Sunteți pe pagina 1din 15

FORMULARE

Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea


ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită examinarea şi evaluarea
rapidă şi corectă a ofertei depuse.

Ofertantul care participă, în mod individual sau ca asociat, la achiziția directă are obligația de a
prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi
semnate de persoanele autorizate.
Formular nr. 1
OFERTANTUL
………………………… Înregistrat la sediul autorității
(denumirea/numele) contractante………………….
Nr. .............../................. Nr. ........…....... /.…….…........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
………………..…………………………………………
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a invitației nr. .............. din data de ………….. privind achiziția directă pentru atribuirea contractului
............................................................................................
noi ....................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.

Informaţii ofertant:
Denumire ofertant/lider asociere
Adresă
Telefon/Fax
E-mail (valabil pentru comunicare la prezenta
achiziție directă)
Numele şi prenumele persoanei / persoanelor
împuternicite să semneze documentele pentru
prezenta achiziție
Cont trezorerie

Informații asociați (dacă este cazul):


Denumire asociat
Adresă
Telefon/Fax
E-mail

Informații subcontractanți (dacă este cazul):


Denumire subcontractant
Adresă
Telefon/Fax
E-mail

Data completării ................................

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila
Formular nr. 2
Operator economic
________________
(denumirea/numele)
Declarație privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de
interese conform art. 59-60 din Legea 98/2016
1. Subsemnatul _________________________________________, reprezentant legal al
__________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de _________________________________________ (ofertant / ofertant asociat / terţ
susţinător al ofertantului/subcontractant_____________________________) la achiziția directă
_____________________________________, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând
prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce
deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea achiziției
directe, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din achiziție.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea achiziției directe:
Persoanele cu funcție de decizie implicate în procedură sunt: Președinte Consiliu Județean – Moldovan Emil
Radu; Vicepreședinte - Tabără Camelia; Vicepreședinte - Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian; Administrator
public – Moldovan Florin Grigore; Secretar general al județului – Borș Crina-Alexandrina; Director executiv,
Direcția economică – Cioarbă Teofil Iulian; Director executiv, Direcția investiții, drumuri județene – Grigore-
Dorin Popescu; șef serviciu, Serviciul managementul investițiilor publice – Hasnăș Veronica; șef birou, Birou
achiziții publice, contracte – Ungureanu Elisabeta; consilier juridic superior Birou achiziții publice, contracte –
Beican Iulia.
Consilierii județeni: Antal Attila, Bertel Doru, Calo Viorica, Cârlig Cristian-Costel, Cîrcu Mirela –Maria,
Coman Samuel-Leon, Darabont Emiliana Cristina, Dedean-Bortăș Ioan, Demian Ioan-Alin, Duca Simona-Elena,
Filipoiu Augustin-Florinel, Forai Mihael-Simion, Galeș Florin-Grigore, Ganea Octavian-Mihai, Lupșan Nicolae-
Grigore, Manea Angelo-Aurelian, Marica Marius-Macedon, Moldovan Florin-Cristian, Pintea Vasile-Lucian, Pop
George, Puica Vasile, Rus Dorin-Octavian, Rus Marin-Vasile, Rus Romulus-Virgil, Scuturici Gheorghe, Sbîrciu
Călin, Ulecan Maria.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul __________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Reprezentant legal Operator economic,


_______________
(semnătură autorizată)
Formular nr. 3
Operator economic
________________

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul _______________________________, reprezentant legal al


__________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ________________ (ofertant / ofertant asociat / terţ
susţinător al ofertantului / subcontractant) la achiziția directă
_________________________________________________declar pe propria răspundere,
sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că nu mă aflu în niciuna din situațiile de excluder menționate la art. 164, 165 și 167
din Legea 98/2016.

Data completării ......................

Reprezentant legal Operator economic,


________________
(semnătură autorizată)
Formular nr. 4

Operator economic
......................…………

DECLARAŢIE
de acceptare a condiţiilor contractuale

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………….. (denumirea


ofertantului), declar că, în cazul în care vom fi declarați câștigători în cadrul achiziției directe
pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
obiect ................................................. .................., la data de .............................,
organizată de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, ne vom îndeplini toate sarcinile astfel
încât să aducem la îndeplinirea în bune condiții a contractului, însușindu-ne conținutul
acestuia, inclusiv eventualele amendamente la clauzele contractuale.

Data completării: ............................

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)
Formular nr. 6
OPERATOR ECONOMIC
......................…………

FORMULAR DE OFERTĂ
..............................................

Către ...........................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............


(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ..................................... (denumirea serviciului)
pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă
după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma
în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să prestăm serviciile în
termen de .................... zile de la emiterea ordinului de începere a contractului.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, de la termenul limită
de primire a ofertelor (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi, până la data de ………(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):


|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la finalizarea serviciilor aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de


dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

………………………………………………………
(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de …………………………………………… legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele


……………………………… (denumirea/numele operatorului economic)
Formular nr. 7
OPERATOR ECONOMIC
......................…………

Centralizator anexă la Formularul de ofertă

Corp Înălțime Sd (mp) Cost Audit energetic


[lei fără TVA]
C1 S+P+1 1707
C2 S+P+1 768
C3 P 139
C4 P 488
C7 P+1 1074
C8 P 275
C9 P 378
C10 P 252
C13 P 5
TOTAL 5086

Operator economic
................................
(semnătura autorizată)
CENTRALIZATOR
CU ASOCIAŢII / SUBCONTRACTANŢII

Date asociati:
Lider asociere Denumire lider: SC….
Sediul (adresa)
CUI
Nr.inreg. Reg. Com.
Tel./Fax.
Partea/părţile din contract ce urmează a fi
realizata/realizate de lider
Asociat 1 Denumire asociat1: SC……
Sediul (adresa)
CUI
Nr.inreg. Reg. Com.
Partea/părţile din contract ce urmează a fi
realizată/realizate de asociat
Asociat… Denumire asociat…..
Sediul (adresa)
CUI
Nr.inreg. Reg. Com.
Partea/părţile din contract ce urmează a fi
realizată/realizate de asociat

Date subcontractanti:
Subcontractant al SC….. Denumire subcontractant1 : SC ……
Sediul (adresa)
CUI
Nr.inreg. Reg. Com.
Partea/părţile din contract ce urmează a fi
realizată/realizate de subcontractant

Data completării: ............................

Operator economic
……………………………
(Semnătura autorizată) LS
ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la achiziția directă pentru atribuirea contractului de
achiziţie publica

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea privind achizitiile publice
nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la achiziția directă organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului
...........................................................( obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică
în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:


1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de


achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
achiziției directe şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:


4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare).

5. Încetarea acordului de asociere


5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi
transmisă
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare
vor
fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

DECLARAŢIE
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi
specializarea acestora

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..............................................................,


(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai....................................
(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………….…………......


(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
…….........……………….
(semnatura autorizată )
Anexa 1 la

DECLARAŢIA privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de


subcontractanţi şi specializarea acestora

Partea/părţile din
Nr/data Datele de
Nr. Denumire contract ce
acord de recunoaştere ale Specializare
Crt. subcontractant urmează a fi
subcontractare subcontractanţilor
subcontractante

Operator economic,
............................
(semnatura autorizată)

12
Anexa 2 la
DECLARAŢIA privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanţi şi specializarea acestora
(MODEL)

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre


S.C. _________________________ cu sediul in ____________________________
(adresa,tel.,fax), reprezentata prin _________________________________ in calitate de
(functia), denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. _________________________ cu sediul in ____________________________


(adresa,tel.,fax), reprezentata prin _________________________________ in calitate de
(functia), denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:


(lucrari,produse,servicii de…)

- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea ______________ (lucrarilor,produselor,serviciilor) este conform ofertei


prezentate de subcontractant.

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii


intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________
(lucrarilor,produselor,serviciilor) executate in perioada respectiva.
- plata _____________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) se va face in limita asigurarii finantarii
_____________(lucrarilor, produselor, serviciilor) de catre beneficiarul
_____________________ (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor)


este in conformitate cu contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________ (lucrarilor, produselor,
serviciilor)

13
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ___________________ (lucrarilor,


produselor, serviciilor) si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie
angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de
______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor)
nerealizata la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va


platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati


pe care contractantul le are fata de investitor conform
contractului____________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)

14
Nr .............. / ...............................

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractantă)

Referitor la achiziţia directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică


__________________________________________ - COD CPSA/CPV
________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de


vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu consideraţie,
S.C……………………………………….
…………………………………………….
(adresa)

…………………………………………….
(semnătura autorizată)

15

S-ar putea să vă placă și