Sunteți pe pagina 1din 2

Exemplar pentru ANCEX

(Original copy for ANCEX)

ROMÂNIA
(ROMANIA)
AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR
CERTIFICAT INTERNAfiIONAL DE IMPORT
(INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE)
(NATIONAL AGENCY FOR EXPORT CONTROLS)
Palatul Parlamentului, Corp A1
Calea 13 Septembrie nr. 13 tel: +40.21.311.20.83 Nr. . . . . . . . . . . . . . .
Sector 5, Bucureøti, Romania fax: +40.21.311.12.65

1. Exportator 2. Importator
(Exporter) (Importer)
Adresa Adresa
(Address) (Address)

Tel/fax: Tel/fax:
(Phone/fax) (Phone/fax)
fiara fiara
(Country) (Country)
3. Denumirea comercialæ a produselor 4. Poziflie Tarif 5. Nr. art. 6. Cantit. øi 7. Valoarea
(Description of goods) vamal conf. liste de UM în valuta plæflii
(Customs tariff control (Quantity (Value
code no.) (Control lists and unit in currency of
code no.) of measure) payment)

8. T O T A L
(T O T A L)
Se certificæ faptul cæ importatorul s-a angajat sæ importe produsele specificate mai sus, sæ nu le deturneze, transbordeze sau sæ le
reexporte cætre o altæ destinaflie, færæ aprobarea autoritæflii competente din România. De asemenea, importatorul se angajeazæ sæ
notifice imediat autoritæflii mai sus menflionate orice schimbare survenitæ în actele sau faptele declarate øi sæ transmitæ, la cererea
exportatorului, un certificat de control al livrærii emis de autoritatea competentæ din România.
(It is hereby certified that the importer has undertaken to import into Romania the above mentioned goods, and not to divert, tranship
or re-export them to another destination except with the authorization of the competent Romanian authority. The importer also
undertakes to notify immediately to the above mentioned Romanian authority any changes of fact or intention set forth herein and to
forward a delivery verification form, if requested, by the foreign exporter.)
Acest Certificat Internaflional de Import îøi pierde valabilitatea dacæ nu este prezentat autoritæflilor stræine competente în decurs de
6 (øase) luni de la data emiterii lui.
(This International Import Certificate ceases to be valid unless presented to the competent foreign authorities within 6 (six) months
from its date of issue.)
Spafliu rezervat pentru ANCEX
(For the Romanian authority use only)

Data eliberærii Øtampila Numele, funcflia øi semnætura persoanei autorizate


(Date of issue). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Stamp) (Name, title and signature of the authorized official)
ANEXA
(ANNEX)
la
(of)……………………………………………………
1. Denumirea produselor militare 2. Poziflie Tarif 3. Nr. art. 4. Cantit. øi 5. Valoarea
(Description of military goods) vamal conf. liste de UM în valuta plæflii
(Customs tariff control (Quantity (Value
code no.) (Control lists and unit in currency of
code no.) of measure) payment)

6. T O T A L
(TOTAL)

Spafliu rezervat pentru ANCEX


(For the Romanian authority use only)
CERTIFICÆM ANEXA LA:
(WE HEREBY CERTIFY THE ANNEX OF THE:)

....... ..................................

....... ..................................

Data Øtampila Numele, funcflia øi semnætura persoanei autorizate


(Date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Stamp) (Name, title and signature of the authorized official)