Sunteți pe pagina 1din 10

MTRCEA sAlvrnvrnnnlxu

Recrea|ia mare

MIRCEA SANTIMBREANU

Editura HERRA
oP5-CP39
Comenzi la:
tel.I fax: 0248,22.2 I .98
Recree{in tnure
mobil: 0747.08.11.22

Prezentarc graficl: S.C. PAVCON M.O. Grup SRL


Tel.: 0723.269.040
pavcon@yahoo.com
Coperta: Valentin Tinase

ISBN: 978-973 -7923-99-8

Tipografia SHIK & S?E/?4NSRL Editura HERRA


N. Drdgan m. 10, sector 5, Bucureqti
str.
:

. S'onneeet* spre burete, a gters in grabl totul qi a inceput


'din,nou si scriq a mic, a rnare...
. -Din ziuaqo€earcuvioteJe,Mai abtr", oMai or&xrat''u-flt
mai apinrt pe caietele clasei a patra...
r/izitatorii se ingrlmlnca''u in spatele
meu. Am mai privit o
da6 fih err serisul irnrXtttoruftri rneti. Am privit Ool
gfuri de smlnri ab Gkihr di aproope baje - "rcpl$
nile* ryrc afrgr, cu ficre gehngiie g aplsats. Apoi, f€ricit
$i trlbunt-de ffi6 neagteptati intilnire, rli.arD pus gi otr
scmntrtura OeaesuUnrt nudelui invlptonrlui meu $i-am
glt - spre neftqcrirea cebr dinjuq tot cufrtere pelrngi "dI"-
9i
aplsate:,Blev".

3{3
illrir_'
318 3X9
32q
MOTIVAREAABSENTEI
Era o incredibilfl dupi-amiazL ile noiembrie, bantuite
de funigei gi de aroma tufrnelelor, cdnd cerul insugi, uns cu
mierea ultimilor faguri de var[ se amestec[ in viafa ta particu-
lard gi intim6, ifi dd o mie de motive sd zaci pe banca tras6 la
soare gi, in acelaqi timp, o mie de ghionfi sd pleci, s5 te tot
duci, sb nu te mai opregti... Ceas de curnp6nd, de lenevie gi dor
de duc6, de remugcare cd nu faci nimic ori cd faci ceva, totdea-
una parc[ altCeva decdt s-ar cuveni, infEgurat in dulce mantie
de lumind qi pace. $i poate nirnic nu seamind mai mult cu
hoin6reala decAt o astfel de trAndavd visare'.. Te sim{i pe fun-
dul unei bdrci, tdrdtla intdmplare, fbrd vdsle, spre larg, mereu
spre larg, acolo unde nu e nici durere, nici intristare, nici ascul-
tare, nici absentare; ci numai lenea cea fbr[ sfdrqit..' Plus un
otgon, o sforicic[ amdr0t6 ce te !ine, totuqi, priponit qi care te
smucegte brusc, taman cdnd lumea fi-e mai dragd. E gcoala,
Migule, care a iriceput de doud luni, gcoala spre care ai plecaf
de doud-trei ceasuri, gcoala care nu fine seama de funigei, de
mierea cerului, de bldnda v8slire spre nic[ieri'.. $i in ceasul
rotund, ca un inel de aur al zllei, aci e gtirbitura! N-ai ce face,
Migule, n-ai incotro, cdci din splendoareazilei acesteia, acolo,
la 300 de metri distanf[, la qcoal[, nu rdmfine decfft o rubricb
qi din tot curcubeul acestui chiul, miraculos topit in frunze
galbene, cizanteme roqii, merigor verde qi dalii lila, r6m0ne
doar zgalba aceea neagr6, de neqters: absenfa. $i unde e ab-
sen{I e sau intristare sau... motivare, nu? Ba bine cd nu.."
Soarele scapdti o clipd ca pentru bezeauade desp[(ire. Pa, Apd... foc... nor de ldcuste... uragan... farfurii zburd-
Miqulicd, pa! Care va s6, zicd,, dacd e ora 4, e ora a treia. S-a -
toare... INVADATORIM!
dus ziua. $i pentru gcoal6, dar gi pentru mdngdioasa plutire in Bezmetic, un funigel ii tot atinge ndrile qi, gddilat, cu ochii
neant. $i e ca gi cum ar fi venit ceasul socotelilor. Motivarea. la cerul gol din care extrateregtrii intdrzie sd se iveasc[, pe
S-a risipit tronul imp[r[tesc al dupd-amiezei.IatA catedra. Miqu il apucd str[nutul. $i nu-l mai 1as5. Trecdnd prin fumul
fost bolnav? Copil[rii, motivare de brdnzoi... Nu s-a inserlrii, o bdtrdnici intoarce capul:
-Am
simfit bine mama? ,,Salvarea" care n-a nimerit blocul U 28? Noroc, maicI, noroc Ai minte...
Bun[, dar chestia asta a spus-o in octombrie. Broasca la uqd -
care s-a blocat? Robinetul de la baie ce nu putea fr inchis?
Alte ,,defecfiuni tehnice"? Prea cunoscute. Altceva ar trebui,
altceva, sd rupI inima clasei, sd dea in lacrimi bliefii, sd ho- CAI SI BIBILICI
hoteascd de pldns fetele, apoi sd se bucure to!i, in frunte cu to-
vardgul profesor, cd Migu a scdpat cu viaf6, sd-l mdngdie, sd-l
-- Trebuie neaplrat sI visez un cal! O iap[, un m6nz,
incurajeze, ba chiar s6-l felicite to,ti. O intdmplare, aqadag musai, ce-o ft, cum o fi, murg, sur, rotat, maro, potcovit sau
gravd, neobignuitd, poate eroicd, in orice caz extraordinar[, gi nu, cal sd fie. Caii imi poartd noroc, de cite ori i-am visat am
nu un pricdjit de pretext, chitanla ridicold gi banal[ a chiu- reugit, am dat lovitura!
langiului incep[tor... Dar de ce oi fi visdnd eu atdt de greu cai? Ce naiba imi vin
Se pune in migcare, pornegte, se invdrte mintea lui Migu ca aga de rar, de ce se las6 atdt de greu? Visez cAini, ra1e, elefanfi,
o roatd de tombol[. Care e biletul cdqtigdtor? Un copilag g[- oi, bibilici, tot felul de dr[covenii, numai cai nu. De la Anul
sit? Un orb condus acasd? O servietd cu bani dusl pdgu- nou incoace dac-am visat trei cai. Buni gi 6gtia, au fost cu baf-
baqului? Urmlrirea unui bandit? Capturarea unui cdine fur- t[, de ce sI nu recunosc: la geometrie am impuqcat un gase, la
bat? O fiar[ scdpatd dintr-o menajerie? Explozia unui aragaz? naturale, c6nd sd md asculte, a sunat de iegire, la istorie m-a
Stingerea unui incendiu? Prdbuqirea unui pod? A unui bloc? amAnat pentru data viitoare; adicl pentru rndine. Agadar, mdi-
Inundafie?... Cutremur?... Taifun?... Avalang6?... Eclipsi de ne mI ascultl" musai s6 visez la noapte un cal, unul mare, alb,
soare?... dacd se poate, sau cum o fi, m-urg, sur, rotat, maro...
...Ord de pace, cu cer aprins de jdratecul amurgului, cu Aga se fr[mdnt[ Biju, aflat in pat de vreo doud ceasuri, cu
plopi abia fognitori de chem[rile tremurate ale guguqtiucilor. cartea de istorie la indemdnS, potrivindu-gi in fel gi chip per-
Toamna respir6 molcom, rdcoros qi calm. $i numai Migu, na, cdutdndu-qi pozifia ideali pentru un somn cu vise coman-
zgribulit gi micgorat de inserare, igi numlrd degetele, iqi smul- date.
ge ciuful, morm[ie gi plescdie intruna ca un motor ce nu-qi 96- m6 intorc cu fafa in jos, pun o mdn[ sub pern6 qi
segte pomirea gi se frdmAntd pe loc, zguduit de rateuri: -Acum
alta peste plapum6, respir adffnc, addnc... Casc. Oah, uite cd
mi-e somn, simt cd adorm, curdnd o sd dorm bugtean, somn Biju se freacd la ochi. Ca sd vezi! Adormise. $i ce-a visat?
uqor, Bijulic6, noapte bun6. $i nu uita - cum o si uit?... Hi? Ce Nimic! Absolut nimic. Poate dacd ar recita nigte versuri cu
sd nu uit? cai, au invdfat ei cdndva aga ceva, precis... Numai c[ acum nu
Biju tresare deodatd buimac. E ceva in nereguld, sigur cd iqiaminteqtedeloc'",,u;:;:,#::r;::;:::,surirdzlefe!
da!
dacd adorm de-a binelea, cum o sd mai fiu sigur visez Furd rala din cote!...? "
- $i
cal? Md pomenesc adormit, tragla aghioase, gi? $i visez bi- ...Pisicu(d, pis, pis, pis... cdmpu-i alb, oile negre..' C61eluqi,
bilici ca alaltdieri noapte, cdnd a doua zi m-a ascultat la gra- ra{e, pisici, oi, bibilici.
maticd, arzd-le-ar focuq de bibilici, astea-s nenorocire curat[, Sting eu? E aproape 12, sPune mama.
ptiu, ptiu, ptiu... - Ha? Ce? Nu, nu inc6, te rog. Nu dorm, repet cu ochii
' N;, nii"rira nu poate adormi oricum, aga, de la sine, e o
-
inchigi. Biju s-a adunat covrig sub plapum6.
chestie prea importantd ca sd se lase pw $i simplu furat de Poate dacd aq cdnta ceva... Este o melodie cu cai, o gtiam
somn, aga cum adoarme fitecine, vdslind nepdsdtor pe apa -
eu, ceva cu ,,voiogi sunt zurgdl[ii mei"...
aburoasd a somnului, dus cum s-o intAmpla spre te-miri-ce incepe sE llfdie in fel gi chip, dar nu nimeregte deloc'..
ldrm al inchipuirii. El, Bijulicd, are un program, el trebuie, e Ce fi-a venit cu tranzistorul? il .ceattd mama din hol.
obligat s[-gi prefacd somnul in cai, zor nevoie, m[car intr- -
Stinge radioul, e ora 12.
unul singur, cdt de mic, asta'e buba... intr-adevdr, de undeva, din vecini, se aude vocea crainicei:
$i acum e ora zece, dupd ,,Pierdufi in spafiu", cdscatul ii La al gaselea semnal va fi ora 24. Emisiunea noastrd
frdnge fblcile, toropeala il dd, gata, simte cum se afundd prin
-
s-a terminat. Vd dorim noapte bun6.
pem6, cum se face una cu salteaua, cum se ingurubeazl in hdul Halal noapte bund, bomb[ne Bijulicd qi simte o sfdr-
atotcuprinzdtor... Asta nu! FdrI un cal, un cdluf, nu! 56-l ia cu
-
geald in fiecare fibr6, ca in basmul acela cu merele de aur... $i
el, sd-l inhafe.intocmai cade un cdpdstru, sd-l !in[ bine inainte pe deasupra apei somnului ce il cuprinde 9i il afundd din ce in
de a p[qi pragul somnului, cdt incd e treaz. ce in addncuri, se mai aude ceva ca o bolboroseald sfdrqitd:
Uite, pe tavan, in colgul veiozei, parcd e o umbri ca un in basme, da, in basme e vorba de cai... tot felul de cai
- -
cal, parcd e un cal de umbr6... Sau pe garderob, in apele fur- - care vorbesc, mdndncd jar, zboar6... Un, basm imi trebuia,
nirului, uite-i! Unu... doi... o herghelie, s6 nu-i lase deloc din sd mi-l fi povestit a$a, pe indelete. $tiam atdteabasme cu cai..'
ochi, sd adoarmd cumva pe furiq, cu ochii la ei, sE inchidd, de A fost odatd un motan incilfat... Nu!... A fost odatd un peqtiqor
pild[, un singur ochi, iar celdlalt sd il fin6 deschis, sI il lin6 de aur... Nu, un cocoq!... fiul porcului... c6{elul pdmdntului.'.
deschis, sd il find... Ba nu, doisprezece corbi... Lebede... rate sdlbatice'..'bibilici,
Bijulicd, tu nu stingi lumina? E 11! bibilici, bibilici...
- Mai inv6!, mamd.
-A?!
Bijulic[ a adormit, in coaste il impunge cotorul cdrfii de cadouri pentru Sandu, imperecheate, chiar dacl sunt despe-
istorie, deschis[ la poza lui Alexandru Macedon, cilare pe recheate: o curea de pantaloni gi o curea de ceas, de pildn. Pan-
Ducipal. taloni are sigur. Dar ceas pentru eventuala curea? ,,S6-i dlru-
iesc un ceas?" E o idee. Incompletd ins6. O sd-i dea dou6... De
ce nu? Ninge, in candida cernere nu pofi fi meschin. Pune
m6na pe telefon. Tonul se prezintd de indatS- Ssneri+ insisti
MARINIMIE sacadat, marcdnd parcd apropierea prietenului.
Sandule, e.ajun de An nou! M-am gdndit ta.asta de cdnd
Vicu se trezise de diminea[il.Zdpada se grdmldise in per- -
m-am trezit. Vreau s[-fi deruiesc ceva, ceva deosebit. Am ales
vantri ca o fascinantl pisici de Angora qi parcd nimic altceva mult, habar n-ai cdt am ales. Ce anume? Surpriz[! Nici prin
decdt albeafa, abundenta qi calmul ei il invitau la mari excursii minte nu-!i trece... Ei, hai, c[-!i spun... t1i daruiesc - gtiu cd o
sufleteqti. $i, poate, aburu.l cozonacilor ce-qi astdrnpdrau fier- s[ te bucuri foarte mult - o s6-!i dEruiesc doud ceasuri. Cum,
binfeala ?n cdmar6. $i, desigur, multe altele: netezimeacear$a- nu?! Nici nu mi g6ndesc sd nu !i le ddruiesc! Bineinfeles. Pe
fului, caldul curcubeu al scoar,tei din perete, fuga ireald a-firl- am0ndou6. Chiar astdzi vin eu la tine...
gilor de zdpadd,din oglinda de la gifonier... $i carteade pe nop- Dou[ ceasuri?! Nu, imposibil, nu primesc! se aude in
tier6, primitl in Ajun cadou, rlsfr1dndu-gi dedicafia la vedere: -
receptor vocea tdiatd de emofie a prietenului.
,,Bunului meu prieten gi coleg Vicu Cutie, din partea me4 Sandu". Dar Vicu Cutie e generos. A inceput din nou s6-9i roteascl
Stitea lungit in pat, rotindu-pi degetele mari de la picioare degetele de la picioare, din ce in ce mai repede.
gi sawrdndu-gi preaplinul inimii lui. De ce nu? las' sd fie dou6. E mai bine aqa! $i gtii care?
Trebuie s6-i fac qi eu lui Sandu un cadou! Dar nu o carte.
-
De la 10 la 12. Sunt exact doud ceasuri! Pa!
-
Ceva mai deosebit, rnai acdtdrli. Poate doud c[rfi. E doar ajun inchide telefonui. Afard ninge, in casd miroase a cozonac,
de An nou. Cdte lucruri frumoase nu pot fi ddruite cu acest e cald qi bine.
prilej! Iat6, numai pe o pagini din ,,Informa{ia", lunecatdla ,,Ce zi minunat[! mediteazd Vicu gi mdrinimia ii umple
picioarele patului, cdte nu se oferd: clipsuri, produse cosme- fiinfa ca un final de org[. Simt cd ag putea s[-i diruiesc mai
tice, pijamale matlasate, cdciuli... Generozitatea, ca un zeftr, mult bunului meu prieten. Chiar trei ceasuri. Da, aqa am s6
umfla pe nesimfite pdnzele imaginafiei bliatului. Oare cdciu- fac. O sE stau pdndlaunu gi - poate, de ce nu? - o sd iau masa
la pe care a uitat-o c6ndva unchiul Gicu la noi nu i-ar fi bund? la e1."
Oaie veritabil[ din imitalie de lup! Plus incd ceva, neapyarat $i, dintr-un salt, Vicu e in picioare.
incd ceva. O garoafr, eventual dou[...
Ninge. Vicu iqi migc[ degetele picioarelor gi la fiecare ro-
tafie, ca de pe un disc al norocului la Mogi, cad in cascadd

l0 11
Stratega intr[ sub banc5. A gdsit creionul gi, ghemuitd de-
desubt, ii roade nervos capdtul. Uf, a r[spuns altul. Iese... stra-
tegic, gtergAndu-gi absorbitd genirnchii de praf.
,,Cine a fost Hamurabi? De unde sd gtiu eu? Sunt pierdutd,
IIAMURABI iar se uitd la mine! Acum o sd scap penarul qi-o sd adun toate
penilele, cdpelelele de creion, ascufitoarea, guma. Pdnd atunci
Pititi in banca sa ca-ntr-o trangee, ascuns[ iupd mete- o s[ rispundd altul..."
'
renil din fald - cel mai spltos coleg -, Eugenifa dinh-a cincea Sd spun eu?
tr[iegte emofiile infanteristului in pragul atacului inarnic. -Eugenifa se rlsuceqte cu inocenfd spre vecinul din spate,
,,M-ascultd! M-asculti!!! gi nici titlul lecfiei nu-l gtiu... Uf; clin st0nga, din dreapta. ,,Eu?"
a-nchis catalogul, n-ascultd ast6zi", rdsufld ea uguratd gi se
Da, chiar ea. Infanteristul a fost lovit de moarte. Se ridicd
indreaptd in bancd, asudatl, dar victorioasd. Slavd
{ie, zelfd, a Sovditoare, palid6, gi ingaimd cu glasul pierdut:
infanteriei fXrd munilii, atacul nu va avea loc. Deodatd se
Ha... Hamuba... Habamu... Habar... n-am, tovardge pro-
shimb[ ca sEgetatd intr-o mdsea: profesorul intreabd frrd, ca- -
lbsor...
talog, din bbnci! Eugenila se pituleazd din nou in spatele
meterezului, cu ochii inchigi, agteptAnd glonful rdtdcit al vre-
unei inftebiri. '
,,Numai de nu m-ar pocni!" Asculti paqii grei di profeso- NECUNOSCUTE
rului printre b[nci gi se lipegte gi mai tare de pupitru, ca un
calcan de fundul mdrii.
Ce-a fost azi la qcoali?
,,Babi... cum? Babilonienii? Cine-or mai fi qi 6gtia? SrlnJ -Ah, dar ce n-a fost? La inceput a fost algebrd gi a fost mize-
un popor care nu mai sunt?! incurcat[ mai e qi istoria asta!...
ria celui de al doilea 4. Aqadar ,,necunoscuta" ce plutea abu-
Dar nu trebuie sd se vadi cf, nu gtiu", pldnuiegte mica strategd,
roas[ qi infricogStoare pe cerul ultimelor slptdmdni s-a intru-
hotdrdti sI foloseascd toate resursele camuflajului.
1rirt, brusc, dina bia dou[ linioare) ca un vaccin pe bra[: 4.
,,O sd ridic mdna la orice intrebare. Eu! Eu! Spun eu, tova- lirtul a decurs mai simplu, mai la suprafald decAt se temea.
a
ra$e protesor. ln ce epoc[ au trdit? $tiu eu?! Eu! Spun eu!..
$i, llxact cum uneori dintr-o indelungatd cddere in gol te alegi cu
lungitd'peste banc6, cu mdna in aer, pare o pragtie intins6, din
tr rninusculd, zgdrietlrd. Acum s-a linigtit pentru cel pu{in incd
care e gata sd-gi ia zborul... rdspunsul.
tloud sdptlm6ni! Acel nenorocit de 4, agteptat cu groaz6, du-
,,Am scdpat, am scdpat, se bucur[ feti[a,intreabd pe di de nu lilul ce urma sd se repeadd cu zawd cldn!6nindu-qi. dinfii, s-a
ridicd mdna. Hehe... Ce rdzboaie au dus? Au avut gi r[zboaie?!
rcpezit aproape politicos, aproape cerdndu-qi scuze. cu anes-
Numai de nu m-ar intreba".. Eu! Eu! Hait, se uitl la mine... O
lczia bldndd a vocii profesorului:
sI dau drumu'la creion sub bancd... M-aplec qi-l caut.....
13
l2
Lasd, mai vorbim noi data viitoare, acum tavanul nu te rnicilor intdmpldri. ,,Cine lipseqte?" ,,Vd rog, tovardge profe-
-
poate ajuta... , sor... Eu pentru astdzi n-am gtiut, n-am putut..." qi aqa mai de-
De fapt, el, Biliboacd,n-atrecut niciodati dincolo de toate parte, gi aga mai departe.
acele blestemate semne ale algebrei, toate i-au rdmas strdine $i apoi, incd o... necunoscut[. La plecare. De data aceasta,
incd qi afurisite ca niqte obiecte cirora nu le-ai descurcat nici o necunoscutd in adevdratul sens al cuvdntului. Femeia inaltd,
rostul, nici natura. Uneori ifi vine parci sd crezi cd infelegi blond6, in taior negru, din stafia de tramvai, gi care nitam-
ceva-ceva, calci mai sprinten pe ghefuqul acestor cifre qi nisam s-a apucat s6-i facd observafie:
litere, gi deodat[ gheala s-a rupt sub tine, te duci la fund, nu Ridicd, te rog, haftia. Arunc-o la cog!
-Dar era clar ca lumina zilei cd, el, Biliboacd, la coq a vnrt s-o
mai zdreqti deasupra capului decdt un tavan negru, de nebiruit.
arunce. Numai c[ nu nimerise.
$i ce groaznic este sd te tot murezi in apa aceea ghefoasi gi Ia-o dejos!
rece, cdnd ceilalfi zbwdd, deasupra, fac piruete, {ip[ de pl6- -Bine, faci treaba asta, dar nu cu pldcere, nu in public, cu
cere... Dar, in sfdrgit, un patru e bun qi el la un moment dat: te
to{i ai tdi care r6njesc...
scoate la suprafafd, iei o guri de aer, i[i faci apoi conva-
Nu auzi?
lescenfa la un soare oricdt de chircit, intri gi tu in rdndul oame- -Aude. Se pleac6.
nilor, nu mai aqtepfi cu groazd, acea,,necunoscut6" care poate
Dar celelalte?
fi o pigcdtur[ de purice, dar tu o agtepfi ca pe o grenadd gata -Celelalte nu le-a azvdrlit el. Femeia blondl nu-gi dd seama
sd explodeze in orice clipd gi sdili zdpdceascd creierii. de asta? Ce dacd el, Biliboacd, e copil? E de batjocura lumii?
...$i ce-a mai fost azi la qcoal6? A fost recreafia. $i pdruiala Mai ridicd o hAr6u!5 cu scdrbd. $i incd una. Apoi se cabreazd.
terminatl in cancelarie. Ai dat gi tu, Biliboacd, destui pumni, Nu mai vrea. E bine? $i fuge bombdnind furios.
dar pentru cd ai primit unul singur - in nas! - totul pdrea alt- A gi dr[cuit? Nu-gi aminteqte. Aga zice Chiricd, vecinul gi
minteri. Ce mizerabild situalie! SA fii compdtimit, tamponat colegul lui mai mare de la scara a treia:
de sord, sfbtuit de cioporul de binevoitori: ,,f,ine mdna-n sus, Idiotule, tu qtii cine era? Inspectoarea! Afost astdzi la
astupd nara, stai intins..." $i asta dupd trei sdptdmAni de noi-in clas6. Acum Biliboacd merge spre casd, tdrdndu-qi pagii
karate, de studiu la oglindd, tu, Biliboacd, viitor campion, care prin funzele moarte.
te gi visai pe podiumul de onoare, sd o incasezi atdt de $i parcd aude intrebarea, etema. nelipsita intrebare a ma-
nea$teptat, atAt de prostegte. Nici de data asta nu conteazd du- rrrei din clipa cdnd va deschide u$a:
terea, infrdngerea, umilinfa, inexplicabilul,,,necunoscuta", Ce-a fost azi la scoal6?
asta doare! Sd studiezi cdteva sdpt[mdni lovitura, marea lovi-
-Dar nu e nimeni acasd, in bucdtdrie ciorba igi abureqte aro-
tur6, qi apoi s-o iei pe coajd! rna. Bdiatului ii e foarne qi mugc[ din greqeal[, cu sete, nu din
...$i ce-a mai fost azila gcoald? Linigte. Acea apd monoto- r:olful de pdine, ci din ardeiul iute. Altd necunoscutd! De ciudd
ni ce poart[ trimestrele, zTlele, orele, in pasta fleacurilor, a 5i de usfurime ii vine sd urle, sd blesteme, sd p16ng6.

l4 15

S-ar putea să vă placă și