Sunteți pe pagina 1din 78

Listă de traducere

engleză - română pentru


schema de conexiuni

Versiunea 070315

MAKINO GmbH
Essener Bogen 5, 22419 Hamburg
Telefon +49(0)40 29 80 90
Fax +49(0)40 2 98 09 400
ENGLISCH RUMÄNISCH
(sub arm) pot clamp (sub braĠ) fixare locaú
(sub arm) pot unclamp (sub braĠ) eliberare locaú
4th-axis reference slow down A 4-a axă referinĠă încetinire
4th-axis select A 4-a axă selectare
5th-axis A 5-a axă
5th-axis mirror image A 5-a axă imagine inversată
5th-axis reference fin A 5-a axă referinĠă fin
5th-axis reference slow down A 5-a axă referinĠă încetinire
5th-axis select A 5-a axă selectare
5th-axis servo AMP module A 5-a axă servo modul AMP
5th-axis servo motor A 5-a axă servo motor
6th-axis mirror image A 6-a axă imagine inversată
6th-axis reference fin A 6-a axă referinĠă fin
6th-axis reference slow down A 6-a axă referinĠă încetinire
6th-axis select A 6-a axă selectare
7th-axis reference slow down A 7-a axă referinĠă încetinire
abbreviation abreviere
absence filtrated coolant tank lipsă filtrare rezervor lichid de răcire
absolute pulse coder battery alarm signal semnal alarmă baterie codificator de impulsuri absolut
AC c.a.
AC line filter Filtru linie c.a.
AC motor Motor c.a.
AC reactor Drosel c.a.
AC relay Releu c.a.
AC spindle motor high speed Arbore motor c.a. viteză înaltă
AC supply filter Filtru linie c.a.
AC supply filter x-phase Filtru linie c.a. faza X
acceleration/decceleration pulse signal Semnal impuls deceleraĠie
access acces
accessories accesorii
activate activare
activate Function A activare funcĠie A
activate Function B activare funcĠie B
active activ
adapting adaptare
adaptor sleeve manúon adaptor
add box breaker tip adăugare indicaĠie tablou siguranĠe
add box door interlock adăugare interblocare uúă
add option adăugare opĠiune
added adăugat
addition adăugare
additional 1st axis prima axă suplimentară
additional 1st axis corn cleaning air prima axă suplimentară colĠ aer curăĠare
additional 1st axis detach prima axă suplimentară detaúare
additional 1st axis holder cleaning air prima axă suplimentară suport aer curăĠare
additional 1st axis pallet clamp prima axă suplimentară prindere palet

Seite 1 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
additional 1st axis pallet corn cleaning air prima axă suplimentară colĠ aer curăĠare palet
additional 1st axis pallet holder cleaning air prima axă suplimentară suport aer curăĠare palet
additional 1st axis pallet unclamp prima axă suplimentară eliberare palet
additional 1st axis table clamp prima axă suplimentară fixare masă
additional 1st axis table unclamp prima axă suplimentară eliberare masă
additional 2nd axis detach a 2-a axă suplimentară detaúare
additional 2nd axis table clamp a 2-a axă suplimentară fixare masă
additional 2nd axis table unclamp a 2-a axă suplimentară eliberare masă
additional Axis axă suplimentară
additional circuit protection circuit de protecĠie suplimentar
additional control voltage tensiune suplimentară de comandă
additional I/O-Module Modul I/O suplimentar
additional lighting iluminare suplimentară
additional voltage tensiune suplimentară
adjustment Value °C reglaj valoare °C
advance avans
advance / retract avans / retragere
advance GCN nozzle avans duză GCN
advance GWC nozzle avans duză GWC
advanced avansat
after disconnection of main switch all devices marked with lighting arrow după deconectarea comutatorului general, toate dispozitivele marcate cu săgeată
afterwards ulterior
aggregate lubrication lubrifiere agregat
agitator agitator
air blow aer de suflare
air dryer uscător de aer
air dryer alarm alarmă uscător de aer
air pressure presiunea aerului
air pressure automatic doors presiunea aerului uúi automate
air pressure for position checking presiunea aerului pentru verificare poziĠie
air pressure switch comutator presiune aer
air pressure valve supapă presiune aer
air suction solenoid supapă electromagnetică sucĠiune aer
air support / air dryer suport aer / uscător de aer
alarm alarmă
alarm bell clopoĠel de alarmă
alarm delay întârziere alarmă
alarm lamp lampă alarmă
alarm level nivel de alarmă
alarm number memory memorie număr alarmă
alarm output command comandă ieúire alarmă
alarm pressure pallet alarmă presiune palet
alarm pressure tilting arm alarmă presiune braĠ înclinare
alarm reset resetare alarmă
alarm reset Cleaning resetare alarmă curăĠare
alarm reset WSS resetare alarmă WSS

Seite 2 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
alarm reset Zeiss resetare alarmă Zeiss
alarm resetbell resetare clopoĠel de alarmă
alarm signal semnal de alarmă
alarm suction unit alarmă unitate de sucĠiune
alarm tool unealtă alarmă
alarm tool lamp lampă unealtă alarmă
alarm tool Search Căutare unealtă alarmă
alarm wiring cablaj alarmă
alarm WSS alarmă WSS
all axis reference referinĠă toate axele
always întotdeauna
ampere meter ampermetru
amplifier amplificator
and úi
angle plate cooler cornier de fixare răcitor
APC APC
APC - door locked APC - uúă blocată
APC - door lock APC - blocaj uúă
APC manual lamp lampă regim manual APC
APC arm braĠ APC
APC arm ccw braĠ APC sens antiorar
APC arm ccw (S/G shutter close) braĠ APC sens antiorar (închidere clapă S/G)
APC arm CCW/CW braĠ APC sens antiorar/orar
APC arm cw braĠ APC dreapta
APC arm cw (S/G shutter open) braĠ APC dreapta (închidere clapă S/G)
APC arm down coborâre braĠ APC
APC arm down (APC palette down) coborâre braĠ APC (paletă APC jos)
APC arm down (palette down confirm) coborâre braĠ APC (confirmare paletă jos)
APC arm down/lift coborâre/ridicare braĠ APC
APC arm lift ridicare braĠ APC
APC arm lift (APC palette lift) ridicare braĠ APC (ridicare paletă APC)
APC arm lift (palette lift confirm) ridicare braĠ APC (confirmare ridicare paletă APC)
APC arm lift (pallet lift) ridicare braĠ APC (ridicare paletă)
APC auto door uúă automată APC
APC door uúă APC
APC door closed uúă APC închisă
APC door closed left uúă APC închisă stânga
APC door closed right uúă APC închisă dreapta
APC door inputs uúă APC intrări
APC door interlock interblocare uúă APC
APC door lock APC - blocaj uúă
APC door open uúă APC deschisă
APC door open left uúă APC deschisă stânga
APC door open right uúă APC deschisă dreapta
APC door outputs uúă APC ieúiri
APC door safety switch întrerupător de siguranĠă uúă APC

Seite 3 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
APC door unlock deblocare uúă APC
APC door unlock mode mod deblocare uúă APC
APC feed hold oprire avans APC
APC interface intrerfaĠă APC
APC jig interface interfaĠă dispozitiv de prindere APC
APC joint box casetă conexiuni APC
APC manual regim manual APC
APC manual lamp lampă regim manual APC
APC manual switch comutare regim manual APC
APC operation panel panou de operare APC
APC operation panel emergency stop oprire de urgenĠă panou de operare APC
APC operator panel panou operator APC
APC operator panel access mode mod de acces panou operator APC
APC operator panel access request cerere de acces panou operator APC
APC operator's panel panou operator APC
APC operator's panel emergency stop oprire de urgenĠă panou operator APC
APC ready APC pregătit
APC safety cover capac de protecĠie APC
APC safety cover close închidere capac de protecĠie APC
APC safety cover close (left) închidere capac de protecĠie APC (stânga)
APC safety cover close (right) închidere capac de protecĠie APC (dreapta)
APC safety cover open deschidere capac de protecĠie APC
APC safety cover open (left) deschidere capac de protecĠie APC (stânga)
APC safety cover open (right) deschidere capac de protecĠie APC (dreapta)
APC safety cover open lamp lampă deschidere capac de protecĠie APC
APC safety cover open switch comutator deschidere capac de protecĠie APC
APC safety cover operator's panel capac de protecĠie panou operator APC
APC shutter middle position clapă APC poziĠie medie
APC side feed hold oprire avans partea APC
APC side feed hold lamp lampă oprire avans partea APC
APC side feed hold switch comutator oprire avans partea APC
APC stocker ready stocare APC pregătit
APC-door open uúă APC deschisă
APC-signal stopcylinder spindle side semnal oprire cilindru APC latura dinspre arbore
APC-signals spindle side semnale cilindru APC latura dinspre arbore
APC-signals stockerside semnale APC latura dinspre stocare
approval switch comutator aprobare
approve ccw aprobare sens antiorar
approve cw aprobare sens orar
approve FC aprobare FC
approve for measuring station aprobare staĠie de măsurare
approve from measuring station aprobare staĠie de măsurare
approved aprobat
area sensor senzor zonă
article designation indicare articol
assigned to alocat la

Seite 4 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
assignment of position alocare poziĠie
assignment of position GCN/GWC-Nozzle alocare poziĠie duză GCN/GWC
assignment of position of GCN/PCN valves alocare poziĠie supape GCN/GWC
ATC 40 tools ATC door interlock Spec. specificaĠie interblocare uúă ATC scule ATC 40
ATC 40/60 ATC 40/60
ATC 40/60 interlock interblocare ATC 40/60
ATC 40/60 tools with BTS specification scule ATC 40/60 cu specificaĠii BTS
ATC 40/60 tools with TLS scule ATC 40/60 cu TLS
ATC 40/60 tools with TLS specification scule ATC 40/60 cu specificaĠii TLS
ATC arm braĠ ATC
ATC arm auto mist supply oil empty rezervor gol pulverizare ulei braĠ ATC
ATC arm auto mist supply unit unitate alimentare pulverizare ulei braĠ ATC
ATC arm auto oil mist pulverizare ulei braĠ ATC
ATC arm motor slow down încetinire motor braĠ ATC
ATC arm rotary encoder codificator rotativ braĠ ATC
ATC arm signal cable cablu semnal braĠ ATC
ATC axis direction direcĠia axă ATC
ATC axis select selectare axă ATC
ATC ay-axis servo AMP module axă ay ATC servo modul AMP
ATC buzzer buzzer ATC
ATC carrier pot locaú transportator ATC
ATC door uúă ATC
ATC door interlock interblocare uúă ATC
ATC door lock blocare uúă ATC
ATC door unlock deblocare uúă ATC
ATC joint box casetă conexiuni ATC
ATC magazine CCW magazie ATC sens antiorar
ATC magazine CW magazie ATC sens orar
ATC magazine manual lamp lampă regim manual magazie ATC
ATC magazine manual switch comutator regim manual magazie ATC
ATC magazine magazie ATC
ATC magazine A brake release eliberare frână A magazie ATC
ATC magazine axis axă magazie ATC
ATC magazine B brake release eliberare frână B magazie ATC
ATC magazine B select selectare B magazie ATC
ATC magazine door lock joint box casetă conexiuni blocaj uúă magazie ATC
ATC magazine illumination iluminare magazie ATC
ATC magazine illumination joint box casetă conexiuni iluminare magazie ATC
ATC magazine joint box casetă conexiuni magazie ATC
ATC magazine over ATC90 tools scule peste ATC90 magazie ATC
ATC operation emergency stop oprire de urgenĠă funcĠionare ATC
ATC operation panel emergency stop oprire de urgenĠă panou de operare ATC
ATC operation panel joint box casetă de conexiuni panou de operare ATC
ATC operator's emergency stop oprire de urgenĠă operator ATC
ATC operator's panel panou operator ATC
ATC operator's panel emergency stop oprire de urgenĠă panou operator ATC

Seite 5 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
ATC reference mode regim poziĠie de referinĠă ATC
ATC safety cover capac de protecĠie ATC
ATC shifter schimbător ATC
ATC shutter clapă ATC
ATC shutter close închidere clapă ATC
ATC shutter open deschidere clapă ATC
ATC side BTS BTS partea ATC
ATC side BTS check verificare BTS partea ATC
ATC side BTS joint box casetă de conexiuni BTS partea ATC
ATC side BTS OT BTS OT partea ATC
ATC side BTS stylus cleaning air stylus aer curăĠare BTS partea ATC
ATC sub arm sub braĠ ATC
ATC sub arm lock/ shifter 3 retract blocare sub braĠ ATC/ retragere schimbător 3
ATC sub arm lock blocare sub braĠ ATC
ATC sub arm tool lock blocare sculă sub braĠ ATC
ATC sub arm tool unlock deblocare sculă sub braĠ ATC
ATC sub arm unlock deblocare sub braĠ ATC
ATC tool loading station operator's panel panoul operatorului staĠia de încărcare a sculelor ATC
ATC tool loading station operator's panel for door interlock MTC panoul operatorului staĠia de încărcare a sculelor ATC pentru interblocare uúă MTC
ATC90-tools cover capac scule ATC90
ATC-Axis axă ATC
ATC-Axis OT2 axă ATC OT2
ATC-AZ-Axis servo motor axă ATC-AZ servo motor
ATC-magazin manual regim manual magazie ATC
attenuation atenuare
auto auto
auto ATC auto ATC
auto ATC-special auto ATC special
auto coupling RWH cuplare auto RWH
auto door close închidere uúă auto
auto door open deschidere uúă auto
auto extinguish Device dispozitiv stingere auto
auto grease supply unit unitate auto de alimentare cu unsoare
auto grease supply unit joint box casetă de conexiuni unitate auto de alimentare cu unsoare
auto mode switch comutator regim auto
auto oil mist unitate pulverizare auto ulei
auto power off oprire auto tensiune
auto power on pornire auto tensiune
auto power on mode regim pornire auto tensiune
auto power out decuplare auto tensiune
auto power out main breaker întrerupător principal decuplare auto tensiune
auto Referenzpoint punct de referinĠă auto
auto running funcĠionare automată
auto setting-up position configurare auto a poziĠiei
auto tool change schimbare auto sculă
auto/manual auto/manual

Seite 6 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
autoconnecting symbol simbol conectare auto
automatic automat
automatic coolant pressure control valve supapă control automat presiune lichid de răcire
automatic doors allowed to move uúi automate deplasare permisă
automatic doors APC uúi automate APC
automatic grease motor CCW ungere automată motor sens antiorar
automatic grease motor CW ungere automată motor sens orar
automatic grease supply alimentare automată cu unsoare
automatic grease supply unit unitate automată de alimentare cu unsoare
automatic grease supply unit (trabon) unitate automată de alimentare cu unsoare (trabon)
automatic grease supply unit cycle switch comutare ciclu unitate automată de alimentare cu unsoare
automatic grease supply unit joint box casetă de conexiuni unitate auto de alimentare cu unsoare
automatic grease supply unit level switch comutare nivel unitate automată de alimentare cu unsoare
automatic grease supply unit pressure switch comutare presiune unitate automată de alimentare cu unsoare
automatic lubrication unit unitate automată de lubrifiere
automatic measuring system sistem automat de măsurare
automatic mode regim automat
automatic operation funcĠionare automată
automatic operation signal semnal funcĠionare automată
automatic pallet changer schimbător automat de paleĠi
automatic pallet changer door uúă schimbător automat de paleĠi
automatic pallet shuttle cărucior automat paleĠi
automatic power off decuplare automată tensiune
automatic tool changer arm braĠ schimbător automat de scule
automatic tool changer magazine magazie schimbător automat de scule
automatic tool changer sided broken tool sensor senzor de rupere a sculei schimbător automat
automatic tool changer sub arm sub braĠ schimbător automat de scule
automatic work measuring sistem automat de măsurare lucrare
automatic work measuring optical marpos sistem automat de măsurare lucrare marposs optic
automatic work measuring optical renishaw sistem automat de măsurare lucrare renishaw optic
automatic workpiece changer schimbător automat piesă de lucru
automatically automatic
aux OT2 aux OT2
aux unit unitate auxiliară
aux. emergency stop oprire de urgenĠă auxiliară
aux. unit joint box casetă de conexiuni unitate auxiliară
auxiliary contactor contactor auxiliar
auxiliary switch block bloc comutator auxiliar
auxiliary terminal for cable generation without crossref. terminal auxiliar pentru Cable Generation fără referinĠă
available lamp lampă disponibilă
axial justification aliniere axială
axis axă
axis break axă rupere
axis moving signal semnal deplasare axă
axis select selectare axă
axis- selection selecĠie axă

Seite 7 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
axis selector selector axă
axis servo amplifier module modul amplificator axă servo
axis-selection (Gray-code) selecĠie axă (cod gri)
AY axis brake frânare axă AY
AY-joint box casetă conexiuni AY
AY-axis joint box casetă conexiuni axă AY
AY-axis reference slow down axă AY de referinĠă încetinire
AZ joint box casetă de conexiuni AZ
AZ-axis joint box casetă de conexiuni axa AZ
AZ-axis reference slow down axă AZ de referinĠă încetinire
b AMP control power source b sursă de tensiune AMP control
b/W-axis servo AMP module axă b/W servo modul AMP
B-amplifier amplificator B
B-amplifier power supply alimentare cu tensiune amplificator B
barricade baricadă
barricading air baricadă aer
barricading valve baricadă supapă
barrier valve supapă barieră
base bază
base coolant lichid de răcire a batiului
basic module modul de bază
battery baterie
battery error eroare baterie
battery no. nr. baterie
B-Axis axa B
B-axis mirror image imagine inversată axa B
B-axis reference fin axă B referinĠă fin
B-Axis reference slow down axă B de referinĠă încetinire
B-axis rotary table axă B masă rotativă
B-axis select selectare axă B
B-Axis servo motor axă B servo motor
beacon girofar
bearer reazem
bed means the total machine bed area. patul reprezintă zona totală a patului maúinii.
beta amplifier amplificator beta
black negru
black Box casetă neagră
black Box device end terminal dispozitiv casetă neagră borne
blank label etichetă goală
blinker Contact semnalizare contact
block skip ignorare bloc
blue albastru
brace clamă
brake frână
brake line linie frână
brake rel. elib. frână

Seite 8 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
brake rel. BTS-Axis elib. frână axă BTS
brake rel. Stocker-Axis elib. frână axă stocare
brake rel. Y-Axis elib. frână axa Y
brake release eliberare frână
brake release BTS-Axis eliberare frână axa BTS
brake release Stocker-Axis eliberare frână axa stocare
brake release WSS eliberare frână WSS
brake release Y-Axis eliberare frână axa Y
brake three-phase frână trei faze
braking resistor rezistor frână
break time min. timp rupere min.
break time sec. timp rupere sec.
breakdown diode diodă defect
breaker circuit întrerupător circuit
breaker trip acĠionare întrerupător
breaker trip current curent acĠionare întrerupător
breaker-terminal terminal întrerupător
bridge punte
brown maron
B-servo amplifier amplificator servo B
BTS axis reference slow down axă BTS de referinĠă încetinire
BTS check verificare BTS
BTS error eroare BTS
BTS joint box casetă de conexiuni BTS
BTS mode mod BTS
BTS moving TLS sensor deplasare BTS senzor TLS
BTS position poziĠie BTS
BTS position A poziĠie A BTS
BTS position B poziĠie B BTS
BTS position C poziĠie C BTS
BTS position D poziĠie D BTS
BTS ready BTS pregătit
BTS return întoarcere BTS
BTS speed viteză BTS
BTS speed 0 viteză 0 BTS
BTS speed 1 viteză 1 BTS
BTS start pornire BTS
BTS stop oprire BTS
BTS-axis servo motor axă BTS servo motor
built-in sensor senzor încorporat
bus connection at I/O module conexiune bus la modul I/O
bus connection from main operation panel to JIG-Controller conexiune bus de la panoul principal de operare la controler JIG
bus connection inside main operation panel for JIG-Controller conexiune bus în interiorul panoului principal de operare pentru controlerul JIG
bus connection to loader Interface conexiune bus la interfaĠă încărcător
button buton
button for lifting cylinder forwards buton pentru înaintarea cilindrilor de ridicare

Seite 9 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
buzzer buzzer
by-pass circuit circuit ocolire
by-pass valve supapă ocolire
cabinet tablou
cabinet colour culoare tablou
cabinet lamp power on alimentare lampă tablou
cabinet open tablou deschis
cable cablu
cable channel canal cablu
cable conduit conductă cablu
cable connection diagram Landscape centered diagrama de conectare a cablului orientată pe lat
cable connection holes orificii de conectare a cablului
cable core miez cablu
cable cross-section secĠiune transversală cablu
cable definition definiĠie cablu
cable designations indicare cablu
cable dolly prindere cablu
cable drawing schiĠă cablu
cable for door lock cablu pentru blocarea uúii
cable length lungime cablu
cable name denumire cablu
cable name/type denumire/tip cablu
cable overview privire generală cablu
cable overview bus-systems privire generală cablu sisteme bus
cable overviews priviri generale cablu
cable scheme schemă cablu
cable shop drawing schiĠă cablu
cable Termination Sheet fiúă terminale cablu
cable trough jgheab cablu
cable type tip cablu
calibration resistor rezistor de calibrare
cam operator N.C. operator cam normal închis
cam operator N.O. operator cam normal deschis
cam switch comutator cam
cam switch N.C. comutator cam normal închis
cam switch N.O. comutator cam normal deschis
capacitor capacitor
capacitor, star connection capacitor, conexiune stea
carrier AY/AZ-Axis joint box transportator, casetă de conexiuni axa AY/AZ
carrier joint box transportator, casetă de conexiuni
carrier pot clamp transportator, locaú fixare
carrier pot confirm transportator, confirmare locaú
carrier pot exist confirm transportator, confirmare existenĠă locaú
carrier pot unclamp transportator, locaú eliberare
cascade break interrogation interogare rupere cascadă
CCW sens antiorar

Seite 10 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
CCW / pallet in working area sens antiorar / palet în zona de lucru
CE spec spec. CE
ceiling shower pulverizator tavan
ceiling shower coolant pulverizator tavan lichid de răcire
ceiling shower coolant suction valve supapă de sucĠiune pulverizator tavan lichid de răcire
ceiling shower suction valve supapă de sucĠiune pulverizator tavan
ceiling shower thermal alarm alarmă termică pulverizator tavan
center centru
center through conveyor transportorul jgheabului central
center through conveyor CCW transportorul jgheabului central în sens antiorar
center through conveyor CW transportorul jgheabului central în sens orar
center through thermal alarm alarmă termică jgheab central
center conveyor transportor central
centering unfix eliberare centru
central chip conveyor overload suprasarcină transportor central úpan
central coolant lichid de răcire central
central coolant (CSH, NCO, BCO) lichid de răcire central (CSH, NC, BCO)
central coolant flow switch comutator debit lichid de răcire central
central coolant supply alimentare lichid de răcire central
central coolant supply is on alimentare pornită lichid de răcire central
central coolant supply ready for operation alimentare lichid de răcire central pregătită pentru utilizare
central coolant unit TRANSOR unitate lichid de răcire central TRANSOR
central coolant valve supapă lichid de răcire central
central processing unit (CPU) unitate centrală de procesare (CPU)
central unit unitate centrală
chain break switch comutator rupere lanĠ
chain broken lanĠ rupt
change schimbare
change information informaĠii schimbare
change of version number schimbare număr versiune
change tool schimbare sculă
change tool lamp lampă schimbare sculă
changed schimbat
changeover contact schimbare contact
changeover contact with on and off delay schimbare contact cu întârziere pornită úi oprită
changeover contact with on delay schimbare contact cu întârziere pornită
changeover N.C. contact schimbare contact normal închis
changeover NO contact schimbare contact normal deschis
changes schimbări
changes for alpha-i-motors schimbări pentru motoare alpha-i
changes of signal name schimbare denumire semnal
channel canal
check pin/ short pin verificare pin/ pin scurt
check verificare
check pin table verificare tabel pin
checked verificat

Seite 11 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
checking verificare
chip conveyor transportor úpan
chip conveyor dram transportor úpan dram
chip conveyor forward transportor úpan înainte
chip conveyor level alarm nivel de alarmă transportor úpan
chip conveyor max. alarm alarmă max. transportor úpan
chip conveyor over current supracurent transportor úpan
chip conveyor overload transportor suspendat úpan
chip conveyor reverse transportor úpan înapoi
chip conveyor running transportor úpan în funcĠionare
chip removal eliminare úpan
choice alegere
choice pallet clamp or unclamp alegere prindere sau eliberare palet
choice stop cylinder interlock or unlock alegere cilindru oprire interblocare sau blocare
choice tilting arm alegere braĠ înclinat
circle cylinder cerc cilindru
circle cylinder in ground position cerc cilindru în poziĠie la sol
circle cylinder left cerc cilindru stânga
circle cylinder right cerc cilindru dreapta
circuit circuit
circuit breaker întrerupător circuit
circuit Breaker (Alarm) întrerupător circuit (alarmă)
circuit breaker / motor protector alarm / întrerupător circuit / alarmă protecĠie motor /
circuit breaker alarm alarmă întrerupător circuit
circuit breaker one-pole provision for aux întrerupător circuit cu o singură fază pentru auxiliar
circuit breaker three-pole întrerupător circuit trifazic
circuit breaker three-pole provision for aux întrerupător circuit trifazic pentru auxiliar
circuit diagram schemă circuit
circuit modification modificare circuit
circulation pump pompă circulaĠie
clamp prindere
clamp / unclamp prindere / eliberare
clamp alarm pressure alarmă presiune prindere
clamp axial justification aliniere prindere axială
clamp by-pass valve supapă ocolire prindere
clamp circuit circuit prindere
clamp circuit clamp prindere circuit prindere
clamp circuit clamped circuit prindere prins
clamp circuit pallet circuit prindere palet
clamp circuit pallet clamp circuit clemă pentru prindere palet
clamp circuit pallet unclamp circuit clemă pentru eliberare palet
clamp circuit unclamp circuit prindere eliberare
clamp circuit unclamped circuit prindere eliberat
clamp circuits circuite prindere
clamp pallet prindere palet
clamp pressure presiune prindere

Seite 12 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
clamp pressure alarm alarmă presiune prindere
clamp pressure clamp circuit pallet presiune de prindere la circuitul de prindere a paletului
clamp system maintenance întreĠinere sistem prindere
clamp system maintenance switch comutator întreĠinere sistem prindere
clamped prins
clamped clamp circuit prindere circuit prins
clamping pressure presiune de prindere
clamping pressure monitoring monitorizare presiune de prindere
clamping pressure pallet presiune de prindere palet
cleaning air aer curăĠare
cleaning air at the coupling aer curăĠare la cuplaj
cleaning air at the fixture aer curăĠare la dispozitiv de fixare
cleaning air nozzle duză aer curăĠare
cleaning air nozzle pallet duză aer curăĠare palet
cleaning air on aer curăĠare pornit
cleaning air stocker aer curăĠare stocare
cleaning start pornire curăĠare
cleaning time timp curăĠare
cleaning time (bit timp curăĠare (bit
cleaning waste oil barrel curăĠare deúeuri butoi ulei
clear útergere
clock general secondary clock ceas general ceas secundar
clock wise în sens orar
close închidere
close APC door închidere uúă APC
close request solicitare închidere
closed închis
CNC-Keyboard tastatură CNC
coaxial connector conector coaxial
code cod
coil bobină
coil drive unit bobină unitate de acĠionare
coil from a remanenz contactor bobină de la un contactor remanenz
color culoare
column coloană
column joint box casetă de conexiuni coloană
combined combinat
combustion air fan ventilator combustie
command data date de comandă
command signals hydraulic unit semnale comandă unitate hidraulică
comment comentariu
commission dare în exploatare
common change Group schimbare comună grup
compact industrial relay releu industrial compact
company firmă
compatible compatibil

Seite 13 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
complete complet
component code cod componentă
components componente
compressor compresor
compulsion air-cooled fan motor motor ventilator răcire forĠată
concentrate default implicit concentrat
cond. Name/Color cond. Denumire/Culoare
conductor number număr conductor
conn. con.
connect the emergency stop button on the loader side conectaĠi butonul de oprire de urgenĠă pe partea încărcătorului
connected conectat
connecting maintenance panel like WSS conectare panou întreĠinere tip WSS
connection conexiune
connection by customer conexiune client
connection Maintenance Operation Panel conexiune întreĠinere panou de operare
connection manual operation panel conexiune panou operare manuală
connection points puncte conexiune
connection side pins pini laterali conexiune
connection side sockets orificii laterale conexiune
connection table tabel conexiune
connection to Pin conexiune la pin
connection unit conexiune unitate
connector conector
connector designation indicare conector
connector in APC operator´s panel conector la panou operator APC
connector in APC operator´s panel (4 surface program) conector la panou operator APC (program 4 suprafeĠe)
connector in APC operator´s panel (standard) conector la panou operator APC (standard)
connector in APC safety cover operator´s panel capac de protecĠie conector la panou operator APC
connector no. nr. conector
connector table tabel conector
conservation conversare
consists of constă din
contact contact
contact (NC) contact (NC)
contact (NO) contact (NO)
contact image display symbols imagine contact afiúare simboluri
contact open if door not closed contact deschis dacă uúa nu este închisă
contact(s) added contact adăugat
contactor oil mist collector contactor colector de ceaĠă ulei
contactor or relay, contactor sau releu,
contactor selection selecĠie contactor
container recipient
contains recipiente
content conĠinut
contents conĠinuturi
continuous operation operaĠia continuă

Seite 14 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
contol circuit control relay releu circuit de control
contol circuit Emergency Stop circuit de control oprire de urgenĠă
contol circuit I/O module circuit de control modul I/O
contol circuit Over Travel circuit de control depăúire cursă
contactor or relay contactor sau releu
control board placă de comandă
control box light barrier WSS casetă de comandă barieră luminoasă WSS
control circuit circuit de comandă
control circuit APC circuit de comandă APC
control circuit APC multicoupler circuit de comandă APC cuplor multiplu
control circuit APC Operator panel circuit de comandă APC panou operator
control circuit ATC arm circuit de comandă braĠ ATC
control circuit ATC magazine circuit de comandă magazie ATC
control circuit ATC Operator panel circuit de comandă ATC panou operator
control circuit ATC side BTS circuit de comandă BTS partea ATC
control circuit blow off station circuit de comandă staĠie suflare
control circuit coolant LS / SOL through spindle mist circuit de comandă lichid de răcire LS / SOL prin arbore ceaĠă
control circuit door interlock APC circuit de comandă interblocare uúă APC
control circuit door interlock ATC circuit de comandă interblocare uúă ATC
control circuit door interlock S/G circuit de comandă interblocare uúă S/G
control circuit for coolant unit circuit de comandă pentru unitate răcire
control circuit front door WSS circuit de comandă uúă frontală WSS
control circuit lift up chip conveyor circuit de comandă ridicare transportor de úpan
control circuit lift up conveyor Operator panel circuit de comandă ridicare transportor Panou operator
control circuit machine lighting circuit de comandă iluminat maúină
control circuit Marposs circuit de comandă Marposs
control circuit motor control circuit de comandă, comandă motor
control circuit oil air pressure circuit de comandă ulei presiune aer
control circuit power source circuit de comandă alimentare electrică
control circuit reference slow down circuit de comandă referinĠă încetinire
control circuit S/G wiper circuit de comandă útergător S/G
control circuit signal light circuit de comandă semnalizare luminoasă
control circuit spindle head circuit de comandă cap arbore
control circuit spindle oil temp. coolant temp., oil air unit circuit de comandă temp. ulei arbore temp. lichid de răcire, unitate aer ulei
control circuit table circuit de comandă masă
control circuit weekly timer circuit de comandă temporizator săptămânal
control cooling panel panou comandă răcire
control element lift up chip conveyor element de comandă ridicare transportor de úpan
control main breaker întrerupător principal comandă
control package pachet comandă
control panel panou comandă
control panel symbols simboluri panou comandă
control panels panouri comandă
control power off oprire tensiune de comandă
control power on pornire tensiune de comandă
control power on circuit pornire tensiune de comandă circuit

Seite 15 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
control power supply for PSM alimentare tensiune de comandă pentru PSM
control relay releu comandă
control servo axis comandă axă servo
control unit unitate comandă
control unit in the control panel unitate comandă la panou comandă
control unit light barrier LGTN unitate comandă barieră luminoasă LGTN
control unit light curtain unitate comandă cortină luminoasă
control voltage tensiune de comandă
control voltage hydraulic tensiune de comandă echip. hidraulic
control voltage in hydraulic aggregat tensiune de comandă agregat hidraulic
control voltage in hydraulic aggregat WSS tensiune de comandă agregat hidraulic WSS
control voltage PLC tensiune de comandă PLC
control voltage shuttle tensiune de comandă cărucior
control voltage WSS tensiune de comandă WSS
controller electronic controler electronic
controller maintenance drawings scheme de întreĠinere controler
control-panel power alimentare cu tensiune panou de comandă
converted convertit
converter convertor
converter power supply alimentare cu tensiune convertor
conveyor ccw counter clock wise transportor în sens antiorar
conveyor ceiling shower coolant pulverizator tavan lichid de răcire transportor
conveyor cw clock wise transportor în sens orar
conveyor joint box casetă de conexiuni transportor
coolant lichid de răcire
coolant abnormal lichid de răcire anormal
coolant absence vacuum drum lipsă lichid de răcire tambur vacuum
coolant cooler lichid de răcire în răcitor
coolant Fin aripioară lichid de răcire
coolant joint box casetă de conexiuni lichid de răcire
coolant LS/SOL lichid de răcire LS/SOL
coolant monitoring monitorizare lichid de răcire
coolant o/M Suc. thermal alarm lichid de răcire o/M Suc. alarmă termică
coolant oil ulei de răcire
coolant oil controller controler ulei de răcire
coolant oil controller alarm alarmă controler ulei de răcire
coolant oilmatic suction pump thermal alarm alarmă termică a pompei de sucĠiune pentru lichidul de răcire oilmatic
coolant oilmatic lichid de răcire oilmatic
coolant oilmatic suction pump pompă de sucĠiune pentru lichidul de răcire oilmatic
coolant oilmatic suction pump oil skimer pompă de sucĠiune pentru lichidul de răcire oilmatic, separator de ulei
coolant on pallet lichid de răcire palet
coolant on/off pornire/oprire lichid de răcire
coolant pump motor pompă lichid de răcire motor
coolant pumps control voltage tensiune de comandă a pompelor pentru lichid de răcire
coolant request cerere lichid de răcire
coolant shortage VRF drum lipsă lichid de răcire tambur VRF

Seite 16 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
coolant signal joint box casetă de conexiuni pentru semnal lichid de răcire
coolant spare rezervă lichid de răcire
coolant suction unit unitate de sucĠiune lichid de răcire
coolant tank fill up / refill umplerea / reumplerea rezervorului cu lichid de răcire
coolant tank level nivelul rezervorului cu lichid de răcire
coolant tank refill / Interrupt warp clearer reumplerea rezervorului cu lichid de răcire / întrerupere curăĠare
coolant tank unit unitate lichid de răcire
coolant temperature control controlul temperaturii lichidului de răcire
coolant unit unitate lichid de răcire
coolant unit automatic mode ON unitate lichid de răcire regim automat pornit
coolant unit control power ON pornire tensiune de comandă unitate lichid de răcire
coolant unit interface interfaĠă unitate lichid de răcire
coolant unit PLC inputs intrări PLC unitate lichid de răcire
coolant unit PLC outputs ieúiri PLC unitate lichid de răcire
coolant valve unit unitate supapă lichid de răcire
cooler compressor compresor răcitor
cooler LCD unit separate type unitate LCD răcitor tip separat
cooling device left dispozitiv răcire stânga
cooling device left filtre contaminated filtru contaminat la dispozitivul de răcire stânga
cooling device left overtemperature supratemperatură la dispozitivul de răcire stânga
cooling device right dispozitiv răcire dreapta
cooling device right filtre contaminated filtru contaminat la dispozitivul de răcire dreapta
cooling device right overtemperature supratemperatură la dispozitivul de răcire dreapta
cooling devices on dispozitive răcire pornite
cooling fan motor motor ventilator răcire
cooperate for sol 717 actuation when this SW open cooperare pentru activarea sol 717 cu acest SW deschis
cooperate for sol 912 actuation when this SW open cooperare pentru activarea sol 912 cu acest SW deschis
copper cable cablu cupru
core miez
cores miezuri
corner node nod colĠar
correction corecĠie
correction of errors in drawings corecĠia erorilor în schiĠe
correspondence corespondenĠă
corresponds to corespunde la
COT First tank high level detection detecĠie nivel crescut la primul rezervor COT
COT First tank low level detection detecĠie nivel scăzut la primul rezervor COT
counter contor
counter clock wise în sens antiorar
countermeasure against noise măsură de prevenire a zgomotului
couple cuplu
couple/uncouple cuplare/decuplare
coupled cuplat
coupled sensor senzor cuplat
coupler down cuplaj jos
coupler up cuplaj sus

Seite 17 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
coupling cuplare
coupling clamp prindere cuplare
coupling clamp pressure presiune cuplare prindere cuplare
coupling clamp/coupling unclamp prindere cuplare/eliberare cuplare
coupling lock blocaj cuplare
coupling locked cuplaj blocat
coupling locked pressure presiunea cuplaj blocat
coupling oriented cuplaj orientat
coupling pressure presiune cuplaj
coupling unclamp prindere cuplaj
coupling unlock cuplaj blocat
coupling unlocked cuplaj deblocat
coupling unlocked pressure presiunea deblocare cuplaj
coupling valve supapă cuplaj
coupling-cylinder down cilindru jos cuplaj
coupling-cylinder up cilindru sus cuplaj
cover clamped ok prindere capac ok
cover close închidere capac
cover close control control închidere capac
cover open capac deschis
cover page copertă
cover panel capac panou
cover sheet capac de tablă
CPH controller controler CPH
CPH operator´s panel panou operator CPH
CPH operator´s panel emergency stop oprire de urgenĠă panou operator CPH
CPU CPU
cross section of supply secĠiune alimentare
crossing node nod trecere
cross-reference lists liste referinĠe
cross-reference to MAKINO JAPAN maintenance drawings referinĠe la schiĠele de întreĠinere MAKINO JAPAN
cross-references referinĠe
cross-section secĠiune transversală
current impuls relay releu impulsuri curent
current transformer transformator curent
customer client
customer input side parte intrare client
customer side parte client
customers address adresă client
customers have to prepare the power clienĠii trebuie să pregătească alimentarea electrică
cutting coolant temperature controller temperatură lichid de răcire tăiere
CW sens orar
CW / pallet in working area sens orar / palet în zona de lucru
cycle start pornire ciclu
cycle start lamp signal lampă semnalizare pornire ciclu
cycle start signal semnal pornire ciclu

Seite 18 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
cyclone type tip ciclon
cylinder cilindru
cylinder clamp prindere cilindru
cylinder couple cuplu cilindru
cylinder coupled cilindru cuplat
cylinder unclamp eliberare cilindru
cylinder uncouple decuplare cilindru
cylinder uncoupled cilindru necuplat
DA-Converter convertor DA
Data diskettes Dischete date
data set up key cheie configurare date
data set up clear key cheie configurare date útergere
data set up key pot cheie configurare date locaú
date dată
date of creation data creării
date of delivery data livrării
DC c.c.
DC motor motor c.c.
DC24V power source sursă de tensiune 24V c.c.
decompression valve supapă decompresie
decouple decuplaj
decouple / couple decuplaj / cuplaj
decoupled decuplat
decoupled sensor senzor decuplat
defection interface unit interfaĠă unitate defecĠiune
define Autoconnect properties definire proprietăĠi conectare automată
degree of protection gradul de protecĠie
delay drive on întârziere acĠionare
delay time sec. timp întârziere sec.
delete by útergere prin
delete by non coolant tank Spec útergere prin specificaĠie lipsă lichid de răcire rezervor
delete by S/G door lock útergere prin blocaj uúă S/G
delete in case of S/G door lock (blind Cap use) útergere în cazul blocajul uúii S/G (folosire dop blindaj)
delete in case of with TLS Spec. útergere în cazul spec. TLS
delete non coolant spec. útergere lipsă lichid de răcire
delete non coolant tank spec. útergere specificaĠie lipsă lichid de răcire rezervor
delete one scraper útergere o racletă
delete special coolant system útergere sistem special lichid de răcire
delete when MMC pallet magazine type útergere la tip magazie palet MMC
deletion when the pallet fitting confirm is attached útergere la ataúarea confirmării fixării paletului
delta connection of capacitors conexiune triunghi a capacitoarelor
depot Control contact pressure control presiune contact depozit
desc. desc.
designation of the location indicarea locaĠiei
designation shown indicare afiúată
designations indicaĠii

Seite 19 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
designations covering several groups indicaĠii acoperire mai multe grupe
detach the dummy connector when PFM is intalled detaúare conector fictiv la instalarea PFM
detection interface unit detecĠie unitate interfaĠă
detection unit detecĠie unitate
device choice alegere dispozitiv
device Designation indicaĠii dispozitiv
device end terminal connection down terminal dispozitiv conexiune jos
device end terminal connection left terminal dispozitiv conexiune stânga
device end terminal connection right terminal dispozitiv conexiune dreapta
device end terminal connection up terminal dispozitiv conexiune sus
device end terminal with connection on both sides terminal dispozitiv cu conexiune pe ambele părĠi
device end terminal without graphic terminal dispozitiv conexiune fără grafică
device list listă dispozitiv
device number Bit numărul bitului dispozitiv
device Tag etichetă dispozitiv
DI DI
DI / DO Address table adresă tabel DI / DO
diagram schemă
digital I/O Module SIOX I/O digital modul SIOX
digital input bytes XX biĠi intrare XX
digital output bytes XX biĠi ieúire XX
dimension of cabinet dimensiunea tabloului
dimensions of APC panel dimensiunile panoului APC
DIN DIN
diode addition adăugare diodă
direct position poziĠie directă
direction direcĠie
directly direct
disconnect terminal deconectare bornă
disconnect terminal open deconectare bornă deschisă
disconnect, load transfer main switch deconectare, comutator principal transfer încărcare
displaced defazat
displayed afiúat
distribution pulse signal semnal impuls distribuĠie
disturbance perturbare
divided into împărĠit în
DO DO
DO alarm alarmă DO
do not use nu folosiĠi
door uúă
door behind uúă spate
door close închidere uúă
door close front WSS închidere uúă frontală WSS
door close lamp lampă închidere uúă
door close left închidere uúă stânga
door close right închidere uúă dreapta

Seite 20 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
door close switch comutator închidere uúă
door close/open uúă închisă/deschisă
door closed uúă închisă
door closed behind uúă închisă spate
door closed front închidere uúă frontală
door interlock interblocare uúă
door interlock circuit correction circuit corecĠie interblocare uúă
door interlock release eliberare interblocare uúă
door lock blocaj uúă
door lock at safety fence blocaj uúă la împrejmuire siguranĠă
door lock by fire detection blocaj uúă la detecĠie incendiu
door lock joint box casetă conexiuni blocaj uúă
door lock monitoring monitorizare blocaj uúă
door lock release eliberare blocaj uúă
door moving start pornire deplasare uúă
door moving start WSS pornire deplasare uúă WSS
door not closed uúa nu este închisă
door open deschidere uúă
door open behind deschidere uúă spate
door open front deschidere uúă faĠă
door open lamp lampă deschidere uúă
door open left deschidere uúă stânga
door open on deschidere uúă pornită
door open right deschidere uúă dreapta
door open switch comutator deschidere uúă
door open/close uúă deschisă/închisă
door opened uúă deschisă
door opened behind uúă spate deschisă
door opened front uúă faĠă deschisă
door open-on uúă deschisă la
door unlock deblocare uúă
door unlock operator´s panel deblocare uúă panou operator
door unlock release eliberare deblocare uúă
doors measuring flat close închidere uúi măsurare nivelare
down jos
dram filter filtru dram
dram filter abnormal detection detecĠie filtru dram anormal
dram filter opposite flow cleaning pump filtru dram debit opus pompei de curăĠare
drawing schiĠă
drawing - Page schiĠă - pagina
drawing information no. nr. informaĠii schiĠă
drawing no. nr. schiĠă
drawing no. MH nr. schiĠă MH
drawing no. MJ nr. schiĠă MJ
drawing no. MJ / MA nr. schiĠă MJ / MA
drawing Number număr schiĠă

Seite 21 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
drawing version versiune schiĠă
drawn schiĠă
drive acĠionare
drive fault defect acĠionare
drive release eliberare acĠionare
drive reset reiniĠializare acĠionare
drive to operator position acĠionare la poziĠie operator
drive to standby position acĠionare la poziĠie aúteptare
drive turned left acĠionare la stânga
drive turned right acĠionare la dreapta
dropout delay anulare întârziere
drum filter filtru tambur
drum filter drive motor thermal alarm filtru tambur alarmă termică motor acĠionare
drum filter opposite flow cleaning pump filtru tambur debit opus pompei de curăĠare
drum filter thermal alarm filtru tambur alarmă termică
drum type tool magazine magazie de scule tip tambur
dry run testare
dry run signal semnal testare
dummy fictiv
DWG NO. NR. SCH.
each option condition MP71 fiecare opĠiune condiĠionată MP71
earth împământare
earth bar bară împământare
earth leakage breaker întrerupător scurgere la pământ
earth leakage breaker trip acĠionare întrerupător scurgere la pământ
earth leakage Protect protecĠie scurgere la pământ
earth-bar Cu in bottom plate bară împământare de Cu în placa inferioară
edit mode mod editare
editor editor
elapsed-time meter cronometrare timp trecut
electric actuator actuator electric
electric box casetă electrică
electric thermal overcurrent lock out disconnect by hand blocare supracurent releu termic, deconectaĠi manual
electric, mechanical electric, mecanic
electrical cabinet lighting iluminat tablou electric
electrical drive with on- and off- delay, connections acĠionare electrică cu întârziere pornită úi oprită, conexiuni
electrical Parameter parametru electric
electromagnetic drive not reacting to AC acĠionarea electromagnetică nu reacĠionează la a.c.
electromagnetic drive qick pick up and release acĠionare electromagnetică, preluare úi eliberare rapidă
electronic pulse generator generator electronic de impulsuri
EM + APC Door closed uúă EM + APC închisă
emergency urgenĠă
emergency push button NO buton oprire de urgenĠă nr.
emergency stop oprire de urgenĠă
emergency stop APC operation panel oprire de urgenĠă panou de operare APC
emergency stop ATC operation panel oprire de urgenĠă panou de operare ATC

Seite 22 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
emergency stop cleaning oprire de urgenĠă curăĠare
emergency stop delayed oprire de urgenĠă întârziată
emergency stop external oprire de urgenĠă externă
emergency stop lift up chip conveyor oprire de urgenĠă ridicare transportor de úpan
emergency stop lift up conveyor operation panel oprire de urgenĠă panou de operare ridicare transportor de úpan
emergency stop main operation panel oprire de urgenĠă panou principal de operare
emergency stop manual portable operation panel oprire de urgenĠă panou de operare manual portabil
emergency stop or APC door open oprire de urgenĠă sau uúă APC deschisă
emergency stop or SG door open oprire de urgenĠă sau uúă SG deschisă
emergency stop PLCC oprire de urgenĠă PLCC
emergency stop signal semnal oprire de urgenĠă
emergency stop undelayed oprire de urgenĠă neîntârziată
emergency stop WSS oprire de urgenĠă WSS
emergency stop Zeiss oprire de urgenĠă Zeiss
emergency-stop switch comutator oprire de urgenĠă
EMG EMG
EMG+S/G EMG+S/G
emphases accentuare
enable lift up pump activare pompă ridicare
enabling activare
enabling key cheie activare
enabling Setting Up mode activare mod setare
enabling table lock activare blocare masă
encoder spindel ax codificator
end customer client final
end of fleece final material
end of Projekt final proiect
endterminal terminal
energy energie
english română
entered introdus
entrance allow intrare permisă
entrance allow door intrare permisă uúă
entrance for measuring area intrare în zona de măsurare
entry APC area allowed intrare permisă în zona APC
entry APC area denied intrare nepermisă în zona APC
enumerater numărător
erased úters
error eroare
E-stop delayed oprire de urgenĠă întârziată
E-Stop mushroom pushbutton N.C. buton tip ciupercă oprire de urgenĠă normal închis
E-Stop mushroom pushbutton N.O. buton tip ciupercă oprire de urgenĠă normal deschis
E-stop undelayed Oprire de urgenĠă neîntârziată
ethernet interface intrerfaĠă Ethernet
european standard standard european
evacuate lift up chip conveyor evacuare ridicare transportor de úpan

Seite 23 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
evacuating pump pompă evacuare
evaluator evaluator
example exemplu
existing existent
expand module extindere modul
expand module 1 with MPG extindere modul 1 cu MPG
expand module 2 extindere modul 2
expansion module extensie modul
extension connection for components extensie conexiune pentru componente
extensions extensii
extern extern
external extern
external cable cablu extern
external coolant cooler lichid de răcire dispozitiv extern
external emergency stop oprire de urgenĠă externă
external EMG stop oprire de URG externă
external failure reset resetare externă defect
external format format extern
external interlock interblocare externă
external power on alimentare externă pornită
external power out alimentare externă oprită
external power supply alimentare externă cu tensiune
external transformer transformator extern
external upS power control control alimentare ups extern
failure defectare
failure chip conveyor defectare transportor úpan
failure hydraulic clamp unit defectare unitate prindere hidraulică
failure level nivel defecĠiune
failure lift up pump defectare pompă ridicare
failure unit defectare unitate
fair aproximativ
fan ventilator
fan for add box ventilator pentru casetă suplimentară
fan for machine back side ventilator pentru partea posterioară a maúinii
fan for spindle drive module ventilator pentru modul acĠionare arbore
fan for x-axis ventilator pentru axa X
fan induction motor ventilator motor inducĠie
fan joint box ventilator casetă de conexiuni
fan motor motor ventilator
fan on ventilator pornit
fan/air drier ventilator/uscător aer
fan1 left door top ventilator1 uúă stânga sus
fan 3 for regulation ventilator 3 pentru regularizare
fastems - interface intrerfaĠă fastems
fastems - system sistem fastems
fastems shuttle cărucior fastems

Seite 24 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
FC FC
FC (frequency converter) FC (convertor de frecvenĠă)
FC (frequency converter) posicon FC (convertor de frecvenĠă) posicon
FC (frequency converter) posicon WSS FC (convertor de frecvenĠă) posicon WSS
FC (frequency converter) standard I/O FC (convertor de frecvenĠă) I/O standard
FC (frequency converter) standard I/O WSS FC (convertor de frecvenĠă) I/O standard WSS
FC (frequency converter) WSS FC (convertor de frecvenĠă) WSS
FC alarm alarmă FC
federate override switch (1) comutator suprareglare avans (1)
federate override switch (16) comutator suprareglare avans (16)
federate override switch (2) comutator suprareglare avans (2)
federate override switch (4) comutator suprareglare avans (4)
federate override switch (8) comutator suprareglare avans (8)
federate override switch (inhibit) comutator suprareglare avans (inhibare)
feed axis axă de avans
feed axis ATC magazine and axis servo axă de avans magazie ATC úi axă servo
feed axis direction selection signal +x semnal selecĠie direcĠie axă de avans +x
feed axis direction selection signal -x semnal selecĠie direcĠie axă de avans -x
feed back scale avans spre înapoi scală
feed hold menĠinere avans
feed on avans pornit
feed rate override suprareglare rată avans
feed rate override signal 1 suprareglare rată avans semnal 1
feed rate override signal 2 suprareglare rată avans semnal 2
feed rate override signal 4 suprareglare rată avans semnal 4
feed rate override signal 8 suprareglare rată avans semnal 8
fence gate uúă împrejmuire
festool festool
field bus coupler cuplaj fieldbus
field winding for DC motor bobinaj motor c.c.
filament lamp lampă cu filament
file fiúier
file name denumire fiúier
fill up coolant liquid umplere cu lichid de răcire
fill up coolant tank umplere rezervor răcire
fill up level nivel de umplere
fill up start începere umplere
fill up stop oprire umplere
filling valve supapă umplere
filter filtru
filter check verificare filtru
filter cleaning curăĠare filtru
filter cleaning pump pompă curăĠare filtru
filter control filtru control
filter drive control voltage tensiune de comandă filtru acĠionare
filter monitoring monitorizare filtru

Seite 25 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
filter Phases for NC component filtru la fazele componentei NC
filter pump pompă filtrare
filter pump on pompă filtrare pornită
coolant pumps control voltage tensiune de comandă a pompelor pentru lichid de răcire
filtrated coolant pump pompă lichid de răcire filtrat
filtrated coolant tank not maximum rezervor lichid de răcire filtrat nu este la maxim
filtrated coolant tank not minimum rezervor lichid de răcire filtrat nu este la minim
finish terminare
finish button WSS buton terminare WSS
finish WSS terminare WSS
fire damper atenuator incendiu
fire damper close închidere atenuator incendiu
fire damper open deschidere atenuator incendiu
fire detection system sistem detecĠie incendiu
fire extinguish device dispozitiv stingere incendiu
fire extinguish device ok dispozitiv stingere incendiu ok
fire extinguisher unit unitate stingere incendiu
first part prima parte
first part system start prima parte a pornirii sistemului
first tank low level detection detecĠie nivel scăzut la rezervor
fixture dispozitiv de fixare
fixture clamp prindere dispozitiv de fixare
fixture clamp/unclamp prindere/eliberare dispozitiv de fixare
fixture clamped dispozitiv de fixare prins
fixture clamped pallet dispozitiv de fixare palet
fixture clamped WSS dispozitiv de fixare WSS
fixture cleaning curăĠare dispozitiv de fixare
fixture couple cuplaj dispozitiv de fixare
fixture coupled dispozitiv de fixare cuplat
fixture decouple decuplaj dispozitiv de fixare
fixture decoupled dispozitiv de fixare decuplat
fixture lubrication lubrifiere dispozitiv de fixare
fixture unclamp eliberare dispozitiv de fixare
fixture unclamp WSS eliberare dispozitiv de fixare WSS
fixture unclamped dispozitiv de fixare eliberat
fixture unclamped pallet dispozitiv de fixare eliberat palet
fixture unclamped WSS dispozitiv de fixare eliberat WSS
flange cleaning air aer pentru curăĠarea flanúei
fleece drive acĠionare material
fleece drive, grade water pump acĠionare material, pompă de apă
flexible flexibil
flexible function lamp lampă funcĠională flexibilă
flexible function swith comutator funcĠional flexibil
flexible switch 01 (power out select) comutator flexibil 01 (selectare decuplare tensiune)
flexible switch 02 (warning light off) comutator flexibil 02 (lumină avertizare stinsă)
flexible switch 03 (light lamp) comutator flexibil 03 (lampă lumină)

Seite 26 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
flexible switch 04 (air blow) comutator flexibil 04 (suflantă)
flexible switch 05 (single block) comutator flexibil 05 (bloc singular)
flexible switch 06 (Dry run) comutator flexibil 06 (testare funcĠională)
flexible switch 07(manual handle interrupt) comutator flexibil 07 (întrerupere mâner manual)
flexible switch 08 (optional stop) comutator flexibil 08 (oprire opĠională)
flexible switch 09 (block skip) comutator flexibil 09 (salt bloc)
flexible switch 10 (program restart) comutator flexibil 10 (resetare program)
flexible switch 11 (spare) comutator flexibil 11 (rezervă)
flexible switch 12 (spare) comutator flexibil 12 (rezervă)
flexible switch 13 (spare) comutator flexibil 13 (rezervă)
flexible switch 14 (coolant on/off) comutator flexibil 14 (pornire/oprire lichid de răcire)
flexible switch 15 (nozzle coolant) comutator flexibil 15 (lichid de răcire pentru duze)
flexible switch 16 comutator flexibil 16
flexible switch 17 (random start) comutator flexibil 17 (pornire aleatorie)
flexible switch 18 (random mode) comutator flexibil 18 (mod aleatoriu)
flexible switch 19 (system mode) comutator flexibil 19 (mod sistem)
flexible tube tub flexibil
float switch changeover contact schimbare contact întrerupător cu flotor
float switch N.C. întrerupător cu flotor normal închis
float switch N.O. întrerupător cu flotor normal deschis
flow debit
flow cleaning pump pompă debit curăĠare
flow switch comutator debit
flow switch CSH comutator debit CSH
flow switch GCN comutator debit GCN
flow switch GWC comutator debit GWC
flow switch high power coolant comutator debit lichid de răcire de mare putere
flow switch N.C. comutator debit normal închis
flow switch N.O. comutator debit normal deschis
flow switch NCO comutator debit NCO
flow switch nozzle coolant comutator debit lichid de răcire pentru duze
flow switch table coolant comutator debit lichid de răcire masă
flow switch TCO comutator debit TCO
flow switch through spindle coolant comutator debit lichid de răcire arbore
flow switch TSC comutator debit TSC
fluorescent light lumină fluorescentă
fluorescent light left side lumină fluorescentă partea stângă
fluorescent light right side lumină fluorescentă partea dreaptă
fluorescent light with receptable in par lumină fluorescentă cu priză în par
flush spălare
flushing pump pompă spălare
flushing valve VRF supapă spălare VRF
follow up urmărire
following următoarele
foot switch pedală
foot switch N.C. pedală normal închis

Seite 27 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
foot switch N.O. pedală normal deschis
for pentru
for clamp pallet pentru prindere palet
for maintenance log on pentru jurnal întreĠinere
for regulator pentru regulator
form de la
forward înainte
forwards înainte
four surface APC operator´s panel panou operator APC cu funcĠie de alocare
free disponibil
freebasing liber de bază
freebasing pallet palet liber de bază
frequency frecvenĠă
from (Abr.) de la (Abr.)
from robot de la robot
front area parte frontală
front door uúă frontală
front door open/close uúă frontală închisă/deschisă
front view vedere frontală
full key board tastatură completă
function A finished funcĠie A terminată
function B finished funcĠie B terminată
function choice alegere funcĠie
function code 0 cod funcĠie 0
function number Bit numărul bitului de funcĠie
function text text funcĠie
functional funcĠional
functional overview privire generală funcĠională
functions funcĠii
further general external components mai multe componente externe generale
fuse siguranĠă
fuse base soclu siguranĠă
fuse break in MTC rupere siguranĠă în MTC
fuse switch one-pole disjunctor monofazic
fuse switch one-pole with LED disjunctor monofazic cu LED
fuse switch tree-pole disjunctor trifazic
fuse switch two-pole disjunctor bifazic
fuse terminal terminal siguranĠă
fuse terminal with LED terminal siguranĠă cu LED
fuse three-pole siguranĠă trifazică
fuse trip in MTC acĠionare siguranĠă în MTC
fuse two-pole siguranĠă bifazică
fused disconnect one-pole siguranĠă monofazică deconectată
fused disconnect three-pole siguranĠă trifazică deconectată
fuse-link legătură siguranĠă
fuses siguranĠe

Seite 28 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
gauge piece instrument de măsură
GCN nozzle advanced duză avansată GCN
GCN nozzle retracted duză retractată GCN
GCN nozzle shifting comutare duză GCN
GCN pump pompă GCN
GCN valve supapă GCN
general generalităĠi
general project informations informaĠii generale proiect
generates generează
generation generare
generator generator
generators, current supplies generatoare, alimentări curent
gland presetupă
glass cutting tăiere sticlă
glow lamp lampă strălucire
GND- Terminal for motors GND - terminal pentru motoare
grade water pump pompă de apă
graphics grafică
graphics page pagină grafică
gray gri
grease motor CCW ungere motor sens antiorar
grease motor CW ungere motor sens orar
green verde
grinding coolant nozzle lichid de răcire a duzei pentru rectificare
grinding wheel coolant lichid de răcire a discului de rectificare
gripper at measuring station graifăr la staĠia de măsurare
gripper backward graifăr înapoi
gripper clamp prindere graifăr
gripper forward graifăr înainte
gripper on buffer station graifăr la staĠie tampon
gripper unclamp eliberare graifăr
ground pământare
group grup
GS-axis Spec. spec. axă GS
guard lock safety door switch APC-door comutator blocaj siguranĠă uúă APC
guard lock safety door switch ATC-door comutator blocaj siguranĠă uúă ATC
guard lock safety-door switch S/G-door comutator blocaj siguranĠă uúă S/G
GWC nozzle advanced duză GWC avansată
GWC nozzle retracted duză GWC retrasă
GWC nozzle shifting comutare duză GWC
GWC pump pompă GWC
halogen light lampă cu halogen
hand mână
handle manivelă
handle mode regim manivelă
handle pulse rate rată impulsuri manivelă

Seite 29 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
harting plug dop harting
has to be wired trebuie să fie cablat
heater încălzitor
heater phase fază încălzitor
heater two phase încălzitor două faze
heating încălzire
heating resistor rezistenĠă încălzire
high level nivel înalt
high level grade tank grad nivel înalt rezervor
high level smut tank depuneri nivel înalt rezervor
high power coolant lichid de răcire de mare putere
high pressure presiunea înaltă
high skip salt înalt
high speed viteză înaltă
high speed rotary table viteză înaltă masă rotativă
high torque cuplu înalt
highest înalt
highest page nbr. pagină înaltă nbr.
high-power coolant on lichid de răcire de mare putere pornit
horn hupă
hour meter contor ore
hour meter magazine illumination box contor ore casetă iluminare magazie
housing carcasă
HP HP
HSK mount checker montare verificator HSK
HSK mount checker advance montare verificator avans HSK
HSK mount checker joint box casetă de conexiuni montare verificator HSK
HSK mount checker retract retragere montare verificator HSK
HSK tool mount checker montare verificator sculă HSK
HSK tool mount checker joint box casetă de conexiuni montare verificator sculă HSK
hydraulic hidraulic
hydraulic - Interface hidraulic - interfaĠă
hydraulic aggregat for APC with terminal box agregat hidraulic pentru APC cu casetă de borne
hydraulic aggregate agregat hidraulic
hydraulic clamp unit unitate prindere hidraulică
hydraulic clamp unit APC operation panel unitate prindere hidraulică panou de operare APC
hydraulic clamp unit operation panel unitate prindere hidraulică panou de operare
hydraulic jig dispozitiv de prindere hidraulic
hydraulic jig control package pachet comandă dispozitiv de prindere hidraulic
hydraulic line select selectare linie hidraulică
hydraulic motor on motor hidraulic pornit
hydraulic motor on tilting station motor hidraulic la staĠie de înclinare
hydraulic oil maximum ulei hidraulic maxim
hydraulic oil minimum ulei hidraulic minim
hydraulic oil minimum/ temperature ulei hidraulic minim/ temperatură
hydraulic oil refill reumplere ulei hidraulic

Seite 30 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
hydraulic oil temperature temperatură ulei hidraulic
hydraulic on hidraulic pornit
hydraulic pressure jig control package pachet comandă presiune dispozitiv de prindere hidraulic
hydraulic pressure switch pallet presostat palet
hydraulic pump pompă hidraulică
hydraulic pump motor motor pompă hidraulică
hydraulic pump on pompă hidraulică pornită
hydraulic pump runs pompă hidraulică în funcĠionare
hydraulic selection switch comutator de selectare a regimului hidraulic
hydraulic solenoid pallet solenoid palet
hydraulic unit unitate hidraulică
hydraulic unit on unitate hidraulică pornită
hydraulic unit pressure switch presostat unitate hidraulică
hydraulic unit sensors senzori unitate hidraulică
hydraulic unit thermal alarm alarmă termică unitate hidraulică
hydraulic unit valves supape unitate hidraulică
hydraulic unit with pressure switch unitate hidraulică cu presostat
hydraulic/pneumatic funktion on funcĠie pornită hidraulic/pneumatic
I/F ROBOT/CCS - MC I/F ROBOT/CCS - MC
I/F tilting station - MC I/F staĠie înclinare - MC
I/O I/O
I/O card dimensioning dimensionare card I/O
I/O card mounting montare card I/O
I/O card mounting inside JIG-Controller montare card I/O în interiorul controlerului pentru dispozitivul de prindere
I/O cards carduri I/O
I/O cards hydraulic carduri hidraulice I/O
I/O cards WSS carduri I/O WSS
I/O Link Adapter adaptor legătură I/O
I/O module modul I/O
I/O module common modul comun I/O
I/O module loader slot slot încărcător modul I/O
I/O power source sursă de tensiune I/O
I/O Signals for maintenance at measuring station semnale I/O pentru întreĠinere la staĠia de măsurare
I/O-Modul modul I/O
I/O-Modul Slot slot modul I/O
I/O-Moduls module I/O
IC code reader cititor cod IC
identification of the location identificarea locaĠiei
idle aúteptare
IEC / DIC Template for symbols úablon IEC / DIC pentru simboluri
if APC door switch not used make short circuit between to and to dacă comutatorul uúă APC este nefolosit efectuaĠi o scurt-circuitare
if appropriate dacă este adecvat
illumination iluminare
import import
impuls magnetic valve supapă impuls magnetic
impulse at voltage on impuls la tensiune

Seite 31 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
impulse device for suction dispozitiv impuls pentru sucĠiune
impulse magnetic valve, left side supapă impuls magnetic, partea stângă
impulse time sec. timp impuls sec.
in case of în caz de
in case of 5th-axis detach short by machine side în cazul celei de-a 5-a axe, detaúaĠi scurt de pe partea maúinii
in case of 6th-axis detach short by machine side în cazul celei de-a 6-a axe, detaúaĠi scurt de pe partea maúinii
in case of AC240 or less input power voltage în cazul unei alimentări electrice AC240 sau mai puĠin
in case of AC240 or more input power voltage în cazul unei alimentări electrice AC240 sau mai mult
in case of additional multilayer P/M use în cazul folosirii unui multistrat suplimentar P/M
in case of additional through spindle coolant 6.86 mp or oil mist collector în cazul lichidului de răcire suplimentar pentru arbore de 6,86 mp sau a colectorului de ceaĠă
in case of ATC60 tools în cazul sculelor ATC60
in case of ATC60 short în cazul scurtului la ATC60
in case of door lock Spec în cazul de blocaj uúă Spec.
in case of export în cazul de export
in case of front size lift up chip conveyor în cazul de dimensiune frontală ridicaĠi transportorul de úpan
in case of high speed rotary table în cazul de viteză înaltă masă rotativă
in case of none coolant tank Spec în caz de lipsă spec. rezervor lichid de răcire
in case of oil skimmer rear side lift up chip conveyor în cazul curelei separatorului de ulei ridicaĠi transportorul de úpan
in case of over ATC90 tools în cazul depăúirii sculelor ATC90
in case of standard MTC (door interlock Spec) în caz de MTC standard (spec. interblocare uúă)
in case of with P/M connect to P/M MTC în caz de P/M conectaĠi la P/M MTC
index table masă de divizare
indexer index
indexer advance avans index
indexer advance (lock) avans index (blocaj)
indexer retract (release) retragere index (eliberare)
indexer retract retragere index
indispensable to the CE spec. and for the US indispensabil conform specificaĠiile CE úi SUA
induction motor single speed motor de inducĠie cu o singură viteză
induction motor switchable speed connectors motor de inducĠie cu conectori pentru viteză comutabilă
inductive component phases faze inductive componentă
inductivitys inductivitate
information informaĠii
informations about changes informaĠii despre schimbare
inhibit inhibare
inlet intrare
in-position signal semnal pe poziĠie
input card intrare card
input power source intrare sursă de tensiune
input signals for operation panel WSS semnale de intrare pentru panou de operare WSS
input signals from measuring station semnale de intrare de la staĠia de măsurare
input Signals hydraulic semnale de intrare hidraulice
input Signals hydraulic aggregat semnale de intrare agregat hidraulic
input signals pallet semnale de intrare palet
input signals pallet buffer station semnale de intrare staĠie tampon palet
input signals pallet clamp semnale de intrare prindere palet

Seite 32 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
input signals tilting arm semnale de intrare braĠ înclinare
input signals tilting arm and light barrier WSS semnale de intrare braĠ înclinare úi barieră luminoasă WSS
input signals tilting arm and Servicedoors measuring flat semnale de intrare braĠ înclinare úi uúi service măsurare nivelare
input signals tilting station semnale de intrare staĠie înclinare
input signals WSS semnale de intrare WSS
input signals zylinder semnale de intrare zylinder
input signals zylinder buffer station semnale de intrare staĠie tampon zylinder
inputs intrări
inserted inserat
inside cabinet breaker Trip acĠionare întrerupător în interiorul tabloului
inside data table date tabel
installation drawing of cabinet schiĠă de instalare tablou
installation instalare
installation instruction sheet fiúă de instrucĠiuni pentru instalare
installation on instalare pornit
installation stop instalare oprit
intelligent S/G Viper terminal terminal inteligent S/G Viper
intelligent terminal terminal inteligent
interchangeable interschimbabil
interconnect coupling interconectare cuplaj
interconnection diagrams scheme interconectare
interface interfaĠă
interface change signal schimbare semnal interfaĠă
interface Daifuku interfaĠă Daifuku
interface relay releu interfaĠă
interface state notification signal semnal notificare stare interfaĠă
interface to TRANSOR interfaĠă la TRANSOR
interface unit unitate interfaĠă
interlock interblocare
interlock signal semnal interblocare
interlock Splash guard door interblocare uúă protecĠie deflector
internal intern
internal chip conveyor transportor úpan intern
internal target destinaĠie internă
interruption point with connection at base punct de întrerupere a conexiunii cu baza
interruption point with connection at point punct de întrerupere a conexiunii cu punctul
interuption arrow / Potential arrow săgeată întrerupere / săgeată potenĠial
interuption point punct de întrerupere
inverter invertor
inverter alarm alarmă invertor
inverter forward invertor înainte
inverter reset resetare invertor
inverter velocity viteză invertor
iron copper (both) fier cupru (ambele)
iron-cored reactor drosel cu miez de fier
item - designation element - desemnare

Seite 33 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
item - indication element - indicare
item - letter symbol element - simbol literă
item - location element - amplasare
item - plant element - instalaĠie
item designation desemnare element
japanese japoneză
JIG Controller controler dispozitiv de prindere
jog pas cu pas
jog - pas cu pas –
jog + pas cu pas +
jog federate switch (1) comutator pas cu pas (1)
jog federate switch (16) comutator pas cu pas (16)
jog federate switch (2) comutator pas cu pas (2)
jog federate switch (4) comutator pas cu pas (4)
jog federate switch (8) comutator pas cu pas (8)
jog federate switch (inhibit) comutator pas cu pas (inhibare)
jog feed mode mod avans pas cu pas
jog feed rate rată avans pas cu pas
jog mode mod Pas cu pas
joint box casetă de conexiuni
joint box side casetă de conexiuni laterală
jumper jumper
jumper open Jumper closed jumper deschis jumper închis
jumper representation reprezentare jumper
jumper RTS/CTS Handshake jumper dialog de confirmare RTS/CTS
jumpers jumpere
key switch setting-up mode cheie comutator mod configurare
key-operated selector switch pro-mating contact comutator selector operat prin cheie de contact
key-operated selector switch with N.C. comutator selector operat prin cheie cu normal închis
key-operated selector switch with N.O. comutator selector operat prin cheie cu normal deschis
kind of Document tip de document
l+ control circuit circuit de comandă l+
l+ power parts componente alimentare cu tensiune l+
label etichetă
labelling etichetare
lamp position checking mistake WSS lampa verificare poziĠii greúite WSS
lamp position checking success WSS lampa verificare poziĠii reuúite WSS
lamp pressure checking mistake WSS lampa verificare presiune greúită WSS
lamp pressure checking success WSS lampa verificare presiune reuúită WSS
lamp test test lampă
language codes coduri limbaj
laser clearance distanĠă laser
laser OK laser OK
laser shutter open clapa de protecĠie laser deschisă
last ultim
last change ultima schimbare

Seite 34 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
last user ultimul utilizator
late opening N.C. contact ultima deschidere contact normal închis
LCD unit power source sursă de tensiune unitate LCD
LCD unit separate type tip separat unitate LCD
leakage breaker întrerupător scurgere la pământ
LED LED
left door uúă stânga
lenght /width lungime /lăĠime
length lungime
letter code for a designation of the location cod scrisoare pentru indicarea locaĠiei
letter code for a specification of the kind of location cod scrisoare pentru specificarea tipului locaĠiei
letter code for a specification of the object cod scrisoare pentru specificarea unui obiect
level nivel
level Alarm nivel de alarmă
level lubrication nivel de lubrifiere
level lubrication pallet nivel de lubrifiere palet
level of hydraulic liquid nivelul de ulei hidraulic
level switch filter overflow comutator nivel filtru depăúire
level switch fleece drive on comutator nivel acĠionare material
level switch RWH oil supply comutator nivel alimentare ulei RWH
level VRF nivel VRF
level VRF drum nivel tambur VRF
lift ridicare
lift emergency-off switch comutator oprire de urgenĠă ridicare
lift fixture ridicare dispozitiv de fixare
lift up ridicare
lift up chip conveyor ridicare transportor de úpan
lift up chip conveyor (hinge type) ridicare transportor de úpan (tipul cu articulaĠie)
lift up chip conveyor (hinge) ridicare transportor de úpan (articulaĠie)
lift up chip conveyor (hinge) CCW ridicare transportor de úpan (articulaĠie) în sens antiorar
lift up chip conveyor (hinge)CW ridicare transportor de úpan (articulaĠie) în sens orar
lift up chip conveyor (scraper type) ridicare transportor de úpan (tip racletă)
lift up chip conveyor (scraper) ridicare transportor de úpan (racletă)
lift up chip conveyor (scraper) CCW ridicare transportor de úpan (racletă) în sens antiorar
lift up chip conveyor (scraper) CW ridicare transportor de úpan (racletă) în sens orar
lift up chip conveyor alarm ridicare transportor de úpan alarmă
lift up chip conveyor alarm lamp ridicare transportor de úpan lampă alarmă
lift up chip conveyor ccw ridicare transportor de úpan în sens antiorar
lift up chip conveyor cw ridicare transportor de úpan în sens orar
lift up chip conveyor drum filter opposite ridicare transportor de úpan filtru tambur opus
lift up chip conveyor drum filter opposite flow cleaning pump ridicare transportor de úpan filtru tambur opus pompă debit curăĠare
lift up chip conveyor extern interlock ridicare transportor de úpan interblocare externă
lift up chip conveyor forward ridicare transportor de úpan înainte
lift up chip conveyor joint box ridicare transportor de úpan casetă de conexiuni
lift up chip conveyor manual ridicare transportor de úpan manual
lift up chip conveyor manual lamp ridicare transportor de úpan lampă manual

Seite 35 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
lift up chip conveyor minimum ridicare transportor de úpan minim
lift up chip conveyor operator´panel ridicare transportor de úpan panou operator
lift up chip conveyor operator´panel joint box ridicare transportor de úpan casetă de conexiuni panou operator
lift up chip conveyor reverse ridicare transportor de úpan înapoi
lift up chip conveyor running ridicare transportor de úpan în funcĠionare
lift up chip conveyor running lamp ridicare transportor de úpan lampă funcĠionare
lift up chip conveyor start ridicare transportor de úpan pornire
lift up chip conveyor stop ridicare transportor de úpan oprire
lift up chip conveyor´s panel ridicare transportor de úpan panou
lift up connection operator´s emergency stop ridicare conexiune oprire de urgenĠă operator
lift up conveyor operation panel emergency stop ridicare transportor oprire de urgenĠă panou de operare
lift up conveyor operator panel ridicare transportor panou operator
lift up hinge thermal alarm ridicare articulaĠie alarmă termică
lift up pump pompă ridicare
lift up pump in lift up chip conveyor pompă ridicare la transportorul de úpan
lift up pump manual on pompă ridicare manual pornită
lift up pump of chip conveyor on pompă ridicare pornită la transportorul de úpan
lift up pump OFF pompă ridicare oprită
lift up pump ON pompă ridicare pornită
lift up scraper thermal alarm alarmă termică articulaĠie ridicare
lift up tank over flow supra-debit rezervor ridicare
lifting cylinder cilindru ridicare
light barrier barieră luminoasă
light barrier activate barieră luminoasă activare
light barrier active barieră luminoasă activă
light barrier for APC barieră luminoasă pentru APC
light barrier inactive barieră luminoasă inactivă
light barrier receiver receptor barieră luminoasă
light barrier test test barieră luminoasă
light barrier transmitter emiĠător barieră luminoasă
light cleaning station staĠie curăĠare
light curtain OFF cortină luminoasă oprită
light curtain receiver receptor cortină luminoasă
light curtain transmitter emiĠător cortină luminoasă
light green lumină verde
light in working room from cleaning-air station lumină în camera de lucru pentru staĠie de curăĠare prin aer
light reflex switch with plug changeover contact comutator reflex luminos cu schimbare de contact
light yellow lumină galbenă
lighting type tip de iluminare
lighting APC area zonă de iluminare APC
lighting lamp lampa iluminat
lighting working area iluminare zonă de lucru
limit switch comutator de sfârúit de cursă
limit switch N.O. comutator de sfârúit de cursă normal deschis
limit switch N.O. / N.C. with LED comutator de sfârúit de cursă normal deschis / normal închis cu LED
limiter comutator de sfârúit de cursă

Seite 36 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
limiter with thermal contacts comutator de sfârúit de cursă cu contacte termice
lines linii
link legătură
link Channel 2 legătură canal 2
list improvement listă îmbunătăĠire
load încărcare
load interupter one-pole încărcare întreruptor monofazic
load interupter three-pole încărcare întreruptor trifazic
load Motion încărcare miúcare
load ok încărcare OK
load pallet încărcare palet
load request încărcare cerere
load transfer switch comutator transfer încărcare
loader control control încărcător
loader control board placă de comandă încărcător
local interface interfaĠă locală
locate pin cleaning air localizare pin aer curăĠare
location amplasarea
location designation indicare amplasare
lock blocaj
lock switch comutator cu blocaj
lock valve blocaj supapă
locked blocat
log on door jurnal uúă
logic logic
look at maintenance drawing consultaĠi schemele de întreĠinere
low battery baterie scăzută
low level nivel redus
low level advance warning avertizare avans nivel redus
low level grade tank grad nivel redus rezervor
low level smut tank depuneri nivel redus rezervor
low pressure presiune redusă
low speed viteză redusă
low Torque cuplu redus
low voltage switchboard pupitru de comandă joasă tensiune
LUC Drum filter abnormal detection detecĠie filtru LUC Drum anormal
LUC First tank high level detection detecĠie nivel crescut la primul rezervor LUC
luminary iluminare
luminary seal etanúare iluminare
M/C Table ready Stare pregătită masă M/C
machine Alarm alarmă maúină
machine back fan joint box ventilator casetă de conexiuni maúină spate
machine back side partea posterioară a maúinii
machine bed pat maúină
machine column coloană maúină
machine control panel panou comandă maúină

Seite 37 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
machine cover capac maúină
machine light lumină maúină
machine no. nr. maúină
machine ready maúină pregătită
machine roof acoperiú maúină
machine signal light semnal luminos maúină
machine stop oprire maúină
machine table / B - axis masa maúină / axa B
machine Tool Controller Cabinet tablou controler sculă maúină
machine working area zonă de lucru maúină
machining Center centru prelucrare
made of constă din
made of MCTR upS constă din MCTR upS
magazine A pot exist confirm confirmare existenĠă locaú A magazie
magazine illumination joint box casetă conexiuni iluminare magazie
magazine illumination operator´s panel panou operator iluminare magazie
magazine joint box casetă conexiuni magazie
magazine light operator´s panel panou operator lumină magazie
magazine pot A confirm confirmare locaú A magazie
magazine pot B confirm confirmare locaú B magazie
magazine pot claning air aer curăĠare locaú magazie
magazine side pot exist confirm confirmare existenĠă locaú parte magazie
magazine side tool exist confirm confirmare existenĠă sculă parte magazie
magnetic brake frână magnetică
magnetic clutch ambreiaj magnetic
magnetic drive with PE acĠionare magnetică cu PE
magnetic valve supapă magnetică
magnetic valve left side supapă magnetică partea stângă
magnetic valve with actuations + PE supapă magnetică cu acĠionări + PE
magnetic valve with PE supapă magnetică cu PE
magnification mărire
magnification selector selector mărire
main principal
main air reĠea aer
main air on reĠea aer pornită
main air pressure switch comutator presiune reĠea aer
main box (inside) casetă principală (interior)
main breaker întrerupător principal
main cicuit supply circuit reĠea electrică
main circuit reĠea electrică
main CPU board pupitru principal CPU
main disconnect tree-pole deconectare reĠea trifazică
main drive acĠionare principală
main drive turned left acĠionare principală la stânga
main OPE unit unitate principală OPE
main operation emergency stop oprire de urgenĠă funcĠionare reĠea

Seite 38 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
main operation panel emergency stop oprire de urgenĠă panou de operare principal
main operator panel panou operator principal
main power alimentare cu tensiune
main switch comutator principal
main switch for transformer V comutator principal pentru transformatorul V
maindrive right acĠionare principală dreapta
maintenance întreĠinere
maintenance door WSS uúă întreĠinere WSS
maintenance door WSS open uúă întreĠinere WSS deschisă
maintenance funktion Bit Bit funcĠie întreĠinere
maintenance on measuring station întreĠinere la staĠia de măsurare
maintenance on tilting station întreĠinere la staĠie de înclinare
maintenance operation panel întreĠinere la panou de operare
maintenance operator´s panel disable MSD întreĠinere dezactivare panou de operare MSD
maintenance operator´s panel on întreĠinere panou de operare pornit
maintenance panel for blow off station întreĠinere panou staĠie suflare
maintenance panel for WSS întreĠinere panou pentru WSS
maintenance Panel tilting station întreĠinere panou staĠie înclinare
maintenance WSS întreĠinere WSS
make producător
MAKINO machine number număr maúină MAKINO
male contacts contact tată
malfunction defecĠiune
malfunction message mesaj defect
malfunction message lift up chip conveyor mesaj defect ridicare transportor de úpan
malfunction receipt constatare defect
man.port.op. panel no connect lipsă conexiune panou op. port. man.
manual manual
manual / reset manual / reset
manual change schimbare manuală
manual change lamp schimbare manuală lampă
manual clamp prindere manuală
manual door lock release eliberare manuală blocaj uúă
manual handle interrupt întrerupere manuală manivelă
manual lamp lampă manual
manual mode regim manual
manual mode lamp lampă regim manual
manual mode switch comutator regim manual
manual portable generator emergency stop oprire de urgenĠă generator manual portabil
manual portable operation panel panou de operare manual portabil
manual portable operation panel handwheel roată de mână panou de operare manual portabil
manual pulse generator generator manual de impulsuri
manual release eliberare manual
manual switch comutator manual
manual unclamp eliberare manuală
manual unloader descărcător manual

Seite 39 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
manual unloader specification addition descărcător manual adăugare manual
manual work cleaning coolant lucrare manuală curăĠare lichid de răcire
manual-actuation button buton acĠionare manuală
manual-actuation button for lifting cylinder buton acĠionare manuală pentru cilindrul de ridicare
manual manual
manufactured on: fabricat de:
manufacturer producător
manufacturer (Company) producător (compania)
manufacturing type is short tipul de fabricaĠie este scurt
material material
material description descriere material
material, Model-No. material, nr. model
matic suction pump pompă de sucĠiune oilmatic
mating side pins útifturi laterale potrivire
mating side sockets orificii laterale potrivire
MAX MAX
maximum liquid level nivel maxim de lichid
maximum liquid level Alarm alarmă nivel maxim de lichid
MDI mode regim MDI
measuring măsurare
measuring and test instruments instrumente de măsurare úi testare
measuring bridge punte măsurare
measuring shunt úunt măsurare
measuring system sistem măsurare
medium mediu
memory memorie
memory mode regimul memorie
memory protect release key switch comutator cheie deblocare protecĠie memorie
milling machine maúină de moletat
min min
minimum- and temperature switch comutator minim- úi temperatură
minimum liquid level nivel minim de lichid
mint mint
mirror image imagine inversată
mist blower suflare ceaĠă
mist collector colector de ceaĠă
mist collector working colector de ceaĠă funcĠional
mist unit unitate ceaĠă
mist unit high pressure unitate ceaĠă presiune înaltă
mist unit joint box casetă de conexiuni unitate ceaĠă
mist unit lower detection unitate ceaĠă detecĠie joasă
mist unit maximum unitate ceaĠă maxim
mist unit minimum unitate ceaĠă minim
mist unit standard unitate ceaĠă standard
mist unit start unitate ceaĠă pornire
MM,MH machine exclusive use utilizare exclusivă maúină MM,MH

Seite 40 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
MMC controller controler MMC
MMC door closed switch comutator uúă închisă MMC
MMC door motor uúă motor MMC
MMC door open switch comutator deschidere uúă MMC
MMC pallet magazine magazie palet MMC
MMC work carry efectuare lucrare MMC
mobile hydraulic hidraulic mobil
mode of operation regimul de operare
mode selection 1 selecĠie regim 1
mode selection 2 selecĠie regim 2
mode selection 3 selecĠie regim 3
mode selection 4 selecĠie regim 4
mode unlock key switch comutator cu cheie deblocare regim
model model
model Number număr model
model Systemcontroller model controler sistem
model year an model
modificated by modificat de
modification modificare
modification date dată modificare
modul modul
module loader încărcător modul
module machine complex modul maúină complex
module MMC/APC door lock blocaj uúă modul MMC/APC
monophase design design monofazic
more cleaning air necessary mai mult aer curăĠare necesar
motion complete miúcare completă
motion Interlock miúcare interblocare
motor motor
motor brake frână motor
motor chip conveyor motor transportor úpan
motor control comandă motor
motor filter pump filtru pompă motor
motor flushing pump motor pompă spălare
motor hydraulic pump motor pompă hidraulică
motor lead wire conductor motor
motor lift up pump pompă ridicare motor
motor model model motor
motor name denumire motor
motor off motor oprit
motor oil mist collector motor colector de ceaĠă ulei
motor protector protecĠie motor
motor protector alarm alarmă protecĠie motor
motor protector aux. units unităĠi aux. protecĠie motor
motor protector BCO protecĠie motor BCO
motor protector Central Coolant răcire centrală protecĠie motor

Seite 41 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
motor protector chip conveyor protecĠie motor transportor úpan
motor protector CSH protecĠie motor CSH
motor protector filter pump filtru pompă protecĠie motor
motor protector fire extinguish device dispozitiv stingere incendiu protecĠie motor
motor protector fire fighting system sistem stingere incendiu protecĠie motor
motor protector fleece drive acĠionare material protecĠie motor
motor protector fleece drive ok acĠionare material protecĠie motor ok
motor protector flushing pump pompă spălare protecĠie motor
motor protector grade water pump pompă de apă protecĠie motor
motor protector grade water pump ok pompă de apă protecĠie motor ok
motor protector hydraulic pump pompă hidraulică protecĠie motor
motor protector hydraulic unit unitate hidraulică protecĠie motor
motor protector lift up pump pompă ridicare protecĠie motor
motor protector lubrication lubrifiere protecĠie motor
motor protector NCO protecĠie motor NCO
motor protector oil mist collector colector de ceaĠă ulei protecĠie motor
motor protector SCC protecĠie motor SCC
motor protector stocker cleaning curăĠare stocare protecĠie motor
motor protector stocker coolant răcire stocare protecĠie motor
motor protector TCO protecĠie motor TCO
motor protector TSC protecĠie motor TSC
motor protector turbo filter filtru turbo protecĠie motor
motor protector TWC protecĠie motor TWC
motor protector vacuum pump pompă de vacuum protecĠie motor
motor protector warp clearer curăĠător protecĠie motor
motor protector WGU protecĠie motor WGU
motor rating specificaĠii motor
motor slow down încetinire motor
motor stop door front oprire motor uúă frontală
motor stop high speed oprire motor viteză înaltă
motor stop middle speed oprire motor viteză medie
motor thermal alarm alarmă termică protecĠie motor
motor turbo filter filtru turbo motor
motor vacuum pump pompă de vacuum motor
motor warp clearer curăĠător motor
motor with PTC thermistor motor cu termistor PTC
motor with thermal overload three-pole motor cu protecĠie termică trifazică la suprasarcină
motor with thermistor motor cu termistor
motor, slipring rotor motor, rotor cu inel colecto
motor protector protecĠie motor
motors motoare
mount checker advance montare verificator avans
mount checker retract retragere montare verificator
mount checker tool confirm confirmare sculă montare verificator
mounted unit unitate montată
mounting channel canal montare

Seite 42 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
mounting site locaĠie montare
mountingplate placă montare
move direction signal semnal direcĠie deplasare
move of deplasare
move to operator position deplasare la poziĠie operator
move to standby position deplasare la poziĠie aúteptare
moving start pornire deplasare
moving TLS sensor advance deplasare avans senzor TLS
moving TLS sensor retract deplasare retragere senzor TLS
moving tool lenght measuring deplasare măsurare lungime sculă
moving tool lenght sensor deplasare senzor lungime sculă
MPG operator´s emergency stop external emergency stop oprire de urgenĠă externă a operatorului MPG
MPG operator´s panel panou operator MPG
MPG operator´s panel for portable type panou operator MPG pentru tipul portabil
MTC MTC
MTC 100v receptacle / illumination priză / iluminare MTC 100v
MTC back duct conductă posterioară MTC
MTC door interlock interblocare uúă MTC
MTC inside cable cablu interior MTC
MTC inside power panel panou interior alimentare MTC
MTC is in stand alone mode MTC este în regimul independent
MTC is on MTC este pornit
MTC light lumină MTC
MTC under duct conductă inferioară MTC
mud tank rezervor nămol
mud tank empty rezervor nămol gol
mud tank full rezervor nămol plin
multifunction relay releu multifuncĠional
multilingual în mai multe limbi
multiposition switch N.C. comutator normal închis cu poziĠii multiple
multiposition switch N.O. comutator normal deschis cu poziĠii multiple
mushroom Push button Inverter, self holding with key buton inverter de tip ciupercă, automenĠinere cu cheie
mushroom Push button N.C., self holding with key buton normal închis de tip ciupercă, automenĠinere cu cheie
mushroom Push button N.O., self holding with key buton normal deschis de tip ciupercă, automenĠinere cu cheie
mushroom push button, N.C. spring return buton normal închis de tip ciupercă, cu arc
mushroom push button, N.O. spring return buton normal deschis de tip ciupercă, cu arc
N.C. contact contact normal închis
N.C. contact with assembling line contact normal închis cu linie asamblare
N.C. contact with automatic return contact normal închis cu revenire automată
N.C. contact without cross-ref. contact normal închis fără referinĠă
N.C. from overload normal închis de la suprasarcină
N.C. off-delay întârziere oprită contact normal închis
N.C. on and off-delay întârziere oprită úi pornită contact normal închis
N.C. on-delay întârziere pornită contact normal închis
N.C. thermal trip acĠionare termică normal închis
N.O. Circuit breaker N.C. normal deschis Întrerupător circuit normal închis

Seite 43 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
N.O. Circuit breaker one-pole normal deschis Întrerupător circuit monofazic
N.O. contact contact normal deschis
N.O. Contact from overload normal deschis Contact de la suprasarcină
N.O. contact with automatic return Contact normal deschis cu revenire automată
N.O. contact without X ref. contact normal deschis fără referinĠă
N.O. late closing închidere întârziată normal deschis
N.O. make before break normal deschis înainte de întrerupere
N.O. off- and on-delay întârziere pornită úi oprită normal deschis
N.O. off delay întârziere oprită normal deschis
N.O. on-delay întârziere pornită normal deschis
N.O. power circuit contact circuit contact normal deschis
N.O. single contact power contactor contactor cu un singur contact normal deschis
N.O. thermal trip acĠionare termică normal deschis
N.O. wipecontact to the left normal deschis contact la stânga
N.O. wipecontact to the right normal deschis contact la dreapta
N.O. with action line normal deschis cu linie acĠiune
name denumire
NC normal închis
NC circuit circuit normal închis
NC power on/off pornire/oprire tensiune normal închis
NC power source sursă de tensiune normal închis
NC rotary table masă rotativă normal închis
NC unit unitate normal închis
new fixture dispozitiv de fixare nou
next următor
next page pagina următoare
next tool următoarea sculă
next tool lamp lampă următoarea sculă
no nu
no access lipsă acces
no clamping lipsă prindere
no clamping alarm in working area alarmă lipsă prindere în zona de lucru
no effect dead man´s button lipsă efect comutator prezenĠă
no emergency stop lipsă oprire de urgenĠă
no emergency stop and APC-Door closed lipsă oprire de urgenĠă úi uúă APC închisă
no emergency stop and SPG-Door closed lipsă oprire de urgenĠă úi uúă SPG închisă
no emergency stop and systemmode lipsă oprire de urgenĠă úi regim sistem
no error flushing pump lipsă eroare pompă spălare
no error lift up pump lipsă eroare pompă ridicare
no error oil skimmer lipsă eroare separator de ulei
no error rough filtered water pump lipsă eroare pompă de apă filtrare puternică
no error vacuum pump lipsă eroare pompă vacuum
no error warp clearer lipsă eroare curăĠător
no failure lipsă eroare
no failure motor protection lipsă eroare protecĠie motor
no minimum in fine filtrated coolant tank lipsă filtrare minimă rezervor lichid de răcire

Seite 44 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
no more pallet lipsă paleĠi
no more pallet system end lipsă paleĠi finalizare sistem
no person inside safety area nicio persoană în zona de siguranĠă
no protector alarm lipsă alarmă protecĠie
no specials fără specialităĠi
no tank maximum lipsă rezervor maxim
no tank minimum lipsă rezervor minim
no warning lipsă avertizare
no. nr.
no. of cores nr. miezuri
noise filter filtru zgomot
nominal current curent nominal
non coolant tank rezervor non-răcire
none coolant fără lichid de răcire
nozzle coolant lichid de răcire a duzei
nozzle coolant flow switch comutator debit lichid de răcire duză
nozzle coolant lift up ridicare lichid de răcire a duzei
nozzle coolant suction valve supapă de sucĠiune pentru răcirea duzei
nozzle coolant thermal alarm alarmă termică lichid de răcire a duzei
norm norm
normal position poziĠie normală
normal situation situaĠie normală
not nu
not change fără schimbare
not less than AC380V input power voltage tensiune electrică nu mai mică de 380V c.a.
not measuring mode regim fără măsurare
not more than AC240V input power voltage tensiune electrică nu mai mare de 240V c.a.
not used nefolosit
note observaĠie
NTC-thermistor termistor NTC
number număr
number of pages numărul de pagini
number of the ninth location numărul celei de-a noua locaĠii
number of the second location numărul celei de-a doua locaĠii
number of the third location numărul celei de-a treia locaĠii
numbering functions numerotare funcĠii
numbering plant and location identifying, equipment identifier, page, path numerotare instalaĠie úi identificator locaĠie, identificator echipamente, pagină, cale
numeric counter for a definite identification contor numeric pentru o identificare definită
OFF OPRIT
off oprit
oil air pressure presiune aer ulei
oil air unit unitate aer ulei
oil air unit oil level nivel de ulei unitate aer
oil air unit pressure presiune unitate aer ulei
oil air unit start start unitate aer ulei
oil by pass solenoid ulei prin ocolire solenoid

Seite 45 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
oil controller controler ulei
oil controller alarm alarmă controler ulei
oil controller board panou controler ulei
oil controller unit unitate controler ulei
oil empty detection detecĠie ulei consumat
oil Mist collector colector de ceaĠă ulei
oil mist collector aggregate agregat colector de ceaĠă ulei
oil Mist collector alarm alarmă colector de ceaĠă ulei
oil Mist collector fan ventilator colector de ceaĠă ulei
oil mist collector ON/OFF pornire/oprire colector de ceaĠă ulei
oil mist collector thermal alarm alarmă termică colector de ceaĠă ulei
oil send pump pompă trimitere ulei
oil skimmer separator de ulei
oil termperature temperatură de ulei
oil vaccum pump pompă ulei vacuum
oil-and temperature switch comutator ulei- úi temperatură
old vechi
ON PORNIT
on pornit
ON OFF PORNIT OPRIT
one touch function funcĠie printr-o apăsare
one way mainswitch comutator principal cu o cale
one-phase Transformer transformator monofazic
only doar
only needed if count greater than este necesar doar dacă este mai mare de
open deschis
open / close APC door uúă APC deschisă / închisă
open APC door uúă APC deschisă
open circuit shunt release eliberare úunt circuit deschis
open in case of external emergancy stop deschis în caz de oprire de urgenĠă externă
open in case of lift up chip conveyor deschis în caz de oprire de ridicare transportor de úpan
open in case of measuring system use deschis în caz de utilizare a sistemului de măsurare
open in case of PFM interface deschis în caz de interfaĠă PFM
open in case of S/G door lock deschis în caz de blocaj uúă S/G
open in case with APC door lock deschis în cazul de blocaj uúă APC
open in case with coolant option or special coolant system deschis în caz lichid de răcire opĠional sau sistem special de răcire
open in case with S/G door lock deschis în cazul de blocaj uúă S/G
open in case with weekly timer deschis în cazul de temporizator săptămânal
open phase protected power supply unit unitate de alimentare electrică protejată fază deschisă
open request cerere deschisă
operater´s panel panou operator
operating door close uúă operare închisă
operating door open uúă operare deschisă
operating mode regim de operare
operating pressure increase creútere presiune de operare
operating voltage tensiune de funcĠionare

Seite 46 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
operation funcĠionare
operation allow funcĠionare permisă
operation condition condiĠie de funcĠionare
operation end signal semnal final funcĠionare
operation end signal 1 semnal final funcĠionare 1
operation end signal 2 semnal final funcĠionare 2
operation end signal 3 semnal final funcĠionare 3
operation end signal 4 semnal final funcĠionare 4
operation Panel panou de operare
operation Panel blow off station panou de operare staĠie suflare
operation panel measuring station panou de operare staĠie măsurare
operation Panel WSS panou de operare WSS
operation ready pregătit de funcĠionare
operator door interlock interblocare uúă operator
operator panel tilting station panou operator staĠie înclinare
operator side overtravel depăúire cursă din partea operatorului
operator side position switch comutator poziĠie partea operatorului
operator side work washing gun pistol de spălare partea operatorului
operator´s panel connection unit unitate conexiune panou operator
operator´s panel for portable type panou operator pentru tipul portabil
operator´s panel in T8 Digit code Spec. panou operator în spec. cod T8 Digit
operator´s panel joint box casetă de conexiuni panou operator
opposite opus
opposite flow cleaning pump pompă debit curăĠare opusă
optical I/D unit local interface specification specificaĠie interfaĠă locală unitate optică I/O
optical I/O unit unitate optică I/O
optical marposs marposs optic
optical renishaw renishaw optic
option opĠional
option check verificare opĠională
option name denumire opĠională
option table masă opĠională
optional stop oprire opĠională
optionally index serial number of the location numărul de serie index opĠional al locaĠiei
optocoupler typ tip optocoupler
orange portocaliu
order comandă
ordering number număr comandă
orientation of pallet changer orientarea schimbătorului de palet
origin origine
ot release eliberare
other WSS alt WSS
outlet ieúire
output ieúire
output card card ieúire
output power source sursă de tensiune ieúire

Seite 47 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
output signals for automatic doors WSS semnale ieúire pentru uúi automate WSS
output signals for blow off station semnale ieúire staĠie suflare
output signals for operation panel WSS semnale de ieúire pentru panou de operare WSS
output signals for WSS semnale de ieúire pentru WSS
output signals hydraulic semnale de ieúire hidraulice
output signals hydraulic aggregat semnale de ieúire agregat hidraulic
output signals to measuring station semnale de ieúire pentru staĠia de măsurare
outputs ieúiri
outside of the cabinet în afara tabloului
outside power off signal semnal exterior oprire tensiune
OV supratensiune
over ATC 90 supra ATC 90
over ATC 90 tools scule supra ATC 90
over ATC90 tools with BTS specification scule ATC90 cu specificaĠii BTS
over current supracurent
over travel depăúire cursă
over travel "advanced" depăúire cursă „avansat”
over travel "retract" depăúire cursă „retras”
over travel Axis emergency stop depăúire cursă axă oprire de urgenĠă
over travel bridging depăúire cursă punte
over travel release depăúire cursă eliberare
over travel X-Axis depăúire cursă axă X
over travel Y-Axis depăúire cursă axă Y
over travel Z-Axis depăúire cursă axă Z
overcurrent central chip conveyor supracurent transportor central úpan
overflow compact filter depăúire filtru compact
overflow grade tank depăúire grad rezervor
overflow lift up tank depăúire rezervor ridicare
overflow smut tank depăúire rezervor smut
overheating supraîncălzire
overtemperature control cabinet supratemperatură tablou de comandă
overview privire generală
overview / installation drawings privire generală / schiĠă de instalare
overview about blow off MTC cabinet privire generală asupra tabloului MTC
overview about Measuring station and tilting station privire generală asupra staĠiei de măsurare úi de înclinare
overview about MTC hydraulic aggregat privire generală asupra agregatului hidraulic MTC
overview about pallet blow off station privire generală asupra staĠiei de suflare palet
overview about PLCC door privire generală asupra uúii PLCC
overview about WSS privire generală asupra WSS
overview about WSS and tilting station privire generală asupra WSS úi staĠiei de înclinare
overview coolant device connections privire generală asupra conexiunilor dispozitivului de răcire
overview diagram privire generală schemă
overview machine locations privire generală asupra locaĠiilor maúinii
overview oil mist collector connections privire generală asupra colectorului de ceaĠă
overview RWH connections privire generală asupra conexiunilor RWH
overvoltage release eliberare supratensiune

Seite 48 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
P/C interlock interblocare P/C
page pagina
page descripition descriere pagină
page designation indicaĠie pagină
page index index pagină
page number număr pagină
page supplementary field câmp suplimentar pagină
page view vizualizare pagină
page/Path pagină/cale
pallet ready palet pregătit
pallet palet
pallet above palet deasupra
pallet b-axis revolution limit - limită rotaĠie palet axa b -
pallet b-axis revolution limit + limită rotaĠie palet axa b +
pallet changer interlock interblocare schimbare palet
pallet changing active schimbare palet activă
pallet circle cerc palet
pallet clamp prindere palet
pallet clamp controlling control prindere palet
pallet clamp ok prindere palet ok
pallet clamped palet prins
pallet clamped stocker side palet prins pe partea de stocare
pallet cleaning curăĠare palet
pallet cleaning WSS curăĠare palet WSS
pallet cleaning Zeiss curăĠare palet Zeiss
pallet confirm spindle side palet confirmare latura dinspre arbore
pallet confirm stocker side palet confirmare latura dinspre stocare
pallet down palet jos
pallet exist palet existent
pallet exist operator side palet existent partea operatorului
pallet exist switch palet existent comutator
pallet exist switch MMC palet existent comutator MMC
pallet exist switch WSS palet existent comutator WSS
pallet exist vehicle side palet existent parte vehicul
pallet exist WSS palet existent WSS
pallet fitting confirm confirmare aúezare palet
pallet hydraulic circuit clamp circuit prindere hidraulică palet
pallet hydraulic circuit clamp pressure presiune circuit prindere hidraulică palet
pallet hydraulic circuit unclamp circuit eliberare hidraulică palet
pallet hydraulic circuit unclamped circuit palet eliberat hidraulic
pallet in machining area palet în zona de prelucrare
pallet in machining area (P/C CCW) palet în zona de prelucrare (P/C în sens antiorar)
pallet in machining area (P/C CW) palet în zona de prelucrare (P/C în sens orar)
pallet in measuring station palet în staĠia de măsurare
pallet in position palet în poziĠie
pallet in working area palet în zona de lucru

Seite 49 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
pallet index status stare index palet
pallet left arm palet braĠ stâng
pallet lifting ridicare palet
pallet load status stare încărcare palet
pallet magazine magazie palet
pallet magazine controller controler magazie palet
pallet magazine or multi Layer pallet magazine magazie paleĠi sau magazie paleĠi multistrat
pallet normal position palet poziĠie normală
pallet normal position WSS palet poziĠie normală WSS
pallet on blow off station palet la staĠie suflare
pallet on buffer station palet la staĠie tampon
pallet on stocker palet la stocare
pallet on WSS palet la WSS
pallet position WSS palet poziĠie WSS
pallet ready palet pregătit
pallet ready lamp lampă palet pregătit
pallet right arm palet braĠ drept
pallet rotating table lock blocaj rotire masă palet
pallet rotating table locked masă rotire blocată palet
pallet rotating table unlock deblocaj rotire masă palet
pallet rotating table unlocked masă rotire deblocată palet
pallet seat confirm confirmare aúezare palet
pallet seat confirm A confirmare aúezare palet A
pallet to vehicle/operator palet la vehicul/operator
pallet to vehicle/operator (jog mode) palet la vehicul/operator (regim Pas cu pas)
pallet to vehicle/operator (positioning) palet la vehicul/operator (poziĠionare)
pallet transport unit unitate transport palet
pallet unclamp eliberare palet
pallet unclamped palet eliberat
pallet unclamped stocker side palet eliberat pe partea de stocare
pallet uncouple switch comutator decuplare palet
pallet unload status stare descărcare palet
pallet2 b-axis revolution limit- limită rotaĠie palet2 axa b -
pallet2 b-axis revolution limit+ limită rotaĠie palet2 axa b +
pallett on WSS palet la WSS
panel down confirm confirmare palet jos
panel lift confirm confirmare panou ridicare
panel of front door PLC cabinet panou uúă frontală tablou PLC
panels connection unit unitate conexiune panouri
paper bag suction pump pompă sucĠiune sac de hârtie
paper bag type tip sac de hârtie
parallel signal interface interfaĠă semnal paralel
parameter program parametru program
part feature caracteristică piesă
part number număr piesă
part table tabel piese

Seite 50 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
partner partener
parts piese
parts nomenclature nomenclator piese
partslist listă piese
path cale
PE PE
PE rail úină PE
PFM interface interfaĠă PFM
photoelectric cell celulă fotoelectrică
photoelectric cell for APC celulă fotoelectrică pentru APC
photoelectric resistor rezistor fotoelectric
photoelectric resistor change over contact rezistor fotoelectric schimbare contact
photoelectric switch DC N.C. comutator fotoelectric normal închis c.c.
photoelectric switch DC N.O. comutator fotoelectric normal deschis c.c.
photoelectric switch DC receiver N.C. comutator fotoelectric receptor normal închis c.c.
photoelectric switch DC receiver N.O. comutator fotoelectric receptor normal deschis c.c.
photoelectric switch DC with plug N.O. comutator fotoelectric normal deschis cu fiúă c.c.
photoelectric switch transmitter emiĠător comutator fotoelectric
pickup delay electromagnetic drive, connections preluare întârziere acĠionare electromagnetică, conexiuni
pilot light lumină pilot
pilot light blinking lumină pilot intermitent
pilot light push-to-test testare prin apăsare lumină pilot
pilot light with diode or lumină pilot cu diodă sau
pilot light with transformer lumină pilot cu transformator
pilot-lamp cover unit unitate acoperire lumină pilot
pilot-lamp side mounting montare laterală lumină pilot
pin pin
pink roz
pin-Plug Chart diagramă pin-fiúă
place locaĠie
placeholder substituent
plant instalaĠie
plant designation indicare instalaĠie
plant operating operare instalaĠie
plant overview privire generală instalaĠie
PLC PLC
PLC - diagram PLC - diagramă
PLC Designation indicare PLC
PLC diagram diagramă PLC
PLC Knoll PLC Knoll
PLC terminal with connection on both sides terminal PLC cu conexiune pe ambele părĠi
PLC terminal with Xref terminal PLC cu Xref
PLC terminal without graphic terminal PLC fără grafică
PLCC I/O-cards carduri PLCC I/O
PLC-Card card PLC
PLC-Control panel panou comandă PLC

Seite 51 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
PLC-Diagram diagramă PLC
PLC-In intrare PLC
PLC-Modul modul PLC
PLC-MTC overview privire generală PLC-MTC
PLC-Operator operator PLC
PLC-Out ieúire PLC
PLC-Rack rack PLC
PLC-Terminal terminal PLC
PLC-Terminal connection above terminal PLC conexiune deasupra
PLC-Terminal connection below terminal PLC conexiune dedesubt
PLC-Terminal connection left conexiune stânga terminal PLC
PLC-Terminal connection right conexiune dreapta terminal PLC
PLC-Terminal with connector ANSI-JIC terminal PLC cu conector ANSI-JIC
PLC-Terminal with connector BOX terminal PLC cu conector BOX
PLC-terminal with connector DIC terminal PLC cu conector DIC
PLC-Terminal-Number număr terminal PLC
plug fiúă
plug coding fiúă codificare
plug positions poziĠii fiúă
plug positions Honda series MR poziĠii fiúă Honda seria MR
plug target fiúă Ġintă
plug without cross-ref. fiúă fără referinĠă
plunger sondă
pneumatic pneumatic
pneumatic pressure presiune pneumatică
pneumatic pressure tilting station presiune pneumatică staĠie înclinare
pneumatic pressure WSS presiune pneumatică WSS
pneumatic start pornire pneumatică
pneumatic unit unitate pneumatică
pneumatic valves supape pneumatice
point to point Wirelist listă cablare punct la punct
pol. plug fiúă fază
pole fază
portable MPG operator´s panel panou operator portabil MPG
portable MPG operator´s panel with display panou operator portabil MPG cu display
portable tape Leader cititor de bandă portabil
position poziĠie
position check clamp unit verificare poziĠie prindere unitate
position checking verificare poziĠie
position checking pallet verificare poziĠie palet
position confirm confirmare poziĠie
position controlling WSS controlare poziĠie WSS
position signal 1 semnal poziĠie 1
position signal 2 semnal poziĠie 2
position Switch N.C., Manualy activated poziĠie comutator normal închis, activat manual
position switch N.O., automatic return poziĠie comutator normal deschis, revenire automată

Seite 52 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
position- switch WSS poziĠie- comutator WSS
positioning poziĠionare
positioning Start poziĠionare pornire
possible posibilă
pot clamp prindere locaú
pot mode lamp lampă prindere locaú
pot mode switch comutator regim locaú
pot unclamp eliberare locaú
potential potenĠial
potential distribution distribuĠie potenĠială
potential multiplication multiplicare potenĠială
potential terminal connection both sides conexiune terminal potenĠial ambele părĠi
potential terminal no graphic representation terminal potenĠial fără reprezentare grafică
potential terminals terminale potenĠial
potential tracking urmărire potenĠial
power alimentare cu tensiune
power brake frână mecanică
power circuit circuit electric
power circuit breaker întrerupător circuit electric
power contactor contactor alimentare cu tensiune
power designation indicaĠie alimentare cu tensiune
power Fail Monitoring unit (PFM) unitate monitorizare alimentare cu tensiune (PFM)
power failure detector detector defect alimentare cu tensiune
power index index alimentare cu tensiune
power index alarm alarmă index alimentare cu tensiune
power index controller controler index alimentare cu tensiune
power index maintenence mode mod întreĠinere index alimentare cu tensiune
power index ready index alimentare cu tensiune pregătită
power index running OK index alimentare cu tensiune funcĠionare OK
power Input intrare alimentare cu tensiune
power max. alimentare cu tensiune max.
power operating mechanism (general) cangeover contact mecanism de operare alimentare (general) schimbare contact
power operating mechanism (general) N.C. mecanism de operare alimentare (general) normal închis
power operating mechanism (general) N.O. mecanism de operare alimentare (general) normal deschis
power out select selectare ieúire tensiune
power panel panou alimentare cu tensiune
power servo alimentare servo
power source sursă de tensiune
power source blow off station sursă de tensiune staĠie suflare
power source coolant unit sursă de tensiune unitate de răcire
power source for control circuit sursă de tensiune circuit de comandă
power source for coolant tank prepared by customer sursă de tensiune pentru rezervorul lichidului de răcire, pregătit de client
power source hydraulik unit sursă de tensiune unitate hidraulică
power source interference voltage sursă de tensiune interferenĠă tensiune
power source lift up chip conveyor sursă de tensiune ridicare transportor de úpan
power supply alimentare cu tensiune

Seite 53 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
power supply add. I/O alimentare suplimentară cu tensiune I/O
power supply brake alimentare cu tensiune frână
power supply for auto extinguish device alimentare cu tensiune dispozitiv stingere auto
power supply for DC24V regulator alimentare tensiune pentru regulatorul 24V c.c.
power supply for PFM alimentare tensiune pentru PFM
power supply for terminal unit alimentare tensiune pentru unitatea terminal
power supply for upS alimentare tensiune pentru ups
power supply module modul alimentare cu tensiune
power supply module emergency stop oprire de urgenĠă modul alimentare cu tensiune
power supply of regulator alimentare cu tensiune a regulatorului
power supply PLC alimentare cu tensiune PLC
power supply PLC-/NCK-INPUT alimentare cu tensiune PLC-/NCK-INTRARE
power supply S/G wiper alimentare cu tensiune útergător S/G
power supply safety devices alimentare cu tensiune dispozitive de siguranĠă
power supply SPS-MTC alimentare cu tensiune SPS-MTC
power supply unit unitate alimentare cu tensiune
power supply unit + PE unitate alimentare cu tensiune + PE
pre opening N.C. contact pre-deschidere contact normal închis
precaution precauĠie
preclamp prindere preliminară
preclamp / cleaning air prindere preliminară / aer curăĠare
prepared by pregătit de
preselection preselecĠie
preselection clamp preselecĠie prindere
preselection clamp circuit circuit preselecĠie prindere
preselection unclamp preselecĠie eliberare
pressure presiune
pressure bar presiune bar
pressure change schimbare presiune
pressure checking verificare presiune
pressure cleaning air presiunea aerului de curăĠare
pressure control Filter control presiune filtru
pressure control pallet control presiune palet
pressure control stocker area control presiune zona de stocare
pressure control working area control presiune zona de lucru
pressure discharge descărcare presiune
pressure on presiune pornită
pressure sensor filter filtru senzor presiune
pressure sensor vacuum drum tambur vacuum senzor presiune
pressure step valve supapă pas presiune
pressure steps through spindle coolant paúi presiune lichid de răcire arbore
pressure switch N.C. presostat normal închis
pressure switch N.O. presostat normal deschis
pressure tilting arm presiune braĠ înclinare
previous anterior
previous Page pagina anterioară

Seite 54 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
primary primar
primary current curent primar
primary use the counter utilizare primară contor
primary use the enumerator utilizare primară enumerator
probe power on pornire tensiune sondă
probe status stare sondă
process alarm procese de alarmă
process Controller controler proces
process ready proces pregătit
process suspend WSS Proces suspendat WSS
progammable Logic Controller controler logic programabil
program position reference poziĠie de referinĠă program
program restart repornire program
protect by fuse protejare prin siguranĠă
protected earth disconnect terminal deconectare bornă împământare
protection additional components protecĠie componente suplimentare
protection devices dispozitive de protecĠie
protection switch FI four phases comutator de protecĠie FI pentru patru faze
protector alarm hydraulik protecĠie alarmă sistem hidraulic
prototyp prototip
proximity switch DC connector N.C. limitator c.c. normal închis
proximity switch DC connector N.O. limitator c.c. normal deschis
proximity switch N.C. limitator normal închis
proximity switch N.O. limitator normal deschis
pulse enabling activare impuls
pulse release eliberare impuls
pulse signal Semnal impuls
pump pompă
pump BCO pompă BCO
pump Central Coolant pompă lichid de răcire central
pump CSH pompă CSH
pump motor base coolant motor pompă răcire a batiului
pump motor Central Coolant motor pompă răcire centrală
pump motor CSH motor pompă CSH
pump motor NCO motor pompă NCO
pump motor SCC motor pompă SCC
pump motor stocker coolant motor pompă răcire stocare
pump motor TCO motor pompă TCO
pump motor TSC motor pompă TSC
pump motor TWC motor pompă TWC
pump motor WGU motor pompă WGU
pump NCO pompă NCO
pump SCC pompă SCC
pump stocker cleaning pompă curăĠare stocare
pump stocker coolant pompă răcire stocare
pump TCO pompă TCO

Seite 55 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
pump to coolant cooler pompă la lichid de răcire în răcitor
pump TSC pompă TSC
pump TWC pompă TWC
pump washing gun pompă pistol de spălare
pump WGU pompă WGU
pumping pompare
punch panel panou înregistrare
purple violet
pusch Button N.O. spring return buton normal deschis, cu arc
push button key operated N.O. buton tip cheie normal deschis
push button key-operated, N.C. buton tip cheie normal închis
push button N.C. general buton general normal închis
push button N.O. general buton general normal deschis
push button with N.C. retained buton cu normal închis menĠinut
push button with N.C. spring return buton normal închis, cu arc
push button with N.O. retained buton cu normal deschis menĠinut
push Buttton Inverter, slef holding buton inverter, automenĠinere
pushbutton buton
quantity cantitate
random mode regim aleatoriu
random mode start regim aleatoriu pornire
rapid rapid
rapid transverse mode regim traversare rapidă
rapid traverse override suprareglare traversare rapidă
rapid traverse override signal 1 semnal suprareglare traversare rapidă 1
rapid traverse override signal 2 semnal suprareglare traversare rapidă 2
rapid traverse overrride switch (1) comutator suprareglare traversare rapidă (1)
rapid traverse overrride switch (2) comutator suprareglare traversare rapidă (2)
rapid traverse overrride switch (4) comutator suprareglare traversare rapidă (4)
rapid traverse overrride switch (inhibit) comutator suprareglare traversare rapidă (inhibare)
rapid traverse select signal semnal selectare traversare rapidă
rated control voltage tensiune de comandă nominală
rated current curent nominal
rated frequency frecvenĠă nominală
rated power consum nominal
rated voltage tensiune nominală
read/write head cap scriere / citire
ready pregătit
ready for operation pregătit de funcĠionare
ready for operation BAZ pregătit de funcĠionare BAZ
ready for operation TRANSOR pregătit de funcĠionare TRANSOR
real binary real binar
rear area zona din spate
rear side door WSS uúă laterală spate WSS
receiver receptor
receiver for measuring system receptor pentru sistemul de măsurare

Seite 56 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
receptacle priză
receptacle box socket CEE priză fiúă CEE
receptacle box socket three-pole priză fiúă trifazică
receptacle for punch panel priză panou înregistrare
reception alarm recepĠie alarmă
recognition axis recunoaútere axă
record of maintenance drawing înregistrare scheme de întreĠinere
records înregistrări
rectifier rectificator
rectifier phase rectificator monofazic
rectifier three phase rectificator trifazic
rectifier three-pole rectificator trei faze
rectifier transformer transformator rectificator
rectifier two phase rectificator bifazic
red roúu
redesigned reproiectat
ref ref
refer to consultaĠi
reference referinĠă
reference designation letter scrisoare referinĠă
reference Fin referinĠă fin
reference mode mod referinĠă
reference point punct de referinĠă
reference position return completion signal semnal efectuare revenire în poziĠia de referinĠă
reference slow down încetinire referinĠă
reference switch comutare referinĠă
reference zone zonă referinĠă
refill reumplere
refill not fără reumplere
regenerative discharge unit unitate descărcare regenerativă
regulation regularizare
related page pagina corespunzătoare
related information informaĠii corespunzătoare
relay releu
relay coil bobină releu
relay coil electric drive with dropout delay, connections bobină releu electric acĠionare cu anulare întârziere, conexiuni
relay coil small graphic bobină releu, mic grafic
relay control releu comandă
relays relee
release eliberare
release door lock eliberare blocaj uúă
remaining movement amount in-range signal deplasare rămasă volum semnal
remanence relay releu rămas
remanence relay, connectors releu rămas, conectori
remark observaĠie
remove this cable when you install upS eliminaĠi acest cablu când instalaĠi ups

Seite 57 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
reserve rezervare
reserve area zonă rezervare
reset resetare
reset signal semnal resetare
reset-in-progress signal semnal resetare în derulare
residual-current operated circuit breaker, two phase întrerupător circuit curent rezidual, bifazic
residual-current operated circuit-breaker întrerupător circuit curent rezidual
residual-current operated circuit-breaker, întrerupător circuit curent rezidual,
resistor rezistor
retract retragere
retract / advance retragere / avans
retract GCN nozzle duză retractată GCN
retract GWC nozzle duză GWC retrasă
retracted retragere
return data 00 revenire date 00
return data confirming signal 2 date revenire confirmare semnal 2
return valve supapă revenire
reverse înapoi
right side door close uúă închisă partea dreaptă
right side door open uúă deschisă partea dreaptă
rises creúteri
robot robot
robot - interface robot - interfaĠă
robot data fin date robot
robot data request solicitare date robot
robot Interface interfaĠă robot
robot interface customer side interfaĠă robot parte client
robot mode robot mod
robot parts parity paritate piese robot
robot parts valency no. nr. valenĠă piese robot
robot programnumber bit bit număr program robot
robotinterface interfaĠă robot
roof acoperiú
rotary actuator actuator rotativ
rotary encoder actuator encodor
rotary potentiometer potenĠiometru rotativ
rotary switches comutatoare rotative
rotary work head cap de lucru rotativ
rotate pin cleaning air rotire pin aer curăĠare
rotor change/ through spindle rotor schimbare/ prin arbore
rough filtered coolant tank shortage filtrare primară lipsă lichid de răcire rezervor
rough filtered water pump filtrare primară pompă de apă
round connector positions + container connection poziĠii conector rotund + conexiune recipient
round connector positions pins poziĠii conector rotund pini
rounded plug + casing fiúă rotundă + carcasă
run lamp lampă funcĠionare

Seite 58 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
running funcĠionare
RWH RWH
RWH clamp prindere RWH
RWH joint box casetă de conexiuni RWH
RWH switch comutator RWH
RWH unclamp eliberare RWH
S/G- and APC-door open S/G- úi uúă APC deschisă
S/G door uúă S/G
S/G door closed uúă S/G închisă
S/G door emergency stop delayed oprire de urgenĠă întârziată uúă S/G
S/G door interlock interblocare uúă S/G
S/G door interlock manual release eliberare manuală interblocare uúă S/G
S/G door interlock mode mod interblocare uúă S/G
S/G door interlock release key switch comutator cu cheie interblocare uúă S/G
S/G door lock blocare uúă S/G
S/G door open deschidere uúă S/G
S/G door unlock mode mod deblocare uúă S/G
S/G illumination iluminare S/G
S/G shutter close închidere clapă S/G
S/G shutter open deschidere clapă S/G
S/G wiper útergător S/G
S/G wiper joint box casetă de conexiuni útergător S/G
S/G wiper on útergător pornit S/G
safety area monitoring monitorizare zonă de siguranĠă
safety guard door switch uúă de protecĠie comutator uúă
safety guard monitoring monitorizare siguranĠă
safety sequence secvenĠă siguranĠă
safety switch controller controler întrerupător de siguranĠă
safety-earth terminal terminal împământare
scale scară
scale unit unitate scală
schematics / position schemă / poziĠie
scope of delivery scopul livrării
scrap conveyor transportor cu raclete
screw úurub
seal etanúare
search for reference căutarea referinĠă
seating property in taper aúezare adecvată conică
sec. sec.
sec. tank refill reumplere rezervor sec.
second Coil for remanence relay a doua bobină pentru releul rămas
second coolant filter unit unitate filtru secundar lichid de răcire
second coolant filter vaccum type filtru secundar lichid de răcire tip vacuum
second cooler filter paper bag filtru secundar de hârtie lichid de răcire
second cooler filting suction pump filtru secundar pompă sucĠiune
second managed tank filter clogged detection detecĠie înfundare filtru rezervor gestionat secundar

Seite 59 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
second managed tank pump abnormal detection detecĠie pompă anormală rezervor gestionat secundar
second managed device spec specificaĠii dispozitiv gestionat secundar
second managed tank rezervor gestionat secundar
second managed tank joint box casetă de conexiuni rezervor gestionat secundar
second managed tank paper bag rezervor sac de hârtie gestionat secundar
second managed tank paper bag suction pump pompă sucĠiune sac de hârtie rezervor gestionat secundar
second managed tank suction sucĠiune rezervor gestionat secundar
second managed tank suction air sucĠiune aer rezervor gestionat secundar
second tank low level detection detecĠie nivel scăzut la rezervor gestionat secundar
security area zonă de securitate
see also vezi de asemenea
see letter code diagram and diagram consultaĠi codul literă schemă úi schema
select selectat
selecting selectare
selection switch comutator selecĠie
selection X-axis selectare axă X
selection Y-axis selectare axă Y
selection Z-axis selectare axă Z
selector switch with N.C. retained comutator selector normal închis cu menĠinere
selector switch with N.O. comutator selector normal deschis
semiconductor semiconductor
sensor senzor
seperate coolant join box casetă de conexiuni lichid de răcire separat
sequence secvenĠă
serial communications comunicaĠii seriale
serial interface interfaĠă serială
serial no nr. de serie
serious alarm alarmă gravă
serves serveúte
service service
service door uúă de service
service doors in blow off station uúi de service staĠie suflare
service doors in measuring unit uúi de service unitate măsurare
service mode mod service
service mode automatic mode mod service mod automat
service sockets mufe service
servo servo
servo AMP servo AMP
servo AMP module modul servo AMP
servo amplifier amplificator servo
servo axis control control axă servo
servo brake servofrână
servo break frână servo
servo fan ventilator servo
servo motor servomotor
servo motor brake frână servomotor

Seite 60 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
servo off signal semnal oprire servo
servo panel panou servo
servo position deflection watch signal deflecĠie semnal supraveghere poziĠie servo
servo power supply alimentare servo
servo power supply module modul alimentare servo
servo power supply module emergency stop oprire de urgenĠă modul alimentare servo
servo preparation completion signal semnal confirmare pregătire servo
servo ready servo pregătit
servo type tip servo
servo unit alarm signal semnal de alarmă unitate servo
servo unit ready signal semnal pregătit unitate servo
set setare
set position poziĠie setare
set WSS setare WSS
setting setare
setting short pin setare pin scurt
setting value setare valoare
setting value is by customer parts setare valoare prin piese client
setting-up mode mod configurare
sheet fiúă
shield connected both sides scut conectat la ambele capete
shield-bar scut
shielding ecranaj
shifter comutare
shifter 1 advance (carrier shifter arm position) comutare 1 avans (comutare poziĠie braĠ transportor)
shifter 1 retract (carrier shifter middle position) comutare 1 retragere (comutare poziĠie medie transportor)
shifter 2 advance comutare 2 avans
shifter 2 retract comutare 2 retragere
shifter 3 advance comutare 3 avans
shifter advance comutare avans
shifter advance (shifter side pot exist confirm) comutare avans (confirmare existenĠă locaú parte comutare)
shifter advance/ sub arm lift comutare avans/ sub braĠ ridicare
shifter pot clamp comutare prindere locaú
shifter pot unclamp comutare eliberare locaú
shifter retract retragere comutare
shifter retract/ sub arm down retragere comutare/ sub braĠ jos
shifter retracted comutare retrasă
shifter side pot - shifter advance exist confirm locaú parte comutare - confirmare existenĠă avans comutare
shifter/ sub arm pot clamp comutare/ sub braĠ fixare locaú
shifter/ sub arm pot unclamp comutare/ sub braĠ eliberare locaú
short scurt
short between TC-3 and -5 scurt între TC-3 úi -5
short by door interlock scurt prin interblocare uúă
short circuit firmness rezistenĠă scurt-circuit
short in case of MMC specification scurt în caz de specificaĠie MMC
short in case of S/G door interlock scurt în caz de interblocare uúă S/G

Seite 61 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
short pin pin scurt
short pin setting list listă setare pin scurt
short standard scurt standard
short standard circuit scurt-circuit standard
short standard open with AUx OT2 scurt standard deschis cu AUx OT2
short when MMC pallet magazine type scurt la tip magazie palet MMC
side parte
side wall perete lateral
signal semnal
signal cable cablu semnal
signal conversion unit unitate conversie semnal
signal converter convertor semnal
signal lamp measuring station lampă de semnalizare staĠie măsurare
signal light semnal luminos
signal name denumire semnal
signal on WSS semnal la WSS
signals automatic doors semnale uúi automate
signals blow off station semnale staĠie suflare
signals buffer station semnale staĠie tampon
signals for automatic doors WSS semnale pentru uúi automate WSS
signals from Güdel-System semnale de la sistemul Güdel
signals from Güdel-System measuring station semnale de la staĠia de măsurare a sistemului Güdel
signals from Güdel-System to blow off station semnale de la sistemul Güdel la staĠia de suflare
signals from Güdel-System WSS semnale de la sistemul Güdel WSS
signals to Güdel semnale la Güdel
signals to Güdel-System from blow station semnale la sistemul Güdel de la staĠia de suflare
signals to Güdel-System measuring station semnale la staĠia de măsurare a sistemului Güdel
signals to Güdel-System WSS semnale la sistemul Güdel WSS
signals WSS semnale WSS
signals WSS to distribution manager semnale WSS la manager distribuĠie
simodrive drive module modul acĠionare simodrive
simodrive drive module B-Axis modul acĠionare simodrive axa B
simodrive drive module spindle modul acĠionare arbore simodrive
simodrive drive module X-Axis modul acĠionare simodrive axa X
simodrive drive module Y-Axis modul acĠionare simodrive axa Y
simodrive drive module Z-Axis modul acĠionare simodrive axa Z
simple countermasures against power failure măsură de prevenire a căderilor de tensiune
single block bloc individual
single touch function funcĠie printr-o apăsare
single touch function start pornire funcĠie printr-o apăsare
single touch function stop oprire funcĠie printr-o apăsare
sink recipient
sink fixture fixare recipient
site locaĠie
size mărime
skip ignorare

Seite 62 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
skip signal semnal ignorare
sky blue sky blue
sleeves manúoane
slewing arm braĠ pivotant
slipering transformer transformator patinare
slot slot
SN SN
socket mufă
socket outlet mufă ieúire
socket outlets mufe service
socket with pin & plug mufă cu pin úi fiúă
socket without cross-ref. fiúă fără referinĠă
socket/plug without cross-ref. mufă/fiúă fără referinĠă
socket/plug without cross-ref. vriable pin number orientation mufă/fiúă fără referinĠă orientare variabilă a numărului de pini
solenoid solenoid
source sursă
source sursă
spare rezervă
spare coolant unit rezervă unitate lichid de răcire
spare lift up chip conveyor rezervă ridicare transportor de úpan
spare MTC rezervă MTC
spare power supply rezervă alimentare cu tensiune
spare wildcard rezervă wildcard
special certification external use utilizare externă certificare specială
special coolant system sistem special lichid de răcire
special environment mediu special
special EPLAN symbol file, please do not modify fiúier simbol special EPLAN, vă rugăm să nu modificaĠi
special mode mod special
special specification specificaĠie specială
special specification I/D signal specificaĠie specială semnal I/D
special specification I/D signal user specificaĠie specială utilizator semnal I/D
specific tool change schimbare sculă specifică
specification specificaĠie
specification of the kind of location specificarea tipului locaЮiei
spezifications specificaĠii
SPG - door lock SPG - blocaj uúă
SPG- door open SPG - uúă deschisă
spindel motor arbore motor
spindle / spindlehead arbore / cap arbore
spindle additional box casetă suplimentară arbore
spindle cleaning air aer curăĠare arbore
spindle contactor condition confirm confirmare condiĠie contactor arbore
spindle coolant thermal alarm alarmă termică lichid de răcire arbore
spindle coolant unit lichid de răcire arbore
spindle flange cleaning air aer pentru curăĠare flanúă arbore
spindle head joint box casetă de conexiuni cap arbore

Seite 63 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
spindle joint box casetă de conexiuni arbore
spindle load meter măsurare încărcare arbore
spindle lubrication lubrifierea arborelui
spindle lubrication air lubrifiere aer arbore
spindle motor motor arbore
spindle motor low speed motor arbore viteză redusă
spindle motor thermostat motor arbore termostat
spindle oil air lubricant lubrifiant aer ulei arbore
spindle oil clogged detection detecĠie înfundare ulei arbore
spindle oil control control ulei arbore
spindle oil controller controler ulei arbore
spindle oil controller alarm alarmă controler ulei arbore
spindle oil controller clogged detection detecĠie controler înfundat ulei arbore
spindle oil controller data date controler ulei arbore
spindle oil controller flow switch comutator controler debit ulei arbore
spindle oil controller on controler ulei arbore pornit
spindle oil controller stop send oil controler ulei arbore oprire trimitere ulei
spindle oil pressure air presiune aer ulei arbore
spindle oil temperature temperatură ulei arbore
spindle oil temperature control control temperatură ulei arbore
spindle oil temperature controller controler temperatură ulei arbore
spindle override suprareglare arbore
spindle override switch (1) comutator suprareglare arbore (1)
spindle override switch (2) comutator suprareglare arbore (2)
spindle override switch (4) comutator suprareglare arbore (4)
spindle override switch (inhibit) comutator suprareglare arbore (inhibare)
spindle power supply alimentare cu tensiune arbore
spindle power supply control power source control sursă alimentare cu tensiune arbore
spindle power supply emergency stop signal semnal oprire de urgenĠă alimentare cu tensiune arbore
spindle power supply MCC control control MCC alimentare cu tensiune arbore
spindle power supply module modul alimentare cu tensiune arbore
spindle rotor change rotor schimbare/ prin arbore
spindle rotor condition confirm confirmare condiĠie arbore rotor
spindle running arbore funcĠionare
spindle servo servo arbore
spindle servo AMP module modul servo AMP arbore
spindle specification specificaĠie arbore
spindle start pornire arbore
spindle stop oprire arbore
spindle stop send oil oprire trimitere ulei arbore
spindle suction valve supapă sucĠiune arbore
spindle tool sculă arbore
spindle tool lamp lampă sculă arbore
spindle tool release eliberare sculă arbore
spindle tool unclamp eliberarea sculei arbore
splash guard deflector

Seite 64 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
splash guard door uúă protecĠie deflector
squirrel-cage motor motor colivie
stand by Pos. staĠionare după Poz.
stand by position preclamping bridge staĠionare după poziĠie punte fixare
standard standard
standard breaker disjunctor standard
standard breaker Trip acĠionare disjunctor standard
standard Coolant on lichid de răcire standard pornit
standard mode Robot mode mod standard mod robot
standard MTC is short standardul MTC este scurt
standard Specification specificaĠie standard
stand-by aúteptare
standby position switch poziĠie comutator aúteptare
start pornire
start filter pornire filtru
start flushing filter pornire spălare filtru
start signal semnal start
starting circuit-breaker întreruptor pornire
Starting lock blocaj pornire
startlamp on lampă pornire aprinsă
start-up function funcĠie pornire
start-up valve supapă pornire
status stare
status light barrier stare barieră luminoasă
step switch comutator pas
stocker stocare
stocker cleaning coolant (SCC) curăĠare lichid de răcire stocare (SCC)
stocker coolant lichid de răcire stocare
stocker coolant cleaning curăĠare lichid de răcire stocare
stocker coolant ON lichid de răcire stocare pornit
stocker coupled WSS stocare cuplată WSS
stocker down stocare jos
stocker in position and locked stocare in poziĠie úi blocată
stocker lift ridicare stocare
stocker lock blocare stocare
stocker locked stocare blocată
stocker origin origine stocare
stocker origin degrees grade origine stocare
stocker shower coolant (SSC) stocare lichid de răcire (SSC)
stocker side work washing gun pistol de spălare partea de stocare
stocker unlock deblocare stocare
stocker unlocked stocare deblocată
stoker origin origine stocare
stoker side parte stocare
stop oprire
stop at EM-Stop oprire de urgenĠă

Seite 65 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
stop cylinder interlock cilindru oprire interblocare
stop cylinder interlock spindle side cilindru oprire interblocare parte arbore
stop cylinder interlock spindle side left side cilindru oprire interblocare parte stângă arbore
stop cylinder interlock spindle side right side cilindru oprire interblocare parte dreaptă arbore
stop cylinder interlock stocker side cilindru oprire interblocare parte stocare
stop cylinder interlock stocker side left side cilindru oprire interblocare parte stângă stocare
stop cylinder interlock stocker side right side cilindru oprire interblocare parte dreaptă stocare
stop cylinder stocker side cilindru oprire parte stocare
stop cylinder unlock cilindru oprire deblocare
stop cylinder unlock spindle side cilindru oprire deblocare parte arbore
stop cylinder unlock spindle side left side cilindru oprire deblocare parte arbore stânga
stop cylinder unlock spindle side right side cilindru oprire deblocare parte arbore dreapta
stop cylinder unlock stocker side cilindru oprire deblocare parte arbore
stop cylinder unlock stocker side left side cilindru oprire deblocare parte arbore stânga
stop cylinder unlock stocker side right side cilindru oprire deblocare parte arbore dreapta
stop drive oprire acĠionare
stop moving clamp/unclamp oprire deplasare fixare/eliberare
stopcylinder free measuring station cilindru oprire liberă staĠie măsurare
stopcylinder free WSS cilindru oprire liberă WSS
stopcylinder in ground position buffer station cilindru oprire în poziĠie la sol staĠie tampon
stopcylinder in ground position measuring station cilindru oprire în poziĠie la sol staĠie măsurare
stopcylinder in ground position WSS cilindru oprire în poziĠie la sol WSS
street stradă
strip bandă
strip designation indicare bandă
strip name denumire bandă
stylus cleaning air stylus aer curăĠare
sub arm 0° sub braĠ 0°
sub arm 90° sub braĠ 90°
sub arm joint box casetă de conexiuni sub braĠ
sub arm pot exist confirm confirmare existenĠă locaú sub braĠ
sub arm tool lock blocare sculă sub braĠ
sub arm tool unlock deblocare sculă sub braĠ
sub oil vaccum pump pompă vacuum sub ulei
suction of oil pan sucĠiune tavă ulei
suction on sucĠiune
suction pump pompă de sucĠiune
suction valve supapă sucĠiune
sum sum
sum N sum N
sum PE sum PE
summary rezumat
supplementary field câmp suplimentar
supplier furnizor
supplier / location furnizor / locaĠie
supplies additional devices furnizare dispozitive suplimentare

Seite 66 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
supply alimentare
supply from MTCC alimentare de la MTCC
supply lead cablu alimentare
support relay releu suport
surge voltage protector protecĠie la supratensiune tranzitorie
swing frame cadru pivotant
switch comutator
switch base bază comutator
switch coolant on pallet comutator lichid de răcire palet
switch coolant to GCN/PCN comutator lichid de răcire la GCN/PCN
switch for feedback scale comutator pentru scală feedback
switch general N.C. retained comutator general normal închis cu menĠinere
switch general N.O. comutator general normal deschis
switch is closed if level is low comutatorul este închis dacă nivelul este scăzut
switch position poziĠie comutator
switch settings setări comutator
switches and momentary contact switches comută úi acĠionează scurt contactele
switching strap front door comutare uúă frontală
symbol simbol
symbolic name denumire simbolică
system sistem
system mode regimul sistem
system pneumatic pressure presiune sistem pneumatic
system pressure presiune sistem
system pressure bar presiune sistem bar
system side overtravel depăúire cursă partea sistemului
system temperature temperatură sistem
table masă
table clamp prinderea mesei
table cleaning curăĠare masă
table cleaning/ angle plate curăĠare masă/ cornier de fixare
table cleaning/ angle plate cooler curăĠare masă/ cornier de fixare răcitor
table cleaning/ angle plate cooler coolant curăĠare masă/ cornier de fixare lichid de răcire
table coolant lichid de răcire masă
table coolant on lichid de răcire masă pornit
table down masă jos
table in position masă în poziĠie
table joint box casetă de conexiuni masă
table lift ridicare masă
table of contents cuprins
table ready masă pregătită
table side pallet confirm confirmare palet parte masă
table unclamp eliberare masă
table washing on spălare masă
table/angle plate thermal alarm alarmă termică masă / cornier de fixare
TAC arm encoder data date encodor braĠ TAC

Seite 67 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
tachometer tahometru
tachometer generator generator tahometru
tag etichetă
tag holder suport etichetă
taking back retragere
tambour door uúă tambur
tank level nivel rezervor
tank level / temperature nivel rezervor / temperatură
tape bandă
tape mode regimul bandă
target Ġintă
target design. to design Ġintă la
target designation indicare Ġintă
target designation from indicare Ġintă de la
TCA arm encoder data date encodor braĠ TCA
TCA Door Interlock interblocare uúă TCA
TCB-Axis servo motor axă TCB servomotor
TCM-Axis reference slow down încetinire referinĠă axă TCB
temperatur alteration modificare temperatură
temperatur range domeniu de temperatură
temperature control control temperatură
temperature controller no.2 control 1 controler temperatură no.2 control 1
temperature controller no.2 control 2 controler temperatură no.2 control 2
temperature normal temperatură normală
temperature sensor (hydraulic unit) senzor temperatură (unitate hidraulică)
terminal & connector table in main OPE´S panel borne úi tabel de conexiuni în panoul principal de operare
terminal / Connector terminal / conector
terminal bills of materials lista de materiale terminal
terminal block bloc de borne
terminal block in MTC and power panel bloc de borne la MTC úi panou de alimentare cu tensiune
terminal block scheme schemă bloc de borne
terminal box casetă conexiuni
terminal box APC-Auto door casetă conexiuni uúă automată APC
terminal connection diagram schemă conexiuni borne
terminal connection diagramm schemă conexiuni borne
terminal connection diagrams scheme conexiuni borne
terminal diagram schemă borne
terminal diagrams scheme borne
terminal filled terminal completat
terminal for Connector terminal pentru conector
terminal for switchgear cabinet door terminal pentru comutare uúă tablou
terminal number număr terminal
terminal overview privire generală terminale
terminal overview diagram privire generală schemă borne
terminal strip rigletă terminale
terminal strip and connector definition definiĠie rigletă terminale úi conectori

Seite 68 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
terminal strip and Connector design. design rigletă terminale úi conectori
terminal strip and connector overview privire generală rigletă terminale úi conectori
terminal strip designation indicare rigletă terminale
terminal strip designations indicaĠii rigletă terminale
terminal strip overview privire generală rigletă terminale
terminal strip overviews priviri generale rigletă terminale
terminal strip with location designation rigletă terminale cu indicare amplasare
terminal strip without location designation rigletă terminale fără indicare amplasare
terminal strips / Connectors rigletă terminale / conectori
terminal table in MTC borne masă în MTC
terminal unit unitate terminal
terminal with connectors terminal cu conectori
terminal with led terminal cu LED
terminal with led without crossreference terminal cu LED fără referinĠă
terminal, Connector terminal, conector
terminal, half filled terminal, pe jumătate completat
terminal-diagram pages pagina
terminals terminal
terminalstrip END rigletă terminală
terrace washing coolant lichid curăĠare treaptă
terrace washing on curăĠare treaptă pornită
terrace washing, flow switch spălare trepte, comutator debit
test test
text text
TFT-Colour-display with softkey-push button afiúare color TFT cu buton softkey
the external locations are dependent of customers layout. locaĠiile externe depinde de dispunerea clienĠilor
the first terminal box in the area of the automatic pallet changer prima casetă de conexiuni în zona schimbătorului automat de paleĠi
the locations are fixed in the mechanical layout drawing. locaĠiile sunt indicate în schiĠa de dispunere mecanică.
the second coolant filter vaccum type filtrul secundar lichid de răcire tip vacuum
the second filter (paper back) joint box filtrul secundar (hârtie) casetă de conexiuni
the second filter (vaccum filter) joint box filtrul secundar (filtru vacuum) casetă de conexiuni
the second terminal box in the area of the automatic pallet changer a doua casetă de conexiuni în zona schimbătorului automat de paleĠi
therefore you should use Symbol astfel, trebuie să folosiĠi un simbol
thermal termic
thermal (alarm) termic (alarmă)
thermal (warning) termic (avertizare)
thermal alarm alarmă termică
thermal alarm A (alarm) alarmă termică A (alarmă)
thermal alarm B (warning) alarmă termică B (avertizare)
thermal alarm hydraulic clamping aggregat alarmă termică hidraulic agregat prindere
thermal alarm THA alarmă termică THA
thermal overload four-pole protecĠie termică în patru faze
thermal overload three-pole protecĠie termică trifazică
thermal relay releu termic
thermal set value protecĠie termică valoare prescrisă
thermocouple termocuplă

Seite 69 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
thermostat termostat
thermostat N.C. termostat normal închis
thermostat N.O. termostat normal deschis
three pole drive connections centre centru conexiuni acĠionare trifazică
three-phase current curent trifazic
three-phase delta-star connection conexiune trifazică stea-triunghi
three-phase star-delta connection conexiune trifazică triunghi-stea
three-phase transformer delta-star connection transformator trifazic conexiune triunghi-stea
three-phase-line reactor for NC device drosel linie trifazică pentru dispozitiv NC
through jgheab
through spindle jgheab arbore
through spindle air jgheab arbore aer
through spindle coolant jgheab arbore lichid de răcire
through spindle coolant (TSC) jgheab arbore lichid de răcire (TSC)
through spindle coolant / air change jgheab arbore lichid de răcire / schimb aer
through spindle coolant / air union back up jgheab arbore lichid de răcire / îmbinare aer susĠinere
through spindle Coolant / air union drain jgheab arbore lichid de răcire / golire îmbinare aer
through spindle coolant flow switch comutator debit lichid de răcire arbore
through spindle coolant suction valve jgheab arbore lichid de răcire supapă sucĠiune
through spindle coolant/ air change jgheab arbore lichid de răcire / schimb aer
through spindle coolant/ air union back up jgheab arbore lichid de răcire / îmbinare aer susĠinere
through spindle coolant/ air union drain jgheab arbore lichid de răcire / golire îmbinare aer
through spindle filter clogged jgheab arbore filtru înfundat
through spindle filter clogged detection jgheab arbore detecĠie filtru înfundat
through spindle flow switch jgheab arbore comutator debit
through spindle mist jgheab arbore ceaĠă
through spindle mist, MQL controller jgheab arbore ceaĠă, controler MQL
through spindle mist, MQL coolant spare Di/Do jgheab arbore ceaĠă, rezervă lichid de răcire MQL Di/Do
through spindle pressure change jgheab arbore schimbare presiune
through spindle pressure setting jgheab arbore setare presiune
through spindle suction valve jgheab arbore supapă sucĠiune
through spindle union back up jgheab arbore îmbinare aer susĠinere
through spindle union drain jgheab arbore golire îmbinare
through terminal jgheab terminal
through pallet hydraulik jgheab palet hidraulic
thyristor tiristor
tilting arm braĠ înclinare
tilting arm spindle side braĠ înclinare parte arbore
tilting arm spindle side left side braĠ înclinare parte arbore stânga
tilting arm spindle side right side braĠ înclinare parte arbore dreapta
tilting arm stocker side braĠ înclinare parte stocare
tilting arm stocker side left side braĠ înclinare parte stocare stânga
tilting arm stocker side right side braĠ înclinare parte stocare dreapta
time timp
time setting of Pre2 when attach the S/G door lock timp setare a Pre2 la ataúare blocare uúă S/G
timer temporizator

Seite 70 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
timer setting (5sec) setare temporizator (5sec)
title titlu
TLS operation panel panou de operare TLS
TLS slider down glisare în jos TLS
TLS slider up glisare în sus TLS
TLS tool confirmation confirmare sculă TLS
TLS tool orientation confirmation confirmare orientare sculă TLS
T-Node Horizontal connection above conexiune orizontală suspendată T-Node
T-Node vertical down T-Node vertical jos
T-Node vertical left T-Node vertical stânga
T-Node vertical right T-Node vertical dreapta
T-Node vertical up T-Node vertical sus
to change into pentru schimbare în
to open pentru deschidere
tool changer arm rotary encoder braĠ schimbător automat scule codificator rotativ
tool clamp prindere sculă
tool clamp trigger high speed declanúator prindere sculă viteză înaltă
tool clamp trigger middle speed declanúator prindere sculă viteză medie
tool clamp/unclamp zone zonă prindere/eliberare sculă
tool identification identificare sculă
tool identification evaluator evaluator identificare sculă
tool lenght measurement sensor senzor măsurare lungime sculă
tool lenght measuring mode regim măsurare lungime sculă
tool length measuring circuit check circuit verificare măsurare a lungimii sculei
tool loader advance avans încărcător de scule
tool loader lock blocaj încărcător de scule
tool loader retract retragere încărcător de scule
tool loader unlock deblocare încărcător de scule
tool loader unlock clamp prindere deblocare încărcător de scule
tool loader unlock lamp lampă deblocare încărcător de scule
tool loader unlock switch comutator deblocare încărcător de scule
tool loading încărcare sculă
tool loading operator´s panel panou operator încărcare sculă
tool loading station operator panel panoul operatorului staĠia de încărcare a sculelor
tool magazine magazia de scule
tool none detection lipsă detecĠie sculă
tool number număr sculă
tool number data dată număr sculă
tool number memory memorie număr sculă
tool number parity paritate număr sculă
tool orientation confirmation retract confirmare orientare sculă retragere
tool position display afiúare poziĠie a sculei
tool pot number address număr adresă locaú sculă
tool pot number strobe număr eúantion locaú sculă
tool power unload unit unitate descărcare alimentare cu tensiune sculă
tool search căutare sculă

Seite 71 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
tool seating properly in taper aúezare adecvată unealtă în con
tool unclamp eliberare sculă
tool unclamp trigger declanúator eliberare sculă
tool unclamp trigger high speed declanúator eliberare sculă viteză înaltă
tool unclamp trigger middle speed declanúator eliberare sculă viteză medie
total total
total number număr total
total numbering device designation, consecutive numbering numărătoare totală indicaĠii dispozitiv, numărătoare consecutivă
TPH TPH
TPHMT TPHMT
trafo star-delta connection conexiune trafo triunghi-stea
transfer emergency stop to Güdel-system transferare oprire de urgenĠă la sistem Güdel
transformator phases Star/Delta faze transformator stea/triunghi
transformer transformator
transformer delta/y conn. transformator con. triunghi/stea
transformer for control circuit regulator transformator pentru regulator circuit de comandă
transformer inject injectare transformator
transformer output to components ieúire transformator la componente
transformer secondary centre top transformator secundar centru sus
transformer source from main breaker sursă transformator de la întrerupător principal
transformer star connection transformator conexiune stea
transformer star/delta transformator stea/triunghi
transformer two phase transformator bifazic
transformers transformatoare
transformer-terminal borne transformator
transmitter emiĠător
tricolor signal light semnal luminos tricolor
trigger circuit declanúator circuit
triphase Transformer transformator trifazic
trough spindle coolant lichid de răcire arbore jgheab
TSC TSC
TSC filter filtru TSC
TSC pump pompă TSC
TSC Valve supapă TSC
turbo filter filtru turbo
turn CCW rotire în sens antiorar
turn CW rotire în sens orar
two-hand control device dispozitiv de comandă cu două mâini
two-hand controlling WSS controlare WSS cu două mâini
type of machine tipul maúinii
type of page tipul de pagină
typen tip
types tipuri
ultra sonic proximity switch N.C. limitator proximitate normal închis
ultra sonic proximity switch N.O. limitator proximitate normal deschis
unclamp eliberare

Seite 72 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
unclamp / clamp eliberare / prindere
unclamp axial justification aliniere eliberare axială
unclamp bypass valve eliberare supapă de bypass
unclamp pallet eliberare palet
unclamp RWH eliberare RWH
unclamp signal semnal eliberare
unclamp solenoid eliberare solenoid
unclamp switch (Foot Pedal) eliberare comutator (pedală)
unclamp zone zonă eliberare
unclamped eliberat
unclamped clamp unit unitate prindere eliberată
unclamping pressure presiune de eliberare
unclamping pressure Clamp pressure Clamp circuit presiune de eliberare la circuitul de prindere
uncouple decuplaj
uncoupling decuplare
uncoupling valve supapă decuplare
undefined plug fiúă nedefinită
under sub
undervoltage release eliberare subtensiune
undervoltage release connections on top conexiuni eliberare subtensiune sus
uninterruptable power system (upS) sistem de alimentare neîntreruptibilă (upS)
union abnormal detection detecĠie îmbinare anormală
unit unitate
unit no. nr. unitate
unit of a system unitate de sistem
unit signal unitate semnal
unit terminal terminal unitate
universal universal
universal pushbutton buton universal
unload descărcare
unload Motion deplasare descărcare
unload pallet palet descărcare
unload request cerere descărcare
unlock deblocare
unlock door deblocare uúă
unlock door WSS deblocare uúă WSS
unlock switch comutator deblocare
unlock valve supapă deblocare
unset aducere în starea iniĠială
unset WSS aducere în starea iniĠială WSS
unsymmetric asimetric
up sus
updated for actualizat pentru
use folosire
use cable size folosire mărime cablu
used folosit

Seite 73 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
user utilizator
user ID ID utilizator
user signal input semnal intrare utilizator
user signal output semnal ieúire utilizator
user M - Function utilizator M - funcĠie
vaccume filter filtru vacuum
vacuum pump pompă vacuum
valve supapă
valve closed supapă închisă
valve open supapă deschisă
valve unit supapă unitate
variations variaĠii
vario-valve vario-supapă
varistor varistor
v-axis brake frână axa V
v-axis servo motor axă V servo motor
vehicle controller controler vehicul
vehicle has pallet WSS vehiculul are paleĠi WSS
vehicle in position vehicul masă în poziĠie
vehicle in position WSS vehicul în poziĠie WSS
verification pallet in buffer station verificare palet în staĠie tampon
verification pallet in measuring station palet verificare în staĠia de măsurare
version versiune
version no. nr. versiune
version update actualizare versiune
vertical type tip vertical
view of APC panel vizualizare panou APC
voltage Protected Modul VPM modul protejat tensiune electrică VPM
voltage supply tensiune alimentare
voltage transformer tensiune transformator
voltmeter voltmetru
warning avertizare
warning (fuse break in MTC) avertizare (rupere siguranĠă în MTC)
warning Devices avertizare dispozitive
warning light off avertizare luminoasă oprită
warnings avertizări
warp cleaning valve filter filtru supapă curăĠare
warp clearer curăĠător
warp clearer interrupt întrerupere curăĠător
warp clearer interrupt alarm delay time alarmă timp întârziere întrerupere curăĠător
warp clearer manual OFF curăĠător manual oprit
warp clearer, filter pump curăĠător, pompă filtrare
warp clearer, vacuum pump, flushing pump curăĠător, pompă vacuum, pompă spălare
warp clearer, vacuum pump, washing gun curăĠător, pompă vacuum, pistol spălare
warp conveyor transportor
warp pump pompă

Seite 74 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
washing gun pistol de spălare
washing gun on pistol de spălare pornit
washing gun thermal alarm alarmă termică pistol de spălare
weekend level nivel weekend
weekend operation operare de weekend
weekly timer temporizator săptămânal
weekly timer on temporizator săptămânal pornit
weekly timer operator´s unit unitate operator temporizator săptămânal
weekly timer unit unitate temporizator săptămânal
weight: greutatea:
when alarm point of contact close când punctul de alarmă se închide
when the factory is shipped, the cable is connected când instalaĠia este expediată, cablul este conectat
when there are more scales on x/y/v and z/w-Axes când sunt mai multe scale pe axele x/y/v úi z/w
when there are no scales on the machine când nu mai sunt scale la maúină
when there are not more scales on x/y/v and z/w-Axes când nu mai sunt scale pe axele x/y/v úi z/w
when there are some axis without scales când sunt unele axe fără scale
when there are some scales on x,y/V,z/W,b and 5th axis când sunt mai multe scale la axele x,y/V,z/W,b úi a cincia axă
white alb
white red black shield ecranaj alb negru roúu
width lăĠime
wieland pin-/socket plug positions + PE poziĠii fiúă pin-/priză wieland + PE
wipecontact to the right/left contact la dreapta/stânga
wiper útergător
wire design. design cablu
wire jumper jumper cablu
wire number număr cablu
wiredefinition definiĠie cablu
wires Color Code cod culoare fire
wiring cablaj
wiring list listă cablaj
wiring material material cablaj
wiring material application table material cablaj, tabel de aplicaĠie
with dead man´s button cu buton comutator prezenĠă
with display of position MPG operator´s panel for portable type cu afiúarea poziĠiei panou operator MPG pentru tipul portabil
with external OT2 cu OT2 extern
with measuring system cu sistem măsurare
with MMC and pallet magazine cu MMC úi magazie palet
with option module cu modul opĠional
without dead man´s button fără buton comutator prezenĠă
without external OT2 fără OT2 extern
without L/C conveyor interlock with weekly timer fără interblocare transportor L/C cu temporizator săptămânal
without measuring system fără sistem măsurare
without MMC and pallet magazine MMC fără MMC úi magazie palet MMC
without weekly timer fără temporizator săptămânal
work 1 clamp prindere lucrare 1
work 1 fitting sensor senzor lucrare 1

Seite 75 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
work 1 unclamp eliberare lucrare 1
work 2 clamp prindere lucrare 2
work 2 fitting sensor senzor lucrare 2
work 2 unclamp eliberare lucrare 2
work carry efectuare lucrare
work clamp prindere lucrare
work clamp lamp lampă prindere lucrare
work clamp switch comutator prindere lucrare
work fitting error eroare lucrare
work fitting lamp lampă lucrare
work fitting sensor senzor lucrare
work piece piesă de lucru
work piece washing gun pistol de spălare piesă de lucru
work piece washing gun on pistol de spălare piesă de lucru pornit
work room lighting iluminat cameră de lucru
work setting station setare staĠie de lucru
work unclamp eliberare lucrare
work unclamp lamp lampă eliberare lucrare
work unclamp switch comutator eliberare lucrare
work washing gun pistol spălare piesă
work washing gun (WGU) pistol spălare piesă (WGU)
working area zonă de lucru
working-residual-current operated circuit-breaker întrerupător circuit curent rezidual lucru
workpiece clamp status stare prindere piesă de lucru
workpiece pressure control control presiune piesă de lucru
workpiece unclamp status stare eliberare piesă de lucru
WSS WSS
WSS activate function A WSS activare funcĠie A
WSS activate function B WSS activare funcĠie B
WSS controlling controlare WSS
WSS door closed închidere uúă WSS
WSS function A finished WSS funcĠie A terminată
WSS function B finished WSS funcĠie B terminată
WSS hydraulic unit unitate hidraulică WSS
WSS I/O cards hydraulic WSS carduri hidraulice I/O
WSS layout dispunere WSS
WSS maintenance panel panou întreĠinere WSS
WSS pallet exist operator side palet existent partea operatorului WSS
WSS pallet exist vehicle side palet existent parte vehicul WSS
WSS pallet position poziĠie palet WSS
WSS suspend suspendare WSS
x-axis mirror image imagine inversată axa x
x-axis motor side fan joint box ventilator casetă de conexiuni motor axă x
x-axis reference fin axă x referinĠă fin
x-axis reference slow down axă x de referinĠă încetinire
x-axis select selectare axă x

Seite 76 von 77
ENGLISCH RUMÄNISCH
x-axis servo motor axă x servo motor
y-axis axa y
y-axis brake frână axa y
y-axis mirror image imagine inversată axa y
y-axis reference fin referinĠă fin axă y
y-axis reference slow down axă y de referinĠă încetinire
y-axis select selectare axă y
y-axis servo motor axă y servo motor
yellow galben
z/x-axis servo AMP module modul servo AMP axă z/x
z-axis axa z
z-axis reference fin referinĠă fin axă z
z-axis reference slow down axă z de referinĠă încetinire
z-axis select selectare axă z
z-axis servo motor axă z servo motor
zone zonă

Seite 77 von 77