Sunteți pe pagina 1din 9

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIŢIA
nr. 30 din 13 iulie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de


urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind
declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 522,
art. 631), Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgență
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.2161), Hotărârea
Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.3521) și pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-
151, art. 1387), Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
DISPUNE:

1. În scopul executării, în regim de urgență, a lucrărilor pe tronsonul de cale


ferată Basarabeasca (Republica Moldova) – Berezyne (Ucraina):
1.1. Prin derogare de la art.12 din Legea nr.163/2010 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcție, lucrările de reabilitare a porțiunii moldovenești
(lungimea totală de 1188 metri) a tronsonului de cale ferată Basarabeasca (Republica
Moldova) – Berezyne (Ucraina) se declară lucrări de intervenție urgentă și se
autorizează imediat, urmând ca documentația de proiect să fie definitivată pe
parcursul executării lucrărilor, în conformitate cu pct.19 din Regulamentul de
emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de
construire/desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 91/2017.
1.2. Prin derogare de la Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea
produselor pentru construcții, se permite utilizarea materialelor de suprastructură,
permise spre utilizare în Ucraina, pentru lucrările de reabilitare a porțiunii
moldovenești (lungimea totală de 1188 metri) a tronsonului de cale ferată
Basarabeasca (Republica Moldova) – Berezyne (Ucraina).
2. În scopul executării prevederilor pct.18 subpct. 9 și 10 din Dispoziția nr.
2 din 25 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova:
2.1. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va efectua plata către
SA „Energocom” a subvențiilor în sumă de 18 627 600 lei, care reprezintă diferența
dintre plata efectuată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
către SA „Energocom” a subvențiilor în sumă de 225 000 000 lei în conformitate cu
prevederile pct. 8 din Dispoziția nr. 10 din 15 martie 2022 a Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova și valoarea calculată de facto de către SA
„Energocom” pentru achitarea subvențiilor de 243 627 600 lei în luna martie.
2.2. Se alocă Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, din fondul
de intervenție al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 18 627 600 lei, ce
reprezintă suma restantă pentru compensarea diferenței de preț la energia electrică
furnizată de SA „Energocom” în luna martie 2022.
3. Se abrogă pct.11 subpct.1 din Dispoziția nr. 3 din 27 februarie 2022 a
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
4. La data de 1 august 2022, se abrogă pct. 18 din Dispoziția nr. 6 din 3 martie
2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
5. La pct. 36 din Dispoziția nr. 28 din 24 iunie 2022 a Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova, textul «AO „Uniunea Ucrainenilor din
Republica Moldova”» se înlocuiește cu textul «AO „Congresul Național al
Ucrainenilor din Moldova”».
6. Într-o măsură strict necesară, în scopul efectuării auditului independent al
datoriei SA „Moldovagaz” faţă de SA „Gazprom” şi OOO „Факторинг-Финанс”
(SRL „Factoring Finance”) pentru gazele livrate consumatorilor de pe partea dreaptă
a Nistrului şi în temeiul art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr.1134/1997 privind
societăţile pe acţiuni, se deleagă Agenţia Proprietăţii Publice să achiziționeze
servicii de audit independent al datoriei SA „Moldovagaz” faţă de SA „Gazprom” şi
OOO „Факторинг-Финанс” (SRL „Factoring Finance”) pentru gazele livrate
consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului, prin utilizarea procedurii de
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, conform
prevederilor art. 56 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Agenţia Proprietăţii Publice va prezenta contractul de achiziții publice încheiat
cu operatorul economic desemnat câștigător al procedurii către Comisia pentru
Situații Excepționale de îndată, dar nu mai târziu de 24 ore de la atribuirea
contractului de achiziții.
7. În vederea punerii în aplicare a pct. 7 din Dispoziția nr.4 din 18 februarie
2022 a Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova:
7.1. Prin derogare de la art.45 din Legea nr.92/2014 cu privire la energia
termică şi promovarea cogenerării și art. 87 din Legea nr.107 /2016 cu privire la
energia electrică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, la
actualizarea / ajustarea tarifelor pentru anul 2022, va accepta suma de 83 246 555,9
lei, drept contravaloare a păcurii utilizate în conformitate cu prevederile pct. 7 din
Dispoziția nr. 4 din 18 februarie 2022 a Comisiei Situații Excepționale a Republicii
Moldova, echivalent al costului gazelor naturale substituite de către SA
„Termoelectrica” pentru producerea energiei electrice și a energiei termice.
7.2. În temeiul pct. 7 din Dispoziția nr. 4 din 18 februarie 2022 a Comisiei
Situații Excepționale a Republicii Moldova, SA „Termoelectrica” va vira în Fondul
de susținere a populației suma de 83 246 555,9 lei, reprezentând diferența dintre
veniturile obținute de la vânzarea energiei electrice și energiei termice și cheltuielile
de procesare a păcurii.
8. În vederea atenuării șocurilor de majorare a dobânzilor și susținerii
beneficiarilor activi ai Programului de stat „Prima casă”:
8.1. Prin derogare de la art. 6 alin.(3) din Legea nr.293/2017 privind unele
măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima Casă”, pentru perioada
1 iulie - 31 decembrie 2022 se stabilește limita maximă a ratei dobânzii anuale pentru
creditele acordate în cadrul Programului de stat „Prima Casă” la o valoare ce nu va
depăși 11,37%.
8.2. Creditorii (băncile finanțatoare) se obligă, în termen de 10 zile, să
efectueze recalcularea ratelor lunare pentru creditele acordate în cadrul Programului
de stat „Prima Casă”, în conformitate cu pct. 8.1, și să notifice Beneficiarii privind
ratele recalculate.
8.3. Creditorii (băncile finanțatoare) se obligă să efectueze recalcularea și
ajustarea dobânzilor sporite inclusiv pentru plățile efectuate în perioada de la 1 iulie
2022 până la data efectuării recalculării în conformitate cu pct.8.2.

9. În vederea acordării sporului de compensare pentru munca prestată în


condiții de risc sporit pentru sănătate în temeiul pct. 6 al Dispoziției nr.1 din
24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale:

9.1. În pct. 9 din Dispoziția nr. 3 din 27 februarie 2022 a Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova , sintagmele „în sumă de 151,5 mil.lei”
și „1. Ministerului Afacerilor Interne, 132 mil. lei” se substituie cu sintagmele „în
sumă de 147,0 mil.lei” și „1. Ministerului Afacerilor Interne, 127,5 mil. lei”.
9.2. În vederea acordării sporului de compensare pentru munca prestată în
condiții de risc sporit pentru sănătate, în lunile aprilie-iunie 2022, personalului
antrenat direct în procesul de gestionare a fluxului migraţional şi de refugiați şi
asigurarea ordinii şi securității publice conexe acestuia, personalului trecut la un
regim special de activitate, se alocă din fondul de intervenție al Guvernului mijloace
financiare în sumă de 121,7 mil.lei, inclusiv:

9.2.1. Ministerului Afacerilor Interne – 97,7 mil. lei;

9.2.2. Ministerului Apărării – 24,0 mil. lei.

10. Începând cu data de 18 iulie 2022, se abrogă:


10.1. pct. 3, 4, 31, 32, 33 și 34 din Dispoziția nr. 2 din 25 februarie 2022 a
Comisiei pentru Situații Excepționale;
10.2. pct. 17, 18, 19 și 20 din Dispoziția nr. 3 din 27 februarie 2022 a Comisiei
pentru Situații Excepționale;
10.3. pct. 6, 7, 8 și 9 din Dispoziția nr. 12 din 25 martie 2022 a Comisiei pentru
Situații Excepționale;
10.4. pct. 1 și anexa nr. 1 din Dispoziția nr. 22 din 23 mai 2022 a Comisiei
pentru Situații Excepționale.
11. În vederea implementării unor măsuri de promovare a utilizării SACET:
11.1. Se asigură de către autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale,
instituțiile publice, societățile pe acțiuni cu capital de stat și întreprinderile de stat,
conectarea/reconectarea obiectivelor vizate la sistemul de alimentare centralizată cu
energie termică din mun. Chișinău și mun. Bălți, în termen de până la începerea
sezonului de încălzire 2022-2023, conform anexei.
11.2. Autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, instituțiile
publice, societățile pe acțiuni cu capital de stat și întreprinderile de stat, vor conlucra
cu SA „TERMOELECTRICA” și SA „CET-Nord” pentru conectarea/reconectarea
obiectivelor vizate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din mun.
Chișinău și mun. Bălți.
11.3. Autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, instituțiile
publice, societățile pe acțiuni cu capital de stat și întreprinderile de stat, cărora le
sunt atribuite obiectivele indicate în anexă, vor asigura accesul la infrastructură
(spațiu, energie electrică, alimentare cu apă, canalizare) pentru realizarea lucrărilor
de montare a utilajului termoenergetic necesar conectării edificiilor la sistemul
centralizat de alimentare cu energie termică.
11.4. SA „TERMOELECTRICA” și SA „CET-Nord” vor iniția inventarierea
fondului de clădiri publice din raza de acoperire a serviciului public de alimentare
cu energie termică cu scopul stabilirii cheltuielilor aferente conectării/reconectării
obiectivelor vizate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică și vor
întreprinde acțiunile necesare în vederea includerii în planurile anuale de investiții
a cheltuielilor ce se impun.
12. La data de 1 august 2022, pct. 21, 22 și 23 din Dispoziția nr. 2 din 25
februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale se abrogă.
13. Prin derogare de la prevederile art. 32 și art. 37 din Legea nr.200/2010
privind regimul străinilor în Republica Moldova, pe perioada stării de urgență,
cetățenii ucraineni și apatrizii recunoscuți de autoritățile competente din Ucraina vor
depune la Biroul migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne solicitarea de
acordare a dreptului de ședere provizorie în scop de studii, fără prezentarea actului
ce confirmă mijloace de întreținere.
14. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice
centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru
cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
15. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe
pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei Natalia GAVRILIȚA
Anexă

Lista obiectivelor
care urmează a fi conectate/reconectate
la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică
din mun. Chișinău și Bălți

Nr. SACET Obiectivele/instituțiile Adresa Nr.de Sarcina Conectat Sursa


publice, întreprinderile PTI aprox. la actuală
de stat totala, SACET (sezonul
Gcal/h de
încălzire
2021-
2022) de
energie
termică

Termoelectrica

1 Chișinău Complexul de clădiri al bd. Ștefan cel Mare 5 2,416 da CT


Parlamentului Republicii și Sfânt 105, proprie
Moldova clădirile din str. A.
Corobceanu,
str. Sfatul Țării 37

2 Chișinău Președinția Republicii bd. Ștefan cel Mare 1 2,269 da CT


Moldova și Sfânt 158 proprie

3 Chișinău Ministerul Muncii și str. V. Alecsandri 1 1 1,388 da CT


Protecției Sociale al proprie
Republicii Moldova

4 Chișinău Complexul de clădiri al str. Romană 1 5 2,955 da CT


Î.S. Centrul Republican proprie
Experimental Protezare,
Ortopedie și Reabilitare

5 Chișinău Complexul de clădiri al str. Gh. Asachi 67a 5 2,502 da CT


Centrului Național de proprie
Sănătate Publică
6 Chișinău Complexul de clădiri al str. V. Alecsandri 2 0 1,649 da CT
Clinicii „E. Coțaga” a proprie
I.M.S.P. Institutul Mamei
și Copilului și Ministerul
Sănătății al Republicii
Moldova

7 Chișinău Centrul de Plasament și str. A. Cosmescu 0 0,870 da CT


Reabilitare pentru Copii 51 proprie
de Vârstă Fragedă

8 Chișinău I.M.S.P. Spitalul str. Drumul Viilor 2 2,040 da CT


Asociației Curativ- 34 proprie
Sanatoriale și de
Recuperare a Cancelariei
de Stat

9 Chișinău I.M.S.P. Spitalul Clinic str. M. Lomonosov 3 1,079 da CT


Municipal de Boli 49 proprie
Contagioase de Copii

10 Chișinău Centrul de reabilitare str. Grenoble 147 2 0,692 da CT


pentru copii cu handicap proprie
sever al aparatului
locomotor

11 Chișinău Comisia Electorală str. V. Alecsandri 1 0,137 da CT


Centrală 119 proprie

12 Chișinău Azilul Republican pentru str. Valea Radiului 3 1,461 da CT


Invalizi și Pensionari 16 proprie

CET Nord

1 Bălți IMSP Spitalul Clinic str. Decebal 101 9 2,8375 nu CT


Municipal Bălți proprie

2 Bălți Universitatea de Stat str. Pușkin 40, 38 11 3,6270 nu CT


„A.Russo” proprie

3 Bălți IS „Servicii Pază” a str. Ștefan cel Mare 1 0,0390 nu CT


Ministerului Afacerilor 57 proprie
Interne al Republicii
Moldova

4 Bălți Curtea de Apel Bălți str. Ștefan cel Mare 1 0,1181 nu CT


54 proprie

5 Bălți Inspectoratul pentru str.B. Glavan 5 1 0,0315 nu CT


Protecția Mediului - proprie
Inspecția pentru Protecția
Mediului Bălți
6 Bălți IP Agenția Servicii str. Sadoveanu 1/A 1 0,06617 nu CT
Publice - Cadastru proprie

7 Bălți IP Serviciul Național de str. Boțu 87, ap.1 0,003796 nu CT


Management al proprie
Frecvențelor Radio - IPC
Teleradio Moldova

8 Bălți IP Națională a str. Decebal 168 0,003229 nu CT


Audiovizualului - IPC ap.84 proprie
Teleradio Moldova

9 Bălți SRL Gările Auto str. Ștefan cel 1 0,8155 nu CT


Moderne Mare, 2 proprie

10 Bălți Direcția Generală pentru str. Libertății 10 1 0,0578 nu CT


Administrarea Clădirilor proprie
Guvernului Republicii
Moldova

11 Bălți DÎTS, IET nr. 23 str. Malinovskii 16 1 0,1320 nu CT


proprie

12 Bălți DÎTS, IET nr. 43 str. Suceava 6a 1 0,2120 nu CT


proprie

13 Bălți DÎTS, IET nr. 31 str. Ștefan cel Mare 1 0,1428 nu CT


9 proprie

14 Bălți DÎTS, IET nr. 38 bd. Larisa 2/A 1 0,1428 nu CT


proprie

15 Bălți DÎTS, IET nr. 1 str. Conev 19 1 0,4850 nu CT


proprie

16 Bălți DÎTS, IET nr. 19 str. Conev 14a 1 0,2670 nu CT


proprie

17 Bălți DÎTS, IET nr. 28 str. Malinovskii 15 1 0,1320 nu CT


proprie

18 Bălți DÎTS, ȘSSCJRO de probe str. Hotin 37 1 0,1880 nu CT


de apă Delfin proprie

19 Bălți Școala Sportivă str. Bulgară 19/13 1 0,0900 nu CT


Specializată de Fotbal proprie

20 Bălți Școala Sportivă str. Kiev 155 1 0,1705 nu CT


Specializată de Fotbal proprie

21 Bălți Biblioteca municipală str. Pușkin 34 0,0270 nu CT


„E.Coșeriu” proprie
22 Bălți Direсția Asistență Socială str. M. Dosoftei 49 0,006308 nu CT
și Protecția Familiei a proprie
Primăriei

23 Bălți ÎM Direcția Specializată T. Vladimirescu 39 1 0,4790 nu CT


de Antrepriză, Reparații proprie
și Construcție nr. 2 din
Bălți - ÎM Amenajarea
Teritoriului și Spații Verzi

24 Bălți Primăria mun.Bălți str. Indecenței 1 1 0,3320 nu CT


proprie

25 Bălți SA „Moldtelecom” str. Sf. Nicolae 21 0,079208 nu CT


ap.60 proprie

26 Bălți SA „Moldtelecom” str. Calea Ieșilor 5 0,063424 nu CT


ap.60 proprie

27 Bălți SA „Moldtelecom” str. Strâi 17a 1 0,1080 nu CT


proprie

28 Bălți Agenția Teritorială Nord str. Sf. Nicolae 5A 0,0196 nu CT


a CNAM proprie

S-ar putea să vă placă și