Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

PARADISURILE FISCALE SI EVAZIUNEA FISCALA la adapostul legii la nivel international

Prep.Univ.Drd.: Mihaiu Diana

Student: Calinoiu Claudia Iuliana

- 2011 -

Evaziunea fiscal a ap rut o dat cu statul i va disp rea o dat cu statul Vasile Brlea Atunci cand auzim de paradis fiscal ne imaginam locuri exotice populate de miliardari care isi petrec cea mai mare parte a timpului lor pe plaja, lungiti pe un sezlong sau intr-un hamac agatat intre doi cocotieri, cu un cocktail la indemana. Averea lor, in mod evident nepuizabila, este ascunsa intr-o banca elvetiana sub un numar de cont. Fiecare isi faureste astfel scenariul viselor sale. Paradisurile fiscale nu sunt situate toate la tropice, ci sunt raspandite pe cele cinci continente. Si nu sunt refugiul exclusiv al celor mai bogati: majoritatea celor care obtin profituri in aceste locuri dispun de o avere modesta pe care doresc sa o dezvolte si sa o pastreze. In contextul mondializarii schimburilor, o intreprindere care ignora paradisurile fiscale se condamna prin aceasta la non-competitivitate. Este posibil legal sa incetam sa mai platim taxe si impozite. Bineinteles, guvernul, prin ingaduinta si amabilitatea mass-mediei, ar dori sa ne faca sa credem altceva. Insa o problema foarte importanta ramane inca sub tacere: daca frauda fiscala este nelegala, evaziunea fiscala, nu este ilegala, in sensul legii. Ce reprezinta un Paradis Fiscal? Termenul de "paradis fiscal" este vag definit i include orice ar care percepe zero impozite sau i m p o z it e r e d u s e p e t o a t e s a u d o a r p e u n e l e c a t e g o r i i d e v e n it u r i , u n a nu m i t n i v e l d e s e c r e t b a nc a r s a u comercial, cerin e minime din partea b ncii centrale i nici un fel de restric ii asupra schimburilor valutare. D e a s e m e n e a , c e l e m a i m u lt e p a r a d i s u r i f i s c a l e a u c r it e r i i r e l a t i v s i m p l e p e nt r u a u t o r iz a r e a i func ionarea b ncilor i a entit ilor economico-financiare. ntr-un sens strict, aproape fiecare ar din lume poate fi considerat un paradis fiscal deoarece, ntr-o form sau alta, companiilor i persoanelor fizice str ine le sunt oferite o serie de facilit i pentru a ncuraja investi iile lor i a promova astfel cre terea economic . Orice stat poate servi ca paradis fiscal unor persoane n baza unor tratate de impozitare care asigur un regim favorabil unor tipuri de venituri i investi ii efectuate de str ini n ara respectiv . n acela i t imp, o ar ca Panama, de exemplu, care este considerat ca una din primele zece ri paradisuri fiscale din lume, nu este considerat un paradis fiscal de c tre popula ia local , ntruct guvernul percepe impozite pe venituri, taxe vamale asupra importurilor i exporturilor, impozite asupra dona iilor i propriet ilor imobiliare, taxe de nregistrare a corpora iilor, impozite asupra consumurilor i diferite alte taxe asupra propriilor cet eni. In lume exista aproximativ 70 de paradisuri fiscale. Unele, dupa ce au disparut, asa cum este cazul Libanului, renasc din propria cenusa. Altele, asa cum este Elvetia, sunt pe cale de disparitie sau au disparut de curand, cum este Hong Kong-ul. Concomitent, in alte locuri se nasc paradisuri noi. Subiect fierbinte prin excelenta, paradisurile fiscale sunt uneori la "o bataie de pusca" si binecunoscute de turisti: Andorra, "seducand" odata in plus, Austria este vestita pentru secretul sau bancar, fara a uita Monaco-ul sau Gibraltarul. Altele, sunt totodata adevarate paradisuri de vacanta: Caraibele numara un numar mare de state cu o fiscalitate privilegiata, insulelele Caimans poseda o banca pentru cei 60 de locuitori, iar insulelele Cook le fac sa viseze pe bancheri.

Evaziunea fiscal interna ional este, deci, o form a evaziunii fiscale licite, iar paradisul fiscal o solu ie de realizare a acesteia.
Dictionarul Oxford defineste evaziunea fiscala ca fiind minimizarea obligatiilor fiscale in mod legal si prin mijloace de dezvaluire deplina fata de autoritatile fiscale; aranjamentul afacerilor financiare in scopul reducerii obligatiilor , in cadrul legii. Legea privind combaterea evaziunii fiscale, numarul 87/1994 defineste evaziunea fiscala ca fiind sustragerea prin orice mijloace, in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare, de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine. Evaziunea fiscala e rezultanta logica a defectelor si inadvertentelor unei legislatii imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum si a unei neprevederi si nepriceperi a legiutorului a carui fiscalitate excesiva e tot atat de vinovata ca si cei care ii provoaca prin aceasta la evaziune. Pentru mul i anali ti, evaziunea fiscal este una din bolile societ ilor moderne, al turi de economia subteran , corup ie i altele. Pentru al ii, pu ini se pare, ea este o atitudine i manifestare brut a democratiei.

Principalele caracteristici ale paradisurilor fiscale1 sunt urm toarele:


Impozitele reduse
Majoritatea rilor considerate paradisuri fiscale nu impun nici un impozit pe venituri sau impun impozite doar asupra unor categorii de venituri, fie impun un impozit redus, n compara ie cu impozitele impuse de rile de origine ale celor care folosesc paradisurile fiscale respective. De exemplu, guvernele din Insulele Bahamas, Bermuda, Cayman i altele nu impun nici un impozit asupra veniturilor sau averii personale. n aceste cazuri, lipsa impozitelor pe venituri face parte dintr-o politic de atragere a b ncilor i corpora iilor economico-financiare din str in tate, dar exist de asemenea i cazuri n care ara respectiv a considerat c nu este necesar sau practic s aplice un impozit asupra veniturilor. Multe din paradisurile fiscale din regiunea Caraibelor sunt ri mici, mai pu in dezvoltate, ai c ror locuitori sunt, n general, s raci. Propor ia redus a popula iei cu un venit superior nivelului de subzisten ar putea face ca un sistem de taxare s fie prea pu in practic. ara respectiv ar putea ob ine un venit mai considerabil, cu un cost mai redus, prin perceperea de taxe vamale, taxe de autoriza ii i onorarii.

Secretul
Un anumit grad de secret bancar este o caracteristic comun att rilor care sunt considerate a fi paradisuri fiscale, ct i celor care nu intr n aceast categorie. Cele mai multe ri asigur o anumit protec ie a informa iilor bancare sau comerciale. Dar, n acela i timp, cele mai multe ri nu vor proteja aceste informa ii n cazul unei anchete legale din partea unui guvern str in, mai ales atunci cnd aceast anchet este f cut n baza unui tratat. Paradisurile fiscale, ns , refuz s sparg zidurile din jurul secretului bancar, chiar i atunci cnd poate fi vorba despre nc lcarea legilor unei alte ri. Distinc ia se face ntre o serie de reguli exagerat de restrictive cu privire la secretul bancar, care pot ncuraja comiterea unor infrac iuni fiscale i legile care in seama cuvenit de
1

Hoanta Nicolae, Economie si finante publice,edit. Polirom ,Iasi 2000, pag. 45.

protec ia confiden ialit ii personale, dar care permit i cercet rile legitime n cazurile corespunz toare. Gradul de secret i amploarea restric iilor variaz de la ar la ar . Spre exemplu, unele state men in o distinc ie ntre evaziunea fiscal i alte activit i criminale, coopernd atunci cnd este vorba despre investigarea cazurilor infrac ionale din afara sferei taxelor, dar refuz s coopereze n cazurile de evaziune fiscal .

Incurajarea dezvoltarii segmentului bancar

Activitatea bancar tinde s joace un rol mai important n economia unui paradis fiscal dect n economia unei ri care nu este considerat ca atare. Cele mai multe ri paradisuri fiscale urmeaz o politic de ncurajare a activit ii bancare din str in tate. Acest lucru se face prin introducerea unei distinc ii ntre activitatea bancar a locuitorilor rii respective i aceea a cet enilor str ini. In general, activitatea cet enilor str ini nu este supus unor cerin e n ce prive te rezerva de fonduri, ea fiind impozitat n mod diferit (dac va fi impozitat ) i nu va fi supus controalelor exercitate asupra schimburilor valutare sau altor controale. In plus, aceast activitate se bucur de garan iile relative la men inerea secretului bancar. Paradisurile fiscale prosper n larg m sur datorit prezen ei b ncilor str ine. Unul din criteriile importan ei activit ii bancare pentru o economie este rela ia dintre volumul de bunuri str ine, sub forma depunerilor bancare i volumul comer ului exterior total al rii respective. In compara ie cu comer ul exterior, depunerile bancare din str in tate n paradisurile fiscale sunt considerabil mai mari dect conturile bancare str ine n rile care nu sunt paradisuri fiscale.

Mijloace de comunica ie moderne

Numeroase ri considerate paradisuri fiscale posed excelente instala ii de comunicare, ndeosebi servicii bune de telefoane, cablu i telex, care le leag de alte ri. Unele au, de asemenea, excelente servicii aeriene. De exemplu, exist curse aeriene zilnice non-stop ntre SUA i Insulele Cayman. Folosirea englezei ca limb principal n rile caraibiene i apropierea lor geografic de continentul american contribuie, de asemenea, la considerarea lor drept inte deosebit de atr g toare pentru locuitorii Statelor Unite i Canadei.

Lipsa de control asupra monedei

Controlul care se exercit n multe paradisuri fiscale este un control cu dubl moned , care face deosebire ntre localnici i str ini i ntre moneda local i cea str in . Ca regul general , locuitorii rii sunt supu i controalelor asupra monedei, dar nu i cet enii str ini. n mod normal, ns , str inii sunt supu i controalelor n ce prive te moneda local . O companie creat ntr-o ar paradis fiscal i al c rei proprietar este un cet ean str in care i desf oar cea mai mare parte a activit ii n afara paradisului fiscal este, n general, considerat ca entitate cu regim de str in n ce prive te controlul asupra schimburilor valutare. In consecin , un str in poate nfiin a o companie ntr-un paradis fiscal pentru a- i desf ura activitatea n alte jurisdic ii. In acest caz, compania nu va fi supus controalelor asupra schimburilor valutare n paradisul fiscal, att timp ct activitatea ei se desf oar n moneda altor jurisdic ii i nu se angajeaz n tranzac ii n ara paradis fiscal respectiv .

Publicitatea promo ional


Cele mai multe ri paradisuri fiscale i fac singure publicitate pe aceast tem datorit avantajelor pe care le prezint atragerea investi iilor str ine. Aceste ri v d n activitatea financiar o surs de venituri relativ stabil i caut s o promoveze activ.

De exemplu, Insulele Barbados au adoptat o legisla ie de natur a le mbun t i pozi ia de centru financiar. Insulele Bahamas au declan at o puternic campanile publicitar pentru a deveni un centru de elit al activit ii bancare, de asigur ri i nregistr ri de nave. Unele ri paradisuri fiscale sunt activ promovate de diferite persoane i companii din alte state, care organizeaz seminarii n rile lor. Ei favorizeaz interesele acelor investitori interesa i sa- i recicleze banii i care nu vor s pl teasc impozite pe venit. Ace ti promotori sunt specializa i n vnzarea de licen e de func ionare n str in tate. Astfel, pentru un pre rezonabil, o persoan poate deveni proprietara unei b nci proprii, care este de obicei ad postit ntr-un birou cu o singur nc pere, al turi de multe alte b nci, i const dintr-o plac de alam cu numele b ncii, lipit pe o u si un sistem de telex folosit n comun. Pretutindeni si din totdeauna evaziunea fiscala a fost condamnata. Cu toate acestea perspectivele privind acest fenomen nu s-au schimbat de-a lungul timpului. El persista in toate tarile si in toate perioadele, in ciuda sanctiunilor. Offshore - societate la limit - desemneaz o companie care nu desf oara activitate comercial n ar n care a fost nmatriculat , ceea ce nseamna c nu realizeaz venituri din ara de reziden . Teoretic, companiile offshore se pot nregistra n orice ar din lume, dar nu peste tot se pot ob ine i avantaje fiscale. Companiile offshore pot fi folosite n foarte multe domenii: domeniul bancar, imobiliar, transport maritim, asigur ri, proprietate intelectual , investi ii, finan e, servicii, comer , etc. Avantajele companiilor offshore2: -fiscalitatea redus n toate paradisurile fiscale regimul u or de impozitare al companiilor offshore este garantat prin lege. Fiscalitatea este zero sau aproape zero. Profitul acumulat de companiile offshore se impoziteaz n statul de reziden , iar aceste state fie nu aplic nici un impozit pe profitul ob inut, fie acest impozit este foarte mic (max. 5%). -birocra ie sc zut . Companiile offshore sunt scutite de obliga ia de a ine contabilitatea, registrele comerciale i nu sunt obligate la prezentarea bilan ului contabil. -anonimitate. Datele de identificare ale ac ionarilor i ale administratorilor nu sunt publice. n func ie de locul unde i au sediul social firmele offshore, contabil se mpart n: firme care nu trebuie s in nici un fel de contabilitate, fiind obligate doar la plata unei taxe fixe (Bahamas, Belize etc.); firme care sunt obligate la inerea contabilit ii. De exemplu Irlanda, Cipru, Uruguai.

Clasificarea paradisurilor fiscale


Paradisurile fiscale se pot mp r i n: principale i secundare. n cadrul paradisurilor fiscale principale se pot identifica apte tipuri de ri3: 1) ri care nu aplic nici un fel de impuneri asupra veniturilor i cre terilor de capital numite zero heavens sau pure heavens: Anguilla, Aruba, Bahamas, Bermude, InsuleleCayman, Insulele Marshall, Mauritius.

Claude Dauphin Ghidul cu adevarat practic al paradisurilor fiscale, grupul de edituri Tribuna 1999, pag. 16. Bisa C. Utilizarea paradisurilor fiscale. ntre evaziune fiscala i fraud fiscal , Editura BMT Publishing House, Bucure ti, 2005, pag. 12.

2) ri n care impozitul pe venit sau beneficiu este redus (rate fixe stabilite deautorit i sau n combina ie cu scutiri sau reduceri provenite din tratatele de evitare a dublei impuneri): Cipru, Liechtenstein, Malta, Elve ia, Jersey, Insulele Britanice Virgine. 3) ri n care impozitul este stabilit pe o baz teritorial : Costa Rica, hong Kong,Liberia, Malaezia, Panama, Filipine, Marea Britanie (pentru societ ile nerezidente). Contribuabilii beneficiaz de o exonerare a beneficiilor ob inute prin opera iuni realizate n afarateritoriului. 4) ri care ofer tratamente speciale companiilor offshore i companiilor holding: Austria, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Singapore, Thailanda. 5) ri n care sunt scutite de taxe companiile ce produc pentru export: Irlanda i Madeira. 6) ri n care sunt oferite avantajele fiscale companiilor de afaceri interna ionale companii orientate sau nu spre investi ii, dar care se calific drept companii financiare offshore privilegiate: Antigua, Bahamas, Bermude, Insulele Britanice Virgine, Montserrat, Nevis. 7) ri care ofer avantaje fiscale specifice societ ilor bancare sau altor institu ii financiare cu activit i offshore: Hong Kong, Madeira, Malaezia, Filipine, Singapore, Thailanda,Vanuatu. Aceast clasificare are la baz principalele dispozi ii legale, ns n realitate multe ri apar in mai multor categorii de mai sus. Marea majoritate a acestor state reprezint foste colonii r mase f r suportul financiar al Coroanei dup spargerea imperiului colonial britanic. Fiind ri mici din punct de vedere geografic, cu popula ie restrns i n general f r prea multe resurse naturale, aceste state s-au orientat c tre exploatarea frumuse ilor naturale, turismul i serviciile diverse jucnd cel mai important rol n economia lor. Companiile offshore asigur acestor ri venituri substan iale prin: crearea de locuri de munc pemtru persoane superior calificate, deci salarii i impozite pe salarii mai mari; existen a unor firme de avocatur , institu ii de stat de nregistrare, b nci i institu ii financiare nregistrate pe aceste teritorii. Chiar i n situa ia unor sume modeste, taxele obligatorii c tre stat: taxe de nmatriculare i renmatriculare i impozitele contrbuie la ob inerea unui venit considerabil pe cap de locuitor. De exemplu, Insulele Britanice Virgine au 17.000 de locuitori. n anul 2003, erau nmatriculate n aceast ar aproximativ 460.000 de companii offshore. nmul ind acest num r cu impozitul anual pl tit de o astfel de companie ( 300 USD), reiese c taxele pl tite de companiile offshore aduc 8.000 USD pe cap de locuitor. n ceea ce prive te paradisurile fiscale secundare, rile din cadrul lor, caracterizate printr-o suprafa mic i o popula ie redus numeric, f r a ndeplini toate caracteristicile paradisurilor fiscale principale, fie nu aplic nici un fel de impunere fiscal , fie nu impun anumite venituri realizate de persoane fizice sau de societ i. Uneori acord exoner ri pentru activit ile desf urate de anumite societ i sau reduc mult cotele de impunere.4 Exist ns multe insuli e i ri n curs de dezvoltare deficitare la nivelul mediului economico social, dar care nu prev d impozite i taxe pentru entit ile offshore. Ele nu sunt calificate drept paradisuri fiscale eficiente deoarece nu ofer celelalte facilit i cerute de aceast industrie. De exemplu, Tonga, n Oceanul Pacific, nu impoziteaz profiturile, ci impune numai o tax anual pl tit de companii; acest stat este ns practic inaccesibil pentru afaceri.
4

Bisa C. Utilizarea paradisurilor fiscale. ntre evaziune fiscal i fraud fiscal , Editura BMT Publishing House, Bucure ti, 2005, pag. 14.

n Marea Nordului, pe coasta german , n statul Schleswig Holstein, se afl un s tuc de aproximativ 50 de locuitori, utilizat n scopuri fiscale de aproximativ 70 de companii. Relaxarea fiscal a existat aici de aproximativ 300 de ani, de cnd un duce german i-a eliberat de taxe pe locuitori n schimbul construirii unui dig pentru prevenirea inunda iilor. Dup aceea, din 1996, satul a nceput s fie c utat pentru a beneficia de avantajele sale fiscale, autorit ile au ncercat s stavileasc profitorii fiscali condi ionnd facilit ile fiscale de derularea opera iunilor societ ii din satul respectiv i de inerea eviden ei tot acolo. Rezultatul s-a materializat n introducerea de noi linii telefonice i n demararea afacerilor.

Top 10 Paradisuri Fiscale LIECHTENSTEIN


ara a prosperat datorit politicii economice, care presupune impozite mici pentru companii, atr gnd astfel multe firme n ar .n ciuda faptului c are o suprafa mic din punct de vedere geografic i resurse naturale limitate, este una dintre pu inele ri din lume care are mai multe companii nregistrate dect popula ie. S-a dezvoltat ntr-o ar prosper i puternic industrializat . Impozitele relativ mici, cel mai mare fiind de 18 %, ct i legile favorabile pentru companii, au f cut ca peste 73000 de companii s - i stabileasc birourile oficiale aici, cea ce nseamn aproximativ 30 % din c tigurile statului.

ANTILELE OLANDEZE
Autoritatile care guverneaza cele patru insule ale Antilelor Olandeze au adoptat legislatia offshore prin care reduc cu 90 de procente impozitul pentru unele venituri pasive derivate de companiile locale competente. Din anul 1940, guvernul Antilelor Olandeze a creat un climat favorabil pentru companiile offshore. n fiecare an, aproximativ 3.600 de miliarde din banii companiilor straine circula prin bancile din Antilele Olandeze si din Olanda. Antilele Olandeze sunt si noua casa a Quantum Fund detinut de investitorul de origine maghiara George Soros, dar si a sucursalelor a mai mult de 50 de banci internationale printre care ABN AMRO si Deutsche Bank.

HONG KONG
Fara impozit pe salariu, fara taxe pentru profiturile realizate din vanzarea investitiilor capitale si multe deductii de la plata contributiilor catre stat pentru persoanele fizice. n Hong Kong nsa exista o taxa pe venit standard de 16% si o taxa pentru corporatii de 17,5%. Guvernul Regiunii Administrative Hong Kong s-a angajat sa dezvolte ntr-atat legislatia pentru taxe si finante ncat aceasta zona sa devina cel mai important paradis fiscal din Asia. n acest scop, autoritatile au eliminat impozitele pe proprietati si mosteniri. Si este un mare pas nainte tinand cont ca pana acum guvernul de la Hong Kong aduna anual din taxele pe mosteniri aproape 200 milioane de dolari. Restul taxelor sunt atat de mici ncat orasul poate fi considerat un veritabil paradis fiscal.

ELVETIA
Strainii care devin rezidenti ai acestei tari pot gasi aici paradisul fiscal pe care si l-au dorit.Asta, dupa ce anterior si-au negociat venitul care va fi taxat n cantonul administrativ n care vor locui. n general, venitul care urmeaza sa fie taxat este egal cu de cinci ori suma platita pentru chiria unei locuinte. Comisia Europeana lupta de ceva vreme mpotriva regimului fiscal din Elvetia motivand ca scutirile de impozit acordate companiilor care-si stabilesc cartierele centrale aici sunt de fapt ajutoare de stat ilegale care trebuie eliminate. Potrivit oficialilor elvetieni, aceasta politica fiscala aplicata companiilor straine aduce anual economiei aproximativ 2,39 miliarde de dolari.

INSULELE CAYMAN
Sa faci snorkeling si scuba diving cat este ziua de lunga? Unde altundeva decat n Insulele Cayman, teritoriu dependent de Marea Britanie, unul dintre cele mai renumite paradisuri fiscale. Aici chiar este raiul pe pamant. Zero taxe pentru companiile sau rezidentii straini. Aici sunt localizate 40 dintre cele mai mari banci din lume. n iunie 2000, organizatiile multilaterale au catalogat oficial Insulele Cayman drept un paradis fiscal, dar si ca un teritoriu necooperant n lupta mpotriva spalarii banilor negri. Raspunsul autoritatilor de aici a fost limitarea confidentialitatii informatiilor bancare. Miscarea a ajutat Insulele Cayman ss fie eliminate de pe lista teritoriilor necooperante.

SINGAPORE
Localizat strategic, Republica Singapore are reputatia de a fi un centru financiar atractiv pentru fondurile offshore. Cu toate acestea, aceasta Elvetie a Asiei" nu este cautata pentru taxele foarte mici pentru ca n majoritatea tarilor din aceasta zona impozitele sunt nesemnificative. Singapore atrage bogatii Asiei mai degraba pentru politicile bancare care protejeaza informatiile legate de situatia financiara a clientilor. Legislatia legata de confidentialitatea informatiilor bancare a intrat n vigoare n anul 2001 si de atunci micuta republica este recunoscuta prin strictetea cu care este pusa n aplicare aceasta lege. Iar Singapore nu renunta la aceste reguli n ciuda presiunilor venite din partea guvernelor straine.

BAHAMAS
Un paradis pentru iubitorii de golf si unul pentru cei care vor sa scape de impozitele mari care trebuie platite catre stat. n Bahamas nu exista taxe pe venit personal si nici pentru profiturile realizate din vanzarea investitiilor capitale. Iar cei care au rude bogate pot dormi linistiti. Statul nu le va njumatati mostenirea. Rezidentii temporari sunt nevoiti nsa sa plateasca un procent din valoarea proprietatii detinute. Dar notatul cu delfinii face toti banii. Bahamas se numara printre paradisurile fiscale care se transforma rapid n centre financiare proeminente care pot rivaliza oricand cu orase industriale ca Los Angeles, Chicago, Londra, Tokyo si New York.

PANAMA
Unii o numesc Elvetia Americii Latine", dar locuitorii republicii afirma cu tarie ca n tara lor se traieste mult mai bine decat acolo. Panama ofera o infrastructura financiara solida, iar rezidentii straini,cat si corporatiile sunt scutiti de taxe. n plus, costurile de trai di cele administrative sunt minime. Dar cum tara este n plina dezvoltare tinde sa devina nencapatoare pentru numarul mare de straini care vor sa iasa la pensie" aici. Pretul unei proprietati pe plaja ajunge la 140.000 de dolari. Celebritati ca actorii Angelina Jolie si Brad Pitt, care, recent, si-au cumparat un apartament n zona pentru 10,2 milioane de dolari, Mick Jagger, solistul de la Rolling Stones, si actorul Mel Gibson s-au lasat si ei sedusi de mirajul Panama.

GIBRALT
Ca sa devii rezident permanent al Gibraltarului ai nevoie de doua scrisori de recomandare prin care guvernul te caracterizeaza ca fiind demn de noul statut. Persoanele fizice platesc taxe doar pentru primii 90.000 de dolari din venitul total, ceea ce reprezinta un maximum de 56.000 de dolari, indiferent de suma din cont. n Gibraltar, companiile sunt practic scutite de plata contributiilor catre stat atat timp cat nu desfasoara activitati aici. Ele contribuie la bugetul local cu 200 de dolari anual. Aici exista totusi taxe de timbru, pentru proprietatile detinute si taxe de import. Desi Gibraltarul este practic localizat n Spania, regiunea este de fapt un paradis fiscal britanic independent.

ISLE OF MAN
Regiunea are propriul guvern, dar este nca dependenta de Marea Britanie. Cu toate acestea oficialii din Isle of Man administreaza dupa bunul plac lucruri importante cum ar fi taxele. Aceasta jurisdictie este de multi ani considerata un paradis fiscal, dar si unul dintre cele mai sigure si mai atractive astfel de zone offshore". Aici nu exista taxe pentru profiturile realizate din vanzarea investitiilor capitale sau impozite pentru transferurile de capital si nici taxe de timbru. Exista nsa un TVA si o taxa pe venit, dar care nu depasesc 18%. n plus, guvernul reduce constant acest procent, ajungand pana acum si la nivelul de 10%. Autoritatile spera ca, n urmatorii patru ani, corporatiile nu vor mai fi taxate cu niciun impozit pe profit.

Utilizarea paradisurilor fiscale n criminalitatea financiar interna ional


Cazul B ncii Interna ionale de Credit i Comer
n iulie 1991, peste 12 miliarde USD reprezentnd active ale BCCI au fost confiscate dup ce investigatorii au descoperit probe despre r spndirea fraudei. Colapsul b ncii nu a constituit ns o surpriz , el fiind deja prev zut. Verific ri asupra conducerii fuseser f cute de c iva ani n SUA i Marea Britanie, ns ac iunile ntreprinse de inspectorii bancari i colapsul b ncii au generat unde mari de oc n ntreg sistemul financiar. Pe m sur ce rezultatele investiga iilor erau f cute publice, faptul cel mai ocant nu a fost falimentul n sine, ci faptul c acestei b nci i-a fost permis atta vreme func ionarea f r nici o interven ie din partea guvernelor i a inspectorilor bancari. Banca nu a f cut discrimin ri n ceea ce prive te clien ii s i, furniznd servicii pentru trafican i de droguri, dictatori, terori ti, comercian i fraudulo i, trafican i de arme i mul i al ii. Mai mult, BCCI nu numai c a func ionat pe un sistem bazat pe confiden ialitate i n el ciune, dar l i vindea n mod deliberat clien ilor, ca parte esen ial a serviciilor bancare.5 nfiin at de Agha Hasan Abedi ca banc destinat rilor n curs de dezvoltare, BCCI la momentul colapsului era cunoscut n anumite cercuri ca banc a escrocilor i a criminalilor interna ionali Bank of Crooks and Criminals International. Prin frac ionarea structurii corpora iei, a eviden ei contabile, a controalelor regulatoare, a reviziilor contabile, prin complexitatea structurilor interne a grupului BCCI, acesta a fost capabil s ocoleasc n mod frecvent i rutinier restric iile legale cu privire la mi carea capitalului i bunurilor. BCCI a fost capabil s comit sau s faciliteze o serie de infrac iuni prin intermediul a numeroase mijloace, inclusiv utilizarea companiilor de acoperire shell companies (scopul acestor companii este de a ac iona ca modalitate de a sp la bani sau de a-i ascunde de inspectorii fiscali), exploatarea centrelor financiare offshore i a paradisurilor bancare i diversitatea structurii corpora iei sale. De i avea sediul general la Luxemburg, scopul pentru care a fost nfiin at BCCI(stimularea economiilor n curs de dezvoltare) a f cut ca aceasta s nu fie responsabil fa de o anumit jurisdic ie sau supus unui anumit set de reglement ri na ionale. Sistemul de supraveghere era slab la momentul respectiv i aceast sl biciune a fost pe deplin exploatat de banc , ce i-a mp r it opera iunile ntre doi auditori, nici unul dintre ace tia neavnd acces la imaginea total a activit ilor sale, pozi ie din care ar fi fost capabil s dea un sens adev rat implic rii b ncii n sp l rile de bani i n alte forme de fraud i corup ie. Suplimentar, BCCI a folosit Insulele Cayman i Antilele Olandeze pentru a crea un labirint de companii de fa ad care s formeze o cortin de acoperire a deponen ilor i activit ilor acestora. De i autorit i precum banca Angliei au aflat despre activitatea infrac ional a BCCI, timp de doi ani nu s-au f cut demersuri pentru nchiderea ei. Majoritatea transferurilor de bani s-a realizat prin BCCI Overseas, autorizat n Grand Cayman. Atunci cnd autorit ile new-yorkeze au somat BCCI s prezinte datele bancare din Cayman, acestea s-au lovit de un adev rat zid de piatr , pe motivul respect rii secretului bancar. n cele din urm , autorit ile americane au f cut progrese importante n urma nt ririi rela iilor de cooperare cu British Serious Frauds Office. Judec torul general al Grand Cayman,un avocat din Midlands Anglia, numit n func ie de c tre guvernul britanic, a f cut o
5

http:/ /clusterro.tripod.com/offshore

vizit colegial oficialilor new-yorkezi, ace tia primind ns doar o parte din informa iile cerute.

Concluzii
Scopul utilizatorilor paradisurilor fiscale este simplu: sa platesti mai putin, sa castigi mai mult. Nivelul taxelor i a impozitelor mici, care fac posibile existen a paradisurilor fiscale, pentru unele ri reprezint cea mai mare surs de venit, sau chiar i unica. De obicei paradisurile fiscale sunt teritorii relativ mici, insule sau ri de pe continent, care nu pot s se administreze singure doar din profiturile pe care le au din turism sau pescuit, taxe i impozite, astfel ele creeaz facilit i pentru a atrage ct mai mul i investitori str ini, chiar cu riscul de a pierde ni te bani din taxe i din impozite, bani care mai trziu v-or fi recupera i nzecit, nsutit de la firmele str ine, care i deschid sedii n ara respectiv . Care sunt avantajele oferite de paradisurile fiscale? Anumite tari nu percep nici un impozit pe venituri, pe plus -valorile in capital, nici pe avere. Altele au stabilit o percepere de impozite pe veniturile aferente unei baze teritoriale: daca beneficiile nu isi au sursa in tara respectiva, nu exista impozit. Altele au inca rate de impozitare scazute. Anumite tari ofera avantaje specifice pentru tipuri precise de societati (de exemplu: holdinguri, societati scutite). La ce servesc paradisurile fiscale persoanelor fizice? O persoana fizica poate incerca, pe de o parte, sa profite de politicile guvernamentale avand ca obiectiv dezvoltarea anumitor activitati. Aceasta va cauta, pe de alta parte, tarile unde impozitarea este scazuta, respectiv nula, sau unde s-au stability acorduri cu tarile cu impozitare puternica care ofera posibilitatea unor reduceri pentru impozitele platite in prima tara. Se pare ca, din nefericire, numarul oportunitatilor ramane totusi limitat. La ce servesc paradisurile fiscale persoanelor juridice? In anumite tari beneficiile sunt impozitate in anul imediat urmator realizarii lor, impozitul fiind calculat pe ansamblul beneficiilor nationale si straine. Aceasta permite intreprinderilor care au filiale in strainatate sa intarzie impozitarea, care este asadar subordonata repatrierii beneficiilor. Chiar dac Uniunea European i institu iile oficiale militeaz mpotriva acestor locuri, unele proteste sunt doar de fa ad , deoarece multe dintre aceste paradisuri sunt de fapt teritorii, colonii ale altor ri, care desigur beneficiaz de o parte din profituri.

BIBLIOGRAFIE
1. Hoanta Nicolae, Economie si finante publice,edit. Polirom ,Iasi 2000. 2. Claude Dauphin Ghidul cu adevarat practic al paradisurilor fiscale, grupul de edituri Tribuna 1999. 3. Bisa C. Utilizarea paradisurilor fiscale. ntre evaziune fiscala i fraud Editura BMT Publishing House, Bucure ti, 2005 fiscal ,

4. http://www.wall-street.ro/articol/International/62266/Listele-cu-paradisuri-fiscalepublicate-dupa-summitul-G20.html 5. http:/ /clusterro.tripod.com/offshore 6. http://www.scribd.com/doc/23561924/Paradisuri-fiscale si Evaziune-fiscala