani Straini 2008 70.63 29.37 2009 71.46 28.54 2010 77.38 22.62

[56]

2. Numarul de innoptari sau numarul zile turist se obtine prin prelucrarea informatiilor din statisticile unitatilor de cazare; determina pe tipuri de unitati de cazare, pe tipuri de actiuni , pe zone de provenienta a turistilor etc ca suma a produselor intre numarul turistilor si durata activitatii turistice exprimata in zile. 2. Num r nnopt ri la pensiunea Candrut

Anii 2008 2009 2010

Nr. innoptari 1937 2125 2386

Romani 1385 1587 1799

Straini 552 538 587

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Romaini Straini 2008 1385 552 2009 1587 538 2010 1799 587

[57]

Num r nnopt ri la pensiunea Candrut (%)

Anii 2008 2009 2010

Nr. innoptari 1937 2125 2386

Romani (% ) 71,48 74,69 75,40

Straini (% ) 28,52 25,31 24,60

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Romani Straini 2008 71.48 28.52 2009 74.69 25.31 2010 75.4 24.6

3. Durata medie a sejurului reprezinta numarul de zile petrecute de un turist intr-o anumita destinatie sau intr-o unitate de cazare. Se determina ca raport intre numarul de innoptari si numarul de turisti ( sosiri ). Durata sejurului depinde de mai multi factori: motivatia deplasarii, nivelul veniturilor disponibile pentru turism, atractiile destinatiei, nivelul serviciilor prestate. Formula de calcul este:

  

 

Anii Durata medie a sejurului 2008 2.33 2009 2.32 2010 2.33
[58]

Concluzii
Salba de m n stiri din Bucovina reprezint poten ial turistic de o deosebit importan a doua zon turistic a Romniei dup cu un litoralul M rii Negre. n patrimoniul turistic al turistic cultural cu momente istorice i art feudal . Bucovina cu a ez rile n care au existat re edin e sau domenii voievodale a devenit demult destina ie de pelerinaj. Extraordinarele l ca e aflate n patrimoniul UNESCO, m n stirile Vorone , Sucevi a, Moldovi a, Arbore, Humor sau Probota nu nceteaz unor voievozi care au vrut s -i mul umeasc primul este romni o latur s uimeasc cu frescele exterioare ce dateaz de aproape 500 de ani. Ele nseamn povestea lui Dumnezeu. ntre ei ntotdeauna pomenit religioas , practicat de turi ti a obiectivelor i form de turism comport tefan cel Mare ziditor aproape a 50 de biserici. i de nc rc tura cultural istoric rii ea se impune ca o zon

n care se remarc

n primul rnd fondul

Turismul cultural din Romnia este n general de natur i st ini atra i de frumuse ea turistice (m n stiri, biserici, schituri, chilii, muzee). Aceast mai ales n cazul turi tilor str ini Cea mai vizitat i al turi tilor romni

spiritual pentru turi tii romni , n general oameni simplii i una informa ional (intelectuali, studen i, elevi)

motiva i de ideea de a nv a i de cunoa te lucruri noi despre locurile vizitate. dintre m n stiri este M n stirea Vorone . M n stirea Putna se remarc baz de cazare care se afl tefan cel Mare. i a programelor de n lucr ri de extindere. E a se prin cea mai important

preg te te pentru manifest rile din 2004, ocazionate de mplinirea a 500 de ani de la moartea ctitorului M n stirii Putna, n perioada de dup revolu ia din decembrie 1989, turismul religios s-a dezvoltat mai

mult ca urmare a afirm rii credin ei, a liberei circula ii, dar an la altul, ponderea turi tilor romni fiind mereu mai mare. Ca urmare a intensific rii acestor forme de turism, care implic mai mare de persoane, a luat fiin

promovare ele turismului. A adar, num rul turi tilor romni i str ini a crescut de la un un num r din ce n ce n studiu

agroturismul (turismul rural), aflat nc

incipient. Pentru pensiunile turistice i fermele agroturistice se nregistreaz o cerere mult mai mic raportat la oferta turistic (poten ialul turistic i capacitatea de cazare existent ). Pe de o parte este vorba de lipsa mijloacelor financiare, mai ales n cazul turi tilor

[59]

romni, iar pe de alt

parte un aspect negativ esen ial l reprezint

promovarea

insuficient n str in tate a obiectivelor turistice religioase. Poten ialul turistic al Bucovinei nu este suficient pus n valoare, iar serviciile turistice nu sunt foarte diversificate. Acestea sunt motivele principale pentru care asist m la o devansare a amenaj rilor turistice de c tre fluxul de turi ti. n codi iile unei valorific ri juste agroturismul ar constitui o adev rat investi ie profitabil . n cazul turismului religios nu se poate vorbi despre o eviden c nu exist o statistic exact maicile stare e sau de maicile-ghizi, care s-au orientat dup sau dup nsemn rile din cartea de impresii. n general media anual prive te dezvoltarea a turi tilor care viziteaz s creasc m n stirile din Bucovina este de dac se vor lua m suri n ceea ce 100.000 de turi ti. Acest num r poate strict a turi tilor pentru num rul de bilete vndute a acestor date. Cifrele utilizate au fost culese de la

i diversificarea bazei de cazare, mai ales n incinta m n stirilor,

modernizarea c ilor de acces la obiectivele turistice i a mijloacelor de transport, precum i organizarea mai bun a re elei ce ofer ghiduri, albume, pliante n vederea promov rii obiectivelor turistice de natur religioas .

[60]

Bibliografie
1 Aurel Stepan si Monica Ogarlaci Economia Turismului 2 3 4 5 6 Barbu, N., Ionesei L. 1987 Obcinele Bucovinei, Ed. Sport Turism, Bucure ti. Ciang , N., 1999, Romnia. Geografia Turismului (partea I ), Cluj. Cucu V. i tefan M .,1974, Ghid atlas al monumentelor istorice , Ed. tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti. Dumitrache,V.,2002, M n stirile i schiturile Romniei pas cu pas, Ed. Nemira. Vl sie, M.,1992, Mic ghid al a ez rilor, monahale din Romnia Ed. Uranus, Bucure ti.

[61]