Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 05.12.

2019
Clasa: a III-a F
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nicolae Labiș
Profesor învățământ primar: Enache Raluca - Mihaela
Aria curriculară: Limba și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de ȋnvăţare: O lume de poveste
Subiectul lecţiei: Afișul
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe
Scopul lecţiei: însușirea cunoștințelor despre afiș

Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice:

Limba și literatura română


1.4. Manifestarea curiozității față de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal

Arte vizuale și abilități practice


2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie,
confecții textile, ceramică, sticlă etc.)

Obiective operaţionale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili:
O1: să precizeze tipuri de texte literare și non-literare . Obiectivul se considera realizat
daca toți elevii precizează cel puțin 3 tipuri texte literare și non-literare, pe baza experiențelor
anterioare.
O2:să marcheze locul, data, organizatorul și denumirea evenimentului. Obiectivul se
considera realizat daca toți elevii marchează corect cel puțin 4 din 6 pe baza materialului
didactic.
O3:să identifice date din afiș. Obiectivul se considera realizat daca toți elevii identifică
corect cel puțin 2 din 4 date pe baza materialului didactic.
O4:să realizeze un afiș, respectând componentele acestuia. Obiectivul se considera
realizat daca toți elevii realizează afișul pe baza explicațiilor profesorului.
Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,explozia stelară
2. Mateiale didactice: fișe de lucru, laptop, videoproiector, coli flipchart, hârtie colorată,
imagini Moș Nicolae
3. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a elevilor; se evaluează corectitudinea si


atenția acordata sarcinilor de lucru, autoevaluare, interevaluare
.

Resurse umane : 26 de elevi


Resurse temporale : 45 de minute

Bibliografie:

- MECTS- Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română aprobată


prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
- Molan ,Vasile, 2014, Didactica disciplinelor - Comunicare in limba romana si
limba si literatura romana din invatamantul primar,București, Ed. MINIPED.
- Cerghit, Ioan, 2006, Metode de ȋnvățămȃnt, Iași, Ed. Polirom;
Scenariu didactic
MOMENTELE Ob. DESFASURAREA LECTIEI SRATEGIA DIDACTICA EVALUARE
LECTIEI Op
Metode si Forma de Materiale
procedee organizare didactice
Se asigura climatul necesar desfășurării lecției; sunt
1.Momentul împărțite materialele și sunt oferite ultimele indicaţii privind Conversaţia Frontal
organizatoric organizarea în bănci.
2.Verificarea Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ și Conversaţia Frontal Fișa
temei calitativ.

Se vor adresa întrebări despre texul literar și non-literar : Conversaţia Frontal Observarea
3.Reactualizarea O1 - Ce sunt înfățișate în textul literar? Individual sistematică a
ideilor ancoră - Cum se numește textul în care sunt povestite întâmplări? elevilor
- Dar cel în versuri?
- Ce este un text non-literar?
- Ce texte informative cunoașteți?
Se precizează faptul că în această seară îl așteptăm pe Moș Conversaţia Frontal Videoproiector
4. Discuție Nicolae, iar pe email a fost primit un anunț. (Anexa 1) Explicaţia Laptop
pregătitoare Se prezintă afișul elevilor .
5. Anunțarea Se anunță titlul lecției „Afișul’’ și se precizează că în Conversaţia Frontal Tablă
titlului si a cadrul orei de limbă și literatură română vor învăța să Marker
obiectivelor realizeze propriul afiș, iar elevii vor nota în caiet data și titlul.
6. Transmiterea Li se explica elevilor ce este un afiș, rolul si din ce este Conversația Frontal Videoproiector Se evaluează
cunoștințelor alcătuit. Un afiș cuprinde: denumirea evenimentului, textul Explicația Individual Prezentare corectitudinea si
informativ (informațiile despre produs sau eveniment: locul, Exercițiul powerpoint atenția acordata
Fișa de lucru sarcinilor de
data, ora) si imaginea.
lucru
Elevii primesc creionul ajutor (Anexa 2) pe care sunt scrise
informații despre afiș și îl lipesc în caiet.
Cu ajutorul fișei de lucru (Anexa 3) elevii vor marca
O2 informațiile pe care le-au aflat și vor specifica cine și despre
O3 ce eveniment este vorba, scopul, când și unde se desfășoară
evenimentul.
O4 Elevii vor fi împărțiți în 6 grupe, vor primi câte o coală de Exercițiul Frontal Coli flipchart Interevaluare
7. Fixarea flipchart și li se va propune să realizeze un afiș cu titlul Hârtie colorată
‚‚Vine Moș Nicolae’’ utilizând creioanele colorate, pixurile , Grupe Imagini Moș
cariocile, hârtie colorată și imagini cu Moș Nicolae. Nicolae
După ce elevii vor termina afișele ,se vor expune pe rând,
fiind prezentate de fiecare echipă.
8.Feed-back Utilizând metoda exploziei stelare (Anexa 4) elevilor li se Explozia Frontal Fișă de lucru Observarea
vor adresa câteva întrebări generale despre un afiș: stelară sistematică a
Ce este afișul? Conversația Individual elevilor
Cine poate realiza un afiș?
De ce sunt realizate ele, care este scopul acestora?
Unde sunt ele amplasate?
Când pot fi realizate?
7.Tema pentru Ca tema pentru acasă elevilor li se va propune sa realizeze Conversaţia Frontal Aprecieri
acasă un afiș cu tema ‚‚Târgul lui Moș Nicolae’’ verbale
Se fac aprecieri asupra modului de lucru și a participării
elevilor în cadrul lecţiei.

S-ar putea să vă placă și