Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 3 – Model imputernicire pentru mandatarea unei persoane in vederea semnarii Declaratiei

pe proprie raspundere

ANTET SOCIETATE

Nr. inregistrare .........din ..................................

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa societate ............................................................, cu sediul social în


localitatea ........................., Str.............................................., Nr........., Bloc.......... sc. ....,
Et......., ap. ......., Judetul/Sector ........................, codul postal .................,
tel/fax. ..........................., înregistrată la Registrul Comerţului sub
numărul ....................................., CUI nr. ............................., având obiect principal de
activitate ................................................... (CAEN)................., reprezentata legal prin
administrator, d-na/d-nul ..............................................................., identificat prin BI/CI
seria .......nr. .................. eliberat de .......................................................... la data
de ..............................., avand valabilitate pana la data de ...................................,
CNP ........................................................... prin prezenta imputerniceste pe :

D-na/D-nul ............................................................................, identificat cu CI/BI


seria .......... nr...................., eliberat de .................................. la data de ...............................,
avand valabilitate pana la data de ...................................,
CNP ........................................................... sa reprezinte societatea in vederea semnarii
Declaratiei de proprie raspundere privind utilizarea produselelor energetice prevăzute la
art. 355 alin.(1) din Codul fiscal care nu se regasesc la art.355 alin.(2) din Codul fiscal, în unul
dintre scopurile exceptate de la regimul de accizare prevăzute la art. 394 alin. (1) pct. 2 lit.
a), b) și e) din Codul fiscal si/sau utilizarea alcoolului etilic denaturat in unul dintre scopurile
pentru care se acorda scutire indirecta de la plata accizelor prevazute la art.397 alin.(1) din
Codul fiscal, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila.

Semnatura si stampila,

______________________________________
ANEXA 3 – Model imputernicire pentru mandatarea unei persoane in vederea semnarii Declaratiei
pe proprie raspundere

S-ar putea să vă placă și