Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA OV FACULTATEA DE DREPT

PIRATERIA

CRISTOLOVEAN ADRIAN Student anul III drept zi

Bra ov 2011

CUPRINS:

1. Scurt 1.1. 1.2.

istoric Reglementarea infrac iunii

cadrul

juridic................................................................pag.2 de piraterie n legile penale ..............................................pag.2 Reglementare infrac iunii de piraterie n afara legilor cu caracter penal ........................................pag.4 2. Infrac iunea de piraterie n actualul cod penal i n noul cod penal adoptat...............................................pag.6 2.1. Considera ii generale ....................................................................pag. 7 2.2. Analiza infrac iunii n actualul cod penal i 3 . Particularit n viitorul cod penal......................................................pag.8 i juridico-penale ale piraterie..............................................pag.9 3.1. Analiza condi iilor preexistente al 3.2. Modalit al piraterie..............................................pag.11 4. Aspecte controversate privind infrac iunea de piraterie.....................pag.11
1

infrac iunii i con inutului constitutiv n actualul

de

infrac iunii i

Cod

penal.................................pag.9 i tratamentul sanc ionator infrac iunii de

5.

Infrac iunea

de

piraterie

legisla ia

interna ional ...........................pag.12 Bibliografie................................................................... ..........................pag.13

1. Scurt istoric

i cadrul juridic

Pirateria este o infrac iune cunoscut de umanitate nc din cele mai vechi timpuri, pira ii fiind denumi i n Grecia antic de c tre Aristotel drept: hostes humani generis, adic n traducere du manii tuturor oamenilor. Aceast defini ie a pira ilor s-a p strat mult timp iar n dreptul interna ional unii judec tori, n ciuda faptului ca infrac iunea a fost reglementat n codul penal al : hostes humani generis. Odat cu trecerea timpului fost incriminat prin texte de lege i cu evolu ia societ ii umane infrac iune de piraterie a i n moduri diferite de c tre statele lumii. rii unde au fost judeca i pira ii, i calific pe pira i tot ca

1.1. Reglementarea infrac iunii de piraterie n legile penale


n Romnia infrac iunea a fost reglementat pentru prima dat n Codul penal din 1936 - Codul penal Carol al II-lea, denumit "Carol al II-lea" potrivit legii intitulat : "Denumirea Codurilor de unificare a legisla iei", decretat sub Nr. 577/1936 i publicat n Monitorul Oficial, partea I, Nr. 73 din 27 Martie 1936,emis de c tre Parlamentul Romniei n Titlul XIV- Crime 535 Pirateria i delicte mpotriva patrimoniului, Capitolul II, Sec iunea II, n articolele i 536 :

Art. 535 : Acela care, f cnd parte din echipajul unui vas, s vr e te pe cont propriu, n marea liber prin violen sau amenin are, acte de pr dare n scopul de a r pi un alt vas sau bunurile de pe el, comite crima de piraterie i se pedepse te cu temni degradare civic dela 5 la 8 ani. grea dela 7 la 12 ani i

Cnd faptul este nso it de loviri asupra personalului vasului sau c l torilor, ori a cauzat acestora vreo v t mare a integrit ii corporale sau a s n t ii, pedeapsa este munca silnic dela 7 la 12 ani i degradarea civic dela 8 la 10 ani, iar dac s'a comis vreun omor sau s'a r pit ori s'a distrus vasul, pedeapsa este munca silnic pe viea . Se consider piraterie i se pedepse te cu aceea i pedeaps vasului, n scopul sus ar tat; 2. faptul de a provoca, prin orice mijloc naufragiul sau e uarea unui vas, n scopul de a- i nsu i nc rc tura lui, sau de a pr da pe c l tori. i dup distinc iile de mai sus: 1. faptul s vr it chiar de personalul vasului sau de persoanele aflate pe vas, n contra

Art. 536 : Dispozi iunile din articolul precedent se aplic s vr it ntre aeronave sau ntre acestea i vase.

i cnd crima de piraterie s'a

Se poate observa n art. 536 faptul c legiuitor romn a intuit apari ia pirateriei aeriene de i n 1936 aparatele de zbor erau inca n dezvoltare, iar avia ia civil de pasageri erau abea la nceput.
y

i cursele

Apoi n Codul penal al Republicii populare Romne din 1948 emis de c tre Ministerul i Sec iune i i n Codul Penal din 1936 -

justi iei, infrac iunea de piraterie se ntlne te sub acela i Titlu, Capitol f r nici o modificare a textului incriminator al infrac iunii ca Codul Penal Carol al II-lea.
y

Prima modificare a textului incriminator o ntlnim n Codul penal al Romniei din

1968 emis de c tre Marea adunare Na ional , unde infrac iune de piraterie se ntlne te n Titlul III Infrac iuni mpotriva avutului personal sau particular, articolul 212 Pirateria: Jefuirea prin acte de violen s vr ite n scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave mpotriva persoanelor sau bunurilor care se g sesc pe acea nav ori mpotriva altei nave, dac navele se afl n marea liber sau ntr-un loc care nu este supus jurisdic iei nici unui stat, se pedepse te cu nchisoare de la 2 la 7 ani. Dac pirateria a avut vreuna dintre urm rile ar tate n art. 181 sau 182, pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani. Pirateria care a avut ca urmare moartea victimei se pedepse te cu nchisoare de la 7 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Dispozi iile alineatelor precedente se aplic n mod corespunz tor i cnd infrac iunea de piraterie s-a comis pe o aeronav sau ntre aeronave i nave. Modificarea textului incriminator a avut in vedere subiectul activ al infrac iunii de piraterie, dac n Codul penal al Republicii populare Romne din 1948 subiectul activ era o singur persoan : Acela, n Codul penal al Romniei din 1968 subiectul activ este echipajul sau pasagerii navei. Avem de a face deci cu o pluralitate de subiec i. Ct prive te pedeapsa aceasta a fost diminuat i a ap rut un nou alineat care prevede urm rile deosebit de grave i nu la o singur persoan ca n Codul penal Carol al IIii legii deoarece fapta ale infrac iunii de piraterie. Faptul c infrac iunea are o pluralitate de subiec i referindu-se la echipajul sau pasagerii unei nave lea, denot c legiuitorul romn a avut n vedere principiul teritorialit

s vr it de o singur persoan la bordul unei nave nu poate fii considerat piraterie pentru c pe respectiva nav se aplic legea romn . Numai dac vorbim despre o nav care nu mai apar ine niciunui stat putem vorbii despre piraterie deoarece pe nava respectiv nu se aplic nici o jurisdic ie. 4

n Codul penal al Romniei din 1973 emis de c tre Marea adunare Na ional , nu apar de precedentul cod penal. i aflat n Codul penal al Romniei din 1997 emis de c tre Parlamentul Romniei

modific ri n textul incriminator al infrac iunii de piraterie fa


y

nc

n vigoare infrac iunea de piraterie se ntlne te n Titlul III Infrac iuni contra Jefuirea prin acte de violen s vr ite n scopuri personale, de echipajul sau

Patrimoniului, articolul 212 : pasagerii unei nave mpotriva persoanelor sau bunurilor care se g sesc pe acea nav ori mpotriva altei nave, dac navele se afl n marea liber sau ntr-un loc care nu este supus jurisdic iei nici unui stat, se pedepse te cu nchisoare de la 3 la 18 ani. Dac pirateria a avut vreuna dintre urm rile ar tate n art. 182, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 20 de ani. Pirateria care a produs consecin e deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepse te cu nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. Dispozi iile alineatelor precedente se aplic n mod corespunz tor i cnd infrac iunea de piraterie s-a comis pe o aeronav sau ntre aeronave i nave. n actualul Cod penal pedeapsa aplicat pentru infrac iunea de piraterie este m rit , obsevandu-se o n sprire a legii.

1.2. Reglementare infrac iunii de piraterie n afara legilor cu caracter penal


Ct prive te actele extrapenale care incrimineaz pirateria Romnia este parte la

Conven ia asupra m rii libere din 1958 ncheiat la Geneva n data de 29 aprilie 1958 care prevede: Articolul 14: Toate Statele trebuie s colaboreze, n m sura posibilului, la reprimarea pirateriei n marea liber sau n orice alt loc care nu este sub jurisdic ia vreunui Stat. Articolul 15: Constituie piraterie actele mai jos enumerate: 1) Orice act ilegal de violen , de deten iune sau orice jefuire comis pentru scopuri personale de echipajul sau pasagerii unei nave particulare sau ai unei aeronave particulare i ndreptate: a) mpotriva unei alte nave sau aeronave, n marea liber , sau mpotriva persoanelor sau bunurilor de la bordul acestora;

b) mpotriva unei nave sau aeronave, persoanelor sau bunurilor, ntr-un loc care nu este sub jurisdic ia vreunui Stat. 2) Toate actele de participare voluntar la folosirea unei nave sau aeronave, cnd acela care le comite are cuno tin de faptele care dau acestei nave sau aeronave caracterul unei nave sau aeronave-pirat; 3) Orice ac iune care are ca scop s incite la comiterea actelor definite n alineatele 1 sau 2 din prezentul articol sau este ntreprins cu inten ia de a le u ura. Articolul 16 : Actele de piraterie, astfel cum snt definite la articolul 15 s vr ite de o nav de r zboi sau de o nav sau aeronav de Stat al c rei echipaj r zvr tit a preluat controlul navei sau aeronavei, snt asimilate actelor comise de o nav particular . Articolul 17 : Snt considerate ca nave sau aeronave-pirat navele sau aeronavele destinate, de persoanele sub controlul c rora se g sesc efectiv, s comit unul din actele men ionate la articolul 15. n aceea i situa ie se consider vinovate de aceste acte. Articolul 18 : O nav sau aeronav poate s - i men in na ionalitatea cu toat transformarea sa ntr-o nav sau aeronav -pirat. Men inerea sau pierderea na ionalit ii snt determinate n conformitate cu legea Statului care i-a conferit aceast na ionalitate. Articolul 19 :Orice Stat poate s sechestreze o nav sau aeronav -pirat, sau o nav capturat n urma actelor de piraterie i care este n mna pira ilor, s aresteze persoanele i s sechestreze bunurile care se g sesc la bordul acestei nave sau aeronave n marea liber sau n orice alt loc care nu este sub jurisdic ia vreunui Stat. Tribunalele Statului care a efectuat sechestrarea pot s se pronun e asupra pedepselor de aplicat, precum i asupra m surilor de luat n ceea ce prive te navele, aeronavele sau bunurile, sub rezerva drepturilor persoanelor ter e de bun credin . Articolul 20 :Cnd sechestrarea unei nave sau aeronave suspecte de piraterie a fost efectuat f r un motiv ntemeiat Statul care a re inut nava sau aeronava este r spunz tor fa de Statul a c rui na ionalitate o are nava sau aeronava de orice pierdere sau pagub cauzate de sechestrare. Articolul 21 :Orice sechestrare pentru motive de piraterie nu poate s fie executat dect de navele de r zboi sau de aeronavele militare, sau de alte nave sau aeronave afectate unui serviciu public i autorizate n acest scop. i navele sau aeronavele care au servit la comiterea unor astfel de acte, atta timp ct ele r mn sub controlul persoanelor

De asemenea Romnia este parte

i la Conven ia Na iunilor Unite asupra dreptului

m rii din 1996 unde pirateria este incriminat astfel : Articolul 101 - Defini ia pirateriei: Prin piraterie se n elege oricare dintre actele urm toare: a) orice act ilicit de violen sau de deten iune, sau orice jefuire, comise de echipajul sau de pasagerii unei nave particulare sau ai unei aeronave particulare, ac ionnd n scopuri personale, i ndreptate: (i) mpotriva unei alte nave sau aeronave, sau mpotriva persoanelor sau bunurilor de la bordul acestora, n marea liber ; (ii) mpotriva unei nave sau aeronave, a persoanelor sau bunurilor, ntr-un loc care nu se afl sub jurisdic ia vreunui stat; b) orice act de participare voluntar la folosirea unei nave sau aeronave, cnd autorul are cuno tin despre fapte din care decurge c aceast nav sau aeronav este o nav sau aeronav pirat; c) orice act care are ca scop s incite la comiterea actelor definite la lit. a) sau b) sau care este comis cu inten ia de a le facilita. Articolul 102: Pirateria comis de o nav de r zboi, o nav de stat sau de o aeronav de stat al c rei echipaj s-a r zvr tit Actele de piraterie, astfel cum sunt definite la art. 101, s vr ite de o nav de r zboi, o nav de stat sau o aeronav de stat al c rei echipaj r zvr tit a preluat controlul sunt asimilate actelor comise de o nav sau o aeronav particular . Defini ia dat n actualul Cod penal infrac iunii de piraterie este n conformitate cu Conven iile interna ionale la care Romnia este parte, dovind astfel integrarea reglement rilor interna ionale n dreptul intern.

2 . Infrac iunea de piraterie n actualul cod penal i n noul cod penal adoptat
Dac n prezent infrac iune de piraterie este incriminat prin articolul 212, Titlul III Infrac iuni contra Patrimoniului din codul penal in vigoare, prezentat n capitolul 1, n codul penal al Romaniei adoptat n 2009 prin legea 286/2009 pirateria este incriminatat prin articolele 235, 236, 237, Titlul II Infrac iuni contra patrimoniului : 7

Pirateria Art. 235. - (1) Furtul comis, prin violen sau amenin are, de c tre o persoan care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflate n marea liber , al bunurilor ce se g sesc pe acel vas sau pe o alt nav , se pedepse te cu nchisoarea de la 3 la 15 ani i interzicerea exercit rii unor drepturi. (2) Cu pedeapsa prev zut n alin. (1) se sanc ioneaz i capturarea unei nave aflate n marea liber sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori e uarea acesteia, n scopul de a- i nsu i nc rc tura ei sau de a tlh ri persoanele aflate la bord. (3) Dac pirateria a avut ca urmare v t marea corporal , pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea exercit rii unor drepturi. (4) Exist piraterie i dac fapta s-a comis pe o aeronav sau ntre aeronave i nave. Tlh ria sau pirateria urmat de moartea victimei Art. 236. Dac faptele prev zute n art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 7 la 18 ani i interzicerea exercit rii unor drepturi. Sanc ionarea tentativei Art. 237. - Tentativa la infrac iunile prev zute n art. 233-235 se pedepse te.

2.1. Considera ii generale


Se pot observa schimb ri notabile n privin a pedepselor ce se vor aplica perntru comiterea infrac iunii de piraterie n codul penal adoptat, pedeapsa fiind diminuat n cazul alineatului 1 ajungnd de la 3-18 ani la: de 3 la 15 ani, n cazul alineatului 2 pedeapsa a fost redusa de la 5 la 20 ani, ajungnd la: de la 5 la 15 ani, iar n cazul mor ii victimei diminuarea a fost considerabil de la 15 la 25 ani, ajungnd la: de la 7 la 18 ani. n ceea ce prive te subiectul activ al infrac iunii dac n prezent este vorba de echipajul sau pasagerii unei nave, n viitoarea reglementare este vorba doar de o persoan .

2.2. Analiza infrac iunii n actualul cod penal i n viitorul cod penal
Obiectul juridic Principal const n rela iile sociale referitoare la patrimoniul public sau privat. Secundar const n rela iile sociale referitoare la posesia asupra bunurilor, integritatea corporal sau via a persoanei.
y

Obiectul material Bunul sau bunurile care pot constitui obiectul material al infrac iunii fac parte din nc rc tura navei sau din bagajele pasagerilor. Subiectul activ n actualul cod penal este vorba de o pluralitate de subiec i, echipajul sau pasagerii unei nave sau aeronave, pe cnd n viitorul cod penal este de ajuns s existe un singur autor al infrac iunii. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv Este vorba tot de o pluralitate de subiec i adic pasagerii sau echipajul navei sau aeronavei atacate de pira i. Latura obiectiv Elementul material este realizat prin dou ac iuni, una principal , constnd n jefuirea bunurilor de pe o nav sau prin jefuirea navei n sine, s vr irea unor acte de violen Latura subiectiv Infrac iunea este s vr it cu inten ie direct . Include un scop special urm rit de c tre autor constnd n nsu irea bunurilor sau a bunului. Tentativa i consumarea i cea secundar . i 3 n actualul Cod penal i doar i alta secundar , constnd n mpotriva persoanelor, bunurilor sau navei.

Tentativa se pedepse te, iar consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se realizeaz att activitatea principal ct
y

Forme agravate Are dou forma agravate prev zute n alineatele 2 prin alineatul 3 n viitorul cod penal. Alineatul 2 n actualul cod penal prevede c infrac iunea este mai grav dac a avut vreuna din urm rile ar tate n articolul 182 Cod penal. Agravanta absoarbe infrac iunea de v t mare corporal grav care i este imputabil autorului pe baz de praeterinten ie. n viitorul Cod penal alineatul 2 prevede accea i 9

pedeaps ca la alineatul 1 pentru capturarea unei nave, naufragiul sau e uarea acesteia n scopul jefuirii pasagerilor. Alineatul 3 prevede o form agravat a infrac iunii accea prev zut n actualul Cod penal la alineatul 2 ns cu o pedeaps redus .

3 . Particularit

i juridico-penale ale infrac iunii de piraterie

3.1. Analiza condi iilor preexistente

i con inutului constitutiv

al infrac iunii n actualul Cod penal


Con inutul juridic al infrac iunii: Jefuirea prin acte de violen s vr ite n scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave mpotriva persoanelor sau bunurilor care se g sesc pe acea nav ori mpotriva altei nave, dac navele se afl n marea liber sau ntr un loc care nu este supus jurisdic iei nici unui stat, se pedepse te cu nchisoare de la 3 la 18 ani. Condi ii preexistente: Sunt necesare pentru existen a infrac iunii de piraterie existen a unui spa iu situat n afara jurisdic iei oric rui stat, a unei nave sau aeronave care s tranziteze acel spa iu i ca fapta s se produc n acel spa iu.

A. Obiectul infrac iunii: Obiectul material: Este reprezentat de bunurile n raport cu care se realizeaz ac iunea de jefuire, ct i corpul persoanelor supuse actelor de violen nc rc tura navei sau din bagajele pasagerilor. Obiectul juridic: Principal const n rela iile sociale referitoare la patrimoniu, iar obiectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare la integritatea persoanelor B. Subiectul infrac iunii: Subiectul activ: Este format dintr-o pluralitate de f ptuitori, din echipajul sau pasagerii unei nave. Ca ct i n cazul tlh riei, au calitatea de coautori att cei care s vr esc numai acte de jefuire, i cei care s vr esc numai acte de violen . Participa ia penal este posibil sub toate i a bunurilor. . Obiectul material poate face parte din

formele. 10

Subiectul pasiv: Este vorba de victima sau victimele infrac iunii de piraterie, adic att cei asupra c rora se r sfrnge rezultat jefuirii sau al violen ei. C. Con inutul constitutiv Latura subiectiv : Presupune inten ia direct , deoarece pirateria include un dublu scop. Latura subiectiv a pirateriei include scopul nsu irii pe nedrept, care este specific furtului. n afara acestui scop, latura subiectiv include de pe nav , precum nu constituie infrac iunea de piraterie. Latura obiectiv : Elementul material este realizat prin dou ac iuni, una principal , constnd n jefuirea bunurilor de pe o nav sau prin jefuirea navei n sine, s vr irea unor acte de violen aflate pe nav sau a navei. Ca utilizarea violen ei. Ac iunea secundar , const n utilizarea violen ei fie mpotriva echipajului sau pasagerilor unei navei, fie mpotriva bunurilor aflate pe nav , fie mpotriva navei. Pirateria fiind o infrac iune complex articolele 180, 181 absoarbe n con inutul s u infrac iunile prev zute n i trebuie s existe leg tura i 182 Cod penal. ntre cele dou activit i alta secundar , constnd n mpotriva persoanelor, bunurilor sau navei. i n cazul tlh riei, este vorba tot despre un furt realizat prin i scopul folosirii violen ei pentru jefuirea bunurilor i cerin a jefuirii acestor bunuri n scopuri personale, f r de care fapta

Ac iunea aprincipal , jefuirea, const n sustragerea unora sau a tuturor bunurilor

mijloc-scop, ac iunea secundar fiind mijlocul, iar cea principal scopul. Fapta trebuie s vr it pe o nav care se afl n marea liber sau ntr -un loc nesupus jurisdic iei niciunui stat, n caz contrar, ncadrarea juridic se va face sub aspectul infractiunii de tlh rie. Urmarea imediat const n pricinuirea unei pagube. Raportul de cauzalitate ntre fapt si urmare trebuie s existe.

11

3.2. Modalit

i tratamentul sanc ionator

al infrac iunii de piraterie


Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se realizeaz att activitatea principal , ct Forme: Pirateria are dou forme agravate, aceste fiind prev zute n alineatele 2 i 3. Potrivit alineatului 2 prima form agravat a pirateriei absoarbe infrac iunea de v t mare corporal grav , prev zut n actualul cod penal n articolul 182, aceasta fiindu -i imputabil piratului pe baz de praeterinten ie. Sanc iunea const n nchisoarea de la 5 la 20 de ani. n ceea ce prive te alineatul 3, ce-a de-a doua form agravat a infrac iunii de piraterie are n vedere s vr ire infrac iunii urmat ani i interzicerea unor drepturi. de moartea victimei, iputabil f ptuitorului pe baz de praeterinten ie. Sanc iunea const n nchisoarea de la 15 la 25 de i activitatea secundar . Sanc iunea const n nchisoarea de la 3 la 18 ani.

4. Aspecte controversate privind infrac iunea de piraterie


Deoarece n practic n practica interna ional . n ceea ce privesc aspectele controversate ale acestei infrac iuni exista n doctrina interna ional discu ii cu privire la ideea de piraterie pe uscat. De exemplu dac pira ii debarc pe o insula care nu apar ine niciunui stat iar acolo se afl c rei echipaj face comer jefuire? Un argument care nclin aceast ac iune spre a fi una de piraterie este acela c fapta s-a petrecut nafara jurisdic iei unui stat, ns acesta nu este destul de puternic deoarece defini ia infrac iunii de piraterie sus ine clar c fapta trebuie s se produc pe mare la bordul unei nave sau mpotriva unei nave. Aceasta este solu ia adoptat de amiralitatea englez . 12 i o nav comercial al cu popula ia local . Ei jefuiesc bunurile comercian ilor. Se ara noastr nu s-au ntalnit cazuri de piraterie, iar n doctrin i la

nu se ntlnesc exemple concrete de piraterie voi apela la doctrina interna ional

ncadreaz aceast ac iune n infrac iunea de piraterie sau este doar infrac iunea de

5. Infrac iunea de piraterie n legisla ia interna ional


n Decretul 627/1996 pentru aplicarea capitolului 1, sec iunea 7 a Codului penal Finlandez, ntlnim incriminarea infrac iunii de piraterie: Crima, privarea de libertate sau furtul asupra unei persoane aflate la bordul unei nave sau aeronave, sau capturaea, furtul sau distrugerea unei nave, aeronave sau a bunurilor aflate la bordul navei, aeronavei este considerat piraterie a a cum se face referire n Conven ia Na iunilor Unite cu privire la dreptul m rii. Infrac iunea de piraterie se reg sea ca defini ie m rilor n scopuri personale f r i ntr-un raport al Ligii Na iunilor pentru codificarea progresiv a dreptului interna ional unde pirateria const n : Navigarea autorizarea niciunui guvern sau stat, avnd ca scop mpotriva persoanelor. comiterea de jefuiri sau acte de violen

Dup cum se poate observa nu exist referire la pedeapsa aplicabil pentru comiterea infrac iunii de piraterie. De asemenea infrac iunea nu este incriminat n codurile penale ale multor state precum : Germania, Japonia, China etc. , iar o lege din secolul al XVII-lea privind pirateria. n prezent pirateria nc exist i produce pagube considerabile multor state ns lipsa unei incrimin ri a infrac iunii de piraterie n dreptul interna ional face ca multe din statele europene s refuze judecarea cazurilor de piraterie. ar precum Olanda folose te o

13

Bibliografie:
1. Codul penal din 1936 Codul Penal Carol al II-lea Titlul XIV- Crime 536 2. Codul penal al Romniei din 1968 Titlul III Infrac iuni mpotriva avutului personal sau particular, articolul 212 Pirateria 3. Codul penal al Romniei din 1997 Titlul III Infrac iuni contra Patrimoniului, articolul 212 Pirateria 4. Codul penal al Romaniei adoptat n 2009 prin legea 286/2009 Titlul II Infrac iuni contra patrimoniului articolele 235 Pirateria, 236, 237 5. Conven ia asupra m rii libere din 1958 Geneva articolele 14-21 6. Conven ia Na iunilor Unite asupra dreptului m rii din 1996 articolele 101-102 7. Decretul 627/1996 pentru aplicarea capitolului 1, sec iunea 7 a Codului penal Finlandez 8. Drept Penal romn. Partea Special Tudorel Toader, - Bucure ti: Editura Hamgiu 2010 pag.172 - 175; 201 203 9. http://theforce.ro/penal/coduri/coduri.html 10. The law of international sea piracy; Developement in international law 2 Barry Hart Dubner 1980 pag. 37 71 14 i delicte i

mpotriva patrimoniului, Capitolul II, Sec iunea II, n articolele 535 Pirateria

15