Sunteți pe pagina 1din 25

CULEGERE DE PROBLEME

Clasa a V-a
1) Scrieţi numărul 72009 ca o sumă de şapte numere naturale consecutive.
Soluţie : (x)+(x+1)+(x+2)+(x+3)+(x+4)+(x+5)+(x+6)=72009, 7x+21=72009, 7x=71988, x=10284.

2) Alba ca Zăpada dăruieşte ficăruia dintre cei 7 pitici câte 7 cutii mari .În fiecare cutie
mare se găsesc 7 cutii mijlocii iar în fiecare cutie mijlocie 7 cutii mici. În fiecare cutie
mică se găsec câte 7 fesuri. Dacă un pitic poartă un fes dor o săptămână, pentru câți ani
a primt fesuri fiecare pitic?
Soluţie : 7cutii mari conţine 7·7 (49) cutii mijlocii care conţin 49·7 (343) cutii mici care conţin 343·7
(2401) fesuri. Anul are 52 săptămâni, deci 2401:52=46,17.

3) Determinaţi suma tuturor numerelor naturale care împărţite la 49 dau câtul 40.
Soluţie : restul=de la 0 la 48, d=40·49+0=1960, d=40·49+1=1961,…, d=40·49+48=2008,
suma= 1960+ 1961+…+2008=(1960+2008)·49:2=97216.

4) Să se determine toate numerele naturale ab pentru care avem ab=a+b+ab


Soluţie : 10a+b=a+b+ab, 9a=ab, a=1, b=9.

5) Suma dintre un număr de trei cifre şi răsturnatul său este 665. Determinaţi numerele
care îndeplinesc această condiţie.
Soluţie: abc+cba =101a+20b+101c=665, a+c=5 şi b=8. (a,c)=(1,4),(2,3),(3,2),(4,1).

6) Să se afle suma numerelor cuprinse între 5 000 și 6 000 care se împart exact cu 7.
Soluţie : 715·7=5005, 716·7=5012, … , 857·7=599, S=(715+…857)·143:2=112398.

7) Să se determine toate numerele de trei cifre abc pentru care abc =5( ab+ca+bc ) – 9.
Soluţie : 100a+10b+c=55a+55b+55c-9, 45a=45b+54c-9, 5a=5b+6c-1, (a,b,c)=(2,1,1), (3,2,1), (4,3,1),
(5,4,1), (6,5,1), (7,6,1), (8,7,1), (9,8,1).

8) Determinaţi cifrele a, b, c, x ştiind că: abc+ab0+a0c=xx 6


Soluţie : 100a+10b+c+100a+10b+0+100a+10·0+c=100x+10x+6, 300a+20b+2c=110x+6,
150a+10b+c =55x+3, deci c=3 sau 8, deci 150a+10b=55x, 30a+2b=11x, a=1, b=7, x=4,
a=2, b=3, x=6, sau 150a+10b+5=55x, 30a+2b+1=11x, a=1, b=1, x=3, a=2, b=8, x=7, a=3,
b=4, x=9.

9) Cu câte zerouri se termină numărul N=1∙2∙3∙...∙175 ?


Soluţie : numerele care aduc ultima cifră 0 sunt 5, 10, 15, …,175 adică 35 numere. Dar 25, 50,…,175
adica 7 numere aduc 2 de 0. Numărul de 0 sunt 35+7=42.

10) Ştiind că a + b = 148, b + c = 120, a + c = 142, să se calculeze a·b·c.


Soluţie : 2a+2b+2c=410, a=85, b=63, c=57, a·b·c=305235.

11) Într-o clasă de 25 de elevi, 5 elevi nu cunosc limba engleză, 6 elevi nu cunosc
franceza, 7 nu cunosc germana, iar 4 nu cunosc spaniola. Câţi elevi cunosc toate
cele patru limbi ?
Soluţie : cunosc engleza 25 – 5– 6 – 7 – 4=3
1
MORARIU MIHAI
12) Fie S = + + + + + + + . Aflaţi numerele astfel
încât să avem S = 2228.
a) Există a, b, c astfel încât S = 2016?
b) Există a, b, c astfel încât S = 1864?
Soluţie : 412a+412b+24c=2228, 103a+103b+6c=557, (a,b,c)=(2,3,7), (3,2,7), (1,4,7), (4,1,7). 412a +
412b+24c=2016, 103a+103b+6c=505, nu există a, b, c. b) 412a+412b+24c=1864, 103a+
103b+6c=466, (a,b,c)=(1,3,7), (3,1,7), (2,2,7).

13) Să se arate că nu există un număr natural a astfel încît a·(a+1)= .


Soluție : Observăm că a·(a+1) este un număr par pe când este un număr impar având ul-
tima cifră 7 deci nu există un număr natural a astfel încît a·(a+1)= .

14) Aflaţi care dintre numerele:


A=2008+1∙2∙3∙4∙…∙2007∙2008 B=1+3+5+…+2007+2009 şi
C=A+B este pătrat perfect
Soluție : Deoarece în produsul 1∙2∙3∙…∙2007∙2008= (2∙5)(1∙3∙4∙6∙…∙2007∙2008) = =10∙1∙3∙4∙…
∙2007·
∙2008 ultima cifră este zero atunci ultima cifră a lui A este 8+0=8 , însă nici un pătrat perfect
nu se termină în cifra 8 . Deci A nu este patrat perfect.
B=1+2+3+4+5=…+2006+2007+2008+2009-(2+4+6+…+2006+2008)=2009∙2010/2-2·
(1+2+3+…+1004)=1005∙1009-2∙1004∙1005/2=1005∙2009-1005∙1004=1005(2009-1004)=
=1005∙ 1005. Deci B=1005 2 este pătrat perfect cu ultima cifră 5
u(C)=u( A+B ) =u(A)+u(B)=u(8+5) =3 dar nici un pătrat perfect nu se termină în 3
Deci: A nu este patrat perfect, B este patrat perfect, C nu este patrat perfect

15) Să se arate că există o infinitate de perechi de numere naturale cu proprietatea că,


împărţindu-l pe primul la al doilea, obţinem un cât şi un rest, iar împărţindu-l pe al
doilea la primul, obţinem câtul egal cu primul rest şi restul egal cu primul cât.
Soluție: Fie (x,y) o pereche de numere naturale nenule şi distincte cu proprietatea din enunţ. În plus,
fie x¿¿ . Dacă-l împărţim pe x la y, obţinem câtul 0 şi restul x, adică x= y⋅0+x ; Dacă-l îm-
părţim pe y la x, trebuie să obţinem câtul x şi restul 0, adică y=x⋅x +0 . Rezultă că pereche
(x;y) este (x;x2), cu x≥2 . Aşadar există o infinitate de perechi (x;x2), cu proprietatea din
problemă.
abc
=a 2 .
16) Determinaţi numărul abc , ştiind că are loc relaţia: (b+c )
2

2 2
Soluție abc=[ a(b+c )] ⇒ 324=[ 3(2+4 )] ⇒ abc=324 .

61 2 3 4 5 6
17) Determinaţi numerele naturale nenule a,b,c,d,e astfel încât 5 =a +b +c +d + e .
61
Soluție: Numărul 5 se poate scrie astfel:
5 =5 +5 +560 +560 +560=(530 )2 +(520 )3 +(515 ) 4 +(512 )5 +(510 )6 . Aşadar numerele
61 60 60

căutate sunt: a=530, b=520, c=515, d=512, e=510.

18) Suma a două numere naturale este 162, iar suma răsturnatelor este 513. Determinaţi
cele două numere.
Soluție: Deoarece suma celor doua numere are cifra sutelor egala cu 1, iar suma rasturnatelor lor are
cifra sutelor egală cu 5, rezultă că unul dintre numere are trei cifre, iar celalalt are două cifre,
2
MORARIU MIHAI
aşadar avem relaţiile: abc+xy=162 (1) si cba+ yx=513 (2) Din (1) ⇒ a=1, iar din (2)
⇒ x=2, de unde, tinandu-se seama de (1), rezulta ca b=3 sau b=4.

Daca b=3, atunci (2) devine c31+ y2=513 , ⇒ y=8 si c=4.


Daca b=4, atunci (2) devine c31+ y2=513 , ⇒ y=7 si c=4.
Întrucât, în acest caz, c+y=11, ceea ce este în contradicţie cu (1), rezultă că nu putem avea b=4.
Aşadar, numerele căutate sunt 134 si 28 .

19) Găsiţi toate numerele naturale pătrate perfecte mai mici decât 2008, care la împărţirea
cu 48 dau restul 16.
2 2
Soluție: n =48⋅ c + 16 , n ¿ ¿ Rezultă
3c+1 =k2 , 3 c+1=k ∈ { 1 ;2 ;4 ;5 ;7 ;8 ;10 ;11 ;13 ;14 } .
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

n2 =24⋅(3 c+1 )∈ { 4 2 ;82 ;16 2 ;202 ;282 ;322 ;40 2 ;44 2 ;522 ;562 }

a b c 8
20) Determinaţi numerele prime a,b,c astfel încât: 4 ⋅8 ⋅16 =32 .
2a 3b 4c 40
Soluție: Relaţia dată se mai scrie 2 ⋅2 ⋅2 =2 , de unde 2a+3b+4c=40; Membrul stâng trebuie
să fie număr par prin urmare, 3b trebuie să fie par şi cum 3 este impar atunci se ia b=2, întru-
cât este singurul număr prim care este şi par. Rezultă a+2c=17, a, c numere prime. Se obţin
soluţiile (3; 2; 7), (7; 2; 5), (11; 2; 3), (13; 2; 2).

5 x−49
21) Determinaţi x ∈ N astfel încât 20 să ia valoarea cea mai mică.
Soluție: Condiţia care se impune este ca 5 x−49 ¿ ¿ , iar cea mai mică valoare pe care o poate lua
fracţia este pentru x=10.

529
2
22) Aflaţi x, dacă fracţia ( 2 x +3 ) este echiunitară.
Soluție: Condiţia ca fracţia să fie echiunitară implică (2x+3)2=529, de unde 2x+3=23, rezultând că
x=10.

23) Un număr natural împărţit la 85 dă restul 67. Ce rest se obţine dacă îl împărţim la 17?
Soluție: 85=5·17. Cum 67:17=3rest16, restul va fi 16.

24) Utilizând cifrele 1,3,4,5,7,8,9 o singură dată, să se completeze literele din egalitatea:
abc+defg = ? + 2006 astfel încât, numărul natural reprezentat prin semnul întrebării să
fie : a) cel mai mic b) cel mai mare. În fiecare caz în parte, să se explice raţionamentul
folosit şi să se scrie toate soluțiile.
Soluție: Pentru ca ? să fie cel mai mic, trebuie ca abc+defg să fie cea mai mică, dar să depășască
538 +
1479
2006. Avem deci 2017 și ?=11. Alte soluții se obțin prin scimbările lui 8 cu 9, a lui 7 cu 3
și a lui 4 cu 5.
Pentru ca ? să fie cel mai mare, trebuie ca abc+defg să fie cea mai mare. Avem deci

3
MORARIU MIHAI
753 +
9841
10594 și ?=8588. Alte soluții se obțin prin scimbările lui 8 cu 7, a lui 5 cu 4
și a lui 3 cu 1.

25) Fie numărul A=123456789101112...201820192020


a) Aflaţi numărul de cifre al numărului A.
b) Care este cifra de pe locul 2020 ?
Soluție: de la 1 la 9 avem 9·1=9 cifre, de la 10 la 99 avem 90·2=180 cifre, de la 100 la 999 avem
900·3=2700 cifre, de la 1000 la 2020 avem 1021·4=4084 cifre. Total 6973 cifre.
Pe locul 10 și 20 este cifra 1, pe 30 și 40 este 2, pe 50 și 60 este 3, pe 70 și 80 este 4......

26) Dacă într-o clasă se aşează cate doi elevi într-o bancă, răman 3 elevi în picioare ; dacă
se aşează câte 3 elevi într-o bancă răman 4 bănci libere. Câte bănci şi câţi elevi sunt în
clasă ?
Soluție: dacă x este nr. bănci, atunci nr. elevi 2x+3=3x-12, deci nr. bănci 15, nr. elevi 33.

27) Un elev din clasa a III-a are parola adresei de e-mail luna lui de naștere. Care este pa-
rola știind că și-a aniversat ziua de naștere de două ori?
Soluție: februarie

28) Câte numere de patru cifre au cifra sutelor egală cu triplul cifrei unităților?
Soluție: Unul din numere poate fi de forma a3b1 . A ia valori de la 1 la 9 iar b de la 0 la 9, deci total
90 numere. Alte numere mai pot fi a6b2 sau a9b3 . Total 90·3=270 numere.

29) În laboratorul de biologie elevii se asază câte doi la un microscop, rămânând astfel la
ultimul microscop un singur elev. La următoarea oră aceiași elevi se așază câte trei la
un microscop rămânănd astfel 6 microscoape libere. Câte microscoape sunt în labora-
tor?
Soluție: dacă x este nr. microscoape, atunci nr. elevi 2x-1=3x-18, deci nr. microscoape 17, nr. elevi
33.

30) Suma a două numere naturale având fiecare câte două cifre este un alt număr natural
de două cifre. Știind că unul dintre numere este de 8 ori mai mare decât celălalt să se
arate că produsul lor este un număr de trei cifre având una dintre cifre egală cu 8.
Soluție: Dacă unul este de 8 ori mai mare decât celălalt, atunci numerele pot fi 10 și 80, sau 11 și 88.
Prdusul 10·80=800, sau 11·88=968. Deci există un 8 în produs.

31) a) Arǎtaţi cǎ a⋅xy+b⋅yx=ab⋅x +ba⋅y , oricare ar fi cifrele nenule a, b, x, y ale bazei


zece.
b) Folosind (a) calculaţi:

c) Aflaţi cifrele nenule a, b, x, y ale bazei zece pentru care a⋅xy+b⋅yx=1407 ştiind cǎ
sunt îndeplinite simultan condiţiile:
1) a, x, y ( în aceastǎ ordine ) sunt cifre consecutive;
2) cifra a este număr prim;
4
MORARIU MIHAI
3) cifra x este cub perfect;
4) cifra y este pătrat perfect.
Soluție: a) a⋅xy+b⋅yx= a(10x+y) +b(10y+x)=10·a·x+a·y+10·b·y+b·x=(10a+b)x+(10b+a)y=
=ab⋅x+ba⋅y
b) Luând a=1 , b=2, xy=23 , primul termen al sumei este 1.(1)
Luând a=3 , b=4, xy=45 , al doilea termen al sumei este 1.(2)
Analog pentru ceilalţi doi termeni. In concluzie, suma este 4. (3)
c) Din (3)  x ∈ {13 ; 23} = {1;8}
Din (4)  y ∈ {12; 22 ; 32 } = {1;4;9}
Dacǎ x=1  a⋅1 y+b⋅y1≤9⋅19+9⋅91=171+819=990<1447 , deci x=1 nu convine.
Dacǎ x=8  a⋅8 y+b⋅y 8=1407
Din (1) a; x; y ( în aceastǎ ordine) sunt consecutive  a;8;y sunt consecutive  a=7 şi y=9
Aşadar 7⋅89+ b⋅98=1407 ⇔623+98⋅b=1407⇔ 98⋅b=784 ⇔b=8
In concluzie, 1407= 7⋅89+ 8⋅98 deoarece a=7 ; b=8 ; x=8 şi y=9
Conform (a) , avem şi 1407=8⋅78+9⋅87 , care nu convine.

32) Sǎ se determine numerele naturale de forma abc astfel încât abc0abc +abc000 +abc0
sǎ fie pǎtrat perfect.
Soluție: abc0abc +abc000 +abc0 = k 2

abc⋅10000 +abc +abc⋅1000 +abc⋅10 = k 11011⋅abc = k


2 2

2
11 ¿91⋅abc = k  91⋅abc=n  abc=91⋅p  p∈ {2;3}  abc ∈ {364;819 }
2
2 2

33) Sǎ se precizeze scrierea în baza 2 a numǎrului abc ştiind cǎ :


a = ultima cifrǎ a lui 2007N+2 , unde N=2+22+23+…+22007
b=restul împǎrţirii lui 20062007 + 2007 2006 la 1003
c=cardinalul mulţimii M={x ∈ / 2000 < 3x < 2200 }
2008
2
Soluție: Calculând N vom obţine : N= 22008 – 2  N+2=22008 U(2007N+2)= U(7N+2)=U( 7 )=1
 a=1 Notǎm numǎrul 20062007 + 20072006 cu S.
2006 2006
S= 2006⋅2006 +( 2006 +1) 2006=2⋅1003 şi (2006+1)2006= M2006 +1
deci S=M1003 +1 iar restul împǎrţirii cu 1003 este 1. Astfel, b=1.
2000 < 37 <2200 ; 36=729 , deci card (M) = 1 şi c=1
Numǎrul abc =111. Scrierea lui în baza 2 este 111(2)=1101111.

34) Se ştie cǎ o şcoalǎ are exact 2007 elevi. Sǎ se aratǎ cǎ cel puţin doi dintre elevii şcolii,
luaţi la întâmplare, au acelaşi numǎr de prieteni. (Se presupune cǎ, dacǎ elevul A este
prietenul elevului B, atunci şi elevul B este prietenul elevului A. Un elev nu poate fi
prietenul lui însuşi.).
Soluție: Un elev poate avea cel mult 2006 prieteni. (Principiul lui Dirichlet)
Presupunem cǎ nu existǎ doi elevi cu acelaşi numǎr de prieteni.
Dacǎ {Ei , i=1,…,2007 } este mulţimea celor 2007 elevi iar fiecare elev are un numǎr diferit de
prieteni faţǎ de ceilalţi, atunci:
E1 – ar putea avea 0 prieteni;
E2 – ar putea avea 1 prieten; …….
E2007 – ar putea avea 2006 prieteni.
Deci, elevul E2007 are ca prieteni pe toţi ceilalţi elevi, deci şi pe E1  E1 are cel puţin un prieten,
5
MORARIU MIHAI
pe E2007 – contradicţie .
Presupunerea fǎcutǎ este falsǎ, deci existǎ cel puţin doi elevi care au acelaşi numǎr de prieteni.
2 3273
35) Fie numerele a  3  3  3  ...  3 şi b  1  3  3  ...  3 .
41 42 43 90

Arătaţi că
 a  6b   2b  1 .

Soluție : şi

36) Aflaţi cele mai mici patru numere naturale, nenule, ştiind că suma lor este un pă-
trat perfect şi că scăzînd din primul număr 3, adunînd la al doilea 3, înmulţindu-l
pe al treilea cu 3 şi împărţind al patrulea număr cu 3 se obţin rezultate egale.

Soluție: Fie a,b,c,d  N ,cu a + b + c + d = k , k  N
2 
(1)
Dacă a – 3 = b + 3 = c x 3 = d : 3; fie d = 9 m, m  N 

 a – 3 = b + 3 = c x 3 = 3m  a = 3m + 3, b = 3m – 3, c = m şi înlocuind în (1)
avem: 3m + 3 + 3m – 3 = m + 9m = k  16 m = k  k  {1;4;9;...}
2 2

Dacă m = 1  b = 0, care nu convine


Dacă m =4  d = 36, a = 15, b = 9, c = 4.
Acestea sunt numerele care respectă condiţiile problemei.

37) Împărţind suma a două numere naturale la diferenţa lor, se obţine câtul 5 şi restul 2.
Aflaţi cele două numere ştiind că unul dintre ele este cu 2012 mai mare decât celălalt.
Soluție: Fie și . Avem și .

38) Din două localităţi A şi B pleacă două mobile unul spre celălalt. Primul pleacă din A la
ora 7 şi are viteza de 100 km/h, iar al doilea pleacă la ora 8 şi are viteza de 80 km/h.
Ştiind că distanţa dintre A şi B este 640 km, aflaţi la ce oră se vor întâlni şi la ce dis-
tanţă?
Soluție : La ora 8 primul automobil a parcurs 100 km, se găsește la 640 − 100 = 540 km de loca-
litatea B, în momentul în care al doilea pornește din B. Cele două automobile se apropie
unul de celălalt cu viteza 100 + 80 = 180 km/h. Distanța de 540 km dintre ele va fi parcursă
în 540 : 180 = 3 ore.
Întâlnirea va avea loc la ora 8 + 3 = 11 la distanța de 80 ・ 3 = 240 km de B.

39) Fie numerele şi , n număr natural


a) Să se calculeze
b) Să se determine n, astfel ca
Soluție a)

b)

40) Dacă şi ,arătaţi că este pătrat perfect.


Soluție :
6
MORARIU MIHAI
41) Un număr natural împaărţit la 9 dă restul 5 şi împărţit la 10 dă restul 7.Ce rest va da
numărul împărţit prin 90 ?
Soluție: Fie D numărul si si

42) Se consideră numere naturale consecutive.Suma resturilor celor numere la 7 este

156.Aflaţi toate valorile posibile ale lui .

Soluție: Fie numere naturale consecutive: 1,2,3,...,n Ştim că 7 numere naturale consecutive

împărțite la 7 dau şi 156 = 21 7 + 9 avem 7 grupe complete de


7 numere consecutive cu suma resturilor 21 şi grupa 8 incompletă are suma resturilor 9
Dupa ordinea resturilor avem urmatoarele cazuri posibile:

I 4,5,6,0,1,2,3 grupa incompletă cu resturile 2,4,5 n=7.7+2=51

II 2,3,4,5,6,0,1 grupa incompletă cu resturile 4,5 n=7.7+3=52

III6,0,1,2,3,4,5 grupa incompletă cu resturile 6,0,1,2,3,4,5 n=7.7+4=53

43) Suma dintre vârsta mamei și vârstele gemenilor săi este de 38 de ani. Peste 18 ani,
vârsta mamei va fi egală cu suma vârstelor gemenilor săi. Câți ani are fiecare în
prezent?
Soluție : Notăm m = vârsta mamei și f = vârstă fiecăruia dintre gemeni
m + 2f = 38 ani m + 18 = 2(f + 18) m + 18 = 2f + 36 m = 28 ani f = 5 ani
44) Dacă suma cifrelor numărului xyz este 26, aflați suma cifrelor numărului xyz +2.
Soluție: xyz cu x+ y+ z =26 Avem posibilitățile: x = 8, y = z = 9
x = 9, y = 8, z = 9 x = 9, y = 9, z = 8
Dacă x = 8, y = z = 9, xyz=899 xyz +2=901, având suma cifrelor 10
Dacă x = 9, y = 8, z = 9, xyz=989 xyz +2=991, având suma cifrelor 19
Dacă x = 9, y = 9, z = 8, xyz=998 xyz +2=1000 , având suma cifrelor 1

45) a) Aflaţi pe x din egalitatea: {64⋅32+5⋅[ 13+3⋅( 484 : 44−486 : x ) ] } : 29=77 .


b) Cătul a două numere naturale este 5, restul este 7, iar suma dintre cât, rest şi cele
două numere naturale este 2011. Aflaţi cele două numere.
c) Arătaţi că numărul x=111...1222...2 în care atât cifra 1 cât şi cifra 2 apar de n ori,
n≥1 este un produs de două numere naturale consecutive.
Soluție : a) 2048+5∙[13+3∙(11-486:x)]=77∙29=2233
5∙[13+3∙(11-486:x)]=2233-2048=185 3∙(11-486:x)=185:5-13=24
11-486:x=24:3=8 486:x=11-8=3 x=486:3=162
b) a=5b+7 a+b+5+7=2011 a+b=1999 5b+7+b=1999

7
MORARIU MIHAI
b=1992:6=332 a=5∙332+7=1667
c) x= + x=
+2∙
x= ∙( +2) x= ∙(
+3)
x= ∙3∙( +1) x= ∙(
+1)

46) a) Arătaţi că numărul x=1⋅3⋅5⋅7⋅. ..⋅( 2n+1 ) se divide cu 10 pentru orice număr natural,
n≥2 .
b) Aflaţi toate numerele naturale ab pentru care 2011ab se divide cu 23.
Soluție: a) Rezultatul produsului 1∙3∙5∙7∙. . . ∙ (2n+1) este nr.impar
Rezultatul produsului 1∙3∙5∙7∙. . . ∙ (2n+1) are ultima cifra 5
34n = 81n Ultima cifra a lui 81n este 1 Ultima cifra a lui 5∙34n este 5
Ultima cifra a lui x este 0 X este divizibil cu 10

b) = 201100 + = 8743∙23 + 11 +
11 + = - 8743.23 11 + este multiplul lui 23
11 + = 23 = 23 – 11 = 12 11 + = 46 = 46 –
11=35
11 + = 69 = 69 – 11 = 58 11 + = 92 = 92 – 11 =81,
11 + = 115
= 115 – 11 = 104 imposibil pt. ca are doua cifre. Deci
{ 12;35;58;81 }
47) Fie şirul de perechi de numere naturale: ( 1;3 ) , ( 4 ;7 ) , ( 7;11 ) , ( 10;15 ) ,...
a) Completaţi şirul cu următoarele două perechi de numere naturale.
b) Aflaţi a 2011-a pereche din şir.
c) Aflaţi pe x ştiind că perechea ( x; 403 ) face parte din şir.
d) Calculaţi suma tuturor numerelor naturale ale primelor 100 perechi din şir.
Soluție: a) Completarea șirului cu perechile (13 ; 19), (16 ; 23)
b) Notăm cu Pi = (ai;bi ) , i = 1,2,3, . . . ,n Observăm ca: a1 = 1 a2 = 1 + 1∙3 a3 = 1 + 2∙3
a4 = 1 + 3∙3 a5 = 1 +4∙3 . . . . . . . . an = 1 + (n – 1) ∙3
b1 = 3 b2 = 3 + 1∙4 b3 = 3 +2∙4 b4 = 3 + 3∙4 b5 = 3 + 4∙4 . . . . . . . . . .
bn = 3 + (n – 1) ∙4 a2011 =1 +2010∙3 = 6031
b2011 = 3 + 2010∙4 = 8043, deci a 2011-a pereche din sir este (6031 ; 8043)
Deci a 2011-a pereche din sir este (6031 ; 8043)
c) 3 +(n – 1) ∙4 = 403, (n – 1) ∙4 = 400, n – 1 = 100, n = 101, x = 1 + (101 – 1) ∙3, x = 301
d) S1 = a1 + a2 + a3 + a4 + . . . + a100 = 1 + (1+1∙3) + (1+2∙3) +(1+3∙3) + . . . +(1+99∙3)
S1 =1∙100 + 3∙ (1 + 2 + 3 + . . . + 99 ) S1 = 100 + 3∙99∙100:2
S2 = b1 + b2 + b3 +b4 + . . . b100 = 3 + (3+1∙4) + (3+2∙4) + (3+3∙4) + . . . +(3+99∙4)
S2 = 3∙100 +4∙ (1 + 2 +3 + 4 + . . . + 99) S2 = 20100
S =S1 + S2 =14950 +20100 =35050

48) Într-o şcoală cu patru clase numărul elevilor din fiecare clasă este cuprins între 14 şi
31. În fiecare clasă numărul fetelor este mai mare cu 3 decât numărul băieţilor.
a) Care poate fi cel mai mic număr de elevi din şcoală? Dar cel mai mare?
b) Pot fi în şcoală 95 elevi?
8
MORARIU MIHAI
c) Dacă numerele care reprezintă băieţii din fiecare clasă sunt numere prime şi două
clase au acelaşi număr de elevi, câţi elevi sunt în şcoală?
Soluție: a) Numărul de copii din fiecare clasă este de forma 2n+3 Numărul minim este 4∙15=60
Numărul maxim este 4∙29=116
b) 2n+3 este un număr impar Suma a patru numere impare este un număr par
c) Într-o clasă pot fi 6,7,…,sau 13 băieţi, din care numere prime sunt 7,11,13 Variante:
7;7;11;13
rezultă 88 elevi 7;11;11;13 , rezultă 96 elevi 7;11;13;13 , rezultă 100 elevi

49) a) Câte numere de forma abc verifică relaţia: b2 = (a + c)3?


b) Două cincimi dintr-un număr reprezintă cât o şeptime din alt număr. Dacă diferenţa
numerelor este 18, aflaţi numerele.
c) Determinaţi numărul natural n pentru care 25 + 26 + 27 +……+ 2n = 2011 + n : 2.
Soluţie a) a,b,c ∈ {0;1;2;…;9},a>0 → b>0; 12 = (1 + 0)3 → abc =110
82=43 → 82 = (4 + 0)3 abc =480; 82 = (3 + 1)3 → abc =381;
82 = (2 + 2)3 → abc =282; 82 = (1 + 3)3→ abc =183 5 numere
7
b) Fie a primul număr şi b al doilea număr.7 şeptimi din b = 7 ∙b= b reprezintă cât 7 ∙ două
14
cincimi din a = 14 cincimi din a = 5 ∙ a, deci b este mai mare decât a, b – a = 18
14 9
⇔ 5 a – a = 18 ⇔ 5 a = 18 a = 10; b=28
c) 1+2 + 22 + 23+ 24+ 25 + 26 + 27 +……+ 2n = 1+2 + 22 + 23+ 24 + 2011 + n : 2
2n+1 – 1 =2042 + n : 2 n=10

50) Împărţind numărul natural a la numărul natural b obţin câtul 2006 şi restul 13.
a) Calculaţi (2020 + 2 ∙ a) + (3 ∙ a  10030 ∙ b)
b) Arătaţi că a + b  24000.
c) Aflaţi a, ştiind că a  b < 30088.
Soluție: a) a=2006b+13, (2020 + 2 ∙ a) + (3 ∙ a  10030 ∙ b)=2020+10030b+65-10030b=2085
b) a+b=2007b+13

51) Sǎ se determine numǎrul de forma xyz ştiind cǎ: x3 yz+8⋅yz=x 98+2227 .


Soluție: Relația se scrie 1000x+300+10y+z+80y+9z=100x+98+2227 =>
900x+90y+9y=2025 ǀ: 9 => 100x+10y+z=225, deci xyz =225

52) a) Aflaţi numărul natural care se împarte exact la 2020 şi care, prin împărţirea la 2019
dă restul 2018 şi câtul egal cu cel de la împărţirea la 2020.
b) Determinaţi cifra x din egalitatea: 10⋅( xx :3−12 :3 )=180 .
Soluție: a) n=2020a și n=2019a+2018 deci 2020a=2019a+2018 și n=2018.
b) ( xx:3−12:3 )=18 sau xx :3=18+4=22, deci xx =66

53) Se dau numerele naturale a,b,c,d asstfel încât a·b + a·c + a·d = b·c + b·d + b2 și
b + c + d = 45. Să se stabilească valoarea numerică a sumei a + 2c + b + 2d.
Soluție: a·(b+c+d) = b·(c+d+b), deci a=b și atunci a+2c+b+2d=2b+2c+2d=90.

9
MORARIU MIHAI
54) Se consideră numărul n=12345678910111213........201820192020.
a) Câte cifre are numărul n ?
b) Care este cifra din mijloc a numărului n ?
Soluție: a) de la 1 la 9 sunt 9 numere de o cifră adică 9·1=9 cifre
de la 10 la 99 sunt 90 numere de 2 cifre adică 90·2=180 cifre
de la 100 la 999 sunt 900 numere de 3 cifre adică 900·3=2700 cifre
de la 1000 la 2020 sunt 2020-999=1021 numere de 4 cifre adică 1021·4=4084 cifre
numărul toal de cifre 9+180+2700+4084=6973 cifre.

12.. ⏟
.3486 a 3488 ...6973
b) cifre cifre

55) Într-o urna sunt bile rosii, galbene şi albastre. Aflaţi câte bile sunt de fiecare fel ştiind
că 24 bile nu sunt roşii, 20 bile nu sunt galbene şi 16 bile nu sunt albastre.
Soluție: 24 nu sunt roșii deci g+a=24, la fel r+a=20 și r+g=16. Însumând aceste 3 relații avem
2r+2a+2g=60 deci r+a+g=30 și atunci r=6, g=10, a=14.

56) În blocul lui Andrei apartamentele sunt numerotate de la 1 la 55. De câte ori se repetă
cifra 3 în aceste numere?
Soluție: 16 ori

57) Fie şirul de numere 3, 7,13,21,31,43,….Aflaţi numărul care ocupă locul 2004 în şirul
de numere dat.
Soluție: a1=2·1+1=3, a2=3·2+1=7, a3=4·3+1=13, a4=5·4+1=21, a5=6·5+1=31, a6=7·6+1=43,...,
a2004 =2005·2004+1=4018021
58) Să se afle numărul natural axyz ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile :
a) suma cifrelor este egală cu 26 ;
b) fiecare cifra este cu 1 mai mare decât cea anterioară ;
c) a < x < y < z
Soluție: x=a+1, y=a+2, z=a+3, deci 4a+6=26 și a=6. Numărul este 6789.

59) Mama este de patru ori mai în vârstă decât fiica, iar tatăl are atâţia ani câţi are mama
şi fiica împreună. Suma anilor celor trei este 80. Să se afle vârsta fiecăruia.
Soluție: fiica=x, mama=4x, tata=5x, deci 10x=80 și x=8. Atunci fiica=8, mama=32, tata=40

60) Într-o curte sunt porumbei şi iepuri, în total 15 capete şi 42 de picioare. Câţi porumbei
şi câţi iepuri sunt?
Soluție: presupunem că toate animalele sunt porumbei. Atunci am avea 15·2=30 picioare. 42-30=12
picioare ci cum 12:2=6, vom avea 6 iepuri și 15-6=9 porumbei.

61) 28 de copii au luat parte la un concurs de matematică. Numărul copiilor care au termi-
nat în urma lui Marius a fost de două ori mai mare decât celor care au terminat înaintea
lui. Pe ce loc a terminat Marius?
Soluție: x copii, Marius, 2x copii =28, deci 3x+1=28, avem x=9, deci Marius pe locul 10.

62) Aranjaţi numerele 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 în pătratul magic, astfel încât suma
numerelor pe fiecare verticală, orizontală şi diagonală să fie aceeaşi.

10
MORARIU MIHAI
Soluție: 9+16+23+30+37+44+51+58+65=333, iar 333 :3=111, deci sumele trebuie să fie 111

37 65 9 37 30 44 37 51 23
9 37 65 44 37 30 23 37 51
65 9 37 Alte 30 44 37 perechi 16, 30,
51 23 37 65 sau 23, 30, 58 sau
16, 44, 51 sau 9, 44, 58.

63) Suma a două numere este 767. Dacă împărţim numărul mai mare la triplul numărului
mai mic, obţinem câtul 2 şi restul 11. Aflaţi numerele.
Soluție: a+b=767 iar a:3b=2 rest 11 și deci a=62·3b+11=b+11. Din cele 2 relații avem 7b=759 și
b=108, a=659.

64) Două persoane au fiecare câte 540 lei. Prima persoană cheltuieşte 6 lei pe zi, iar a do-
ua persoană cheltuieşte 9 lei pe zi. După câte zile suma pe care o are prima persoană
este dublul sumei pe care o are a doua persoană.
Soluție: după x zile prima persoană are 540-6x, iar a doua 540-9x. Cum suma primei persoane este
dublul celei de a doua, avem 540-6x=2·(540-9x), deci x=45

65) Aurel şi Cristina au împreună 392 de lei. După ce fiecare a cheltuit jumătate din suma
pe care o are, Aurel constată că i-au rămas de trei ori mai mulţi bani decît Cristinei. Cu
cîţi lei a rămas fiecare copil?
Soluție: A+C=392 și 3A=C, atunci 4A=392 și A=98 C=294

66) Diferenţa a două numere naturale este egală cu rezultatul calculului:


. Împărţind suma celor două numere la diferenţa lor obţinem
câtul 6 şi restul 1.
a) Calculaţi diferenţa numerelor.
b) Aflaţi suma numerelor.
c) Aflaţi cele două numere.
Soluție: a) (*)=1506, [*]=255, diferența 51.
b) sums=6·diferența+r, adică s=6·51+1=307
c) numerele sunt x și x+51, atunci suma 307=2x+51 și deci x=128. Numerele sunt 128 și 179.

67) 4 lalele şi 6 narcise costă 24 lei, iar 5 narcise şi 9 lalele costă 37 lei. Cât costă 4 narcise
şi 3 lalele?
Soluție: 4 l ..... 6 n ..... 24 lei ǀ·5 20 l .... 30 n .... 120 lei făcâd diferența avem 34 l=102, 1 lalea=3lei
9 l ..... 5 n ..... 37 lei ǀ·6 54 l .... 30 n .... 222 lei 6 narcise=24-4·3=12, 1 narcisă=2 lei

68) La un turneu de şah participă mai mulţi jucători: băieţi şi fete. Dacă împărţim numărul
participanţilor la numărul fetelor obţinem câtul 2 şi restul 3.
a) Să se afle numărul băieţilor, respectiv numărul fetelor, ştiind că numărul partici-
panţilor este cel mai mic număr natural de două cifre egale.
b) Dacă se formează echipe mixte din doi băieţi şi o fată, să se determine numărul e-
11
MORARIU MIHAI
chipelor astfel formate.
Soluție: a) numărul participanților 11. 11=2·fete+3 și atunci fete=(11-3):2=4, băieți 11-4=7
b) 3 echipe și rămân câte un băiat și o fată

69) Mihai are de îngrijit iepuri şi canari, în total 25 capete şi 82 picioare. Să se determine
câţi iepuri şi câţi canari are Mihai.
Soluție:Dacă toți sunt canari avem 25·2=50 picioare. Mai avem 82-50=32 picioare. Numărul iepurilor
32:2=16, numărul canarilor 25-16=9

70) Să se afle numerele naturale a şi b astfel încât a + b = 16 iar a·b este maxim posibil.
Soluție: dacă sunt diferite 7·9=63, dacă sunt egale 8·8=64

71) Scrieţi numărul de forma ab ştiind că a şi b sunt cifre consecutive iar a = 7.


Soluție: 78;

72) Scrieţi toate numerele naturale de forma xyz cu x ¿ y ¿ z cu x, y, z numere naturale


consecutive.
Soluție: cu ajutorul cifrelor 1; 2; 3; avem numerele123; 132; 213; 231; 312; 321.
cu ajutorul cifrelor 2; 3; 4; avem numerele 234; 243; 324; 342; 423; 432.
cu ajutorul cifrelor 3; 4; 5; avem numerele 345; 354; 435; 453; 534; 543.
cu ajutorul cifrelor 4; 5; 6; avem numerele 456; 465; 546; 564; 645; 654.
cu ajutorul cifrelor 5; 6; 7; avem numerele 567; 576; 657; 675; 756; 765.
cu ajutorul cifrelor 6; 7; 8; avem numerele 678; 687; 768; 786; 867; 876.
cu ajutorul cifrelor 7; 8; 9; avem numerele 789; 798; 879; 897; 978; 987.

73) Determinaţi toate numerele naturale de două cifre care au suma cifrelor 6.
Soluție: 15; 51; 24; 42; 60; 33.

74) Calculaţi:
a) 4999 ∙ 1999 + 1998 ∙ 4999 + 3996 ∙ 4999;
b) 999 ∙ 256 + 256 ∙ 998 + 256;
Soluție: a) 4999∙(1999+1998+3996)=4999·7993=39957007
b) 999∙256 + 256∙998+256=256·(999+998+1)=256·1998=511488

75) Produsul a două numere naturale este 4440. Dacă se scade 6 dintr-un factor, produsul
se micşorează cu 144. Aflaţi cele două numere.
Soluție: x·y=4440, x·(y-6)=4296, x·y-6x=4296 => 4440-6x=4296, de aici 6x=144 și x=24 iar y=185

76) Calculaţi: S=(3 + 4 +…+ 13) + (33 + 44 + …+ 143) + (333 + 444 +…+ 1443).
Soluție: S=(3+4+…+13)+3(3+4+…+13)+111(3+4+…+13)= (3+4+…+13)·(1+3+111)=88·115=10120

77) Găsiţi toate numerele naturale care:


a) împărţite la un număr de o cifră dau câtul 25 şi restul 7.
b) împărţite la un număr de două cifre dau câtul 40 şi restul 98.
Soluție: a) d=c·î+r, r < î deoarece r=7 => î=8 sau 9. Deci d=25·8+7=207, d=25·9+7=232
b) d=c·î+r, r < î deoarece r=98 => î=99. Deci d=40·99+98=4058

78) Determinaţi restul împărţirii numărului 1∙2∙3∙…∙40 + 22 la 18.


Soluție: 1∙2∙3∙…∙40 divizibil cu 18 => 22:18=1 rest 4
12
MORARIU MIHAI
79) Un număr natural n împărţit la 5 dă restul 3, iar împărţit la 6 dă restul 3. Să se afle res-
tul împărţirii lui n la 30.
Soluție: r=3

80) Fie numărul A=7142128…2023, format prin alăturarea cifrelor numerelor din şirul
7, 14, …, 2009.
a) Scrieţi următoarele trei numere ce urmează în şir după 28.
b) Calculaţi suma 7+14+21+…+2023.
c) Câte cifre are numărul A?
Soluție: a) 35, 42, 49
b) 7·(1+2+2+...+289)=7·290·289:2=293335
c) numere de o cifră 1, deci 1 cifră
numere de două cifre 14-1=13 (7·2=14,....,7·14=98) , deci 13·2=26 cifre
numere de trei cifre 142-14=128 (7·15=105,....,7·142=994), deci 128·3=384 cifre
numere de patru cifre 289-142=147 (7·143=1001,....,7·289=2023), deci 147·4=588 cifre
numărul A are 1+26+384+588=979 cifre

81) Determinaţi numerele x, y, z prime astfel încât: 3x+4y+2z=80.


Soluție: 4y și 2z sunt numere pare, deci 3x trebuie să fie tot par. => x=2 singurul număr par prim.
Relația devine 4y+2z=74 ǀ:2 =>2y+z=37 atunci y=3, z=31 sau y=7, z=23 sau y=13, z=11 sau
y=17, z=3

82) Să se arate că nu există nici un număr natural care împărţit la 4 să dea restul 2 şi îm-
părţit la 6 să dea restul 1.
Soluție: Avem n=4a+2 și n=6b+1 cu a și b numere naturale => 6b-4a=1 sau 2(3b-2a)=1 absurd
83) Determinaţi numerele de forma abc care satisfac condiţia: 2a=bb+c2.
Soluție: (a,b,c)=(1,1,1)=(2,2,0)=(4,2,2)

84) Fie x,y,z numere naturale astfel încât x + y + z = 11.


a) Arătaţi că suma este pătrat perfect.
b) Arătaţi că nu există x,y şi z consecutive care să îndeplinească această condiţie.
Soluţie : a) =10x+y+10y+z+10z+x=11x+ 11y+11z=11(x+y+z)=112. b) x,y=x+1, z=x+2,
x+y+z=3x+3=11, 3x=8, x ∉ N.

a
85) Să se rezolve în numere naturale ecuaţia: a =bc .
Soluţie : aa este număr de 2 cifre, deci avem 22=4 NU, 33=27 DA, 44=256 NU.

86) Determinați numerele abc pentru care ab+abc=cmn iar cmn este pătrat perfect.
Soluţie : 110a+11b+c=11(10a+b)+c=11· ab +c trebuie să fie pătrat perfect
11·13+1=144 numărul este 131 11·15+4=169 numărul este 154
11·20+5=225 numărul este 205 11·23+3=256 numărul este 233
11·26+3=289 numărul este 263 11·29+5=324 numărul este 295
11·32+9=361 numărul este 329 11·36+4=400 numărul este 364
11·40+1=441 numărul este 154 11·44+0=484 numărul este 440
11·52+4=576 numărul este 524 11·56+9=625 numărul este 569
11·61+5=676 numărul este 615 11·66+3=729 numărul este 663
13
MORARIU MIHAI
11·76+5=841 numărul este 765 11·81+9=900 numărul este 819
11·87+4=961 numărul este 874

10 14 18 66 70
87) Calculaţi ultima cifră a numărului n= 4⋅3 +5⋅3 + 6⋅3 +. ..+18⋅3 +19⋅3
Soluţie : u(310)=9, același lucru pentru 314,…,370. Atunci u(n)=u(4·9+5·9+…19·9)=u(184·9)=6

88) Să se arate că numărul :


A= 20102010 ∙ 20112011 ∙ 20122012 ∙ 20142014 ∙ 20152015 nu este pătrat perfect.
Soluţie : A= 20102010 ∙ 20112011 ∙ 20122012 ∙ 20142014 ∙ 20152015=10001(2010+2011+2012+
+2014+2015)=10001·10062. Ultima cifră 2, deci nu este pătrat perfect
89) În blocul lui Andrei apartamentele sunt numerotate de la 1 la 55. De câte ori se repetă
cifra 3 în aceste numere?
Soluţie : 16

90) Dacă numărul natural este divizibil cu 5, atunci numerele natu-


rale x şi y sunt divizibile cu 5.
Soluţie :

91) Să se arate că:


a) Numărul N=481 + 2 ∙ (1 + 2 + 3 +…+ 480) este pătrat perfect.
b) Diferenţa dintre un număr de 3 cifre şi răsturnatul său nu poate fi pătrat perfect.
Soluţie :

92) Fie S=21+ 22 +…+ 22009. Stabiliţi dacă S+2 este pătrat perfect. Stabiliţi dacă S se di-
vide cu 31.
Soluţie : S=(21+22009)·21989:2=242208835. S+2=242208837 nu este pătrat perfect deoarece ultima
cifră este 7. Nu este divizibil cu 31
93) Arătaţi că numărul N=2+ 4 + 6 +…+ 4016 + 2009 este pătrat perfect.
Soluţie : N=(2+4016)·2008 :2+2009=2009·2008+2009=2009·(2008+1)=20092

94) Să se determine a, b, c, astfel ca numerele de forma 3a3b5c8 să se dividă prin 792.


Soluţie : 792=8·9·11.
Numărul este divizibil cu 9 dacă 19+a+b+c=27 sau 36, decci a+b+c=8 (1)
Numărul este divizibil cu 11 dacă a+b+c=19-11=8 (2).
Numărul este divizibil cu 8 dacă 5c8⋮8 => c=2 sau 6
Atunci dacă c=2 avem din (1) și (2) a+b=6 => (a,b)=(5;1),(4,2),(3,3),(1,5),(2,4)
Dacă c=6 avem din (1) și (2) a+b=2 => (a,b)=(1;1),(2,0),(0,2)

95) Arătaţi că suma tuturor numerelor naturale de patru cifre identice este un număr divi-
zibil cu 11.
Soluţie : orice numă de patru cifre de forma aaaa =1111·a=11·101·a este divizibil cu 11. Atunci
suma lor este divizibilă cu 11

96) Arătaţi că numărul 9451 + 7139 se divide cu 10.


Soluţie : ultima cifră a sumei este 0

97) Arătaţi că numărul 3104 + 241se divide cu 5.


Soluţie : ultima cifră a sumei este 5
14
MORARIU MIHAI
98) Să se afle toate numerele naturale de forma astfel încât să fie divizibile cu 9.
Soluţie : 2a+2b=18, deci a+b=9, (a,b)=(1,8),(2,7),(3,6),(45),(5,4),(6,3),(7,2),(8,1).

99) Un călător are de parcurs cu autoturismul distanța de 1500 km în trei zile. În prima zi
el străbate 1/3 din distanță, a doua zi 30% din ce i-a rămas, iar a treia zi restul. Dacă în
ultima zi el a plecat la ora 830, a mers trei ore cu viteza de 100 km/h, a făcut o pauză
de o oră și jumătate iar restul drumului l-a făcut cu viteza de 80 km/h, la ce oră a ajuns
la destinație.
Soluţie :prima zi 1500 :3=500 km, a doua zi 300 km, a treia zi 700 km. În 3 ore a parcurs 100·3=300
km, mai rămân 700-300=400 km. 80·5=400 km. Timpul 3ore+5ore+1oră jumătate=9ore ju-
mătate. Ajunge la ora 18.

100) Dacă un elev ar rezolva zilnic câte 6 probleme, i-ar rămâne 4 probleme nerezolvate,
Iar dacă ar rezolva 7 probleme pe zi, i-ar rămâne o problemă nerezolvată. a) Câte
probleme avea de rezolvat și în câte zile? b) Dacă pentru o problemă corect rezolvată
primește 5 puncte, iar pentru o problemă greșit rezolvată se scad 3 puncte, aflați câte
puncte a obținut, știind că a rezolvat corect 8/11 din numărul problemelor.
Soluţie : lucrând 1 problemă în plus pe zi rezolvă 4-1=3 probleme, deci erau 3 zile. Numărul
problemelor 3·6+4=22. Rezolvă corect 16 probleme deci 16·5=80 pucte, greșite 6 probleme,
deci 6·3=18 puncte. Total puncte80-18=62

101) Într-o clasă I s-au înscris copii de la trei grădiniţe. Jumătate din ei provin de la Gră-
diniţa Scufiţa Roşie, o treime de la Grădiniţa Făt-Frumos iar restul de la Grădiniţa
Harap Alb. Câţi elevi provin de la fiecare grădiniţă ştiind că numărul maxim de elevi
ce pot fi înscrişi într-o clasă este 23 iar numărul minim este 13?
Soluţie : Numărul elevilor trebuie să fie divizibil cu 6 și cuprins între 13 și 23. Acesta este 18. Atunci
de la Grădiniţa Scufiţa Roşie 9, de la Grădiniţa Făt-Frumos 6 . de la Grădiniţa Harap Alb 3
102) Arătaţi că x din egalitatea următoare este pătrat perfect:
( 12 )(1+ 13 )⋅.. .(1+10231 )= 65536
( 1+1 ) 1+
x
3 4 5 1024
2⋅ ⋅ ⋅ ⋅. ..⋅ =1024
Soluţie : 2 3 4 1023 atunci x=65536 :1024=64

103) Ordonaţi crescător : .


Soluţie : prima fracție supraunitară , a doua echiunitară iar a treia subunitară

104) Un vas plin cu apă cântăreşte 33 kg. Vasul umplut cu apă doar pe jumătatea sa cântăreşte
18 kg. Cât cântăreşte vasul?
Soluţie :2·18-33=3

105) Un bazin dreptunghiular are perimetrul de 280 m. Aflaţi dimensiunile bazinului


ştiind că lăţimea reprezintă o şesime din lungime
Soluţie : l=x, L=6x. deci 7x=140 și x=20, atunci l=20, L=120

106) Care este ultima cifră a numerelor: a) 2n·(5n+1)+3; b) (2n+1)·5n ·3?


15
MORARIU MIHAI
Soluţie : a) ultima cifră a lui 2n este 0,2,4,6,8. Ultima cifră a lui 5n+1 este 1 sau 6. Facâd produsul
ultima cifră poate fi 0,2,4,6,8. Adunat cu 3 vom avea ultima cifră 1,3,5,7,9
b) 2n+1 este impar deci ultima cifră 1,3,5,7,9. 5n are ultima cifră 0 sau 5. Facâd produsul
ultima cifră poate fi 0 sau 5. Inmulțind cu 3 avem ultima cifră 0 sau 5

107) Care sunt valorile pe care le poate lua suma S= 219a + 1991b ştiind că numărul 219a se
divide cu 2 iar numărul 1991b se divide cu 5.
Soluţie : a=0,2,4,6,8 iar b=0,5. Se calculează S

108) Să se determine x astfel încât numărul N= 3 x7+x 8+3 x+76 să fie pătrat perfect.
Soluţie : x=3n N=484=222

109) Aflați numerele de forma n= abcd care îndeplinesc simultan condiţiile:


1) n este număr par; 2) n este pătrat perfect; 3) n se divide cu 45.
Soluţie : căutăm numerele a cu a2=n. dacă n este divizibil cu 45 atunci a trebuie să fie divizibil cu 3 și
5. Ca a să fie par ultima cifră trebuie să fie 0. Deci a=60, 90 și n=3600,8100

110) Aflaţi numerele naturale a, b, c astfel încât a3+b3+c3=57260.


Soluţie : 253+273+283=57260

111) Să se arate că nu există numere naturale x şi y, astfel încât x2·100·y=2022.


Soluţie : ultima cifră a lui 100·y este 0, deci x2 trebuie să aibă ultima cifră 2, imposibil

112) Aflaţi temenul necunoscut din egalitatea: 4x+12x+20x+…+396x=990000.


Soluţie : 4x+12x+20x+…+396x=(4x+396x)·50:2=10000x, atunci 10000x=990000 și x=99

113) Elevii unei clase au participat la olimpiada de matematică şi la cea de română. La o-


limpiada de matematică au participat 8 elevi, la română de două ori mai mulţi. Aflați
numărul elevilor din clasă dacă 5 elevi au participat la ambele olimpiade, iar 7 nu au
participat la nici una.
Soluţie : matematică 8, română 16, împreună 24. Dar 5 participă la ambele și atunci numărul
participanților este 24-5=19. Numărul elevilor din clasă 19+7=26

114) Un număr natural împărţit la 5 dă restul 4, iar împărţit la 6 dă restul 5. Ce rest va da


acel număr la împărţirea cu 30?
Soluţie : restul este cu 1 mai mic decât împărțitorul, deci 29

115) Descoperă regula şi continuă şirul cu încă 3 numere: 2, 5, 11, 56, ….. .
Soluţie : 2·2+1=5, 2·5+=11, 5·11+1=56, 11·56+1=617, 56·617+1=34553

116) În numerotarea paginilor unei cărţi s-a folosit cifra zero de 41 ori. Câte pagini are
cartea, dacă ultima cifră a ultimei pagini este tot zero?
Soluţie : de la 10 la 90 avem 9 de 0, 100 are 2 de 0, de la 101 la 109 avem 9 de 0, de la 110 la 190
avem 9 de 0, 200 are 2 zero, de la 201 la 209 avem 9 de 0 total 40 de 0. Atunci al 41 de
zero va fi la pagina 210

117) Fie x,y,z numere naturale astfel încât x + y + z = 11. Arătaţi că suma
este pătrat perfect. Arătaţi că nu există x, y şi z consecutive care să îndeplinească
16
MORARIU MIHAI
această condiţie.
Soluţie : =11(x+y+z)=112. Pentru ca să fie consecutive avem 2+3+4=9 sau 3+4+5=12,
deci suma nu este 11 și atunci nu poate fi pătrat perfect

10 14 18 66 70
118) Calculaţi ultima cifră a numărului n= 4⋅3 +5⋅3 + 6⋅3 +. ..+18⋅3 +19⋅3
Soluţie : u(310)=9, analog pentru toate puterile lui 3, 314, 318,…, 370
Atunci ultima cifră alui n este dată de ultima cifră a sumei 4·9+5·9+6·9+…+19·9=
=9·(4+5+…+19)=6

119) Determinaţi cifrele a,b,c,x ştiind că: abc+ab0+a0c=xx 6


Soluţie : abc+ab0+a0c=xx 6 => 300a+20b+2c=110x+6 deci c=3 sau c=8
Dacă c=3 avem 300a+20b=110x ǀ:10 deci 30a+2b=11x, adică a=2, b=3, x=6
Dacă c=8 avem 300a+20b+16=110x+6 deci 300a+20b+10=11xǀ:10 deci 30a+2b+1=11x
adică a=1, b=1, x=3 sau a=3, b=4, x=9

a
120) Să se rezolve în numere naturale ecuaţia: a =bc .
Soluţie : 33=27

121) Să se determine toate numerele naturale ab pentru care avem ab=a+b+ab


Soluţie : 10+b=a+b+ab => 9a=ab sau b=9, iar a=1,2,…,9

122) Să se determine toate numerele de trei cifre abc pentru care abc =5( ab+ca+bc )-9.
Soluţie : 100a+10b+c=55a+55b+55c-9 => 45a=45b+54c-9 ǀ:9 =>5a=5b+6c-1
(a,b,c)=(2,1,1),(3,2,1),(4,3,1),(5,4,1),(6,5,1),(7,6,1),(8,7,1),(9,8,1)

123) Determinaţi suma tuturor numerelor naturale care împărţite la 49 dau câtul 40.
Soluţie : n=40·49, 40·49+1, 40·49+2,…,40·49+48 S=40·49(1+2+…+48)=2304960

124) Folosind de cinci ori cifra 8, o parte din semnele celor patru operaţii ,,+,-,·,:’’,
eventual paranteze rotunde, compuneţi 13 exerciţii, astfel încât unul să aibă rezultatul
0, altul să aibă rezultatul 1, altul 2 şi aşa mai departe, altul rezultatul 12.
Soluţie:(8-8):(8+8+8)=0, (8+8):8-8 :8=1, (8+8):8+8-8=2, (8+8):8+8:8=3, (8+8+8+8): 
:8=4, 8-(8+8+8):8=5, 8-8:8-8:8=6, 8-8:8+8-8=7, 8+8-8+8-8=8, 8+8:8+8-8=9,
8+8:8+8:8=10, 8+(8+8+8):8=11,

125) Să se afle suma tuturor numerelor de forma aba .


Soluţie : S=101+111+121+…+191+202+212+…+292+…+909+919+…+999=13286+22477+…
+86814

126) Suma a cinci numere naturale consecutive este cuprinsă între 131 şi 139. Să se afle
pătratul celui mai mic dintre cele cinci numere.
Soluţie : numerele a, a+1, a+2, a+3, a+4, suma lor 5a+10=5(a+2) trebuie să fie multiplu de 5, deci
5(a+2)=135 => a+2=27, deci a=25 și pătratul 625

127) Un ceas întârzie câte 6 minute la fiecare oră. Câte minute trebuie să-l dăm înainte la
ora 21, pentru ca la ora 10, a doua zi să indice corect ora?
Soluţie : de la ora 21 la ora 10 sunt13 ore. Deci 16·6=78=1 oră și 18 minute. 2218
17
MORARIU MIHAI
128) Să se determine valorile cifrelor a,b şi c ştiind că : a94+9b6+9c=2006 .
Soluţie : a=9, b=1, c=0

129) Scrieţi cel mai mare număr natural de cinci cifre cu produsul cifrelor 27.
Soluţie : 27111

130) Să se determine numerele abc şi mnp ştiind că abc+mnp=912 şi cba+ pnm=1308 .


Soluţie : adunând cele 2 relații avem 101(a+c+m+p)+20(b+n)=2220. Se verifică ușor că a+c+m+p
nu poate fi 10 sau 30 => a+c+m+p=20 și atunci b+n=10. Deci 345+567=912 și
546+765=1308 sau 234+678=912 și432+876=1308

131) Se consideră mulţimile A = { 64, 56, a3 } şi B = { b2 + b, c2 , 11b + 6c }. Să se


determine a, b, c ştiind că mulţimile A şi B sunt egale.
Soluţie : c=8, b=7, a=5

132) . Dacă abab - 2300 = 9ab aflați a și b:


Soluţie : a=3, b=2

133) Să se afle suma numerelor naturale care împărţite la 18 dau câtul 15 şi restul un cub
perfect.
Soluţie : d=c·î+r cu r < î. Cum î=18, restul poate fi 13=1 sau 23=8. Atunci numerele sunt 15·18+1=
=271 sau 15·18+8=278. S=549

134) Împărţind numărul natural a la numărul natural b obţinem câtul 2006 şi restul 13.
a) Calculaţi (2007+2a)+(3a10030b).
b) Arătaţi că a+b  24000.
c) Aflaţi a, ştiind că ab < 30088.
Soluţie : a) a=2006b+13 se înlocuiește în 2007+5a-10030b=2007+10030b+65-10030b=2072
b) a+b=2006b+13+b=2007b+13, cum b > 13, a+b=2006·14+13=28097
c) a-b=2005b+13<30088, deci 2005b<30075, b<15, deci b=14 și a=28083
135) a) Aflaţi numărul natural care se împarte exact la 2007 şi care, prin împărţirea la
2006 dă restul 2005 şi câtul egal cu cel de la împărţirea la 2007.

b) Determinaţi cifra x din egalitatea: 18⋅( xx :3−14 :3 )=180 .


Soluţie : a) n=2007a și n=2006a+2005 deci a=2005 și n=2007·2005=4024035
b) xx:3−14 :3=10 , deci ( xx−14 ) :3=10 și xx =3·10+14=44 => x=4

136) Se considerǎ mulţimile A = {n2 + n + 4, n  N } şi B = {y4 + 2007, y  N* }.


a) Sǎ se verifice dacǎ 2074  A, iar 2263  B ;
b) Sǎ se determine A  B.
Soluţie : a) n(n+1)+4=2074, n(n+1)=2070, produsul a două nr consecutive 45 și 46. y4=2263-2007=
=256, deci y=4
b) n(n+1)=y4+2003

137) Sǎ se determine numǎrul de forma xyz ştiind cǎ: x3 yz+8⋅yz=x 98+2209 .


Soluţie : 900x+90y+9z=2007 ǀ : 9, avem 100x+10y+z=223, z=3, x=2, y=2

18
MORARIU MIHAI
138) Să se afle toate numerele naturale de forma astfel încât să fie divizibile cu 9.
Soluţie : 2a+2b=9 sau 18 sau 27 sau 36. 9 și 27 nu sunt pare deci 2a+2b=18 sau 36 de unde a+b=9
sau a+b=18 atunci (a,b)=(1,8),(2,7),(3,6),(4,5),(5,4),(6,3),(7,2),(8,1),(9,0),(9,9)

139) Să se afle numărul natural axyz ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile:
d) suma cifrelor este egală cu 26 ;
e) fiecare cifra este cu 1 mai mare decât cea anterioară ;
f) a < x < y < z
Soluţie : cifrele numărului sunt a, a+1,a+2,a+3 și suma lor 26 deci a=5 și numărul este 5678

140) Ştiind că a+b=148, b+c=120, a+c=142, să se calculeze a·b – c.


Soluţie : Adunând cele trei relații avem 2(a+b+c)=410 deci a+b+c=205 => a=85, b=63, c=57 și a·b-
-c=85·63-57=5298

141) Determinaţi numerele naturale de forma ştiind că .


Soluţie : a=2, b=2, c=4

78 385
142) Să se compare numerele a=243 −239⋅3 şi
Soluţie : a=(35)78-239·3578=3390-239·3385=3385(35-239)=3385·4=3384·12=3384+11·3384

143) Fie a,b,c trei numere naturale nenule pentru care avem: 7a+6b+5c=840.
Să se arate că 120<a+b+c<168.
Soluţie : 5(a+b+c)+2a+b=840, cum 5·168=840 => a+b+c<168,
7(a+b+c)-b-2c=840, cum 7·120=840 => a+b+c>168,

144) Fie x,y numere naturale astfel încât 2x+7y=34. Determinaţi cea mai mică şi cea mai
mare valoare a sumei x+y.
Soluţie : 2x și 34 numere pare deci 7y trebuie să fie par. Suma x+y este minimă facă y=4 (maxim) și
x=3, iar suma este maximă dacă y=2 (minim) x=3

145) Demonstraţi că : 5 2 010 < ( 302009 − 30 2 008 ) : (6 2 008 − 6 2 007 ) < 5 2 011 .
Soluţie : 302007(302-30) :62007(6-1)=52007·870:5=52007·174, dar 53<174<54

146) Dintr-o clasă cu 25 elevi, dacă ar pleca 5 băieţi, ar rămâne de 4 ori mai multe fete
decât băieţi. Aflaţi câte fete sunt în clasă.
Soluţie : 25-5=20 elevi, fete de 4 ori mai multe deci 16 fete, 9 băieți

147) Aflaţi numerele naturale formate din trei cifre dintre care două sunt identice, astfel
încât împărţite la un număr de o cifră să dea restul 7.
Soluţie : restul fiind 7, rezultă că împărțitorul poate fi 8 sau 9
Pentru împărțire la 8 numerele sunt 119, 115,191,199,223,255,303,311,…..
Pentru împărțire la 9 numerele sunt 115,133,151,223,232,272,313,……

148) Stabiliţi dacă numărul se divide cu 5.


Soluţie : (53)4:510+(25)10:248+1=52+22+1=30

149) Fie . Aflaţi restul împărţirii numărului A la


19
MORARIU MIHAI
1000.
Soluţie : (88+1014)·927 :2=510777, rest 777

150) a) Fie numărul 1234567891011121314…200520062007. Să se suprime 100 de cifre


astfel încât numărul rămas să fie cel mai mare posibil.
b) Să se determine cel mai mic număr natural de forma , k ³ 1, care verifică
relaţia: .

12. ⏟
. .9 1011 ⏟
.. . 19 . . .505152535455565758
Soluţie : a) 8 19 16 vom lăsa primele cifre să fie 9. Pentru aceasta
vom tăia primele 8 cifre, apoi câte 19 cifre, rămânând să mai tăiem 16 cifre. Va rămâne
9999978596061…2007
b) 714285=5·142857

151) Pentru rezolvarea temei de vacanţă, bunicu îi dă Biancăei câte o surpriză Barbie ime-
diat ce termină de rezolvat o nouă problemă. Bianca constată de fiecare dată că, adu-
nând cifrele numărului de surprize primite până atunci, cu cifrele numărului de proble-
me care i-au rămas de rezolvat, obţine 11. Câte surprize Barbie va avea Bianca la termi-
narea temei?
Soluţie : rezolvate+nerezolvate=11

152) Ştiind că a+b=3,7 şi b+c=5,6 calculaţi 2a+3b+c.


Soluţie : 2a+2b=7,4 și b+c=5,6 adunate dau 2a+3b+c=13

153) a) Arătaţi că numărul A = 1+21+22+23+…+22019 este divizibil cu 15.


b) La un concurs de matematică au participat elevi din clasele a V-a A, a V-a B şi a
V-a C. 27 de elevi nu sunt din clasa a V-a C, iar 39 de elevi nu sunt din clasa a V-a
A. Numărul elevilor din clasa a V-a A este de două ori mai mic decât numărul
elevilor din clasa a V-a C. Câţi elevi au participat din fiecare clasă?
Soluţie : a) 20+21+22+23+…+22021=1(20+2+22+23)+24(20+21+22+23)+...+22016(20+21+22+23), cum
20+2+22+23=15, avem 15(1+24+...+22016)
b) A+B=27, B+C=39, 2A=C, din 2A+B=39 scădem A+B=27 => A=12, B=15,C=24
154) Se consideră şirul de numere naturale: 1, 3, 7, 15, 31, 63, … .
a) Observând o regulă de formare a termenilor acestui şir, aflaţi următorii doi ter-
meni ai şirului;
b) Dacă p este termenul de pe locul 2008, demonstraţi că p+1 este pătrat perfect, iar
p-22007 nu este pătrat perfect.
Soluţie : a) a1=1+21=3, a2=3+22=7, a3=7+23=15, a4=15+24=31, a5=31+25=63, a6=63+26=127,
a7=127+27=255, …
b) a2008=a2007+22008=p, p+1= a2007+22008+1, p-22007= a2007+22008-22007=a2007+22007
ultimele cifre ale termenilor șirului sunt 1, 3, 7, 5. Atunci u(a2007)=7 iar u(22007)=6, deci
u(p-22007)=3 și nu poate fi pătrat perfect

155) Să se determine numerele de forma abc ştiind că: abc +11(a+b+c) = cba .
Soluţie : 100a+10b+c+11a+11b+11c=100c+10b+a => 110a+11b=88c sau 10a+b=8c
Dacă a=1, 10+b=8c, de unde c=2, b=6, abc =162
Dacă a=2, 20+b=8c, de unde c=3, b=4, abc =243
Dacă a=3, 30+b=8c, de unde c=4, b=2, abc =324
20
MORARIU MIHAI
Dacă a=4, 40+b=8c, de unde c=5, b=0, abc =405
Dacă a=5, 50+b=8c, de unde c=7, b=6, abc =567
Dacă a=6, 60+b=8c, de unde c=8, b=4, abc =648
Dacă a=7, 70+b=8c, de unde c=9, b=2, abc =729

156) a) Aflaţi numărul xy ÎN din egalitatea:


2 +2 +2 ×{3 +4×[5 -6×(2 -2 ): xy ]} = 2007×2008 - 2007 .
0 1 2 2 3 8 7 2

b) Se dă numărul: A = 2xy7 +2× xy 000 -3× xy . Arătaţi că A ⋮ 2007.


Soluţie : a) 3+4×{9+4×[125-6×32: xy ]} = 2007 => xy =96
b) 2967+2·96000-3·96=194679 și 194679:2007=97

157) În laboratorul de informatică sunt 7 monitoare şi 4 imprimante care costă la un loc


1396 lei. Pentru completarea laboratorului mai sunt necesare 4 monitoare şi 7 impri-
mante, care vor costa 1387 lei.
a) Cât costă împreună 11 monitoare şi 11 imprimante?
b) Cât costă un monitor? Cât costă o imprimantă?
c) Cu 2655 lei se pot cumpăra 21 de monitoare şi imprimante la un loc. Aflaţi nu-
mărul de obiecte de fiecare fel.
Soluţie: a) 7m…4i…1396 lei (1) și 4m…7i…1387lei (2). Adunând cele două relații (1) și (2) avem
11m…11i…2783 lei (3)
b) Împărțind (3) la 11 avem 1m…1i…253, 4m…4i…1012 lei (4) diferența dintre (2) și (4)
=> 3i=375, deci i=125 lei și m=128 lei
c) 21i=2625 lei, 2655-2625=30 lei, 128-125=3 lei atunci 30:3=10m și 21-10=11i

158) Aflaţi numărul natural a, ştiind că împărţind numărul 2111 la numărul (a2+a) se
obţine câtul 15 şi restul maxim.
Soluţie : restul fiind maxim, vom avea 2111=15(a2+a)+a2+a-1 => 2112=16a2+16a, 132=a(a+1)
a=11

159) Fie A1, A2, A3, A4, A5, …, submulţimi ale mulţimii numerelor naturale astfel încât:
A1 = {0,1,2}; A2 = {3,4,5,6,7}; A3 = {8,9,10,11,12,13,14}; A4 = {15,16,17,18,19,20,21,
22,23};
a) Determinaţi cardinalul fiecăreia dintre mulţimile: A1, A2, A3, A4.
b) Determinaţi A5.
c) Calculaţi suma cardinalelor mulţimilor: A1, A2, A3, …, A103.
d) Determinaţi primul element al mulţimii A44 şi justificaţi dacă 2021ÎA44.
Soluţie : a) card(A1)=3=1·2+1,card(A2)=5=2·2+1, card(A3)=7=3·2+1, card(A4)=9=4·2+1
b) card(A5)=11=2·5+1
c) card(A103)=2·103+1=207, deci S=3+5+...+207=(3+207)·103:2=10815
d) primul element A1este 12-1=0, A2 este 22-1=3, A3 este 32-1=7, A4 este 42-1=7, atunci pri-
mul element al lui A44 este 442-1=1935, iar card(A44)=44·2+1=49, ultimul număr 2027.

160) a) Comparaţi numerele: a = 1 + 2 + 22 + 23+ … + 2100 + 2101


b = 3(1 + 4 + 42 + … + 450)
21
MORARIU MIHAI
b) Arătaţi că are loc inegalitatea: 2(1 + 3 + 32 + … + 350) < 351.
Soluţie : deducem formula sumei S = 1 + a + a2 + a3 + …+ an înmulțim egalitatea cu a
a·S = a + a2 + a3 + …+ an + an+1 facem diferența
a·S – S = a – 1, sau S(a-1)= an+1 – 1 implică S= (an+1-1):(a-1)
n+1

a) a=2102-1, b=451-1=2102-1, deci a=b


b) 351-1<351

161) Arătaţi că suma tuturor numerelor naturale de trei cifre ce se pot forma cu cifrele a, b,
c se divide cu 111.
Soluţie :S== abc +acb+bca+bac +cab+cba =222a+222b+222c=222(a+b+c)

162) Fie şirul de numere naturale: 207, 211, 215, …


a) Completaţi şirul cu încă 4 numere;
b) Precizaţi dacă 2007 este termen al şirului, iar în caz afirmativ precizaţi al câtelea
termen este.
c) Calculaţi suma primilor 207 termeni.
Soluţie : a) 219,223,227,231,
b) a1=4·1-1=3, a2=4·2-1=7, a3=4·3-1=11, ax=4·x-1=2007, deci x=502, a502=4·502-1=2007
c) a207=4·207-1=827, S=(3+827)·207:2=85905

163) Să se calculeze: .
Soluţie : 216·144-144·72-144·144=144(216-72-144)=144·0=0

164) Să se determine cel mai mare număr natural care, împărţit la un număr
natural, diferit de zero, dă câtul 669 şi restul cu 2 mai mic decât împărţitorul.
Soluţie : n=669x+x-2=670x-2, dacă x=3 avem n=670·3-2=2008, dacă x=4 avem n=670·4-2=2678
165) În trei urne A, B, C se găsesc bile numerotate cu numere de la 1 la 10. Din urna A se
extrage o bilă cu numărul a şi se transferă în urna B. Din urna B se extrage o bilă cu
numărul b şi se transferă în urna C. Din urna C se extrage o bilă cu numărul c şi se
transferă în urna A. După aceste operaţii se constată că suma numerelor înscrise pe
bilele existente în urna A este cu 4 mai mică decât suma iniţială a numerelor înscrise
pe bilele din urna A, iar suma numerelor înscrise pe bilele existente în urna B este cu
5 mai mică decât suma iniţială a numerelor înscrise pe bilele din urna B . Să se de-
termine numerele a, b şi c.
Soluţie: a-c=4 și b-a=5, adunând avem b-c=9, deci b=9, c=0, a=4 sau b=10, c=1, a=5

166) Câte numere naturale de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 18?
Soluţie: cifrele care au produsul 18 : 1·2·9 ; 1·3·6 ; 2·3·3 ; cu 1 ; 2 ; 9 formăm numerele
129, 192, 219,291, 912, 921 deci 6·3=18 numere

167) Avem un vas de 10 l plin. Fără a ne folosi de alte măsuri în afară de 2 vase egale, de
3 l şi 7 l, să se împartă lichidul în două părţi egale.( în vasul de 10 l să rămână 5 l şi în
vasul de 7 l să rămână tot 5 l ).
Soluţie: 10 l 7 l 3 l 
3  7  0 
3 4 3
6 4 0
6 1 3
9 1 0
22
MORARIU MIHAI
9 0 1
2 7 1
2 5 3
5 5 0

168) Să se determine numărul natural de patru cifre a cărui descompunere în factori primi
5 5
este de forma a ⋅b
Soluţie: (a·b)5=(1·4)5=1024 sau (1·6)5=7776 sau (2·3)5=7776

169) Suma a două numere naturale este 112. Împărţind unul dintre numere la celălalt se
obţine câtul 1 si restul 2. Aflaţi diferenţa celor două numere.
Soluţie: a+b=112, a=1b+2, deci 2b+2=112 și b=55 iar a=57

170) Să se afle suma numerelor naturale care împărţite la 18 dau câtul 15 şi restul un cub
perfect.
Soluţie: d=c·î+r, r<18. Cuburile mai mici ca 18 sunt 1 și 8 deci d=15·18+1=271 sau 15·18+8=278

171) Să se împartă la trei persoane 24 sticle de suc identice ca mărime, din care 5 sunt
pline, 11 umplute pe jumătate şi 8 goale, încât fiecare să aibă acelaşi număr de sticle,
dar şi aceeaşi cantitate de suc.
Soluţie: 2 pline 1 plină 2 pline
3 jumătăți 5 jumătăți 3 jumătăți
3 goale 2 goale 3 goale
p n+ p
172) Determinaţi n, p numere prime astfel încât 2 (2 − p )=2008 .
Soluţie: 2008=2 ·251, deci 2 =2 adica p=3 și 2 -3=251, 2 =254
3 p 3 n+3 n+3
2
11 3 3 33 3 11
173) Determinaţi x astfel încât numerele a=(3 ) +(3 ) +(27 ) ¿ x şi
50 25 20
b=9 +81 +243 să fie egale.
Soluţie: a=399+399+399·x=399(1+1+x), b=3100+3100+3100=3·3100=3101deci 2+x=32 și x=7
174) Suma a două numere naturale în care unul este divizibil cu celălalt, este cu 56 mai
mare decât câtul lor. Aflaţi numerele respective.
x +56 55
b= =1+
Soluţie: numerele fiind a și b, divizibile, avem a=bx => bx+b=x+56, x +1 x+1 deci x=4
sau x=10, de aici b=12, a=48 sau b=6, a=60

2009 n
175) Să se arate că nu există niciun număr natural n, astfel încât 2009 =9 +2009

Soluţie: u(20092009)=9 și u(9n)+2009=


{1+9=0 daca n impar¿¿¿¿ decci nu există n
88 59
176) Comparaţi numerele: a=3⋅2 şi b= 2⋅3 .
Soluţie: a=3·2·287=6·(23)29=6·829 și b=2·3·358=6·358=6·(32)29=6·929 deci a<b

8
a 2⋅a 2⋅.. .⋅a 2 =2008
177) Să se rezolve în N ecuaţia: 1 2 8 .
2 4 2
a 2⋅a 2⋅.. .⋅a 2 =( a1⋅. .. a 8 ) =( 2008 )
Soluţie: 1 2 8 , a1·…·a8=(23·251)4=22 ·22 ·22 ·22 ·22 ·22 ·2512
·
2512

23
MORARIU MIHAI
178) Să se arate ca suma cifrelor numărului 102009 – 2008 este un număr divizibil cu 2008.
10
2009

−2008=1 99 ⏟
. .. 9 −2008=99. . .9 7992
Soluţie: 2009 2005 , suma cifrelor 2008·9 deci divizibilă cu 2008

179) Să se rezolve ecuaţia:


5
4 5 0 2 3 999
x⋅[ 81251−3 4 :(3 ) :81 ]:80=1+2⋅3 +2⋅3+2⋅3 +2⋅3 +.. .+2⋅3
Soluţie: x·(31004-31024 :320 :34) :80=0, 1+2·(1+3 +32+33+…+3999)= 2·(31000 – 1):2=1+31000 – 1
x·31000(34-1) :80=x·31000 => x=1

180) Ştiind că abc=bca−acb , să se calculeze suma tuturor numerelor de trei cifre formate
cu cifrele a,b,c, luate câte o singură dată.
Soluţie: abc =99b-99a=99(b-a), abc =99·5=495, S=495+459+945+954+549+594=3996

181) Trei colegi au împreună 180 lei . Dacă al treilea coleg dă celui de-al doilea 12 lei, iar
al doilea dă primului 3 lei cei trei vor avea sume egale. Câţi bani are fiecare copil?
Soluţie: sume egale=60 lei, III=90+12=72, II=60-12+3=51, I=60-3=57

182) Diferenţa dintre dublul unui număr şi 13 este 139. Aflați numărul.
Soluţie: 2x-13=139, 2x=152, x=76

183) Calculaţi suma: 13+26+39+…+221.


Soluţie: 13(1+2+3+…+17)=13·18·17 :2=1989

184) O florăreasă are 300 de fire de trandafir şi 200 de fire de garoafă în valoare de 1300
lei. Altă dată a avut 700 de fire de trandafir şi 400 fire de garoafă în valoare de 2900
lei. Care este preţul unui fir de garoafă?
Soluţie: 300 t…200 g…1300 lei (1) și 700 t…400 g…2900 lei (2) înmulțim (1) cu 2 și atunci avem
600 t…400 g…2600 lei aceasta o scădem din (2) => 100 t…300 lei deci 1 trandafir=3 lei
200 g=1300-900=400 lei => 1 garoafă=2 lei

185) Fie numărul 517432.


a) Ştergeţi o cifră astfel încât numărul obţinut să fie cel mai mare posibil.
b) Ştergeţi o cifră astfel încât numărul obţinut să fie cel mai mic posibil.
Soluţie: a) 57432 b) 17432

186) Să se determine cifrele a, b, c, d astfel încât numerele de forma 2025abcd să fie divi-
zibil cu 7930.
Soluţie: 7930·2554=20253220

187) La o masă sub formă de pătrat pot sta 4 persoane. La o petrecere sunt aşezate 25 ast-
fel de mese, una lângă alta formând un pătrat. Câte persoane pot sta la această masă
mare?
Soluţie: 5·4=20

188) Ştiind că x + y = 123 şi y + z = 257, calculaţi 5x + 7y + 2z.


Soluţie: înmulțim prima relație cu 5 și a doua cu 2, apoi le adunăm 5x+2y+2z=1129

24
MORARIU MIHAI
189) Dacă suma a trei numere naturale consecutive se împarte la 15 se obţine câtul 8
şi restul 6. Aflaţi numerele.
Soluţie: numerele x, x+1, x+2, atunci S=3x+3 => 3x+3=15·8+6, 3x+3=126, x=41

190) Arătaţi că numărul A este multiplu de 2007, unde A = 1 + 2 + 3 + ...+ 2006.


Soluţie: A=(1+2006)·2006 :2=2007·1003

191) a) Să se afle cel mai mic număr natural de forma abab dacă suma cifrelor sale
este
22.
b) Comparaţi 23333 şi 32222.
Soluţie: 2a+2b=22 => a+b=11, a trebuie săfie minim, deci a=2 și b=9, numărul este 2929

192) Aflaţi toate numerele care împărţite la 8 dau câtul 9. Calculaţi suma lor.
Soluţie: S=72+73+…+79=604

193) a) Să se arate că aabbcc=1a2b3c


b) Aflaţi x dacă i) 1234(10) = x(2) ; ii) 11011(2) = x(10)
Soluţie:

194) Arătaţi că aabb+22a0b=3aabb


Soluţie: a) a=1, b=2, c=3 b) i) 10011010010 ii) 27

195) Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la 9 dau câtul 3.


Soluţie: 27,28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

196) Aflați a pentru care


Soluţie: 3+9=12, deci a=2

197) Un lift a urcat de 3 ori la etajul 10 şi de 5 ori la etajul 5. Dacă nu ar fi coborât până
jos de fiecare dată , ci ar fi urcat mereu, la ce etaj ar fi ajuns?
Soluţie: 8·5=40

198) Fie trei cufere, unul de piele, unul de nuiele şi unul de catifea, având în total 20 de
catarame. Cufărul de piele are două în plus faţă de cufărul de nuiele, cufărul de nuiele
are cu 6 catarame mai puţin decât cufărul de catifea. Câte catarame are cufărul de
catifea?
Soluţie: p=x+2, n=x, c=x+6, total 20, deci x=4, cufărul de catifea are 10 catarame
199) Câţi centimetri are lungimea laturii unui pătrat cu aria cuprinsă între 67 cm2 şi 97
cm2, dacă lungimea laturii are un număr întreg de centimetri?
Soluţie: 9 cm

200) Într-o clasă sunt 25 de elevi . Să se arate că există o lună din an când îşi serbează ziua
de naştere cel puţin 3 dintre elevii clasei.
Soluţie: dacă fiecare elev este născut într-o anumită lună avem 12 luni · 2 elevi=24 elevi. Oriude
plasăm al 25 elev vom avea o lună cu 3 elevi

25
MORARIU MIHAI

S-ar putea să vă placă și