Sunteți pe pagina 1din 57

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETÃRII Programul PHARE TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.01

AUXILIAR CURRICULAR

clasa a X-a

DOMENIUL: MECANIC CALIFICAREA: LUCRĂTOR ÎN FORAJ, EXTRACŢIE, TRATARE PETROL ŞI GAZE Nivelul 1

ÎN FORAJ, EXTRACŢIE, TRATARE PETROL ŞI GAZE Nivelul 1 MODULUL: TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE FORAJ-EXTRACŢIE 2005

MODULUL: TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE FORAJ-EXTRACŢIE

2005

Autor:

Prof. SOCOLESCU EUGEN prof.ing. Grup Şcolar Industrial de Petrol Teleajen

Consultanţa:

Dana Stroie - expert CNDIPT Ţiţeiu Ramona - expert local

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

CUPRINS

I. Introducere

pag.4

Competenţe vizate

pag.5

Obiective urmărite

pag.6

II.

Materiale de referinţă

pag.8

Cuvinte cheie

pag.20

Glosar de termeni

pag.22

 

Formule

pag.23

III.

Activităţi pentru elevi

pag.24

Fişa de descriere a activităţii

pag.25

Fişe de lucru

pag.27

Activităţi de lucru

pag.30

Fişă de autoevaluare

pag.50

Fişă pentru înregistrarea progresului elevului

pag.51

IV. Soluţii şi sugestii metodologice

pag.52

V. Bibliografie

pag. 60

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

I. INTRODUCERE

Modulul “Tehnologia lucrărilor de foraj-extracţie” este destinat domeniului mecanic, nivelul 1 de pregătire, pentru calificarea “Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze”. Acesta oferă elevilor posibilitatea însuşirii unor cunoştinţe teoretice si deprinderi practice necesare la lucrările de foraj-extracţie practicate în industria de petrol şi gaze. Acest ghid este destinat uşurării muncii profesorului la catedră şi îmbunătăţirii activităţii acestuia, fără să acopere toate activităţile care sunt necesare de efectuat pentru atingerea scopului propus prin parcurgerea modulului. La prezentarea noilor cunoştinţe profesorul va folosi materiale didactice, mijloace de învaţământ adecvate, cum sunt: machete, instalaţii, scule, roci, dispozitive, panoplii, folii de retroproiector, casete video etc. Pentru însuşirea noilor cunoştinţe vor fi folosite metode adecvate temei şi clasei dar atractive pentru elevi, cum sunt: expunerea, demonstraţia, conversaţia, descoperirea, exerciţiul, studiul de caz, întocmirea portofoliului etc. Evaluarea se poate face oral, scris, practic, urmărindu-se însuşirea termenilor de specialitate, cunoaşterea utilajelor, sculelor, a lucrărilor ce se efectuează cu ele şi a deprinderilor practice. În funcţie de nivelul de pregătire a elevului, pentru o competenţă se pot face mai multe evaluări, astfel încât elevul să ajungă la cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice cerute în standardul profesional. Trebuie arătat că ceea ce este prezentat în acest auxiliar constituie numai un ghid care nu acoperă toate competenţele cerute elevilor la acest modul iar activitatea propusă la fiecare competenţă poate fi insuficientă pentru atingerea nivelului de performanţă. În funcţie de situaţia concretă la clasă, profesorul va propune spre rezolvare şi /sau alte exerciţii, fişe de lucru etc. adecvate situaţiei. De asemenea acest auxiliar nu a ţinut seama de faptul că pentru obţinerea certificatului de calificare trebuie validarea integrală a cerinţelor standardului de pregătire profesională.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

COMPETENŢE VIZATE

Acest material vizează modulul “Tehnologia lucrărilor de foraj-extracţie”, destinat elevilor care se pregătesc pentru meseria lucrător în forajul, extracţia, tratarea ţiţeiului şi gazelor.

Prin parcurgerea modulului elevii dobândesc următoarele competenţe:

Comunicare si numeraţie

- utilizează limbajul specific de specialitate

 

- prelucrează grafic rezultatele obţinute într-o operaţie simplă

Lucrul în echipă

 

- colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

 

Utilizarea S.

D. V.-urilor

 

- identifică S. D. V.- urile din dotarea locului de muncă - explică construcţia şi funcţionarea S. D. V.- urilor şi utilajelor

la lucrări specifice

 
 

foloseşte S. D. V.- urile la lucrări speciale - utilizează noţiuni de geologie generală

-

Geologia zăcămintelor

 

de petrol şi gaze

 

- caracterizează zăcămintele de petrol şi gaze

 

- identifică metodele de investigare a sondelor de petrol si gaze

identifică amplasamentul zăcămintelor de petrol şi gaze şi semnele convenţionale folosite in documentaţia grafică - identifică organele de maşini din echipamentele existente în dotare

-

Forajul sondelor

 
 

- alege utilajele, sculele şi instrumentele necesare forajului unei sonde

- recunoaşte lucrările necesare construirii sondei - descrie parametrii fizici ai zăcămintelor de petrol şi gaze

 

Exploatarea sondelor

de petrol şi gaze

 

- explică metodele de exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze

- identifică echipamentele necesare exploatării sondelor de petrol şi gaze

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

OBIECTIVE URMĂRITE

Prin parcurgerea unităţii 8.12 “ urmăreşte atingera următoarelor obiective:

Forajul sondelor de petrol şi gaze

” se

La competenţa “Identifică organele de maşini din echipamentele existente în dotare” trebuie atinse următoarele criterii de performanţă:

a) identificarea organelor asamblărilor demontabile

b) identificarea organelor mişcării de rotaţie

c) identificarea elementelor de transmitere şi legătură a mişcării de rotaţie

d) identificarea organelor pentru reţinerea, conducerea şi comanda fluidelor

Pentru atingera acestor criterii de performanţă trebuie îndeplinite următoarele condiţii de aplicabilitate:

1. Materiale necesare: pene, ştifturi, piese canelate, şuruburi, piuliţe, şaibe, osii, arbori (drepţi, cotiţi), lagăre, rulmenţi;

2. Transmisii: prin curele, cu cablu, cu lanţuri, cu roţi dinţate

3. Organe de reţinere, conducere şi comandă a fluidelor: rezervoare, recipiente,

conducte, armături normale şi speciale

4. Probe de evaluare

Probe orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice organele asambărilor demontabile (a)

Probe orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice organele mişcării de rotaţie (b)

Probe orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice elementele de transmitere şi legătură a mişcării de rotaţie (c)

Probe orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice organele pentru reţinerea, conducerea şi comanda fluidelor (d)

La competenţa 8.12.2 ,,Identifică utilaje, scule şi instrumente necesare forajului unei sonde” trebuie atinse următoarele criterii de performanţă:

a) identificarea utilajului şi sculelor de foraj

b) identificarea utilajului de prevenire a erupţiilor

c) identificarea instrumentelor de dislocare şi garnitura de foraj

d) identificarea echipamentelor şi sculelor necesare tubării şi cimentării sondelor

Pentru atingerea acestor criterii de performanţă trebuie îndeplinite următoarele condiţii de aplicabilitate:

1. Utilaje şi scule: de manevră, de rotire, de pompare şi circulaţie, de prevenire a

erupţiilor, sape de foraj, utilaje de tubaj şi de cimentare

2. Probe de evaluare

Probe scrise, orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să

identifice utilajul şi sculele de foraj (a)

Probe scrise, orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să

identifice utilajul de prevenire a erupţiilor (b)

Probe scrise, orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să

identifice instrumentele de dislocare şi garnitura de foraj (c)

Probe scrise, orale şi practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să

identifice echipamentele şi sculele necesare tubării şi cimentării sondelor (d)

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

La competenţa 8.12.3. ,,Recunoaşte lucrările necesare construirii sondei“ trebuie îndeplinite următoarele criterii de performanţă:

a)

identificarea lucrărilor de suprafaţă şi pregătire

b)

caracterizarea lucrărilor de foraj propriu-zis

c)

identificarea lucrărilor de consolidare şi izolare a stratelor traversate

Pentru atingerea acestor criterii de performanţă trebuie îndeplinite următoarele condiţii de aplicabilitate:

1. Lucrări de suprafaţă şi pregătire: amenajarea terenului, montarea instalaţiei de

foraj, a construcţiilor anexe, verificarea utilajelor montate, întreţinerea utilajelor de foraj.

2. Lucrări de foraj propriu-zise: introducerea sapei, săparea în teren, extragerea ei în

vederea înlocuirii

3. Probe de evaluare:

Probe orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice lucrările de

suprafaţă şi pregătitoare (a)

Probe scrise şi orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să caracterizeze

lucrările de foraj propriu-zise (b)

Probe orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice lucrările de

consolidare şi de izolare a stratelor traversate

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

II. MATERIALE DE REFERINŢĂ

1. ECHIPAMENTUL DE MANEVRĂ

Echipamentul de manevră permite executarea unor operaţii cum sunt:

- manevrarea garniturii de foraj, a ţevilor de extracţie sau a prăjinilor de pompare

- coborârea controlată a garniturii de foraj şi tubaj

- instrumentaţii la sondă

- acţionarea cleştilor mecanici

- manevrarea unor greutăţi pe podul sondei

- punerea în producţie a sondelor etc. Se compune din:

1.1 TROLIUL DE FORAJ având următoarele funcţii:

- înfăşurarea şi desfăşurarea cablului de manevră

- frânarea garniturii de foraj

- participă la operaţiile de înşurubare- deşurubare

- permite transmiterea mişcării la masa rotativă în diverse trepte de viteze etc.

la masa rotativă în diverse trepte de viteze etc. Se compune din : - şasiu -

Se compune din

:

- şasiu

- arbori (al tobei de manevră, de antrenare, al mosoarelor)

- toba de manevră

- frâne (mecanică, hidraulică, electromagnetică etc)

- mosoare

- toba de lăcărit

La montare:

- se centrează faţă de roata de lanţ sau arborele cardanic al masei rotative

- se asigură orizontalitatea

SCHEMA TOBEI DE MANEVRĂ 1 – toba de manevră; 2 – pană; 3 – arbore;
SCHEMA TOBEI DE
MANEVRĂ
1 – toba de manevră;
2 – pană;
3 – arbore;
4 – rozete;
5 – şuruburi;
6 – tambur de frână;
7- plăci de ferodou;
8 – benzi din oţel;
9 – spaţiu de răcire;
10,11,12 – ţevi pentru
apă;
13 – racord;
14 – orificiu în rozetă
pentru fixarea capătului
de cablu
1.2 GEAMBLACUL - este montat pe coroana geamblacului, în vârful turlei şi
1.2.
permite trecerea peste prima rolă a capului activ al cablului, fără să atingă turla şi a
capului mort peste ultima rolă.
să atingă turla şi a capului mort peste ultima rolă. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj,

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie GEAMBLACUL DE FORAJ a - vedere laterală; b - secţiune 1

GEAMBLACUL DE FORAJ

a - vedere laterală;

b - secţiune

1 - role de manevră;

2 - ax fix; 3 - grinzi

metalice; 4 - rulmenţi;

5 - orificii de ungere

MACARAUA DE FORAJ - demultiplică sarcina agăţată în cârligul de foraj.

- demultiplică sarcina agăţată în cârligul de foraj . MACARAUA DE FORAJ a - vedere laterală;

MACARAUA DE FORAJ

a - vedere laterală;

b - secţiune role de manevră; ax principal; plăci laterale;

ax;

bare fixate pe axul 4;

bolţ;

jugul (lacătul) macaralei;

canale de ungere

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

1.4. CÂRLIGUL DE FORAJ - poate fi simplex sau triplex - susţine sarcina fixată în el

fi simplex sau triplex - susţine sarcina fixată în el CÂRLIGUL DE FORAJ 1 – cârligul

CÂRLIGUL DE FORAJ

1 – cârligul propriu-zis;

2 – tija;

3 – guler;

4 – traversă;

5 – bolţ;

6 – toarta cârligului;

7 – piuliţa;

8 – şurub;

9 – rulment;

10 – arc elicoidal cilindric;

11 – rondea;

12 – corpul cârligului (bucşa);

13- siguranţa; 14- arcul siguranţei

15 – şarnieră;

16 – şurub;

17 – dispozitiv de blocare;

18 – mâner articulat

pentru manevrarea cârligului

Pentru micşorarea ansamblului macara-cârlig, se construieşte monobloc ansamblul macara-cârlig ceea ce permite:

- manevrarea mai uşoară a garniturii de foraj

- folosirea mai raţională a spaţiului din turlă.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

1.5. CABLUL DE FORAJ - face legătura elastică între macara, geamblac şi

1 .5. CABLUL DE FORAJ - face legătura elastică între macara, geamblac şi troliu.

troliu.

1 .5. CABLUL DE FORAJ - face legătura elastică între macara, geamblac şi troliu.

Trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie flexibil

- să aibă rezistenţă mare la încovoiere

fie flexibil - să aibă rezistenţă mare la încovoiere CABLUL DE FORAJ- SECŢIUNE D – diametrul
fie flexibil - să aibă rezistenţă mare la încovoiere CABLUL DE FORAJ- SECŢIUNE D – diametrul
CABLUL DE FORAJ- SECŢIUNE D – diametrul cablului d – diametrul firelor exterioare DEPĂNĂTOR DE
CABLUL DE
FORAJ-
SECŢIUNE
D – diametrul
cablului
d – diametrul
firelor
exterioare
DEPĂNĂTOR
DE CABLU
2. ECHIPAMENTUL DE ROTIRE

2.1 MASA ROTATIVĂ

Îndeplineşte următoarele

- transmite mişcarea de rotaţie la sapă

- susţine garnitura de foraj şi coloana de burlane în vederea executării operaţiilor de înşurubare-deşurubare

- în cazul forajului cu turbina, preia momentul reactiv

funcţiuni

:

cu turbina, preia momentul reactiv funcţiuni : MASA ROTATIVĂ – 1- carcasa (batiul); 2 – rotorul;

MASA ROTATIVĂ –

1- carcasa (batiul); 2 – rotorul; 3 – coroana; 4 – pinion; 5 – arbore; 6 – rulment

principal; 7 – rulment secundar; 8 – pătraţii mari; 9 – bolţuri de blocaj; 10 – labirint de

Domeniul: Mecanic

etanşare; 11 – rulmenţi; 12 – bare de blocare

Calificare:Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze

11

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

CAPUL HIDRAULIC - realizează legătura între prăjina de antrenare şi cârlig - susţine greutatea agăţată în cârlig - permite trecerea fluidului de foraj

2.2 CAPUL HIDRAULIC

Realizează legătura între garnitura de foraj (aflată în mişcare de rotaţie) şi cârligul de foraj (fix), susţinând greutatea acesteia în timpul forajului. Totodată permite trecerea fluidului de foraj de la furtun la garnitură.

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12

CAPUL HIDRAULIC

– corpul;

– capac;

– flanşa lulelei;

– ţeava de spălare;

– fus;

– rulment axial;

– toarta (jugul);

8,9 – rulmenţi radiali cu

role cilindrice;

rulment axial cu

bile;

– capac inferior; - camera de

etanşare a ţevii de spălare;

13 – bolţuri;

14 – reducţie;

15 – piuliţă

13 – bolţuri; 14 – reducţie; 15 – piuliţă 3. ECHIPAMENTUL DE CIRCULAŢIE Are rolul -

3. ECHIPAMENTUL DE CIRCULAŢIE

Are rolul

-

-

-

-

-

de a prepara, trata şi a circula fluidul de foraj în sondă în următoarele scopuri:

echilibrarea presiunii din zăcăminte

aducerea detritusului la suprafaţă

răcirea sapei

antrenarea turbinei de foraj

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

Se compune din:

- pompe cu piston necesare pompării noroiului de foraj în sondă

- pompe centrifuge sau cu piston necesare pompării fluidului de foraj, a apei sau a amestecurilor chimice la suprafaţă, pentru prepararea sau depozitarea fluidului de foraj

- instalaţii agregate anexe pentru circulaţia, depozitarea, curăţirea şi pomparea fluidului de foraj

POMPĂ DE NOROI
POMPĂ
DE NOROI

TRASEUL CIRCUITULUI DE FLUID DE FORAJ

1 – habă;

2 – pompe;

3 – manifold de aspiraţie;

4 – manifold de refulare;

5 – încărcător;

6 – furtun;

7 – cap hidraulic;

8 – prăjină de antrenare;

9 – prăjini de foraj;

10 – prăjini grele;

11 – orificii (duze);

12 – spaţiul inelar;

13 – prevenitor de erupţie;

14 – instalaţia de curăţire

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

SITA VIBRATOARE reţine particulele mai mari de 0,7 ----0,8mm.

VIBRATOARE reţine particulele mai mari de 0,7 ----0,8mm. SITĂ VIBRATOARE 1 – ramă; 2 – arcuri

SITĂ

VIBRATOARE

1 – ramă;

2 – arcuri (două);

3 – ax excentric;

4 – motor electric;

5 – cutie de captare

a noroiului cernut;

6 – curele

trapezoidale

4. INSTALAŢII DE PREVENIRE A ERUPŢIILOR

Pentru prevenirea manifestărilor eruptive la gura sondei în foraj, se montează o instalaţie de prevenire a erupţiilor.

se montează o instalaţie de prevenire a erupţiilor. SCHEMA UNEI INSTALAŢII DE PREVENIRE A ERUPŢIILOR 1

SCHEMA UNEI INSTALAŢII DE PREVENIRE A ERUPŢIILOR

1 – prevenitor orizontal cu

închizător pe prăjină şi totală;

2 – prevenitor vertical care

permite închiderea suplimentară a spaţiului inelar (când în sondă se află prăjina pătrată, cabluri);

3 – flanşă dublă pentru

asamblarea instalaţiei la coloana de burlane tubată;

4 – manifoldul instalaţiei de prevenire;

5 – teul de evacuare a

noroiului;

6 – instalaţia de acţionare;

7 – pupitrul de comandă;

8 – braţe de manevră pentru acţionare manuală

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

4.1. PREVENITOARE DE ERUPŢIE - efectuează:

- închiderea spaţiului inelar (dintre coloana de burlane şi prăjini)

- manevrarea etanşă a garniturii de foraj

- închiderea totală a găurii de sondă când în sondă nu se află nimic

Prevenitoarele pot fi:

a)

după direcţia de deplasare a bacurilor:

-

orizontale

-

verticale

b)

după numărul dispozitivelor de închidere:

-

simple

-

duble

-

triple

c)

după modul de acţionare a bacurilor:

-

cu acţionare manuală

-

cu acţionare mecanică

-

cu acţionare hidraulică

-

cu acţionare combinată

4.2. INSTALAŢII DE COMANDĂ HIDRAULICA

Se preferă acţionarea hidraulică

aferente, datorită avantajelor:

a prevenitoarelor de erupţie şi a robinetelor

- se pot realiza forţe mari de închidere

- permite închidere rapidă

- funcţionare sigură

- înmagazinează energie mare în volum redus

Se compun din

:

-

grupul de presiune – produce, acumulează şi distribuie energia hidraulică necesară acţionării

- pupitrele de comandă – pentru comanda manevrării hidraulice a prevenitoarelor

4.3. MANIFOLDUL DE ERUPŢIE

Cuprinde ansamblul de robinete, duze reglabile şi fixe, supape de reţinere, manometre racordate la ieşirile laterale ale prevenitoarelor de erupţie. Se foloseşte pentru:

- dirijarea fluidului de foraj din sondă spre habe în scopul frânării manifestărilor şi scăderea controlată a presiunii din sondă

- dirijarea fluidului de foraj în sens invers, pentru omorârea sondei

- măsurarea presiunii din spaţiul inelar la gura puţului

4.4. ROBINETE DE ÎNALTĂ PRESIUNE PENTRU PRĂJINI

La partea superioară a garniturii de foraj se montează unul sau mai multe robinete în scopul evitării erupţiei prin garnitura de prăjini.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

SCHEMA DE ACŢIONARE A PREVENITORULUI TIP DF
SCHEMA DE ACŢIONARE A PREVENITORULUI TIP DF

1 – sertare de etanşare;

2 – piston;

3 – servomotor

4 – conductă pentru fluid la închidere 5 – conductă pentru fluid la deschidere 6 – tija de acţionare manuală

5. SAPE DE FORAJ

5. SAPE DE FORAJ

5. SAPE DE FORAJ 5.1. SAPE CU DIAMANTE
5. SAPE DE FORAJ 5.1. SAPE CU DIAMANTE
5.1. SAPE CU DIAMANTE

5.1. SAPE CU DIAMANTE

Se folosesc în roci tari şi extratari.

SAPE CU DIAMANTE Se folosesc în roci tari şi extratari. Sapă cu diamante 1 2 3

Sapă cu diamante

1

2

3

4

– corpul;

– miez matrice;

– matricea;

– diamante

.

corpul; – miez matrice; – matricea; – diamante . Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj,

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

5.2. SAPE MONOLIT

Sunt sape cu tăiş fix, care în locul diamantelor folosesc ştifturi din carburi metalice foarte dure şi care dislocă roca asemănător cu diamantele.

5.3. SAPE CU ROLE Sapă cu role conice fără corp SAPĂ MONOLIT
5.3. SAPE CU ROLE
Sapă cu role conice fără corp
SAPĂ MONOLIT

1

5

Domeniul: Mecanic

– corpul fălcii; 2 – cep de legătură; 3 – role; 4 – dinţi;

Calificare:Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze

– rulmenţi cu role cilindrice; 6 – rulmenţi cu bile;

17

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

. Sape cu corp independent 1 2
. Sape cu corp independent
1
2

– la corpul principal (turnat) se sudează cele trei fălci.

Sapă cu

trei

role

conice

cu

corp

turnat

– corpul principal;

– fălcile; 3 – rolele, montate pe rulmenţi

BURLANE DE TUBARE ŞIUL Se compune din: 6. COLOANA INEL DE REŢINERE DE BURLANE CENTRORII
BURLANE DE TUBARE
ŞIUL
Se compune din:
6. COLOANA
INEL DE REŢINERE
DE BURLANE
CENTRORII
SCARIFICATORII
LANSATOARELE ŞI
AGĂŢĂTOARELE DE
COLOANE
7. UTILAJE DE CIMENTARE
–sunt compuse din:

- pompă de presiune

- pompă centrifugă (rotativă) acţionată separat de pompa de presiune

- motor pentru pompa de presiune

- habă

- anexe (pâlnia de cimentare, masa de tăiat sacii de ciment, habă de amestec, conducte de legătură prevăzute cu racorduri rapide)

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

8.LUCRĂRI DE FORAJ

Ciclul de foraj constă în succesiunea lucrărilor legate de forajul unei sonde. Încep cu montarea instalaţiei de foraj la locaţia respectivă şi se termină cu demontarea şi transportul acesteia la o altă locaţie.

1.

Lucrări de suprafaţă:

-

amenajarea terenului

-

montarea instalaţiei

-

montarea construcţiilor anexe

2.

Lucrări pregătitoare

-

verificarea calităţii montajului

-

verificarea funcţionării utilajelor

-

lucrări de montaj în completare

-

săparea şi consolidarea găurii prăjinii de antrenare şi a găurii pentru bucata de avansare

3.

Lucrări de săpare a găurii de sondă (de foraj propriu-zis) - cuprind un ciclu de operaţii ce se repetă la fiecare sapă nou introdusă şi anume:

-

introducerea sapei noi şi a garniturii până la talpa sondei

-

săparea în teren până la uzarea sapei

-

extragerea garniturii pentru schimbarea sapei Operaţia de manevră ocupă peste 70% din timpul de foraj.

4.

Lucrări de consolidare şi izolare a găurii de sondă – executate periodic

5.

Lucrări speciale (măsurători geofizice)

6.

Lucrări de încercare a productivităţii stratelor şi punerea sondei în producţie

7.

Lucrări de demontare a instalaţiei şi transportul la o nouă locaţie

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

CUVINTE CHEIE

ca depozite pentru fluidul de foraj de rezervă, detritus, scursori

Batale
Batale

– gropi de formă geometrică regulată, pentru a li se măsura volumul, folosite

Burlane de foraj

– tuburi din oţel cu ajutorul cărora se consolidează pereţii sondei

Ciclul de foraj

– succesiunea lucrărilor legate de forajul unei sonde

Detritus

– sfărâmături de rocă scoase la suprafaţă prin lucrările de foraj

Fluid de foraj (fluid de circulaţie, de spălare

) – fluid circulat de la suprafaţă la

talpa sondei şi apoi la suprafaţă

Foraj
Foraj

– un complex de lucrări legate de traversarea, consolidarea şi izolarea

formaţiunilor geologice ale scoarţei terestre, de la suprafaţă până la o anumită adâncime, în scopul realizării sondei

talpa sondei

Garnitura de foraj

– tuburi metalice asamblate prin filet, care coboară sapa până la

Gura sondei

partea superioară a unei sonde

Manevră

– introducerea şi scoaterea materialului tubular din sondă

 

Material tubular – prăjini de foraj, prăjini grele, burlane, ţevi de extracţie

Motor submersibil de foraj

– motor de construcţie specială, plasat în interiorul

găurii de sondă, deasupra sapei, pentru antrenarea ei în mişcare de rotaţie

Prăjini de foraj

– tuburi care alcătuiesc prin asamblare, garnitura de foraj

Prăjini grele

tuburi cu pereţi groşi care alcătuiesc partea inferioară a garniturii de

foraj ∑ Sonda
foraj
Sonda

– construcţie specială de forma unei găuri cilindrice, săpată în scoarţa

pământului, vertical sau înclinat, cu mijloace mecanizate, prin care se pot face cercetări geologice sau se pot extrage la suprafaţă minerale fluide

Talpa sondei

– partea inferioară a sondei

Ţevi de extracţie

– ţevi introduse în sondă având scopul principal exploatarea

zăcământului de petrol

foraj

Utilajul de foraj

– utilajele, maşinile, dispozitivele şi sculele ce compun instalaţia de

Puteţi adăuga noi cuvinte cheie, descoperite în timpul parcurgerii modulului.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

GLOSAR

Agitatoarele

– utilaje care servesc la omogenizarea fluidului de foraj

Agregat de cimentare

– utilajul cu ajutorul căruia se prepară şi se pompează la

sondă pasta de ciment şi noroiul de refulare

 

Burlane de tubare

– tuburi cilindrice confecţionate din oţel, filetate la capete

Cablul de foraj

– elementul flexibil al mecanismului de ridicare, care face legătura

între rolele geamblacului şi macaralei

 

Capul hidraulic

 

– element de legătură etanşă între garnitura de foraj şi furtunul

hidraulic

Centrorii de coloană

 

– dispozitive montate la exteriorul coloanei de burlane cu

scopul menţinerii ei în centrul găurii de sondă

 

Ciclul de reparaţii

 

– intervalul de timp de la începutul unei reparaţii capitale (sau

utilaj nou) până la începutul următoarei reparaţii capitale

Cimentarea sondei

– operaţie care constă în plasarea unei cantităţi bine stabilite

de pastă de ciment în spaţiul inelar dintre coloana de burlane şi teren

Controlul utilajului

– ansamblul de măsuri luate în scopul menţinerii în stare

perfectă de funcţionare a unor organe de maşini, mecanisme ce pot fi văzute direct

Curăţitorii de colmataj (scarificatorii)

- dispozitive montate la exterior, în partea

inferioară a coloanei în scopul curăţirii turtei de colmataj

Degazeificatoare

 

dispozitive cu rolul de a extrage gazele din noroiul ieşit din

sondă

Echipament de circulaţie

– ansamblul de utilaje şi dispozitive care servesc la

prepararea, tratarea şi circulaţia fluidului de foraj în sonde

Echipament de manevră

– ansamblul format din troliu, mecanismul geamblac-

macara, cârlig şi cablul de foraj

 

Echipamentul de transmitere

– utilaje şi dispozitive cu ajutorul cărora se transmite

puterea şi mişcarea de la motoarele de antrenare la utilajele principale ale instalaţiei de foraj

Furtunul de noroi

tub flexibil cu o construcţie specială

Hidrocicloane (denisipătoare)

– dispozitive de curăţire a fluidului de foraj de

particule mici ce au trecut prin sită

 

Inelul de reţinere

 

– placă din fontă sau aluminiu, cu deschidere centrală de

diametru mare, montată la 20…30 m deasupra şiului

Instalaţie de prevenire a erupţiei

– instalaţie montată la gura sondei cu rolul de a

închide etanş şi sigur gura puţului în caz de nevoie şi de a permite desfăşurarea operaţiilor necesare omorârii sondei

Încărcătorul

– burlane îmbinate care fac legătura între pompe şi furtun, montate

vertical

Întreţinerea utilajului

– măsuri cu caracter preventiv aplicate pe întreaga durată de

serviciu a utilajului, în scopul dezvoltării normale a uzurii fizice şi evitarea uzurii accidentale

Lansatoarele şi agăţătoarele de coloane

– dispozitive utilizate la suspendarea

coloanelor pierdute în celelalte coloane

 

Manifoldul (claviatura) pompelor

– ansamblul de robinete, coturi, cruci, teuri,

conducte, flanşe etc. care servesc la alimentarea pompelor şi la dirijarea noroiului cu o pompă sau concomitent cu ambele pompe

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

Masa rotativă

 

-

reductor de turaţie cu angrenaj conic şi alte elemente cinematice

montate într-o carcasă, cu o deschidere centrală circulară

 

Mast

– turlă rabatabilă

 

Mecanism de ridicare (sistemul macara-geamblac)

– se compune dintr-un grup

de role mobile (macara) şi un grup de role fixe (geamblac)

 

Pâlnia de amestec

– pâlnia cu ajutorul căreia în noroi se introduc elemente

componente necesare

 

Pompa

centrifugă

 

maşină

care

transformă

energia

mecanică

în

energie

potenţială prin intermediul unei roţi cu pale

 

Pompa de noroi (pompă cu pistoane)

– maşină care transformă energia mecanică

primită de la motoare în energie hidraulică

 

Prăjina de antrenare

 

– tub din oţel având la exterior formă pătrată sau hexagonală,

care face legătura între fusul capului hidraulic şi prăjinile de foraj, având lungimea cuprinsă între 12, 19 … 16, 46 m, filetată la capete

Prăjini de foraj

– tuburi (ţevi) confecţionate prin laminare, cu lungimea de 5,5…13,5

m

şi filetate la capete

 

Prăjini grele

– tuburi cu pereţi groşi, montaţi deasupra sapei

 

Prevenitoarele de erupţie

principalele subansamble ale instalaţiei de prevenire a

erupţiilor având rolul de închidere a sondei

 

Puşca de amestec hidraulică

– dispozitiv de agitare a fluidului de foraj

 

Reducţiile

– tuburi scurte cu filet cep-cep, mufă-cep sau mufă-mufă care permit

legătura între prăjini de foraj de diferite diametre, între prăjini de foraj şi scule de foraj, de instrumentaţie, cu prăjina de antrenare

Repararea utilajelor – totalitatea

lucrărilor efectuate asupra unui utilaj, mecanism

etc în scopul restabilirii parametrilor de exploatare la valori cât mai apropiate de cele iniţiale, prin schimbarea şi recondiţionarea unor piese

Sape de foraj

– instrumente cu ajutorul cărora se realizează dislocarea rocilor

Sita vibratoare

– utilaj care curăţă noroiul de detritus

 

Supravegherea utilajului

– ansamblu de măsuri luate de personalul de întreţinere,

referitoare la ţinerea sub observaţie a tuturor aparatelor de măsură şi control, a dispozitivelor, a ansamblurilor ce compun un utilaj

Şiul (sabotul)

– niplu de oţel cu pereţi groşi, lung de 0,6…0,8 m terminat la partea

inferioară cu o calotă sferică iar la cea superioară cu o mufă filetată

 

Toron
Toron

– sârme înfăşurate în jurul unei părţi centrale (inimă). Mai multe toroane

înfăşurate în jurul unei inimi formează cablul.

 

Transmisii hidraulice

– transmisii care realizează transmiterea energiei de la motor

la

utilizator prin intermediul unui lichid

 

Transmisii hidrodinamice

transmisii hidraulice care folosesc lichide la viteze mari

şi

presiuni mici

 

Transmisii hidrostatice

– transmisii hidraulice care folosesc lichide la presiuni mari

şi

viteze mici

 

Transmisii intermediare

– agregate care însumează puterea mai multor motoare în

scopul transmiterii ei spre troliu, masa rotativă, pompe de noroi

 

Troliul de foraj

– maşină de ridicat, acţionată de motoare prin intermediul unor

utilaje de transmisie

 

Tubarea sondei

– operaţia de introducere în sondă a unei coloane formată din

burlane metalice îmbinate prin înşurubare sau sudare, în scopul consolidării găurii de sondă

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

Turla de foraj

– construcţie metalică robustă şi stabilă în formă de trunchi de

piramidă, montată deasupra gurii sondei

FORMULE

1. Debitul unei pompe de noroi se calculează cu formula :

4

60

D

2

n

Q

r

=

i

Q r = i j c v

j

Q r = i j c v
Q r = i j c v
Q r = i j c v

c

Q r = i j c v
Q r = i j c v
Q r = i j c v

v

unde :

Q r = debitul real, în dm 3 /s

[dm 3 /s sau l/s]

D

= diametrul pistonului în dm

c

= lungimea cursei pistonului în dm

n

= numărul de curse duble pe minut

i

= numărul pistoanelor pompei

j

= dublu efect

2. Puterea unei pompe se calculează cu formula:

N

t

= 10

75

[CP ]

Q

t

p

unde :

N t = puterea teoretică în C.P.

Q

t = debitul teoretic în l/s

P

= presiunea de pompare în daN/cm 2

Q

t - se obţine când randamentul volumetric

v =1

3. Viteza de înfăşurare a cablului pe tobă:

D

m

60

n

t

V

t

=

[m

/ s ]

unde : V t = viteza de înfăşurare a cablului pe tobă în m/s n t = viteza de rotaţie a tobei de manevră în rot/min

D

m = diametrul mediu de înfăşurare a cablului pe toba de manevră

D

m = D t + 3 x d c [m], unde : D t = diametrul tobei [m]; d c = diametrul cablului

de foraj [m]

4. Transformări:

1 CP = 75 daNm / s= 735,499W 1KW = 102 daNm / s

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

III. ACTIVITĂŢI PENTRU ELEVI

Elevilor de la Şcoala de Arte şi Meserii clasa a 10-a, calificarea ,,Lucrător în foraj - extracţie, tratare petrol şi gaze” le sunt propuse activităţile ce urmează. În funcţie de situaţia concretă din clasă ele pot fi îmbunătăţite, astfel încât fiecare elev să obţină competenţele de la modul. Profesorul va evalua progresul realizat de elevi prin rezolvarea activităţilor. Pentru rezolvarea activităţilor elevul va citi cu atenţie enunţul, va cere îndrumarea profesorului şi va consulta materialul bibliografic recomandat. Profesorul poate face autoevaluarea cu elevii chiar dacă nu este prevăzută la activitatea respectivă. Pentru o mai bună eficienţă a activităţii este recomandat ca autoevaluarea sau evaluarea să fie urmată de discuţii individuale şi în colectiv. Fiecare elev va prezenta rezultatul şi motivul înregistrării lui. Profesorul va prezenta o concluzie care va cuprinde greşeli comune fără nominalizări, stadiul de pregătire al elevilor evidenţiind pe cei cu rezultate bune (slabe), pe cei ce înregistrează progres. Înainte de trecerea la rezolvarea exerciţiilor elevii vor fi îndrumaţi să apeleze la ajutorul profesorului când au nevoie. Profesorul va evalua progresul realizat de elevi prin rezolvarea exerciţilor. La activităţile care necesită recunoaşterea unui număr mai mare de părţi componente sau cele referitoare la întreţinere, clasa poate fi împărţită pe grupe fiecare grupă având un lider care o organizează.

Părţile componente de recunoscut se împart elevilor astfel încât unui elev să îi revină un subansamblu. In funcţie de numărul de grupe se pot efectua mai multe aplicaţii simultan. La final grupele schimbă aplicaţiile şi liderul.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

FIŞĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢII

Tabelul următor detaliază activităţile incluse în unitatea de competenţă 8.12. El poate fi folosit în momentul încheierii activităţilor şi în procesul de colectare a dovezilor pentru portofoliu.

 

Forajul sondelor de petrol şi gaze

 

Competenţa

Activitatea

Întrebări

Subiect

Rezolvat

8.12.1.

 

1

   

Identifică

1

Recunoaşterea organelor de maşini

organele de

     

maşini din

echipament

2

1

Recunoaşterea organelor de maşini

ele în

dotare

   

1

Recunoaşterea frânei cu bandă

 

3

2

Părţile componente ale frânei cu bandă

   

Explicarea simbolurilor pentru troliu,

 

4

1

frână hidraulică, cuplaj cu burduf

2

Transformă unităţile

 
 

1

Recunoaşterea ansamblului macara –cârlig

 

5

2

Recunoaşterea părţilor componente ale macaralei

 

8.12.2

 

1

Recunoaşterea geamblacului

 

Identifică

 

6

     

utilajele,

 

2

Recunoaşterea părţilor componenete

 
   

Explică simbolurile la geamblac, macara,

cablu

 

sculele

şi

7

1

instrument

     

ele

2

Transformă unităţile

 

necesare

8

1

Role şi cabluri corespunzătoare

 

forajului

 

1

Recunoaşterea mesei rotative

 

unei sonde

9

2

Părţile componente ale masei rotative

1

Recunoaşterea capului hidraulic

 
 

2

Părţile componente ale capului hidraulic

 

1

Explicarea simbolurilor pentru masa

 

10

rotativă şi capul hidraulic

 

1

Părţile componente ale claviaturii de

 

11

aspiraţie

12

2

Rolul amortizorului

13

1

Tipuri de burlane

 

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

8.12.2

 

1

Recunoaşterea agregatului de cimentare

Identifică

14

 

Părţile componente ale utilajelor de cimentare

utilajele,

2

sculele

şi

15

1

Comparaţie ansamblu macara - cârlig

instrument

     

ele

16

1

Montarea troliului

necesare

17

1

Frâna hidraulică

forajului

18

1

Calculul debitului pompei de noroi

unei sonde

 

19

1

Condiţii de construire a drumului de acces

20

1

Lucrările de amenajare a terenului

21

1

Lucrările de pregătire a forajului

22

1

Utilizarea sculelor de manevră

8.12.3

23

1

Montarea troliului

Recunoaşte

24

1

Exploatarea, întreţinerea cablului

lucrările

     

necesare

25

1

Verificări făcute troliului de foraj

construirii

 

1

Întreţinerea geamblacului şi macaralei

sondei

26

27

1

Înteţinerea capului hidraulic

28

1

Verificări efectuate la pompele de noroi

29

1

Montarea pompelor de noroi

30

 

Întreţinerea zilnică a agregatului de

1

cimentare

 

31

1

Întreţinerea prevenitoarelor de erupţie

8.12.1

     

8.12.2.

32

Recapitulare

8.12.3

Notă: Exerciţiile 1,2,3 de la Competenţa 8.12.3. vor fi examinate oral.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

FIŞE DE LUCRU

PLAN DE ACŢIUNE

Numele elevului:

 

Abilităţi cheie asupra cărora îmi planific să mă concentrez:

 

Comunicare şi numeraţie

Descriu activităţile necesare pentru a-mi

 

Igiena şi securitatea muncii

 

Asigurarea calităţii

dezvolta abilităţile

 

Lucrul in echipă

Planificarea realizării obiectivului

Materiale necesare

Cine altcineva este implicat

Data

Locul realizării

realizării

,,Confirm că am planificat ce anume trebuie să fac şi am convenit acest lucru cu profesorul meu”

   

Semnături:

Elev

Profesor

Data

Aceste planuri vor fi efectuate de către elevi în cadrul procesului de evaluare a activităţii desfăşurată pentru dobândirea competenţei.

FIŞĂ DE FEED-BACK A ACTIVITĂŢII

Numele elevului:

Clasa:

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

Detalii privitoare la activitatea elevului

Data predării:

Activitate acceptată

Activitate de referinţă

Este nevoie de mai multe dovezi

Comentarii:

Data de predare dupa revizuire

Criterii de performanţă îndeplinite

dupa revizuire Criterii de performanţă îndeplinite Semnături: Elev Profesor Data Aceasta fişă va
dupa revizuire Criterii de performanţă îndeplinite Semnături: Elev Profesor Data Aceasta fişă va
dupa revizuire Criterii de performanţă îndeplinite Semnături: Elev Profesor Data Aceasta fişă va
dupa revizuire Criterii de performanţă îndeplinite Semnături: Elev Profesor Data Aceasta fişă va
dupa revizuire Criterii de performanţă îndeplinite Semnături: Elev Profesor Data Aceasta fişă va
dupa revizuire Criterii de performanţă îndeplinite Semnături: Elev Profesor Data Aceasta fişă va
dupa revizuire Criterii de performanţă îndeplinite Semnături: Elev Profesor Data Aceasta fişă va
dupa revizuire Criterii de performanţă îndeplinite Semnături: Elev Profesor Data Aceasta fişă va

Semnături:

Elev

Profesor

Data

Aceasta fişă va fi ataşată la portofoliul elevului deoarece este o dovadă a activităţii lui pentru dobândirea competenţei.

FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

Colaboratorii:

Activitatea de efectuat

Cine efectuează

Materiale, echipamente, instrumente necesare

activitatea

Sarcina primită de posesorul fişei şi îndeplinirea ei

 

Organizarea activităţii:

Locul efectuării lucrării

Data/ora începerii

Data/ora finalizării

Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi:

- au înţeles obiectivele

- au stabilit ce trebuie să facă fiecare

 

- au sugerat modalităţi prin care pot îndeplini sarcina

- au înţeles modul de organizare a activităţii şi responsabilităţile ce le revin

Profesor

Fişa va fi folosită pentru stabilirea sarcinii pentru grup şi pentru fiecare membru al grupului, precum şi a modului de organizare a activităţii.

Elev

Data

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITĂŢI DE LUCRU

COMPETENŢA 8.12.1. Identifică organele de maşini din echipamentele existente în dotare. Pentru atingerea competenţei este necesar ca la fiecare aplicaţie să fie obţinut cel puţin punctajul minim.

ACTIVITATEA 1.

Desenul de mai jos reprezintă un subansamblu al arborelui de intrare de la cutia de viteză a instalaţiei de foraj 3 DH 200.

Folosind cunoştinţele de desen tehnic, trasaţi linii de indicaţie şi completaţi tabelul de mai jos.
Folosind cunoştinţele de desen tehnic,
trasaţi linii de indicaţie şi completaţi
tabelul de mai jos.
Cunoscând că pentru fiecare
element recunoscut se acordă 10
puncte, calculaţi numărul de puncte
obţinut şi comentaţi rezultatul.
Punctaj minim: 40 puncte
Numărul
Organul de maşină

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 2.

Desenul de mai jos reprezintă masa rotativă. Folosind numerotaţia, arătaţi organele de maşini cunoscute,completând tabelul.

arătaţi organele de maşini cunoscute,completând tabelul. Numărul Organul de maşină Cunoscând că pentru fiecare
Numărul Organul de maşină
Numărul
Organul de maşină

Cunoscând că pentru fiecare element recunoscut se acordă 10 puncte, Calculaţi numărul de puncte obţinut şi comentaţi rezultatul cu profesorul. Punctaj minim admis: 30 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

COMPETENŢA 8.12.2. Identifică sculele şi instrumentele necesare forajului unei sonde. Pentru atingerea competenţei este necesar ca la fiecare aplicaţie să fie obţinut cel puţin punctajul minim.

ACTIVITATEA 3.

Completaţi:

Desenul de mai jos reprezintă ………………………………… Completaţi în tabel denumirea părţile componente, conform numerotaţiei de pe desen.

părţile componente, conform numerotaţiei de pe desen. Punctaj – 10 puncte pentru recunoaşterea - 10 puncte

Punctaj – 10 puncte pentru recunoaşterea

- 10 puncte pentru fiecare parte componentă scrisă corect Punctaj minim admis: 50 punctaj

Numărul Organul de maşină
Numărul
Organul de maşină

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 4.

Să se explice simbolurile: TF 44, FH 60 şi CB 600 x 125 şi transformaţi-le în mărimi din S.I.

F T T.F. 44
F
T T.F.
44

F

FH60

60

H

CB CB 600X125 600 125
CB
CB 600X125
600
125

Punctaj – 10 puncte pentru recunoaşterea fiecărui utilaj - 10 puncte pentru cunoaşterea semnificaţiei fiecărui grup de cifre - 10 puncte pentru fiecare transformare corectă Punctaj minim admis: 60 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 5 - TEMĂ PRACTICĂ PE GRUPE

Aveţi figura de mai jos. Mergeţi la instalaţia de foraj şi identificaţi elementele componente. Precizaţi denumirea elementelor componente. Folosind numerotarea elementelor de pe desen, completaţi tabelul cu denumirea corectă a elementelor. Precizaţi rolul pieselor cu numărul 8, 10, 11

Numărul Organul de maşină
Numărul
Organul de maşină

Punctaj – 10 puncte pentru recunoaşterea utilajului

- 10 puncte pentru fiecare parte componentă recunoscută

- 10 puncte pentru fiecare rol al pieselor Punctaj minim admis: 80 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 6.

1. Completaţi: figura de mai jos reprezintă …………………………………

2. Completaţi tabelul cu părţile componente conform numerotaţiei de pe desen.

Numărul

 

Organul de maşină

Punctaj

câte

10

puncte

pentru

recunoaşterea utilajului

element component Punctaj minim obţinut: 30 puncte

şi

a

fiecărui

component Punctaj minim obţinut: 30 puncte şi a fiecărui ACTIVITATEA 7. Explicaţi simbolizările şi faceţi

ACTIVITATEA 7.

Explicaţi simbolizările şi faceţi transformări în sistemul internaţional de unităţi:

GF 320; MC 320; Seale 32 – 6 x 19 – 180

Simbol

 

Semnificaţie

Transformare

 

G

   

GF 320

F

   

320

 

=

 

M

   

MC 320

C

   

320

 

=

 

Seale

   

32

 

=

Seale 32 – 6 x 19 – 180

6

   

19

   

180

   

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 10 puncte Punctaj total - 110 puncte Punctaj minim: 60 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 8 - ACTIVITATE ÎN GRUP

Explicaţi desenele de mai jos. Ele arată cum NU trebuie să stea cablul pe rolă. Faceţi un scurt referat din care să rezulte defectul şi efectul lui.

scurt referat din care să rezulte defectul şi efectul lui. Punctaj – 10 puncte pentru fiecare

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare defect stabilit - 10 puncte pentru cunoaşterea fiecărui efect Punctaj total: 70 puncte Punctaj minim: 40 puncte.

ACTIVITATEA

PROIECT

9-

Studiaţi posibilitatea efectuării unei vizite de documentaţie la o societate comercială cu profil petrolier. Pentru aceasta trebuie cunoscut:

denumirea unităţii comerciale

domeniul de activitate

modul de deplasare şi costul deplasării

data şi ora la care se face excursia

În cadrul vizitei vă veţi documenta astfel încât să cunoaşteţi construcţia mesei rotativă şi a capului hidraulic. La întoarcere veţi prezenta în cadrul proiectului construcţia mesei rotativă şi a capului hidraulic, folosind numerotaţia de la desenele alăturate.

hidraulic, folosind numerotaţia de la desenele alăturate. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj,

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie Cunoscând că pentru fiecare element recunoscut se acordă 10 puncte,

Cunoscând că pentru fiecare element recunoscut se acordă 10 puncte, calculaţi numărul de puncte obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul.

ACTIVITATEA 10.

Explicaţi simbolurile, folosind tabelul de mai jos. MR 245 L; MR 245 S; CH 400 Transformaţi în unităţi din S.I.

 

Simbol

SEMNIFICAŢIE

TRANSFORMĂRI

M

   

R

   

245

 

=

L

   

S

   

C

   

H

   

400

 

=

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect Punctaj total: 90 puncte Punctaj minim: 50 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 11-APLICAŢIE PRACTICĂ

Figura de mai jos reprezintă claviatura de aspiraţie şi de refulare a pompei. Explicaţi semnificaţia notaţiilor. În parcul de foraj simulaţi pornirea-oprirea pompei prin închiderea -deschiderea robinetelor.

pompei prin închiderea -deschiderea robinetelor. Punctaj – 10 puncte pentru fiecare element component

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare element component recunoscut

- câte 40 de puncte pentru fiecare operaţie efectuată corect. Punctaj minim: 100 puncte

ACTIVITATEA 12-STUDIU DE CAZ

Folosind internetul, bibliografia recomandată, aflaţi rolul piesei 8 de la desenul de mai jos, pentru 50 puncte adunate la portofoliu.

desenul de mai jos, pentru 50 puncte adunate la portofoliu. Domeniul: Mecanic Calificare:Lucrător în foraj,

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 13.

Fig.1 Fig.2
Fig.1
Fig.2
lucrarilor de foraj-extractie ACTIVITATEA 13. Fig.1 Fig.2 Fig.5 Fig.3 Fig.4 Veţi primi de la profesor 5
Fig.5 Fig.3
Fig.5
Fig.3

Fig.4

Veţi primi de la profesor 5 cartoane cu tipurile de burlane şi 5 cartoane cu denumirea acestora. Grupaţi cartoanele astfel încât denumirea să corespundă cu desenul.

Punctaj – 20 puncte pentru fiecare tip de burlan recunoscut corect - 10 puncte pentru fiecare element component Punctaj total: 150 puncte Punctaj minim: 80 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 14.

Precizaţi denumirea utilajului de mai jos şi părţile componente, conform numerotaţiei:

de mai jos şi părţile componente, conform numerotaţiei: Cunoscând că pentru fiecare element recunoscut se acordă

Cunoscând că pentru fiecare element recunoscut se acordă 10 puncte, calculaţi numărul de puncte obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul.

Punctaj minim: 40 puncte

ACTIVITATEA 15 - PROIECT

Realizaţi un proiect cu tema “Tipul de macara-cârlig cel mai potrivit pentru manevrarea garniturii de

foraj”.

În cadrul proiectului, trebuie să:

- motivaţi alegerea

- lucraţi în echipă

- navigaţi pe internet

- consultaţi bibliografia

Punctaj

– 80 puncte

Punctaj minim

- 40 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 16 – TEMĂ DE CASĂ

Descrieţi modul de efectuare a montării troliului in funcţie de înălţimea remorcii şi a substructurii. Pentru 100 puncte suplimentare exemplificaţi cu schiţe din care să rezulte tragerea sau ridicarea troliului pe substructură.

Punctaj

Punctaj minim - 40 puncte

– 80 puncte

ACTIVITATEA 17 - TEMĂ DE CASĂ

Precizaţi de ce frâna hidraulică este o frână ajutătoare şi pe cine ajută.

Punctaj – 90 puncte Punctaj minim- 50 puncte

ACTIVITATEA 18 - ACTIVITATE SUPLIMENTARĂ

La o pompă de noroi duplex cu dublu efect, se cunosc:

- diametrul pistonului D=203mm

- numărul de curse duble pe minut n=65

- cursa pistonului c=400mm

- randamentul volumetric v = 0,9 Să se determine debitul Q r folosind formula de mai jos.

unde :

v

Q

r

=

i

Q r = i j D 4 2 c n 60

j

Q r = i j D 4 2 c n 60
Q r = i j D 4 2 c n 60

D

4

2

Q r = i j D 4 2 c n 60

c

n 60
n
60

Q r = debitul real, în dm 3 /s D = diametrul pistonului în dm

c

= lungimea cursei pistonului în dm

n

= numărul de curse duble pe minut

i

= numărul pistoanelor pompei

j

= dublu efect

Punctaj – 90 puncte Punctaj minim – 50 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

COMPETENŢA 8.12.3. Recunoaşterea lucrărilor necesare construirii sondei Pentru obţinerea acestei competenţe este necesar ca la fiecare aplicaţie să fie obţinut cel puţin punctajul minim

ACTIVITATEA 19

 

Completaţi următorul tabel:

 

1.

Pentru

alegerea

tipului

de

drum

a.

trebuie cunoscute

 

b.

2. În plan drumul este bine să aibă

 

a.

 

b.

3. Traseul se alege astfel încât

 

a.

b.

4. Fundaţia drumului poate fi

 

a.

b.

Cunoscând

că se acordă 10 puncte pentru fiecare element completat,

calculaţi punctajul obţinut şi comentaţi rezultatul.

Punctaj minim – 40 puncte.

ACTIVITATEA 20

Completaţi în dreptul cifrelor lucrările efectuate pentru amenajarea terenului pe care se amplasează instalaţia de foraj.

1.

3.

2.

4.

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare lucrare cunoscută Punctaj minim: 20 puncte

ACTIVITATEA 21

Completaţi textul:

Gaura prăjinii de antrenare se execută în …………… podului sondei (din poziţia sondorului şef) şi este folosită în timpul operaţiilor ……………………… În partea dreaptă a mesei rotative se sapă ………………………… care serveşte la uşurarea şi accelerarea operaţiei de ………………………………

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare spaţiu corect completat Punctaj minim: 20 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 22.

Grupaţi literele şi cifrele în funcţie de utilizarea sculei de manevră:

a – pene;

b – cleşti;

c - braţe de elevator;

d – broască cu pene;

e – elevator;

f – broască elevator

1. – servesc pentru înşurubare-deşurubare

2. – se folosesc pentru susţinerea garniturii de prăjini în masa rotativă

3. - fac legătura între elevator şi cârligul macaralei

4. – este folosit la susţinerea garniturii de prăjini în cârlig

5. – este folosită la susţinerea burlanelor în masa rotativă

6. – este folosită la susţinerea burlanelor în cârlig

Cunoscând că se acordă 10 puncte pentru fiecare element completat, calculaţi punctajul obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul. Punctaj minim: 30 puncte

a

a 2
a 2
a 2
a 2
a 2

2

a 2
a 2
a 2
a 2
a 2

ACTIVITATEA 23.

Completaţi spaţiile libere:

La montare, troliul se ridică pe …………………… şi apoi se centrează după ………….

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect Punctaj minim: 20 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 24.

Exploatarea şi întreţinerea cablului constă în operaţiile pe care le veţi scrie în dreptul cifrelor.

1

5

2

6

3

7

4

8

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare răspuns corect Punctaj minim: 40 puncte

ACTIVITATEA 25.

La troliu, după montare, înainte şi după operaţiile grele şi înaintea fiecărui schimb se verifică:

a -;

b -;

c -;

d -;

e -;

f -;

g -;

h -;

i -;

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare verificare - 10 puncte pentru fiecare explicaţie detaliată Punctaj minim: 90 puncte

ACTIVITATEA 26.

În cadrul întreţinerii geamblacului şi macaralei se verifică săptămânal următoarele:

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare verificare Punctaj minim obligatoriu: 50 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 27.

La capul hidraulic se urmăreşte în cadrul lucrărilor de întreţinere:

a) – înainte de începerea lucrului - - -

4 -

3

2

1

b) – după începerea lucrului - - -

3

2

1

Cunoscând că se acordă 10 puncte pentru fiecare element completat, calculaţi punctajul obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul. Punctaj minim: 40 puncte

ACTIVITATEA 28

Pentru exploatarea optimă a pompelor de noroi, înainte de pornire se verifică următoarele:

1

5

2

6

3

7

4

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare verificare corectă Punctaj minim: 40 puncte

ACTIVITATEA 29

La montarea pompelor de noroi se respectă următoarele reguli generale:

1

4

2

5

3

6

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare regulă cunoscută Punctaj minim: 30 puncte

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 30 - REFERAT

Întocmiţi un referat cu operaţiile efectuate zilnic pentru întreţinerea agregatului de cimentare

Punctaj – 10 puncte pentru fiecare verificare cunoscută Punctaj minim: 40 puncte

ACTIVITATEA 31

Întreţinerea prevenitoarelor de erupţie constă în următoarele operaţii:

Cunoscând că se acordă 10 puncte pentru fiecare element completat,

punctajul obţinut şi comentaţi cu profesorul rezultatul.

Punctaj minim: 50 puncte

calculaţi

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 32

Se desfăşoară în parcul de foraj, unde există instalaţie de foraj. Elevii primesc câte o copie a figurii de mai jos şi recunosc părţile componente, făcând corespondenţă desen-utilaj. Pentru fiecare utilaj cunoscut câte un elev spune tot ce ştie (rol, construcţie, funcţionare). Colegii fac corecturi, completări. Când expune elevul este liderul grupului, organizându-l, profesorul urmăreşte îndeplinirea competenţelor cheie necesare în producţie.

îndeplinirea competenţelor cheie necesare în producţie. 1. Capra geamblacului, 2. geamblac, 3. turlă, 4. macara,

1.

Capra geamblacului, 2. geamblac, 3. turlă, 4. macara, 5.

toarta capului hidraulic, 6. cap hidraulic, 7. cablu de siguranţă,

8.

turlei, 12. gaura bucăţii de avansare, 13. podul sondei, 14. placa de bază a piciorului turlei, 15. antrenarea mesei rotative,

16.

substructura turlei, 20. gaura tijei pătrate, 21. ambreiajul mesei

rotative, 22. robinet, 23. structura troliului, 24. transmisia intermediară, 25. nivelul grupului de forţă, 26. transmisia pompei de noroi, 27. pompă de noroi, 28. manifold de refulare,

29.

habă, 33. agitator, 34. conductă de legătură între habe, 35. rezervor de aer, 36. haba sitei, 37. puşcă, 38. sită vibratoare,

39.

foraj, 43. masă rotativă, 44. rigla turlei, 45. prăjina de

grup motor, 40. transmisia troliului, 41. jgheab, 42. troliu de

cotul încărcătorului, 9. încărcător, 10. furtun, 11. piciorul

linia de umplere a puţului, 17. scara de acces, 18. jilip, 19.

mixer, 30. conductă de apă, 31. manifold de aspiraţie, 32.

antrenare, 46. diagonala turlei, 47. cârlig, 48. podul podarului,

49.

51.

comanda prevenitorului de erupţie.

cablu de manevră, 50. conducta de întoarcere a noroiului,

utilajul de la gura puţului, 52. prevenitor de erupţie, 53.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Numele elevului:

Activitatea

Activitatea desfăşurată

Activitate finalizată bine

Ce modificări am adus planului şi de ce

Ce aş fi putut realiza mai bine şi de ce n-am reuşit

Cine m-a ajutat şi la ce? (când?)

Rezultate finalizate prin:

 

Abilităţi cheie folosite

 

Comunicare şi numeraţie

   

Igiena şi securitatea

muncii

 

Asigurarea calităţii

 

Lucrul in echipă

,,Confirm că afirmaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul meu”

Semnături:

Elev

Profesor

Data

Acest tip de fişă îl ajută pe elev să dobândească competenţa necesară prin sesizarea reuşitelor şi nereuşitelor şi remedierea nereuşitelor.

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

FIŞĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Modulul:

Unitatea de competenţă:

Numele elevului:

Numele profesorului:

Competenţe

care trebuie

dobândite

 

Activităţi

 

Aplicare în

 

Evaluare

Data

efectuate

şi

Data

cadrul

unităţii de

Bine

Satisfacăt

or

Refacere

 

comentarii

competenţă

Comentarii

   

Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare)

Resurse necesare

 
 

Competenţe care trebuie dobândite

 

Ţinând seama de evaluarea iniţială şi de standardul de pregătire profesională, se stabilesc competenţele pe care elevul trebuie să le dobândească până la finalul parcurgerii modulului. Prin această fişă se înregistrează separat evoluţia legată de fiecare competenţă.

Activităţi efectuate şi comentarii

Sunt

înregistrate

activitaţile

elevului,

efectuate

pentru

dobândirea

competenţei.

Aplicare în cadrul unităţii de competentă

Profesorul evaluează măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele şi bifează una din cele trei coloane din dreapta, în funcţie de rezultate.

Priorităţi de dezvoltare

Profesorul identifică activităţile ce urmează să fie efectuate de elev astfel încât să-şi însuşească competenţa respectivă dar şi pe cele ce urmează.

Competenţe care urmează să fie dobândite

Profesorii înscriu competenţele ce urmează să fie dobândite de elev. Acestea pot fi aceleaşi de mai sus sau pot fi identificate altele.

Resurse necesare

Se înscriu resursele speciale solicitate:

dispozitive, utilaje etc.

manuale,

fişe de lucru, scule,

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

IV. SOLUŢII ŞI SUGESTII METODOLOGICE

ACTIVITATEA 1

Pot fi recunoscute de către elev: arborele, canelurile, crabotul, rulmenţii,

roţile de lanţ, canalul de pană, pana, inele distanţiere

.

ACTIVITATEA 2

Pot fi recunoscute de către elev: arborele, canalele de pană, rulmenţi cu role radiali, rulmenţi cu bile axiali, pinion conic, coroana dinţată.

ACTIVITATEA 3

Frâna cu bandă a troliului 1 – benzi elastice; 2 – balansier egalizator; 3 –
Frâna cu bandă a troliului 1 – benzi elastice; 2 – balansier egalizator; 3 –

Frâna cu bandă a troliului

1 – benzi elastice; 2 – balansier egalizator; 3 – sistem de pârghii multiplicatoare; 4 – manetă; 5 – dispozitiv pneumatic de acţionare; 6 – plăci de ferodou; 7 – role de susţinere; 8 – arcuri de susţinere; 9 – tije de legătură cu piuliţe

ACTIVITATEA 4

FT 44 – TF – troliu de foraj

44

– tracţiunea maximă în cablu la tobă (tf)

44

tf = 440.000 N

FH 60 – FH – frână hidraulică

60

– diametrul rotorului exprimat în inch

60

inch = 60 x 25,4 mm

CB 600 x 125

CB – cuplaj cu burduf

600

– diametrul interiorul saboţilor (mm)

600

mm = 0,6 m

125

- lăţimea saboţilor (mm)

125

mm = 0,125 m

ACTIVITATEA 5

Bloc macara cârlig

1

6

– rolele macaralei; 2 – plăci laterale; 3 – cârlig; 4 – bolţ; 5 – corpul cârligului;

– oala; 7 – tija; 8 – rulment; 9 – piuliţa; 10 – arc; 11 – siguranţă

Rolul pieselor:

8 – permite rotirea cârligului

10 – la deşurubarea pasului de prăjini, se destinde şi îl ridică 11 – evită scăparea sarcinii din cârlig

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 6

1 – role; 2 – ax; 3 – grinzi; 4 – rulmenţi

ACTIVITATEA 7

GF - 320 – GF geamblac de foraj

 

320

– sarcina maximă de lucru în tf.

320

tf. = 3200000 N

MC

– 320

MC – macara cârlig

 

320

– sarcina maximă de lucru în tf.

320

tf. = 3200000 N

Seale 32 – 6 x 19 – 180 – cablu de foraj tip seale

 

- 32 – diametrul cablului în mm

- 6 – numărul de toroane ce alcătuiesc cablul

- 19 – numărul de sârme dintr-un toron

 

- 180 – rezistenţa de rupere a materialului sârmelor în daN/mm 2

ACTIVITATEA 8

a – rolă având canal cu raza prea mică faţă de diametrul cablului şi cablul se împănează în canal, având ca efect frecare mare, încălzire şi uzură rapidă

b – rolă cu canal prea mare faţă de diametrul cablului, ceea ce aplatizează cablul, deformându-i secţiunea.

ACTIVITATEA 9

Masa rotativă

– batiu; 2 – rotor; 3 – rulment axial; 4 – coroană dinţată; 5 – pinion conic; 6 – arbore; 7 – roată de lanţ; 8 – rulmenţii arborelui; 9 – sistem de etanşare; 10 – pătraţii mari; 11 – pătraţi mici; 12 – coroană striată

1

Capul hidraulic

1

– corpul (care are rol şi de baie de ulei); 2 – capac (prevăzut cu dopuri

pentru introducerea uleiului); 3 – flanşa lulelei; 4 – ţeava de spălare; 5 – fus;

6

– rulment principal; 7 – toarta; 8 şi 9 – rulmenţii radiali ai fusului; 10 –

rulment ce preia sarcinile de jos în sus; 11 – capac (cu inele de etanşare); 12 – cameră de etanşare; 13 – bolţuri; 14 – reducţie; 15 – piuliţă

ACTIVITATEA 10

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

 

- 245 – diametrul nominal de 24,5 inch

- L – arborele prisnelului lung

MR 245 S – MR – masă rotativă

 

- 245 – diametrul nominal (deschiderea mesei) – 24,5 inch

- S – arborele prisnelului scurt

CH 400

- CH – cap hidraulic

   

-

400 – sarcina maximă de lucru (tf.)

În milimetrii 24,5in x 25,4mm 400tf. = 4.000.000. N

ACTIVITATEA 11

 

1

– pompă de noroi; 2 – haba; 3 – conducta de aspiraţie; 4 – sorb; 5 – filtru; 6

– robinet; 7 – conducta de refulare; 8 – robinet; 9 – conducta; 10 – robinet de sterp; 11 – conductă de sterp

La pornirea pompei: robinetele 6 şi 10 deschise, 8 închis. Pompa refulează în habă. După un timp de funcţionare: se deschide încet robinetul 8 şi simultan se închide uşor robinetul 10. La oprirea pompei: se închide robinetul 8 şi se deschide încet robinetul 10.

ACTIVITATEA 12

 

Pompa de noroi cu transmisie

– supape; 2 – piston; 3 – cap de cruce; 4 – biela; 5 – manivelă; 6 – pinion; 7 – coroana dinţată; 8 – amortizor de pulsaţii (dom)

1

Rolul amortizorului: pompa debitează neuniform, debitul având un minim şi un maxim. Când debitul este maxim, amortizorul acumulează fluid şi-l eliberează când debitul este minim, uniformizând astfel debitul.

ACTIVITATEA 13

Figura 1 – burlan cu mufă separată;1 – burlan; 2 – mufă; 3 – filet Figura 2 – burlan cu mufă evazată din corp Figura 3 – burlan cu capete îngroşate şi mufă din corp Figura 4 – burlan calibrat Figura 5 – burlane cu capete evazate la rece şi cu mufă din corp Pentru figura 2…5: 1 – burlan; 2 – filet

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

ACTIVITATEA 14

Agregat de cimentare 1 – pompă principală; 2 – pompă secundară; 3 – motor; 4
Agregat de cimentare 1 – pompă principală; 2 – pompă secundară; 3 – motor; 4

Agregat de cimentare

1 – pompă principală; 2 – pompă secundară; 3 – motor; 4 – habă compartimentată; 5 – pâlnie de cimentare; 6 – masă de tăiat saci; 7 – habă cu perete mijlociu perforat

ACTIVITATEA 15

Barem de notare

1. Constructiv – 20 puncte

2. Avantaje – dezavantaje – privind lungimea, întreţinerea – 60 puncte.

ACTIVITATEA 16

Barem de notare

1. Aşezarea troliului pe substructură ţinând seama de înălţimea remorcii – 60 puncte

2. Centrarea troliului – 20 puncte

ACTIVITATEA 17

Barem de notare

1. Pe cine ajută – 10 puncte

2. De ce este ajutătoare (funcţionare, condiţie pentru a lucra) – 80 puncte

ACTIVITATEA 18

 

Barem de notare

 

-

scrierea formulei – 10 puncte

-

înlocuirea corectă a datelor – 60 puncte

-

calculul corect – 20 puncte Răspuns : 50,3 dm 3 /s = 3,018 m 3 /min

 

ACTIVITATEA 19

 

1. – a. intensitatea circulaţiei

-

b. natura, caracteristicile vehiculelor ce vor circula

2. - a. porţiuni drepte cât mai lungi

-

b. curbe cât mai puţine

3. a. drumul să fie cât mai scurt

-

-

b. să urce cât mai puţin

4

4. - a. nerigidă (pământ stabilizat, piatră de râu)

Modulul: Tehnologia lucrarilor de foraj-extractie

- b. rigidă (strat de nisip tasat şi placă de beton)

ACTIVITATEA 20

– curăţirea de vegetaţie

1. – nivelare

2. – consolidare

3. – colectarea şi depozitarea pământului pentru redarea agriculturii

ACTIVITATEA 21

Stânga; de manevră sau speciale în gaura de sondă;gaura de dublu; adăugare a bucăţii de avans

ACTIVITATEA 22