Sunteți pe pagina 1din 16

* Oportunități, probleme

și soluții
în lucrul CMI

Serjant Galina,
Președintele CMI,
Liceul Teoretic Recea,
2016-2017
- A GĂSI SOLUȚIA,
- A SE CORECTA SINGUR,
- A FOLOSI CUNOȘTINȚELE DOBÎNDITE ÎN
CONDIȚII NOI ȘI ÎNTR-O MANIERĂ NOUĂ,
- A SINTETIZA.
* Componența CMI
Directorul adjunct pentru instruire- președinte CMI;
Psihologul școlar;
Logopedul;
Cadrul didactic de sprijin /CDS;
Cadrul didactic deținător de grad didactic;
Dirigintele sau învățătorul elevului examinat;
Asistent medical;
Asistentul social comunitar;
Din punct de vedere metodologic activitatea CMI este coordonată
de Serviciul de Asistență Psihopedagogică/SAP.
* Atribuțiile CMI
•Evaluarea primară/inițială a nivelului de dezvoltare a
copiilor considerați cu CES;

•Identificarea dificultăților și a potențialului copiilor;

•Referirea copiilor care prezintă anumite dificultăți și


probleme de învățare către SAP pentru
constatarea/confirmarea CES-ului;

•Determinarea necesităților specifice ale copiilor cu CES și a


serviciilor de sprijin și/sau terapiilor specifice, după caz,
care pot fi acordate în instituția de învățămînt, în baza
recomandărilor SAP;
Evaluarea inițială
Se realizează în cadrul instituției de învățămînt de către Comisia multidisciplinară
intrașcolară (CMI)

Examinarea
materialelor
Convorbiri
prezentate de
individuale
Examinarea Examinarea Observarea învățători,
copilul,
dosarului recomandărilor spontană și profesori,
părinții, cu
personal al medicale (dacă planificată a diriginți
colegii de
copilului există) copilului (caietele
clasă, prietenii,
copilului,
profesorii
desene, lucrări
etc.)

Începe de la primul contact cu copilul și continuă până în punctul în care este


definitivat PEI
* Evaluarea inițială a dezvoltării copilului
de către CMI
 examinarea dosarului personal al elevului;
 examinarea recomandărilor medicale (dacă
există);
 observarea spontană și planificată a copilului;
 convorbiri individuale cu copilul, părinții și cu
colegii de clasă, prieteni, profesori;
 examinarea materialelor prezentate de
învățători, profesori, diriginți (caietele copilului,
desene, lucrări etc.)

Concluzii
Evaluarea iniţială în cadrul CMI
Examinarea rezultatelor unor teste de evaluare,
analiza capacităţilor de învăţare ale copilului, a
comportamentului în diferite contexte,
manifestărilor psiho-socio-emoţionale observabile,
în baza cărora, instituţia decide, după caz că:

Copilul nu prezintă
deficiențe de dezvoltare și Copilul prezintă probleme
Copilul atestă deficiențe de dezvoltare, învăţare,
dificultăți de învățare, în dezvoltare, dificultăți de
probleme comportamentale comportament care
învățare, care, cu un anumit
care necesită intervenții necesită a fi evaluate de
suport educațional, pot fi
suplimentare dar care pot fi către specialiști calificați
remediate cu resursele
realizate, în mod în cadrul Serviciului de
instituției.
regulamentar, la clasă. asistență psihopedagogică.
Evaluarea iniţială
se realizează pe parcursul a cel mult șapte zile
lucrătoare de la data constatării necesității unei
atare evaluări.

 Rezultatele evaluării iniţiale efectuate de către


CMI se consemnează într-un Proces-verbal de
evaluarea a dezvoltării copilului (Anexa 2).
Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se
înregistrează într-un Registru special de
evidenţă.
 Adresarea cazului către SAP se va face de
către instituţia de învăţămînt în baza Referinţei
de solicitare a evaluării complexă a dezvoltării
copilului ( Anexa 3).
EVALUAREA SPECIFICĂ

Se realizează în cazul cînd în


urma evaluării complexe a
copilului se determină
anumite dificultăți de
dezvoltare într-un domeniu
concret și sunt necesare
investigații specifice, cu
aplicarea unor instrumente
standartizate, observări de
durată ale copilului în mediiile
ambientale.
* Comisia multidisciplinară intrașcolară (CMI)

Portofoliul CMI

Plan anual al comisiei multidisciplinare intraşcolare (CMI) /


(Aprobat de director. Inst.)
Ordin de formare;

Bază de date a copiilor cu CES; ( registrul )

Rapoarte de examinare a elevilor cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES) / prezint. la. CP

Înaintarea componenţei nominale a echipei pentru elaborarea Plan Educaţional Individualizat


( PEI).
Înaintarea la Consiliul profesoral pentru aprobarea PEI.

Procesele verbale ale şedinţelor comisiei multidisciplinare intraşcolare ( CMI)

Rapoarte de activitate / prezint CP / semestrial, anual SAP

Materiale -suport.
* Dosarul personal al
copilului înaintat la SAP
Referința (caracteristica) privind nivelul de dezvoltare și
evoluție școlară a copilului și argumentarea temeiurilor
înaintării cazului pentru examinarea în comisie, prezentată
de către învățător/profesor/ diriginte;

Situația școlară curentă a elevului;

Fișa cu rezultatele învestigațiilor medicale, după caz;

Ancheta socială a familiei.


Nr.
crt.
Numele, prenumele elevului

Data nașterii
Data înscrierii în instituția de învățămînt

Clasa

data

nr. proces-verbal
primară
Evaluarea

nr. raport, data

Categoria CES
Evaluarea elevului

ră (SAP)
Evaluarea
complexă și
multidisciplina-

aprobării
PEI

Data

revizuirii
* Registru evidență copii
Note
* Echipa PEI
 cadrul didactic de sprijin (dacă este);
 dirigintele clasei;
 profesorii la clasă;
 psihologul;
 logopedul;
 alți specialiști, după caz.

Componența nominală a echipei PEI se aprobă prin ordinul


directorului instituției de învățămînt.
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

15
“Adesea pare ca misiunea fundamentala a profesorului nu mai este aceea de a
preda/invata ci de a controla si a oferi suport emotional si social elevilor”
Barcelona, Intalnirea culturilor, 2004

“ Viitorul nu este un loc spre care mergi ci….ceva pe care il creezi” Cerul nu are
limite!
Ane Marie Wright, Dublin 2004

“ Copiii se simt mult mai bine la scoala cand profesorii si parintii se inteleg intre
ei”
Gust Dens

*CITATE
“In lume asta in care totul se schimba, probabil ca trebuie sa ne schimbam si noi”
Mercedez Sosa- Argentina