Sunteți pe pagina 1din 19

5.

Noteaza ,,X" in dreptul fiecarui enunt pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia , bazandu-te pe informatiile din cele doua texte. 6 puncte

1::;;~;;~;:;;~;:1~; ;;;~~t!\~;;~~;;: T~C>~~!T~~~()~~!]


it:tii:f Jff~tt:;~;~tttft\]~it~;~L~~;f(~;~:;~;: I I ;
6"~-~~~i·~·P·~~~~-~,~-i. ~~~-ii·p·~~ii~~--1~. t~;i·~·;i~--~~-~b~-i. ::p·i~~d~··)····. . . . . . . . ... . . . .
1-·~i":•. T......................................l

it{f~~~J; !;tr~:i:i~t~~i\'.~j:;\~~~e~t~8:~~i: f
6. Precizeaza, intr-un enunt, doua marci lexico-gramaticale ale vocii poetice; identificate in
i i

ultima strofa a textului 1.


6 puncte

7. Prezinta, in 30-70 de cuvinte, o tema comuna celor doua texte date, valorificand cate un
element de continut. 6 puncte

8. Crezi ca orice om se raporteaza, de-a lungul vietii, la momentele fericite ale copilariei?
Motiveaza-ti raspunsul, in 50-100 de cuvinte, valorificand textul 1. 6 puncte

Teste 171
. - oez1a. Cam_ ara de f t " de Ion Pillat cu un alt text litera r
9. Asoc1aza P " _
rue e
tAnd in - studiat la
. clasa sau
citit ca lectura suplimentara, prezen a , S0-1 00 de cuvinte, o asem anar e, prm referire la
cate O secventa relevanta din fiecare text. 6
Pun cte

B. Serie raspunsul pentru fiecare dintre cerintel


e de mai jos.
1. Cantin vocale in hiat toate cuvintele din seria:
a. cheia, ~ovaitor, gutui.
b. aur, ~ovaitor, ruginie.
c. tamaio~ii, amintirea, caise.
d. trandafirii, cheia, caise.
Rasp unsu l corect:0 . 2 pun cte
2. Fae parte din acela~i camp lexical toate cuvintele
din seria:
a. piersici, struguri, pere, flacari, pepeni.
b. piersici, struguri, pere, amintirea, pepeni.
c. piersici, struguri, pere, gutui, pepeni.
d. piersici, struguri, pere , pepeni, scare.
Raspunsul corect: 0 . 2 pun cte
3. Seria care contine doar cuvinte derivate este:
a. ~ovaitor, amintirea, teama.
b. amintirea, orice, copilaria.
c. fantasmagoric, copilaria, norocosi.
d. branzoaice, locuri, plecam. ·
Rasp unsu l corect:0 . 2 pun cte

172 Eva luar ea Na t-ion ala - Limb a i l i t erat1 1r.=,


9 ,...,..,m <:- .s:
detalii, de emotii, senzatii":
Virgula din secventa: ,,e plin de
4 in vorbire.
· a. marcheaza o pauza mai lunga
in scriere.
b. marcheaza o pauza mai lunga
meratii.
c. delimiteaza termenii unei enu
ativ de restul enunfului.
d. izoleaza un substantiv in cazul voc
Raspunsul cor ect : 0 . 2 pu nc te
6 pu nc te
textul 1.
nscrie o constructie incidenta din
5. Tra

cfia
sim pla in car e for ma pro nom inala ,,cine" sa indeplineasca fun
6. Alcatuie~te o propozitie 6 pu nc te
sintactica de subiect.

dintre cei noroco~i.


o sub ord ona ta din fra gm ent ul urmator, precizand felul ei: ,,Sunt
7. Transcrie e.". 6 pu nc te
t par te de o cop ilar ie plin a ~i frumoasa ~i de bunici de povest
care au avu

6 pu nc te
and gre~elile de orice natura.
8. Rescrie enuntul urmator, corect
cut peisajele
Fata cum a ajuns la mu nte ia pla

20 de pu nc te
Su bi ec tu l al II -l ea
nd a
a de jur na l, de ee l pu tin 150 de cuvinte, care sa cu pri
Redacteaza o pa gin textul
oti i/ a un ui se nti me nt din copilaria ta. Este ne ce sa r ca
prezentarea unei em actarii jur -
o se cv en ta de sc rip tiv a fi una explicativa. Data red
sa contina eel pu tin
.
nalului este 24 decembrie 2020
acorda astfel:
Punctajul pentru compunere se
cte
• continutul compunerii - 12 pun ere nfa tex tulu i - 1 punct; proprietatea terrnenilo
r
pu nct e (co
• redactarea compunerii - 8
pun ct; claritatea exprimarii ideilor - 1 pun
ct;
ine a gra ma tica la - 1
folositi - 1 punct; corectitud pec tarea normelor de punctuatie -
1 punct; I
ort ogr afie - 2 pun cte ; res I
respectarea normelor de i
lizibilitatea - 1 punct). ar in cazul in care compunere
a are I
ntr u red act are se aco rda do
Nota! Punctajul pe
lta subiectul propus.
minimum 150 de cuvinte fi dezvo i
I
I
I
Tes t e 17 3 j
I
Te st ul 6
Sub iect ul I 7 0 de pun ct
Ci test e fiec are din tre tex tele ed mai ·os pe t ~
J n ru a pute a
rasp ~nd e ceri ntel or form ulat e.

TEXTUL 1
Fram s ta;,;tea fn mii/o cul arenei, alb ca zapa da, uria§ §i necli ntit. Tot a§a stau
fratii lui din tara zape zilor ve§nice, pe ins¥ulele de g h ea1~ I ft ~ d
'J
f -
p u , oare: can se 1natta
sa priveasca la alti ur§i a/bi, care se depa rteaz a pe alte msul e plut,toare.
Statea §i se uita fn go/.
Mai facu un pas. .
f§i trecu laba peste ochi, peste frunte, cum ar f, §fers o urma care- . ¥. •

, pa1en1enea
privirea.
Aplauzele s-au potolit.
Acum tofi a§teptau.
·
intelegeau ca Fram prega te§te ceva nou. Fara fndoiala, un
num ar mai greu
deca t toate. Altad ata fncepea mai repede. Cere a el sa se faca
tacere. Acum parea
mirat de aceasta tacere.
- Mofturi! Prive§te la el cate nazu ri mai face! glasu i pifiga
iat una din cele
doua cucoane.
Petru§ abia se stapani, frama ntand u-se pe Joe §i mu§c andu -§i
buzele.
Fetita cu ochi alba§tri le fulgera §i ea cu privir ea, dar nu rosti
nimic. Simtea
pe umar mana bunic ului...
Alatu ri de Fram se afla o platfo rma fnvelita cu post av alb. Acol
o se urea el sa
se joace cu greutatile, sa faca echilibristica fntr-o prajina, sa prind
a fn gura portocale
arunc ate de public.
Acum se a§eza pe marginea platformei, a§a cum se a§az a un
om pe ganduri.
i§i prins e capu l fn labele de dinainte. Era intr-a deva r ca un om
care nu-§ i aminte§te
ceva, a pierd ut ceva, e dezn adajd uit de ceva.
- i§i bate joc de noi, draga ! se supa ra cuco ana cea mai ascu
fita.
Mana bunic ului apas a u§or umar ul fetite i cu paru l incar lionta
t sub cu§mulita
alba. Simfise, prin haina, cum se frama nta §i cum e gata sa-§
i aper e pe Fram al ei.
Dar Fram era fntr-adevar de nefnt eles fn acea sta seara . Pare
a ca a uitat unde
se afla. Parea ca a uitat ce a§teapta lume a de la dansul. A uitat
ca fl prive sc doua
mii de oameni, doua mii de pere chi de ochi!
- Fram! ii incur aja un glas.
Ursu l alb ridica ochii...
- ,,A, da! parca spun ea privir ea Jui. Avef i drep tate! Sunt Fram
va inveselesc!... " §i trebuie sa

. . C~ labele facu semn de nepu tinta fn laturi. Duse drea pta


la frunte; apoi la_
m,ma; dm nou la frunt e §i din nou la inima . Aco/ o era ceva
mergea ... strica t, care nu ma,

Adinea_uri, c~n~ a ridica t perd eaua de catife a vi§inie, fnca tot


totul are sa fie ca mamte. Multimea, copiii, aplau zele i-au dat
mai credea ca
acea sta amagire.
Acum din nou a uitat tot. Nu §tie ce cauta aci. Ce vrea /umea acea
sta de la el?
174 Eval uarea Natio nala - Limba ~i liter atur a roman
a
boln av.. . De ce nu-I /asa in pac e
_ E bolnav, bun icul e! ros ti fetita cu mi/a. E
daca e bolnav.
multe intamplari in viata §i citise
tar bunicul, care fusese profesor, care vazuse
ulte car1i, vorbi §i el, cu o altf el de mi/a:
s cea sul can d nu ma i e bun
m _ Nu e bolnav, Lilic o! E ceva ma i rau ... L-a ajun
t nein trec uti vreme de pat ru, cinci,
de nimic. A§a se in tamp/a cu toti ur§ii a/bi. Sun
dan§ii. Nimeni nu §fie ce. Poate uita,
§ase ani. Pe urma se intam~la~ ~eva rau cu
ata, unde s-au nas cut...
poate ii apuca dorul de pusfletat1le for de ghe
(Cezar Petrescu, Fram, ursu/ pola r)

TEXTUL 2
Simbol al mediului arctic, ursu/
polar a devenit in ultimii ani sim bolu l
impactului cata stro fal pe care
incalzirea globala ii are asu pra
planetei. Se par e ca, in ritm ul
pierderilor actuate, populatia de ur§i
polari va disparea def initi v in ma i
pufin de 75 de ani! Eun viitor pe care
greu ni-1 putem imagina, dar care
devine tot mai realist, cu fiecare zi.
Soarta ur§ ilor pol ari sta, · ~-'\
...,_......._.__ __ _:---
literalmente, pe o pojghita de gheafa.
in mediul salbatic, majoritatea fiind
Putin peste 20. 000 de exemplare ma i traiesc
celor 19 subpopulafii de urs pol ar sun t
grupafi pe teritoriul Canadei. $as e din totalu/
lalte pop ulaf ii dan d, la ran dul /or,
amenintate in mo d evid ent cu disparifia, cele
rile hab itat elor prie lnic e hra nei §i
semne de dee/in, in ace la§i ,,ritm" cu modifica
reproducerii.
o pojghita de gheata,
(loana Betieanu, Soarta speciilor po/are, pe
Tn revista Bioplanet)

jos cu privire la textele date.


A. Serie raspunsul pentru cerintele de mai
tru care Fram nu putea tine reprezentatia
1. Noteaza unul dintre presupusele motive pen 2 pun cte
obi~nuita, in viziunea bunicului Lilicai.

2· Persoana care considera ca ursul isi bate joc de public este:


a. o fetita. ·
b. o doamna.
c. un bunic.
d. un domn.
Raspunsul corect: 0 . 2 pun cte

Tes te 175
3. Sunt amenintate cu dis~aritia:.
a. 6 subpopulatii de u~1 ~olan ..
b. 19 subpopulatii de ur~1 polan.
. ste 20 000 de exemplare. .
c. putin pe I t··1·e de ursi polari de pe teritoriul Canade1.
d. toate popu a 11 ,
Raspunsul corect: 0. 2
Puncte
. omanul Fram ursul polar", de Cezar Petrescu, se evidentiaza·
4. fn fragmentul extras din r ". ' , .
a. bucuria copiilor de a merge la circ.
b. reactiile unei vedete de circ.
c. demnitatea umana.
d. legatura afectiva dintre oameni ~i animate.
Raspunsul corect: 0. 2 puncte
s. Noteaza ,,X" in dreptul fiecarui
enunt pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazandu-te pe informatiile din cele doua texte. 6 puncte

i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~t~:::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::............) ....~.?.~~.: . .f. ~.~.~.?.~:~~::J


I a. Fratii lui Fram se aflau in tara zapezilor ve~rnce.
h;·:. i=ra·~. .pre·g~'i se···~·;,. ;,·u~~;;. ;,ou. p·e;,'iiu··;:e·i>;:e;e;,·iatie·:···........................ 1 j :
f" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r. . . . . . . . . . . . . . . .
1··~:··u~~·i·r~i·1i~~~·r~p;~~~·~i~1i~·p~··~··ri~ti~~~i~·~~·p~·~ii~. ~~··p~·;i;~r . . .... . . . . . .... .T... . . . . . . . . . . . . . . . .l
l.~~~.~:. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .... ... . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . 1.................................1.......................................J
I d. Fram ~tia ca ar ti trebuit sa inveseleasca publicul. l j
i••············•·••···································································································································································t·································~·······································~
:
I e. Tn ultimii ani, soarta ur~ilor polari sta pe o pojghita de gheata. i 1 :
i••·························· .. ··················································.. ···················· .............................................................................. y •••••••• ••••••••• •••••• ••• •••••• • y ..... . ........... .................... . ..
If. Ur~ii polari nu i~i modifica habitatele prielnice hranei ~H 1 :
Ireproducerii. ! !
: ...... . .......... ..... .. .. ...................... ........... ...... .... ............ ............ .......................... ...... . ....... . ...................... .......... . ... .......... = •.••• .••• •••••... . ......•. •...... =
i
. . ........ .. ........ ...................:

6. Precizeaza, in doua - trei enunturi, o trasatura fizica a personajului Fram, identificata in


fragmentul de mai jos, ~i mijlocul de caracterizare, ilustrandu-1 cu o secventa: 6 puncte
,,Fram statea in mijlocul arenei, alb ca zapada, uria~ ~i neclintit. Tot a~a stau fratii lui din
tara zapezilor ve~nice, pe insulele de gheata plutitoare, cand se inalta sa priveasca la alti
ur~i albi, care se departeaza pe alte insule plutitoare.".

7- Prezinta, in 30 - 70 de cuvinte,
o tema comuna celor doua texte date valorificand cate un
element de continut. '
6 puncte

176
Evaluarea Nationala - Limba ~i literatura romana
fatx d f" t d. .
ca oamenii ar trebui sa aiba o .atitudine .empaticx
8· Crezi . I 50 ca ,a e 11n,eIe in Jurul lor?
- 100 de cuvmte valonficand textul 1
A

Motiveaza-t1 raspunsu , in ' • 6 punc te

literar studiat
9. Asociaza fragmentul din ,,Fram, ursul polar" de Cezar Petrescu cu un alt text
cuvinte, o valoare
la clasa sau citit ca lectura suplimentara, prezentand, in 50 - 100 de
6 punc te
comuna, prin referire la cate o secventa relevanta din fiecare text.

B. Serie rispu nsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos.


:
1. in cavintele ,,a~teptau" ~i ,,trebuie" sunt, in ordine, vocale urmatoarele sunete
a.a,e ,a;e,u ,e.
b. a, e, u; e, u, e.
c.a,e ,a;e,u , i.
d. ~. t, t; r, b, i.
2 punc te
Raspunsul corect : 0 .
2. S-au·format prin deri.vare toate cuvintele din seria:
a. ochi, cusmulita, neputinta, dor.
b. .pustietate, gheata, tacere, neputinta.
c. fetita, neintrecuti, tacere, seara.
d. fetita, pustietat~. cu~mulita, neputinta. 2 punc te
Raspunsul corect : 0 . Teste 177
3. 0 pereche de sinonime din textul 1 este:b. frunte - inima.
a. uria~ - imen~. d. motturi - nazuri.
c. alba - neagra.
Raspunsul corect: 0 . ~ i
2 puncte

1 ·t cu sens figurat este:


4. Enuntul care contine un cu~ant o os1 b Fram era alb ca zapada.
a. Toti a~teptau reprezentat1a. d. Copiii se bucura de spectacol.
c. Bunicul fusese profesor. ·
Raspunsul corect: 0 . 2 puncte
6 puncte
5. ldentifica doua pronume Tn secvent~ de mai j~.s ~i precizeaza felul lor:
,,Acolo era ceva stricat, care nu ma, mergea.·· ·

ve~tile despre
6 Alcatuieste O propozitie dezvoltata Tn care subiectul enuntului ,,Mi-a adus el 6 puncte
· , . · .
tine." sa fie atnbut pronominal.

7. Transcrie, din textul 2, 0 fraza Tn care sa se regaseasca doua propozitii aflate Tn raport de
coordonare.
6 puncte

8. Rescrie enuntul urmator, corectand gre~elile de orice natura. 6 puncte


Prieteni no$fri sunt interesanfi de soara ur$ilor polari care a citit in revista

Subiectul al II-lea 20 de puncte

Redacteaza un e-mail, de minimum 150 de cuvinte, adresat unui prieten, in care


sa-i povestefti o experienta personala din timpul unui spectacol. Este necesar sa
integrezi in textul tau eel putin o secventa narativa, o secventa descriptiva, o
secventa explicativa.
Punctajul pentru compunere se acorda astfel:
• continutul compunerii - 12 puncte
• redactarea compunerii - 8 puncte (coerenta textului - 1 punct; proprietatea termenilor
folositi - 1 punct; corectitudinea gramaticala - 1 punct; claritatea exprimarii ideilor - 1 punct;
respectarea normelor de ortografie - 2 puncte; respectarea normelor de punctuatie - 1 punct;
lizibilitatea - 1 punct).
Nota! Punctajul pentru redactare se acorda doar in cazul in care compunerea are
minimum 150 de cuvinte f i dezvolta subiectul propus.

178 Evaluarea Nationala - Lirnba ~i literatura romana


Testul 7
~ b ie ct u l I 7 0 de pu nc te
re te xt el e · s pe nt ru a pu te a
ci ta ft • fia c_ ar e di nt rm ul at e. de m ai Jo
fo
rl sp un cl e ce ri n~ el or

TEXTUL 1
Hai sa vorbim
.
Despre tara din care venim
Eu vin din vartJ,
E o patrie fragi/~
Pe care orice frunztJ ,
Cazand, o po at e sti ng e,
stele
Da r ce ru l e at ~t de gr eu de
mant
C-atarntJ un eo ri pa n' la ptJ
m iarba
$i dactJ te ap ro pii -a uz i cu
GadiltJ stelele ra za nd I

$i florile-s at at de multe
CtJ te do r
e
Orbitele uscate ca de soar ,
$i so ri ro tu nz i atarntJ
Din fiecare po m ;
De unde vin eu
,
Nu lipse§te de ca t moartea
E-atata fericire
C-aproape ell li- e somn. a din care venim)
(Ana Blandiana, Despre far

TEXTUL 2
re le citeam pe
Nimic din pa gin ile pe ca
go ste a de fara" nu se
bancile $CO/ii de sp re "d ra
ra fia noastra, a ce lor
potrivea cu ce traia ge ne
. in m ai toate pove$tile
nascufi la sfar$itul razboiului
re, eroice -, se putea
istoriei - frumoase, inalfatoa
ri ($i ch iar se mu re a) pe nt ru fara $i din dragoste
mu
po po r ...
de fara. Patrie, patriotism,
indu-le, ca iubirea
Din toate se infelegea, cit
t toate celelalte forme
de fara sta m ai pr es us de ca
, in pa gin ile ca rfi lor
ale iubirii. Nimeni, acolo fa, da ca fara i-o cerea. Cand nu erai
luat,
et a sa -$ i de a via
noastre de istorie, nu pr eg cla ra t ina pt, sufereai, exilat din normali
tate
ca nd er ai de
te duceai voluntar /a razboi, pii i la ra zb oi cu ini ma incercanata $i totu$i
i$i trimi te au co
~; din generafia ta. Pa rin fii ta ca ntand, spunand ca vor fi
ma nd ri sa
Ti ne rii ple ca u la /up
cu surasu/ pe buze. ilo r, ra nif i in lupta cu du$manul $i ta
njind
ru l /or". Vo iev oz
m~oara ,,pentru fara $i po po pa cu m bin e se $fie, le tranteau, in miez
de
le- ma me , du
sa ajunga acasa, Doamne
Te ste 17 9
noapte, poarta castelului
in nas._ in Primul _R~ zb oi
de spital, privindu-$i feric "'!ondi~I, so ld at ii murea
ifi Regma in ocht $' spun u pe Patu/
fie sa ajungi Domnia Ta Aa~du:1: ,,?~far, da r nu co
imparateasa tu tu ro r ro m nteaziJ _
intreba: "De ce trebuie sa am lo r . $t ,,,mparateasa"
se lase ei uc is, i ca sa -i Maria s
zi pe care oamenii ace$ ca rm ui es c eu pe ce i m
tia simpli, pr ob ab il, nu vo ulti
, ' ,Antr-oe
(G ab rie l Li ice an u, Ro r tra i s- o va da ? De ce ?". (. . .)
mania, m on am ou r. 0 iu
bi re din ca re se poate m I,
ur
ww w. co nt rib ut or s. ro )
A. Serie raspunsul pent
ru cerintele de mai jo s
cu privire la textele da
1. Transcrie, din textul 1, te.
doi termeni din campul lex
ical al naturii. 2 pu nc te

2. Structura ,,iarba/Gad
ila stelele" este :
a. o personificare.
b. o metafora.

t c. un epitet.
d. o enumera\ie.
Ra sp un su l corect: 0. 2 pu nc te
3. Terna textului scris de
Gabriel Liiceanu este:
a. patriotismul.
b. iubirea.
c. natura .
d. istoria.
Ra sp un su l corect: 0 . 2 pu nc te
4. Textul poetic se refera
la:
a. sentimentul de patrio
tism.
b. ata~amentul pentru o pa
trie sufleteasca.
c. dorinta de cunoa~tere.
d. iubirea pentru natura.
Ra sp un su l co re ct: 0 .

18 0 Ev al ua re a N at io na la
- J.i m
de mai jos, argumentandu-ti, in
_ Mentioneaza ~ipar~I textual ident ificat in fragmentul
6 6 pun cte
doua-trei enuntun, opt1unea:
declarat inapt, sufereai, exila t
,,cand nu erai luat,_ te ducea~ volun tar la razboi, cand erai
la razboi cu inima incercanata
din normalitate ~i din generat,a ta. Parintii i~i trimiteau copiii
~i totu~i cu surasul pe buze.".

texte date, valorificand cate un


1. Prezinta, in 30 - 70 de cuvinte, o tema comuna celor doua
6 pun cte
element de continut.

de iubire? Motiveaza-ti
8. Crezi ca iubirea de tara este mai presus de toate celelalte forme
6 punc_te
raspunsul, in 50 - 100 de cuvinte, valorificand textul 2.

Blandiana cu un alt text literar


9. Asociaza fragmentul din ,,Despre tara din care venim" de Ana
, in 50-1 00 de cuvinte, o valoare
studiat la clasa sau citit ca lectura suplimentara, prezentand
e text. 6 pun cte
comuna, prin referire la cate o secventa relevanta din fiecar

Test e 181
dintre cerin\ele de mai jos.
B. Serie rispunsul pentru fiecare . . .
1. Pot fi atat vocale, cat !?i sem1. voca ,le sunetele dm sena.
a. a, a, a (i), e, i, o, u.
b. a, a, a (i).
c. e, i, o, u.
d. e, i, i, o, u.
Raspunsul corect: 0. 2 Puncte
2. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria
:
a. Regina Maria, Oomnia Ta, exilat. .
b. Primul Razboi Mondial, decat, Domrna Ta.
c. imparateasa Maria, dragostea de \ara, decat.
d. nimic, patrie, patriotism, popor.
Raspunsul corect: 0. 2 punc te
3. Enun\ul care con\ine o expresie/ locu\iune este:
a. Nimeni nu pregeta sa-~i dea via\a pentru \ara.
b. Ei plecau sa lupte pentru \ara.
c. Solda\ii priveau ferici\i Regina in ochi.
d. Regina era a tuturor.
Raspunsul corect: 0. 2 puncte
4. Sinonimele potrivite pentru cuvintele subliniate
in fragmentul: Jn Primul Razboi Mondial,
solda\ii mureau pe patul de spital, privindu-~i fericiti Reg
ina in ochi " sunt:
a. decedati,, bucu rosi.
'
b. traiau, tri~ti .
c. decedau, bucuro~i .
d. se sting , entuzia~ti.
Raspunsul corect: 0. 2 puncte
~- ~es~rie urm~~orul enunt, transformand o forma verb
ala nepersonala intr-un verb la modul
md1cabv: "Tinem plecau la lupta, cantand.".
6 puncte

6. Alcatuieste un enunt in care sa ut·1· ·of


. • • 11 zez1 orma verbala de supin cu functia sintact1ca de
V V

sub1ect. • -

·
6 punc te

7. Serie opinia ta despre jertfa t v •


principala si O propozi•ie comp! st· r~mo~ilor_ ~ub forma • •

unei fraze alcatuite dintr-o propozi\ie


' i e iva prepoz1\1onata. 6 punc te

182
Eval uare a Nati onal a - Limba $i
crie enuntul urmator corectand gre~elile de orice natura. 6 puncte
8 Res . . I )I; •
· Te rog 58 vi la mme m,ar p ace sa ne wtam I-a un film documentar

subiectul al II-lea 20 de puncte

Redacteaza un text, de eel putin 150 de cuvinte, in care sa prezinti trasaturile unei
patrii imaginare, utilizand descrie~ea ca tipar textual predominant.
Punctajul pentru compunere se acorda astfel:
• continutul compunerii - 12 puncte
• redactarea compunerii - 8 puncte (coerenta textului - 1 punct; proprietatea termenilor
folositi - 1 punct; corectitudinea gramaticala - 1 punct; claritatea exprimarii ideilor - 1 punct;
respectarea normelor de ortografie - 2 puncte; respectarea normelor de punctuatie - 1 punct;
lizibilitatea - 1 punct).
Nota! Punctajul pentru redactare se acorda doar in cazul in care compunerea are
minimum 150 de cuvinte fi dezvolta subiectul propus.

Teste 183
Testul 8 70 de Pun
Subiectul I . . ~
Ci te~te fiecare dintre textele de mai JOS pentru a Putea
raspunde cerin~elor formulate .

TEXTUL 1
ca sa nu mai ramaie repetent $i anul acesta, mam' mare, mamifica ~; ta t'1
Mifa au promis tanarului Goe sa-I duca-n Bucure$ti de 10 mai. n
Pufin ne importa daca aceste trei dame se hotarasc a parasi locu/ /or spre
veni in Capita/a numai de hatarul fiului $i nepofe!ului /or. Desti.fl ca foarte d:
dimineafa, dumnealor, frumos gatite, impreuna cu tanarul Goe, B$teapta cu mu/ta
nerabdare, pe peronul din urbea X, trenul accelerat care trebuie sa le duca la
Bucure$ti. Adevarul e ca, daca se hotara$te cineva sa asiste la o sarbatoare
nafionala B$B de importanta, trebuie s-o ia de dimineafa. Trenul in care se vor sui
ajunge in Gara de Nord la opt fara zece a.m. D. Goe este foarte imp;3cient ~i, cu un
ton de comanda, zice incruntat:
- Mam' mare! de ce nu mai vine?... Eu vreau sa vie!
- Vine, vine acuma, pui$orul mamii! raspunde cucoana.
$i saruta pe nepofel; apoi ii potrive$te pa/aria.
Tanarul Goe poarta un frumos costum de marinar, palarie de paie, cu
inscripfia pe pamblica: le Formidable, $i sub pamblica biletul de calatorie infipt de
tanti Mifa, ca nB$B fin barbafii biletul".
- Vezi ce bine-i $Bde Jui- zice mam' mare - cu costumul de marine/?
- Mamifo, nu fi-am spus ca nu se zice marine!?
-Da'cum?
- Marina!...
- Ei! zicefi voi cum ?tifi; eu zic cum am apucat. A$a se zicea pe vremea mea,
cand a ie$it intai moda asta la copii - marine/.
- Vezi, ca suntefi proaste amandoua? intrerupe tanarul Goe. Nu se zice nici
marina!, nici marine!.
- Da' cum, procopsitule? intreaba tanti Mita cu un zambet simpatic.
- Mariner. ..
-Apoi de! n-a invafat toata lumea carte ca d-ta! zice mam' mare, $i iar saruta
pe nepofel $i iar ii potrive$te pa/aria de mariner.
Dar nu e vreme de discufii filologice: sose$te trenul- $i nu sta mult. . . .
Trenul este plin ... Dar cu mu/ta bunavoinfa din partea unor tineri pohtico$f,
cari merg pana la o stafie apropiata, se fac locuri pentru dame. Trenul a p/ecat..._
Mam' mare i$i face cruce, apoi aprinde o figara ... Goe nu vrea sa intre in cupeu,
vrea sa $ada in coridorul vagonului cu barbafii. . •
- Nu!... nu e voie sa scofi capul pe fereastra, mititelule! zice unul dintre tmen
lui d-I Goe, ~i-I trage pufin inapoi.
-. Ce treaba ai tu, uratule? zice mititelul smucindu-se. . de
$1 dupa ce se stramba la uratul, se spanzura iar cu amandoua ma~i/e ;
ve_r~eau~ ~e alama $i scoate iar capu/. Dar n-apuca sa raspunza ceva uraful, $
m,t,telul '$' retrage ingrozit capul go/ inauntru $i-ncepe sa zbiere.
184 Eval uarea Naiional~ - Limba ~i litera tura roma n~
_ Mamifoo! mam' maree ! tantii!
_ Ce e? Ce e? sar cocoanele.
t
_ Sa opreasca! zbiara $i mai tare Goe, batan d din picioare. Mi-a zbura
pa/aria! sa opreascaaa!!!
(Ion Luca Caragiale, D-1 Goe... )

TEXTUL 2
Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus,
te.
sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane §i la starea ei de sanata
tii
Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. Parin
fizice,
furnizeaza ,,zestrea genetica", iar familia creeaza condifiile dezvoltarii
c etc.
emotionale, intelectuale §i modeleaza caracterul copilului, simtul moral, esteti
o mare parte dintre cuno§tintele despre natura, societate, deprinderile alimentare
ortament,
§i igienice, atitudinile fata de viata, modelele sau obi§nuintele de comp
este
copiii le datoreaza educa{iei primite in mediul familial. De aceea, familia
institutia fundamentala in toate societatile.
lui,
Rolul familiei este foarte important in ceea ce prive§te dezvoltarea copi/u
terial §i
din punct de vedere fizic, intelectual, emo{ional, moral sau carac
spiritual-estetic. (. ..)
Pentru dezvoltarea inteligentei emo{ionale a copilului, viata de familie
at, copilul
constituie, de asemenea, prima lui §coala. in acest mediu, oarecum protej
ce i se
ar trebui sa invete sa se cunoasca, in.vata cum sa simta fata de ceea
eaza §i
intampla §i cum reac{ioneaza ceilalti la sentimentele lui; experiment
, invata
recunoa§te o gama de sentimente §i invata ce posibilitati de reactie exista
primele
sa i§i exprime sperantele §i temerile. Tot in familie, copilul i§i formeaza
a cat §i,
atitudini fata de lumea din jur, de care vor depinde atat reu§ita lui §colar
mai tarziu, cea de viafa.
doar
Aceste ,,cursuri" de dezvoltare a inteligentei emo{ionale nu se predau
fata de
prin interacfiunea dintre copil §i parinfi sau din spusele §i actele parintilor
§i ceilal ti
copii, ci §i prin intermediul mode lelor pe care, in primu l rand, parint ii
membrii ai familiei (extinse) le ofera.
(Educafia in familie - baza unei dezvoltari sanatoase a copiilor $i
a succesului in viafa, www.creeracord.com)

date.
A. Serie raspunsul pentru cerint ele de mai jos cu privire la textele
2 punc te
1. Noteaza doua ider principale/secundare din primul text.

2· Tn gara, tanarul Goe este:


a. nepoliticos cu tanti Mita.
b. lini~tit. '
c. fericit ca au plecat in calatorie.
d. nerabdator.
Raspunsul corect: 0 . 2 punc te
Teste 185
3. Vorbele ~i actiunile personajului Goe releva :
a. lipsa educatiei din mediul ~colar.
b. situatia slaba la invatatura.
c. probleme de educatie ale membrilor familiei.
d. un comportament obi~nuit pentru un copil.
Rasp unsu l corect: 0 . 2 PUnc te
4. Dezvoltarea inteligentei emotionale a copilului se realiz
eaza prin:
a. interactiunea dintre copil ~i parinti.
b. spusele ~i faptele parintilor.
c. oferirea de modele.
d. interactiuni, vorbe ~i fapte ale parintilor, oferirea de mode
le.
Rasp unsu l corec t: 0. 2 punc te
5. Noteaza ,,X" in dreptul fiecarui enunt pentru a stabili
corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazandu-te pe informatiile din cele doua texte.
6 punc te

r~~~~; : :~=~;::{i:,;:;;~:~~:~::;:~tre•uroea. l•• 1

l c. In tren, Goe nu doreste sa stea in compartiment cu barbatii. l


x .• CORECT · ·l· iNCORE~!:·
l l
i.d...Goe.pierde..biletul.d~.calatorie............................................................................·.........i.. . . . . . . ... . . . . . . i. . . . . . ..... . . ... ... . .i
l e. Prima ~coala a copil ului este familia.
!············..······················................................................................................................................................................... 1 1
:·······..··········•·............ : .......................................-!I
l f. Reu~ita ~colara a copilului nu depinde de primele atitud
ini fatal 1 l
1de lume a din jur.
: . . ... ... . ... . ......... . . . .... ....... . ...... . . .... . .............
.. ........ . ... . ....... . ... ....... ... . ...... .... . . . ....... .......
. ....... .... .............
\ \ l
.. . ... . . ........ ... . . ....... : ............. ... ........... ......
= .............. ..... ......... ............:
6. Precizeaza, in doua - trei enunturi, o trasatura morala
a personajului Goe, identificata in
fragmentul de mai jos, ~i mijlocul de caracterizare, ilustra
ndu-1 cu o secventa: 6 punc te
,,D. Goe este foarte impacient ~i. cu un ton de comanda,
zice incru ntat:
- Mam ' mare! de ce nu mai vine? ... Eu vreau sa vie!".

7. Prezinta, in 30 - 70 de cuvinte, o tema comuna celor doua


texte date, valorificand cate un
elem ent de continut.
6 punc te

186 Eval uare a Nati onal a - Lirnb a ~i liter atur a


roma na
este responsa bila pentru lip d .
8. crezi ca~ familia
0 100 sa e educat,e a lui Go ? M t·1veaza-ti
raspunsul, rn 5 - de cuvinte, valorificand textul 1 _ · e• o
6 puncte

9. Asociaza fragmentul din ,,D-1 Goe" de Ion Luca Caragiale cu un alt text literar studiat la clasa
sau citit ca lectura suplimentara, prezentand, in 50 - 100 de cuvinte, o asemanare, prin referire
la cate o secventa relevanta din fiecare text. 6 puncte
'

. d" t cerintele de mai jos.


B• Serie raspunsul pentru f1ecare m re
· d' 5 eria•
1- Sunt corect accentuate toate cuvmtele in ·

a. sun-teti ne-rab-da-re.
b. P~-la-~i~a. Go-~. -
c. sun-teti ne-rab-da -re.
d. pa-la-=-~i~a -Go-e. 2 puncte

Raspu~sul ~o:ect: 0 . Tes t e 187


2. Fae parte din acela~i camp lexi~I ~oate cuvintele din seria:
a. marinar, bilet, procopsit, pangllca.
b. palarie, costum, marinar, panglica.
c. familie, hatar, nepotel, fiu.
d. mam' mare, tanti, fiu, nepotel.
Raspunsul corect: 0. 2 puncte
3. Apartin limbii romane standard toate cuvintele din seria:
a. marina!, pamblica, sa raspunza.
b. mariner, panglica, mam' mare.
c. marinar, panglica, sa raspunda.
d. mariner, panglica, sa raspunda.
Raspun sul corect: 0 . 2 puncte
4. Cuvantul,, poarta" din enunturile ,,Goe poarta un costum frumos." ~i ,,El a~tepta la poarta."
intra in categoria:
a. sinonimelor. b. omonimelor.
c. antonimelor. d. paronimelor.
Raspun sul corect: 0 . 2 puncte
5. Transforma constructia activa din secventa "Destul ca foarte de dimineata, dumneal
or,
frumos gatite, impreuna cu tanarul Goe, a~teapta cu multa nerabdare, pe peronul din urbea
X, trenul accelerat" intr-o constructie pasiva. 6 puncte

6. Alcatuie~te un enunt asertiv in care substantivul ,,trenul" sa aiba functia sintactica de


complement indirect. 6 puncte

7. Transcrie o propozitie subordonata din primul paragraf al textului 1, precizand felul ei.
6 puncte

8. ~escrie enuntul urmator, corectand gre~elile de orice natura.


In cadrul scurtei for alocufiuni colegi care ii apreciez a dat -dovada de intelegere fafa de
comportamentul Jui Goe ' 6 puncte

188 Evaluar ea Nationa la - Limba ~i literat ura romana


al II-lea 20 de puncte
32iectu 1
~
teaza O scrisoare, de minimum 150 de cuvinte, catre un cadru didactic, in
Redacv -ti exprimi recunottinta pentru rolul sau in formarea personalitatii tale. Vei
care ~:el putin o secventa narativa ti una descriptiva. Data redactarii scrisorii este
foloSI
12 iunie 2021. V

·uI pentru compunere se acorda astfel:


punctaJ ..
tinutul compunem - 12 puncte
• co;actarea compunerii - 8 puncte (coerenta textului - 1 punct; proprietatea termenilor
; ~~siti _ 1 punct; corectitudinea gramaticala - 1 punct; claritatea exprimarii ideilor - 1 punct;
0
'ctarea normelor de ortografie - 2 puncte; respectarea normelor de punctuatie - 1 punct;
respe ·
lizibilitatea - 1 punct).
Notal Punctajul pentru redactare se acorda doar in cazul in care compunerea are
minimum 150 de cuvinte fi dezvolta subiectul propus.

Teste 189

S-ar putea să vă placă și