Sunteți pe pagina 1din 11

• OBIECTIVE

✓ Stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor;


✓ Îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora;
✓ Dezvoltare durabilă;
✓ Creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă, bazată pe
digitalizare;
✓ Inovare și pregătire antreprenorială;
✓ Creare de noi locuri de muncă.
BUGET: 520.031.000 lei

Pilonul I Start-up Nation România Pilonul II Start-up Nation Diaspora

500.000.000 lei 20.031.000 lei


~ estimativ de 10.000 de beneficiari ~ estimativ de 1.000 de beneficiari
FINANȚARE: COFINANȚARE:
• Pentru crearea unui loc de muncă: • Între 5% - 15% din valoarea eligibilă a
maxim 100.000 lei; proiectului.
• Pentru crearea a două locuri de
muncă: maxim 200.000 lei.
BENEFICIARI: ÎNSCRIERE 100% ELECTRONICĂ
• Microîntreprinderi; • Etapa 1 – Preînscriere reprezentant legal sau
împuternicit și societate aplicantă;
• Întreprinderi mici şi mijlocii înființate
după 01.01.2020. • Etapa 2 – Formular electronic de înscriere,
simplu, predictibil, succint.
Se vor puncta activitățile cu plus-valoare în România, investițiile în
tehnologii noi, inovative, energia verde, digitalizarea, pregătirea
antreprenorială.
Domeniul de Valoarea aportului Criterii aferente Pregătire
Dezvoltare durabilă
activitate propriu investiţiei antreprenorială

• Activități de producție și • Valoarea procentului • Ponderea investițiilor în • Investiții în instalaţii, • Acționarul/asociatul a


industrii creative cu o aferent aportului propriu echipamente tehnologice și echipament, vehicule urmat/va urma un curs de
pondere în cifra de afaceri este ≥ 15% din valoarea asimilate > de 60% din specifice în scopul obţinerii pregătire antreprenorială
totală ≥ 1% - 20 pct. eligibilă a proiectului – 20 valoarea proiectului – 20 unei economii de energie, până la momentul
• Activități de producție și pct. pct. precum şi sisteme care decontului
industrii creative cu o • Valoarea procentului • Ponderea investițiilor în utilizează surse DA – 5 pct. / NU - 0
pondere în cifra de afaceri aferent aportului propriu echipamente tehnologice și regenerabile de energie
totală ≥ 0,1% < 1% - 15 este ≥ 10% din valoarea asimilate > de 50% din DA – 10 pct. / NU - 0
pct. eligibilă a proiectului – 15
valoarea proiectului – 15
• Activități de producție și pct.
pct.
industrii creative cu o • Valoarea procentului
pondere în cifra de afaceri aferent aportului propriu • Ponderea investițiilor în
totală < 0,1 precum și este ≥ 5% din valoarea echipamente tehnologice și
activități de Servicii și eligibilă a proiectului – 10 asimilate > de 40% din
Comerț - 10 pct. pct. valoarea proiectului – 10
pct.
Se vor puncta activitățile cu plus-valoare în România, investițiile în
tehnologii noi, inovative, energia verde, digitalizarea, pregătirea
antreprenorială.

Pregătire digitală Prima mea afacere Inovare Chei de departajare

Acționarul/asociatul a urmat/va Acționarul/asociatul se află la Proiectul este bazat/fundamentat pe • Valoarea exactă a procentului
urma un curs de competențe început de drum și NU a mai avut o cercetare științifică sau pe un aferent investitiei in echipamente;
digitale până la momentul calitatea de asociat/acționar în alte brevet de invenție • Data şi ora înscrierii în program.
decontului societăți - 5 pct. DA – 5 pct. / NU – 0 pct.
DA – 5 pct. / NU – 0 pct.
Condiții specifice de eligibilitate pentru
Pilonul II Start-up Nation Diaspora:

✓ Aplicanții vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele


12 luni până la momentul înscrierii.

✓ Documentele care atestă calitatea de rezident în ultimele 12 luni până la


înscriere sunt: permis de ședere/dovadă de stabilire, viză de rezidență/de
lungă ședere, certificat de rezidență.
CHELTUIELI ELIGIBILE:
• Echipamente tehnologice; • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
• Sisteme, instalații, echipamente specifice în scopul • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru
obținerii unei economii de energie și vehicule 100% aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
electrice; • Consultanţă;
• Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru • Două plăcuțe informative;
prestări servicii şi comerţ; • Cheltuieli financiare aferente creditelor sau
• Mijloace de transport; garanțiilor obținute pentru creditele contractate de
• Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri
sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale; acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții
• Salariile, utilitățile; care utilizează credit pentru implementarea
• Pachet digital (voucher de digitalizare); proiectului;
• Active necorporale referitoare la brevete de invenție, • Activele corporale dacă fac parte din categoria
francize, etichetare ecologică; mijloacelor fixe.