Sunteți pe pagina 1din 3

Republica Moldova

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIE

referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 311 alin. (5) din


Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la procuratură

(sesizarea nr. 108g/2022)

CHIŞINĂU
12 iulie 2022
DECIZIE REFERITOARE LA CEREREA DE SUSPENDARE A ACȚIUNII ARTICOLULUI
311 ALIN. (5) DIN LEGEA CU PRIVIRE LA PROCURATURA

Curtea Constituțională, judecând în componența:

dnei Domnica MANOLE, Președinte,


dnei Liuba ȘOVA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea nr. 108g, înregistrată la 11 iulie 2022,


Examinând actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 12 iulie 2022, în camera de consiliu,

CONSTATĂ

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de


neconstituționalitate a articolului 311 alin. (5) din Legea cu privire la
procuratură, ridicată de dl avocat Iurie Mărgineanu, în interesele dlui
Alexandr Stoianoglo, parte în dosarul nr. 3-182/2021, pendinte la Curtea
de Apel Chișinău.
2. Totodată, în sesizarea privind excepția de neconstituționalitate,
autorul ei i-a solicitat Curții să suspende acțiunea articolului 311 alin. (5)
din Legea cu privire la procuratură.
3. Curtea reţine că poate suspenda acţiunea actelor prevăzute la
articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu
privire la Curtea Constituţională şi 4 alin.(1) lit. a) din Codul jurisdicţiei
constituţionale, sesizate în modul corespunzător la Curtea Constituţională,
care afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2)
din Legea citată şi articolul 71 alin. (2) din Codul menţionat.
4. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că. în cazul invocării riscului
afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea
cu privire la Curtea Constituţională şi de articolul 71 alin. (2) pct. 1) din
Codul jurisdicției constituţionale, autorii cererii de suspendare trebuie să
demonstreze intensitatea şi posibilele prejudicii şi consecințe negative
iminente şi ireparabile ale riscului invocat. Chiar dacă riscul este abstract,
cererile cu privire la suspendarea acțiunii actelor sesizate trebuie motivate
convingător, nu prin simpla enumerare a unor riscuri abstracte. Doar
invocarea riscului şi enumerarea unor valori fundamentale nu reprezintă o
motivare suficientă şi convingătoare în vederea suspendării acțiunii actului
sesizat (a se vedea DCC nr. 20 din 16 februarie 2021, § 4; DCC nr. 31 din
19 martie 2021, § 7).
5. Curtea constată că autorul sesizării nu a invocat niciun risc care ar
putea fi provocat de norma contestată și nu a prezentat niciun argument în
motivarea solicitării de suspendare a acțiunii normei contestate.

2
DECIZIE REFERITOARE LA CEREREA DE SUSPENDARE A ACȚIUNII ARTICOLULUI
311 ALIN. (5) DIN LEGEA CU PRIVIRE LA PROCURATURA

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g)


și 140 alin. (2) din Constituție, 4, 251, 26 din Legea cu privire la Curtea
Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea
Constituțională

DECIDE

1. Se respinge solicitarea de suspendare a acțiunii articolului 311 alin.


(5) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la procuratură.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de


atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Președinte Domnica MANOLE

Chișinău, 12 iulie 2022


DCC nr. 102
Dosarul nr. 108g/2022

S-ar putea să vă placă și