Sunteți pe pagina 1din 3

"Aprobat" Coordonat

Directorul Gimnaziului Preşedintele Organizaţiei


"Anatol Popovici" ____________________ sindicale _______________
s.Boghenii Noi, r-ul Ungheni

FIȘA-POST
pentru îndeplinirea funcției de bibliotecar

1. Numele , prenumele :
______________________________________________________________
2. Date personale :
a. Locul şi data naşterii
_____________________________________________________________
b. Domiciliul , telefonul
_______________________________________________________________
c. Studii : medii, superioare, universitare
d. Stagiul pedagogic_______________, grad didactic________________
formarea continuă_________________________________________________________________

I. Descrierea ocupaţiei:

Biblioteca este o componentă importantă a vieţii social-culturale, înseamnă o colecţie


organizată de cărţi, publicaţii seriale ( reviste,ziare etc.), alte documente grafice audiovizuale
şi pe alte suporturi, precum şi serviciile unui personal capabil să asigure şi să pună la
dispoziţie aceste materiale utilizatorilor săi, în scopul satisfacerii necesităţilor de educare,
informare, documentare, cercetare si recreare ale acestora.

Obiectivul general: facilitarea accesului la informație.

II. Atributii si responsabilitati :


Responsabilități :
1. Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi
este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii ;
2. Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt :
a)  Îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia
acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care
să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii ;
b) Sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic ;
c) Participă la toate cursurile de formare continuă ;
5. Bibliotecarul răspunde de administrarea fondului de manuale şcolare şi anume :

 Formulează cererea de manuale pentru învăţământul obligatoriu pentru anul şcolar viitor
în funcţie de planul de şcolarizare aprobat ;
 Preia manualele şcolare de la diriginţii/elevii claselor şi le păstrează pentru promoţia
viitoare în perspectiva folosirii aceloraşi manuale ;
 Recuperează manualele /dispune restituirea contravalorii acestora, serviciului
contabilitate, de la elevii care nu au predat manualul ;
 Semnează fişele de achitare ale elevilor care au terminat ciclul de şcolarizare sau care
pleacă din şcoală sub diferite forme ;

Atribuţiile bibliotecarului şcolar sunt:


a) respectarea legislației cu privire la transparența decizională în activitatea
bibliotecii
b) asigurarea activităţii bibliotecii; elaborarea şi afişarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare,regulamentului de ordine internă, planului de
activitate, orarului acesteia.
c) organizarea spaţiului bibliotecii şi asigurarea funcţionării acestuia potrivit
normelor legale;
d) constituirea, organizarea şi dezvoltarea colecţiilor bibliotecii conform
normelor biblioteconomice;
e) gestionarea fondului documentar
f) satisfacerea cerinţelor de informare şi documentare a utilizatorilor;
g) îndrumarea lecturii elevilor, în colaborare cu cadrele didactice, potrivit
cerinţelor din programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale
elevilor;
k) implicarea în promovarea unei bune imagini a bibliotecii școlare.

III. Activitati specifice :


1. Evidenta și popularizarea publicaţiilor ;
2. Achiziţii și casare de cărţi și publicaţii ;
3. Depozitare, catalogare, clasificare, împrumut, colaborarea cu unele compartimente ale
DED, în vederea activitătii de formare continuă , participarea obligatorie la stagii de
pregătire iniţiala şi continuă ;
4. Prezintă la timp rapoarte, dări de seamă, informații, etc., instanțelor superioare.
În funcție de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ

IV. Măsuri de profilaxie a infecției COVID-19 :


1. Pe toată durata aflării în clădirea școlii purtați mască
2. Spălați-vă frecvent pe mîini cu apă și săpun timp de 20 sec. Sau dezifectați mâinile cu soluție
pe bază de alcool la interval maxim de 2 ore.
3. Efectuți regulat termometria, iar în caz de apariție a semnelor de boală se autoizolează, la
necesitate informează asistentul medical în instituție.
4. Poartă în timpul serviciului echipament de protecție personală : măști, mănuși, halat, vizier.
5. Respectă cerințele de păstrarea distanței sociale cu toți colaboratorii instituției.

Directorul gimnaziului : ____________________ Moroșanu Nelea

Preş.com.sindical :____________________ Praporșcic Elena

Am luat cunoştinţă : _____________________